Опис досвіду роботи учителя української мови та літературиСкачати 72,71 Kb.
Дата конвертації28.03.2018
Розмір72,71 Kb.

Опис досвіду роботи учителя української мови та літератури

вищої категорії, вчителя-методиста Христинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 Кравченко Людмили Петрівни
Тема досвіду. Використання інформаційних технологій як засобу активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчої особистості учнів
ХХІ століття – час переходу до високотехнологічного інформа-ційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення. Комп’ютери стрімко увійшли в різноманітні сфери повсякденної діяльності суспільства, тому широке запровадження комп’ютерної техніки у процесі навчання є важливим завданням педагогів.

Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності,творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і

цікавим. Також забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання,

розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання. Саме цим обумовлюється актуальність представленого досвіду.


Актуальність досвіду, його практична значимість:

 • Забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини;

 • Сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти;

 • Сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;

 • Забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання;

 • Робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

Теоретичну базу досвіду становлять положення, що ґрунтуються на сучасних педагогічних те­оріях щодо організації навчального процесу зокрема особистісно орієнтованого навчання (С.Подмазін, А. Фурман, Д.Якиманеька), проаналізувавши які та набувши досвіду роботи з комп'ютерними технологіями, Людмила Петрівна Кравченко почала по­ступово реалізовувати ідею проведення уроків з використанням презентацій, створених у середовищі Роvег Роіnt.

Тема дослідження:

 • Використання інформаційних технологій як засобу активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчої особистості учнів;

 • Створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей дитини на уроках словесності;

 • Створення атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня.

   Мета дослідження: розкрити значення використання інформаційних технологій з метою розвитку творчої особистості учнів.


     Завдання: розгляд суті та ефективності застосування іформаційних технологій; аналіз діяльності вчителя і учнів під час використання комп»ютерних програм та електронних інформаційних джерел; розкриття позитивних та негативних сторін використання даних технологій.Ідея досвіду: використання інформаційних технологій сприяє активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчої особистості учнів.

Інноваційне значення полягає в розробці мультимедійних презентацій та проектів для розвитку творчодіяльнісної особистості.
Висвітлення змісту досвіду як системи в дії

Організація навчально-виховного процесу в Христинівській

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 свідчить, що чим частіше вико-ристовуються комп’ютери у процесі вивчення різних предметів, зокрема української мови та літератури, тим раніше учні починають працювати з

комп’ютером, тим ефективнішими є результати навчання.

Працюючи шостий рік над даною проблемою, Людмила Петрівна дійшла вис­новку, що у класах, де використовуються мультимедійні тех­нології, навчально-виховний процес відзначається такими пере­вагами:


 • краще сприймається матеріал учнями, зростає їх зацікавле­ність (сучасного учня дуже важко чимось здивувати, тим бі­льше зацікавити),

 • відбувається індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення школярів до створення уроків, проектів, презентацій),

 • скорочуваються види роботи, що стомлюють учня, викори­стовуються аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності дітей,

 • уможливлюється динамічне подання матеріалу,

 • забезпечуються умови для формування самооцінки учня та його для самостійної роботи.

Учителька вважає, що головне завдання викори­стання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури - підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета.Загальновизнано, що особистість, яка зацікав-лена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.У своїй роботі Людмила Петрівна використовує:

 • інформаційні технології;

 • електронні підручники;

 • окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації);

Надає перевагу використанню власного ди­дактичного засобу - мультимедійної комп'ютерної пре­зентації, зокрема таких її видів:

 • презентації для лекційного викладу матеріалу;

 • презентації для повторювально - узагальнювальних уроків;

 • презентації для уроків тематичного оцінювання знань.

Визначальними пріоритетами практичної діяльно­сті є особистісно орієнтований підхід, індивідуалізація й диференціація навчання. Орієнтація на конкретного учня, його потенційні можливості як партнера, який свідомо здобуває знання, розвиває здібності, набуває досвіду спі­лкування в діалозі, аргументовано відстоює свою думку.

Учень - співтворець уроку. Адже використан­ня презентацій передбачає активну взаємодію учителя та учня. Діти залучаються до навчального процесу як актив­ні учасники. Саме для цієї роботи використовується програма Роvег Роіnt, за допомогою якої учні створюють презента­ції за результатами своєї дослідницької діяльності за змі­стом літературного твору, під час опрацювання характе­ристики героя, біографії письменника.Ця ефективна форма допомагає узагальнювати, відпрацьо­вувати, повторювати, систематизовувати і створювати нове на основі вивченого.

Використовуюся також записи телепередач про письмен­ників, що вивчаються у шкільному курсі українсь­кої літератури, наприклад, про Олеся Гончара, Івана Багряного, Олександра Довженка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Тараса Шевченка, Володимира Сосюру та багатьох інших. Перегляди фільмів або їх фрагментів за прочи­таними програмовими текстами, наприклад, "Тіні забутих предків" за повістю М.Коцюбинського, "Наталка Полтавка" за {.Котляревським, "Украдене щастя", "Захар Беркут" за І.Я. Франком та інші. Комп'ютерні програми, електронні інформа­ційні джерела, які урізноманітнюють методичні прийоми і підвищують мотивацію навчальної діяль­ності, заохочують школярів до творчого читання художніх творів є такі, як: СО "Живий голос Василя Стуса", СР "Тарас Шевченко". Життя і творчість.", СО мультфільм "Енеїла'*.

Досить важливим, на думку Людмили Петрівни, є застосування комп'ютера на уроках підсумкових, на тематичній атестації. Адже комп'ютер має здатність конт­ролювати й опитувати учнів, оцінювати їхні знання, вміння і навички.

Така робота викликає у дітей схвалення й утвер­дження у класі сприятливого для навчання мікро­клімату. Адже учень упевнений в об'єктивності виставленої йому комп'ютером оцінки.
Пропонує

Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких є такі: потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Серед зазначених:

-урізноманітнення форм подання інформації;

- урізноманітнення типів навчальних завдань;

- створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" учня в

уявний світ, у певні соціальні і виробничі ситуації;

- постійне застосування ігрових прийомів;

- забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;

- можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.
Педагогічні напрацювання

Проекти, виконані з допомогою учнів:

"Подорож країною Морфологією" (10 клас);

"Все про службові частини мови" (10 клас);

"РЗМ. Відгук про твір мистецтва (Чарівний світ мистецтва Катерини Білокур)" (10 клас);

"Шевченко-художник" (9 клас);

«Життєвий та творчий шлях І .Я. Франка»;

"Творчість корифеїв українського театру "(10 клас);

"Світ Гуцульщини" (за повістю М.Коцюбинського "Тіні збутих предків");

"О.Довженко. Огляд життя і творчості письменника." (11 клас);

"Василь Стус. Життєвий і творчий шлях" (11 клас);

«Андрій Малишко. Огляд життя і творчості. Пісенна твор­чість письменника" (11 клас);

урок-пам"ять (пам'яті письменників - жертв сталінського терору) та інші.


Публікації

Стаття "Сучасні комп'ютерні технології на уроках фі­лології", «Поема "Гайдамаки" Т. Шевченка. Історична основа твору. Сюжет і композиція. Героїчний характер поеми", ("Вивчаємо українську мову і літературу", червень 2005).

"Лісова пісня " Лесі Українки -гімн красі рідного краю", виховний захід — журнал "Педагогічний вісник";

виховний захід "Веселий ярмарок" ("Вивчаємо українську мову і літературу").Знаходяться у сховищі колекції цифрових ресурсів і розміщені на порталі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

мультимедійні презентації:

"Як розуміють щастя герої І. Котляревського "Наталка Полтав­ка", "Дитячі роки Лесі Українки","Леся Українка — геніальна донька українського народу", "Музи Шевченкової поезії";мультимедійні презентації та розробки уроків "Лісова пісня " Лесі Українки — гімн красі рідного краю", "Трагічна доля матері-кріпачки у поемі Шевченка "Катерина", "Любіть її, думу правди, козацькую славу" (урок за поемою Т. Шевченка "Гайдамаки");

сценарій виховного заходу ""Ой, Калита, Калита, із чого ти вилита?"
Каталог: dosv
dosv -> Педагогічне кредо: Немає настільки поганої людини, яку б добре виховання не зробило кращою
dosv -> Збалансований розвиток дитини
dosv -> Відділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу
dosv -> 11 класі смт. Рокитне 2010 Вивчення теми «Постмодернізм» на уроках зарубіжної літератури в 11 класі
dosv -> Жовтанецький нвк “зоз І-ІІІ ст. Дз” Вчитель фізики Герболка Галина
dosv -> Актуальність. Однією з важливих цілей навчання історії в школі є формування історичного мислення
dosv -> Картка обліку об’єкту перспективного педагогічного досвіду
dosv -> Живе у віках. У вінок шани Т. Г. Шевченку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Опис досвіду роботи учителя української мови та літератури iconАпробовано в навчально-виховному просторі школи щодо розвитку творчої особистості. Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя»
Опис досвіду роботи учителя української мови І літератури, вищої кваліфікаційної категорії, «Старшого вчителя» Тернопільської спеціалізованої...
Опис досвіду роботи учителя української мови та літератури iconУчителя української мови
Опис досвіду з реалізації проблеми «Розвиток життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури»
Опис досвіду роботи учителя української мови та літератури iconУроку. Літературна гра «Найрозумніший»
З досвіду роботи учителя української мови та літератури Сватенко Вікторії Володимирівни
Опис досвіду роботи учителя української мови та літератури iconУрок літератури рідного краю у 10 класі з досвіду роботи учителя української мови та літератури
Тернопілля Соломії Крушельницької, розвивати естетичний смак, навички зв’язного мовлення, почуття гордості за славетну землячку;...
Опис досвіду роботи учителя української мови та літератури iconВикористання елементів проектної технології на уроках української мови І літератури та в позаурочній роботі з метою формування комунікативної компетентності учнів
Опис досвіду роботи вчителя Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ст. №10 Тернопільської міської ради Тернопільської області...
Опис досвіду роботи учителя української мови та літератури iconМайстер-клас Бігун Ірини Олександрівни
Майстер-клас Бігун Ірини Олександрівни, учителя української мови та літератури зш І-ІІІ ступенів №22 Кіровоградської міської ради,...
Опис досвіду роботи учителя української мови та літератури iconКонтрольна робота. Тестові завдання. (7 клас)
З досвіду роботи над проблемою Проектна технологія навчання на уроках української мови та літератури
Опис досвіду роботи учителя української мови та літератури iconЗ досвіду роботи учителя російської мови та літератури Роменської зош І-ІІІ ст. №3 Кулєцкіх О. М. Відповідно до Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти програма зі світової літератури «спрямована на формування літературної
«спрямована на формування літературної компетентності». Тобто в процесі вивчення навчального предмету мають бути сформовані емоційно-цілісна,...
Опис досвіду роботи учителя української мови та літератури iconЗ досвіду роботи вчителя української мови І літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії Михайлівни
Й, саморозвитку та безперервної освіти протягом усього життя. Сучасні освітні парадигми розвивального, креативного навчання ставлять...
Опис досвіду роботи учителя української мови та літератури iconЗ досвіду роботи вчителя української мови та літератури
Педагогічне кредо:’’ Навчати та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці запалити вогник пізнання, мислення, добра. Розвивати...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка