Організація та проведення


Розділ ІІІ. Зміст педагогічної практикиСторінка2/5
Дата конвертації29.12.2017
Розмір1,46 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5

Розділ ІІІ. Зміст педагогічної практики

Невід'ємною складовою підготовки студента до роботи в закладі освіти є педагогічна практика. Вона здійснюється на ґрунтовній теоретичній основі, що закладається в процесі вивчення всіх предметів теоретичного курсу, передусім таких, як педагогіка, психологія та методика викладання предмета за фахом підготовки студента.Мета педагогічної практики – удосконалити професійно-педагогічні знання, вміння і навички майбутніх учителів і вихователів підростаючого покоління.

Основні завдання педагогічної практики: • сприяти виробленню вмінь, навичок та компетентностей, необхідних для майбутньої професії вчителя;

 • навчати студентів застосовувати знання, здобуті у вищій школі, в процесі навчання і виховання учнівської молоді;

 • навчатись цілеспрямовано спостерігати за навчальною і виховною діяльністю учителів, студентів-практикантів, аналізувати її;

 • самостійно проводити навчально-виховну та позакласну роботу в школі, практично здійснювати різні види педагогічної діяльності;

 • формувати навички психологічного вивчення учнів, їхніх пізнавальних інтересів, а також взаємин у колективі, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, працювати з колективом школярів, а також здійснювати індивідуальну виховну роботу;

 • розвивати власні педагогічні здібності, виховувати любов до педагогічної професії;

 • формувати у студентів цілісну наукову картину педагогічної діяльності;

 • розвивати у студентів потребу в самоосвіті і самовдосконаленні професійно-педагогічних знань і умінь;

 • накопичувати досвід творчої педагогічної діяльності, формувати дослідницький підхід до педагогічного процесу;

 • оволодівати основами педагогічної культури сучасного вчителя;

 • формувати готовність до педагогічної творчості.

Студенти повинні знати:

 • вимоги Державного освітнього стандарту до змістового мінімуму історичної освіти і рівня підготовки випускників закладу освіти з історії;

 • чинні шкільні програми, підручники, методичну літературу з історії;

 • процес формування історичних знань;

 • методи й методичні прийоми навчання та виховання учнів у процесі вивчення історії як на уроках, так і в позаурочний час;

 • основні засоби навчання історії;

 • міжпредметні та міжкурсові зв’язки;

 • форми організації навчально-виховного процесу з історії;

 • систему перевірки й оцінки знань та вмінь учнів;

 • форми та методи позакласної роботи з історії;

 • прийоми вивчення навчально-виховного процесу, аналіз діяльності учнів, учителів, дирекції школи або інших закладів освіти;

 • комплексний підхід до навчально-виховного процесу, до його планування, проведення і аналізу;

 • форми та методи організації виховної роботи;

 • психологічні особливості учнів різного віку.

Студенти повинні вміти:

 • застосовувати різні методи та прийоми навчально-виховної діяльності на уроках та в позаурочний час;

 • готувати і проводити уроки різних типів;

 • складати план-конспект уроку історії;

 • виготовляти й застосовувати наочні посібники;

 • здійснювати перевірку навчальних досягнень учнів;

 • оцінювати рівень навчальних досягнень учнів;

 • вести методичні дослідження;

 • готувати та проводити різнотипні виховні заходи;

 • складати конспекти (сценарії) виховних заходів;

 • проводити психолого-педагогічні спостереження за окремими учнями та класом у цілому;

 • володіти основними прийомами і методами організації колективної та індивідуальної роботи з учнями в навчальній і позакласній діяльності;

 • аналізувати різні форми навчально-виховної роботи;

 • вести документацію, передбачену програмою практики.

Особливу увагу під час педагогічної практики слід приділити опануванню передового досвіду проведення уроку.

Вчитель – святе слово. І цим добрим словом ми завжди згадуємо вчителів, які допомогли стати людиною. Сіячі розумного, доброго та вічного – говорять про вчителів. Від них – все найкраще в людині. Про авторитетну людину (спеціаліста) завжди говорять, що в неї були хороші вчителі і звідси пішло прислів’я «дерево та вчитель пізнаються за плодом».

Суттєва особливість педагогічної праці в тому, що вона з початку і до кінця є процесом взаємодії людей. Це посилює роль особистісних взаємин у педагогічній праці: підкреслює важливість моральних аспектів. Специфічним є і результат педагогічної діяльності – людина, яка оволоділа певною частиною суспільної культури, здатна до соціального саморозвитку і виконання певних соціальних ролей у суспільстві.

Вчителями в широкому розумінні слова називають тих, хто озброює молоде покоління знаннями, уміннями, навичками. У вузькому значенні слово вчитель – це людина, яка одержала спеціальну підготовку і займається навчанням і вихованням учнів узакдадах освіти. Ця професія захоплююча, творча; для людини, що її обрала, вона є джерелом постійного зростання і вдосконалення, це велика праця душі.Пам’ятка студенту-практиканту.

1. Від початку й до кінця педагогічної практики студент-практикант є членом колективу школи, користується правами вчителя і виконує обов’язки, покладені на нього правилами внутрішнього розпорядку та дирекцією закладу освіти, а саме: 1. обов’язки чергового вчителя по школі або іншого заклада освіти;

 2. обов’язки класного керівника (вихователя) свого класу;

 3. всі інші доручення й обов’язки, які покладаються на нього дирекцією за домовленістю з груповим керівником-методистом.

2. Під час практики студенти безпосередньо підпорядковані своєму груповому керівникові-методисту.

3. З початку і до кінця практики студент зобов’язаний щоденно з’являтися в заклад освіти до початку занять і перебувати там до останнього уроку.

4. Студент-практикант зобов’язаний детально вивчити «Правила для учнів» і в практичній діяльності в школі керуватися цими правилами, вимагати від учнів точного виконання їх.

5. Виховуючи в учнів відповідальність за доручену їм роботу, акуратність в роботі, охайність і ввічливість до інших, практикант є прикладом для учнів. Він повинен: 1. при вході в заклад освіти залишити верхній одяг в гардеробі чи учительській кімнаті;

 2. з’являтися в школу в чистому одязі, охайним;

 3. бути ввічливим з учителями (вихователями), обслуговуючим персоналом і учнями;

 4. обов’язково ввічливо відповідати на привітання учнів при зустрічі з ними поза класом (в приміщенні закладу освіти, на вулиці, в громадських місцях і т. ін.).

6. З перших днів роботи студент-практикант повинен ознайомитись із традиціями, які склалися в школі, і в своїй роботі дотримуватись цих правил, а саме:

 1. називати учнів на «ти» чи на «ви», залежно від того, яке звернення прийнято в тому чи іншому класі;

 2. входити в клас після дзвінка для учителів, залишатися в класі до кінця уроку, не входити в клас після того, як урок розпочався, не допускати під час уроку перешіптувань з товаришами, пересаджування з місця на місце і ін.;

 3. не допускати в коридорах під час уроку шуму, крику і голосних розмов, а в учительській кімнаті завжди поводитися тактовно;

 4. називати в присутності учнів своїх товаришів-студентів по імені та по батькові.

Робота студента-практиканта.

1. Обсяг і зміст роботи студентів під час педагогічної практики, її цілі й завдання для кожного курсу встановлено програмою.

2. У питаннях підготовки уроків (вибір теми, виготовлення наочних посібників і т. ін.) студент виконує всі вимоги групового керівника-методиста і вчителя-предметника даного класу.

3. Теми уроків студентів затверджує груповий викладач-методист, відповідно до програми певного предмета і календарного плану вчителя.

4. Вся підготовча робота до проведення уроків здійснюється практикантом за вказівками і за допомогою групового керівника-методиста та вчителя-предметника.

5. Остаточно опрацьований конспект уроку практиканта підписують груповий керівник-методист і учитель не пізніше, як за день до проведення уроку. З незатвердженим конспектом студента на урок не допускають.

6. Відповідно до програми практики студенти зобов’язані, крім проведення уроків, вивчати і здійснювати позакласну й позашкільну роботу, зміст якої визначається на початку практики. Виховна робота входить обов’язково до плану роботи студента-практиканта і систематично виконується ним під керівництвом групового керівника-методиста протягом усього часу перебування студента в закладі освіти.

7. Проводячи роботу за заздалегідь накресленим планом студент: 1. вносить у свій план ті види виховних заходів, які проводитиме в класі й у школі протягом усього часу практики за планами класного керівника;

 2. складає під керівництвом групового керівника-методиста конспекти проведення виховних заходів;

 3. виконує за вказівками класного керівника, вчителя потрібну для наміченого заходу організаційно-підготовчу роботу;

 4. студент повинен як мінімум за день до проведення наміченого виховного заходу подати на затвердження свій план-конспект.

Результати проведених позакласних виховних заходів обговорюються.

Педагогічна практика проводиться на передвипускному і випускному курсах. Під час практики студенти виконують самостійно основні види навчально-виховної та методичної роботи.Головним критерієм оцінки результатів педпрактики є рівень сформованості професійно значущих педагогічних та методичних умінь і навичок.
Зміст педпрактики.

1. Ознайомлення студентів із системою роботи закладу освіти:

 • вивчення системи роботи вчителів-предметників, вчителів-новаторів, відвідування їхніх уроків;

 • ознайомлення зі шкільними кабінетами та їх обладнанням;

 • виконання функцій та обов’язків помічника класного керівника, здійснення позакласної виховної роботи;

 • складання індивідуального плану виховної роботи з класом відповідно до плану роботи класного керівника із врахуванням інтересів учнів певного класу;

 • проведення поточної організаційно-педагогічної роботи (контроль за відвідуванням уроків, організація чергувань тощо);

 • підготовка та проведення позакласних виховних заходів;

 • ведення класного журналу, оформлення іншої документації, перевірка щоденників тощо;

 • участь у роботі з батьками учнів, підготовці та проведенні батьківських зборів.

2. .Дослідження учнівського колективу, в якому працюватиме практикант:

 • вивчення вікових та індивідуальних особливостей учнів, їхніх нахилів та інтересів, рис характеру, взаємовідносин у класі, спостерігаючи за ходом навчально-виховного процесу; вивчення документації, бесіди з учнями, спостереження за їх поведінкою;

 • бесіди з класним керівником; вчителями, які працюють в даному класі, батьками;

 • складання психолого-педагогічної характеристики особистості учня.

3. Навчально-методична робота:

 • вивчення навчального процесу на основі відвідування уроків різних вчителів з метою вивчення вимог до учнів, різноманітних методів організації пізнавальної діяльності й виховання учнів на уроках, виявлення міжпредметних зв’язків і можливостей їх використання на уроках із свого предмету;

 • відвідування уроків і позаурочних заходів з предмету;

 • підготовка та складання планів-конспектів уроків увсіх типів із застосуванням різних методів активізації мисленнєвої діяльності учнів;

 • проведення уроків у середніх класах;

 • психолого-педагогічний аналіз проведених уроків методистом, вчителем, студентами, самоаналіз;

 • організація індивідуальної роботи з учнями в позаурочний час, заняття з невстигаючими, перевірка зошитів, контрольних робіт;

 • ознайомлення з проведенням факультативів, гуртків з предмету, участь в їх роботі;

 • виготовлення наочних посібників та дидактичних матеріалів, оформлення кабінету;

 • ознайомлення з методичною роботою зі спеціальності, участь в роботі методоб’єднання.

4. Регулярне відвідування уроків і позакласних виховних заходів, які проводяться студентами групи; участь в їх обговоренні.

5. Оформлення звітної документації.

Педагогічна практика студентів передвипускного курсу в закладі освіти триває п’ять тижнів. За цей період студенти-практиканти знайомляться із закладом освіти, ведуть спостереження на уроках і позакласних заняттях та виховних заходах і поступово залучаються до самостійної активної педагогічної діяльності.Педагогічна практика студентів 4-го курсу напрямку підготовки «Історія» триває 5 тижнів.

1 тиждень:

 • знайомство із адміністрацією закладу освіти, вчителями історії, класним керівником;

 • спостереження та аналіз уроків з різних предметів та виховних заходів у класі, до якого прикріплений студент-практикант;

 • ознайомлення з календарним планом вчителя-предметника;

 • ознайомлення з планом виховної роботи класного керівника;

 • спостереження за окремими учнями та класом у цілому, щоб на завершальному етапі практики написати психолого-педагогічну характеристику класу;

 • проведення пробних уроків.

2 тиждень:

 • визначення структури уроків і вибір методів навчання з метою активізації пізнавальної діяльності учнів;

 • підготовка робочих планів-конспектів до уроків історії;

 • проведення пробних і залікових уроків у закріпленому класі;

 • підготовка дидактичного матеріалу;

 • участь у роботі кабінету історії;

 • взаємовідвідування уроків історії, участь у проведенні аналізу уроків;

 • проведення індивідуальних занять з предмету;

 • перевірка ведення робочих зошитів з історії;

 • робота з класним журналом;

 • робота над конкретною методичною темою з навчання історії;

 • проведення виховних заходів;

 • здійснення психолого-педагогічних спостережень за учнями класу;

 • проведення індивідуальних бесід з учнями тощо.

3-4 тижні:

 • визначення структури уроків і вибір методів навчання з метою активізації пізнавальної діяльності учнів;

 • підготовка робочих планів-конспектів до уроків історії;

 • проведення пробних і залікових уроків у закріпленому класі;

 • підготовка дидактичного матеріалу;

 • участь у роботі кабінету історії;

 • взаємовідвідування уроків історії, участь у проведенні аналізу уроків;

 • проведення індивідуальних занять з історії;

 • перевірка ведення робочих зошитів та щоденників;

 • робота з класним журналом і виставляння оцінок;

 • проведення виховних заходів;

 • проведення індивідуальних бесід з учнями;

 • здійснення психолого-педагогічних спостережень за учнями класу;


5 тиждень:

 • підготовка і проведення позакласного заходу;

 • проведення уроків історії;

 • взаємовідвідування уроків історії, участь у проведенні аналізу уроків;

 • проведення індивідуальних занять з історії;

 • перевірка ведення робочих зошитів;

 • оформлення звітності з педагогічної практики з історії, підведення підсумків педагогічної практики в освітній установі.

Педагогічна практика студентів напрямку підготовки «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» триває три тижні.

1 тиждень:

 • знайомство з адміністрацією закладу освіти, вчителями історії, класним керівником;

 • спостереження та аналіз уроків із різних предметів у певному класі, за яким закріплено студента-практиканта;

 • спостереження та аналіз позакласних занять і заходів;

 • ознайомлення з календарним планом вчителя-предметника;

 • ознайомлення з планом виховної роботи класного керівника;

 • спостереження за окремими учнями та класом у цілому;

 • проведення пробних уроків.

2 тиждень:

 • спостереження та аналіз уроків і позакласних заходів, що їх проводять вчителі та студенти-практиканти;

 • проведення самостійних уроків;

 • підбір наочності, виготовлення таблиць, індивідуальних карток до уроків тощо;

 • участь у заняттях гуртків;

 • співпраця з класним керівником, підготовка та проведення виховних заходів.

3 тиждень:

 • спостереження та аналіз різних уроків, позакласних заходів;

 • проведення залікових уроків та виховних заходів;

 • продовження психолого-педагогічних спостережень;

 • завершення педагогічної практики в школі;

 • підготовка і проведення конференції за підсумками педагогічної практики;

 • оформлення документації педагогічної практики.

Робочий день студентів на час проходження педагогічної практики становить не менше 6 годин. Календарний графік роботи студентів повинен бути узгоджений з учителем, класним керівником і доведений до відома керівника практики.

На період педагогічної практики в освітній установі в кожній групі один із студентів призначається старостою. В обов'язки старости входить облік відвідування студентами освітньої установи та загальна організація роботи, повідомлення студентів про колективні консультації і семінари, виконання доручень керівників практики тощо.Студент-практикант зобов'язаний:

 • своєчасно виконувати всі види робіт, передбачені програмою педагогічної практики;

 • бути зразком організованості, дисциплінованості і працьовитості;

 • організувати свою діяльність відповідно до вимог Статуту освітньої установи, підкорятися правилам внутрішнього розпорядку, виконувати розпорядження адміністрації і керівників практики освітньої установи і університету;

 • у процесі роботи з учнями показати свою професійну компетентність і педагогічну культуру;

 • активно брати участь у житті колективу освітньої установи.

Студенти-практиканти мають право:

 • застосовувати теоретичні знання, отримані в університеті, у вирішенні конкретних педагогічних завдань;

 • з усіх питань, що виникають у процесі педагогічної практики, звертатися до керівників практики, адміністрації і педагогів освітньої установи;

 • вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, організації практики;

 • брати участь в обговоренні питань практики на нарадах і конференціях в університеті та освітній установі; користуватися бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових та інших підрозділів університету.

У разі невиконання вимог, студент може бути усунений від проходження практики.

Відповідальність за організацію і проведення педагогічної практики покладається на ректора університету.На факультеті за організацію практики відповідає декан, а загальне керівництво здійснює заступник декана з даного виду діяльності (факультетський керівник). З числа найбільш досвідчених викладачів призначаються групові керівники.

Керівник педагогічної практики університету:

 • забезпечує чітку організацію, планування та облік результатів практики по університету; підбирає за погодженням із органами управління освітою бази для проведення педагогічної практики; готує і проводить інструктивні й підсумкові наради працівників університету та освітніх установ, що беруть участь в педагогічній практиці; організовує проведення настановчих і підсумкових конференцій на факультетах; координує діяльність усіх кафедр, які залучені до організації й проведення педагогічної практики;

 • контролює роботу керівників практики, правильність складання документації для оплати праці працівників освітніх установ, які залучаються до керівництва педагогічною практикою, формує накази про оплату, загальний звіт про педагогічну практику; узагальнює досвід практики, вносить пропозиції щодо її вдосконалення; бере участь у роботі кафедр з обговорення питань педагогічної практики.

Факультетський керівник:

 • здійснює спільно з керівником педагогічної практики університету й органами управління освітою підбір освітніх установ як бази для педагогічної практики на факультеті;

 • розподіляє студентів по базах практики і складає проект наказу про розподіл;

 • забезпечує планування, організацію та облік результатів педагогічної практики на факультеті; своєчасне складання документів для оплати праці працівників освітніх установ;

 • разом із деканом організовує і проводить настановчі й підсумкові конференції на кожному курсі, організовує виставки за підсумками практики;

 • контролює роботу групових керівників, методистів, викладачів і вчителів, за необхідності відвідує уроки та позаурочні заняття, які проводять студенти, вживає заходів щодо усунення недоліків в організації практики;

 • спільно з іншими керівниками педагогічної практики оцінює роботу кожного студента-практиканта;

 • вносить пропозиції із вдосконалення практики та участі освітньої установи в її здійсненні, складає загальнофакультетський звіт за підсумками всіх етапів педагогічної практики;

 • бере участь в обговоренні питань організації практики на засіданнях кафедр і Ради факультету.

Груповий керівник (викладач університету):

 • встановлює зв'язок з освітньою установою, веде інструктивно-методичну роботу з його педагогічними кадрами; розподіляє студентів за об'єктами діяльності, затверджує індивідуальні плани, контролює їх виконання; разом з адміністрацією освітньої установи забезпечує виконання програми практики;

 • організовує вивчення студентами досвіду творчої педагогічної діяльності колективу освітньої установи та окремих педагогів; проводить під час практики методичні наради і семінари; своєчасно інформує кафедру, деканат і навчальний відділ про хід практики, випадки грубого порушення трудової дисципліни, невиконання програми практики; аналізує звітну документацію студентів і оцінює їхню роботу з учителями й іншими керівниками практики;

 • несе відповідальність спільно з керівником (його заступником) освітньої установи за дотримання студентами правил техніки безпеки; складає документи для оплати праці працівників освітніх установ; вносить пропозиції із вдосконалення практики; складає звіт про педагогічну практику і представляє його факультетському керівникові.

Методист за фахом (вчитель):

 • керує одночасно не більше 10 студентами;

 • бере участь у плануванні та організації педагогічної практики, в настановчих і підсумкових конференціях з практики в освітній установі та університеті;

 • організовує вивчення досвіду навчально-виховної діяльності вчителя-предметника;

 • допомагає студентам розробляти і проводити уроки різних типів, забезпечує їх виховний і розвиваючий характер, застосовує різноманітні методи, які активізують пізнавальну діяльність учнів;

 • аналізує й оцінює уроки, факультативні й позаурочні заходи студентів з предмету, організовує їх колективне обговорення;

 • проводить проблемні семінари, методичні наради із студентами; залучає студентів до роботи в методичних об'єднаннях школи;

 • надає науково-методичну допомогу вчителям і викладачам освітньої установи в проведенні роботи зі студентами-практикантами;

 • спільно з учителями та іншими керівниками педагогічної практики оцінює роботу кожного студента-практиканта, рівень його педагогічних здібностей і педагогічної культури;

 • своєчасно інформує деканат про хід практики, випадки грубого порушення трудової дисципліни, невиконання програми практики; вносить пропозиції із вдосконалення теоретичної і практичної підготовки студентів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Організація та проведення iconОрганізація, підготовка та проведення спеціальних операцій
Овс, діяльність міліції громадської безпеки, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського...
Організація та проведення iconРекомендації до підготовки та проведення заняття
Розвиток та трансформація наукових понять суспільної географії, зокрема, система» та «комплекс», «розміщення», «організація», «територіальна...
Організація та проведення icon«Публічна влада – активна громада»
Дрогобицька громадська організація Клуб «Соціс», Дрогобицька організація Національної Спілки журналістів України, Дрогобицький осередок...
Організація та проведення iconСценарій ходу заходу викладається детально в такій послідовності: · вступ
Важливою складовою у діяльності бібліотеки є організація та проведення різноманітних масових заходів щодо просвіти та дозвілля
Організація та проведення iconМетодичні рекомендації щодо організація та проведення заходів до відзначення 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка
Черкащину та її видатних земляків, викликати почуття любові до свого рідного краю, гордості за його здобутки, формувати національну...
Організація та проведення iconКонкурсу «Мистецтво проти засилля корупції»
Міська громадська організація «Асоціація безперервної фахової освіти «атенеум» за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту...
Організація та проведення iconМетодичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві»
«Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» для студентів спеціальності 060101«Правознавство»
Організація та проведення iconB1/2 це нова частина підручника для молоді та дорослих, яка завершує рівень в комунікативному курсі
Тематика цього підручника цікава та актуальна: організація відпочинку та туристичні подорожі, професійне життя, пошук нової роботи...
Організація та проведення iconМетодичні вказівки до проведення бесід 16 Розділ ІІ. Впровадження ефективних форм, методів І прийомів сприймання естетичних явищ у житті І мистецтві на уроках малювання у початкових класах 20
Розділ І. Організація сприймання естетичних явищ у житті І мистецтві на уроках-бесідах у 1-4 класах 6
Організація та проведення iconУкладач петряєва т. С. П'ятихатки – 2016 Організація педагогічної підтримки самовизначення школярів
Організація педагогічної підтримки самовизначення школярів. Інформаційний збірник. Випуск 4 / Укладач Т. С. Петряєва. – П’ятихатки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка