Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносинСторінка1/7
Дата конвертації18.04.2017
Розмір1,53 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»


Стефанюк Галина Василівна
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО: ОПОРНІ КОНСПЕКТИ І САМОСТІЙНА РОБОТА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин

(заочна форма навчання)
Івано-Франківськ

2013


УДК 930 (093)

ББК 63.2

С 79
Навчально-методичний посібник «Джерелознавство: опорні конспекти і самостійна робота» для студентів Інституту історії, політології і міжнародних відносин (заочна форма навчання) підготувала кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії і джерелознавства Стефанюк Галина Василівна.


Рецензенти:

доктор політичних наук, професорДерев’янко Сергій Миронович

кафедра політології

Прикарпатського національного університету

імені Василя Стефаника


кандидат історичних наук, доцент

Шологон Лілія Іванівна

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника


Рекомендовано до друку

Вченою радою Інституту історії, політології і міжнародних відносин

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

(протокол №3 від 31 жовтня 2013 р.)

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………….……….…...4

Структурно-логічна схема (міжпредметні зв’язки) вивчення дисципліни «Джерелознавство»……………………………………………………………….……8

Структура навчальної дисципліни……………………………………………………9

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни………………………………………11

Конспекти лекцій……………………………………………………………….……..17

Семінарські заняття……………………………………………………………….......75

Програмові вимоги……………………………………………………………………82

Комплексні кваліфікаційні завдання з курсу «Джерелознавство»…………..........84

Самостійна робота студентів………………………………………………………....93

Структура самостійної роботи з курсу «Джерелознавство»………………………96

Питання для самостійного опрацювання……………………………………………97

Питання для самоконтролю знань по темах дисципліни…………………………...98

Індивідуальна навчальна робота зі студентами…………………………………....102

Тестові завдання для самоконтролю…………………..………………………........104

Термінологічний словник…………………………………………………………...113

Рекомендована література…………………………………………………………..123


ВСТУП

Роль джерелознавства помітно зростає в сучасних умовах, коли однією з характерних рис сьогоднішнього світу, тенденцій його розвитку стала гуманізація суспільних відносин, зростання інтересу людей на всіх континентах до історії минулого і глобальних проблем сьогодення.

Історичне джерелознавство як важливий компонент історичної науки є складною науковою системою. Домінуюче місце в ній займають проблеми теорії і методології джерелознавства, його історії і наукової практики. Без розгляду предмету історичного джерелознавства, його об’єкту, дослідницьких і дидактичних завдань, основних етапів розвитку, не можна з’ясувати його суть як науки і навчальної дисципліни. При вивченні нормативного курсу «Джерелознавство» розглядається ряд теоретико-методологічних питань, зокрема таких, як теорія джерела, його природа, зв'язок з історичним фактом, джерельна інформація, джерелознавча критика тощо. Значна увага приділяється сучасним підходам до класифікації історичних джерел як дослідницького методу, розгляду найпоширеніших класифікаційних моделей, методиці пошуку, виявлення, аналітичній і синтетичній критиці джерел, способів встановлення їх автентичності, здобуття інформації, перевірки її достовірності.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни «Джерелознавство» полягає в тому, щоб, спираючись на основні методологічні принципи історичного джерелознавства, розкрити студентам важливість вивчення історичних джерел, теорію і практику їх використання. В процесі викладання дисципліни студенти повинні опанувати теорію і практику пошуку, виявлення, пізнання, аналізу й використання джерел як в науково-дослідній, так і в педагогічній діяльності, оволодіти сучасними методами критики джерел, здобування джерельної інформації, перевірки її достовірності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Джерелознавство» є поглиблене вивчення та закріплення теоретичних положень і фактологічного матеріалу, який викладався на лекціях або засвоювався шляхом самостійної роботи студентів. Під час семінарських занять вони повинні розвивати творче й аналітичне мислення та культуру мови, вчитися самостійно аналізувати історичні джерела. Важливим завданням є усвідомлення студентською молоддю значення і місця джерела в історичній науці.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати :

  • предмет, методи і структуру джерелознавства;

  • теоретико-методологічні і методичні проблеми;

  • теорію джерела, його природу та інформативні можливості;

  • класифікацію історичних джерел;

  • методику й основні етапи опрацювання та використання джерел у наукових дослідженнях і педагогічній практиці.

вміти

  • вести самостійний пошук джерел в установах Національного архівного фонду України, бібліотеках, музеях тощо;

  • здійснювати самостійний критичний та аргументований аналіз джерельних (документальних) матеріалів;

  • застосовувати фактологічний матеріал і загальноприйняті критерії оцінки для ідентифікації подій з історії;

  • виокремлювати головні етапи формування історичних джерел (за хронологічним принципом);

  • застосовувати на практиці набуті знання при написанні курсових робіт, проведенні історико-краєзнавчої та наукової роботи.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години / 1,5 кредитів ЄКТС.

Нормативний курс «Джерелознавство» читається для студентів спеціальності «Історія» у 3 семестрі (1 семестр другого року навчання) передбачає проведення 4 лекційних занять (8 годин) та 2 семінарських заняття (4 години), на самостійну роботу передбачається 42 години (написання реферативних робіт, виконання індивідуальних завдань).Поточний контроль знань

Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. Відвідування лекцій студентами є обов’язковим.

Відвідування та активна участь студентів у роботі на семінарських заняттях є обов’язковою умовою успішного вивчення курсу. Пропонуються наступні форми роботи на семінарських заняттях: виступ, опонування, рецензія, участь у дискусії. При цьому враховуватимуться лише логічно обґрунтовані виступи, альтернативна теза чи спростування поданої, а не фактична підтримка тези виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи доповнення, що дійсно сприятиме розгляду проблеми.

Принципи оцінювання роботи студентів на

семінарських заняттях

Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. На занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом виставляння балів від «1» до «5». Позначення «0» виставляється студентові за відмову від відповіді на занятті через непідготовленість, що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. Кожен студент зобов’язаний взяти участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі впродовж семестру.

Пропущене заняття або негативну оцінку студент зобов’язаний «відпрацювати» у формі, визначеній викладачем. При цьому може виставлятися оцінка, а попередня не впливатиме на середній бал студента.

Семестровий контроль проводиться у формі заліку. Форма і терміни семестрового контролю визначаються навчальним планом.


Шкала оцінювання
Університетська

Національна

шкала ЄКТС

90 – 100

ЗарахованоА

80 – 89

В

70 – 79

С

60 – 69

D

50 – 59

E

26 – 49

НезарахованоFX

1 – 25

F

У навчально-методичному посібнику особливу увагу відведено планам семінарських завдань, наведено стислі методичні рекомендації, які допоможуть студентам опрацювати рекомендовану методичну літературу, проаналізувати вузлові проблеми, дати відповіді на поставлені запитання.СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА (МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВЯЗКИ)

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО»Дисципліни, що передують вивченню дисципліни

«Джерелознавство»

Спеціальні історичні дисципліни


Історичне краєзнавствоДжерела з історії УкраїниАрхівознавствоІсторія первісного суспільства

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО


Наступні дисципліни, що використовують матеріали дисципліни

«Джерелознавство»

Етнологія


Історія УкраїниЕтнографія


Українська культура


Всесвітня історіяКаталог: depart -> Historiography -> resource -> file
depart -> Р. В. Дудик Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart -> Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
depart -> Ірина барган повернись у реальність
depart -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет
depart -> “хіх – хх” ббк 63. 3(4Укр)52 Любов Сливка епістолярна спадщина та мемуари
depart -> Ббк 3. Ганна Скорейко, Ірина Яворська
depart -> 477. 3/. 86) Ббк 63. (4 Укр) Василь Бурдуланюк українська археологія галичини ХІХ – першої третини ХХ століть
file -> Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»
Сторія україни: навчально-методичний посібник для студентів, працюючих за кредитно-модульною системою. (укладачі: кандидат історичних...
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с
Тарасова н.І.,Чередник л. А. Організація самостійної та індивідуальної роботи з античної літератури: Навчально-методичний посібник...
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055....
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика»

Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconЮ. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу
Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння...
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура»

Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник Тернопіль
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник Муровані Курилівці 2012 Серветник В. Г., керівник шахово-шашкового гуртка
Роль шахів І шашок у розвитку творчих здібностей дитини – Муровані Курилівці: Навчально-методичний посібник, 2012р. – 28 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка