Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин


Тема 1. КЛАСИФІКАЦІЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ (2 год)Сторінка6/7
Дата конвертації18.04.2017
Розмір1,53 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7
Тема 1. КЛАСИФІКАЦІЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ (2 год)

Основні поняття: класифікація, типи джерел, види джерел, історичні залишки, історична традиція.

План

 1. Поняття, завдання і основні схеми класифікації історичних джерел.

 2. Типово-видова класифікація: суть і особливості.

 3. Характеристика основних типів історичних джерел (крім письмових) за схемою:

 • внутрішньовидова класифікація;

 • інформативна цінність;

 • особливості вивчення та використання.

Теми рефератів

 1. Хроніки та хронографи як історичне джерело.

 2. Літописи як історичне джерело.

Проблемні питання

 1. За якою ознакою і чому поділяють історичні джерела на типи?

 2. В чому подібність та відмінність речових і письмових джерел?

Завдання для самостійної роботи

Скласти схему внутрішньовидової класифікації писемних джерел і записати її в конспекти з джерелознавства.Методичні рекомендації

У першому питанні студентам варто зазначити поняття «класифікаційна схема» та показати загальні вимоги її формування. Визначити завдання дослідника у роботі з історичними джерелами та цінності при цьому наукової схеми класифікації.Друге питання присвячене особливостям типово-видової класифікації. Визначення типології історичних джерел. Речові, словесні, зображальні, звукові, поведінкові, конвенціональні джерела та їх види.

При підготовці третього питання студенти повинні охарактеризувати види джерел (крім писемних), звертаючи увагу на те, що кожний тип джерел складається з певних видів. Показати, що при вивченні та використанні джерел важливою є їхня інформативна цінність.Література

1. Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки / И.В. Григорьева. – М.: Высшая школа, 1984.

2. Джерелознавство історії України: Довідник. – К., 1998. – С. 24 – 37, 49 – 51.

3. Историческая наука: Вопросы методологии. – М.: Мысль, 1986. – С.155 – 163.

4. Источниковедении истории СССР: Учебник / Под ред. Д. И. Ковальченко. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1981.

5. Крип’якевич І.П. Нарис методики історичних досліджень / І.П. Крип’якевич // Український історичний журнал. – 1967. – №2. – С.102 – 104.

6. Курносов А.А. К вопросу о природе видов источников / В.В. Курносов // Источниковедение отечественной истории. – М.: Наука, 1977. – С. 5–25.

7. Макарчук С. Писемні джерела з історії України: Курс лекцій / С. Макарчук. – Львів: Світ, 1999. – С.8 – 11.

8. Медушевская С.М. О проблемах классификации исторических источников / С.М. Медушевская // Советские архивы. – 1978. - №5.

9. Пронштейн А.П., Данилевский И.Н. Вопросы теории и методики исторического исследования / А.П. Пронштейн, И.Н. Данилевский. – М.: Высшая школа, 1985. – С. 24-35, 44-51.

10. Пушкарев Л.М. Вопросы классификации источников в русской исторической науке ХІХ – ХХ вв./ Л.М. Пушкарев // История СССР. – 1963. – №5. – С. 79 – 96.

11. Стрельский В.И. Теория и методика источниковедения истории СССР / В.И. Стрельский. – К.: вид-во Київськ. ун-ту, 1968. – С.63-85; К.: Вища школа, 1976. – С. 33-62.

12. Фарсобин В.В. Источниковедения и его метод: Опыт анализа понятий и терминологии / В.В. Фарсобин. – М.: Наука, 1983. – С. 188–213.

13. Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР / М.Н. Черноморский. – М.: Высшая школа, 1976.

14. Шмидт С.О. О классификации исторических источников / С.О. Шмидт // Вспомогательные исторические дисциплины. – Вып. 16. – Л.: Наука, 1985.

Тема 2. МЕТОДИКА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОЇ ЕВРИСТИКИ (2 год)

Основні поняття: евристика, джерелознавча евристика, бібліографія історична, бібліографічна евристика, типи видань історичних джерел, види видань історичних джерел, архів, архівознавство, Національний архівний фонд.

План


 1. Поняття і завдання джерелознавчої евристики.

 2. Основні типи і види видань історичних джерел.

 3. Пошук видань історичних джерел за допомогою бібліографічних джерел (покажчики, каталоги, картотеки та ін.).

 4. Ретроспективний пошук історичних джерел в Національному архівному фонді України.

Теми рефератів

1. Україніка в архівах Австрії та Польщі.

2. Джерела з історії України в архівах Канади і Сполучених Штатів Америки.

3. Джерела з історії України в архівах Російської Федерації.Завдання для самостійної роботи

На основі опрацювання довідника «Государственные архивы Украинской ССР» (К.: Наук. думка, 1988) виявити і виписати на окремому аркуші назви архівних установ і характеристику фондів, які містять джерела з таких проблем:

1 – 3 – проведення реформи 1861 року в Україні;

4 – 6 – визвольна війна українського народу під керівництвом Богдана Хмельницького;

7 – 9 – процес юридичного оформлення возз’єднання українських земель в ході Другої світової війни;

10 – 12 – про діяльність декабристів в Україні;

13 – 15 – колекції документів з історії України, отримані з архівів зарубіжних країн;

16 – 18 – підтримка українцями іспанського народу в його боротьбі з фашизмом;

19 – 21 – особисті фонди визначних українських письменників.

На основі опрацювання путівника «Государственный архив Ивано-Франковской области» /2-е вид. – К., 1983/ виявити і виписати назви фондів та, при наявності, описів окремих справ, що містять джерела з таких проблем:

22 – 24 – участь населення краю у виборах до органів влади Польської держави;

25 – 27 – страйковий рух на Прикарпатті в 20-30-х рр. ХХ ст.;

28 – 30 – розвиток шкільництва на Станіславщині в 20-х – 30-х рр. ХХ ст.;

31 – 33 – матеріали до історії міста Коломиї;

34 – 35 – антифашистський рух на Прикарпатті в роки Другої світової війни;

37 – 39 – еміграція населення краю у ХІХ – ХХ ст.Методичні рекомендації

При підготовці першого питання студенти повинні дати визначення понять «евристика», «джерелознавча евристика», а також розглянути завдання джерелознавчої евристики як пошуку історичних джерел.

У другому питанні необхідно охарактеризувати типи документальних видань: пофондові, тематичні, документи певного різновиду, однієї особи. Проаналізувати видання документів, розуміти їх поділ на типи і види.

В третьому питанні потрібно звернути увагу на поняття «бібліографія історична», «бібліографічна евристика». Розуміти специфіку пошуку видань історичних джерел за допомогою покажчиків, каталогів і картотек.Четверте питання присвячене архівній евристиці. Студенти повинні знати її роль для історика. В даному питанні необхідно визначити умови пошуку архівних матеріалів. Науково-довідковий апарат архівів. Інформаційні можливості описів, каталогів. Національний архівний фонд України.

Джерела

 1. Про Національний архівний фонд і архівні установи. Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 4 березня 1993 року // Голос України.– 1994. – 29 січня. - Розділ VI.

Література

1. Галенко О.І. Документальні публікації з історії Української РСР: Теорія та джерелознавчий аналіз / О.І Галенко. – К.: Наукова думка, 1991.

2. Гарнай І.А., Єсенков Ф.П., Фоланій Г.П. Деякі питання комплектування архівів документальними матеріалами / І.А. Гарнай, Ф.П. Єсенков, Г.П. Фоланій // Історичні джерела та їх використання. – К., 1964. – Вип.1. – С. 21–36.

3. Горфейн Т.И., Шепелев Л.Е. Архивоведение / Т.И. Горфейн, Л.Е. Шепелев. – Л.: изд-во Ленинград. ун-та, 1971. – С. 33–53, 63–83.

4. Государственный архив Украинской ССР: Справочник. – К.: Наукова думка, 1983.

5. Джерелознавство історії України: Довідник. – К., 1998. – С. 11–18, 43–44.

6. Калакура Я. Джерелознавство в дослідницькій діяльності Українського історичного товариства / Я. Калакура // Український історик. – Нью-Йорк, Торонто, Київ, Львів, Мюнхен. – 1995. – №1–4. – С. 53–56.

7. Макарчук С. Писемні джерела з історії України: Курс лекцій / С. Макарчук. – Львів: Світ, 1999. – С. 16–17.

8. Малевич Е.Н. Место библиографических источников в системе исторической библиографии / Е.Н. Малевич // Советская библиография. – 1970. – №5. – С. 41–52.

9. Мережа центральних державних архівів України // Архіви України. – 1992. – 4. – С.7.

10. Парфенов И.Д. Основы исторической библиографии: Учеб. Пособие / И.Д. Парфенов. – М.: Высшая школа, 1990.

11. Санцевич А.В. Методика исторического исследования / А.В. Санцевич. – К.: Наукова думка, 1984. – С.116–136, 2-е изд. – К., 1990.

12. Справочник научного работника: архивы, документы, исследователь. / Гросман О.М., Кутик В.Н. – Львов: Высшая школа, 1979. – С.51 – 61.

13. Стрельский В.И. Теория и методика источниковедения истории СССР / В.И. Стрельский. – К.: изд-во Киевск. ун-та, 1968 – С. 86–101; - К.: Высшая школа, 1975. – С. 62–74.

14. Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод: Опыт анализа понятий и терминологии / В.В. Фарсобин. - М.: Наука, 1983.

15. Шепелев Л.Е. Архивные разыскания и исследования / Л.Е.


Шепелев. – М.: Высшая школа, 1971. – С.120 – 130.

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

 1. Основні етапи розвитку джерелознавства.

 2. Закономірності джерелознавства як спеціальної галузі історичної науки.

 3. Основні завдання історичного джерелознавства.

 4. Спеціальні історичні дисципліни в структурі джерелознавства.

 5. Основні етапи існування історичного джерела.

 6. Суть і значення джерельної бази історичних досліджень.

 7. Основні етапи розвитку методики джерелознавства.

 8. Значення методики бібліографічного пошуку опублікованих джерел.

 9. Використання науково-довідкового апарату архівів для пошуку джерел.

 10. Групи методів джерелознавчої критики.

 11. Основні елементи джерелознавчого аналізу.

 12. Методика встановлення справжності джерела.

 13. Встановлення часу, місця, обставин походження джерела.

 14. Поняття класифікації джерел, її завдання і значення.

 15. Класифікаційні ознаки і критерії класифікації джерел.

 16. Основні схеми і методи класифікації джерел.

 17. Поняття і структура джерелознавчої критики.

 18. Атрибуція історичних джерел.

 19. Філологічна критики джерел і тлумачення його змісту.

 20. Предмет історичного джерелознавства.

 21. Найважливіші функції історичного джерелознавства.

 22. Різновиди джерельної інформації.

 23. Основні складові історичного джерела.

 24. Принципи класифікації джерел.

 25. Типово-видова класифікація джерел: суть і особливості.

 26. Основні типи і види видань історичних джерел.

 27. Текстологія: поняття і завдання.

 28. Вивчення історії тексту і етапів його розвитку.

 29. Особливості класифікації писемних джерел.

 30. Поняття методики історичного джерелознавства.

 31. Методи джерелознавчого дослідження.

 32. Методика пошуку та виявлення джерела.

 33. Аналітична критика історичного джерела.

 34. Розкрити зміст методики інтеграції джерела.

 35. Синтетична критика джерел.

 36. Обґрунтувати значення структури джерелознавства.

 37. Особливості вивчення та використання історичного джерела.

 38. Пошук видань історичних джерел з допомогою бібліографічних даних.

 39. Методика датування історичних джерел.


КОМПЛЕКСНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

Завдання № 1

 1. Сформулюйте суть поняття «історичне джерело».

 2. Назвіть форми публікацій історичних джерел.

 3. Зародження джерелознавчих знань в період античності і середньовіччя.

 4. Речові джерела: видова класифікація, особливості вивчення та використання.

 5. Застосування палеографічного аналізу для датування текстів історичних джерел.

Завдання № 2

 1. Сформулюйте суть поняття «доджерело».

 2. Назвіть види публікацій історичних джерел.

 3. Становлення джерелознавства як наукової дисципліни в Західній Європі у ХVІІІ ст.

 4. Усні або фольклорні джерела: видова класифікація, особливості вивчення та використання.

 5. Джерелознавча герменевтика.

Завдання № 3

 1. Сформулюйте суть поняття «історичний факт».

 2. Назвіть типи видань історичних джерел.

 3. Розвиток джерелознавства у Західній Європі в першій половині ХІХ ст.

 4. Етнографічні джерела: видова класифікація, особливості вивчення та використання.

 5. Філологічна критика джерела.

Завдання № 4

 1. Сформулюйте суть поняття «факт-подія».

 2. Назвіть кількісні методи, що використовуються в роботі з історичними джерелами.

 3. Розвиток джерелознавства у Західній Європі в другій половині ХІХ ст.

 4. Лінгвістичні джерела: видова класифікація, особливості вивчення та використання.

 5. Встановлення обставин появи джерела.

Завдання № 5

 1. Сформулюйте суть поняття «факт-знання».

 2. Назвіть завдання синтетичної критики історичних джерел.

 3. Розвиток джерелознавства у Західній Європі в першій половині ХХ ст.

 4. Фотокінодокументи: видова класифікація, особливості вивчення та використання.

 5. Авторство документів колегіальних органів.

Завдання № 6

 1. Сформулюйте суть поняття «факт-джерело».

 2. Назвіть завдання аналітичної критики історичних джерел.

 3. Розвиток джерелознавства в Західній Європі у другій половині ХХ ст.

 4. Фонодокументи: видова класифікація, особливості вивчення та використання.

 5. Методика застосування контент-аналізу в джерелознавстві.Завдання № 7

 1. Сформулюйте суть поняття «історичне джерелознавство».

 2. Визначте структуру Національного архівного фонду України.

 3. Розвиток джерелознавства у США в ХІХ ст.

 4. Особливості внутрішньовидової класифікації письмових джерел.

 5. Зміст і основні прийоми бібліографічного опису видань історичних джерел.

Завдання № 8

 1. Визначте об’єкт вивчення історичного джерелознавства.

 2. Назвіть види вибірки історичних джерел.

 3. Розвиток джерелознавства у США в ХХ ст.

 4. Літописи як історичне джерело.

 5. Правила видання історичних джерел: історія розробки, основний зміст.

Завдання № 9

 1. Визначте суть предмету історичного джерелознавства як галузі наукового знання.

 2. Назвіть види науково-довідкових посібників архівних установ.

 3. Розвиток джерелознавства у Франції в ХІХ ст.

 4. Хроніки та хронографи як історичне джерело.

 5. Методика групування і створення комплексу історичних джерел.

Завдання № 10

 1. Визначте предмет методології історичного джерелознавства.

 2. Назвіть центральні державні архіви України.

 3. Розвиток джерелознавства у Франції в ХХ ст.

 4. Законодавчі пам’ятки як історичне джерело.

 5. Особливості вибору прийомів і методів вивчення історичних джерел.

Завдання № 11

 1. Сформулюйте суть поняття «принцип» методології історичного джерелознавства.

 2. Назвіть основні типи бібліографічних показувачів з історії.

 3. Розвиток джерелознавства у Німеччині в ХІХ ст.

 4. Документи органів виконавчої влади як історичне джерело.

 5. Поняття і структура джерелознавчої критики.

Завдання № 12

 1. Сформулюйте суть поняття «методика історичного джерелознавства».

 2. Назвіть види писемних історичних джерел.

 3. Розвиток джерелознавства у Німеччині в ХХ ст.

 4. Методика ретроспективного пошуку історичних джерел з допомогою бібліографії.

 5. Особливості вирішення питання про достовірність джерела.

Завдання № 13

 1. Сформулюйте суть поняття «теорія історичного джерелознавства».

 2. Назвіть види історичних джерел.

 3. Особливості становлення джерелознавства як наукової дисципліни в Росії у ХVІІІ ст.

 4. Документи особистого походження: внутрішньовидова класифікація, особливості вивчення.

 5. Методика встановлення зв’язків історичних джерел.

Завдання № 14

 1. Сформулюйте суть поняття «класифікація історичних джерел».

 2. Визначте завдання джерелознавчої евристики.

 3. Розвиток джерелознавства в Росії у ХІХ – на початку ХХ ст.

 4. Джерелознавчі проблеми вивчення творів художньої літератури.

 5. Методика використання комп’ютерної техніки в роботі з джерелами.

Завдання № 15

 1. Сформулюйте суть поняття «історичні залишки».

 2. Назвіть типи історичних джерел.

 3. Зародження джерелознавчої думки в Україні в ХVІІ – ХVІІІ ст.

 4. Документи політичних партій як історичне джерело.

 5. Кількісні методи в роботі з історичними джерелами.

Завдання № 16

 1. Сформулюйте суть поняття «історична традиція».

 2. Визначте основні етапи роботи з історичними джерелами.

 3. Розробка джерелознавства в Україні у першій половині ХІХ ст.

 4. Документи громадських об’єднань і організацій як історичне джерело.

 5. Встановлення особи автора (атрибуція) історичного джерела.

Завдання № 17

 1. Сформулюйте суть поняття «тип історичних джерел».

 2. Назвіть методи історичного джерелознавства.

 3. Розвиток джерелознавства в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 4. Праці діячів національно-визвольного руху як історичне джерело.

 5. Критика джерел фактична і логічна: завдання і особливості застосування.

Завдання № 18

 1. Сформулюйте суть поняття «вид історичних джерел».

 2. Назвіть методологічні принципи роботи з історичними джерелами.

 3. Основні тенденції розвитку джерелознавчих досліджень в зарубіжних країнах у кінці ХХ ст.

 4. Періодична преса як історичне джерело.

 5. Методика застосування кореляційного аналізу в роботі з джерелами.

Завдання № 19

1. Сформулюйте суть поняття «джерелознавча евристика».2. Назвіть види історичних джерел, класифікованих за походженням.

 1. Особливості розвитку джерелознавства в СРСР у 20-30-х роках ХХ ст.

 2. Неперіодичні видання як історичне джерело.

 3. Застосування палеографічного аналізу для датування текстів.

Завдання № 20

 1. Сформулюйте суть поняття «повнота джерела».

 2. Назвіть види історичних джерел, класифікованих за змістом.

 3. Розвиток джерелознавства в СРСР у 40-50-х роках ХХ ст.

 4. Матеріали статистики як історичне джерело.

 5. Особливості датування історичних джерел за зовнішніми ознаками.Завдання № 21

 1. Сформулюйте суть поняття «бібліографічне джерело».

 2. Визначте завдання класифікації історичних джерел.

 3. Розвиток джерелознавства в СРСР у 60-80-х роках ХХ ст.

 4. Мемуари як історичне джерело.

 5. Особливості датування історичних джерел за змістом.

Завдання № 22

 1. Сформулюйте суть поняття «репрезентативність» щодо історичних джерел.

 2. Назвіть субдисципліни джерелознавства, що розробляють спеціальні методи роботи з джерелами.

 3. Основні завдання розвитку джерелознавства в суверенній Україні.

 4. Епістолярні матеріали як історичне джерело.

 5. Особливості локалізації місця створення історичного джерела за його змістом.

Завдання № 23

 1. Сформулюйте суть поняття «атрибуція» історичного джерела.

 2. Назвіть види прогалин у джерельній базі історичних досліджень.

 3. Розвиток джерелознавчих досліджень в Україні у радянський період.

 4. Автобіографії та щоденники як історичне джерело.

 5. Особливості використання спеціальних історичних дисциплін для встановлення місця створення історичного джерела.

Завдання № 24

 1. Сформулюйте суть поняття «комплекс історичних джерел».

 2. Назвіть субдисципліни джерелознавства, що вивчають специфічні типи та види історичних джерел.

 3. Зародження археографії в Україні в ХVІІ – ХVІІІ ст.

 4. Основні видання науково-довідкових посібників установ Національного архівного фонду України.

 5. Застосування палеографічного аналізу і його обмеженість для визначення місця створення історичного джерела.

Завдання № 25

 1. Визначте суть предмету археографії.

 2. Назвіть основні аспекти структури історичного джерелознавства.

 3. Основні тенденції розвитку джерелознавчих досліджень у зарубіжних країнах в кінці ХХ ст.

 4. Методика використання науково-довідкового апарату архівних установ для пошуку джерел.

 5. Аналітична і синтетична критика: поняття і структура.

Завдання № 26

 1. Визначте суть предмету текстології.

 2. Назвіть завдання історичного джерелознавства.

 3. Становлення археографії в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.

 4. Класифікація видань історичних джерел.

 5. Особливості отримання сукупності наукових фактів за історичними джерелами.

Завдання № 27

 1. Сформулюйте суть поняття «позаджерельна інформація».

 2. Назвіть закономірності групи «джерело – наукове історичне знання».

 3. Особливості розвитку української радянської археографії.

 4. Взаємозв’язок методології і методики історичного джерелознавства.

 5. Проблема «канонічного» тексту джерела.

Завдання № 28

 1. Сформулюйте суть поняття «аналітична критика» історичних джерел.

 2. Назвіть закономірності групи «реальність – джерело».

 3. Стан і перспективи розвитку археографії в суверенній Україні.

 4. Функції історичного джерела.

 5. Методика визначення інформаційної цінності історичного джерела.

Завдання № 29

 1. Сформулюйте суть поняття «синтетична критика» історичних джерел.

 2. Визначте структуру поняття «історичний факт» в джерелознавстві.

 3. Розробка джерелознавчих проблем в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.

 4. Основні класифікаційні схеми історичних джерел.

 5. Використання довідкової літератури для пошуку історичних джерел.

Завдання № 30

 1. Сформулюйте суть поняття «відбір» історичних джерел.

 2. Назвіть функції історичного джерела.

 3. Стан і основні завдання розвитку джерелознавства в суверенній Україні.

 4. Конвенціональні джерела: видова класифікація, особливості вивчення.

 5. Вивчення історії тексту і етапів його розвитку.

САМОСТІЙНА РОБОТА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Однією із важливих складових вивчення джерелознавства у сучасній вищій школі є самостійна робота студентів. Під час навчального процесу вона сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує вміння навчатися і потяг до наукової роботи. Самостійна робота є основним засобом набуття знань у вільний від занять час.

Мета самостійної роботи – сприяти якнайглибшому засвоєнню студентами знань з дисципліни «Джерелознавство», ознайомити їх з основним понятійно-категоріальним апаратом.

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи дають можливість студентам глибше ознайомитися з темами або окремими питаннями, які не були винесені на лекційні або семінарські заняття. Вони передбачають опанування в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та наукових робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна робота студентів з дисципліни «Джерелознавство» становить приблизно 35% часу, необхідного для виконання основної освітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти та науки України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень. Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача.

У ході вивчення дисципліни студенти знайомляться з теоретико-методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, завданням та функціями навчального курсу. Спираючись на основні методологічні принципи джерелознавства, студенти вивчають специфіку історичного джерела, аспекти об’єктивності та суб’єктивності джерела, знайомляться з сучасним станом і напрямками подальшого розвитку. В процесі викладання дисципліни в студентів повинно формуватися творче мислення та вміння самостійно аналізувати, комплексно вивчати та об’єктивно висвітлювати події та явища минулого, давати їм оцінку.

Загалом виконання зазначених аспектів дає можливість студентам:Знати:

 • предмет, методи і структуру джерелознавства;

 • теоретико-методологічні і методичні проблеми;

 • теорію джерела, його природу та інформативні можливості;

 • класифікацію історичних джерел;

 • методику й основні етапи опрацювання та використання джерел у наукових дослідженнях і педагогічній практиці.


Простежити:

• зв’язок дисципліни «Джерелознавство» з архівознавством, етнографією, історією, археологією, культурою, фольклористикою, статистикою, спеціальними історичними дисциплінами.


Встановити:

• відмінності між джерелзнавством та іншими науками; • що особливе місце у вивченні джерелознавства займає визначення характерних ознак історичних джерел, за якими можна прослідкувати історію та еволюцію суспільства, іроцеси, що відбуваються в сучасному світі.


вміти

 • вести самостійний пошук джерел в установах Національного архівного фонду України, бібліотеках, музеях тощо;

 • здійснювати самостійний критичний та аргументований аналіз джерельних (документальних) матеріалів;

 • застосовувати фактологічний матеріал і загальноприйняті критерії оцінки для ідентифікації подій з історії;

 • виокремлювати головні етапи формування історичних джерел (за хронологічним принципом);

 • застосовувати на практиці набуті знання при написанні курсових і дипломних робіт, проведенні історико-краєзнавчої та наукової роботи.

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Джерелознавство» спрямовані на те, щоб дати студентам знання теоретичних основ, а також застосування ними здобутих знань, вмінь і навичок на практиці.

Так, студенти в результаті освоєння матеріалів самостійної роботи повинні:


 • проводити класифікацію історичних джерел;

 • аналізувати та характеризувати основні джерела з історії;

 • оцінювати інформаційну цінність історичного джерела;

 • критично оцінювати сучасну літературу джерелознавчого характеру;

 • застосовувати набуті знання, вміння та навички для вивчення та використання історичних джерел в своїй подальшій навчальній та науковій роботі;

 • самостійно викладати фактологічний і теоретичний програмовий матеріал;

 • орієнтуватися у видах джерел та їх місцезнаходженні;

 • логічно викладати опановану джерелознавчу інформацію;

 • знати особливості матеріальної основи документів та способів фіксації інформації: документи на паперових носіях; документи на плівкових носіях; мікрофільми; кіно-фото-фоно-документи; машиночитані документи.

 • Старіння документів.

 • Технологія зберігання документів.

 • Основні засоби і прийоми реставрації архівних документів.

.

СТРУКТУРА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИЗ «ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО»
Назва теми

Кількість годин відведених на самостійну роботу

Тема 1. Основні етапи розвитку джерелознавчих знань.


5

Тема 2. Основи теорії історичного джерелознавства.


5

Тема 3. Предмет, структура і завдання джерелознавства.


5

Тема 4. Основні поняття методології джерелознавства

5

Тема 5. Основи методики історичного джерелознавства.

5

Тема 6. Класифікація історичних джерел.


6

Тема 7. Аналітична критика історичних джерел.6

Тема 8. Основні групи джерел та їх місце в джерельній базі історії України

5Загалом

42


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

* Джерелознавчі проблеми історії України.

* Джерелознавство в системі історичної науки.

* Основні компоненти історичного джерелознавства.

* Спеціальні історичні дисципліни в структурі джерелознавства.

* Джерельна база історичних досліджень.

* Класифікація джерел з історії України.

* Загальний огляд речових джерел із української історії.

* Нумізматичні джерела.

* Архітектурні пам´ятки.

* Предмети озброєння.

* Предмети одягу.

* Графічні книжкові зображення.

* Жанрові та історичні зображальні джерела.

* Кінофотовідеодокументи (аудіовізуальні).

* Картографічні джерела.

* Загальний огляд усних джерел.

* Загальна характеристика лінгвістичних джерел.

* Загальний огляд писемних джерел.

* Літописи як історичне джерело.

* Актові та діловодні документи.

* Статистичні джерела.

* Матеріали соціологічних досліджень.

* Періодична преса як історичне джерело.

* Джерела особового походження.
. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ПО ТЕМАХ ДИСЦИПЛІНИ


Каталог: depart -> Historiography -> resource -> file
depart -> Р. В. Дудик Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart -> Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
depart -> Ірина барган повернись у реальність
depart -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет
depart -> “хіх – хх” ббк 63. 3(4Укр)52 Любов Сливка епістолярна спадщина та мемуари
depart -> Ббк 3. Ганна Скорейко, Ірина Яворська
depart -> 477. 3/. 86) Ббк 63. (4 Укр) Василь Бурдуланюк українська археологія галичини ХІХ – першої третини ХХ століть
file -> Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»
Сторія україни: навчально-методичний посібник для студентів, працюючих за кредитно-модульною системою. (укладачі: кандидат історичних...
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с
Тарасова н.І.,Чередник л. А. Організація самостійної та індивідуальної роботи з античної літератури: Навчально-методичний посібник...
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин
Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за спеціальністю 055....
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Журналістика»

Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconЮ. Мороз Історія міжнародних відносин Програма курсу
Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їхньої діяльності, розуміння...
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура»

Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник Тернопіль
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин iconНавчально-методичний посібник Муровані Курилівці 2012 Серветник В. Г., керівник шахово-шашкового гуртка
Роль шахів І шашок у розвитку творчих здібностей дитини – Муровані Курилівці: Навчально-методичний посібник, 2012р. – 28 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка