Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»Сторінка1/14
Дата конвертації14.08.2017
Розмір2,42 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Міністерство охорони здоров’я України

Запорізький державний медичний університет

Кафедра суспільних дисциплін
Бідзіля П.О., Прудка В.П.

Історія України:

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою


для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» та фармація

(заочної форми навчання)


Запоріжжя-2014ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: навчально-методичний посібник для студентів, працюючих за кредитно-модульною системою. (укладачі: кандидат історичних наук, доцент Бідзіля П.О., ст. викладач Прудка В.П.). Запоріжжя: ЗДМУ, 2014.


Рекомендовано до видання на засіданні кафедри суспільних дисциплін.

Протокол №__ від ______ 2014 р.
Затверджено рішенням центральної науково-методичної ради ЗДМУ від ___ _________2014 р., протокол №__

РЕЦЕНЗЕНТИ:

доктор філологічних наук, професор ТУРГАН О.Д

кандидат історичних наук, доцент ДЄДКОВ М.В.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри суспільних дисциплін Запорізького державного медичного університету, доктор філософських наук, професор Жадько В.А.
Вивчення гуманітарних наук складає важливу частку загальноосвітньої і світоглядної підготовки сучасних спеціалістів і сприяє розвиткові особистості та виробленню нею творчого підходу до вирішення проблем. До найважливіших суспільних наук відноситься історія України.

Історія – це наука про минуле людського суспільства і про його сьогодення. Змістом історії є історичний процес, що розкривається в явищах життя людини, відомості про які збереглися в історичних пам’ятках і джерелах.

Даний посібник складено з урахуванням специфіки організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи, що знайшло відповідне відображення у його структурі.

ЗМІСТ 1. Передмова.

 2. Тематичний план курсу «Історія України».

 3. Методичні поради до написання контрольної роботи, зразки оформлення титульного листа, наукового апарату та бібліографічного опису джерел використаних при написанні роботи.

 4. Тематика та плани контрольних робіт і література до них.

 5. Короткий виклад матеріалу з усього курсу історії України.

 6. Перелік питань до диференційованого заліку.

 7. Термінологічний словник.

 8. Список рекомендованої літератури.

ПЕРЕДМОВА


Історія України – одна із складових всього спектра історичних наук, відіграє провідну роль у процесі формування високої історичної свідомості, людської особистості, інтелекту та політичної культури. Слід погодитися із твердженням, що можна не знати тисячі наук і все таки бути освіченою людиною, але не любити і не знати історію може тільки людина нерозвинута розумово.

Значення історичного досвіду попередніх поколінь і необхідність його вивчення особливо актуальне в наш час, коли ми розбудовуємо незалежну Україну і перед освітою постало питання збудити і активізувати історичну пам’ять кожного українця, звеличити героїчні діяння предків, вказати на гідні наслідування, зразки патріотизму, героїзму, безоглядної самопожертви в ім’я вільності і свободи рідного народу.

Курс історії України передбачає опанування певного інструментарію історичної науки, вивчення студентами досвіду історичного минулого українського народу, проблем етногенезу української нації, закономірностей політичних і соціально – економічних процесів, що відбувалися на терені України, а також перспектив розвитку української державності.

Під час викладання курсу історії України та самостійного вивчення студентами матеріалу цього курсу досягаються такі цілі:навчальна - з позиції історизму, об’єктивно, на основі здобутків сучасної історичної науки осягнути суть явищ і процесів, що відбувалися в українській історії, невідривного від розвитку світової цивілізації з найдавніших часів до сьогодення.

Виховна - формування історичного мислення і національної свідомості, активної громадянської позиції, почуття гордості за приналежність до народу України, усвідомлення необхідності національної державності. Враховується та обставина, що історія України впродовж тривалого часу піддавалася численним спотворенням і фальсифікаціям. Для творення нової України потрібна і нова людина, сформована в тому числі й шанобливому неупередженому ставленні до героїчного і водночас трагічного минулого свого народу.
У сучасних умовах зростає роль «Історії України» як інструмента пізнання історичних процесів, гуманістичних засад виховання патріотизму та формування світоглядних позицій та історичного мислення для активізації громадської діяльності студента.

Студент повинен знати:

 • сутність основних проблем історії України;

 • основні закони й етапи розвитку людської спільності;

 • проблеми етногенезу української нації;

 • суспільно – політичні, економічні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;

 • головні історичні події;

 • діяльність визначних історичних осіб і основних політичних угрупувань і партій.

Студент повинен вміти;

 • всебічно аналізувати історичні процеси, події, факти, тлумачити їх;

 • брати активну участь у громадсько-політичному житті, мати громадянську позицію, високу історико-політичну культуру;

 • користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки;

 • застосовувати дані історичної науки для вирішення професійних завдань.

Складаючи цей посібник, ми виходили з того, що вивчення предмета передбачає перед усім самостійну роботу студента заочної форми навчання над курсом. Виходячи з цього запропонована відповідна його структура.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

 1. Вступ до предмета. Витоки українського народу та його державності. Стародавня історія України.

 2. Україна княжої доби.

 3. Литовсько-польська доба української історії ( XIV-перша половина XVII ст.).

 4. Козацька доба. Початок української національної революції ( 1648-1676 рр.). Утворення української гетьманської держави.

 5. Боротьба за збереження української автономії. Поділ України на Правобережжя і Лівобережжя. Ліквідація української державності (друга половина XVII – XVIII ст.).

 6. Україна імперської доби (кінець XVIII – початок XX ст.).

 7. Боротьба за відродження державності (1917 – 1920 рр.).

 8. Україна в міжвоєнний період ( 1921 – 1939 рр.).

 9. Україна і друга світова війна ( 1939 – 1945 рр.).

 10. Україна в 1945 – 1991 рр.

 11. Розбудова української незалежної держави.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ, ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА, НАУКОВОГО АПАРАТУ ТА БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ ВИКОРИСТАНИХ ПРИ НАПИСАННІ РОБОТИ.

Студентам заочного відділення фармацевтичного факультету навчальним планом передбачене виконання контрольної роботи з предмету. Її виконання має важливе значення для набуття студентами глибоких знань, а також формує у студентів елементи пошуку висновків, узагальнень та навичок оформлення наукових робіт.

Головною метою контрольної роботи є перевірка якісного рівня засвоєння студентами предмету ступеню їх підготовки до здачі заліку, або ж іспиту. Контрольна робота надає студентові можливість не лише пізнавати, але і навчатися самостійно і творчо досліджувати проблему, аргументовано доводити правильність власних висновків.

Кожним студентом обирається тема за узгодженням із викладачем, що проводить семінарські заняття в групі. Тематика контрольних робіт розроблена нами, пропонує приблизний варіант плану, який у процесі роботи може бути скорегованим.

Студенту слід прагнути до компактного, але досить повного розкриття теми. Незалежно від обраної теми, кожна контрольна робота повинна мати чітку структуру, що включає такі обов’язкові елементи: вступ, основна частина (окремі питання, що розкривають зміст теми), висновки, список використаних джерел та літератури.

Обсяг контрольної роботи до10 сторінок рукописного тексту, яку доцільно виконати у звичайному учнівському зошиті, або ж на окремих листах паперу, які необхідно обов’язково закріпити.

Термін подачі контрольної роботи – перший день прибуття до університету на сесію. Контрольна робота має бути написана за бажанням студента українською чи російською мовою.

Готова контрольна робота має бути вичитана студентом та представлена на кафедру для реєстрації, а потім її передають викладачу для рецензії.

При отриманні негативної рецензії з поміткою «не зараховано», або ж «не задовільно», студенту необхідно переробити контрольну роботу з урахуванням зауважень рецензента та повторно представити на кафедру для повторного рецензування.

Серйозне ставлення до виконання контрольної роботи, дотримання вимог її написання є найважливішою умовою успішного виконання та позитивної оцінки роботи.

Розкриття будь-якого сюжету, незалежно від теми, має носити характер хай і невеликого, але обов’язково самостійного дослідження з елементами особистих роздумів та висновків. Потрібно пам’ятати, що контрольна робота – це не механічна калька з будь – якого наукового видання, а результат самостійної роботи студента.

Виклад теми має бути послідовним, логічним. Треба спробувати показати зв’язок подій, що досліджуються, з сучасністю, порівняти, як пов’язані вони із завданням, що вирішуються нинішнім поколінням. Підготовку до написання контрольної роботи слід розпочати з бібліографічної роботи. Студентам треба навчитися шукати і відбирати необхідну літературу, у чому допоможе перегляд каталогів бібліотек. У систематичному каталозі карточки розташовані за галузями знань, що дозволяє визначити літературу з даної теми. Алфавітно-предметний каталог у алфавітному порядку дає окремі галузі знань, окремі питання теми, з яких у відділах систематичного каталогу зібрана література, що є в бібліотеці. Треба ознайомитися із довідковою літературою (словниками, енциклопедією, довідниками), що дають коротеньку інформацію з проблеми, по можливості – вивчати бібліографічні вказівки.

При відборі літератури за основу треба брати підручники та навчальні посібники з курсу історії України. Для більш детального та повного висвітлення теми контрольної роботи рекомендується використовувати монографії, журнальні статті, що містять важливу інформацію з досліджуваної проблеми. Підібравши літературу слід її передивитися. вияснити фактичну важливість для всебічного, сучасного висвітлення проблеми.

Тільки після вивчення відповідної літератури та її творчого і критичного осмислення можна приступити до написання контрольної роботи. Якщо у студента виникає потреба у консультації слід звернутися до викладача. Працюючи над змістом контрольної роботи, слід обов’язково дотримуватись таких умов: • чіткість побудови плану, що являє собою короткий запис логічної структури роботи (при цьому слід уникати зайвої деталізації);

 • логічна послідовність викладу відповідей на запитання плану;

 • всебічне висвітлення питань, достовірність фактів та аргументацій;

 • точність формулювань та положень роботи;

 • наявність висновків, що в стислому вигляді містять основні результати вивчення питань та їх оцінку;

 • там, де це необхідно, бажано показати зв’язок матеріалу, що вивчається, із сучасністю.

Написання контрольної роботи починають із титульного листа, що оформляється за встановленим зразком:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
на тему “ ”
Студента (тки) 1 курсу
(прізвище, ім’я та по батькові)
Факультет

(½ семестр 2014/2015 н.р.)


Рецензент

м. Запоріжжя 2014 р.

На другій сторінці пишеться назва теми та план. Доцільно щоб у плані були виділені 2-3 та не більше 4 питань.

Далі, зберігаючи послідовність, що вказана у плані, здійснюється виклад матеріалу. Чіткість, точність, лаконічність, грамотність та зрозумілий виклад є показником якості виконання роботи, від яких залежить її оцінка викладачем. Кожне питання плану має завершитися невеличким підсумком викладеного матеріалу, а, завершаючи контрольну роботу, слід зробити загальний висновок.

Висновки обов'язково повинні відповідати тому матеріалу, який викладено в роботі, випливати із усього ходу досліджень, роблячи акцент на головному.

У ході викладення матеріалу може виникнути необхідність зробити посилання на цитати, певні цифри. У таких випадках пропонуємо посилання позначати індексом, а внизу сторінки вказувати джерело, де містяться ті чи інші відомості.

ПРАВИЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОГО АПАРАТУ ПРИ ВИКОНАННІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.

Сучасна наука дає таке визначення етнографії: «Етнографія - галузь гуманітарних наук, котра вивчає народи (етноси), їхнє походження, етнічну історію, традиційно-побутову культуру, характер міжетнічних відносин, базуючись переважно на даних польового аналізу".

Україною ми називаємо край, де більшість має український народ, де українців живе більше, ніж будь-якого народу".

У 1737-1738 рр. Україна була вимушена утримувати власним коштом від 50 до 75 російських полків.

1. Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. - К.: ЛИБІДЬ,1994.с.9. 1. Грушевський М.С. Хто такі українці, чого вони хочуть? -К.:

Знання України. 1991. с.39.

 1. Субтельний О. Україна: Історія.-К.: ЛИБІДЬ. 1991. с.156.

Такі посилання нумерують окремо на кожній сторінці.

У кінці контрольної роботи обов'язково вказують список використаної літератури, що містить перелік усіх джерел, які використовувались при написанні контрольної роботи. Спочатку у списку за алфавітом розміщують основну літературу (монографії, підручники), а потім журнальні та газетні статті. Бібліографічний опис джерел також здійснюється за встановленими зразками.ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ, ВИКОРИСТАНИХ ПРИ НАПИСАННІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:


 1. Аркас М. Історія України-Русі. -К.: Вища школа, 1993.

 2. Дорошенко Д. Нарис історії України, т. і. -К.: Глобус. 1992.

 3. Революция на Украине. В мемуарам белых. -К.: Политиздат Украины. 1991.

 4. Субтельний О. Україна: Історія. -К.: Либідь. 1991.

 5. Гамреиький Ю.М. Універсали - вирішальні віхи історії Центральної Ради // Український історичний журнал. -1991. -№8. с.23-30.

 6. Михайловский Г. Украина при гетьмане Скоропадском // Новое время. -1993. -№35. с.58-59.

 7. Фалько Я. Кто мы украинцы? // Индустриальное Запорожье. 1993. 13 марта.

 8. Малий словник історії України. -К.: Либідь. 1997.

( І так далі).

ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І ЛІТЕРАТУРА ДО НИХ.
ТЕМА 1. НАЙДАВНІШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.

ПЛАН:

 1. Поява первісних людей. Найдавніші поселення на території сучасної України епохи палеоліту та мезоліту.

 2. Перехід до відтворюючого господарства. Трипільська культура.

ЛІТЕРАТУРА:

Археологія Української РСР: у 3 т. - Т. 1.: Наукова


думка, 1981.

Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. -К.: 1992.

Грушевський М.С. Звичайна схема «русской» історії і справа раціонального укладу історії східного слов'янства // Пам'ятки України. 1991. №3.

Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. -К., 1996.

Верстюк В., Дроба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. -К., 1995.

Давня історія України. У 2 кн. - К., 1994.-Кн. 1.


Історія України. Курс лекцій. Ч.1. - К.: Либідь. 1992.

Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Л.Г., Ремізніков В.В. Історія України. Запоріжжя: Дике поле,2002.

Залізняк І.О. Нариси стародавньої історії України. -К.: 1994.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. Львів, 1996.


ТЕМА 3: СТАРОДАВНІ СЛОВ'ЯНИ.

ПЛАН:

 1. Походження слов'ян. їх розселення.

 2. Соціальний устрій та господарство давніх слов'ян.

 3. Культура, вірування і звичаї східних слов'ян.

ЛІТЕРАТУРА:

Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловська Р.В. Походження слов'ян. К., Наукова думка, 1991.

Бойко О.Д. Історія України. -К.: Академія, 1999.

Грушевський М.С. Історія України - Русі. -У 12 кн. -Кн.1. - К.: Либіль, 1994.

Дорошенко Д. Нарис історії України. Т.1. -К.: Глобус, 1992.

Демянов В.О. Що було до Русі? Історія русів у „Вересовій книзі" та сучасних історичних відомостях. - Рівне, 1994.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура.-Львів. 1996.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Л.Г., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле. 2002.

Котляр М.Ф. Русь язичницька. Біля вигонів східнослов'янської цивілізації. - К., 1993.

Михайлов Б.Д. Підземний „Ермітаж" Приазов'я. Запоріжжя. 1998.

Петров В. Походження українського народу. - К., 1992.

Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. - К., 1994.


ТЕМА 4: ВИТОКИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.

ПЛАН:

 1. Передумови утворення держави на Русі. Об'єднання східнослов'янських земель навколо Києва.

 2. Князювання перших київських князів Олега, Ігоря, Ольги.

ЛІТЕРАТУРА:

Борисенко В.Й. Курс української історії. К., 1997.

Будзилович І. Особливості розвитку державності, права і функції церкви у Київській Русі. // Право України.- 1999. -№1.

Верстюк В.Ф.. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. - К., 1995.

Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. -К., 1996.

Висоцький С.О. Княгиня Ольга і Анна Ярославівна - славні жінки Київської Русі. - К., 1991.

Грабовський І., Ставроян І.В., Шкляр І. Нариси з історії українського державотворення. -К., 1995.

Грушевський М.С. Історія України-Русі. -К., 1991. - Т. 1-2.

Котляр М.Ф. Київська держава часів Аскольда і Олега // Київська старовина. -1993. №3.

Толочко П.П. Київська Русь. -К., 1996.


ТЕМА 5: РАННЬОФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ІСТОРИЧНІЙ ДОЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.

ПЛАН:

 1. Історична наука про походження Київської Русі.

 2. Політичний устрій і суспільна організація Давньоруської держави.

 3. Прийняття християнства.

 4. Міжнародні стосунки Київських князів.

ЛІТЕРАТУРА:

Будзилович І. Особливості розвитку державності,


права і функції церкви у Київській Русі // Право України.
1999. №1.

Грабовський С. Ставроян І.С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. -К., 1995.

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. -К., 1990.

Горський А.А. І Це раз про роль норманів у формуванні Київської Русі. // УІЖ. 1991. №1.

Історія України / Бідзіля II.О., Бровко В.І., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Л.Г., Ремізніков В.В.- Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Котляр М.Ф. Історія України в особах. Давньоруська


держава. -К., 1996.

Моця О.П., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. - К., 1996.

Толочко А.П. Князь в древней Руси: власть, собственность, идеология. - К., 1992.

Толочко П.П. Київська Русь. -К., 1996.

Толочко П.П. Літописи Київської Русі. -К., 1994.

Ульяновський В., Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У 3 кн. -К., 1994.-Кн.1 – с. 10-98.

Чмихов М.О. Давня культура: навч. посіб. -К., 1994.
ТЕМА 6: ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ РУСІ.

ПЛАН:


 1. Причини феодальної роздробленості Київської Русі.

 2. Боротьба з монголо-татарською навалою.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України. -К.: Академія, 1999.

Бодрухін В. Українська державність у монголо-татарську добу. // Історія України. 2000. №42.

Брайчевський М.Ю. Феодальна роздробленість. Конспект історії України. Нова концепція // Старожитності. 1991. 4.6.

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. -К., 1993.

Готун М.Г. Життя киян в часи Батия. / Новий археологічний факт/ / Київська старовина. 1993. №5.

Історія України: Нове бачення / За ред. Смолія В.А. -К.,2000. Т.1.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Л.Г., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле, 2002.

Егоров В.Л. Золотая Орда: мифы и реальность. – М., 1990.

Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України з


прадавніх часів до сьогодення. -X.: Горсінг, 2000.
ТЕМА 7: ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО.

ПЛАН:

 1. Основні етапи формування Галицького і Волинського князівства. Галичина і Волинь у Х-ХІІ ст.

 2. Галицько-Волинська Русь за часів князювання Романа Мстиславовича, Данила Галицького та його наступників. Боротьба з ординською навалою.

 3. Політичний лад і соціально-класова структура Галицько-Волинської Русі. Причини занепаду.

ЛІТЕРАТУРА:

Грушевський М.С. Історія України-Русі. Т.2. -К., 1992: Т.3.-К.. 1993.

Історія України / За ред. Г.Д.Темко, Л.С.Тупчіенко. -К., 2001.

Історія України / Бідзіля П.О., Бровко В.Г., Дедков М.В., Іващенко Ю.В., Кладова Л.Г., Ремізніков В.В. - Запоріжжя: Дике Поле. 2002.

Котляр М.Ф. Данило Галицький. - М., 1979.

Котляр М.Ф. Галицько-Волинська держава // Історія України в особах: ІХ-ХІІІ ст.. -К., 1993.

Котляр М.Ф. Галицька Русь другої половини XIV ст. - першої чверті XV ст. - К., 1988.

Костомаров Н.М. Князь Данило Романович Галицкий // Исторические произведения. Автобиография. -К., 1989. с.238-262.

Крип'якевич. І.П. Галицько-Волинське князівство. -К., 1984.

Смолій В., Гурій О. Як і коли почала формуватися українська нація? - К., 1991, с. 12-41.

Хрестоматія з історії України. - К., 1993, с. 10-15.19-21, 28-46.

Шевчук В.II., Тараненко М.Г. Історія української державності.-К., 1999.


ТЕМА 8 УКРАЇНА В УМОВАХ ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПАНУВАННЯ.

ПЛАН:

 1. Українські землі в складі Великого князівства Литовського.

 2. Україна в складі Речі Посполитої.

ЛІТЕРАТУРА:

Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів


вузів; 2-е вид. -К., 2002.

Велика історія України: У 2 т. / За ред. Крип'якевича І. -К., 1993.Т.1.

Грушевський М.С. Історія України - Русі: В 11 т., 12 кн.-К., 1993-1995. Т.4-6.

Єфименко А.Я. История украинского народа. -К., 1990.

Смолій В., Гурій О. Як і коли почала формуватися українська нація? -К., 1991.

Русина О. Україна під татарами і Литвою / Україна крізь віки: В 15 т./ За ред. За ред. Смолія В.А. -К., 1998. Т.6.

Терещенко Ю.І. Україна і Свропейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. -К., 1996.

Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. -К., 1987.

Яковенко Н. Здобутки і втрати Люблінської унії // Київська старовина. 1993. №3. с.77-85.

Яковенко Н. Українська шляхта. -К., 1993.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
Бідзіля П. О., кандидат історичних наук, викладач Дідик С. С видання доопрацьоване та доповнене. Запоріжжя: здму, 2016. 175 c
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» icon«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці»
...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №1 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №3 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчальний посібник до змістового модулю №2 для студентів І курсу фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconРобоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
За редакцією чл кор. Намн україни, професора Зіменковського Б. С., – Львів, 2015р.; та типової програми навчальної дисципліни : Дерматологія,...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
Концепції сучасного документознавства : навч метод посіб для студ вищ навч закладів напряму 020105 “Документознавство та інформ діяльність”...
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconКонтрольні роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності «технологія парфумерно-косметичних засобів»

Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» iconПолтавський державний
Словник футбольних термінів – методичний посібник для вчителів фізичного виховання, викладачів вищих навчальних закладів, тренерів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка