Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освітиСкачати 411,75 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.04.2018
Розмір411,75 Kb.
  1   2   3

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: М. С. Гордійчук, Л. Б. Попова, О. Ю. Попова]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 151 с. – Бібліогр.: с. 150-151. – ISBN 978-617-620-122-9

 2. Біблійна історія та християнська етика : орієнтовні плани-конспекти уроків для 5 кл. з факульт. курсу / Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [упоряд.: Рогова О. Г.]. – Дніпропетровськ : Промінь, 2014. – 248 с. – ISBN 987-966-7549-39-8

 3. Богуш, Алла Михайлівна. Культура речевого общения детей дошкольного возраста (для всех возрастных групп) / А. М. Богуш, Е. П. Аматьева, С. К. Хаджирадева. – [Изд. 3-е, доп., дораб.]. – [Харьков] : Ранок, [2013]. – 286, [1] с. – (Серия "Современное дошкольное образование"). – Библиогр.: с. 280-285. – ISBN 978-617-09-1461-3

 4. Богуш, Алла Михайлівна. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти (для всіх вікових груп) / А. М. Богуш. – [4-те вид., доопрац., і допов.]. – [Харків] : Ранок, [2013]. – 190, [1] с. – (Сучасна дошкільна освіта). – Бібліогр.: с. 187-188. – ISBN 978-617-09-1460-6

 5. Бутенко, Володимир Григорович. Формування валеологічної культури соціальних працівників : монографія / В. Г. Бутенко, О. Л. Файчук ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Укр. наук.-дослід. ін-т естет. освіти. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 286 с. – Бібліогр.: с. 186-212. – ISBN 978-617-7123-86-5

 6. В поисках гендерного воспитания : метод. пособие / [авт. кол.: Ольга Андрусик, Наталья Водолажская и др.] ; под ред.: Ольги Андрусик и Олега Марущенко ; Гендерный информационно-аналитический центр "Крона". – Харьков : Золотые страницы, 2013. – 139 с. – ISBN 978-966-400-307-7

 7. Веретенко, Тетяна Григорівна. Вступ до спеціальності: соціальна педагогіка. модуль 2 : навч. посіб. / Т. Г. Веретенко, О. М. Денисюк ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т людини. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 127 с.

 8. Волошин, Олена. Розвиток валеологічної освіти на західноукраїнських землях (1918-1939 рр.) : монографія / Олена Волошин ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2014. – 182 с. – Бібліогр.: с. 142-168. – ISBN 978-966-384-312-4

 9. Гаркуша, Людмила Іванівна. Формування професійних умінь майбутніх учителів музики на заняттях з основного музичного інструмента (фортепіано) : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спец. "Музичне мистецтво" / Л. І. Гаркуша, О. С. Економова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т мистецтв. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 99 с. – Бібліогр.: с. 96-98

 10. Гера, Тетяна. Тренінгова методика проведення лабораторних, семінарських і практичних робіт із загальної психології як засіб психологічного супроводу майбутніх педагогів : монографія / Тетяна Гера ; [голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Марія Усик] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2013. – 243 с. – (Університетська бібліотека : сер. заснована в 2001 р.). – Бібліогр.: с. 220-240. – ISBN 978-966-384-301-8

 11. Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка. Психолого-педагогічний пошук : зб. студент. наук. пр. Вип. 1 / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [редкол.: голов. ред. Курок О. І., чл. редкол. : Загородня Л. П. та ін., відп. за вип. Шовкопляс О. М.]. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 153 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 12. Горшкова, Лілія Михайлівна. Формування дослідницької компетентності з ботаніки і фізіології рослин у майбутніх учителів біології : монографія / Л. М. Горшкова, Л. В. Коваль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 175 с. – Бібліогр.: с. 171-175

 13. Григорій Сковорода : [наук. пр.] / Львів. крайове т-во "Рідна школа", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський]. – Львів : Сполом, 2013. – 212 с. – (Серія "Видатні українські педагоги" : заснована у 2012 р. ; вип. 2). – Бібліогр. у кінці ст.

 14. Грінченко, Борис Дмитрович. Зібрання творів : Педагогічна спадщина. Кн. 1 / БорисГрінченко ; [кер. проекту, голова ред. ради: Огнев'юк В. О. ; ред. рада: Хоружа Л. Л. [та ін.] ; упоряд. Олена Мислива [та ін.] ; передм., коментарі, примітки: Яременко В. В. ; художнє оформ. Нестерової Т. В.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 551 с. – ISBN 978-617-658-000-3. – ISBN 978-617-658-001-0 (Кн. 1)

 15. Гук, Орест Васильович. Розвиток ідей освіти молоді в педагогічній спадщині Григорія Ващенка : монографія / Орест Гук ; [голов. ред. Ірина Невмержицька] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – 231 с. – Бібліогр.: с. 185-207. – ISBN 978-966-384-310-0

 16. Гуменний, Олександр. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Олександр Гуменний ; НАПН України. Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ : Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України, 2013. – 69 с. – Бібліогр.: с. 61-63. – ISBN 978-966-2553-19-2

 17. Дельвиг, Н. А. Просветительская и педагогическая деятельность научных обществ Крыма во второй половине XIX-первой половине XX столетия : [монография] / Дельвиг Н. А. – [Симферополь] : Кримполіграфпапір, 2014. – 176 с. – Библиогр.: с. 141-160. – ISBN 978-617-7128-05-01

 18. Депетист, Олександра Вікторівна. Виховання екологічної культури молодших школярів. Ч. 2 / О. В. Депетист, В. В. Чала, Н. А. Ярова. – Харків : Основа, 2014. – 112 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (127)). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-00-2162-5

 19. Диба, Т. Г. Педагогічне фізкультурно-спортивне вдосконалення : навч.-метод. посіб. / Т. Г. Диба, А. І. Димуцька ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Гуманіт. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 142 с. – Бібліогр.: с. 136-139

 20. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали IV щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: Огнев'юк В. О. [та ін.]]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 280 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 21. Дрожжина, Тетяна Володимирівна. Проектування та проведення уроку в початкових класах на засадах компетентнісного (діяльнісного) підходу / Т. В. Дрожжина, О. М. Гезей. – Харків : Основа, 2014. – 127 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (128)). – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-617-00-2195-3

 22. Дудник, Надія Зеновіївна. Сучасні технології дошкільного виховання : курс лекцій : [навч.-метод. посіб.] / Н. З. Дудник ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : РВВ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2013. – 207 с. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-384-280-6

 23. Економічне виховання учнівської молоді: питання освітнього простору і культури : навч.-метод. посіб. / О. Т. Шпак, М. М. Баб'як, С. Д. Булавенко, В. І. Терес ; [наук. ред. М. В. Вачевський ; ред. М. Маркова ; голов. ред. І. Невмержицька] ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – 421 с. – Бібліогр.: с. 416-421. – ISBN 978-966-384-300-1

 24. Житник, Борис Олександрович. Практикум з моніторингу розвитку освіти в ЗНЗ. Ч. 2 / Б. О. Житник. – Харків : Основа, 2014. – 112 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 8 (140)). – Бібліогр.: с.109-112. – ISBN 978-617-00-2200-4

 25. Житник, Борис Олександрович. Практикум з моніторингу розвитку освіти в ЗНЗ. Ч. 1 / Б. О. Житник. – Харків : Основа, 2014. – 127 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 7 (139)). – Бібліогр.: с.124. – ISBN 978-617-00-2167-0

 26. Збірник навчальних програм зі спеціальності "Дошкільна освіта" / відп. ред. М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [за ред. Курка Олександра Івановича]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 369 с. – Бібліогр.: с. 367-369

 27. Здоров'язберігаючі технології навчання: психогігієнічні аспекти впровадження у молодшому шкільному віці : навч.-метод. посіб. для самост. роботи студ. ун-тів і слухачів курсів післядиплом. освіти / М-во охорони здоров'я України, М-во освіти і науки України, Харк. мед. акад. післядиплом. освіти, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; [уклад. О. М. Карабан [та ін.]. – Харків : Золоті сторінки, 2014. – 220 с. – Бібліогр.: с. 205-220. – ISBN 978-966-400-310-7

 28. Змінимо наш світ на краще / [уклад. Дерріл Уілліс ; пер. з англ. В. Степанова]. – [Донецьк] : Східноєвропейська місія, [2014]. – 96 с. – ISBN 978-966-1667-90-6

 29. Іваха, Тетяна Сергіївна. Органічні речовини в житті людини : (навч. програма курсу за вибором, розробки до проведення занять) для 9-11 кл. : навч.-метод. посіб. / Т. С. Іваха ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 137 с. – Бібліогр.: с. 134-137. – ISBN 978-966-660-881-2

 30. Ідеї К. Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К. Д. Ушинського) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 лют. 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. орг. "Благодійний фонд ім. К. Д. Ушинського", Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: Огнев'юк В. О. [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 278 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 31. Казачінер, Олена Семенівна. Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках іноземної мови / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2014. – 110 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (140)). – Бібліогр.: с. 102-103. – ISBN 978-617-00-2191-5

 32. Календар класного керівника на 2013-2014 навчальний рік : посіб. для вчителя / [авт.: Вірослав Блашків, Микола Галів, Уляна Галів, Світлана Дацьо [та ін.] ; голов. ред. Ірина. Невмержицька ; ред. Ніна Хом'як ; упоряд. Юрій Кишакевич]. – Дрогобич : [б. в.], 2013. – 168 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-384-261-5

 33. Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік : посіб. для вчителя / [авт.: Вірослав Блашків, Микола Галів, Уляна Галів, Володимир Галик [та ін.] ; голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Іванна Біблій ; упоряд. Юрій Кишакевич]. – Дрогобич : [б. в.], 2014. – 218 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-384-308-7

 34. Кемінь, Володимир Петрович. Порівняльна педагогіка : курс лекцій / В. Кемінь, О. Невмержицька, А. Чех ; [голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Ніна Хом'як] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – 319 с. – Бібліогр.: с. 252-256

 35. Кобцев, Дмитро Анатолійович. Українська мова. Диктанти. 5 клас / Д. А. Кобцев. – Харків : Основа, 2014. – 110 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (128)). – ISBN 978-617-00-2160-1

 36. Ковальчук, Василь Іванович. Розвиток педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у післядипломній освіті (теоретико-методичний аспект) : монографія / В. І. Ковальчук ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : ЛІПС, 2014. – 395 с. – Бібліогр.: с. 364-395. – ISBN 978-966-191-159-7

 37. Корольова, Ірина Іванівна. Моніторинг результатів освітньо-наукового процесу у вищих навчальних закладах : навч.-метод. посіб. / І. І. Корольова, В. С. Блах ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ, 2013. – 111 с. – Бібліогр.: с. 79-85. – ISBN 978-617-7090-09-9

 38. Корсак, Костянтин Віталійович. Ідея ноопедагогіки - мрія чи основа глобального мега-проекту? (аналіз проблем виховання, навчання й порятунку людей XXI століття) : науково-популярний нарис / К. В. Корсак, Ю. К. Корсак ; упоряд. С. М. Дерев'янко ; [за ред. Д. І. Дзвінчука] ; Івано-Франків. облдержадмін. Департамент освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту, Т-во "Знання" України. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 98, [1] с. – Бібліогр.: с. 93-95. – ISBN 978-966-428-322-6

 39. Крамаренко, Наталія Володимирівна. Абетка вибору "Фізика у твоїй майбутній професії" : посіб. для учнів і вчителів / Н. В. Крамаренко, Н. Д. Терещенко, Ю. О. Сиваш. – Харків : Основа, 2014. – 124, [2] с. – (Серія "Бібліотека журналу "Фізика в школах України" : заснована 2004 р. ; вип. 8 (128)). – ISBN 978-617-00-2199-1

 40. Лещова, Маргарита Григорівна. Блочне викладання навчального матеріалу з фізики. 7-9 клас : посіб. для учнів і вчителів / М. Г. Лещова. – Харків : Основа, 2014. – 139, [3] с. – (Серія "Бібліотека журналу "Фізика в школах України" : заснована 2004 р. ; вип. 7 (127)). – Бібліогр.: с. 140. – ISBN 978-617-00-2166-3

 41. Линник, Юрій Михайлович. Засоби дистанційного навчання : інформ.-метод. рек. для слухачів закладів післядиплом. пед. освіти / Ю. М. Линник ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2013. – 45 с. – Бібліогр.: с. 43-45

 42. Лопатіна, Г. О. Методика навчання діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку : монографія / Ганна Лопатіна ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – 254 с. – Бібліогр.: с. 188-217. – ISBN 978-966-2261-64-6

 43. Львівське крайове товариство "Рідна школа" (важливіші матеріали з розвитку української освіти в діяльності товариства за 2003-2013 рр.). – [Львів] : Корпан Б. І., 2013. – 368 с. : кольор. фотогр. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-665-565-6

 44. Мак-Аллен, Одри. Дополнительный урок = The Extra Lesson : Помощь детям, имеющим трудности в письме, чтении и арифметике : пер. с англ. / Одри Мак-Аллен ; [ред. пер. Н. Мальцева ; оформ. обл. М. Коваленко]. – Киев : Наири, 2014. – 151 с. – ISBN 0-904625-00-1. – ISBN 978-966-8838-82-8

 45. Макаренко, Лілія Василівна. Організація театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготов. 6.010101 Дошкільна освіта / Лілія Макаренко ; М-во освіти і науки України. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – 254 с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 224-238. – ISBN 978-966-2261-67-7

 46. Макарчук, Наталія Олексіївна. Особистісна саморегуляція підлітків з порушеннями розумового розвитку : монографія / Н. О. Макарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Фенікс, 2014. – 446 с. – Бібліогр.: с. 364-415. – ISBN 978-966-136-163-7

 47. Машовець, М. А. Вступ до спеціальності: дошкільна освіта. Модуль 2 : навч. посіб. / М. А. Машовець, В. І. Дем'яненко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 191 с.

 48. Мельник, Інна Сергіївна. Педагогічна психологія: дошкільний вік : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. С. Мельник ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 142 с. – Бібліогр.: с. 123-129

 49. Методика розробки інструментарію моніторингових досліджень : метод. рек. / Харк. акад. неперерв. освіти ; [авт.-упоряд.: І. В. Капустін та ін. ; за заг. ред. С. Є. Вольянської]. – Харків : Точка, 2013. – 111 с. – Бібліогр.: с. 110-111. – ISBN 978-617-669-096-2

 50. Моштук, Василь. Профорієнтація і методика профорієнтаційної роботи : навч. посіб. для підготов. фахівців освіт.-кваліфікац. рівня "Бакалавр" напряму підготовки 6.010100 ПМСО. "Трудове навчання" / Василь Моштук, Володимир Терес ; [голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Марія Усик ; відп. за вип. Оршанський Леонід Володимирович] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – 204 с. – Бібліогр.: с. 202-204. – ISBN 978-966-384-259-2

 51. Новченкова, К. Д. Діяльність заступника директора позашкільного навчального закладу : метод. посіб. / Новченкова К. Д., Торкулець Н. Л. – Хмельницький : [б. в.], 2014. – 123 с. – Бібліогр.: с. 121-122. – ISBN 978-966-96686-8-4

 52. Носенко, Елеонора Львівна. Позитивні цінності як чинник особистісного розвитку суб’єктів навчання : монографія / Е. Л. Носенко , Р. О. Труляєв. – Київ : Освіта України, 2014. – 191 с. – Бібліогр.: с. 173-188. – ISBN 978-617-7111-61-9

 53. Олександр Духнович : [наук. пр.] / Львів. крайове т-во "Рідна школа", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський]. – Львів : Сполом, 2013. – 113 с. – (Серія "Видатні українські педагоги" : заснована у 2012 р. ; вип. 3). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-665-565-6

 54. Олефір, Ольга Іванівна. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [ш], [ж], [ч], [дж], та звукосполучення [шч] дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Ольга Олефір, Алла Патинка, Людмила Федорович ; [відп. за вип. І. Я. Крайній ; художнє оформ. Л. Ю. Алєєва ; дизайн обкл. В. С. Засенко]. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Запоріжжя : ЛІПС, 2014. – 270 с. – Бібліогр.: с. 267-270. – ISBN 978-966-191-155-9

 55. Онищенко, Василь Денисович. Фундаментальні педагогічні теорії : монографія / Василь Денисович Онищенко ; Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Львів : Норма, 2014. – 354 с. – Бібліогр.: с. 342-354. – ISBN 978-966-7775-31-5

 56. Організатору інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі : метод. порадник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Департамент заг. серед. та дошк. освіти, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України ; [авт.-упоряд. І. Н. Євтушенко [та ін.] ; ред. Мирослава Бацай]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2014. – 418 с. – (Серія "Школа майбутнього"). – Бібліогр.: с. 226-233. – ISBN 978-966-399-391-1 (серія). – ISBN 978-966-399-573-1

 57. Організація позакласної роботи з математики в процесі підготовки до учнівських олімпіад : метод. посіб. на допомогу вчителю / [авт. кол.: С. М. Безкоровайная, С. М. Братковська та ін.]. – Харків : Компанія СМІТ, 2014. – 122, [1] с. – Бібліогр.: с. 122-123. – ISBN 978-617-621-030-6

 58. Основні компетенції дітей дошкільного віку: вивчення рівня сформованості : навч.-метод. посіб. / Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. Наук.-метод. центр дошк., початк., спец. та інклюзив. освіти. ; [упоряд.: М. І. Каратаєва, А. А. Харченко, Л. Г. Дарченко]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 106, [1] с. – ISBN 978-617-620-120-5

 59. Паламарчук, Л. Б. Хрестоматія з етнопедагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Б. Паламарчук, Т. О. Горохова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 414 с. – Авт. зазначено на обкл.

 60. Панасенко, Елліна Анатоліївна. Експеримент у педагогічних дослідженнях в Україні: теорія та практика (1943-1991 рр.) : монографія / Е. А. Панасенко. – Донецьк : Донбас, 2013. – 756 с. – Бібліогр.: с. 603-729. – ISBN 978-617-638-281-2

 61. Пашков, Владимир Васильевич. Андрагогика: курс лекций для магистров : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / [авт.: В. В. Пашков, В. Н. Приходько, В. Я. ]Ястребова ; комунал. учреждение "Запорож. обл. ин-т последиплом. пед. образования Запорож. обл. совета" . – Запорожье : Акцент Инвест-Трейд, 2014. – 243 с. – Библиогр.: с. 234-243. – ISBN 978-966-2602-34-0

 62. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. : [у 3 т.]. Т. 1. Підготовка педагогічних кадрів у вищій школі: виклики, проблеми, динаміка змін / Нац. акад. пед. наук України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Жешувський ун-т (Польща) ; [за ред.: Миколи Євтуха, Дмитра Герцюка, Казімежа Шмида]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 473 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-10-0032-2 (Заг.). – ISBN 978-617-10-0033-9 (Т.1)

 63. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. : [у 3 т.]. Т. 2. Теорія і практика педагогічної науки та освіти: досвід, інноватика, прогнозування / Нац. акад. пед. наук України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Жешувський ун-т (Польща) ; [за ред.: Миколи Євтуха, Дмитра Герцюка, Казімежа Шмида]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 497 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-10-0032-2 (Заг.). – ISBN 978-617-10-0037-7 (Т.2)

 64. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. : [у 3 т.]. Т. 3. Педагогічна думка, освіта, персоналії: теоретичний, історичний, компаративістський підходи / Нац. акад. пед. наук України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Жешувський ун-т (Польща) ; [за ред.: Миколи Євтуха, Дмитра Герцюка, Казімежа Шмида]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 404 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-10-0032-2 (Заг.). – ISBN 978-617-10-0062-9 (Т.3)

 65. Педагог-физик XXI века. Основы формирования профессиональной компетентности / [авт.: П. С. Атаманчук, К. Г. Никифоров, А. А. Губанова, Н. Л. Мыслинская ; ред. И. А. Стрельцов] ; Мин-во образования и науки РФ, Калуж. гос. ун-т им. К. Є. Циолковского, М-во образования и науки Украины, Каменец-Подол. нац. ун-т им. И. Огиенко. – Калуга ; Каменец-Подольский : Изд-во КГУ им. К. Э. Циолковского, 2014. – 268 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-5-88725-341-1

 66. Професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників : матеріали звітної наук.-практ. конф. Львів. наук.-практ. центру Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України, 25 лют. 2014 р., м. Львів / Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проф.-техн. освіти, Львів. наук.-практ. центр ; [редкол.: Васянович Григорій Петрович (голова) та ін.]. – Львів : Сполом, 2014. – 146 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-665-929-6

 67. Радчук, Галина Кіндратівна. Аксіопсихологія вищої школи : монографія / Галина Радчук. – [Вид. 2-ге, розшир. і переробл.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 379 с. – Бібліогр.: с. 335-379. – ISBN 978-617-595-026-5

 68. Рібцун, Юлія Валентинівна. Віршики, картинки, звуки для забави і науки : альбом для логопед. ігор-занять з дітьми 3-6 років / Ю. В. Рібцун. – Харків : Основа, 2013. – 175, [1] с. : кольор. іл. – (Серія "Логопеду-ДНЗ"). – Бібліогр.: с. 176. – ISBN 978-617-00-1758-1

 69. Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти : метод. посіб. / [авт.: Л. О. Базиль, Н. І. Боринець [та ін.] ; заг. ред.: В. І. Ковальчук, Л. О. Базиль] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т післядиплом. пед. освіти. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 82 с. – Бібліогр.: с. 78-80

 70. Свистун, В. І. Керівнику професійно-технічного навчального закладу: законодавчі норми управління в тестових завданнях : [посіб. для керівників установ ПТО, директорів ПТНЗ] / В. І. Свистун ; Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : ІПТО НАПН України, 2013. – 37, [1] с.

 71. Семенюк, Наталія Вікторівна. Філософія безперервної освіти / Семенюк Н. В. ; [ред. Бартош С. ; худож. Перловська М.] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Знання України, 2014. – 347 с. – Бібліогр.: с. 322-347. – ISBN 978-966-316-348-2

 72. Сидорчук, Нінель Герандівна. Професійно-педагогічна підготовка студентів університетів у контексті єдиного європейського освітнього простору: історико-педагогічний аспект : монографія / Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 607 с. – (Наукова школа "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів"). – Бібліогр.: с. 446-507. – ISBN 978-966-485-171-5

 73. Сизко, Ганна Іванівна. Психологічні особливості розвитку гуманного ставлення до людей із фізичними вадами у майбутніх педагогів : монографія / Сизко Ганна Іванівна ; [за ред. В. Л. Зливкова] ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – 223 с. – Бібліогр.: с. 166-174. – ISBN 978-966-2261-65-3

 74. Спіріна, Тетяна Петрівна. Етика соціально-педагогічної діяльності : навч.-метод. посіб. / Т. П. Спіріна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т людини. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 203 с. – Бібліогр.: с. 175-182

 75. Стандарти дошкільної освіти: дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квіт. 2014 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [редкол.: Огнев'юк В. О. та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 374 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 76. Стеценко, Ірина Володимирівна. Спецкурси для 9 класу. У світі окисно-відновних реакцій. Хімія живих організмів : [навч.-метод. посіб.] / І. В. Стеценко. – Харків : Основа, 2014. – 93 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 7 (139)). – Бібліогр.: с. 91-93. – ISBN 978-617-00-2165-6

 77. 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 22 трав. 2014 р., м. Київ / Нац. акад. пед. наук України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [за заг. ред. Огнев'юка В. О. ; редкол.: В. О. Огнев'юк та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 319 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 78. Толкачова, Анжеліка Сергіївна. Вступ до спеціальності : навч. посіб. / Анжеліка Толкачова ; Бердян. держ. пед. ун-т. Ін-т психолого-пед. освіти та мистецтв. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – 186 с. – ISBN 978-966-2261-70-7

 79. Усі уроки української мови. 5 клас. І семестр / [авт.: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько та ін.]. – Харків : Основа, 2013. – 207 с. – (Серія "Усі уроки" : заснована 2005 року). – ISBN 978-617-00-1830-4

 80. Усі уроки української мови. 5 клас. ІІ семестр / [авт.: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько та ін.]. – Харків : Основа, 2013. – 270 с. – (Серія "Усі уроки" : заснована 2005 року). – ISBN 978-617-00-1831-1

 81. Федака, Дмитро Михайлович. Олександр Духнович : Сходинки у безсмертя / Дмитро Федака ; Закарпат. обл. організація Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : TIMPANI, 2013. – 130, [1] с. – ISBN 978-966-8904-72-1

 82. Федорович, Людмила Олександрівна. Дослідження мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з використанням "Логопедичного альбому" : метод. рек. / Людмила Федорович ; [відп. за вип. І. Я. Крайній ; худож. В. С. Зесенко]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2014. – 226 с. – Бібліогр.: с. 219-226. – ISBN 978-966-191-158-0. – ISBN 978-966-191-157-3 (метод. реком.)

 83. Федорович, Людмила Олександрівна. Логопедичний альбом : навч. наоч. посіб. / Людмила Федорович ; [відп. за вип. І. Я. Крайній ; худож. оформ. Л. Ю. Алєєва, дизайн обкл. В. С. Зесенко]. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Запоріжжя : ЛІПС, 2014. – 143, [1] с. – ISBN 978-966-191-158-0. – ISBN 978-966-191-156-6 (альбом)

 84. Філософія освіти : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: В. О. Огнев'юк, О. М. Кузьменко]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 506 с. – Бібліогр.: с. 503-506. – ISBN 978-966-7548-90-2

 85. Формування здоров’язбережувальної компетентності молодших школярів / [упоряд. О. В. Божко]. – Харків : Основа, 2014. – 143 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1(121)). – ISBN 978-617-00-2000-0

 86. Формування психосоціальної компоненти здоров'я дітей дошкільного віку засобами інноваційних здоров'язбережувальних технологій : метод. посіб. / Комунал. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради, Станіслав. дошк. навч. закл. Білозер. р-ну Херсон. обл. ; [авт.-уклад.: Кисла Л. Г. та ін.]. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 261 с. – Бібліогр.: с. 257-261. – ISBN 978-617-7123-82-7

 87. Цідило, Іван. Підготовка інженера-педагога до застосування інтелектуальних технологій у професійній діяльності : монографія / Іван Цідило ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – 421 с. – Бібліогр.: с. 339-363. – ISBN 978-617-595-029-6

 88. Черкач, Наталія Іллівна. Подвижник гуцульської школи / Наталія Черкач, Василь Черкач. – Вижниця : Черемош, 2013. – 59 с. : портр. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-181-125-3

 89. Школознавство : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 6.010102 "Початкова освіта" галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад. Бахмат Н. В.]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 135 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-620-124-3

 90. Шушара, Т. В. Организационно-методическая деятельность учебных округов Украины (XIX-нач. XX вв.) : монография / Т. В. Шушара. – Ялта : КГУ, 2013. – 400 с. – Бібліогр.: с. 284-339. – ISBN 978-617-7128-71-28-06

 91. Явор, Наталя Миколаївна. Навчальна практика. 10 клас : [навч.-метод. посіб.] / Н. М. Явор. – Харків : Основа, 2014. – 107 с. – (Серія "Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 8 (140)). – ISBN 978-617-00-2198-4

ПСИХОЛОГІЯ

  1. Діанін-Гавард, Олександр. Як формувати свою особистість : Шлях лідера / Олександр Діанін-Гавард ; [з рос. переклав Віктор Жуковський]. – Львів : Свічадо, 2014. – 172, [1] с. – ISBN 978-966-395-753-1

  2. Мунтян, Віктор Степанович. Прикладные аспекты психологии деятельности человека в экстремальных условиях и ситуациях : монография / В. С. Мунтян ; [ред. С. А. Пашинська]. – Харьков : Право, 2014. – 244, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-245. – ISBN 978-966-458-648-8

  3. Особистість у конкурентному середовищі : монографія / [Г. А. Пальм, Т. В. Ткач та ін.] ; за заг. ред. Г. А. Пальм ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2013. – 166 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-434-271-8

  4. Подшивайлова, Лідія Іванівна. Вступ до спеціальності: психологія. Модуль 2 : навч. посіб. / Л. І. Подшивайлова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т психології та соц. педагогіки. – 2-ге вид., доопрац. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 219 с.

  5. Практична психологія у сучасному вимірі : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 3 квіт. 2014 р. / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; [орг. ком.: Б. І. Холод (голова) та ін. ; відп. за вип. Н. В. Ткаченко]. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2014. – 127 с. – ISBN 978-966-434-301-2

  6. Процеси ідентифікації особистості в малій групі: досвід теоретичного та емпіричного дослідження : практ. посіб. / Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України ; за наук. ред. П. П. Горностая. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 105 с. – Бібліогр.: с. 98-105. – ISBN 978-966-189-258-2

  7. Теория и практика глубинной психокоррекции : Седьмая Авторская школа академика НАПН Украины Т. С. Яценко / Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова, РВУЗ "Крым. гуманитар. ун-т" ; [сост.: В. П. Андрущенко, А. В. Глузман ; в подготовке материала принимали участие: Е. С. Бекетова и др. ; отв. ред. О. Н. Усатенко]. – Ялта ; Киев : Изд-во НПУ им. М. П. Драгоманова, 2012. – 295 с. – ISBN 978-966-660-700-6

  8. Усаченко, Лариса Михайлівна. Прикладна психологія у системі державного управління : метод. рек. / Усаченко Л. М., Гурієвська В. М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 90 с. – ISBN 978-617-7123-60-5

НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Акмеологія - наука ХХІ століття : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 30 трав. 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Укр. акад. акмеол. наук ; редкол.: Огнев'юк В. О. [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 510 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  2. Артемов, Ю. І. Концепція веб-порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як єдиної точки доступу до галузевих інтегрованих ресурсів / Ю. І. Артемов ; [наук. ред. Рогова П. І. ; літ. ред. Петік Ю. В.] ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Корзун Д. Ю., 2013. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23-24

  3. Вараксіна, Н. В. Концепція науково-педагогічної електронної бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Н. В. Вараксіна ; [наук. ред. Рогова П. І. ; літ. ред. Петік Ю. В.] ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2013 ; [Вінниця] : Нілан-ЛТД, S. a. – 23 с. – Бібліогр.: с. 18-20

  4. Велесик, Петро Якович. Творча лабораторія журналіста : навч. посіб. / П. Я. Велесик. – Рівне : Лапсюк В. А., 2014. – 375 с. – Бібліогр.: с. 373-374. – ISBN 978-617-7058-22-8

  5. Дербенцев, Василь Джорджович. Словник термінів інформаційних систем і технологій / В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов, О. Д. Шарапов ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т укр. мови НАН України. – Київ : КНЕУ, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-483-101-4

  6. Дмитренко, М. Й. Корпоративна культура: тенденції розвитку і функціональний потенціал : монографія / М. Й. Дмитренко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 397 с. – Библиогр.: с. 358-397. – ISBN 978-966-493-709-9

  7. Микола Борисович Євтух : Вчений-педагог, академік : біобібліогр. нарис (до ювілею) / Нац. акад. пед. наук України ; [упоряд.: М. В. Набок, Н. О. Терентьєва]. – Київ : ІВО НАПН України, 2013 ; Черкаси : Чабаненко Ю. А., S. a. – 134 с. – (Серія "Академіки національної академії педагогічних наук України"). – ISBN 978-966-493-674-0

  8. Особистість. Кар’єра. Досягнення: до 25-річчя професійної діяльності Тетяни Павлівни Сопової : біобібліогр. дайджест / ДЗ "Держ. б-ка України для юнацтва" ; [уклад. Н. Гуцул ; ред. С. Чачко ; відп. за вип. Г. Саприкін]. – Київ : [б. в.], 2012. – 24 с.

  9. Полянська, В. І. Культурологія. Етика. Естетика : метод. рек. для студ. денної форми навчання / В. І. Полянська ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 239 с. – Бібліогр. у кінці розд. – Авт. зазначений на обкл. – ISBN 978-617-7123-99-5

  10. В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2008-2013 рр. : [біобібліогр. покажч.] / Нац. акад. пед. наук України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; [наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 255 с. – (Серія "Видатні педагоги світу" ; вип. 10)

  11. Тріщук, Ольга Володимирівна. Редагування науково-інформаційного тексту : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Тріщук ; [відп. ред. Н. М. Фіголь] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – 248 с. – Бібліогр.: с. 238-239. – ISBN 978-966-622-591-0

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти
Україна, Харків, 10-11 листоп., 2015 р. / Нац акад. Національної гвардії України; [редкол. Дмитренко Т. О. та ін.]. Харків : хогокз,...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
Дрогобиц держ пед ун-т ім. Івана Франка; за ред. Марії Чепіль; [голов ред. Ірина Невмержицька]. Дрогобич : Дрогоб держ пед ун-т ім....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкільної
Вип. 4 / Вінниц держ пед ун-т ім. Михайла Коцюбинського; Вінниц держ пед ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Вінниц держ пед ун-т ім....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
В. Г. Гетта, С. В. Горчинський та ін.]; за наук ред. В. Г. Гетти; Чернігів нац пед ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Київ : Компринт, 2014....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconГалузь знань 01 Освіта» Спеціальність 013 «Початкова освіта» Бакалавр початкової освіти
Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconВ. Г. Короленка Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання
Розглянуто актуальні проблеми фізичного виховання, розвитку організму спортсмена, його морфо-функціональних та та техніко-тактичних...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconКафедра мистецьких дисциплін початкової освіти Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IV івано-Франківськ 2010

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти iconКолективна монографія Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення м. Кіровоград 2014
Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення: Монографія / Мельник Я. Я., Мигаль С. М., Смірнов О. О., Єасюков...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка