Олександра глазоваСкачати 128,96 Kb.
Дата конвертації16.05.2017
Розмір128,96 Kb.

ОЛЕКСАНДРА ГЛАЗОВА,

заступник директора

ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка,

кандидат педагогічних наук.


ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКЕ МОВНЕ ПОРТФОЛІО
З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів

у допрофільній та профільній школі може бути використаний

метод оцінювання портфоліо. Основна суть портфоліо –

«показати все, на що ти здібний». Педагогічна ідея портфоліо

передбачає зміщення акценту з незнання учнів на індивідуальні

досягнення, їх активну участь у накопиченні різних видів робіт,

які засвідчують рух в індивідуальному розвитку;

інтеграцію кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.Із Загальних критеріїв оцінювання

навчальних досягнень учнів

у системі загальної середньої освіти.
У добу Ренесансу співучим італійським словом портфоліо називали теку з малюнками чи кресленнями, яку возили з собою художник та архітектор, сподіваючись на вигідні замовлення [3].

У минулому столітті портфоліо називали альбом з фотографіями. Спробував би фотограф наблизитися без такого альбому до престижного глянцевого журналу! Або ангажуватися на показ мод юна модель!

За допомогою представлених у портфоліо матеріалів можна було не лише скласти уявлення про якість роботи, а й дізнатися про професійний шлях митця. Тим більше, що до портфоліо почали вкладати ще й газетні вирізки з відгуками і рекомендаційні листи. Ідея мистецького портфоліо виявилася зручною, а тому довговічною.

Що ж означає слово портфоліо, вжите стосовно методики шкільного навчання?

Як методичний термін це слово вперше прозвучало в США у 80-х роках минулого століття. Пізніше технологія з такою назвою здобула популярність у Канаді, згодом її почали застосовувати в школах Японії та Європи. Відтак шкільне портфоліо охрестили одним з основних трендів (curricularen «Toptrends») сучасної шкільної освіти [3].

Що являє собою так зване шкільне «американське портфоліо»? Його мета:  • на основі зібраних і систематизованих найкращих робіт кожного старшокласника виявити його здібності й таланти,

  • розвивати в учня навички самооцінювання.

«Американське портфоліо» вміщує автобіографічний нарис, історію сім’ї школяра, перелік виняткових подій його життя, визначені самим учнем цінності та сформульовані ним самим цілі – і на найближчий час, і на віддалений термін. У портфоліо зафіксовано вияви лідерських якостей учня як у школі, так і поза нею, перелічено виконані школярем суспільно корисні справи, названо його досягнення в навчанні. І головне: у порфоліо зберігаються найбільш вдалі, на погляд самого учня, письмові роботи [2].

Учителям таке портфоліо школяра дає можливість краще зрозуміти його особистість і збагнути, які завдання й навчальні курси здійснюють на нього найбільший вплив. Портфоліо ведуть одночасно з кількох предметів, проте контролює його ведення вчитель рідної мови. Наприкінці кожного семестру портфоліо оцінюється за допомогою спеціально розробленого оцінного листа. У кінці навчального року школярі представляють свої портфоліо на спеціальній конференції. Закінчивши школу, кожен випускник одержує укладене ним портфоліо з відповідними рекомендаційними листами [2].Європейське мовне портфоліо (European Language Portfolio) було розроблене й апробоване Відділом мовної політики при Раді Європи в Страсбурзі в  1998-2000 р.р. Саму ідею було реалізовано в Німеччині, Франції та Швейцарії, після чого вона пройшла успішне випробування в 15 країнах - членах Ради Європи. В Україні Європейське мовне портфоліо було презентовано 2003 року.

Це документ, точніше, пакет документів, у якому кожен, хто опановує мову, може зібрати й у систематизованому вигляді представити свої досягнення.

Мета Європейського мовного портфоліо - стандартизація вимог до вивчення, викладання й оцінювання досягнень у галузі вивчення іноземних мов громадянами європейських країн. Дуже важливою в роботі над портфоліо є взаємодія між учнем і вчителем. У процесі спільної діяльності визначаються цілі навчальної роботи школяра й виробляються критерії її оцінювання.

На думку більшості методистів, такий підхід до ведення мовного портфоліо виводить його за межі лише альтернативного способу оцінювання навчальних досягнень школяра. Європейське мовне портфоліо - важливий елемент модернізації мовної освіти. Головне тут - не оформлення портфоліо: по суті, воно є лише побічним явищем процесу навчання, який навколо такого порфоліо вибудовується [3].

Європейське мовне портфоліо має реалізувати дів функції:

соціальну – подібно до портфоліо художника, воно демонструє здібності й можливості свого укладача. Не замінюючи атестата, диплома чи сертифікатів, портфоліо є суттєвим до них доповненням, оскільки містить важливу додаткову інформацію про свого власника;

педагогічну – сприяє розвиткові мисленнєвих здібностей та самооцінки кожного школяра, а також розвиткові автономності учня в навчанні мови (кількох мов) упродовж усього життя.

Відповідно до прийнятих Радою Європи стандартів, Європейське мовне портфоліо має три складові: Мовний паспорт (Language Passport), Мовну біографію (Language Biography) та Досьє (Dossier) [5].


ЄВРОПЕЙСЬКЕ МОВНЕ ПОРТФОЛІО


МОВНИЙ ПАСПОРТ

МОВНА БІОГРАФІЯ

ДОСЬЄ

*фото учня;

*його анкетні дані;

*автобіографічні записи (резюме), самохарактеристику (інформацію про риси характеру, захоплення, хобі);

* таблиці оцінки та самооцінки мовних та мовленнєвих компетенцій (стосовно всіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності), складені у відповідності до Європейської шкали оцінювання рівнів сформованості таких компетенцій.

*критерії оцінювання навчальних досягнень учня;

* самооцінка володіння мовою, здійснена самим школярем.
*план роботи з навчального предмета на семестр або рік (індивідуальний навчальний план);

*коментарі самого учня

щодо кожної з робіт, зібраних у

досьє (пояснення важливості

для нього її виконання,

пояснення, яку мету

учень поставив і якої мети досяг,

чого навчився, що зрозумів, як виконання роботи змінило його);

*таблиця (табель) оцінювання вчителем рівня володіння учнем мовою і мовленням (заповнюється у вигляді графіка із зазначенням виду мовленнєвої діяльності, що оцінюється);

*таблиця (табель) самооцінювання учнем власних навчальних досягнень;

*відгуки однокласників та

батьків про роботи учня.Вибрані й систематизовані самим учнем творчі

роботи різних жанрів: відгуки на прочитану книжку, прослухану радіопередачу, переглянутий кінофільм або спектакль, реферати, тексти доповідей, оповідання, поезії, сценарії і под.);

матеріали творчих (індивідуальних і групових) проектів: мультимедійні презентації, колажі,

слайдофільми, видео (не лише з шкільної, а й позашкільної мовної діяльності);

пам’ятки, рекомендації щодо розвитку навчальних навичок (уміння організувати роботу, пришвидшити темп читання або письма,

алгоритм роботи над твором і т. ін.), термінологічний словник;

результати участі в олімпіадах, конкурсах,

фестивалях, конференціях,

грамоти, дипломи, інші форми визнання

досягнень учня.


Як же узгодити оцінювання навчальних досягнень учня за допомогою портфоліо із їхнім оцінювання із застосуванням тестових технологій? Принципова невідповідність між підходами впадає в око. Не викликає сумніву, що завдяки портфоліо школяр зможе продемонструвати свої досягнення, здібності й можливості більш повно й різнобічно. Портфоліо претендує не лише на більш адекватну оцінку досягнень кожного учня, а й на те, щоб бути інструментом мотивації та підвищення якості мовної освіти.

Незаперечний позитив Мовного портфоліо - орієнтація навчального процесу на активну самостійну роботу школярів, створення умов для їхнього максимального самовираження й саморозвитку. Запровадження Європейського мовного портфоліо сприяє реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчанні мови. Особливого значення набувають ідеї розвивального навчання, головна мета якого - формування особистісної активності учнів, що забезпечує систематичність і наполегливість у навчанні. Застосування портфоліо значно збільшує можливості диференціації та індивідуалізації навчального процесу. Особливі перспективи відкриваються в роботі з обдарованими дітьми.

Навчальний процес стає для учня прозорим - школяр стає активним його учасником, виявляючи ініціативу й відповідальність. Школяр самостійно формулює навчальну мету й сам вибирає засоби для її досягнення. Учитель має покладатися на учнівську ініціативу, прислухатися до думки школяра, розвививаючи його впевненість у своїх силах. За зібраними самим учнем творчими роботами неважко простежити прогрес. Ведення портфоліо наближає навчальний процес до проблем життя. Нарешті, портфоліо привчає школяра до самокритичності, послідовності, акуратності, формує вміння систематизувати й підсумовувати зроблене.

І ще одне. Сформована в процесі роботи над портфоліо самостійність та відповідальність має допомогти школярам правильно обрати вибір навчального профілю з урахуванням їхніх реальних нахилів, можливостей, а також результатів навчання.

Важливо, що робота з портфоліо має виходити за межі навчальної роботи в класі: вчитель може запропонувати школярам так зване Навчальне меню (Weekly/Monthly Study Menus), у розділах якого (аудіювання, читання, говоріння, письмо) містяться рекомендації щодо актуальних і корисних видів мовленнєвої діяльності, до яких школяр зможе вдатися в позаурочний час (адже робота на уроках регламентована навчальною програмою). Меню запропонує учням прослухати радіопередачі або записи на CD, ознайомитись із новинками літератури або певними статтями з періодики, переглянути телепередачі й написати на них відгуки, створити сценарій радіо- або телепередачі в под.

При цьому учням слід надавати можливість і право самостійно вибирати:


  • способи задоволення своїх пізнавальних і лінгвістичних інтересів і потреб,

  • стратегії мовленнєвої діяльності, на основі яких ними буде складено індивідуальний навчальний план (його буде внесено до мовної біографії).

Відповідно до видів мовленнєвої діяльності виділяють такі види особистісних стратегій вивчення мови [7]:

  • стратегії читання (художньої та наукової літератури, періодики, документації);

  • стратегії аудіювання: сприйняття радіо- та телепередач, кіно- й телефільмів, театральних вистав, лекцій, CD-записів;

  • стратегії говоріння: спілкування телефоном та при безпосередньому контакті;

  • стратегії письма: написання творчих робіт, складання ділових паперів тощо.

Отже, функції Мовного портфоліо можна представити в таблиці [6, 22]:


ФУНКЦІЇ МОВНОГО ПОРТФОЛІО

1. накопичувальна

слугує збіркою найкращих робіт школяра

2. моделювальна

є засобом формування індивідуального навчального плану

3.рефлексивно-креативна

дає змогу школяреві усвідомити й спроектувати стратегії й прийоми власної освітньої діяльності

У Рекомендаціях Ради Європи пропонуються такі шляхи впровадження мовного портфоліо [4, 36]:1. На етапі початкової школи та у 5-7 класах основної школи:ДОСЬЄ

МОВНА

БІОГРАФІЯ


МОВНИЙ

ПАСПОРТ

Зрозуміло, що оформлення досьє не може викликати в школярів серйозних труднощів: вони охоче збиратимуть у теку (конверт, файли) найбільш вдалі, на їхній погляд, письмові роботи. Ще краще, якщо учні матимуть змогу додати до свого досьє інформацію на електронних носіях (скажімо, складені й розіграні в парах діалоги). До роботи з Європейським мовним портфоліо долучаться й батьки, які бачитимуть успіхи й динаміку роботи своєї дитини. Це сприятиме налагодженню тісної й плідної співпраці учнів-батьків-учителів.

Лише після того, як досьє буде створене, учитель допоможе школярам в оформленні мовної біографії. Дещо пізніше словесник розпочне навчати школярів самооцінювання власних мовленнєвих умінь у відповідності до «вкладених» до мовного паспорта критеріїв.
2. У 8-9 класах основної школи та на етапі старшої школи:

ПАСПОРТМОВНА

БІОГРАФІЯ


ДОСЬЄ

З учнями старшого віку фахівці з Ради Європи рекомендують працювати в іншій послідовності. Оцінюючи рівень власних досягнень за поданими в мовному паспорті критеріями, учні прагнутимуть підвищити його. З цією метою вони мають сформулювати й зафіксувати в Біографії свої навчальні цілі. Найкращі роботи вкладатимуться в досьє, потім вони описуватимуться й оцінюватимуться в біографії. Коли ж унаслідок такої роботи навчальні цілі будуть змінюватися або ж до них будуть додаватися нові, учні знову оцінюватимуть рівень мовленнєвих умінь, поданих у паспорті [4].

При переході до наступного класу зібрані в портфоліо матеріали ще раз мають бути ретельно проаналізовані самим учнем. Менш важливі роботи він зможе вилучити, а ті, що є для самого школяра цінністю, зможуть зберігатися й надалі.

Чи ж може Мовне портфоліо бути корисним при вивченні мови не лише іноземної, а й рідної? Іншими словами, чи варто впроваджувати портфоліо в практику навчання рідної мови?

У когось така ідея викликає не лише сумнів, а й спротив: тут хоч би з перевіркою зошитів упоратися, де взяти на портфоліо часу і сил? Хтось, не розмірковуючи, цю ідею вже реалізує на свій страх і ризик.... Робота з портфоліо складна, але результативна – сперечатися з цим неможливо.

Звісно, застосування Мовного портфоліо при вивченні рідної мови повинно мати свою специфіку. Скажімо, таблиці оцінки та самооцінки комунікативних компетенцій стосовно чотирьох видів мовленнєвої діяльності не повинні прив’язуватися до Європейської шкали оцінювання. Можливо, слід поміркувати стосовно урахування міжпредметних зв’язків - передовсім з українською літературою. Певно, слід передбачити введення естетичного компоненту через включення до портфоліо різними способами виконаних ілюстрацій, графічних організаторів тощо.

Хоча твердження декого з методистів Заходу, що школа XXI століття - це «школа портфоліо», є, на нашу думку, перебільшенням, освоєння цієї технології в українських ЗНЗ цілком може стати одним з важливих напрямів модернізації шкільної освіти. На часі – забезпечення нововведення належним теоретико-методологічним аналізом, психолого-методичним супроводом та дидактичними матеріалами.

Головна цінність портфоліо полягає в тому, що навколо нього можна вибудувати навчальний процес, який дасть змогу сформувати й розвинути в школярів не лише загальні компетентності й предметні компетенції, а й особистісні риси, необхідні для успішної самореалізації в інформаційному суспільстві [3].

Що далі? Далі створення професійного портфоліо вчителя. До нього так само, як і до введення учнівського Мовного портфоліо, наша шкільна освіта підійшла впритул.
Використана і рекомендована література
1.Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 2003

2 Бабина Елена. Языковой портфель как инструмент оценивания и развития ученика // http://pedsovet.org/forum/topic695.html

3. Загвоздкін В.К.. Портфель индивидуальных учебных достижений – нечто большее, чем просто альтернативный способ оценки //http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10448.php

4. Карп’юк О..Європейське мовне портфоліо: методичне видання. – Тернопіль: Лібра Терра, 2008.

5. Карп’юк Оксана. Як європейський мовний портфоліо допоможе українським учням стати незалежними //Іноземні мови в навчальних закладах, 2007, №4.

6. Лебедева Маргарита, Шилова Ольга. Электронный портфолио в работе со студентами педагогического университета // Перемена, 2005, т. 6, № 4.

7. Чичерина Н.В. Самостоятельная работа: личностные стратегии изучения иностранного языка. //http://www.pomorsu.ru/ScientificLife/Library/Sbornic2/article15.htm6.

8. Яковіна Т. Портфоліо в розвитку інноваційної особистості //http://osvita-ua.net/school/technol/2309
ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЬ
Кажуть, істина лежить між двома протилежними думками. Неправда! Між ними лежить проблема (Й.Гете).
Єдиним мірилом будь-якого методу є його практичні результати (К.Поппер).
Істина – дочка Часу, а не Авторитету (Ф.Бекон).
Одна з найсерйозніших помилок – псувати гарну справу бездарним упровадженням її в практику (У.Пенн).
Істина видається порожніми словами там, де її нав’язують (А.Франс).
Ніщо не сприяє утвердженню істини так, як спротив (У.Ченнінг).
Усе нове включає в себе істину про старе (Х.Гадамер).
Переставши бути суперечливою, думка перестає бути цікавою (І.Гезлітт).Інтернет-ресурси
Лингвистический Центр «Кембридж»: Европейский Языковой Портфолио

http://www.cambridge-centre.ru/cambridge_course/is/euro_portfolio/
Европейский Языковой Портфолио (ELP)

http://linha.ru/evropeiskii_yazikovoi_portfolio_ELP.htm
Електронний портфоліо

http://www.itlt.edu.nstu.ru/eportfolio.php#3
Загвоздкин В.К.Портфель индивидуальных учебных достижений – нечто большее, чем просто альтернативный способ оценки http://image.websib.ru/05/text_article.htm?457

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10448.php

Зачесова Елена. Это не ранец, это портфель!

http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=2343

Зачесова Е.В. Образовательная технология "Портфолио" и возможность ее применения в обучении


http://doob-054.narod.ru/portfolio.html
Орлова Людмила. Портфолио школьника

http://www.solnet.ee/parents/p1_61_5.html
Рекомендации по построению различных моделей и использованию портфолио

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/predprof/baza_rek/portfolio.doc
Языковой портфель как инструмент формирования социо-кросс-культурной  компетенции учащегося

http://portal.krsnet.ru/razdels/uchitelja/rmo/metod/ang/yaz_portf.htm

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10448.php

*
Каталог: files -> МЕТОДИЧНА РОБОТА -> Порадник методиста
Порадник методиста -> Іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про викладання української мови та літератури у 2008-2009 навчальному році
Порадник методиста -> Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 9 класі 12-тирічної школи
Порадник методиста -> Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культури
МЕТОДИЧНА РОБОТА -> 1. Поділити слова на склади
Порадник методиста -> Юрій Віленович Беззуб
МЕТОДИЧНА РОБОТА -> Високий шлях Миколи Лукаша
Порадник методиста -> Дорожня карта”: “Зарубіжна література”, 8 клас 12-річної школи


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Олександра глазова iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина друга
Слово І його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням І використанням
Олександра глазова iconНове в програмі олександра Глазова
Крім роботи над традиційним твором-описом зовнішності людини за картиною в художньому стилі, чинною програмою Українська мова
Олександра глазова iconОлександра Глазова Українська мова Матеріали до уроків 9 клас частина третя: зв’язне мовлення
Повторення відомостей про види мовленнєвої діяльності. Різновиди читання й аудіювання
Олександра глазова iconОлександра Глазова
...
Олександра глазова icon11 б (профільний рівень) Українська мова Підручник. 
Підручник.  Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Українська мова: Підруч для 11 класу загальноосвіт навч закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов;...
Олександра глазова iconУрок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
Олександра глазова iconТворчість Олександра Олеся. Володимир Винниченко. Новела
Опрацювати сторінки підручника (289-295), скласти хронологічну таблицю до біографії Олександра Олеся
Олександра глазова iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах Ніжинського району заходів, присвячених 120-річчю
«О. П. Довженко – письменник, режисер, кіномитець і художник», «Особливості вивчення окремих творів Олександра Довженка на уроках...
Олександра глазова iconО. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр
Текст як поняття лінгвістики тексту. Змістова цілісність тексту
Олександра глазова iconДо 100-річчя з дня народження Бібліографічний нарис Одеса – 2014 Вершини Олександра Блещунова
Вершини Олександра Блещунова: до 00-річчя з дня народження: бібліогр нарис/ уклад. Л. Г. Сухарева; Одес обл б-ка для юнацтва ім....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка