Огляд літератури для вчителів предметниківСторінка1/6
Дата конвертації27.04.2017
Розмір0,81 Mb.
  1   2   3   4   5   6

КЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА»

Відділ науково-бібліографічної та інформаційної роботи
ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНОТОВАНИЙ

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ - ПРЕДМЕТНИКІВ

за 1 квартал 2017 р.

Укладачі: О. Северин,

О. Туркало, В. Ковпак

Львів 2017

ББК 74.26я1

І-741

Рекомендовано до друку науково-методичною радою КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека» (Протокол №6 від 22.11 .2016р.)

Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за 1 квартал 2017 року [Текст]: інформ.-бібліогр. вид. /укл.: О. Северин, О. Туркало, В. Ковпак; ред. Н. Помфюк – Львів: КЗ ЛОР ЛОНПБ, 2017. – 38 с. – рукопис.

 

Пропонований анотований інформаційно-бібліографічний огляд періодичних видань з надходжень до бібліотеки за січень - березень 2017 року, містить статті з науково-методичних журналів та газет: «Біологія», «Біологія і хімія в сучасній школі», «Всесвітня література в сучасній школі», «Зарубіжна література в школі», «Здоров’я та фізична культура», «Інформатика», «Історія України», «Математика» «Краєзнавство. Географія. Туризм», «Основи здоров’я», «Світова література», «Трудове навчання», «Українська література в загальноосвітній школі», «Українська мова й література. в сучасній школі», «Фізика», «Шкільний світ. Вкладка «Музика», «Шкільний світ. Вкладка «Образотворче мистецтво».Видання укладено з метою оперативного інформування вчителів з новими методами і формами роботи, які можна використати при підготовці до проведення уроків.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ МІСТИТЬ:
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Зміст, форми і методи навчання………………...........................................

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ

Зміст, форми і методи навчання ……………………………………………….

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ………………………………………………………

Зміст, форми і методи навчання…………………………………………….

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

ІСТОРІЇ І ПРАВОЗНАВСТВА………………………………………………………

Зміст, форми і методи навчання…………………………………………….

Позакласна робота…………………………………………………………………

Наука – вчителеві………………………………………………………………….

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Методика. Досвід. Рекомендації…………………………………………………… 12

Візьміть на урок…………………………………………………………………….. 13

Позакласна робота………………………………………………………………….. 15

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Зміст, форми і методи навчання…………………………………………………… 15

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Зміст, форми і методи навчання ……………………………………………………. 16

Візьміть на урок…………………………………………………………………….. 17

Позакласна робота …………………………………………………………………. 20

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Українська мова………………………………………………………………… 21

Українська література ………………………………………………………….. 22

Мовознавство та літературознавство школі ………………………………… 23

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

ФІЗИКИ


Методика, досвід, рекомендації………………………………………………… 24

Візьміть на уроки………………………………………………………………… 25

Позакласна робота……………………………………………………………….. 25

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

ФІЗКУЛЬТУРИ І ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Методика, досвід, рекомендації………………………………………………….. 26

Візьміть на уроки…………………………………………………………………. 27

Позакласна робота………………………………………………………………….. 28

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

ХІМІЇ


Зміст, форми і методи навчання…………………………………………………… 29

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЗ ЛОР ЛОНПБ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ,

ЗА ЯКИМИ ПІДГОТОВЛЕНО АНОТОВАНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 31

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ
Зміст, форми, засоби, методи і методичні прийоми навчання,

педагогічний досвід:
Бабіна Т. В., Бабін О. І., Міркевич І. О. Інтегровані уроки біології як основа формування креативності та розумової діяльності учнів [Текст] / Т. В. Бабіна, О. І. Бабін, О. І. Міркевич // Біологія: наук.-метод. журн. – 2017. - № 3. – С. 6 – 18. – Бібліогр.: 13 назв.

У статті розкрита актуальність ідеї інтегрованого навчання, дається визначення бінарного уроку. Розглядаються міжпредметні зв'язки в різних аспектах: як дидактичний засіб підвищення ефективності навчанняґ; як умову розвитку пізнавальної активності та самостійності учнів у навчальній діяльності; як засіб реалізації принципів науковості. Виділяються три основні типи міжпредметних зв'язків: змістово-інформаційні, оперативно-діяльнісні, організаційно-методичні. Описується методика проведення інтегрованих уроків. Визначаються позитивні моменти інтегрованих уроків. Для прикладу подаються конспекти інтегрованих уроків з біології (напр. «Вінець природи» (підсумковий урок з теми «Квіткові рослини»).


Величко Л. та ін. Синхроністична таблиця як засіб інтегрування знань із природничих предметів [Текст] / Людмила Величко, Олександр Козленко, Юлія Малієнко, Юрій Мельник, Олександр Надтонка // Біологія і хімія в рідній шк.: наук.-метод. журн. – 20016. - № 6. – С. 2 – 16.

У синхроністичній таблиці наведено відомості про видатні відкриття в хімії, біології, фізиці, астрономії, географії на тлі найважливіших фактів всесвітньої історії та історії літератури і мистецтва. Таблицю розроблено згідно з чинними навчальними програмами з різних предметів для загальноосвітніх навчальних закладів. Вона стане у пригоді вчителям з метою формування в учнів цілісного уявлення про історичну добу, коли здійснювалися відкриття у природничих науках, під час проведення інтегрованих уроків, дискусій, семінарів, створення проблемних навчальних ситуацій, організації проектної діяльності учнів, а також як довідковий матеріал.


Височанська Т. В., Коваль В. С., Конончук Г. В. Інноваційні технології на уроках біології та в позакласній роботі [Текст] / Т. В. Височанська, В. С. Коваль, Г. В. Конончук, О. С. Місюра // Біологія: наук.-метод. журн. – 2017. - № 1. – С. 2 – 32.

У статті дається характеристика найбільш поширених інноваційних педагогічних технологій, які використовуються на уроках біології: технологія розвивального навчання, інтерактивні технології, технологічний концепт проектних технологій, технологія особистісно орієнтованого навчання. Розглядаються інтерактивні технології навчання: технології колективно-групового навчання, технології кооперативного навчання, технологія опрацювання дискусійних питань. Презентовано конспекти уроків біології з використанням інноваційних технологій


Коленченко О. А. Пластид та фотосинтез [Текст] / О. А. Коленченко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2017. - № 4 - 5. - С. 10 - 19. - Бібліогр. в кінці ст.

Стаття описує методику підготовки та проведення сучасного заняття біології, який має такі навчальні цілі: розширити та поглибити уявлення про повітряне живлення рослин, розкрити природу процесу фотосинтезу, ретельно вивчити процеси світлової та темнової фаз фотосинтезу, розкрити значення фотосинтезу в природі та житті людини. Форма проведення цього навчального заходу: інтегроване лекційне заняття. Міжпредметна інтеграція: хімія (інтенсивність та спрямованість хімічних реакцій; явища каталізу, ферментативні процеси); ботаніка (будова квіткових рослин); фізика (відбиття, поглинання і пропускання світла, його трансформація і відповідність закону збереження маси та енергії), екологія (глобальна екологічна роль процесу забезпечення атмосфери киснем і концентрування сонячної енергії у вигляді органічних речовин), медична біологія (цитоплазматична спадковість, генетична детермінація складових). На занятті використовуються такі методи і прийоми роботи: проблемні, ілюстративні, інтерактивні методи, дослідницький метод, методичний прийом «Сніжна грудка», робота в малих групах, випереджальне заняття, евристична бесіда.


Комарова О. Моделювання біологічних процесів у старшій школі засобами комп’ютерних технологій [Текст] / Олена Комарова // Біологія і хімія в рідній шк.: наук.-метод. журн. – 2016. - № 6. – С. 25 – 27.

У статті розглядається питання використання комп’ютерних засобів під час моделювання біологічних процесів у старшій школі. Автором розроблено веб-сторінки для онлайн-обробки результатів моделювання генетичної структури ідеальної популяції. У статті описано варіанти кількісної та якісної онлайн-обробки результатів моделювання, проаналізовано їх переваги та недоліки. Стверджується, що використання комп’ютерних як засобу моделювання економить навчальний час, сприяє формуванню уявлень про можливості застосування елементарних статистичних методів у біологічних дослідженнях, розумінню сутності статистичних законів, зокрема закону великих чисел. Звертається увага на необхідності розробки веб-сторінок із дослідження моделей популяцій, у яких умови достовірності закону рівноваги генних концентрацій не дотримано, а також створення автоматизованих комп’ютерних програм для подібного навчального моделювання.


Криворотова Ольга. Урок на тему «Покритонасінні (квіткові) рослини» [Текст] / О. Криворотова // Біологія і хімія в рідній шк. наук.-метод. журн. - 2017. - № 1. - С. 21 - 25.

Матеріали описанного уроку мають на меті сформувати в учнів поняття «покритонасінні рослини», дати загальну характеристику відділу Покритонасінні; розвивати знання про різноманітність квіткових рослин та їхні спільні ознаки; з'ясувати характерні ознаки классу Дводольні й классу Однодольні рослини, розвивати вміння самостійно працювати з біологічним матеріалом, аргументовно висловлювати свої погляди, братии участь у дискусії, формувати ключові й предметну компетентністі учнів. У ході уроку учитель використовує такі методичні прийоми: логічні - порівняння одно- і дводольних рослин, виявлення характерних ознак кожного класу; робота з підручником; фіксування в зошитах (у вигляді таблиці) ознак класу; морфоло-біологічний аналіз рослин; узагальнення знань про ознаки классу; організаційні - самостійна робота учнів, дослідна діяльність, робота в группах.


Кулініч Л. В. Моделювання та аплікація на уроках біології як інноваційний підхід до організації роботи на уроці [Текст] / Л. В. Кулініч // Біологія: наук.-метод. журн. - 2017. - № 4 - 5. - С. 8 - 9.

У сучасному інформаційному просторі можна знайти велику кількість інформації про використання моделювання різних предметів та про його роль у формуванні світогляду сучасного учня. Ця публікація ознайомлює читача із використанням модеоювання та аплікації на уроках біології. Описуються можливості моделювання та аплікації, зокрема вказуються теми, під час вивчення яких можливо це застосовувати (6 - 11 класи). Як приклад наводиться фрагмент уроку в 6 класі на тему «Будова рослинної клітини».


Маркова Наталія. Про правила безпеки на лабораторних заняттях з біології [Текст] / Н. Маркова // Біологія і хімія в рідній шк. : наук.-метод. журн.- 2017. - № 1. - С. 16 - 17.

Стаття містить методичні рекомендації щодо формування в учнів умінь і навичок роботи з лабораторними інструментами і додержання правил безпеки під час роботи з ними, описано методики їх застосування й використання.


Семешко Л. Ф. Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках біології та в позаурочний час [Текст] / Л. Ф. Семешко // Біологія: наук.-метод. журн. – 2017. - № 3. – С. 19 – 25. – Бібліогр.: 8 назв.

Під здоров’язберігаючою компетентністю розуміють цілісне індивідуальне, психологічне утворення особистості, що спрямоване на збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я свого оточення. У статті розглядаються особливості формування здоров’язберерігаючої компетентності учнів та досвід формування потреби в здоровому способі життя. Пропонуються кілька фрагментів нестандартних уроків та позакласних заходів, які сприятимуть вихованню здорового покоління, збереженню та зміцненню здоров’я, від якого значною мірою залежить стан продуктивних сил країни, її духовний, економічний та інтелектуальний потенціал.


Сидорович М. Фундаменталізація змісту шкільної біологічної освіти [Текст] / Марина Сидорович // Біологія і хімія в рідній шк.: наук.-метод. журн.. – 2016. - № 6. – С. 28 – 30. – Бібліогр.: 21 назва.

У статті дається означення поняття та розуміння сутності фундаменталізації освіти, її структуру та елементний склад у різних науковців та науково-методичній літературі. Описується методична система (її елементи та структура) формування теоретичних біологічних знань (ТБЗ) в учнів загальноосвітньої школи, що її розроблено в Херсонському державному університеті, успішно апробована і втілена в практичну роботу декількох шкіл м. Херсона. Це один із шляхів реалізації фундаменталізації змісту шкільної біологічної освіти.


Шевчук Н. М. Квітка. Будова та різноманітність квіток [Текст] / Н. Шевчук // Біологія: наук.-метод. журн. – 2017. – № 1. – С. 46 – 48.

Публікація презентує сучасний урок біології. Його матеріали мають такі освітні та розвивальні завдання: формувати знання учнів про розмноження рослин; ознайомити зі статевим розмноженням та його особливостями; показати його значення для рослин у природі й використання людиною для виведення нових сортів культурних рослин; розвивати вміння порівнювати біологічні явища та робити відповідні висновки й узагальнення. У ході уроку використовуються такі методи й методичні прийоми: інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемно-пошуковий, візуальний, сугестивний, релаксопедичний. За типом уроку – це урок засвоєння нових знань.


МЕТОДИКA ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ
Зміст, форми, засоби, методи і методичні прийоми навчання,

педагогічний досвід
Гнесюк І. С. Урок на тему «Поняття, суть та види кредитування» [Текст]: 10-й кл. / Ірина 4-7Семенівна Гнесюк // Географія та економіка в шк.: наук.-метод. журн. – 2017. - № 2. – С.

У 2015/16 навчальному році у Херсонській області відповідно до наказу Міністетрства освіти і науки України від 12 жовтня 2015 р. № 1069 «Про проведення апробації та моніторингових досліджень якості інтерактивного електронного посібника з курсу «Фінансова грамотність» для загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України у 2015/2016 – 2016,2017 навчальних роках» розпочато апробацію інтерактивного електронного посібника з курсу «Фінансова грамотність» (за загальною редакцією професора Т. С. Смовженко) у 10 класах п’яти навчальних закладів, у тому числі у Херсонському НВК «Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей журналістики, економіки і правознавства». Пропонується конспект уроку І. С. Гнесюк з курсу «Фінансова грамотність» з використанням інтерактивного електронного посібника.Грома В. Д. Приклади завдань для опрацювання школярами екологічної інформації [Текст] / В. Д. Грома // Географія та економіка в рідній шк.: наук.-метод. журн. – 2016. - № 12. – С. 22 – 23.

Важливим напрямом сучасної шкільної екологічної освіти є з’ясування та усвідомлення учнями екологічних проблем і труднощів, пошуки шляхів для їх розв’язання, виховання активного у майбутньому громадянина із чіткою та принциповою екологічною позицією. У цій статті розглядаються окремі документи (закони, доповіді, огляди, екологічні паспорти регіонів тощо) і розроблені приклади практичних завдань для їх опрацювання учнями. Запропоновані методичні прийоми можна використати під час вивчення курсу шкільної географії у 8 класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти


Макарчук О. П. Розробки уроків з курсу «Географія материків і океанів. Євразія» [Текст]: 7 кл. / О. В. Макарчук // Географія та економіка в рідній шк.: наук.-метод. журн. – 2016. - № 12. – С. 4 – 18. – Бібліогр.: 30 назв.

У цій публікації учитель географії та економіки з Вінниччини Ольга Макарчик пропонує свій творчий доробок відповідно до оновлених програм з курсу географії для 7 класу. Тема «Євразія» цікава для кожного учня не лише тим, що вивчається найбільший материк, а й тим, що з материком пов’язана як історія родини, так і країни. На вивчення теми відводиться 16 уроків. Щоб підтримувати впродовж двох місяців стійкий пізнавальний інтерес, учитель пропонує використовувати та комбінувати традиційні та інноваційні навчальні методи й прийоми. Багато уваги приділено ігровим моментам. В методичній організації та проведенні уроків вчитель уміло поєднує уроки засвоєння нових знань з комбінованими, уроки-подорожі – з уроками узагальнення та систематизації знань, застосовуючи різноманітні прийоми, використовуючи значну кількість засобів унаочнення. Домашні завдання подано згідно з підручником «Загальна географія» для 7 класу В. М. Бойко та С. В. Міхелі.


Єгорова С. Г. Урок-ділова гра «Харчові домішки: користь чи шкода від них» [Текст]: 9-й кл. / С. Г. Єгорова // Географія та основи економіки в рідній шк.: наук.-метод. журн. – 2017. - № 2. – С. 12 – 15.

Пропонується урок із теми «Харчова промисловість України» у курсі економічної і соціальної географії (9 клас). Тип уроку: нетрадиційний – проектна технологія рольової гри. Урок-ділова гра. Проведення такого уроку розвиває в учнів пізнавальні навички, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиває критичне мислення, формує навички мислення високого рівня.


Засядьмо Л. В., Кононенко Т. Г. Рідний край в задачах [Текст]: (на матеріалі Черкаської обл..) / Л. В. Засядьмо, Т. Г. Кононенко // Географія та основи економіки в рідній шк.. – 2017. - № 2. – С. 37-47.

У статті подано задачі прикладного характеру, які містять цікаву інформацію з географічної, економічної, історичної та культурної спадщини нашої держави, зокрема розміщеної на Черкащині. Зміст задач спрямований на виховання патріотизму учнів і, безумовно, розширить світогляд дитини про рідний край. Матеріал публікації розрахований на використання на уроках у 5–9 класах та в позакласній роботі.


Свиридова О. І. Використання літературних творів на уроках географії 8 класу [Текст] / О. І. Свиридова // Географія: наук.-метод. журн. – 2017. - № 3 – 4. – С. 17 – 14. – Бібліогр.: 7 назв.

Застосування на уроках завдань із використання літературних творів та презентацій до них підвищує пізнавальну активність школярів, розвиває уяву, зорову пам’ять, дозволяє краще зрозуміти навчальний матеріал, підвищує рівень навчальних компетентностей учнів. У статті розглядаються приклади використання літературних творів на уроках вивчення географії у 8 класі, зокрема на такі теми: «Внутрішні води України. Характеристика рік», «Внутрішні води України. Озера», «Природний комплекс лісу», «Природний комплекс Українських Карпат», «Природний комплекс степу», «Вплив людини на природу»).


Стражевська І. М. Урок на тему «Економічний зміст виробництва. Виробничі ресурси. Фактори виробництва. Основні елементи виробництва. Продукт» [Текст]: 10 кл. / І. М. Старжевська // Географія та економіка в рідній шк.: наук.-метод. журн. – 2016. - № 12. – С. 19 – 21. – Бібліогр.: 8 назв.

Програма курсу «Економіка» для 10 класу (профільний рівень) в темі 1.2 «Зміст основних економічних процесів та явищ» так само, як і програма для 11 класу (рівень стандарту, академічний рівень) в темі «Взаємозв’язки економічних процесів та явищ», передбачає ознайомлення учнів із сутністю процесу виробництва, поняттям виробничих ресурсів, факторів виробництва, елементів виробництва. Ознайомлення це автор пропонує здійснювати в ході одного уроку, методичну розробку та проведення якого описано в цій статті.


МЕТОДИКA ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Зміст, форми, засоби, методи і методичні прийоми навчання,

педагогічний досвід
Акользіна Юлія. Фразові дієслова та мовні звороти в повсякденному спілкуванні. Навіщо ми вивчаємо іноземну мову [Текст]: англ. мова: 10-й кл. / Ю. Акользіна // Іноземні мови в шк. України. - 2017. - № 1. - С. 20 - 24 .

Описується розробка уроку англійської мови у 10-му класі. Його матеріали мають на меті розвивати в учнів уміння правильно вживати в мові фразові дієслова та мовні звороти, формувати навички діалогічного мовлення на рівні висловлювання з опорою на ключові слова, а саме фразові дієслова та мовні звороти без опори, формувати навички діалогічного мовлення на рівні діалогу без опори й з опорою на ключові слова, а саме фразові дієслова й мовні звороти, удосконалювати навички спілкування, розвивати вміння читати і розуміти текст із фразовими дієсловами та мовними зворотами, використовуючи мовну здогадку з опорою на контекст.


Бондарець О. Г. Сімейні стосунки [Текст]: (цикл уроків: 11-1 кл.) / О. Г. Бондарень // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. – 2016. - № 34 – 36. – С. 10 – 20.

Розробка теми представлена циклом уроків на такі підтеми: «Сім’я. Стосунки з батьками», «Стосунки у сім'ї. Проблеми у спілкуванні батьків та дітей», «Конфлікти в сім'ї та шляхи їх подолання». Пропоновані розробки уроків мають такі практичні цілі: удосконалювати вимову учнів; практикувати учнів в усному мовленні; ознайомити учнів з новим лексичним матеріалом теми; тренувати учнів у вживанні нового лексичного матеріалу в мовленні на рівні слова, фрази та понадфразової єдності; практикувати учнів у аудіюванні та читанні; вчити учнів складати діалог-розпитування. Освітня метаописаного циклу уроків: розширювати філологічний світогляд учнів, збагачувати знання учнів з теми «Family relationship».


Бринь А. В. Моя земля – земля чудес [Текст]: (5, 7 кл.) / А. В. Бринь // Англ. мова та літ: наук.-метод. журн. – 2017. – № 1 – 3. – С. 82 – 89.

За програмою 5 класу учні вивчають тему «Подорож: загальні відомості про Україну», за програмою 7 класу вивчається тема «Україна: ознайомлення з основними пам’ятниками культури Києва». Автор статті (вчитель іноземної мови ЗОШ № 11, м. Тернопіль) вирішила поєднати тематику, різнорівневий показник досягнень учнів, а також використати відкриту диференціацію як одну із форм диференційованого навчання. Пропонується до уваги вчителів комбінований урок-експеримент для учнів 5 і 7 класів. Нестандартний підхід до висвітлення теми «Подорож: загальні відомості про Україну» полягає у підборі матеріалів та творчому підході щодо використання методу учнівських проектів, зокрема, у виконанні інформаційно-дослідницьких робіт. Метою проектних робіт учнів 5 класу було пошук та дослідження незвичайних краєвидів України та презентація робіт як сторінок «Книги природних чудес України». Метою проектних робіт учнів 7 класу є пошук інформації про народні обереги українців, формування інформаційної довідки, презентація виставки власне українських оберегів та створення власного міні-музею. Описана публікація із рубрики «Нестандартний урок».


Власик Л. С. Розклад уроків [Текст]: (6 кл.) / Л. С. Власюк // Англ. мова та літ.: наук.-метод. журн. – 2017. - № 4 – 5. – С. 19 – 21.

Описується конспект уроку засвоєння нового навчального матеріалу (6 клас). Матеріали уроку мають на меті узагальнити та систематизувати вивчений матеріал про школу та шкільний розклад, формувати повагу до культури і народу країни досліджуваної теми. Форма уроку: відкритий мікрофон, бліцопитування, діалогічний вернісаж, граматична мозаїка «Мозковий штурм», тест-контроль, навчальна гра «Should do or Shouldn’t do»


Гайворонська Н. В. Welcome to London (7 form) [Текст] / Н. В. Гайворонська // Англ.. мова та літ.: наук.-метод. журн. – 2017. - № 1 – 3. – С. 90 – 93.

Методична розробка поданого уроку має такі цілі та завдання: активізувати ЛО теми в мовленні учнів, практикувати вживання граматичної структури Past Passive, удосконалювати навички читання та розуміння прочитаного, вдосконалювати навички говоріння та аудіювання, використовуючи технічні засоби (відеофільм «Лондон»), вдосконалювати навички та розвивати вміння працювати з тестовими завданнями (комп’ютерна програма «Англійська мова. Тестові завдання»). В процесі проведення уроку використовуються такі інноваційні технології: інтерактивна робота в малих групах, інформаційно-комунікаційні технології, рольова гра, проектні технології (створення міні-проекту «The most popular attractions of the central London». Публікація із рубрики «Країнознавство».


Каталог: upload -> users files
users files -> Студія «Модерній бібліотеці модерного фахівця». Українська бібліотечна асоціація. Актова зала факультету культури І мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, вул
users files -> Комісія з питань розвитку сільських територій І агропромислової політики
users files -> Довідка Ільків Василь Ярославович
users files -> Про підсумки обласного сходження учнівської молоді Львівщини на гору Високий Верх Сколівського району, присвяченого 160-й річниці від дня народження І. Франка


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Огляд літератури для вчителів предметників iconДля вчителів зарубіжної літератури
Завдання для оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури. 7 клас. Яворів, 2015. 48 с
Огляд літератури для вчителів предметників iconМетодичний кабінет відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації Для вчителів світової літератури
Збірник завдань для розвитку навиків вдумливого читання на уроках світової літератури. 6 клас. Яворів, 2014. 53 с
Огляд літератури для вчителів предметників iconМетодичний кабінет відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації Для вчителів зарубіжної літератури
Збірник завдань для розвитку навиків вдумливого читання на уроках зарубіжної літератури. 6 клас. Яворів, 2014. 53 с
Огляд літератури для вчителів предметників iconМіська науково-практична конференція іппо ку імені Бориса Грінченка для вчителів української мови та літератури
Маланюк – одна з найяскравіших постатей вітчизняної літератури ХХ століття. Усією своєю творчістю поет прагнув сприяти відродженню...
Огляд літератури для вчителів предметників iconПосібник для вчителів світової літератури
Укладач – Кирильчук Людмила Василівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
Огляд літератури для вчителів предметників iconЛюдмила мозгова літературний процес І ґендерна культура (старша школа): науково-методичний посібник для вчителів української літератури

Огляд літератури для вчителів предметників iconАнотований огляд літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю
Програми для вивчення української мови в профільних філологічних класах. Рідна мова
Огляд літератури для вчителів предметників iconСумські письменники – дітям Огляд дитячої літератури письменників Сумщини Суми 2011
Сумські письменники – дітям : огляд дитячої літератури письменників Сумщини / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. О. К. Линник...
Огляд літератури для вчителів предметників iconНавчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови І літератури / За загальною редакцією Н. В. Ганіної. Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. [1- ше видання]. 96 с

Огляд літератури для вчителів предметників iconМетодичні рекомендації для вчителів початкових класів Полтава 2005
Лобач О. О., Мірошніченко Т. В. Педагогічна корекція агресивності у молодших школярів: Методичні рекомендації для вчителів початкових...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка