Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професорСторінка1/4
Дата конвертації24.04.2018
Розмір0,69 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»
ЦИМБАЛЮК Світлана Олексіївна

УДК 331.28:331.21/.22:331.105.6
Організаційно-економічний механізм формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин

Спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці,

соціальна економіка і політика

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

Київ 2014

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м. Київ.Науковий консультантдоктор економічних наук, професор,
Колот Анатолій Михайлович,
ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

проректор з науково-педагогічної роботи,

завідувач кафедри управління персоналом та

економіки праці
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,

Ведерніков Михайло Данилович,

Хмельницький національний університет,

завідувач кафедри управління персоналом і

економіки праці

доктор економічних наук,

старший науковий співробітник,

Куліков Геннадій Тимофійович,

ДУ «Інститут економіки та

прогнозування НАН України»,

головний науковий співробітник відділу

соціально-економічних проблем праці
доктор економічних наук, професор,

Семикіна Марина Валентинівна,

Кіровоградський національний

технічний університет,

завідувач кафедри економіки та

організації виробництва

Захист дисертації відбудеться «26» листопада 2014 р. о 1200 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою:

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою:

03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601.

Автореферат розісланий «24» жовтня 2014 р.

В. о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради

доктор економічних наук, доцент Л.М. Ємельяненко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Стратегічними завданнями України є підвищення конкурентоспроможності національної економіки, інтеграція в європейський економічний простір і розбудова соціальної держави. Вирішити ці завдання неможливо без трансформації інституту праці, зростання його інноваційної компоненти, зміни ціннісних орієнтирів, мотиваційних настанов і посилення соціальної відповідальності основних сторін соціально-трудових відносин (СТВ). Однією з головних перешкод на цьому шляху є неефективна політика винагородження за працю, яка призводить до асиметрій у розподілі створених благ, загострення суперечностей між працею і капіталом, поглиблення соціальної нерівності, девальвації престижності праці й зниження заінтересованості персоналу в її результатах.

Практика господарювання свідчить, що традиційні підходи до винагородження за працю не здатні гармонізувати інтереси власників фізичного та людського капіталу, стимулювати інноваційний розвиток, формувати соціально відповідальне ставлення роботодавців до персоналу і персоналу – до праці та її результатів, залучати й закріплювати компетентних працівників як основної конкурентної переваги підприємства на ринку. За таких умов усе більшої актуальності набуває зміна політики винагородження через зміщення акцентів з виконання зобов’язань і надання гарантій відповідно до трудового законодавства та колективних угод на ринкові, інноваційні та соціальні компоненти, посилення індивідуалізації винагород і надання найманим працівникам повноцінних, збалансованих за структурою, розміром виплат і благ компенсаційних пакетів. Це, своєю чергою, потребує імплементації основних положень компенсаційного менеджменту у вітчизняну теорію та практику розподільних відносин і розроблення нової моделі СТВ у сфері винагороди за працю. Неефективність політики оплати праці та недосконалість інституціональних засад розроблення інноваційних підходів до винагородження персоналу обумовлюють потребу в розробленні організаційно-економічного механізму формування компенсаційної політики (КП) в умовах трансформації СТВ.Теорія та практика розподільних відносин як одна з основних складових системи СТВ постійно перебувають під пильною увагою науковців і практиків. Дослідженням інституту праці й СТВ, матеріальної мотивації та організації заробітної плати займалися українські вчені: О. Амоша, Д. Богиня, М. Ведерніков, В. Геєць, І. Гнибіденко, О. Грішнова, В. Данюк, Ю. Зайцев, Т. Кір’ян, А. Колот, Т. Костишина, Г. Куліков, В. Лагутін, Е. Лібанова, Л. Лісогор, Н. Лук’янченко, С. Мельник, Г. Назарова, В. Никифоренко, І. Новак, В. Новіков, О. Новікова, В. Онікієнко, О. Павловська, І. Петрова, М. Семикіна, Л. Шаульська та ін. До іноземних авторів, які досліджували теоретичні та прикладні аспекти формування сукупної винагороди за працю та КП, належать: М. Армстронг, Д. Балкін, Д. Браун, Н. Волгін, Б. Генкін, Н. Горєлов, С. Гросс, П. Зінгхайм, С. Каплан, Р. Колосова, Дж. Мілкович, Е. Лоулер, С. Макотті, Дж. Ньюман, П. Платтен, Дж. Пфеффер, С. Рогерс, Т. Стівенс, П. Томпсон, Дж. Тропмен, Р. Хендерсон, М. Хемел, Р. Хенімен, Д. Хофрічтер, Дж. Шустер, Т. Фланнері, Р. Яковлєв та ін.

Вітчизняними та іноземними вченими зроблено значний внесок у поглиблення теоретико-методологічних і практичних аспектів оплати праці. Однак концептуальні засади формування КП та обґрунтування нових підходів до винагороди за працю відповідно до нового формату СТВ залишаються малодослідженими. У працях українських науковців простежуються спроби імплементувати положення компенсаційного менеджменту в українську теорію та практику розподільних відносин. Разом з тим багатьом дослідникам притаманне перенесення іноземних підходів у вітчизняну теорію та практику без урахування ментальних особливостей, соціокультурних цінностей і специфіки СТВ. Бракує теоретико-методологічних досліджень щодо природи компенсацій і детермінантів поширення компенсаційної моделі винагороди за працю на теренах України.

Актуальність окреслених питань, їх недостатня розробленість на теоретичному рівні, невирішеність проблемних аспектів методологічного та прикладного характеру щодо розроблення механізму формування КП в умовах трансформації СТВ та компенсаційної моделі винагороди обумовили вибір теми, визначили мету, завдання, об’єкт, предмет і логіку дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалося відповідно до тематики науково-дослідних робіт кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» згідно з темами: «Розвиток відносин у сфері праці та соціально-трудової інфраструктури» (номер держреєстрації 0106U001807), у межах якої розроблено інструментарій проектування різних складових компенсаційного пакета; «Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку України» (номер держреєстрації 0107U001832), у межах якої обґрунтовано напрями трансформації політики трудових доходів, розроблено підходи до формування соціального пакета; «Соціально-трудові відносини в сучасній українській економіці: стан, тенденції розвитку, регулювання» (номер держреєстрації 0111U002618), у межах якої визначено детермінанти поширення та імплементації в практику розподільних відносин компенсаційної моделі винагороди за працю, сформовано теоретико-методологічні засади та напрями розвитку інституціонального середовища формування КП.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних засад організаційно-економічного механізму формування КП в умовах трансформації СТВ та розроблення науково-прикладних рекомендацій запровадження компенсаційної моделі винагороди за працю відповідно до нового формату СТВ.

Для досягнення мети дослідження поставлено та вирішено такі завдання: • здійснено аналіз еволюції та обґрунтовано сучасний вектор розвитку теорії розподільних відносин;

 • виявлено нові напрями розвитку КП в умовах трансформації СТВ;

 • обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування вартості та ціни робочої сили в сучасній парадигмі розподільних відносин;

 • сформовано концептуальні положення, які розкривають зміст і співвідношення понять «компенсаційна політика» та «компенсаційна стратегія»;

 • визначено теоретико-методологічні засади категорії «компенсаційний пакет» та розкрито взаємозв’язок і відмінності її зі спорідненими категоріями, що використовуються в системі розподільних відносин;

 • визначено змістові характеристики соціального пакета та його роль в КП за умов нового формату СТВ;

 • здійснено аналіз практики оплати праці на українських підприємствах, за його результатами обґрунтовано доцільність використання компенсаційної моделі винагороди за працю та процедури грейдування для проектування основної заробітної плати;

 • дано оцінку нормативно-правовому й науково-методичному забезпеченню проведення тарифікаційних процедур, визначено особливості проектування основної заробітної плати за класичним тарифним нормуванням і процедурою грейдування;

 • визначено фактори, які впливають на сприйняття працівниками винагороди як справедливої, з метою обґрунтування рекомендацій щодо забезпечення справедливості компенсаційної моделі винагороди за працю;

 • дано оцінку інституціональним засадам і обґрунтовано основні напрями розвитку інституціонального середовища формування КП в Україні;

 • спроектовано організаційно-економічний механізм формування КП;

 • визначено вплив соціально орієнтованої КП на гармонізацію СТВ;

 • сформовано прикладні засади розроблення компенсаційної моделі винагороди за працю;

 • розроблено рекомендації щодо вдосконалення підходів та процедури формування соціального пакета;

 • сформовано науково-методологічні та прикладні засади імплементації інструментарію грейдування у процедуру тарифікації праці;

 • розроблено рекомендації щодо проектування винагород, які належать до змінної частини компенсаційного пакета, в контексті забезпечення справедливості винагороди за працю.

Об’єкт дослідження – процес формування КП.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні засади формування КП та розроблення компенсаційної моделі винагороди за працю в умовах нового формату СТВ.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є фундаментальні положення сучасної економічної теорії (інноваційної економіки, економіки знань, інституціоналізму, людського капіталу, компенсаційного менеджменту), праці вітчизняних та іноземних учених у галузі економіки праці, СТВ та винагороди за працю. Для досягнення поставленої мети та розв’язання визначених завдань використано діалектичний метод наукового пізнання, аналізу та синтезу, історичний і логічний підходи – у процесі дослідження еволюції та обґрунтування сучасного вектора розвитку теорії розподільних відносин; розроблення концептуальних засад механізму формування КП в умовах трансформації СТВ. У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: системний – для визначення складових механізму формування КП; соціологічного дослідження – для аналізу практики оплати праці й використання компенсаційної моделі винагороди за працю на українських підприємствах; порівняльного аналізу – для розмежування категорій, що використовуються в системі розподільних відносин; обґрунтування переваг компенсаційної моделі винагороди за працю та процедури грейдування; математичного моделювання – для виявлення та оцінки ступеня впливу факторів на сприйняття працівниками винагороди як справедливої; статистичного аналізу – для дослідження заінтересованості респондентів у соціальних виплатах і благах; структурно-функціонального аналізу – для визначення функціонального призначення складових механізму формування КП та складових компенсаційного пакета; факторно-балового оцінювання – для визначення цінності посад і робіт та формування грейдів.

Нормативно-правовою базою роботи є Конституція України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України (КМУ), міжнародні акти, зокрема Конвенції МОП. Емпіричною та фактологічною основою дослідження стала інформація Державної служби статистики України, Міністерства соціальної політики України, Федерації профспілок України, результати соціологічного дослідження, зокрема, підготовлених і проведених автором опитувань керівників і професіоналів, які навчаються в системі післядипломної освіти.Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теоретико-методологічних засад механізму формування КП в умовах нового формату СТВ та обґрунтуванні науково-прикладних рекомендацій щодо розроблення компенсаційної моделі винагороди за працю.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в такому:вперше:

 • обґрунтовано новий вектор розвитку теорії розподільних відносин, який полягає в імплементації основних положень компенсаційного менеджменту та поєднанні інноваційних підходів до формування винагороди за працю на основі компенсаційного та соціального пакетів, узгодження цінності посади (роботи) і працівника з використанням інструментарію грейдування й управління результативністю, індивідуалізації компенсацій, урахування ринкової компоненти та забезпечення справедливості винагороди за працю;

 • розроблено організаційно-економічний механізм формування КП, який охоплює цілі, рівні, суб’єкти, інструменти, чинники, а також процедуру визначення розміру, умов та порядку надання найманим працівникам компенсацій, що дає змогу побудувати нову модель СТВ у сфері винагороди за працю;

 • побудовано економіко-математичну модель сприйняття справедливості винагороди залежно від задоволеності її розміром, рівня прозорості системи оплати праці, узгодженості винагороди зі складністю робіт, обов’язків і результатами праці, що дало змогу обґрунтувати науково-практичні рекомендації щодо забезпечення справедливості компенсаційної моделі винагороди за працю;

 • обґрунтовано науково-методологічні засади імплементації інструментарію грейдування у процедуру тарифікації праці на основі збалансування внутрішньої справедливості й зовнішньої конкурентності, що дає змогу враховувати цінність посад і робіт, рівень розвитку компетенцій у працівника, результати праці, ринкову ціну робочої сили, фінансові можливості підприємства у процесі проектування основної заробітної плати;

удосконалено:

 • теоретико-методологічні засади формування ціни робочої сили на основі підвищення ролі договірних засад, згідно з якими визначено, що на ринку праці формується ринкова ставка заробітної плати в певному діапазоні, у межах якого розмір винагороди конкретного працівника визначається в процесі переговорів залежно від різних факторів, зокрема законодавчих норм, норм колективних угод, фінансових можливостей підприємства, цінності роботи та якості людського капіталу;

 • змістові характеристики поняття «соціальний пакет», згідно з якими, на відміну від наявних поглядів, останній розглядається як складник системи компенсацій і містить сукупність винагород (виплат, благ) соціального характеру, котрі, по-перше, надаються найманим працівникам як співробітникам і носіям корпоративної культури, по-друге, компенсують додаткові витрати за виконання посадових обов’язків і функцій, підтримують здоров’я та працездатність працівників, заохочують їх до професійного зростання, по-третє, мають створювати конкурентні переваги підприємству на ринку праці;

 • інституціональні засади формування КП в Україні, які спрямовані на посилення участі інститутів науки та соціального партнерства в розробленні нормативно-правового й науково-методичного забезпечення запровадження інноваційних підходів до винагородження персоналу, реалізація яких сприятиме гармонізації відносин між найманими працівниками та роботодавцями;

 • науково-прикладні засади розроблення компенсаційної моделі винагороди за працю, які, на відміну від наявних підходів, ґрунтуються на використанні комплексного підходу та індивідуалізації умов надання компенсацій найманим працівникам і містять процедуру конструювання розширеного компенсаційного пакета та порядок надання найманим працівникам його складових з урахуванням законодавчих норм, положень колективних угод, ринкової ціни робочої сили, потреб працівників, якості людського капіталу й бюджету витрат підприємства, що дає змогу узгодити інтереси основних сторін СТВ;

 • підходи до формування соціального пакета, які ґрунтуються на персоніфікації соціальних виплат і благ та доповнюють поширені урахуванням досягнень і заслуг працівників, їх потреб та інтересів, ринкової компоненти, використання яких дозволяє підвищити справедливість винагороди та посилити соціальну відповідальність найманих працівників;

дістали подальшого розвитку:

 • теоретико-методологічні засади визначення категорії «компенсаційний пакет», згідно з якими запропоновано розглядати його не тільки як набір виплат, що відшкодовують працівникові затрати часу, зусиль тощо в разі відхилень у змісті та процесі праці, а як сукупність усіх матеріальних і нематеріальних винагород, що їх роботодавець надає працівникові за долучення до процесу праці й розпорядження його результатами, одержаними в процесі застосування робочої сили, відповідно до кон’юнктури ринку праці, законодавчих норм, положень колективних угод, корпоративної політики, умов колективного та трудового договорів;

 • обґрунтування впливу соціально орієнтованої КП на гармонізацію СТВ, яке базується не тільки на узгодженні матеріальних інтересів найманого працівника та роботодавця, а на посиленні їх взаємної соціальної відповідальності щодо виконання своїх зобов’язань у системі СТВ;

 • концептуальні положення щодо співвідношення понять «компенсаційна політика» та «компенсаційна стратегія» за рівнем формування й реалізації, змістом, цілями, суб’єктами формування та реалізації, домінуванням середовища підприємства, складовими системи компенсацій, стосовно до яких розробляються, ступенем регламентації та гнучкості, які дали змогу обґрунтувати теоретико-методологічні засади формування КП;

 • визначення переваг компенсаційної моделі винагороди за працю, використання якої дозволяє підвищити рівень задоволення найманих працівників розміром винагороди та знизити ймовірність сприйняття винагороди як несправедливої, а також процедури грейдування, яка сприяє посиленню індивідуалізації заробітної плати завдяки врахуванню рівня розвитку в працівника компетенцій та індивідуальних результатів праці.

Практичне значення одержаних результатів. Висновки та розробки проведеного дослідження мають практичне значення, про що свідчить упровадження наукових результатів на державному рівні та на підприємствах:

 • на державному рівні результати дослідження використано в діяльності: Міністерства соціальної політики України (довідка № 213/0/22-14 від 02.04.2014) – науково-практичні розробки використано у процесі підготовки методичних рекомендацій щодо проектування основної заробітної плати з використанням грейдів, які затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України від 24.02.2014 № 93; Федерації профспілок України (довідка № 58/01-24/535 від 26.03.2013) – пропозиції щодо вдосконалення структури і змісту колективних угод, механізму їх розроблення, розширення повноважень профспілок використано під час укладання галузевих угод; Державної служби статистики України (довідка № 18.1-22/25-14 від 19.03.2014) – пропозиції щодо підготовки домовленостей і зобов’язань сторін СТВ, регулювання питань оплати праці та соціального розвитку використано під час підготовки проекту Галузевої угоди на 2014-2018 рр.; Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (довідка № 1/729 від 21.03.2014) – пропозиції щодо розвитку інституціонального середовища формування компенсаційної політики, реформування оплати праці у бюджетному секторі економіки та розвитку інституту соціального партнерства використано при підготовці проектів Законів України, Постанов КМУ, Державних програм економічного і соціального розвитку України на 2012-2013 рр.; Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська асоціація кадровиків» (довідка № 145 від 27.03.2014) – наукові розробки щодо сутності та природи компенсаційного і соціального пакетів, їхньої структури та змісту використано під час організації Всеукраїнських конкурсів «Кадровик року»;

 • на рівні підприємства використано у діяльності: ВП «Яреськівський цукровий завод» ТОВ «Агрофірма «ім. Довженка» (довідка № 1 від 03.04.2013) – пропозиції щодо вибору показників преміювання, розробки шкали розмірів премій й установлення періодичності преміювання; ВП «Наркевицький цукровий завод» ТОВ «Волочиськ-агро» (довідка № 556 від 12.06.2013) – пропозиції щодо вибору системи оплати праці, розроблення тарифної системи та системи преміювання.

Результати досліджень застосовуються в навчальному процесі в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» під час викладання дисциплін «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Мотиваційний менеджмент», «Менеджмент персоналу» (довідка від 25.03.2014) та Українському інституті розвитку фондового ринку в процесі викладання дисципліни «Менеджмент персоналу» (довідка № 24/1 від 01.04.2014).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим дослідженням і містить розв’язання актуальної наукової проблеми розроблення організаційно-економічного механізму формування КП. Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, здобуті автором самостійно та викладені в наукових працях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті матеріали, які належать особисто авторові. Положення та результати кандидатської дисертації в дослідженні не використовувалися.

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки і рекомендації дисертації доповідались і дістали схвалення на наукових і науково-практичних конференціях: «Наукове забезпечення процесів реформування економічних відносин в умовах ринкової економіки (м. Сімферополь, 2006 р.); «Інституціональні аспекти функціонування трудового потенціалу» (м. Євпаторія, 2009 р.); «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери» (м. Донецьк, 2010 р.); «Труд в XXI веке» (м. Москва, 2011 р.); «Формування та розвиток трудового потенціалу України: проблеми і перспективи» (м. Луганськ, 2011 р.); «Україна на шляху до європейської соціальної держави» (м. Київ, 2011 р.); «Инновационные доминанты социальной сферы», (м. Вороніж, 2011–2013 рр.); «Инновационное развитие экономики России: сценарии и стратегии» (м. Москва, 2012 р.); «Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.); «Соціально-економічні трансформації в умовах глобалізації: світовий та вітчизняний виміри» (м. Херсон, 2013 р.); «Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд» (м. Донецьк, 2013 р.); «Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, 2013 р.); «Економічні перспективи України та світу» (м. Чернігів, 2013 р.); «Механізми державного регулювання конкурентоспроможності національної економіки» (м. Ужгород, 2013 р.); «Ефективне управління економікою: теорія і практика» (м. Черкаси, 2013 р.); «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України» (м. Гурзуф, 2013 р.); «Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: эффективность и инновации» (м. Вітебськ, 2013 р.); «Достойный труд – основа стабильного общества» (м. Єкатеринбург, 2013 р.).

Каталог: userfiles
userfiles -> К. Д. Ушинського “шхуна “колумб”: поетика закритого твору
userfiles -> Книга з нагоди 20-ліття служіння францисканців серед греко-католиків
userfiles -> Затверджений склад
userfiles -> Робоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
userfiles -> Робоча програма навчальної дисципліни методологія І методи соціологічного дослідження сучасної світової політики
userfiles -> Директора про роботу коледжу
userfiles -> Іі міжнародна науково-практична конференція суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор iconАнатолій Іваницький
Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор iconАнатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії
Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор iconІ-19 Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії / Ана­толій Іваницький. Вінниця : Нова Книга, 2014. 356 с. іл., фото
Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор iconНавчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів
Рецензенти: Німчук bjb., доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент hah україни; Козачук Г. О., кандидат філологічних...
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Напн україни; І. Ю. Ненашев, учитель фізики, лауреат Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-1996"; Н. А. Охрименко, методист Донецького...
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор iconА. А. Сбруєва порівняльна педагогіка
Міжнародної Академії Акмеологічних наук, доктор педагогічних наук, професор О. А. Дубасенюк
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням фізики
Напн україни; І. Ю. Ненашев, учитель фізики, лауреат Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-1996"; Н. А. Охрименко, методист Донецького...
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор iconЛ.І. Міщик доктор педагогічних наук, професор

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор iconТроян с. С., доктор історичних наук, професор кафедри зовнішньої політики І дипломатії Дипломатичної академії України при мзс україни
Троян Сергей Станиславович. Доктор исторических наук, профессор. Профессор кафедры внешней политики и дипломатической академии Украины...
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор iconС. О. Телешун, доктор політичних наук, професор М. І. ХилькоБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка