Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання освітиСкачати 443,85 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.08.2017
Розмір443,85 Kb.
  1   2   3

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст. : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Україна, Харків, 10-11 листоп., 2015 р.) / Нац. акад. Національної гвардії України ; [редкол. Дмитренко Т. О. та ін.]. – Харків : ХОГОКЗ, 2015. – 286 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-97260-5-6

 2. Бабюк, Тетяна Йосипівна. Наступність роботи дошкільного навчального закладу і початкової школи / Бабюк Т. Й. ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 139 с. – Бібліогр.: с. 134-135. – ISBN 978-617-620-189-2

 3. Бабюк, Тетяна Йосипівна. Основи природознавства з методикою у визначеннях, таблицях і схемах : навч.-метод. посіб. / Бабюк Т. Й. ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 255 с. – Бібліогр.: с. 252-255. – ISBN 978-617-620-190-8

 4. Фома Антонович Бельский: биографические материалы и статьи = Фама Антонавіч Бельскі: біяграфічныя матэрыялы і артыкулы / [укладальник Алесь Іванавіч Бельські ; адказны за вып. Д. Г. Колас ; рэд. А. У. Бельская ; мастак вокладки К. К. Шастоўски ; апрацоўка фотаматэрыялаў: У. Д. Суцягіна, К. К. Шастоўскага]. – Мінск : Зміцер Колас, 2015. – 223 с. – ISBN 978-985-6992-83-7

 5. Вагнер, Тоні. Створення інноваторів : [Як виховати молодь яка змінить світ] / Тоні Вагнер = [Creating Innovators : The Making of Young People Who Will Change the World] / Tony Wagner . – [Київ] : K.Fund, 2015. – 223 с. – Бібліогр.: с. 216-222. – Перекладено за вид.: Tony Wagner Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World. – ISBN 978-1-4516-1149-6 (англ.). – ISBN 978-966-136-284-9 (укр.)

 6. Гавриш, Наталія Василівна. Українська мова. 4 клас : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою / Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко. – Київ : Генеза, 2015. – 142 с. – ISBN 978-966-11-0597-2

 7. Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області : дати, події, постаті : з нагоди 75-ліття від часу заснування / [упоряд. та літ. ред. : Т. В. Мороз, О. Т. Федунович-Швед : відп. за вип. Білянін Г. І.]. – Чернівці : Наші книги, 2015. – 287 с., [8] арк. іл. : іл. – Библиогр.: с. 286. – ISBN 978-966-482-058-2 (у паліт.)

 8. Кочерга, Олександр Васильович. Використання балансувальної дошки доктора Френка Белгау в навчально-корекційній роботі з учнями 1-4 класів із порушеннями психофізичного розвитку : метод. рек. для фахівців спеціальних, загальноосвіт. навч. закл. та батьків учнів / О. В. Кочерга, В. В. Шорохова ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; Ін-т післядиплом. пед. освіти Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка. – Київ : Слово, 2015. – 58, [1] с. – Бібліогр.: с. 51-54. – ISBN 978-966-194-234-8

 9. Лодатко, Євген Олександрович. Вчитель початкової школи у соціокультурному вимірі суспільства : навч. посіб. / Є. О. Лодатко, Л. В. Кондрашова ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – Київ : Слово, 2015. – 228, [1] с. – Бібліогр.: с.205-227. – ISBN 978-966-194-231-7

 10. Мулик, Катерина Віталіївна. Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання школярів і студентів : монографія / Мулик Катерина Віталіївна ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – Харків : Бровін О. В., 2015. – 417 с. – Бібліогр.: с. 371-417. – ISBN 978-617-7256-14-3

 11. Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця в освітньому просторі вишу: проблеми та перспективи : зб. матеріалів регіон. наук.-практ. семінару (25 верес. 2015 р., м. Кам'янець-Подільський) / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [ред. ком. : Т. В. Дуткевич (відп. ред.) та ін.] ; відп. ред. Т. В. Дуткевич ; відп. секр. О. В. Савицька]. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 83 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-681-100-8

 12. Практичні заняття з навчальної практики для учнів 10-11 класів : практ. посіб. / [авт.: Т. В. Коренькова, С. С. Романенко [та ін.]]. – Кременчук : Щербатих О. В., 2015. – 143 с. – Назва на обкл. : Практичні заняття з технологічної практики для учнів 10-11 класів. – Бібліогр.: с. 140-143. – ISBN 978-617-639-078-7

 13. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Педагогічний контроль в системі освіти" : для студентів освітньо-кваліфікац. рівня "магістр" спец. 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" ден. та заоч. форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т" ; [уклад.: О. Г. Романовський, О. А. Ігнатюк]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 35 c. – Бібліогр.: с. 32-34

 14. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Практична підготовка та стажування" : для студентів освітньо-кваліфікац. рівня "магістр" спец. 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" ден. та заоч. форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т" ; [уклад.: О. Г. Романовський, О. А. Ігнатюк]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – 43 c. – Бібліогр.: с. 39-42

ПСИХОЛОГІЯ


 1. Жиляк, Наталія Вікторівна. Психологічні особливості регуляції моторних дій за допомогою смислових завдань : [монографія] / Жиляк Наталія Вікторівна. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 149 с. : іл. – Бібліогр. : с. 130-144. – ISBN 978-617-681-096-4

 2. Зубцов, Дмитро Едуардович. Психологічні особливості депресії у розлучених жінок : монографія / Д. Е. Зубцов ; [відп. за вип. Кальченко Н.]. – Київ : Слово, 2015. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 179-199. – ISBN 078-966-194-232-4

 3. Калька, Наталія. Профілактика і подолання синдрому хронічної втоми у працівників ОВС : навч.-метод. посіб. / Наталія Калька ; [ред. Г. А. Романова] ; Львів. держ. ун-т внутріш. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2015. – 83 с. – Бібліогр.: с. 48-52. – ISBN 978-617-511-183-3

 4. Павлик, Наталія Василівна. Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці : монографія / Н. В. Павлик ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Логос, 2015. – 382, [1] с. – Бібліогр.: с. 366-383. – ISBN 978-966-171-967-4

 5. Попова, Галина Викторовна. Метафорические ассоциативные карты в работе практического психолога: методика и практика / Г. В. Попова, Н. Э. Милорадова. – Харьков : Бровин А. В., 2015. – 222 с. – Библиогр.: с. 193-194. – ISBN 978-617-7256-05-1

 6. Седих, Кіра Валеріївна. Делінквентний підліток : навч. посіб. з психопрофілактики, діагностики та корекції протиправної поведінки підлітків для студентів психол., пед., соц., юрид., спец. та інтернів-психіатрів / К. В. Седих, В. Ф. Моргун ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2015. – 270 с. – Бібліогр.: с. 260-261. – ISBN 978-966-194-230-0

 7. Сич, Василь Михайлович. Психологія управління : навч. посіб. / В. М. Сич. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 179 с. : табл. – Бібліогр. : с. 174-177. – ISBN 978-617-681-104-6

 8. Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров'я сільської молоді : колективна монографія / [Зорій Н. І., Борисюк А. С. та ін.] ; за заг. ред. Зорій Н. І. ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2015. – 227 с. – Бібліогр.: с. 217-225. – ISBN 978-617-7096-48-0

 9. Харченко, Дмитро Миколайович. Психосоматичні розлади : Теорії, методи діагностики, результати досліджень : навч. посіб. / Д. М. Харченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.]. – Київ : Слово, 2015. – 278, [1] с. – Бібліогр.: с. 243-279. – ISBN 978-966-194-229-4


НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Волобуєва, Анастасія Михайлівна. Історія української журналістики. Преса Києва (1835-1917) : Суспільно-духовна і національно-культурна спрямованість : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. М. Волобуєва, Н. М. Сидоренко ; [ред. І. А. Кирницька] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2015. – 191 с. – Бібліогр.: с. 185-189. – ISBN 978-966-439-806-7

 2. Інформатика. 5 кл. : робочий зошит для загальноосвіт. навч. закл. / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко [та ін.] ; [голов. ред. Н. Заблоцька ; ред. Н. Дашко ; макет, іл. В. Марущинця ; обкл. Т. Кущ]. – 3-тє вид. – Київ : Генеза, 2015. – 111 с. : іл. – ISBN 978-966-11-0282-7

 3. Інформатика. 6 кл. : робочий зошит для загальноосвіт. навч. закл. / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко [та ін.] ; [голов. ред. Н. Заблоцька ; ред. Н. Дашко ; іл. Л. Кузнецової ; обкл. Ю. Кущ]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2015. – 112 с. : іл. – ISBN 978-966-11-0474-6

 4. Інформатика. 7 кл. : робочий зошит для загальноосвіт. навч. закл. / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко [та ін.] ; [голов. ред. Н. Заблоцька ; ред. Олена Мовчан ; іл. В. Марущинця ; обкл. Ю. Кущ]. – Київ : Генеза, 2015. – 96 с. : іл. – ISBN 978-966-11-0642-9

 5. Коршунова, Ольга Вікторівна. Зошит з інформатики. 4 клас : [навч. посіб. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл.] : до підруч. "Інформатика. 4 кл." О. В. Коршунової / О. В. Коршунова ; [голов. ред. Н. В. Заблоцька ; відп. за вип. І. П. Коваленко ; ред. Н. В. Сергеєва ; обкл. Т. В. Кущ ; худож. ред. В. М. Марущинець]. – Київ : Генеза, 2015. – 72 с. : іл. – (Серія "Веселкова школа"). – ISBN 978-966-11-0590-3

 6. Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф., 26-27 листопад. 2015 р. = Cultural Studies and Social Communications: Innovation Strategies of Development : Proceedings of the International Scientific Conference (November 26-27, 2015) / Харк. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України. Ін-т культурології ; [відп. за вип. Н. М. Кушнаренко ; редкол.: Шейко В. М. та ін.]. – Харків : ХДАК, 2015. – 279 с.

 7. Стафійчук, Орест. Мольфари України : Чарівний світ вірувань та традицій українського народу / О. Стафійчук. – Київ : Техніка, 2015. – 194 с. – Книга-оберіг. – ISBN 978-617-661-059-5

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
В. Г. Гетта, С. В. Горчинський та ін.]; за наук ред. В. Г. Гетти; Чернігів нац пед ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Київ : Компринт, 2014....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Кам'янець-Поділ нац ун-т ім. Івана Огієнка; [уклад.: М. С. Гордійчук, Л. Б. Попова, О. Ю. Попова]. Кам'янець-Подільський : Зволейко...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти iconВ. Г. Короленка Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання
Розглянуто актуальні проблеми фізичного виховання, розвитку організму спортсмена, його морфо-функціональних та та техніко-тактичних...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти icon«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»
Програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині»
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти iconМетодична розробка естетичне виховання студентів під час вивчення фізики
В методичній розробці викладач Комір М. В. висвітлює актуальні питання щодо естетичного виховання підлітків; ознайомлення з досягненнями...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
Дрогобиц держ пед ун-т ім. Івана Франка; за ред. Марії Чепіль; [голов ред. Ірина Невмержицька]. Дрогобич : Дрогоб держ пед ун-т ім....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти iconАктуальні питання теоретичної та практичної медицини Topical Issues of Clinical
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти iconОрієнтовний перелік вебінарів у рамках Всеукраїнського педагогічного інтерактивного марафону «Суспільний діалог: актуальні питання освіти»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка