Орфографія на місці крапок поставте, де потрібно, пропущені буквиСторінка1/4
Дата конвертації08.05.2017
Розмір0,62 Mb.
  1   2   3   4

ОРФОГРАФІЯ

 1. На місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви.

Підкресліть слова, де збереглося подвоєння букв.

Ас...иміляція, ак...орд, ман...а, фін..., кас...ета, ак...ордеон, гет...о, ак...умулятор, артил...ерист, конгрес..., тон...а, мадон...а, фортис...имо, е...міграція, фі...ни, ком…ентатор, бон...а, дрес...ирувати, п'яти-тон...ка, брут...о, п'ятитон...ий, крос..., і...міграція, бар...икада, ал...ея, піаніс...имо, ап...еляція, крос...ворд, кор...ектний, інтермец...о, гал...ерея, бюл...етень, барок...о, дес...ерт, стак...ато, новел...а, кол...екція, клас...ицизм, віл...а, кас...ир, діаграм...а, ван...а, де-прес...ія, нет...о, пан...о, вет...о, бел…етристика, дол...ар, дон...а, ан...отація, ім...унітет, дис...ертація, кол...eгa, ат...аше, бел...адон...а, Рос...іні, Мек...а, Ахі...лес. 1. На місці крапок, де потрібно, поставте пропущені букви, користуючись відповідними правилами.

Проїз...ний, пристрас...ний, контрас...ний, прихвос…ні, аген…ство, чес...ний, мес...ник, сер...це, студен…ський, фашис…ський, очис...ний, дилетан…ський, доблес...ний, кож...ний, повіс...ці, пос...лати, ровес...ник, совіс...ний, ус...ний, хрус...нути, ціліс...ний, словес...ний, виїз...ний, гіган...ський, шіс...десят, зліс...ний, шіс…надцять, ях...смен, капос...ний, форпос...ний, балас...ний, щас...ливий, корис...ний, зап'яс...ний, виїз...ний, інтриган...ський, плюс...нути, бряз...нути.

 1. На місці крапок поставте літери е, и чи і, орієнтуючись на правила правопису.

Пр...соромити, пр...давній, пр…дставити, пр...азовський, пр...берегти, пр...зирство, пр...бій, пр…амбула, пр...дтеча, пр…близно, пр...красно, пр...крашати, пр…бічник, пр…дикативний, пр...борканий, пр...хилити, пр…зидент, пр...хитрий, пр...фронтовий, пр...оритет, пр...зводити, пр...кумедний, пр...звисько, пр...мат, пр...святити, пр...краси, пр...стиж, пр...вабити, пр…землитися, пр…д'явник, пр...парувати, пр...гнобити, п...р...орати, пр...дковічний, пр...своїти, пр...права, п...р...права, пр…буток, пр...старий, пр…балтійський, п...р...ферія, пр...мовляти, пр...горілий, пр...гощати, п...р...фраз, пр...подобний.

Пр...ц...дент, пр...м'єр, п...р...метр, пр...віл...йований, пр...рогатива, пр...зидія, пр...людія, пр...т...ндент, пр...тензія, пр...ф...ранс, пр…зумпція, пр...з...нтація, пр...старкуватий, пр...стиж, пр...парат, пр...брати, пр...в...нтивний, пр...вільний, пр...стол, пр...знатися, пр...мудритися. 1. Замість крапок вставте пропущені літери з або с відповідно до правил їх вживання.

Бе...підставний, бе...посередній, не...проможність, …характеризувати, в ро...палі, ро...садник, ...фабрикувати, бе...силля, ...хвалити, бе…прецедентний, ро…сохнутися, ...чинити, ро...пач, бе...соння, ...ціпити, бе...коштовний, ...клеювати, ро...клад, бе...характерний, бе...карний, ...цементувати, ...сохнути, ро...суд, бе...культурний, ро...саджувати, бе...перечний, ро...формувати, ро...пущений, ...кріпити, ...шкребти, ...щипати, ...цідити, ...цілити.

 1. Поставте іменники в родовому відмінку однини й запишіть у дві колонки згідно з правилами вживання закінчень -а(я), -у(ю).

Курс, кандидат, округ, блок, факультет, кущ, мир, комітет, лауреат, колектив, ювілей, виробіток, план, аналіз, вагон, мільйон, успіх, журнал, імпульс, декан, стандарт, актив, прогул, спеціаліст, брат, розвиток, прапор, спосіб, внесок, господар, учасник, снігопад, край, тролейбус, фейлетон, радіус, фініш, цвях, футбол, звук, благоустрій, загін, острів, берег, пошук, соняшник, ступінь, ключ, сторож, чемпіонат, маршрут, інтер'єр, приріст, трамвай, випуск, Іран, Кіпр, Лондон, Рим, Канів, четвер, Буг.

 1. Поставте велику чи малу літеру.

Виступає (П/п)резидент України, (Г/г)олова Верховної (Р/р)ади, (Г/г)енеральний (П/п)рокурор України, (Л/л)ауреат (Д/д)ержавної (П/п)ремії ім.Тараса Шевченка, (Н/н)ародний (А/а)ртист України, (Н/н)аціональний (Б/б)анк України, (К/к)абінет (М/м)іністрів України, (К/к)онституційний (С/с)уд України, (Н/н)аціональна (Г/г)вардія України, (З/з)бройні (С/с)или України, (Н/н)аціональна (А/а)кадемія (Н/н)аук України, (Д/д)ень (Н/н)езалежності України, (М/м)айдан (Н/н)езалежності, (Е/е)поха (В/в)ідродження, (Ч/ч)умацький (Ш/ш)лях (астр.), вул. (Я/я)рославів (В/в)ал, (С/с)офійський (С/с)обор, (З/з)олоті (В/в)орота, (А/а)ндріївська (Ц/ц)ерква, (А/а)ндріївський (У/у)звіз, (П/п)ечерська (Л/л)авра.

 1. Подані іменники стоять у давальному відмінку однини (кому? чому?). Усі приголосні перед -ці вимовляються м'яко. Запишіть слова в дві колонки: 1) у які вставили м'який знак; 2) у які не треба вставляти м'якого знака.

Квіт..ці, жін...ці, авос..ці, бджіл..ці, очеретян..ці, жмен..ці, гус..ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, однокол..ці(візок на двох колесах), внучен..ці, снігурон..ці, колис..ці, оболон..ці, нян..ці, тріс..ці, сопіл..ці.

 1. Запишіть слова групами за правилами вживання – невживання апострофа. Кожну групу доповніть трьома прикладами, дібраними самостійно.

Муравйов, Дем'яненко, кар'єрист, з'явитися, зв'язківець, безправ'я, бюджет, об'єднаний, об'єктивний, об'ємний, духмяний, матір'ю, зім'яти, пом'якшуючи, святкувати, кур'єрський, ув'язнений, п'єдестал, багатослів'я, курйозний, без'ядерний, різьбяр, цвях, сім'янин, міжбрів'я, обв'язувальний, м'яз, сузір'я, пред'явник, дріб'язковість, від'ємний, пам'ять, харків'янин, різдвяний, пред'явницький, з'ясований.

 1. Від поданих іменників у дужках утворіть прикметники, запишіть їх з великої чи малої літери.

Місця (Шевченко), твори (Шевченко), мова (Езоп), схили (Дніпро), поезії (Франко), батіг (Петро), слово (Тичина), теорема (Піфагор), лист (Катерина), сонати (Бетховен), рукописи (Пушкін), вузол (Гордій).

 1. Запишіть назви відомих в Україні:

а) вищих навчальних закладів, бібліотек, архівів, спортивних споруд;

б) церков, пам'яток історії й архітектури, пам'ятників;

в) музеїв, театрів, філармоній, видавництв;

г) готелів, ресторанів, кафе, магазинів, туристичних агентств, бюро, курортів і санаторіїв;

д) банків;

е) державних установ, іноземних представництв. 1. У ліву колонку випишіть слова зі вставленою буквою и, у праву – зі вставленою буквою е.

Бл..зенько, ос..литися, справ..дливий, д..ректор, греб..лька, зш..вати, дал..ч, неприм..ренний, зв..чайний, сп..нити, квіт..нь, дж..рело, кр..ниця, зн..сти, в'єтнам..ць, заст..лати, ущ..мити, зат..кти, оц..нкований, ос..ледець, ст..лити, відд..рати, дят..л.

 1. Від поданих іменників утворіть форми орудного відмінка однини, запишіть їх, поясніть правопис утворених форм.

Вдячність, блакить, розповідь, ніжність, молодість, кров, мати, мораль, розкіш, далечінь, рідкість, радість, міцність, швидкість, нехворощ, даль, височінь, верф, боязнь, швидкоплинність, барвистість, жаль, тінь, синь, користь, даль, ртуть, відстань, заметіль, подорож, зав'язь, паморозь, вічність, папороть, деталь, юність, певність, сіль, почесть, ясність, повість, міць, любов, педаль, жовч, ненависть, скритність, путь, діагональ, мазь, вуаль, мідь, віддаль, область, зелень, сухість, спадковість, неповторність, мить, свіжість, печаль, велич.

 1. Утворіть від поданих слів за допомогою суфіксів чи префіксів такі споріднені слова, в яких, відбулося, б подвоєння букв на межі префікса й кореня, кореня й суфікса.

Будувати, давати, держати, державний, дзеркальний, дивитися, довбати, дослідний, звучний, збройний, бити, бризкати, дерти, звітний, бігати, земельний, зоряний, дивитися, брехати, бризнути, ділити, дихати, дзвонити, благословити, оцінити, пружина, вина, турбіна, ціна, лимон, крушина, цілина, іменини, щілина, картина, розростися, пастися, день, океан, щодня, не вблагати, шафран, не збагнути, промінь, зміна, ранок, сторона, письмо, святити, страх, старовина, сезон, камінь.

 1. Запишіть слова, розкриваючи дужки, в дві колонки: 1) з подвоєнням букви н; 2) без подвоєння.

Бездога(н)ість, лави(н)ий, скаже(н)ий, леви(н)ий, освітле(н)ість, анте(н)ий, годи(н)ик, огне(н)ий, страше(н)ий, вогня(н)ий, олов'я(н)ий, щепле(н)ий, орли(н)ий, лату(н)ий, горохвя(н)ий, однозмі(н)ий, височе(н)ий, адресова(н)ий, електро(н)ий, незбагне(н)ий реформе(н)ий, тьмя(н)ий, незнище́(н)ість, умотивова(н)ість, ешело(н)ий, єди(н)ий.

 1. Запишіть складні прикметники разом, окремо, через дефіс.

Діаметрально/протилежний, загально/освітній, добро/зичливий, електро/силовий, матеріально/зацікавлений, східно/слов'янський, тепло/обмінний, народно/господарський, сільсько/господарський, мовно/стильовий, дерево/обробний, контрольно/вимірювальний, військово/зобов'язаний, військово/полонений, машино/будівний, м’ясо/заготівельний, ново/утворений, сіро/голубий, різко/окреслений, вище/згаданий, загально/державний, двадцяти/поверховий, віце/президентський, аграрно/сировинний, історико/культурний, військово/морський, воєнно/стратегічний, м'ясо/молочний, північно/західний, червоно/гарячий, кисло/солодкий, жовто/гарячий, темно/зелений.

 1. Від поданих слів утворіть складні прикметники, напишіть їх групами за особливостями правопису – разом, через дефіс, окремо. З трьома складними словами (на вибір) складіть речення.

Південний Крим; військовий, цивільний; проектний, розвідувальний; воєнний, економічний; жовтий, зелений; психологічний, складний; ідейний, теоретичний; природний, кліматичний; широкий, масштабний; матеріальний, забезпечений; контрольний, сортувальний; державний, правовий; навчальний, виховний; внутрішній, галузевий; південний, західний; світлий, синій; гіркуватий, солоний; східний, український; північний, східний; кілька, день; двадцять, рік; спортивний, масовий.

 1. Випишіть слова й словосполучення в три колонка залежно від того, як пишеться частина, що в дужках: 1) окремо; 2) разом; 3) через дефіс.

Написав (би), немов (би), як (небудь), економимо (чи) мало, спотикається (що) разу, казна (що), надумав (таки), електроніка (ж), та (ж) так, (екс) чемпіон, роздивився (таки), а все (ж) таки, експериментують з чимо (сь), отакий (то), робить (аби) як, ні (до) кого, іди (ж) бо, пішов (аби) куди, (будь) куди, чого (б) небудь, (ні) скільки, стань (бо), (он) куди, іди (що) найшвидше, (ген) далеко, тільки (но), ось (так), шурхотить начеб (то), ото (ж), все (таки), отак (от), гойдають (ся), от (же).

 1. Випишіть словосполучення в колонку в тому порядку, як пишуться частини, взяті в дужки: 1) разом; 2) через дефіс; 3) окремо.

Відмовився (на) відруб, заходьте (по) одному, сиділи (до) пізна, (по) справжньому влип, (по) нашому сказано, мчав (на) вскач, пропав (без) вісти, (по) вінця повен, (до) гори дном, (по) вовчому завив, складено (в) четверо, (в) цілому закінчили, перевернувся (на) бік, вийшов (на) зустріч, відклав (на) завтра, заговорив (по) французьки, видніється ген (ген), узяв (за) багато, купив (на) виплат, кинув (на) відліг, (по) іншому думав син, з ним (за) одно, написано (по) латині, це мені (до) вподоби.

 1. Поділіть прислівники на три групи: 1) ті, що пишуться разом; 2) ті, що пишуться, окремо; 3) ті, що пишуться через дефіс.

(В)розтіч, (на)розхват, (по)можливості, (під)гору, (як)слід, (на)жаль, (у)низу, (у)ночі, (ледве)ледве, (по)сусідськи, (таким)чином, один(в)один, (до)лиця, (до)пізна, (на)троє, (чим)дуж, (де)куди, (до)речі, (за)раз, (по)людському, (по)черзі, (по)латині, (на)пролом, (на)мить, (уві)сні, (від)тепер, (як)(най)краще, (до)сьогодні, (до)діла, (ось)ось, хоч(не)хоч, десь(то), хтозна(як), (що)дня, (за)що, (а)(ні)скільки, (на)вибір, (без)черги, (на)(сам)перед, (мимо)хідь, (по)суті.

 1. Запишіть прислівники разом, окремо або через дефіс.

Рано(по)раненьку, (на)виворіт, (без)відома, (на)зло, (в)нічию, (одним)один, (до)пари, (в)далечінь, (по)людськи, віч(на)віч, (по)друге, (з)дня(на)день, (видимо)невидимо, слово(в)слово, (с)тиха, (в)щерть, (по)сусідськи, коли(не)коли, (на)в(з)догін, (по)маленьку, (у)наслідок, (ледве)ледве, врешті(решт), десь(не)десь, (часто)густо, (по)своєму, на(віки)вічні, (десь)інколи, з(на)двору, один(по)одному, (по)можливості, на(в)проти, сам(на)сам, (спід)споду, (по)восьмеро, (зо)зла, (з)рання, (на) зразок, (рано)вранці, на(в)ряд, (у)трьох, (чим)скоріш, (в)поперек, (у)щерть, (на)вмисне, (за)законом, (на)прокат, (на)останку, (без)упину, (на)дозвіллі, (до)долу, (під)час, (за)кордоном, (з)краю(в)край.

 1. Напишіть разом, через дефіс чи окремо слова:

Мов/би/то, м’ясо/молочний, зовнішньо/політичний, купівля/продаж, раз/у/раз, на/всі/біч, всього/на/всього, вище/названий, хіба/що, перекоти/поле, вельми/шановний, військово/полонений, давній/прадавній, чар/зілля, навчально/виховний.

 1. Скласти словниковий диктант, який ілюстрував би правила вживання апострофа ( по 5-6 слів на кожне правило). Згрупувати слова, записуючи їх відповідно до правописних правил. 1. Запишіть правильно слова:

Пів(’)яблука, лл(’)ється, моркв(’)яний, без(’)ядерний, дит(’)ясла, б(’)юлетень, ін(’)єкція, за/панібрата, мимо/хідь, на/жаль, коли/не/коли, тим/часом, в/цілому, шести/річний, міні/футбол, вічно/зелений, західно/український, пів/мільйона, ні/до/чого, казна/що, аби/з/ким.

 1. Запишіть слова, знявши риски.

Пів/хліба, українсько/англійський, україно/мовний, всесвітньо/історичний, широко/відомий, ліво/бережний, водо/очисний, важко/доступний, народно/визвольний, західно/європейський, механіко/металургійний,

пів/Львова, бозна/який, аби/хто, хтозна/в/кого, чий/сь, казна/до/чого, в/нічию, без/упину, з/краю/в/край, всього/на/всього, у/досвіта, с/покон/віку, до/речі, по/суті, у/плав, через/силу, стрім/голов, з/давніх/давен, з/поміж, по/під, що/до. 1. Запишіть правильно слова.

Ірпін..ський, камін..чик, нян..ці, жін..ці, мен..ше, нян..чить, різдв..яний, верф..яний, взаємозв..язаний, возз..єднання, транс..європейський, грав..юра, доблес..ний, балас..ний, провіс..ник, безвиїз..ний, кіс..лявий, (л)ауреат (ш)евченківської премії, (ч)умацький (ш)лях, (к)оран, (п)івденне (п)олісся, (к)оліївщина, (н)овий рік, (е)поха (в)ідродження, (х)отинський (з)амок, (п)петриківський роз(с)пис; мати/й/мачуха, південно/український, двадцяти/п’яти/річний, гори/цвіт, аби/який, що/як/найкращий; всесвітньо/відомий, всесвітньо/історичний, хтозна/який, не/написаний вчасно твір, не/читаючи, не/високий, а низький; не/абиякий, не/гайно, алич..вий.

 1. Запишіть правильно слова, словосполучення, згрупуйте їх за видами орфограм. У виділених словах, словосполученнях поясніть орфограму.

В(в)сесвітній К(к)онгрес прихильників миру, хтозна/чим, черв..як, що/як/найкраще, аби/хто, не/жирний (пісний), не/точно, а приблизно, транс..європейський, А(а)кт П(п)роголошення Н(н)езалежності У(у)країни, не/гайний, чим/далі, риб..ячий, недо/платити, Д(д)ень Н(н)езалежності У(у)країни, бозна/з/чого, А(а)рабська Р(р)еспубліка Є(є)гипет, ні/в/чому, бр..яжчати,раз/ у/раз, ф..юзеляж, хтозна/відколи, Мін..юст, більш/менш, П(п)етрівка, ділянка не/ обгороджена, ані/скільки, у/будь/чому,до/побачення, де/в/чому, А(а)ндріївський У(у)звіз, з/середини, уп..ятьох, не/зчутися, не/опрацьований матеріал, який/небудь, Г(г)рінченків С(с)ловник, честь/честю, Т(т)рипільська культура, не/завершена письменником п’єса, кр..ючок.

 1. Запишіть частки відповідно до правил орфографії:

Як/най/далі, де/який, ані/який, бозна/як, чортзна/що, от/як, таки/виконав, іди/бо, скажи/но, тут/то, як/от, а/як/же, наче/б/то, хіба/що, поки/що, аби/до/кого, ні/що, ні/про/що, що/не/день, хтозна/з/ким.

 1. Випишіть слова, написані правильно.

Білосніжний, сніжнобілий, суспільно-корисний, суспільно-історичний, хтозна-чий, буквенний, по-черзі, священник, карабаський, сам-собою, пенні, лимонно-кислий, лимонно-жовтий, пів-ящика, вело-мото-спорт, сшити, максі-завдання, до побачення, будь-ласка, до вподоби.

 1. Запишіть правильно подані слова, знявши риску. (20 слів)

Дівич/вечір, суспільно/необхідний, пере/коти/поле, не/сьогодні/завтра, сон/трава, рік/у/рік, на/пів/сонний, біло/сніжний, в/наслідок, вогненно/червоний, в/решті/решт, по/троє, міні/футбол, всього/на/всього, на/добраніч, по/сусідству, в/перше, густо/заселений, чи/мало, не/аби/який.

 1. Згрупувати слова за орфограмами і записати правильно

Черв…як, уман…ський, дзв…якнути, ані…як, пів…Ялти, голубон…ці, гар…ячий, л…он, казна…коли, не…навидіти, кисло…солодкий, зв…язківець, ател…є, що…року, екс…прем’єр, макро…світ, давним…давно, супер…зірка, тон…шати, не…розуміючи, не…високий, а низький;

роз…яснити, немовби…то, не…багато, задача не…розв’язана. 1. Спишіть, розкриваючи дужки. Згрупуйте слова за типами орфограм.

Сто/п’ятдесяти/річчя, двох/ярусний, парафіно/лікування, в/цілому, на/виворіт, з/діда/прадіда, по/під/віконню, арф/ярка, пліч/о/пліч, кінець/кінцем, час/від/часу, а/ні/скільки,так/то, усе/ж/таки, духм/яний, де/в/кого, не/впорядкований, не/з’ясоване досі питання, з/по/під воріт, пів/хвилини.

 1. Запишіть правильно слова, згрупуйте їх за видами орфограм.

Набережна (Л, л)ейтенанта (Ш, ш)мідта, ір..еальний, ні/так ні/сяк, тьм..яний, (Д, д)ень захисту дітей, загально/теоретичний, (Н, н)аціональна (А, а)кадемія (Н, н)аук (У, у)країни, міні/футбол, ні/з/чим, (Д, д)довженківський стиль, нет..о, не/з’єднаний екс/віце/прем’єр/міністр, пар..і, пів/Євпаторії, суспільно/необхідний, верф..яний, лібрет..о, В..ячеслав, не/врожай, трьох..ярусний, над..яр..я, не/доварений, не/до/смаку, шас..і, (А, а)ндріївський (У,у)звіз.

 1. Згрупувати слова за орфографічними правилами:

Тонший, начебто, зшиток, бонна, віце-прем’єр-міністр, дванадцятитонка, наллю, медальйон, так-таки, заввишки, важкохворий, марокканський, портьє, трясся, чар-зілля, прірва, досьє, гриб-паразит, преподобний, шлакоблок.

 1. Випишіть слова, написані правильно.

Білосніжний, сніжнобілий, суспільно-корисний, суспільно-історичний, хтозна-чий, буквенний, по-черзі, священник, карабаський, сам-собою, пенні, лимонно-кислий, лимонно-жовтий, пів-ящика, вело-мото-спорт, сшити, максі-завдання, до побачення, будь-ласка, до вподоби.

 1. Спишіть слова, згрупувавши їх за видами орфограм.

Законно, транс’європейський, презлий, тушшю, півдині, не виконав, нерозтрачені сили, приват-доцент, претісно, кювет, трудодень, зіллють, преосвященство, Ведмідь-гора, не викопана вчасно картопля, прикраси, лібрето, гяур, орлан-білохвіст, сформувати, сап’янці, статей, фюзеляж, сіно не скошене.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ.

 1. Назвіть багатозначні слова.

Бідний, беркут, адреса, бісер, берег, журі, автомат, автор, кермо, квиток.

 1. Складіть зі словами словосполучення, використовуючи кожне із властивих їм значень.

1. Високий. 2. М′який. 3. Пишний. 4. Поле.

 1. Поясніть лексичне значення виділених слів.

І. 1. Порядок у приміщенні.

2. Демократичні порядки.

3. Цифровий порядок.

4. Порядок виплати зарплати.

5. Бойові порядки.

ІІ. 1. Похиле дерево.

2. Похилий пагорб.

3. Похила постать.

4. Похилий вік. 1. Вкажіть словосполучення чи речення, в яких виділені слова мають переносне значення метафоричного типу.

Ніс човна. 2. П′ятий клас. 3. Посміхались карі оченята. 4. Горить електрична лампочка. 5. Випив склянку. 6. Зійшлося все село. 7. Вушко голки. 8. Упали стяги Ігореві.

 1. Доберіть синоніми до поданих слів.

1. Неофіційний.

2. Думати.

3. Житло.

4.Знаменитий.

5. Ідеальний.

6. Штучний.7. Зникати.

8. Віроломство.

9. Червоний.

10. Культура.

11. Обличчя.

12. Мріяти.

 1. Доберіть антоніми до поданих слів.

1. Сильно.

2. Авангардний.

3. Егоїст.

4. Абсолютність.

5. Фініш.

6. Сльози.7. Аналіз.

8. Присмерк.

9. Марнотратний.

10. Істина.

11. Неологізм.

12. Динамічний.

 1. Поясніть лексичне значення омонімів.

1. Атлас – атлас.

2. Бак – бак.

3. Брак – брак.

4. Грамота – грамота.

5. Застава – застава.


6. Кар′єр – кар′єр.

7. Лава – лава.

8. Метр – метр.

9. Орден – орден.


 1. Доберіть українські відповідники до іншомовних слів.

І. Вояж, акомпанемент, еталон, аргумент, біографія, ностальгія, гарантія, пакт, паритет, парадокс.

ІІ. Акцент, алегро, бісер, блеф, варвар, генерація, гід, декада, денді, дубляж, епістола.

 1. З’ясуйте значення паронімів. Слова трьох пар (на Ваш вибір) уведіть до складених Вами речень.

коронний – коронарний

кримінальний – криміногенний

гуманний – гуманістичний

легальний – легалізований

прогресивний – прогресуючий

локальний – локалізований

адресний – адресований.


 1. Чи є відмінність у вживанні слів запитання і питання? 1. У яких випадках слід вживати слово виключно, а в яких - винятково? Чи однакові вони мають значення? 1. Як розрізняють значення слів загальний і спільний? 1. Який із двох варіантів – протягом і на протязі найдоцільніше вживати, коли йдеться про час? 1. Чи взаємозамінні в тексті слова говорити і балакати ? 1. Як розрізняють омофони, омоформи, омографи? Наведіть приклади. 1. Поясніть значення фразеологізмів.

1. Зламати вудила.

2. Кадити фіміам.

3. Лазаря корчити.

4. На всі заставки.5. Мокрим рядном накрити.

6. Персона ґрата.

7. Поховати роги.

8. Хоч мак сій.

 1. Доберіть фразеологічні синоніми.

1. Чуба гріти. 2. В баранячий ріг скрутити. 3. Такий, що в одне вухо влізе, а в друге вилізе. 4. Дістати носа. 5. Наливатися жаром. 6. Під чоботом бути. 7. Сам не свій.

 1. Поясніть значення крилатих висловів.

1. Скринька Пандори.

2. Піррова перемога.

3. Гордіїв вузол.

4. Дамоклів меч.

5. Ельдорадо.


6. Дволикий Янус.

7. Маслинова гілка.

8. Ноїв ковчег.

9. Ахіллесова п′ята.

10. Терновий вінець.
 1. Доберіть українські відповідники.

1. Хеппі енд.

2. Се ля ві.

3. Шерше ля фам.

4. Вені, віді, віці.

5. Тет-а-тет.


6. Візаві.

7. Терра інкогніта.

8. Етцетера.

9. Вуаля ту.

10. Табула раса.
 1. Доберіть до кожного з поданих фразеологізмів слово-синонім або синонімічне словосполучення.

Викинути з голови, душа в п’яти сховалася, мозолити очі, задирати носа, згущувати фарби, аж ребра світяться, прикусити язика, авгієві стайні, ієрихонська труба, ні на йоту.

 1. Доберіть і запишіть 6 народних прислів’їв, побудованих на антонімії. 1. Складіть словосполучення із поданих нижче паронімів:

Кампанія-компанія; книжковий-книжний; буланий-булатний; писемність-письменність-письменство; виборний-виборчий; адрес-адреса.

 1. Замінити українськими відповідниками іншомовні слова.

Імітація, фіктивний, адаптація, консолідація, конфронтація, імпортний, концентрація.

 1. Дібрати до слів синоніми:

симптоми –

дикція –


екземпляр –

інцидент –

адвокат –

полісемія – 1. З’ясувати лексичне значення паронімів:

корисливий/корисний;

досвідчений/освічений;

дружний/дружній;

фанатичний/фантастичний. 1. Замінити запозичені слова українськими відповідниками (синонімами).

Фактор, електорат, плюралізм, рейтинг, імпічмент, інтеграція, антракт, дисонанс, консорціум, візаві, респектабельний, специфіка.

 1. До слів іншомовного походження доберіть українські відповідники.

Резолюція, ландшафт, голкіпер, оксидація, міраж, куліси, лімітувати, анемія, інтелектуальний, кавалерія.

 1. Підібрати українські відповідники до слів іншомовного походження: аутсайдер, баталія, віртуозно, гонорар, домінувати, кутюр’є, опонент, прем’єра, реорганізація, форс-мажор. 1. До слів іншомовного походження дібрати власне українські слова

1. фундамент -

2. аргумент -

3. коаліція -

4. інтерв’ю -

5. дисидент -

6. авторитетний -

7. кашне -

8. поліфонія -

9. штамп -

10. шеф - 1. Доберіть синоніми до слів-паронімів.

Людяний – людний, дружний – дружній, визначальний – визначний, талан – талант, досвідчений – освічений.

 1. Поясніть значення слів.

Рать, ватра, вивірка, фрезура, десниця, маржина, флояра, когут, кошуля, зелейник.

 1. Поясніть різницю в значенні поданих слів. Як називається така група слів у мовознавчій науці?

 1. Компанія, кампанія.

 2. Багатир, богатир.

 3. Анотація, нотація.

 4. Талант, талан.

5) Дипломант, дипломат.

 1. Складіть по два речення з омонімами: крило, мати, лист, діти.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Орфографія на місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви iconВставте на місці крапок, де потрібно, апостроф чи м’який знак
...
Орфографія на місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви iconКонтрольна робота №2 (контрольний тест) «Орфографія» ІI варіант
Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді
Орфографія на місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви iconІ. Прочитайте І перекладіть текст з польської мови на українську. Поставте 10 запитань до тексту. Перекажіть його зміст
Прочитайте І перекладіть текст з польської мови на українську. Поставте 10 запитань до тексту. Перекажіть його зміст
Орфографія на місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви iconУрок 8 Алфавіт. Звук[е],букви Ее. Казка Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева» с. 36-40 Урок 9
Алфавіт. Звуки[е],[йе],букви Єє. Казка Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева»
Орфографія на місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви iconКлас Буквар стор 104-105 читати, 108-109 читати, переказувати, вивчити скоромовку стор 104 Письмо стор 106 Букваря (у зошиті в косу лінійку), у прописах писати букви ж, Ж, ш, Ш. Математика стор
Письмо стор 106 Букваря (у зошиті в косу лінійку), у прописах писати букви ж, Ж, ш, Ш
Орфографія на місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви iconЛітература 10 клас 20. 01, 21. 01, 27. 01, 28. 01 20. 01 Біографія м коцюбинського Новела «Intermezzo»
Повторіть біографію м коцюбинського. Вставте пропущені слова в тексті
Орфографія на місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви iconОрфографія правопис ненаголошених голосних
...
Орфографія на місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви iconЧастина 1 Орфографія Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних,що позначається на письмі
Орфографія на місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви iconМетодика «профіль» (модифікація «Карти інтересів»)
Дані питання стосуються Вашого відношення до різних напрямів діяльності. Чи подобається Вам робити те, про що говориться в опитувальнику?...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка