Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури»Дата конвертації31.05.2017
Розмір258 Kb.


Опис навчальної дисципліни

«Історія зарубіжної літератури»Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень


бакалавр


Галузь знань

0203 Гуманітарні науки

Спеціальність

035 – філологія (англійська мова, німецька мова)


Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Обов’язкова

Загальна кількість годин

140

Кількість кредитів ECTS

4

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному плані)50

Форма контролю

екзамен


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

1-й

1-й

Семестр

1-2

1-2

Лекційні заняття

22

8

Практичні, семінарські заняття

23 год.

8

Лабораторні заняття

-

-

Самостійна робота

45 год.

-

Індивідуальні завдання

-

-

Кількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента4/3 год.


-


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з історією літературного процесу від Античної доби до сьогодення, збагачення їхнього духовного світу новими знаннями, формування естетичних смаків, високої загальної та читацької культури, оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.Завдання дисципліни полягає в ознайомленні з періодами розвитку літературного світового процесу; удосконаленні уміння студентів аналізувати, порівнювати та виявляти специфічні риси художні твори; підвищенні рівня термінологічної грамотності студентів; формувати вміння та навички практики наукової роботи студентів під час підготовки та написання курсових робіт. Відповідно до стандартів ГСВО МОН України.

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:


 • основні етапи розвитку літературного процесу від Античності до сьогодення;

 • етапи життєвого та творчого шляху літературних митців;

 • характерні риси індивідуального стилю літераторів;

 • специфічні риси поетики творів різних історичних епох;

 • літературознавчу термінологію.

вміти:

 • читати фахову літературу;

 • читати оригінальну літературу зі спеціальності;

 • висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушують автори в творах, аргументуючи свою думку прикладами та цитатами з текстів;

 • робити повідомлення про соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку художньої літератури відповідної епохи.

3. Програма та структура навчальної дисципліни для:

- повного терміну денної (заочної) форми навчання.
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
денна форма

заочна форма

тижні

усьо-го

у тому числі

усьо-го

у тому числіл

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


10


11

12

13

14

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Втуп до дисципліни

1
4


5
2

Тема 2. Історія античної

літератури2
2

47
2

Тема 3. Історія європейської доби Середньовіччя

3
2

252


Тема 4. Історія західноєвропейської літератури доби Відродження

4
2

252


Разом за змістовим модулем 110

822
4

4


Змістовий модуль 2.

Тема 5. Історія європейської літератури XVII

6
2

23
2

Тема 6. Стиль бароко. Західноєвропейська література епохи класицизму

7
2

24Тема 7. Історія зарубіжної літератури XVIII ст.

8
2

242


Тема 8. Історія європейської літератури ХІХ ст.

9
2

44Тема 9. Історія зарубіжної літератури ХХ ст.

10
2

242


Тема 10.

Специфіка сучасного літературного процесу10
2

34
2

Разом за змістовим модулем 212

1523
4

4


Усього годин22

23

8

84. Теми лекційних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Вступ до дисципліни. Предмет і завдання.

2

2

Історія античної літератури

2

3

Історія європейської доби Середньовіччя

2

4

Історія західноєвропейської літератури доби Відродження

2

5

Історія європейської літератури XVII

2

6

Стиль бароко. Західноєвропейська література епохи класицизму

2

7

Історія зарубіжної літератури XVIII ст.

2

8

Історія європейської літератури ХІХ ст.

2

9

Історія зарубіжної літератури ХХ ст.

2

10

Специфіка сучасного літературного процесу

2

11

Американська література та література Сходу

2


5. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Антична література

2

2

Література народними мовами. Епос.

2

3

Література доби Відродження

2

4

Жанрова розмаїтість та багатоплановість ренесансного гуманізму.

2

5

Бароко як провідний напрям іспанської літератури ХVІІ ст.

2

6

Соціально-політичні, філософські та естетичні літературні погляди доби Просвітницва

2

7

Інтелектуальна проза в європейських літературах І-ї половини ХХ ст.

2

8

Новий історичний роман. Концепція історичного роману Л.Фейхтвангера та її художнє втілення.

2

9

Європейський і американський антивоєнний роман міжвоєнних десятиліть. Національні варіанти літератури "втраченого покоління"

2

10

Сучасна література та її вплив на суспільство

3


6. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Не передбачено навчальним планом.


 1. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР бакалавр

Спеціальність – 035 Філологія (англійська мова, німецька мова)Кафедра української та класичних мов

Екзаменаційний білет № 1 з дисципліни історія зарубіжної літератури

Затверджую ________________ Н.М.Костриця, завідувач кафедри української та класичних мов


Варіант 1

Контрольні питання

 1. Розвиток л літератури доби Середньовіччя

 2. Жанрове розмаїття та багатоплановість спадщини Шекспіра.

Тестові завдання різних типів

1.Укажіть ім’я головного героя фіванського циклу міфів:

 1. Ясон

 2. Одісей

 3. Ахіллес

 4. Едіп

2.Між ким відбувався двобій у «Пісні про Хільдебранда»?

 1. братами

 2. батьком і сином

 3. старими друзями

 4. незнайомими людьми

3.Перу Софокла належить твір:

 1. «Енеїда»

 2. «Метаморфози»

 3. «Антігона»

 4. «Іліада»

4. Принцем якої країни був Гамлет?

 1. Англії

 2. Франції

 3. Шотландії

 4. Данії

5. Скільки повчальних історій в «Декамероні»?

6.Про що розповідає «Пісня про Роланда»? 1. Про війну

 2. Про кохання

 3. Про зустріч рідних

 4. Про картину світу

7. До сатиричного роману належать «Метаморфози, або Золотий осел»____________ (124-180), що походив з північно-африканського міста Мадаври. Назвіть ім’я автора цього твору.

8. Згрупуйте жанри літератури за історичними періодами1

класицизм

А

сімейний і подорожній романи, дорожні нотатки, щоденники, листи, інтимна лірика.

2

реалізм

В

трагедія, сатирична комедія, ода, героїчна поема

3

сентименталізм

С

психологічний роман, епопея, повість, ліро-епічні жанри — поеми, байки, міжродові утворення — мемуари, художня біографія.

4

романтизм

D

міщанська драма, роман виховання та побутовий роман.

9. Серед запропонованих варіантів знайдіть тлумачення курганів.

 1. могили мікенських царів;

 2. руїни мікенських споруд;

 3. барельєфні зображення;

 4. мармуровий жертовник.

10. Якою мовою написав Рене Декарт свій твір «Геометрія»?

8. Методи навчання
Методи навчання. Основними методами навчання студентів зарубіжної літератури є комунікативний, конструктивістський методи; метод педагогічного експерименту, метод масового усного та письмового опитування.

Комунікативний метод.

Навчальна ціль: оволодіння комунікативною компетенцією.

Навчальний зміст: тексти повинні показувати конфлікти, які спонукають студента до висловлення власної думки. Керування навчанням скеровується комунікативними інтенціями (намірами). Студент опиняється в центрі навчання.

Мовна площина: домінування мовного продукування над мовною правильністю, коректністю, помилки допускаються. Мова стає засобом комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією. Переваги методу: студенти вдосконалюють навички усного мовлення, долається страх перед помилками. Недоліки методу: не надається належної уваги якості мови, комунікативна компетенція досить таки швидко досягає своїх меж.

Конструктивістський метод.

Навчальна ціль: в основі методу перебуває власне активне навчання студентів. Завдання викладача не навчити, а сприяти навчальному процесу. Урок виступає орієнтованим на дію.

Навчальний зміст: близькість до дійсності студентів, студентів спонукають самостійно конструювати свої знання (наприклад, в рамках проектної діяльності).

Метод масового усного та письмового опитування студентів (допомагає визначити рівень літературної освіти учнів; особливості сприйняття перекладних художніх творів; коло читання студентів; особливості літературного розвитку різних епох. Для застосування цього методу складаються усні та писемні питання й завдання. Зазначений метод допомагає визначити позитивні моменти і недоліки у викладання світової літератури, але, не називаючи причини, лише констатуючи їх).

Метод педагогічного експерименту. Полягає у створенні науково-обґрунтованої методики завдяки проведення порівняння та аналізу старих методичних рекомендацій та створення нових, розробленні наукових критеріїв, аналізі науково-педагогічних та методичних явищ. Для цього й застосовується метод педагогічного експерименту.
9.Форми контролю.
Іспит – проводиться як форма контролю знань всієї дисципліни.

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання всіх форм вивчання дисципліни.

Перевірку й оцінювання знань студентів викладач проводить у наступних формах:


 1. Оцінювання роботи студентів у процесі практичних занять.

 2. Оцінювання виконання індивідуального завдання (КР).

 3. Оцінювання засвоєння питань, винесених для самостійного вивчання.

 4. Проведення поточного контролю.

 5. Проведення підсумкового письмового іспиту.

Порядок поточного оцінювання знань студентів (денна форма навчання).

Поточне оцінювання здійснюють під час проведення практичних занять з метою перевірки рівня підготовленості студента. Об'єктами поточного контролю є:

1) активність і результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

2) відвідування занять;

3) самостійне вивчення питань курсу;

4) успішність виконання поточного контролю (контрольні роботи, тестування);

Оцінку "відмінно" ставлять за умови відповідності виконаного завдання студентом або його усної відповіді за усіма зазначеними критеріями. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку.

Контроль систематичного виконання самостійної роботи.

Оцінювання проводять за такими критеріями: 1. розуміння, ступінь засвоєння теорії;

 1. ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;

 1. ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною додатковою літературою з питань, що розглядаються;

4) уміння професійно поєднувати теорію з практикою при розгляді
ситуацій, при виконанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, завдань, винесених на розгляд в аудиторії;

5) логіка, структура, стиль викладання матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії.

Оцінку "відмінно" ставлять за умови відповідності виконаного завдання студентом або його усної відповіді за всіма зазначеними критеріями. Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку.

При оцінюванні увагу приділяють також їх якості і самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то оцінка буде знижена.Проведення поточного контролю (денна форма)

Поточний контроль (тестування) здійснюють та оцінюють за питаннями, які винесено на практичні заняття та самостійну роботу. Поточний контроль проводять у письмовій формі після того, як розглянуто увесь теоретичний матеріал і виконані самостійні завдання в межах кожної теми змістового модуля. Поточний контроль проводиться у вигляді тестової роботи. Даний вид контролю передбачає виявлення ступеня опанування студентом матеріалу модуля і вміння його застосовувати.

У відповідності до програми навчальної дисципліни тестові роботи проводять на останньому практичному занятті відповідного змістовного модулю. Загальна тривалість тестової роботи − 2,0. Тест складається з трьох частин: читання професійно-орієнтованого тексту з метою отримання необхідної інформації, складання граматичного та лексичного тесту.

Проведення підсумкового письмового екзамену

До підсумкового контролю допускають студентів, які набрали в сумі за всіма змістовими модулями більше 30% балів від загальної кількості з дисципліни (тобто більше 50% від кількості балів поточного контролю) за внутрішнім вузівським рейтингом або системою ECTS, або наявність позитивних оцінок з проміжного модульного контролю (за національною системою).

Екзамен здійснюють у письмовій формі за екзаменаційними тестами. Тест складається з трьох частин: читання професійно-орієнтованого тексту з метою отримання необхідної інформації, складання граматичного і лексичного тесту та розмовної теми.

Підсумкову оцінку з дисципліни виставляють в національній системі, оцінювання результатів навчання і в системі ECTS згідно з методикою переведення показників успішності знань студентів в систему оцінювання за шкалою ECTS.


10. Розподіл балів, які отримують студенти


Оцінка національна

Оцінка ЄКТС

Визначення оцінки ЄКТС

Рейтинг студента, бали

Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 – 100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

74-81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

64-73

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-63

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

0-34

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи R НР (до 70 балів): RДИС = R ПР + R АТ
11. Методичне забезпечення

До навчально-методичного забезпечення дисципліни “Історія зарубіжної літератури” для студентів філологічних спеціальностей відносяться:

1) типова (навчальна) програма дисципліни;

2) робоча програма дисципліни;

3) основний навчальний матеріал (підручники та посібники);

4) допоміжний навчальний матеріал (словники, довідники, засоби зорової наочності, роздатковий матеріал, схеми, слайди, тексти літературних творів, роздруковані ресурси Інтернету, мультимедійні інтерактивні програми);

5) навчальні матеріали для самостійної роботи (методичні рекомендації і розробки, робочі зошити, лабораторні завдання, практикуми, банк завдань для здійснення формуючої, розвиваючої, регулюючої та мотивуючої індивідуалізації);

6) пакети тестових завдань для підсумкового контролю та банк завдань для поточного і рубіжного контролю, діагностичні тести;


12. Рекомендована література

Основна

 1. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження: Навч. Посібник.– /Б.В.Кучинський, Ю.Л.Булаховська, І.В. Долганов. – К.: Вища школа,1994. – С.116-399.

 2. Зарубежная литература. Эпоха Возрождения: Учеб. пособие для студентов филол. спец. сед ин-тов /Сост. Б.И.Пуришев. – 2-е изд. – М.: Просвещение,1976. – 638 с.

 3. Зарубежная литература средних веков. Латинская, кельтская, скандинавская, провансальская, французская литературы: Учеб. пособие для студентов филол. спец. пед. ин-тов/ Сост. Б.И.Пуришев. – 2-е изд. испр. и доп. – М.:Просвещение,1974. – 399 с.

 4. Зарубежная литература средних веков. Немецкая, испанская, итальянская, английская, чешская, польская, сербская, болгарская литературы: Учеб. пособие для студентов филол. спец. пед. ин-тов/ Сост. Б.И.Пуришев. – 2-е изд. испр. и доп. – М.:Посвещение,1975. – 399 с.

 5. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. для филол. спец. вузов/ М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов. – 4-е изд. испр. и доп. – М.: Высш. Школа, 1987. – 415 с.

 6. Прокаєв Ф.І. Кучинський Б.В., Долганов І.В. Зарубіжна література: Навч. посібник для студентів-філологів педінститутів. – К.: Вища школа, 1987. – С.18-76.

 7. Хрестоматия по зарубежной литературе средних веков/ Сост. Б.И.Пуришев. – М.:Учпедгиз, 1953. – 704 с.

 8. Шаповалова М.С., убанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – 3-е вид. перероб і доп.- – Львів: Світ,1993. – 312 с.


Додаткова

 1. Єфименко В.В. Культура Середньовіччя. Культура Відродження: Розд. VІІІ-ІХ // Історія світової літератури: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Л.Т.Левчук. – 2-е вид. перероб. і доп. – К.: Либідь, 1999.– С. 212- 280.

 2. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посібник/ Б.І.Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; За ред. С.М.Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К.: Вища школа, 1999. – С. 79-90, 107-112.

 3. Культура Средневековья и Возрождения:Хрестоматия/ Сост. Н.Л. Перская. – Х.,1999. – 352 с.

 4. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997

 5. Лукаш М.О. Від Бокаччо до Аполлінера: Переклади / Ред. М.Н.Москаленко. – К.: Дніпро, 1990. – С. 12- 43

 6. Новелла эпохи Возрождения. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 478 с.

 7. Парандовский Я. Петрарка / Пер. В.Борисова // Парандовский Я. Алхимия слова Петрарка. Король жизни //Пер. с пол. С.Белзы. – М.: Правда, 1990. – - С. 303-448.

 8. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. посібник. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – С.253-295.

 9. Сочинения итальянских гуманистов єпохи Возрождения (ХУ век) /Сост. Л.М. Брагина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 383 с.

 10. Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т./ Ред.І.О.Дзеверін. – К.: Голов. ред УРЕ ім. М.П.Бажана, 1988. – Т.1, Т.2, Т.3.

 11. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / М.М.Закович, І.Я.Зязюн, О.М.Семашко та ін.: За ред М.М.Заковича. – К.: Т-во «Знання», 2000. – С.153-211.


13. Інформаційні ресурси
1. http://static.my-shop.ru/product/pdf/184/1831963.pdf

2. https://www.academia.edu

3.http://www.kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/308686_0499D_davidenko_g_y_ chayka_o_m_istoriya_zarubizhno_literaturi_xix.pdf

4. http://ae-lib.org.ua/texts/rubanova__medieval_literature__ua.htm5. http://www.ukrlib.com.ua/perekaz-zl/printout.php?id=37&bookid=0
Каталог: sites -> default -> files -> u138
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
u138 -> Теми практичних занять
u138 -> Конспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
u138 -> Кафедра української та класичної мов
u138 -> Кафедра української та класичних мов
u138 -> Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр
u138 -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу...
Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...
Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» iconКурс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
...
Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» iconКонспект лекцій із навчальної дисципліни "Історія зарубіжної журналістики" Видавничо-поліграфічний центрБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка