Організація та проведенняСторінка4/5
Дата конвертації29.12.2017
Розмір1,46 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5

Розділ ІУ.Оцінювання освітньо-професійної діяльності студентів

Успіхи у навчальній діяльності студентів характеризуються кількісними та якісними показниками, що фіксуються оцінкою.

Викладач повинен вдумливо і творчо підходити до використання критеріїв і норм оцінювання знань, умінь і навичок студентів. Він має керуватися наукови­ми основами методики навчально-виховної роботи, уважно ставитись до кожного студента, враховуючи його нахили, інтереси і прагнення, виявляти високу принци­повість і такт.

Перехід до 100 бальної системи оцінювання знань, вмінь та навичок студентів поставив проблему нового підходу до визначення рівня та оцінювання їх навчальних досягнень. Особливе місце в цьому контексті посідає педагогічна практика. Враховуючи напрацьований досвід оцінювання, ми спробували розробити систему та критерії оцінювання різних видів освітньої діяльності студентів під час педагогічної практики.

Після закінчення педагогічної практики і подання необхідної документації студентам виставляється диференційований залік. В оцінку заліку включається сумарна оцінка всіх видів освітньої діяльності, передбаченої робочою навчальною програмою практики. Ми спробували всебічно підійти до оцінювання навчальних досягнень студентів під час педагогічної практики.

1. Історична підготовка ( 6 балів):


 • знання історії відповідно до шкільної програми;

 • володіння матеріалом для організації і проведення позакласної роботи з предмету (гурткова робота, факультатив, підготовка до олімпіад тощо).

2. Психолого-педагогічна підготовка ( 6 балів):

 • дотримання вчителем педагогічного такту;

 • проведення психолого-педагогічних спостережень;

 • уміння розподіляти увагу під час уроку та виховного заходу.

3. Ставлення до справи ( 12 балів ):

 • дисциплінованість;

 • ініціатива і самостійність у підготовці до уроку;

 • бажання підвищувати професійний рівень;

 • культура спілкування з товаришами, вчителями.

4. Оцінювання процесу педагогічної практики (36 балів):

 • проведення двох залікових уроків історії - 12 балів кожний урок;

 • проведення виховного заходу - 12 балів.

5. Оцінювання звітної документації (40 балів):

 • план-конспект одного уроку історії ( 6 балів);

 • сценарій виховного заходу ( 6 балів );

 • психолого-педагогічна характеристика ( 12 балів );

 • щоденник психолого-педагогічних спостережень, включаючи розширений звіт про результати практики ( 6 балів );

 • заповнення комплексного щоденника студента-практиканта ( 4 бали);

 • своєчасність підготовки звітної документації ( 6 балів ).

Для виведення підсумкової оцінки визначається сума балів та переводиться у 5-бальну систему.

Провідне місце у процесі педагогічної практики посідає урок. Аналізуючи досвід, ми пропонуємо наступні критерії оцінювання уроку.Оцінка «відмінно» (10-12 балів):

 • студент провів урок на високому методичному рівні, разом із пізнавальними і навчальними завданнями добре вирішував виховні завдання;

 • практикант підготував дидактичні матеріали та вміло їх використовував;

 • студент під час проведення уроку творчо підійшов до використання різних прийомів і методів навчання, правильно оцінив рівень навчальних досягнень учнів, забезпечив високий рівень пізнавальної активності; вміло поєднував роботу з усім класом та індивідуальним підходом до окремих учнів;

 • студент раціонально використовував час уроку, основний матеріал був засвоєний, мета досягнута;

 • дисципліна учнів була на належному рівні.

Оцінка «добре» (7-9 балів):

 • студент виявив самостійність під час підготовки до уроку, користуючись незначною допомогою вчителя, методиста;

 • проведений урок загалом відповідав методичним вимогам до сучасного уроку історії в школі;

 • студент використовував ефективні методи і прийоми; на уроці були невеликі методичні недоліки;

 • учні активно працювали, але їхня активність була неоднаковою на всіх етапах уроку;

 • мети уроку студент в основному досяг.

Оцінка «задовільно» (4-6 балів):

 • урок за своїм змістом відповідає основним принципам дидактики, проте студент показав невисокий рівень знання історії або не виправив помилки у відповідях учнів;

 • студент не зумів організувати активну навчальну діяльність школярів;

 • у проведенні уроку допускалися методичні помилки, що негативно позначилося на знаннях учнів;

 • на уроці спостерігались порушення дисципліни;

 • мета уроку досягнута частково.

Оцінка «незадовільно»(1-3 бали):

 • урок проведений на низькому методичному рівні;

 • студент допускав грубі історичні та методичні помилки, що спричинило низьку якість засвоєних учнями знань;

 • мова студента безграмотна;

 • дисципліна на уроці погана;

 • мета уроку не досягнута.

Не менш важливою є правильна організація підготовки та проведення виховного заходу. Ми пропонуємо наступні критерії його оцінки.

Оцінка «відмінно» (10-12 балів):

 • проведення виховного заходу показало практиканта як умілого організатора дитячого колективу, який проявив повну самостійність і творчість в підготовці до заходу і успішному його проведенні;

 • практикант, готуючись до виховного заходу, вивчив стан вихованості учнів класу, провів індивідуальну роботу з тими учнями;

 • студент під час проведення виховного заходу поводився упевнено, тактовно ставився до учнів;

Оцінка «добре» (7-9 балів):

 • виховний захід своїм змістом відповідав достатньому психолого-педагогічному рівню і досяг виховної мети;

 • під час проведення виховного заходу практикант поводився в основному вільно, упевнено, без особливих труднощів долав прояви недисциплінованості та сперечання окремих учнів, відстоював свої рекомендації і вимоги; однак, під час проведення виховного заходу інколи виявив деяку розгубленість;

 • у підготовці виховного заходу студент виявив самостійність, але мало доклав творчих зусиль;

 • практикант уміло керував класом, залучаючи значну частину учнівського колективу до активної участі, але не був достатньо наполегливим щоб діяти через колектив і більше намагався впливати особисто;

 • студент виявив тактовне ставлення до учнів і вміння вести розмову, логічно мислити.

Оцінка «задовільно»(4-6 балів):

 • практикант, готуючись до виховного заходу, недостатньо продумав план його виконання, внаслідок чого виникли непередбачені труднощі;

 • студент виявив недостатню теоретичну підготовку щодо виховання учнів засобами обраної ним форми виховної роботи;

 • практикант показав невпевненість у своїх силах і деяку розгубленість при несподіваних труднощах організаційного характеру, недостатнє уміння володіти класом.

Оцінка «незадовільно» (1-3 бали):

 • тема і мета виховного заходу були мало актуальними в системі запланованих класним керівником виховних заходів;

 • зміст і план проведення виховного заходу були недостатньо продумані, що зумовило байдуже ставлення учнів; практикант виявив недостатню теоретичну підготовку; виявився безпорадним у подоланні труднощів організаційного характеру, не зумів організувати клас;

 • студент не вміє поводитися в класі, у стосунках з учнями допускає нетактовність; проведений виховний захід не досяг поставленої мети.Розділ У. Вимоги до звіту

Останні дні практики студент готує звітну документацію:

1. Щоденник психолого-педагогічних спостережень.

2. Розгорнутий звіт щодо результатів педагогічної практики.

3. Індивідуальний комплексний щоденник.

4. План-конспект одного уроку історії.

5. Розгорнутий конспект (сценарій) виховного заходу.

6. Психолого-педагогічну характеристику учня або класу (за вибором студента).

У додатку розміщено зрозки оформлення всіх документів.
Звітна документація.

Щоденник психолого-педагогічних спостережень ведеться студентом в окремому зошиті, де записуються та аналізуються:

1) відвідані уроки як вчителів-предметників, так і студентів-практикантів, аналіз власних уроків;

2) проведені з учнями додаткові заняття;

3) результати перевірки учнівських щоденників;

4) відвідані виховні заходи;

5) аналіз проведеної виховної роботи;

6) відвідані засідання методичних об’єднань вчителів та педагогічних рад;

7) результати психолого-педагогічних спостережень за окремими учнями та класом у цілому.

8) розгорнутий звіт практиканта щодо результатів практики — це письмовий аналіз і узагальнення проведеної ним роботи за час практики із зазначенням своїх досягнень, недоліків та побажань щодо дальшого поліпшення професійно-педагогічної підготовки студентів.

Звіт записується у щоденник психолого-педагогічних спостережень студента-практиканта після останнього запису щодо ходу практики згідно з таким планом.

1. Навчальна робота:

а) скільки відвідав уроків у вчителя історії (вказати прізвище);

б) скільки відвідав уроків з інших предметів (зазначити, з яких);

в) присутність на уроках студентів-практикантів (вказати прізвище) та участь в аналізі цих уроків;

г) скільки уроків було дано самим студентом (на які теми, в яких класах). Оцінки. Основні досягнення і недоліки в проведенні уроків;

д) яку ще, крім цього, було проведено навчальну роботу.2. Виховна, позакласна і позашкільна робота:

а) до якого класу був прикріплений, кількість учнів у класі (дівчат, хлопців);

б) прізвище класного керівника;

в) скільки разів був на класних зборах, виховних годинах, скільки зборів, виховних годин тощо провів сам, вказати, які теми;

г) участь у роботі редколегії, у виготовленні фотомонтажів тощо;

д) скільки разів був удома у невстигаючих або відсутніх у класі учнів;

є) робота в гуртках (в яких, що зроблено);

ж) культпоходи (до якого театру, що переглянуто), екскурсії;

з) спостереження над тим, як учні виконують правила поведінки;

і) участь в іншій позакласній і позашкільній роботі;

к) робота студента з батьками учнів.

3. Методична робота:

а) скільки і на які теми було проведено бесіди з директором школи, вчителями, класними керівниками (вихователями);

б) скільки разів був на засіданнях педради предметних комісій тощо;

в) з якими документами школи ознайомився;

г) що зроблено з методичної роботи;

д) яку психолого-педагогічну та методичну літературу прочитав під час педпрактики (окремі книги і брошури, статті в журналах і газетах).4. Висновки:

а) що дала педпрактика студентові (написати розгорнуто);

б) її позитивні моменти, недоліки;

в) пропозиції щодо поліпшення організації та проведення педпрактики в майбутньому.План-конспект уроку історії згідно обраного типу.

Розгорнутий конспект виховного заходу має починатися з методичного вступу, де визначається мета, очікувані результати, матеріально-технічне забезпечення, перераховуються учасники виховного заходу (дійові особи), далі подається розгорнутий сценарій.

Схема вивчення учня і складання психолого-педагогічної характеристики на нього (передвипускний курс).1. Загальні відомості про учня.

Прізвище, ім’я, заклад освіти, клас, вік, національність, який рік у цьому класі, як довго вчиться в цій школі, де вчився раніше.2. Відомості про стан здоров’я учня та умови його проживання в сім’ї.

Стан здоров’я учня (за даними лікаря). Умови його проживання в сім’ї, догляд за ним, режим його дня, допомога у виконанні домашніх завдань, участь учня в домашній праці, його дозвілля. Як сім’я допомагає у вихованні учня.3. Успішність учня.

Показники успішності учня з окремих предметів. Якісна характеристика його досягнень і конкретних труднощів (якщо такі є) у засвоєнні навчального матеріалу з окремих дисциплін (засвоєння понять, вироблення умінь, навичок та компетентностей). Як учився учень у попередніх класах. Заходи, що вживалися для поліпшення його успішності, їх результати .4. Ставлення учня до навчання.

Усвідомлення учнем своїх обов’язків, почуття відповідальності за виконання їх. Ставлення до свого класу і закладу освіти. Відвідування занять, випадки невідвідування, запізнення та їх причини. Особливості навчальних інтересів. Якими предметами або видами навчальної роботи учень більше цікавиться. Позашкільні його інтереси. Уважність на уроках з різних предметів. Систематичність виконання домашніх завдань, випадки невиконання, їх причини. Ставлення учня до оцінки його роботи вчителем, до своїх успіхів і невдач у навчанні. Заходи, які вживались у справі виховання в учня свідомого ставлення до навчання, результати цих заходів.5. Загальний розвиток учня.

Рівень загального розвитку учня порівняно з іншими учнями його класу. Начитаність учня, його обізнаність з явищами природи і суспільного життя. Особливості сприймання, розуміння і запам’ятовування учнем навчального матеріалу (основні способи, швидкість, точність і міцність). Особливості уяви учня, його мислення (критичність, самостійність, швидкість). Вміння аналізувати факти, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати (все на конкретних прикладах). Культура його мови (багатство словника, уміння володіти ним, граматична правильність, логічність та інші якості мовленнєвого процесу). Загальні та спеціальні здібності учня, його нахили, пізнавальні, технічні, художні інтереси. Інтерес до питань світогляду, моралі, політики і науки, техніки, мистецтва, спорту. Читацькі інтереси. Професійна орієнтація. Методика розумової праці.6. Громадська спрямованість учня та риси його характеру.

Інтерес учня до громадсько-політичного життя в нашій країні. Ставлення учня до вчителів, товаришів, класного колективу, до батьків. Виконання громадських доручень. Чи є в учня друзі, зміст і характер товаришування з ними. Участь у роботі гуртків, у громадському житті (вечори художньої самодіяльності, конкурси, екскурсії тощо). Суспільно-корисна робота поза закладом освіти. Дисципліна учня. Дотримування ним правил поведінки, випадки й обставини порушення їх, ініціатива в підтримуванні порядку і в боротьбі з його порушенням іншими учнями в класі. Ставлення учня до суспільної та державної власності, його емоційна вразливість, збудливість, урівноваженість, швидкість і характер перебігу психічних процесів (темперамент, тип нервової системи). Самостійність учня в роботі, його вміння працювати над завданнями, акуратність, охайність, ініціативність і наполегливість у виконанні їх. Любов до праці. Почуття впевненості у власних силах, почуття честі, власної гідності; скромність, самокритичність, правдивість, сміливість, рішучість, вміння володіти собою, самоконтроль та інші якості характеру учня, рівень розвитку самосвідомості. Потреби учня, його гігієнічні навички і звички, культура й естетика поведінки учня.7. Висновки щодо роботи з учнем.

Позитивні й негативні моменти в навчанні та поведінці учня. Причини його неуспішності (якщо він не встигає). Індивідуальні особливості учня, на які треба зважати в подальшій навчально-виховній роботі з ним. Конкретні заходи, що їх повинні здійснити заклад освіти і сім’я для дальшого поліпшення навчання і виховання учня в майбутньому. Спроби студента-практиканта реалізувати ці заходи, результати цих спроб.8. «Схему» вивчення учня можна використати як план написання характеристики.

9. Характеристику повинен прочитати і підписати класний керівник того класу, в якому навчається учень.

10. Характеристику оцінює методист.

Примітка: На титульній сторінці слід зазначити ім’я і прізвище учня, на якого складено характеристику, клас, школу, ім’я і прізвище студента, який складав характеристику, курс, група, факультет. Перед текстом характеристики треба подати такі дані:

Вивчення особистості учня . . , проводилося в Ліцеї №... під час педагогічної практики з .... 20… р. до .... 20… р. Психолого-педагогічну характеристику учня написано на основі таких матеріалів: • об’єктивні дані про учня (класний журнал, особова справа учня);

 • матеріали спостереження за учнем;

 • результати аналізу діяльності учня;

 • факти, зібрані методом бесіди.Схема вивчення класного колективу.

1. Загальні відомості про клас.

Склад класу, кількість учнів, склад учнів за статтю, віком, національністю. Кількість учнів, переведених з інших закладів освіти. Чи є переростки. Скільки років цей клас існує з таким складом учнів. Які зміни відбулися в складі класу і його керівництві. Яким був цей клас у попередні роки і який він тепер.

2. Характеристика класу як колективу:

а) актив класу (кістяк, ядро) і його роль в організації класного колективу. Ставлення їх до своєї роботи, їхній авторитет серед учнів, організаційні здібності. Староста класу й актив учнів як організатори класного колективу і його роботи, їхня ініціативність, вимогливість до себе й інших. Авторитет учнівських організацій і активу класу, їхня допомога вчителям, класному керівникові в класній, позакласній та позашкільній роботі;

б) ідейна спрямованість класу: переконання та ідеали учнів, їхній інтерес до суспільного життя і участь у ньому. Ставлення класу до громадських доручень, яку громадську роботу виконують учні, участь у роботі учнівських організацій. Суспільно-корисна праця класу. Риси колективізму в поведінці учнів, уміння колективно працювати і підкорятися інтересам колективу. Вплив класного колективу на окремих учнів. Організованість і працездатність класу;

в) взаємини в класному колективі: почуття колективізму, товариськості та дружби, характер товариських взаємин, єдність і згуртованість класного колективу та прояви їх (чи виступає клас як єдиний колектив у закладі освіти, єдність у настроях і діях учнів класу, виконання постанов шкільних організацій, класного колективу). Прояви псевдотовариськості (приховування поганих вчинків, списування, підказування). Взаємодопомога в класі, піклування про слабших. Почуття довір’я, поваги, честі класу, відповідальності перед колективом. Критика і самокритика в колективі. Взаємини між хлопцями і дівчатами. Традиції колективу (позитивні, негативні). Чи є в класі мікроколективи й на якому ґрунті вони формуються. Чи є випадки протидії мікроколективів класному колективу;

г) дисципліна, культура й естетика поведінки учнів. Відвідування учнями закладу освіти, причини невідвідування і пропусків занять. Загальна характеристика дисципліни учнів (на уроках, під час перерви, в позакласній та позашкільній роботі, вдома). Дисципліна учнів на окремих уроках. Причини порушення дисципліни. Виконання учнями правил поведінки. Які правила найчастіше порушуються, характерні приклади і мотиви порушень. Учні зразкової поведінки і недисципліновані, їхній вплив на клас. Ставлення учнів класу до порушників дисципліни в закладі освіти і вдома. Свідомий характер дисципліни учнів. Санітарний стан класу, навички і звички, культура й естетика поведінки учнів класу, їхня ввічливість, тактовність щодо вчителів, батьків, старших. Гігієнічні навички і звички учнів.

3. Успішність учнів класу та їхній розумовий розвиток.

Загальна характеристика (кількісна і якісна) успішності класу. Відмінники класу та їхня характеристика. Учні, які відстають у навчанні, причини відставання, робота, що проводиться з ними для ліквідації відставання, характер виконання домашніх завдань (систематичність, акуратність, старанність). Обсяг знань, глибина, ґрунтовність, міцність, систематичність їх, начитаність учнів. Розвиток уваги, спостережливості, пам’яті, уяви, мислення учнів. Розвиток загальних і спеціальних здібностей, талантів. Розвиток мовлення учнів (багатство словника, граматична правильність, стилістична досконалість тощо). Чи усвідомлює класний колектив обов’язок окремих учнів і чи вміє ним керуватись. Сумлінність та ініціативність у навчанні, мотиви навчальної діяльності класу. Ставлення класу до навчання. Якими предметами клас найбільше цікавиться. Методика розумової праці.

4. Інтереси учнів та інші властивості їхньої особистості.

Розвиток пізнавальних інтересів (до різних предметів, видів занять), інтерес до питань моралі, політики, науки, техніки, мистецтва, спорту, громадські інтереси. Читацькі інтереси учнів. Професійна орієнтація учнів класу. Спільні інтереси колективу і вплив цих інтересів на поведінку окремих учнів. Рівень розвитку самосвідомості кожного учня і вплив її на самовиховання.

5. Позакласне і позашкільне життя класного колективу.

На чому ґрунтується і в чому виявляється об’єднання класу як колективу під час позакласних занять. Види позакласної роботи: участь у гуртках, спортивних секціях, випуску стіннівок, відвідування кіно й театру, участь у читацьких конференціях, диспутах, загальношкільних вечорах. Загальна оцінка класу. Позитивні та негативні риси - на думку практиканта.

6. Основні пункти «Схеми» психолого-педагогічної характеристики класу можна використати як план написання характеристики.

7. Характеристику класу слід написати грамотно і бездоганно в стилістичному відношенні.

8. Характеристику повинен прочитати і підписати класний керівник.

9. На характеристику пише коротку рецензію та оцінює її методист.Примітка: На обкладинці необхідно зазначити назву характеристики, клас, заклад освіти, ім’я і прізвище студента, який писав характеристику, курс, група, факультет.

Перед текстом психолого-педагогічної характеристики класу подають такі дані:

Вивчення учнівського колективу проводилося в закладі освіти під час педагогічної практики з .... 20… р. до ... 20… р.

Психолого-педагогічну характеристику ... класу Гімназії №... пишуть на основі таких матеріалів:

а) об’єктивні дані про клас (класний журнал, особові справи учнів та ін.);

б) матеріали спостережень за класом;

в) результати аналізу діяльності учнів;

г) факти, зібрані методом бесіди.
ЗРАЗКИ ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Щоденник

психолого-педагогічних спостережень

студентки 41-і групи

історичного факультету

Альони Коваленко

( записи виконуються в учнівському зошиті,

затверджує класний керівник)


8 листопада

Ми прийшли до школи о 9.00. Там нас зустріла Наталія Василівна( наша методист). Ми пішли до директора школи і завуча. Вони провели нам інструктаж про те, як проводити уроки та як вести себе в межах школи. Я стала класним керівником в 6-А класі. Перше враження про дирекцію школи було позитивним, прийняли нас добре.


9 листопада

Коли ми прийшли до школи, Раїса Іванівна повела нас знайомитися з вчителькою. Поліна Петрівна викладає в 6-А класі і є моїм керівником практики від школи. Вона повідомила, що уроки потрібно проводити в понеділок і п’ятницю. Потім Раїса Іванівна познайомила мене з класом. Діти поставилися до мене дуже позитивно. Це було для мене приємно. В 6-А я буду викладати історію та етику. 6-А клас бере участь в конкурсі, де вони співають в хорі. В п’ятницю відбудеться півфінал. Мене запросили на репетицію. Слідкуючи за класом я помітила, що учні дуже старанно відносяться навіть до співу в хорі. Ніхто не кривлявся, всі були задоволені і старанно виконували вказівки вчителя музики. Враження про клас склалося хороше. На мою думку, проблемних учнів немає. Мене, як класного керівника, запросили на сам конкурс, котрий відбудеться в п’ятницю.   1. листопада

Сьогодні я відвідала уроки математики та англійської мови в першій групі. Деякі учні, а саме: Мельничук Уляна, Бензель Уляна, Дунас Олег, Зімич Василь, Денисюк Віктор дуже добре розуміються в математиці. Бензель Уляна – чудово відповідала на уроці української мови, вона ж і являється переможницею олімпіад з цього предмету. Я познайомилася з класним керівником 6-А класу – Тетяною Віталіївною. Вона дуже добра і погодилася допомагати мені в організації дозвілля та проведення виховних заходів у цьому класі. На виховній годині вчителі української мови провели виховний захід, присвячений Дню української мови та писемності. Майже всі учні класу брали активну участь. Одягнені вони були в українських сорочках, дівчата у спідницях та вінках на голові. Захід дуже сподобався.

11 листопада

Сьогодні на уроці історії я знову спостерігала за учнями 6-А класу. Ситуація та ж сама. Домашнє завдання було «Вавилон», а нова тема «Ассирія». Активними були Новосад Антон, Дмитрук Тарас, Малюга Ілля, Зімич Василь, Денисюк Віктор. Щодо відвідування, то воно дуже хороше, без поважних причин не прогулює ніхто. Навіть Христюк Анна та Новосад Антон, які мають право навчатися на дому, постійно відвідують школу. Наступні два уроки я провела на уроці історії у Поліни Петрівни в 7-Б та 11-В класах.

7 клас - у них зараз такий період, що не дуже хочуть навчатися і не розуміють, що це їм потрібно. 11 клас - вони вже розуміють, що їм це потрібно, тому що треба здавати зовнішнє тестування і вони стараються.

12 листопада

Сьогодні я прокинулася дуже рано, адже сьогодні в мене перший урок і я дуже хвилювалася. Цілу ніч мені снилися кошмари про те, що я прийшла на урок, забула все, що мала розповісти, діти зірвали мені урок. Сьогодні я, як і вчора, готувалася до уроку та повторювала все. До уроку я готувала план-конспект на тему «Халдейське царство. Давньоєврейське царство». Поліна Петрівна до мене на урок не прийшла. Урок мені не тяжко було проводити діти чемно себе поводили і працювали на уроці. Але працювали ті учні, що й завжди. Загалом все пройшло добре. Після уроку ми пішли на фінал конкурсу. 6-А класом я дуже задоволена, адже вони зайняли перше місце у школі.

…………Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Організація та проведення iconОрганізація, підготовка та проведення спеціальних операцій
Овс, діяльність міліції громадської безпеки, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського...
Організація та проведення iconРекомендації до підготовки та проведення заняття
Розвиток та трансформація наукових понять суспільної географії, зокрема, система» та «комплекс», «розміщення», «організація», «територіальна...
Організація та проведення icon«Публічна влада – активна громада»
Дрогобицька громадська організація Клуб «Соціс», Дрогобицька організація Національної Спілки журналістів України, Дрогобицький осередок...
Організація та проведення iconСценарій ходу заходу викладається детально в такій послідовності: · вступ
Важливою складовою у діяльності бібліотеки є організація та проведення різноманітних масових заходів щодо просвіти та дозвілля
Організація та проведення iconМетодичні рекомендації щодо організація та проведення заходів до відзначення 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка
Черкащину та її видатних земляків, викликати почуття любові до свого рідного краю, гордості за його здобутки, формувати національну...
Організація та проведення iconКонкурсу «Мистецтво проти засилля корупції»
Міська громадська організація «Асоціація безперервної фахової освіти «атенеум» за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту...
Організація та проведення iconМетодичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві»
«Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» для студентів спеціальності 060101«Правознавство»
Організація та проведення iconB1/2 це нова частина підручника для молоді та дорослих, яка завершує рівень в комунікативному курсі
Тематика цього підручника цікава та актуальна: організація відпочинку та туристичні подорожі, професійне життя, пошук нової роботи...
Організація та проведення iconМетодичні вказівки до проведення бесід 16 Розділ ІІ. Впровадження ефективних форм, методів І прийомів сприймання естетичних явищ у житті І мистецтві на уроках малювання у початкових класах 20
Розділ І. Організація сприймання естетичних явищ у житті І мистецтві на уроках-бесідах у 1-4 класах 6
Організація та проведення iconУкладач петряєва т. С. П'ятихатки – 2016 Організація педагогічної підтримки самовизначення школярів
Організація педагогічної підтримки самовизначення школярів. Інформаційний збірник. Випуск 4 / Укладач Т. С. Петряєва. – П’ятихатки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка