Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної


ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯСкачати 415,66 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації17.10.2017
Розмір415,66 Kb.
1   2

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


   1. Козляковський, Петро Андрійович. Етика. Етика права. Етика юридичної діяльності : навч. посіб. / Козляковський П. А., Козляковський А. П. ; [ред. П. Козляковський] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Миколаїв : Дизайн и поліграфія, 2012. – 398 с. – Бібліогр.: с. 384-386. – ISBN 978-966-96870-5-0. – ISBN 980-968-96871-0-4

Дисертації

   1. Михайлишин, Галина Йосипівна. Ціннісно-світоглядні аспекти сучасної освітньої парадигми (філософська концептуалізація) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.10 / Михайлишин Галина Йосипівна ; наук. консультант Євтух М. Б. ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [Б. в.], 2013. – 440 с. – Бібліогр.: с. 394-440

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

    1. Бойко, І. І. Соціологія : навч. посіб. / І. І. Бойко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Сталь, 2012. – 380 с. – Бібліогр.: с. 377-378. – ISBN 978-617-676-014-6

    2. Джужа, Анастасія Олександрівна. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам проти статевої недоторканості дитини : монографія / Джужа А. О. ; Нац. акад. внутріш. справ. – Київ : [б. в.], 2013. – 193 с. – Бібліогр.: с. 136-151. – ISBN 966-89-23-16-2

    3. Збірник законів України про працю. – Київ : КМ Publishing, 2013. – 270, [1] с. – (Нова редакція). – ISBN 978-617-538-093-2

    4. Письменицький, Андрій Анатолійович. Теорія держави і права : навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 242 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-623-447-5

    5. Політологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [авт. кол.: Коваль І. М., Ануфрієв Л. О. та ін. ; громад. рада: . Я. Бобало та ін.]. – Харків : Фоліо, 2012. – 410, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-03-5994-9

    6. Проскуріна, Олена Олександрівна. Політична конфліктологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Проскуріна, О. І. Ладига, Л. І. Ладига ; [за ред. О. І. Ладиги] ; держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 351 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-617-303-7

    7. Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз : монографія / Нац. акад. пед. України. Ін-т соц. та політ. психології ; за ред. В. О. Васютинського. – Київ : Імекс-ЛТД, 2012. – 335 с. – Бібліогр.: с. 327-335. – ISBN 978-966-189-138-7

    8. Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді : наук.-метод. посіб. / [І. В. Жадан, І. А. Дідук, С. І. Позняк та ін.]; за ред. І. В. Жадан ; Нац. акад. пед. України. Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Імекс-ЛТД, 2012. – 351 с. – Бібліогр.: с. 245-262. – ISBN 978-966-189-127-1

    9. Україна. Закони. Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України : За станом на 04 квіт. 2013 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2013. – 47, [3] с. – (Серія "Закони України" : дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України" : заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-892-2

    10. Україна. Закони. Про звернення громадян. Про доступ до публічної інформації : За станом на 07 берез. 2013 р. : офіц. вид. / Верховна Рада Україна. – Київ : Парламентське вид-во, 2013. – 24, [2] с. – (Серія "Закони України" : дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України" : заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-887-8

    11. Україна. Закони. Про рекламу : Закон України : За станом на 25 лют. 2013 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [підготов. до друку О. О. Коваленко]. – Київ : Парламентське вид-во, 2013. – 28, [2] с. – (Серія "Закони України" : дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України" : заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-886-1

    12. Україна. Закони. Про ціни і ціноутворення. Про природні монополії : Закон України : За станом на 21 берез. 2013 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2013. – 28, [2] с. – (Серія "Закони України" : дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України" : заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-888-5


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

    1. Бондаренко, Александр Федорович. Язык. Культура. Психотерапия : Избр. публикации и выступления : [сб. науч. ст.] / А. Ф. Бондаренко ; [гл. ред. Наталья Перинская ; дизайн обл. Анна Дмитренко]. – Киев : Кафедра, 2012. – 414, [1] с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-2711-17-2

    2. Крамор, Віталій Семенович. Задачі з параметрами і методи їх розв’язання / В. С. Крамор ; пер. з рос. Андрія Кравчука ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Вікторія Дячун ; худож. обкл. Ростислав Крамор]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 415 с. – (Готуємося до математичних турнірів : засновано 2009 р.). – Бібліогр.: с. 404-405. – ISBN 978-966-10-0742-9 (серія). – ISBN 978-966-10-0774-0

    3. Психологічне обґрунтування заходів пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді : монографія / Максименко С. Д., Болтівець С. І. [та ін.] ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 150 с. – Бібліогр.: с. 143-150. – ISBN 978-617-571-053-1

    4. Учебно-методические материалы по математике электронной физико-технической школы (краткое повторение и обобщение) : учеб.-метод. пособие для студ. вузов по направлению "Прикладные математика и физика" / М. И. Шабунин, В. О. Ковалев [и др.] ; [ил. Д. А. Коржонов ; ред. В. А. Дружинина] ; Моск. физико-технический ин-т, (гос. ун-т). – Москва : МФТИ, 2012. – 67 с. – Библиогр.: с. 67. – ISBN 978-955-1555-95-1

    5. Учебно-методические материалы по математике электронной физико-технической школы (параметры и модули) : учеб.-метод. пособие для студ. вузов по направлению "Прикладные математика и физика" / М. И. Шабунин, В. Н. Диесперов [и др.] ; [ред. В. А. Дружинина] ; Моск. физико-технический ин-т, (гос. ун-т). – Москва : МФТИ, 2012. – 95 с. – Библиогр.: с. 95. – ISBN 978-966-1555-94-4


ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

    1. Економіка інтелектуальної власності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. М. Цибульов, П. В. Солошенко, Л. О. Цибульська ; М-во освіти і науки України, Приазов. держ. техн. ун-т, Держ. ін-т іінтелектуал. власності. – Маріуполь : Рената, 2010. – 147 с. – ISBN 978-966-2001-15-0

    2. Загородній, Анатолій Григорович. Торгівля, маркетинг, реклама : термінологічний словник / Анатолій Загородній, Геннадій Вознюк, Ігор Комарницький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2011. – 311 с. – Бібліогр.: с. 305-309. – ISBN 978-617-607-066-5

    3. Про теплопостачання та теплозбереження для майбутнього споживача : посіб. до факультативного курсу для учнів 6-8 кл. / [Сафіуліна Кадрія Рашітівна ; ред. Л. Дрофань]. – [3-тє вид.]. – Київ : Поліграф плюс, 2013. – 151 с. – Реформа міського теплозабезпечення. – ISBN 978-966-8977-35-0

    4. Україна. Закони. Про морські порти України : Закон України : За станом на 08 лют. 2013 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [підгот. до друку Коваленко О. О.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2013. – 28, [2] с. – (Серія "Закони України" : дод. до нормат. бюл. "Відомості Верховної Ради України" : заснована 1997 р.). – ISBN 978-966-611-883-0


МИСТЕЦТВО. СПОРТ

    1. Вихляєв, Юрій Миколайович. Організаційно-методичне забезпечення секційної форми навчального процесу з фізичного виховання : навч.-метод. посіб. : для студ. усіх напрямів підготовки, що вивчають дисципліну "Фізичне виховання" та студ. напряму підготовки 6.010203 "Здоров'я людини", що вивчають дисципліни: "Теорія і методика фіз. виховання", "Управління і організація фіз. культури та викладачів кафедр: фізичного виховання, організації і управління фіз. культурою, теорії і методики фіз. виховання" / [авт. Вихляєв Ю. М. ; відп. ред. Хіміч І. Ю.] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : [б. в.], 2012. – 81 с. – Бібліогр.: с. 77-81. – ISBN 978-966-2585-61-2

    2. Вихляєв, Юрій Миколайович. Реабілітаційні технології і технічні засоби для відновлення людей з обмеженими фізичними можливостями (на прикладі сліпих) : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.010203 "Здоров'я людини" / Вихляєв Ю. М. ; [відп. ред. Хіміч І. Ю.] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : [б. в.], 2012. – 143 с. – Бібліогр.: с. 115-125. – ISBN 978-966-2585-62-9

    3. Шевченко, Тарас. Альбом малюнків, 1841-1843 рр. / Тарас Шевченко. Альбом малюнків Тараса Шевченка, 1941-1843 рр. : наук. дослідж., коментарі / Сергій Гальченко ; Нац. акад. наук України. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – [Комплект. вид.], [Факс. відтворення]. – Київ : Веселка, 2013. – 31 с. + 1 альбом (61 іл.). – Присвячується 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. – ISBN 978-966-01-0575-1 (комплектне вид.). – ISBN 978-966-01-0576-8 (окр. вид.)

    4. Щербаківський, Данило Михайлович. Козак Мамай : мист.-етногр. пр. / Данило Щербаківський ; [упоряд., передм., комент. та прим. М. В. Волкової ; за заг. ред. А. П. Ярещенка]. – Харків : Факт, 2008. – 511 с. – ISBN 978-966-637-630-8


МОВА. ЛІТЕРАТУРА

    1. Антологія зарубіжної поезії ХХ сторіччя / [уклад., авт. вступ. Д. С. Наливайко ; ред. В. В. Лукашова]. – [Харків] : Ранок, [2011]. – 399, [1] с. – ISBN 978-966-672-633-2

    2. Антоненко-Давидович, Борис Дмитрович. Смерть. Сибірські новели / Б. Д. Антоненко-Давидович ; голов. ред. Є. В. Мєзєнцева ; [відп. за вип. А. Ю. Хорошковський ; худож. ред. Л. П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2012. – 377, [2] с. – (Серія "Історія України в романах" : заснована у 2012 р.). – ISBN 978-966-03-5144-8 (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5983-3

    3. Антонич, Богдан Ігор. Вибрані твори / Богдан Ігор Антонич ; [упорядкув., підгот. текстів і фотоматеріалів, довідки про авт., бібліогр., прим. Данила Ільницького ; передм. Данила Ільницького та Ірини Старовойт]. – Київ : Смолоскип, 2012. – 870 с. : портр., фотогр. – Бібліогр.: с. 763-815. – ISBN 978-966-2164-35-0

    4. Бартєнєва, Лариса Іванівна. Читанка : підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. шк. для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Ч. 2 / Л. І. Бартєнєва, О. Е. Шевченко, Л. Є. Андрусишина ; [літ. редагув. Л. В. Колодій ; худож. оформ. Р. Л. Рязанова] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 94, [1] с. – ISBN 978-966-644-267-6

    5. Вольный, Александр Федорович. Энциклопедия Жизни. Т. 2. Лик Вечности / Александр Вольный. – [Изд. 2-е, доп. и перераб.]. – Киев : АДЕФ-Украина, 2012. – 427 с. – ISBN 978-966-187-162-4. – ISBN 978-966-187-164-8

    6. Вольный, Александр Федорович. Энциклопедия Жизни. Т. 1. Сцена мира / Александр Вольный. – [Изд. 2-е, доп. и перераб.]. – Киев : АДЕФ-Украина, 2012. – 577, [6] с. – ISBN 978-966-187-162-4. – ISBN 978-966-187-163-1

    7. Граматичний словник української літературної мови : Словозміна : близько 140 000 слів / В. І. Критська, Т. І. Недозим та ін. ; НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ : Видав. дім Дмитра Бураго, 2011. – 757 с. – ISBN 978-966-489-107-0

    8. Драч, Іван Федорович. Наближення : поетичні переклади й статті / Іван Драч ; упорядкув., вступ. ст. і комент. В. Брюґґен ; [голов. ред. Є. В. Мєзєнцева ; відп. за вип. Г. С. Таран ; худож. ред. Л. П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2012. – 379, [1] с. – ISBN 978-966-03-5982-6

    9. Дуброва, Оксана Володимирівна. Творчі паралелі: Волт Вітмен та Богдан-Ігор Антонич : монографія / О. В. Дуброва ; [наук. ред. Е. Д. Циховська] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філології та соц. комунікацій. – Донецк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. – 166 с. – Бібліогр.: с. 151-166. – ISBN 978-966-2569-57-5

    10. Жадько, Віктор Олексійович. Кирило Осьмак: "Заповідаю вам Україну" : роман-сповідь / Віктор Жадько ; [літ. ред. Лук'янчук Олена]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 343 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 338-341. – ISBN 978-966-2530-35-3

    11. Іваненко, Оксана Дмитрівна. Мої казки і мої дорогі вчителі : спогади, казки / Оксана Іваненко ; [упорядкув. В. В. Татаринова, Г. В. Рогач ; упорядкув. світлин І. Т. Бойко ; ред. Г. В. Рогач ; мал. О. І. Кошеля ; худож. ред. В. І. Зайцева]. – Київ : Веселка, 2012. – 397, [1] с. : іл., фотогр. – (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету" : засновано 2002 р. / [видав. рада: Б. І. Олійник (голова ради), Л. І. Андрієвський, С. А. Гальченко та ін.] ). – ISBN 978-966-01-0320-7 (серія). – ISBN 978-966-01-0558-4

    12. Кобилянська, Ольга Юліанівна. Огрівай, сонце... : зб. малої прози : [укр. та нім. мовами] = Wärme, Sonne... : Sämmlung von Kurzprosa / Ольга Кобилянська ; [упорядкув., вступ. ст. та прим. Я. Мельничук ; пер. нім. Н. Щербань ; відп. за вип. Н. Максимець ; наук. ред. Д. Мельничук ; літ. ред. Л. Бойчук ; худож. О. Бржосніовська ; дизайн обкл. І. Богомаз]. – Чернівці : Букрек, 2011. – 398 с. : вкл. л., кольор. фотогр. – ISBN 978-966-399-296-9

    13. Кордуба, Надія Стахівна. Післябукварне читання. 1 клас / уклад.: Надія Кордуба, Мирослава Стрихар ; [ред. та випуск. ред. Олена Стефанишин ; літ. ред. Людмила Олійник ; дизайн обкл. Оксани Корнєєвої]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 95 с. : іл. – Нова програма. – ISBN 978-966-07-2096-1

    14. Літературна дефіляда : сучасна укр. критика про сучасну укр. літературу / [ред. В. Панченко ; упоряд. В. Панченко ; дружні шаржі А. Василенко ; дизайн Ю. Жарков]. – Київ : Темпора, 2012. – 541 с. : іл. – (Серія "Бібліотека ЛітАкценту"). – ISBN 978-617-569-097-0

    15. Малеча, Нестор. Словничок Шевченкової мови / Нестор Літописець (Нестор Малеча) ; [за ред. Є. Г. Горбурова, К. Є. Горбурова, І. Б. Марцінковського]. – 2-ге вид., допов. – Миколаїв : Друк. П. М. Шамрая в Миколаєві, 2013. – 97, [1] с. – Бібліогр.: с. 25-26. – ISBN 978-617-680-007-1

    16. Науменко, Віра Орестівна. Перлинка : кн. з літ. читання : додаток до підруч. "Літературне читання" для 2 кл. : навч. посіб. / Віра Науменко ; [голов. ред. Н. Заблоцька ; відп. за вип. М. Москаленко ; худож. : О. Мазниченко, Н. Сосніна, О. Василевська та ін.]. – Київ : Генеза, 2013. – 119 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0234-6

    17. Нечуй-Левицький, Іван Семенович. Вибрані твори / Іван Нечуй-Левицький ; [ред.-коректор С. В. Бартош ; художнє оформ. Л. В. Лук'яненко]. – Київ : Книга, 2012. – 350, [1] с. – До 175-річчя від дня народження Івана Нечуя-Левицького. – ISBN 978-966-8314-80-3

    18. Пилипчук, Дмитро Пилипович. Болять мені загублені слова... : мій додаток до першого тому Словника укр. мови у 20 т. / Дмитро Пилипчук. – Біла Церква : Білоцерків. кн. фабрика, 2012. – 621, [1] с. – ISBN 978-966-8035-94-4

    19. Речевой этикет: русско-украинско-крымскотатарские соответствия : учеб. пособие / [авт. кол.: Г. Ю. Богданович, Т. Ю. Новикова и др.; отв. ред.: Г. Ю. Богданович] ; Нац. акад. пед. наук Украины. Крым. науч.-метод. центр. управления образованием. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 199 с. – Библиогр.: с. 196. – ISBN 978-966-644-234-8

    20. Русский язык : Пишем грамотно / [авт.-сост. и лит. ред. М. М. Булахова ; гл. ред. О. Кравець ; отв. за вып. И. В. Ефимова ; худож. ред. В. В. Кулик]. – Харків : Торсінг плюс, 2011. – 127 с. : ил. – (Серия "Начальная школа" : 1-4 классы). – Авт. указан на тит. л. и на 3-й с. обл. – ISBN 978-617-03-0054-6

    21. Русский язык. 1 класс : рабочая тетрадь-пособие для школ с укр. яз. обучения / [О. В. Безкоровайна ; відп. за вип. І. В. Єфімова ; дизайн обл. М. В. Фортушная]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011. – 62 с. : ил. – Авт. указан на обороте тит. л. и на 3-й с. обл. – ISBN 978-966-404-968-6

    22. Симоненко, Василь Андрійович. Вибрані твори / Василь Симоненко ; [упоряд. : Анатолій Ткаченко, Дана Ткаченко ; передм. Ростислава Семківа, Євгена Сверстюка, Анатолія Ткаченко ; відп. за вип. Осип Зінкевич ; випуск. ред. Наталія Ксьондзик ; літ. ред. Лариса Білик ; дизайн обкл. Уляни Мельникової, художня обробка фото Євгена Нужного]. – Вид. 2-ге. – Київ : Смолоскип, 2012. – 850 с. : портр. – (Серія "Шістдесятники"). – Бібліогр.: с. 805-834. – ISBN 978-966-2164-22-0 (серія). – ISBN 978-966-2164-23-7

    23. Симоненко, Василь Андрійович. Зажинок / Василь Симоненко ; [упоряд. : П. Жук та ін. ; авт. проекту П. Жук, Т. Калиновська, В. Пахаренко, О. Третяков ; у підготовці вид. взяли участь : В. Артеменеко, І. Козленко, Т. Коломієць та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2011. – 534, [1] с. : портр. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 978-966-453-100-6

    24. Скрипник, Катерина Петрівна. Цікаво. Вчимося писати за правилами : навч. посіб. для учнів 4 кл. / К. П. Скрипник, В. М. Яцина ; [голов. ред. Д. В. Марков ; зав. ред. О. М. Костиря ; художнє оформ. І. О. Крикун]. – Київ : Майстер-принт, [2011]. – 48 с. : іл. – ISBN 978-966-444-304-0

    25. Сорока, Юрій Володимирович. Іван Богун : роман : [у 2 т.]. Т. 1 / Юрій Сорока ; [відп. за вип. О. Р. Герман]. – Київ : Будинок письменників України, 2012. – 315, [1] с. – ISBN 978-966-1557-20-7

    26. Сорока, Юрій Володимирович. Іван Богун : роман : [у 2 т.]. Т. 2 / Юрій Сорока ; [відп. за вип. О. Р. Герман]. – Київ : Будинок письменників України, 2012. – 538, [1] с. – ISBN 978-966-1557-21-4

    27. Тищенко, Владислав Володимирович. Українська мова : підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовленнями. Ч. 2 / В. В. Тищенко, Е. А. Данілавічютє, Л. І. Трофименко ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т спец. педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 79 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-644-272-0

    28. Ткаченко, Ганна Панасівна. Голгофа козацьких нащадків : роман-тетралогія. Кн. 1. Терновий вінок / Ганна Ткаченко ; [ред. Д. І. Сапіга ; художнє оформ. О. Ю. Рубинського ; дизайн обкл. С. В. Пудровського] . – Харків : Тім Пабліш Груп, 2012. – 297, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2741-11-7

    29. Ткаченко, Ганна Панасівна. Голгофа козацьких нащадків : роман-тетралогія. Кн. 2. Перемога для кріпаків / Ганна Ткаченко ; [ред. Д. І. Сапіга ; художнє оформ. О. Ю. Рубинського ; дизайн обкл. С. В. Пудровського] . – Харків : Тім Пабліш Груп, 2012. – 253, [1] с. – ISBN 978-966-2741-12-4

    30. Ткаченко, Ганна Панасівна. Голгофа козацьких нащадків : роман-тетралогія. Кн. 3. Як гарно жити в країні рад / Ганна Ткаченко ; [ред. Д. І. Сапіга ; художнє оформ. О. Ю. Рубинського ; дизайн обкл. С. В. Пудровського] . – Харків : Тім Пабліш Груп, 2012. – 345 с. : іл. – ISBN 978-966-2741-13-1

    31. Ткаченко, Ганна Панасівна. Голгофа козацьких нащадків : роман-тетралогія. Кн. 4. Неначе люди подуріли... / Ганна Ткаченко ; [ред. Д. І. Сапіга ; художнє оформ. О. Ю. Рубинського ; дизайн обкл. С. В. Пудровського] . – Харків : Тім Пабліш Груп, 2012. – 281, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2741-14-8

    32. Українка, Леся. Руфін і Прісцілла : драма у п’яти діях / Леся Українка ; [упорядкув., післямова та приміт. Володимира Панченко, іл. Сергія Якутовича, художнє оформ. та макет Павла Машкова, худож. ред. Олексій Григір]. – Київ : Либідь, 2011. – 198 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-966-06-0607-4

    33. Черниш, Наталія Іванівна. Видавничий доробок Миколи Бажана : [монографія] / Наталія Черниш ; [літ. ред. Леся Дячишин]. – Львів : Піраміда, 2012. – 267, [12] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 259-268. – ISBN 978-966-441-246-6

    34. Шевченкіана / упоряд. Л. Голота, Є. Букет. – Київ : Укр. пріоритет, 2011. – 316, [3] с. – (Бібліотека "Слова Просвіти" ; кн. 5). – ISBN 978-966-2669-05-3


ІСТОРІЯ

    1. Анісімов, В'ячеслав Валентинович. Історія України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Анісімов ; [ред. : О. В. Жданова, А. Т. Горбівненко] ; Нац. банк України. Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2010. – 426 с. – Бібліогр.: с. 393-398. – ISBN 978-966-484-099-3

    2. Пономарьов, Віталій Миколайович. Рік української історії : календар-довідник / Віталій Пономарьов ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Василь Герасимчук, Олеся Грабець ; обкл. Володимира Басалиги]. – Київ : Богдан, [2013]. – 413, [2] с. – Бібліогр.: с. 406-414. – ISBN 978-966-10-2612-3

    3. Стадниченко, Володимир Якович. Садівник щастя : Сковорода як дзеркало України : нариси, дослідж., спогади, поезії, світлини / Володимир Стадниченко ; вступ. ст. Л. І. Андрієвського ; [співголови редакц.-худож. ради : Л. І. Андрієвський, В. А. Михалко ; голов. ред. вид-ва : І. Л. Андрієвська, Т. В. Майданович ; наук. ред. Т. В. Майданович ; художнє оформ. В. С. Мельничук]. – Київ : Криниця , 2012. – 492 с. : кольор. фотогр., портр. – ISBN 978-966-2434-01-9Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
Дрогобиц держ пед ун-т ім. Івана Франка; за ред. Марії Чепіль; [голов ред. Ірина Невмержицька]. Дрогобич : Дрогоб держ пед ун-т ім....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Кам'янець-Поділ нац ун-т ім. Івана Огієнка; [уклад.: М. С. Гордійчук, Л. Б. Попова, О. Ю. Попова]. Кам'янець-Подільський : Зволейко...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкільної
Вип. 4 / Вінниц держ пед ун-т ім. Михайла Коцюбинського; Вінниц держ пед ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Вінниц держ пед ун-т ім....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
В. Г. Гетта, С. В. Горчинський та ін.]; за наук ред. В. Г. Гетти; Чернігів нац пед ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Київ : Компринт, 2014....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти
Україна, Харків, 10-11 листоп., 2015 р. / Нац акад. Національної гвардії України; [редкол. Дмитренко Т. О. та ін.]. Харків : хогокз,...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної iconЛабораторія гуманізації навчання І виховання апн україни Навчально-виховний комплекс «Школа Гуманітарної праці»

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної iconВ. Г. Короленка Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання
Розглянуто актуальні проблеми фізичного виховання, розвитку організму спортсмена, його морфо-функціональних та та техніко-тактичних...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної iconКолективна монографія Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення м. Кіровоград 2014
Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення: Монографія / Мельник Я. Я., Мигаль С. М., Смірнов О. О., Єасюков...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка