О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуваннямСторінка1/4
Дата конвертації14.05.2017
Розмір0,71 Mb.
  1   2   3   4МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”


О.Л. Плетнєва

Українська мова за професійним спрямуванням
Збірник вправ та завдань

для практичних занять

і контрольних робіт
Харків «ХАІ» 2007

Українська мова за професійним спрямуванням / О.Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2007. – 64 с.


Подано вправи, завдання та контрольні роботи з української мови, покликані допомогти набуттю навичок досконалого усного й писемного мовлення.

Для викладачів і студентів стаціонарної та заочної форм навчання різних спеціальностей вищих навчальних закладів, для вчителів і учнів середніх шкіл, а також для всіх, хто бажає підвищити свій культуромовний рівень.
Рецензенти: канд. філол. наук, доц. М.І. Філон,

канд. філол. наук, доц. І.В. Волкова

© Національний аерокосмічний університет

імені М.Є.Жуковського

«Харківський авіаційний інститут», 2007 р.

Передмова
Знання державної мови є необхідним компонентом підготовки майбутніх фахівців усіх галузей науки, промисловості та народного господарства. З метою забезпечення належного рівня володіння українською літературною мовою Міністерство освіти і науки передбачило вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів першого курсу всіх вищих навчальних закладів України.

Пропонований збірник містить різноманітні вправи, завдання та контрольні роботи для закріплення й глибшого розуміння теоретичних положень курсу, а також список рекомендованої літератури, яка може використовуватися в підготовці до практичних занять, іспиту, під час самостійної роботи студентів. Вправи та завдання збірника сприяють засвоєнню студентами фонетичних, орфографічних, лексичних, граматичних літературних норм української мови. Збірник містить також вправи та завдання, що покликані допомогти студентам правильно оформлювати ділові документи. Частина завдань збірника призначена для перевірки знань з теми «Усне ділове мовлення».

Запропоновані види практичної роботи з мовним матеріалом сприятимуть розвитку логічного мислення, активізації творчого потенціалу студентів. Ряд вправ і завдань орієнтовані на самостійну роботу зі словниками.

Завдання, що входять до складу контрольних робіт, охоплюють теоретичні та практичні теми курсу. Пропоновані завдання передбачають перевірку теоретичних знань студентів, зокрема термінів і понять «функціональний стиль», «документ», «реквізити документів», а також практичних умінь укладання документів.

Посібник може використовуватися під час аудиторних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», а також при підготовці до них, для контролю за рівнем засвоєння студентами знань, набуття умінь і навичок після вивчення поточних тем і всього курсу.

1. НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
1.1. Орфоепічні норми
Завдання 1. Форми поданих слів замініть так, щоб ненаголошені е, и в коренях слів були наголошеними. Порівняйте вимову цих звуків у різних позиціях.

Зерно, широкий, зимовий, пекти, дерево, шептати, земельний, кленок, веселощі, синенький, легенький, блискавиця, величний, вербовий, хитається, тесати, синок.


Завдання 2. Прочитайте подані слова, дотримуючися правил вимови голосного о.

Мороз, ожити, хороший, зоря, додолу, горобиний, новий, бродити, доглядати, торкнутися, молодий, прозорий, кора, один, сочитися, вогонь, стояти, зорепад, кохання.


Завдання 3. Запишіть слова, визначіть наголос.

Чотирнадцять, помилка, роблю, читання, кулінарія, столяр, батьківський, алфавіт, кілометр, одинадцять, бюлетень, олень, ненависть, металургія, разом, завжди, симетрія, ринковий, фаховий, текстовий.


Завдання 4. Правильно вимовіть слова. Поясніть, від чого залежить вимова буквосполучень дж і дз. Розбийте подані слова для переносу.

Пробуджують, відживати, джерело, дзвонити, заїжджати, підземний, дзеркало, задзвеніти, сиджу, налагодження, віддзеркалювати, дослідження, відзимувати, надзвичайний, надзелень, передзвін, передзбиральний.


Завдання 5. Замість крапок вставте літеру г або ґ , правильно прочитайте слова.

…ен, під…рунтя, …ідродинаміка, джи…ун, …уща, …уманний, …ратчастий, …рунтовий, …роно, …рот, …ума, …уральня, …умілак, …лей, …едзь, …рог, …рам-атом.


Завдання 6. Прочитайте слова й поясніть вимову шиплячих в українській мові.

Відчутний, чекати, площа, ніж, щітка, щічка, сироїжка, читати, жовтіти, женьшень, чудовий, чашка, щастя, чари, чашолистик, щиглик, щонайкраще, щезати, чимало.


Завдання 7. Вставте, де потрібно, пропущені букви. Прочитайте, поясніть вимову й правопис слів.

Париж – пари…ький, Прага – пра..ький, дорогий – доро…чий, вузький – ву…чий, соня…ник, серде…на хвороба, серде…на людина, студент – студен…ський, книга – у кни…ці, юшка – у ю…ці, кіготь – кі…ті, радитися – ти ради…ся, сміятися – ти сміє…ся, він сміє…ся, невістка – невіс…ці, їздити – їж…у.


Завдання 8. Схарактеризуйте основні правила милозвучності української мови й порівняйте вимову українських слів та їх російських відповідників.

Гриб, мороз, фюзеляж, віз, ніжка, відріж, дуб, кров, любов, голуб, ніж, представник, віддати, лід, різко, рубка, підкручувати, надточений, відсівати, відчищати, підпороти, міжпланетний, обпалити.


Завдання 9. Виправіть помилки, унаслідок яких відбувається порушення милозвучності української мови. З чим вони пов’язані?

Ми були у Охтирці. З’їзд екологів проходив в Криму. За вікном вагона все нові і нові краєвиди. З скелі відкривається чудовий краєвид. В листі є багато помилок. Потім ввійшов чоловік. Надо мною – сонце. Працюєм з ранку до вечора. Таке і у сні не побачиш.


Завдання 10. Виправіть помилки й правильно прочитайте слова. Чим зумовлені ці помилки?

Балєт, Ханс, Хельмут, Хофман, Гьоте, Кьольн, лєкція, маріхуана, ніґілізм, проблєма, телєґрама, Челєнджер, лямпа, кляс, Сірія, єпіскоп, Бєларусь, Харьків, грунт, Гюго, Григорьєв.


Завдання 11. Визначіть наголос в іменниках. Порівняйте наголошування слів і поясніть його особливості.

Одн. – Мн.

Брат – брати – два брати,

шлях – шляхи – три шляхи,

жінка – жінки – обидві жінки,

книжка – книжки – дві книжки,

пісня – пісні – три пісні,

стежка – стежки – чотири стежки,

тітка – тітки – обидві тітки,

баба – баби – дві баби.
Завдання 12. Визначіть наголос у дієсловах. Поясніть, від чого він залежить.

Несу – несемо, несете; беру – беремо, берете; кладу – кладемо, кладете; везу – веземо, везете; кричу – кричимо, кричите; була – були; узяла – узяли; прокляла – прокляли; говорю – говориш, говоримо, говорите; гострю – гостриш – гострить – гостримо.


1.2. Орфографічні норми
Завдання 1. Запишіть слова, на місці пропущених літер вставте, де потрібно, м’який знак. Поясніть уживання м’якого знака.

Виріз…блений, кін…чик, дитин…чин, рибал…чин, сіл…с…кий, радіс…т…, кобзар…, бджіл…ці, квіт…ці, живет…ся, сяд…те, куз…ня, дон…чин, нен…чин, Хар…ків, лл…є, базар…, зробиш…, козац…кий, шіст…надцят…, шіст…десят.


Завдання 2. Розподіліть слова в дві колонки, вставивши на місці пропущених літер буквосполучення йо, ьо. Поясніть правопис цих буквосполучень.

С…мий, ра…н, бо…вий, бад…рий, мал…вничий, вол…вий, ма…рить, син…го, під…м, …дистий, га…к, зна…мий, л…довик, сер…зний, Мурав…в, прац…витий, дз…бик, сл…зи, с…годні, Солов…в.


Завдання 3. Перекладіть речення українською мовою, поясніть уживання апострофа.

Счастье в воздухе не вьется, а руками достается. Долг перед матерью трудно оплатить. На безрыбье и рак рыба. Не учи орла летать, а соловья петь. Ручи сольются – река, люди соединятся – сила. Лето собирает, а зима съедает. Добро долго помнится, а зло еще дольше. Ранние пташки росу пьют, а поздние слезки льют.


Завдання 4. Запишіть слова, на місці крапок поставте, де потрібно, пропущені літери. Поясніть правопис слів.

Апенін…и, ас…иміляція, ім…іграція, Рус…о, ап…арат, тер…иторія, пен…і, пан…а, марок…анський, Міс…урі, брут…о, віл…а, Шіл…ер, нет…о, Калькут…а, ір…еальний, Джон…і, ал…ея, дис…ертація, Мюл…ер, мас…ивний, телеграм…а, ім…унітет.


Завдання 5. Перекладіть і запишіть слова українською мовою, поясніть правопис и, і.

Баррикада, дискуссия, Египет, гардемарин, Аргентина, номинал, Китай, лимфоцит, кимоно, диверсант, Тибет, киргиз, конституция, Сирия, кибернетика, Рига, пилот, синдром, плиссе, нитрат, квинтет, динамизм, Чили, кишлак, спирт, епископ.


Завдання 6. Запишіть прізвища українською мовою за алфавітом, поясніть особливості передачі на письмі російських прізвищ.

Хлебонасущенский, Хрущëв, Толстой, Бугаëв, Плетнëв, Сидоров, Филиппов, Верëвкин, Ягич, Дьяков, Ëлкин, Андреев, Тургенев, Редькин, Гагарин, Никитин, Дмитриев, Лисицын, Фадеев, Белгородцев, Толстокорый.


Завдання 7. Запишіть речення, вставляючи пропущені букви в префіксах пре-, при-. Поясніть правопис цих префіксів.

1. Пр…пливуть і пр…летять зо всього світа Святиє мученики. Діти Святої волі. Круг одра, Круг смертного твого пр…дстануть В кайданах (Шевч.). 2. На себе панцир натягає, Палаш до бока пр…в’язав; Насилу щит підняв чудесний, Не легкий був пр…зент небесний (Котл.). 3. Глянув з мукою й пр…зирством На совиную породу (Л. Укр.). 4. Не зашкодить, коли звелю дати пр…зидентові суду маленьке роз’яснення (Фр.). 5. Так і заснув. Богу не молившись!.. От мені пр…снилось…Свинею заснувши, звичайне, такий і сон пр…верзеться… (Шевч.).Завдання 8. Запишіть українською мовою слова, поясніть особливості написання префіксів пре-, при.

Приоткрыть, придержать, премудрость, прикарпатский, приписать, предорогой, придумать, преграда, приобретать, прекрасный, прибой, присушить, преобразователь, пресильный, пристройка.


Завдання 9. Запишіть речення, добираючи правильно префікс. Поясніть правопис префіксів.

1. (С, з)падає (с,з)пеки марево бе(с,з)крає (Мал.). 2. Буйно ро(з,с)рослися трави й кущі, потемнішало листя на деревах (Донч.). 3. 3ахід (з,с)гасає, мов скалка червона, – і наостанку в Дніпро загляда (Ткач.). 4. На городі молода пишні коси ро(с, з)плела, у зеленії хустини золоті хова зернини (Н. тв.). 5. Гуртом сипнули школярі до класу і, (с,з)товпившись коло дверей, почали (з,с)кидати свити, (з,с)кладаючи їх у купу (Гр.). 6. Два обличчя, одне ніжне, випещене, друге Настине – засмажене, мужицьке, (с,з)тулилось одно з одним, як (з,с)кипіли(Вас.).


Завдання 10. Запишіть українською мовою імена. Поясніть орфограми.

Игнат, Лазарь, Евгений, Ипполит, Иннокентий, Жанна, Геннадий, Афанасий, Демьян, Савва, Эммануил, Римма, Александр, Филипп, Алексей, Надежда, Любовь, Генриетта, Вера, Евдокия, Егор, Никита.


Завдання 11. Перепишіть слова, знайдіть і виправіть помилки. Поясніть причину помилок.

Чорновіла, кросовки, торгівельний, молебеня, бюлетеня, кукілем, Тернопіля, Київа, Максим Кривонос, сел, шершеня, курень, папіру, берез, нагород, Козерог, камень, Антон, Запорожська Січ.


Завдання 12. Перепишіть слова, виправляючи помилки. Поясніть причину помилок.

Фейєрверк, парфюмерія, спасівка, Маврітанія, пів-огірка, стаккато, фінн, півЄвропи, Жюль Верн, Вячеслав, бравіссімо, карабахський, Вавілон, лейпцигський, Бразілія, півяблука, Чікаго, гаагський, псалтир, Скандінавія.Завдання 13. Перепишіть речення, розкриваючи дужки та вставляючи пропущені літери. Поясніть орфограми.

1. Аудитор – бухгалтер(ревізор), що має спеціальні повноважен…я від д…ржавних органів на перевірку стану фінансово(господарс…кої) діяльності …кціонерних к…мпаній. 2. Міжнародний ринок – с…стема міжнародних торг…вельно(екон…мічних) і кр…дитно(ф…нансових) відносин між н…ціональними г…сподарствами. 3. Інфр…структура – сукупність допоміжних галузей, використовуваних усіма або більшістю гр…мадян та підпр…ємств країни ((авто)магістралі, мости, транспортні с…стеми, (водо)пост…чання, (електро)енергія, ф…нансове й банківс…ке обслуговуван…я).


Завдання 14. Замініть, де потрібно, малу літеру на велику. Поясніть написання великої літери.

Генеральний секретар ООН, президент академії наук україни, королівство бельгія, слобожанщина, новий рік, біблія, данило галицький, медінститут, декларація прав людини, ахіллесова п’ята, грінченків словник, нобелівська премія, орден дружби народів, порт балаклава, кафедра української мови полтавської педакадемії, український поліграфічний інститут ім. івана франка, верховна рада україни.


Завдання 15. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис частки не.

1. (Не)площинність робочої ділянки поверхні, на якій закріплюють компресорне обладнання, (не)повинне перевищувати (не)площинність опорної поверхні його випробовуваних складових частин. Зазори між поверхнями варто усувати (не)пружними прокладками. 2. Поверхня ротора повинна бути гладкою, (не)мати пошкоджень і (не)однорідності матеріалу. 3. (Не)допускається використання елементів підшипникової опори, що (не)мають твердого зв’язку з вкладками підшипників, як точки виміру.


Завдання 16. Розшифруйте загальноприйняті скорочення.

Б-ка, г-во, гол., д-ва, заг., зх., ін-т, кол., літ., л-ра, осн., пд., пн., пор., р., рр., с., табл., тис., т., тов., і т.ін., акад., вид., гр., див., о., обл., оз., доц., ім., і под., ст., проф.


Завдання 17. Перепишіть складноскорочені слова, замінюючи, де потрібно, малу літеру на велику. Поясніть правопис великої літери.

Міськрада, київміськбуд, фінвідділ, укргаз, укрпромбуд, укрнафта, держплан, укрземпроект, облвно, держкіно, педакадемія, держбанк, дніпрогес, укртелефільм, телецентр, держтелерадіо, дитсадок, завмаг, зарплата, київліфт.


1.3. Лексичні норми
Завдання 1. До слів іншомовного походження доберіть українські слова-синоніми.

Капела, тріумф, ірреальний, барикада, контур, реформа, брутто, нетто, коректив, лібрето, муляж, пейзаж, шофер, інтелектуальний, бухгалтерія, комплімент, конструкція, інфекційний, блокада.


Завдання 2. У наведених синонімічних рядах визначіть стилістично нейтральні й стилістично забарвлені слова.

Говорити – варнякати – базікати; чкурнути – побігти – дременути; ніжитися – кайфувати; бебехи – нутрощі; копирсатися – поратися; улюбленець – любимчик; мандри – подорож – блукання; кумекати – розуміти – тямити; піти – ушитися – потеліпатися; збори – збіговисько – зібрання.


Завдання 3. До поданих слів доберіть синоніми, визначіть домінанту синонімічного ряду, виявіть відтінки в значенні.

Хоробрий, бідний, нісенітниця, радісний, прогрес, говорити, радісно, робити, біографія, декламувати, поспішати, простий, сильно, сердити, богатир, прокидатися.


Завдання 4. Знайдіть порушення лексичних норм у словосполученнях, виправіть помилки.

Престиж фабрики, авторитет службовця, престижна кандидатура; відносини між батьками, приятельські стосунки, відношення зі співробітниками; сфера діяльності, у ділянці освіти, болі в галузі серця; спільна розмова, загальне засідання, загальні турботи; екзаменаційний білет, проїзний квиток, студентський білет.


Завдання 5. Замініть слова-русизми на нормативні слова української мови.

Толковий фахівець, здавати іспит, заповнити пробіли в знаннях, готувати штамповщиків, рощотна відомість, сітка підприємств, культурне міроприємство, поставити підстаканник, державна казна, вищий учбовий заклад, малоімущі громадяни, слідуюче питання.


Завдання 6. Замініть виділені слова паронімами.

Домашній адрес, виборча ділянка, гуманітарна людина, дипломат конкурсу, комунікативні шляхи, комфортна квартира, особиста справа з обліку кадрів, проникливий вітер, промениста терапія, натуральне мистецтво, корислива книга.


Завдання 7. До поданих слів доберіть іншомовні синоніми. Дайте визначення, що таке синоніми.

Милозвучність, засновник, краєвид, облога, вистава, позика, бездіяльний, назва, знайомити, заразний, народовладдя, доцільний, об’єднання, своєрідний, основоположний.


Завдання 8. Відредагуйте речення відповідно до лексичних норм української мови.

1. Роздався телефонний дзвінок. 2. Дирекція не прогадає. 3. В скільки годин відходить наш автобус? 4. Повістка дня слідуюча. 5. Редакція приносить свої вибачення. 6. Приступаєм до обговорення. 7. Першим ділом треба вирішити це питання. 8. Це сама відповідальна задача. 9. Збитки складають 10 процентів.


Завдання 9. Перекладіть українською мовою усталені вирази.

Брать в залог, приносить доход, оказывать внимание, вникать в суть дела, прийти в негодность, существенные ошибки, овладеть имуществом, погашенный долг, в целях предотвращения, получать отставку, временно отстранить, поступить на должность.Завдання 10. Перекладіть російською мовою усталені вирази.

Супровідний лист, майнова порука, мито за вивіз, вивільняти кошти, добігати кінця, мати на утриманні, дати на роздріб, діставати догану, запобігати ласки, трапляється нагода, набувати на власність, надробочий час, накладати заборону, набути розголосу.


Завдання 11. Побудуйте синонімічні ряди фразеологізмів, напр., перебрати міру – перегнути палку, передати куті меду, перейти межу, перехопити через край.

Згущати фарби; лишити з носом; не падати духом; кривити душею; попасти на слизьке; підвести під монастир; душа не на місці; на всіх парах.


Завдання 12. Запишіть 15 термінів вашого фаху. Поясніть їх значення та правопис.
Завдання 13. Визначіть, до яких терміносистем належать подані слова.

Акредитивний, заощаджувати, експортувати, поліс; натрію амід, сполука, валентність, реактивний; програма, віртуальний, вікно, інформаційний розряд; пофазний, інертність, двигун, фокусування; гіпербола, квадрат, рівняння, дотична; ген, спинномозковий, виразка, атрофія; кредитний договір, державний стандарт, реквізит, складна заява.


Завдання 14. Визначіть пряме й переносне значення слів, увівши їх до складу речень.

Глибшати, калейдоскоп, потопати, мастити, ілюстрація, життя.Завдання 15. Перекладіть українською мовою терміни.

Рычаг, груз, определитель, углеродистый, гаситель, сужитель, соединение, закаливание, излом, кривошип, предел прочности, хрупкость, трос, наклонный, нагружение, прогиб, пролет, погрешность, пересечение, мощность, ускорение.


Завдання 16. Змініть словосполучення так, щоб уникнути тавтології.

Адреса місця проживання, бачити сновидіння, забезпечити безпеку, вільна вакансія, моя автобіографія, мій власний погляд, моя власна думка, моя особиста справа, моє особисте враження, пам’ятні сувеніри, період часу, сьогоднішній день.


Завдання 17. Перекладіть українською мовою фразеологізми.

Канцелярская крыса, залетная голова, не чаять души в ком, жить душа в душу, выдержать экзамен, для отвода глаз, в подметки не годится кому, не по годам развит, выйти из границ приличия, искать милости у кого, ломаный язык.


Завдання 18. Уведіть фразеологізми до речень.

Сипати іскрами, трапилася нагода, золоті руки, поплутати кому карти, гарний з лиця, наріжний камінь, мишача біганина.


1.4. Морфологічні норми
Завдання 1. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові від поданих імен. Поясніть їх правопис.

Віктор, Панас, Яків, Сава, Данило, Григір, Лев, Прокіп, Михайло, Хома, Василь, Микола, Олег, Ігор, Кузьма, Ілля, Григорій, Андрій, Юрій, Лука, Семен.


Завдання 2. Провідміняйте власне прізвище, ім’я та ім’я по батькові. Поясніть правила їх відмінювання.
Завдання 3. Провідміняйте чоловічі прізвища Воєвода, Гнатюк, Макусій, Гончар, Лесишин. Поясніть правила відмінювання прізвищ на позначення осіб чоловічої статі.
Завдання 4. Провідміняйте жіночі прізвища (якщо це можливо) Листоноша, Коваленко, Сердюк, Бондаришин, Повалій, Потоцька. Поясніть правила відмінювання прізвищ на позначення осіб жіночої статі.
Завдання 5. Запишіть подані іменники у формі родового відмінка однини, обґрунтуйте вибір закінчення.

Документ, монолог, моногідрат, дизель, вступ, вимірювач, дослід, багатокутник, аналіз, мінімум, чисельник, Миргород, сад, листопад, Широкий Яр, караван, гараж, мороз, сум, водовідвід, пес, понеділок, мільярд, пісок, поштовх, гвинт, літак, процент, Тибет, Іртиш, очерет, селянин, зал, університет, стіл, барвінок, старостат.


Завдання 6. Поясніть, коли в родовому відмінку однини в іменниках чоловічого роду II відміни вживається закінчення –а (-я), а коли –у (-ю). Уведіть ці слова з різними закінченнями в словосполучення.

Алмаз (коштовний камінь і мінерал), апарат (прилад й установа), вал (деталь машини й насип), елемент (речовина й прилад), блок (частина машини й об’єднання держав), клин (предмет і просторове поняття), рахунок (документ і дія), термін (слово та строк), фактор (чинник і маклер).


Завдання 7. Запишіть подані іменники у формі давального відмінка однини, обґрунтуйте вибір закінчення.

Декан, ректор, завідувач, студент, Павлов, викладач, спеціаліст, Харків, університет, деканат, серце, будинок, секретар, Василь, Лебедин, місто, аспірант, Симоненко, Майборода, стіл, півострів, друг, батько, начальник, помічник.


Завдання 8. Оберіть один варіант адресата із двох запропонованих, уведіть його до речення. Поясніть вибір закінчень.

1. Коваленкові Дмитру Олексійовичу або Коваленку Дмитру Олексійовичу? 2. Марчуку Володимиру Григоровичу або Марчукові Володимиру Григоровичу? 3. Панові директорові або панові директору? 4. Лікареві Павловові або лікареві Павлову?


Завдання 9. Знайдіть і виправіть помилки, пов’язані з правилами утворення імен по батькові. Поясніть ці правила.

Василійович, Григорійович, Нікітічна, Ільїнішна, Палич, Санич, Вітальович, Дмитрійович, Луковович, Прокоф’євич, Митрофановна, Гаврилич, Дорофеїч, Васильовна.


Завдання 10. Поставте слова у форму кличного відмінка.

Добродій, пан, пані, громадянин, президент, лікар, громадянка, добродійка, учитель, Петренко, Коваль, Надія, Наталія, Наталя, Світлана, Нінель, друг, Віктор, Олег, школяр, директор, Олексій, Павло, Олександр, дід, сестра, тато, син, князь, швець, продавець, борець, кравець, Джордж.


Завдання 11. Утворіть від поданих слів форми, що вживаються при звертанні, ураховуючи можливі варіанти.

Пан полковник, добродій Сазоненко, громадянин Сич, люба сестра, пан Ярема, брат Ярослав, Лілія Павлівна, Володимир Сергійович, Любов Іванівна, пані Ірина, пан лейтенант, громадянка Павлюк, друг Семен, панна Інна.


Завдання 12. Перекладіть словосполучення українською мовою, уведіть їх у речення як звертання.

Глубокоуважаемый юбиляр, глубокоуважаемый господин профессор, уважаемая госпожа Данилевская, дорогой Тарас, товарищ Константин.


Завдання 13. Поставте слова у форму кличного відмінка.

Подруга, Людвіг, Довбуш, знавець, боєць, Горобець, хлопець, Катерина, кобзар, Марія, Андрій, мама, тітка, дівчина, товариш, покупець, дідусь, читач, Кононенко, Рибалка, Рудь, перукар, учень, студент, викладач, Микита, Ілля, помічник, Мірошник.


Завдання 14. Утворіть форми вищого та найвищого ступенів порівняння поданих прикметників (де можливо). Поясніть правила утворення цих форм.

Високий, гарний, білий, низький, хороший, прекрасний, залізний, універсальний, товстий, різкий, м’який, дерев’яний, корисний, чужий, простий, гострий, плоский.


Завдання 15. Перекладіть українською мовою речення. Поясніть правила утворення ступенів порівняння прикметників.

1. Способ парового нагревания самый распространенный, поскольку он более дешевый, чем способ электронагревания. 2. Самое удобное оборудование изготавливают на харьковском заводе. 3. Этот самолет имеет более высокие летные данные. 4. Конструкция самолета в целом должна иметь как можно меньшую массу.


Каталог: uploads -> editor
editor -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
editor -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
editor -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням iconКонтрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням iconКонспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Лекція Українська мова – об’єкт соціолінгвістики. Міжкультурна комунікація в навчально-освітніх соціумах
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням iconУкраїнська мова за професійним спрямуванням

О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням iconПредмет І структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінами

О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням iconКонтрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання
В. У 1995 p вступила на спеціальність "Біржова діяльність" Київського індустріального технікуму
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням iconГ. С. Сковороди Н. П. Нестеренко, О. О. Полозова, П. Б. Ткач, С. О. Белевцова українська мова за професійним спрямуванням: професійна комунікація навчальний посібник
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка