Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, ВікторСкачати 430,54 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір430,54 Kb.
  1   2   3

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Андрущенко, Віктор. Наш університет : Дорога до Храму... / Віктор Андрущенко. - [Київ] : [б. в.], [2009]. - 319 с. - 175-й річниці від дня заснування університету . - ISBN 978-966-2315-04-2

 2. Антонець, Михайло Якович. Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : [монографія] / Михайло Антонець. - Київ : Четверта хвиля, 2009. - 191 с. - Бібліогр.: с. 182-191. - ISBN 978-966-529-211-1

 3. Блой, Вернер. Взгляд за ограждение... Автоматизация здания и интеграция профессий : метод. пособие / Вернер Блой ; АПН України, Товарищество техн. сотрудничества Германии. - [Киев] : [б. и.], [2009]. - 104 с. - Укр.-немец. проект "Реформа проф.-техн. образования с учетом энергоэффективности". - ISBN 3-87125-056-2

 4. Буквар : [навч.-метод. посіб.] / [наук. консультант О. В. Ожигова ; відп. ред. О. Донічева]. - 2-ге вид., випр. та допов. - [Київ] : Країна Мрій, [2009]. - 77, [2] с. - ISBN 978-966-424-191-2

 5. Горецький, Петро Йосипович. Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування / П. Горецький ; НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Відтворення вид. 1928 р. - Київ : [б. в.], 2008. - 111, [1] с. - (Сер. "Із словникової спадщини" ; вип. 2). - Відтворення видання 1928 р. - ISBN 978-966-02-5067-3 (серія). - ISBN 978-966-02-5070-3

 6. Дембицька, Наталія Миколаївна. Організація наукового дослідження : навч.-метод. комплекс / Н. М. Дембицька, О. І. Бондарчук, В. В. Москаленко ; АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - Київ : [б. в.], 2007. - 59 с. - Бібліогр. у кінці розд.

 7. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (Київ). Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Благодій. фонд ім. Антона Макаренка ; [голов. ред. Світлана Сисоєва ; заст. голов. ред.: Нелі Абашкіна, Георгій Балл ; редкол.: Сергій Болтівець та ін.]. - Київ : ЕКМО, 2009. - 271 с. - Бібліогр. у кінці ст. - Заснований з 2002 р.

 8. Інститут проблем виховання АПН України (Київ). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Вип. 11 / Мін-во освіти і науки України, АПН України, Інститут проблем виховання АПН України (Київ) ; [редкол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008. - 449 с. - ISBN 978-966-189-005-2

 9. Інститут проблем виховання АПН України (Київ). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Вип. 12. Кн. 1 / Мін-во освіти і науки України, АПН України, Інститут проблем виховання ; [редкол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008. - 481, [6] с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-2903-35-5

 10. Інститут проблем виховання АПН України (Київ). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Вип. 12. Кн. 2 / Мін-во освіти і науки України, АПН України, Інститут проблем виховання ; [редкол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко та ін.]. - Київ : [б. в.], 2008. - 483, [4] с. - ISBN 978-966-2903-36-2

 11. Інститут спеціальної педагогіки АПН України (Київ). Теорія практика олігофренопедагогіки : Зб. наук. пр. Вип. 1 / Ін-т спец. педагогіки АПН України ; [редкол.: В. І. Бондар та ін. ; за ред. В. В. Золотоверх]. - Київ : Актуальна освіта, 2006. - 160, [1] с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-8663-18-7

 12. Наукова школа академіка Алли Богуш : [монографія] / [упоряд. і заг. ред. А. М. Богуш]. - Київ : Слово, 2009. - 526, [1] с. : кольор. фотогр. - ISBN 978-966-194-021-4

 13. Национальная академия наук Украины, 1918-2008 : К 90-летию со дня основания / НАН Украины, Нац. биб-ка Украины им. В. И. Вернадского ; [редкол.: Б. Е. Патон (гл. ред.), зам. гл. ред.: А. П. Шпак, А. Г. Наумовец, В. Д. Походенко и др. ; отв. секр. В. Л. Богданов ; чл. редкол.: С. А. Андронати , Н. В. Багров, А. Ф. Булат и др. ; авт. кол.: А. С. Онищенко, М. В. Попович, В. Л. Богданов и др.]. - Киев : [б. и.], 2008. - 669 с. - ISBN 978-966-02-5009-3

 14. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України : програм.-вихов. контекст / [авт.: І. Д. Бех, К. І. Чорна ; рец.: Г. А. Назаренко, В. М. Мельниченко] ; АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України. - Київ : [б. в.], 2008. - 40 с. - Бібліогр.: с. 38. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.

 15. Оржеховська, В. М. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх : [навч. посіб.] / Оржеховська В. М., Федорченко Т. Є. ; Ін-т проблем виховання АПН України. - Черкаси : [б. в.], 2008. - 374 с. - Бібліогр.: с. 369-374. - ISBN 978-966-493-119-6

 16. Отич, Олена Миколаївна. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти : монографія / О. М. Отич ; [наук. ред. І. А. Зязюн] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Чернівці : Зелена Буковина, 2007. - 751 с. - Бібліогр.: с. 690-742. - ISBN 978-966-8410-45-9

 17. Пащенко, Ольга Василівна. Науково-методичні матеріали до навчального модуля "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні" : навч. тренінг для системи підвищ. кваліфікації кер. та пед. кадрів проф. освіти / О. В. Пащенко, Г. Г. Русанов ; АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України, держ. вищ. навч. закл., Укр.-канад. проект "Децентралізація управління проф. навчанням в Україні". - Київ : [б. в.], 2008. - 116 с. - Бібліогр.: с. 36

 18. Погляд у майбутнє (штрихи до педагогічного портрета професора П. І. Сікорського) / АПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України, Львів. крайове т-во "Рідна школа" ; [упоряд.: В. Э. Робак, А. В. Литвин, Г. С. Дегтярьова]. - Львів : [б. в.], 2009. - 184 с. : кольор. фотогр. - ISBN 5-7620-15-8

 19. Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. Природничий факультет: історія та сьогодення : до 95-річчя Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка та 90-річчя природ. ф-ту / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; за заг. ред. М. В. Гриньової ; [упоряд.: Гриньова М. В. та ін.]. - Полтава : [б. в.], 2009. - 238 с.

 20. Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : Матеріали шост. Ірпін. міжнар. пед. читань, 22-23 трав. 2008 р. / АПН України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : [б. в.], 2008. - 661 с. - : Матеріали шостих Ірпінських міжнародних педагогічних читань на тему: "Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти". - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-337-137-5

 21. Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 квіт. 2009 р. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Вища пед. шк. Польс. спілки вчителів, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; [наук. рада: Василь Кремень (голова), Тадеуш Левовицький (співголова), Іван Зязюн та ін.] ; за ред.: Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Світлани Сисоєвої. - Київ ; Житомир : КІМ, 2009. - 799 с. + 1 бр. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-1547-31-4

 22. Професійне самовизначення особистості в системі "людина-техніка": еколого-аграрний напрям : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 січ. 2008 р. / Мін-во аграр. політики України, Ін-т проф. освіти і освіти дорослих АПН України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т ; [редкол.: Бахмат Микола Іванович, Побірченко Неоніла Антонівна, Дуганець Віктор Іванович та ін. ; за ред. М. І. Бахмата ; відп. за вип. О. П. Ляска] . - Кам'янець-Подільський : [Сисин О. В.], 2008. - 114, [2] с. - Бібліогр. у кінці ст.

 23. Рева, Юрій Васильович. Інтегрально-конгломераційний вплив на особистість школяра в технологіях освітянського простору : наук.-метод. посіб. / Ю. В. Рева ; Криворіз. держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг : [б. в.], 2009. - 383 с. : портр. - ISBN 966-7406-29-6

 24. Розвиток післядипломної педагогічної освіти України в умовах інтеграції : матеріали щоріч. звіт. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю АПН України, 11-12 квіт. 2007 р. : наук. вид. / Мін-во освіти і науки України, АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України, Донец. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [орг. ком.: Олійник В. В. (голова), Семиченко В. А., Чернишов О. І. та ін.]. - Донецьк : [б. в.], 2007. - 387 с. - Бібліогр. у кінці ст.

 25. Сергеєва, Лариса Миколаївна. Науково-методичні матеріали до навчального модуля "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні" : конспект лекції та спецкурсу для системи підвищ. кваліфікації керів. та пед. кадрів проф. освіти / Л. М. Сергеєва, Г. Г. Русанов ; АПН України, Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". - Київ : [б. в.], 2008. - 116 с. - (Україно-канадський проект "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні")

 26. Сергеєва, Лариса Миколаївна. Підвищення кваліфікації заступників директорів з навчальної роботи ВНЗ I-II рівнів акредитації за очно-дистанційною формою навчання : навч.-метод. комплекс / Л. М. Сергеєва, Т. В. Пустова, О. В. Пащенко ; Ун-т менеджменту освіти АПН України. - Київ : [б. в.], 2008. - 84 с. - Бібліогр. у кінці глав

 27. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Методичні рекомендації з вивчення навчального курсу "Психологія та педагогіка" : для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю дистанц. форми навчання / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок ; АПН України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України, Кременчуц. ін-т Дніпропетр. ун-ту економіки та права. - Кременчук : [б. в.], 2008. - 58 с. - Бібліогр.: с. 57

 28. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу : [монографія] / Світлана Сисоєва ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Київ : [б. в.], 2008. - 323 с. - Бібліогр.: с. 312-323. - ISBN 966-2954-47-3

 29. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : навч.-метод. посіб. / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. - 458 с. - Бібліогр.: с. 450-458. - ISBN 978-966-361-368-0

 30. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Тести для контролю знань з навчального курсу "Психологія та педагогіка" : для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю традиц. та дистанц. форм навчання / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок ; АПН України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України, Кременчуц. ін-т Дніпропетров. ун-ту економіки та права. - Кременчук : [б. в.], 2008. - 42 с. - Бібліогр.: с. 42

 31. Сліпчишин, Лідія Василівна. Вивчення загальнотехнічних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах: гуманітарно-інтегративний підхід : [монографія] / Л. В. Сліпчишин ; [рец.: І. М. Козловська, Д. І. Коломієць, Г. М. Пастух]. - Львів : Сполом, 2007. - 256 с. - Бібліогр.: с. 164-180. - ISBN 978-966-665-480-2

 32. Сліпчишин, Лідія Василівна. Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних підходів до навчання у ПТНЗ : [навч.-метод. посіб.] / Сліпчишин Л. В. ; Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України, Упр. проф.-техн. освіти, координації діяльн. вищ. навч. закл. та науки. - Львів : Сполом, 2008. - 146 с. - Бібліогр.: с. 75-77. - Авт. зазначений на обкл. - ISBN 978-966-665-572-4

 33. Сліпчишин, Лідія Василівна. У пошуках гармонії : навч.-метод. посіб. / Л. В. Сліпчишин. - [2-ге вид., допов.]. - Львів : Сполом, 2008. - 175 с. - Бібліогр.: с. 174-175. - ISBN 978-966-665-575-5

 34. Снісаренко, Ольга Степанівна.Сучасні орієнтири студентського самоврядування : метод. посіб. / О. С. Снісаренко, Л. П. Сніцар ; АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - Київ : [б. в.], 2007. - 91 с. - Бібліогр.: с. 87-88

 35. Солодков, Василь Трохимович. Політологія : навч.-метод. комплекс / В. Т. Солодков, В. П. Єфремов ; Ун-т менеджменту освіти АПН України. - Київ : [б. в.], 2008. - 64 с. - Бібліогр.: с. 62-63

 36. Студентське самоврядування : навч.-метод. комплекс для студ. вищ. навч. закл. (I-IV рівнів акредитації) / АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України ; [Даниленко Л. І., Єльникова Г. В., Молчанова А. О. та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2007. - 95 с. - (Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй) (ГО інформаційно-консультативний центр "Міжнародна освіта") (Проект "Створення безпечного середовища для молоді України"). - Бібліогр. у кінці глав. - ISBN 978-966-521-469-4

 37. Студентське самоврядування : навч.-метод. комплекс для кер. кадрів вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації у системі післядиплом. пед. освіти / АПН України, Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України ; [Даниленко Л. І., Єльникова Г. В., Молчанова А. О. та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2007. - 94 с. - Бібліогр. у кінці глав. - ISBN 978-966-521-470-0

 38. Суцвіття / [авт. ідеї - Хайруліна В. М. ; за ред. В. М. Хайруліної ; Укр. колеж ім. В. О. Сухомлинського]. - Київ : [б. в.], 2008. - 67 с. : кольор. фотогр. - До 90-річчя В. О. Сухомлинського та 20-річчя Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського

 39. Усі ВНЗ України 2010-2011 : довід. абітурієнта / [кер. проекту: Неля Колесниченко, Вікторія Колесниченко]. - Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. - 766 с. - ISBN 978-966-404-896-2

 40. Флегонтова, Н. М. Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу / Н. М. Флегонтова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Київ : Освіта України, 2008. - 77, [1] с. - Бібліогр.: с. 77-78. - ISBN 978-966-188-000-8

 41. Флегонтова, Наталія Миколаївна. Збірник програм з української мови / Н. М. Флегонтова ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Чернівці : Зелена Буковина, 2009. - 69 с. - Бібліогр.: с. 68. - ISBN 978-966-8410-62-3

 42. Фомічова, Людмила Іванівна. Розвиток слухового сприймання : підруч. для 1 кл. шкіл для дітей зі зниженим слухом / Л. І. Фомічова, В. Л. Котова, І. І. Цуканова. - Київ : РВЦ "Проза", 2008. - 207 с. : кольор. іл. - ISBN 966-7073-04-1

 43. Формування мовної особистості на різних вікових етапах : монографія / [А. М. Богуш, О. С. Трифонова, О. І. Кисельова та ін.] ; Півден. Наук. центр АПН України. - Одеса : [б. в.], 2008. - 271 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-2023-67-4

 44. Хохліна, Олена Петрівна. Корекційна спрямованість трудового навчання в допоміжній школі : Навч.-метод. посіб. / О. П. Хохліна ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - К. : Імідж-Принт, 2006. - 175, [1] с. : мал. - ISBN 966-96753-0-8


Автореферати дисертацій

 1. Багінська, Ольга Володимирівна. Особистісно орієнтоване навчання руховим діям дітей 5-6 років в умовах дошкільного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Багінська Ольга Володимирівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : [б. в.], 2008. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 2. Бадьора, Сергій Миколайович. Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців режимних установ для неповнолітніх в історії вітчизняної педагогіки (ІІ половина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Бадьора Сергій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 19 с. - Бібліогр.: с. 17

 3. Барліт, Оксана Олександрівна. Аксіологічні засади ставлення школярів до природи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Барліт Оксана Олександрівна ; Мелітоп. держ. пед. ун-т. - Кіровоград : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 4. Близнюк, Світлана Олександрівна. Розвиток змісту шкільного курсу хімії у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Близнюк Світлана Олександрівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди". - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

 5. Бобилева, Яна В'ячеславівна. Проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання в педагогічній спадщині Д. Тхоржевського : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Бобилева Яна В'ячеславівна ; Слов'ян. держ. пед. ін-т. - Полтава : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

 6. Бондар, Тамара Іванівна. Тенденції розвитку студентського самоврядування в системі вищої освіти США : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Бондар Тамара Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Кіровоград : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 7. Бурдейна, Наталія Борисівна. Методичні основи створення та використання навчального комплекту з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Бурдейна Наталія Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

 8. Василенко, Ніна Василівна. Формування орфоепічних умінь і навичок з української мови в арабськомовних студентів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Василенко Ніна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 22 с.

 9. Воєвідко, Людмила Миколаївна. Методика використання українських виконавських традицій кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Воєвідко Людмила Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

 10. Гавриленко, Лариса Миколаївна. Методика формування основ вокальної культури молодших школярів у школах мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Гавриленко Лариса Миколаївна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Київ : [б. в.], 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

 11. Год, Наталія Володимирівна. Моральне виховання особистості в педагогічній системі гуманіста Еразма Роттердамського : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Год Наталія Володимирівна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 12. Годованюк, Тетяна Леонідівна. Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Годованюк Тетяна Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 13. Гончарук, Ольга Валеріївна. Формування самосвідомості учнів початкової школи у процесі навчання інтегрованих предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Гончарук Ольга Валеріївна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : [б. в.], 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 14. Грамбовська, Лариса Володимирівна. Особистісно орієнтоване навчання геометрії в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Грамбовська Лариса Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 15. Жабєєв, Георгій Володимирович. Методика використання інтернет-ресурсів у процесі профільного навчання фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Жабєєв Георгій Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 16. Дьоміна, Ганна Анатоліївна. Розвиток особистісної зрілості старшокласників щодо подружнього життя : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Г. А. Дьоміна Ганна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 21 с.

 17. Журавльова, Лариса Станіславівна. Розвиток мовлення у старших дошкільників із заїканням засобами музично-дидактичних ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Журавльова Лариса Станіславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 23 с. - Бібліогр.: с. 19-20

 18. Зімниця, Євгенія Анатоліївна. Педагогічні умови формування ергономічних компетенцій у майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Зімниця Євгенія Анатоліївна ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 19. Засєкіна, Тетяна Миколаївна. Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Засєкіна Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

 20. Калініченко, Олена Миколаївна. Методика застосування ациклічних навантажень з різними обсягами рухової активності молодших школярів на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Калініченко Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 22 с. - Бібліогр.: с. 17-19

 21. Коломієць, Наталія Андріївна. Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Коломієць Наталія Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 19 с.

 22. Косенко, Павло Борисович. Методика особистісно орієнтованого навчання гри на музичному інструменті майбутнього вчителя музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Косенко Павло Борисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

 23. Косовець, Василь Іванович. Розвиток соціальної активності молоді в умовах соціокультурного середовища села : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Косовець Василь Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2009. - 23 с. - Бібліогр.: с. 20

 24. Кравченко, Тетяна Володимирівна. Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-30 років ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кравченко Тетяна Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т. - Кіровоград : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

 25. Кротов, Геннадій Валентинович. Диференційоване програмування розвитку рухових здібностей дівчат початкової школи з урахуванням соматотипу : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Кротов Геннадій Валентинович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2010. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18-19

 26. Лисенко, Ірина Василівна. Розвиток шкільної освіти та педагогічної думки на Чернігівщині (ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Лисенко Ірина Василівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 27. Лисенко, Людмила Леонідівна. Педагогічні технології навчання культурі рухів дівчат 10-12 років : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Лисенко Людмила Леонідівна ; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : [б. в.], 2008. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18

 28. Міщеня, Оксана Миколаївна. Формування громадянської відповідальності старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Міщеня Оксана Миколаївна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Дрогобич : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 29. Махиня, Наталія Володимирівна. Реформування системи педагогічної освіти Німеччини (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Махиня Наталія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Кіровоград : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 30. Мирошніченко, Наталія Олександрівна. Соціально-педагогічні умови інтегрування молоді з функціональними обмеженнями в сучасне середовище : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Мирошніченко Наталія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 23 с. - Бібліогр.: с. 19-20

 31. Мосол, Наталія Олександрівна. Формування особистісної готовності старшокласників до вибору професії психолога : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мосол Наталія Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2009. - 20, [1] с. - Бібліогр.: с. 18-19

 32. Нечипорук, Любов Іванівна. Соціально-педагогічні засади виховання моральної культури старшокласників засобами ноосферної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Нечипорук Любов Іванівна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

 33. Полатайко, Олена Михайлівна. Формування художньо-образного мислення майбутнього вчителя музики у процесі інтерпретації творів мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Полатайко Олена Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

 34. Стеценко, Галина Володимирівна. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Стеценко Галина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2010. - 17 с. - Бібліогр.: с. 13-14

 35. Ткачук, Анна Олексіївна. Методика формування художньо-образного мислення студентів у процесі вокального навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ткачук Анна Олексіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : [б. в.], 2010. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18-19

 36. Трифонова, Олена Михайлівна. Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Трифонова Олена Михайлівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

 37. Федчишин, Надія Орестівна. Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Федчишин Надія Орестівна ; Тернопіл. нац. економ. ун-т. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-16

 38. Шапран, Ольга Іллівна. Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умовах навчально-науково-педагогічних комплексів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Шапран Ольга Іллівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2008. - 40 с. - Бібліогр.: с. 35-38

 39. Шиян, Тетяна Володимирівна. Формування відповідальності старшокласників у процесі факультативних занять гуманітарного профілю в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Шиян Тетяна Володимирівна ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17


ПСИХОЛОГІЯ

 1. Актуальні напрямки розвитку організаційної та економічної психології в Україні : основні публ. членів Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці (2003-2007 р.р.) / Л. М. Карамушка [та ін.] ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України (Київ), Укр. Асоц. організацій. психологів та психологів праці. - Київ : Науковий світ, 2008. - 63 с. - До 5-річчя Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. - ISBN 978-966-675-536-3

 2. Вавіна, Л. С. Розвиваємо у дитини вміння бачити : від народження до 6 років : [поради батькам] / Л. С. Вавіна, В. М. Ремажевська. - [Київ] : Літера, [2008]. - 127 с. - (Поради батькам). - Бібліогр.: с. 127. - ISBN 978-966-2032-16-1

 3. Завгородня, Олена. Психологія художньо обдарованої особистості: гендерний аспект : монографія / Олена Завгородня ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ : Наукова думка, 2007. - 263 с. - Бібліогр.: с. 227-248. - ISBN 978-966-00-0689-8

 4. Міжнародна активність Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці : інформ.-огляд. ст. із вітчизн. та зарубіж. вид. / Карамушка Л. М. [та ін.] ; Укр. асоц. організацій. психологів та психологів праці, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - Київ : Науковий світ, 2008. - 59 с. - До 5-річчя Укр. асоц. організацій. психологів та психологів праці. - ISBN 978-966-675-537-0

 5. Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави : матеріали наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2008 р. / АПН України, Ін-т обдарован. дитини АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України, Мала акад. наук учнів. молоді. - Київ : [б. в.], 2008. - 103 с. + 1 бр. - Бібліогр. у кінці ст. - (В тезах збережена авторська стилістика, орфографія і мова)

 6. Пінчук, Наталія Іванівна. Технологія роботи з обдарованими дітьми : спецкурс / Н. І. Пінчук ; Ун-т менеджменту освіти АПН України, держ. вищ. навч. закл. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 10-11

 7. Проблемы психологической герменевтики : [монография] / Ин-т психологии им. Г. С. Костюка АПН Украины ; [под ред. Н. В. Чепелевой]. - Киев : [б. и.], 2009. - 381 с. - Библиогр.: с. 357-376. - ISBN 978-966-660-516-3

 8. Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій : тези VI міжнар. наук.-практ. конф. з організац. та економ. психології (25-27 черв. 2009 р, м. Керч) / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Керчен. екон.-гуманіт. ін-т Таврійс. гуманіт. ун-ту ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: Максименко С. Д. та ін. ; за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, О. А. Філь. - [Київ] : Інтерлінк, 2009. - 240 с. - (Організаційна та економічна психологія). - ISBN 966-9342-14-3

 9. Психологія праці та управління : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф. (19 груд. 2008). Ч. 1 / АПН України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: О. В. Киричук (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: О. В. Киричук та ін.] ; за заг. ред. О. В. Киричука. - Київ : [б. в.], 2008. - 198 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-8640-22-3

 10. Психологія праці та управління : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф. (19 груд. 2008). Ч. 2 / АПН України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: О. В. Киричук (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: О. В. Киричук та ін.] ; за заг. ред. О. В. Киричука. - Київ : [б. в.], 2008. - 303 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-8640-22-3

 11. Психологія праці та управління : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф. (19 груд. 2008). Ч. 1 / АПН України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: О. В. Киричук (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: О. В. Киричук та ін.] ; за заг. ред. О. В. Киричука. - Київ : [б. в.], 2009. - 208 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-8640-22-3

 12. Психологія праці та управління : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф. (19 груд. 2008). Ч. 2 / АПН України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: О. В. Киричук (відп. ред.) та ін. ; упоряд.: О. В. Киричук та ін.] ; за заг. ред. О. В. Киричука. - Київ : [б. в.], 2009. - 203 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-8640-22-3

 13. Психологія працевлаштування : хрестоматія до навч. курсу / Переяслав-Хмельницький педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди ; [упоряд.: О. М. Макаренко, М. О. Голубєва, І. В. Федосєєва]. - Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2007. - 122, [1] с. - ISBN 966-8251-02-6

 14. Психология конфликта : сб. методик / [авт.-сост. Радченко О. Б.]. - Донецк : Папакица Е. К., 2008. - 167 с. - Библиогр.: с. 164-165. - ISBN 966-96255-3-Х

 15. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Психологія та педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю традиц. та дистанц. форм навчання / С. О. Сисоєва, Т. Б. Поясок ; АПН України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України, Кременчуц. ін-т Дніпропетр. ун-ту економіки та права. - Вид. 2-ге, допов. та випр. - Кременчук : [б. в.], 2008. - 531 с. - Бібліогр.: с. 515-517. - ISBN 978-966-8931-45-1

 16. Творчість та обдарованість : матеріали круглого столу, 28 січ. 2009 р. / АПН України, Ін-т обдарован. дитини АПН України ; [відп. за вип.: А. Б. Сагалакова, Ю. В. Михайлова, Л. М. Миронова]. - Київ : [б. в.], 2009. - 52 с.

 17. Чебикін, Олексій Якович. Психологічні особливості формування основ професійного іміджу : монографія / О. Я. Чебикін, О. О. Ковальова ; Півден. Наук. центр АПН України. - Одеса : [б. в.], 2009. - 223 с. - Бібліогр.: с. 197-221. - ISBN 978-966-8835-59-9

 18. Шевцова, Олена Михайлівна. Практикум з психології : навч.-метод. комплекс / О. М. Шевцова ; АПН України, Ун-т менеджменту освіти. - Київ : [б. в.], 2009. - 28 с. - Бібліогр.: с. 25-26

 19. Калюжна, Євгенія Миколаївна. Психологічні механізми особистісної тривожності у підлітковому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Є. М. Калюжна Євгенія Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. - Київ : [б. в.], 2008. - 24 с.

 20. Кононова, Марина Миколаївна. Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб'єкта : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Кононова Марина Миколаївна ; Республікан. вищ. навч. заклад "Крим. гуманіт. ун-т". - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 14-15

 21. Кравців, Олександра. Психологічні особливості розвитку професійної рефлексії викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Кравців Олександра ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 22. Нечитайло, Тетяна Андріївна. Генезис образу фізичного Я у підлітковому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Нечитайло Тетяна Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. в.], 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 23. Тичина, Ірина Миколаївна. Професійна переорієнтація випускників вищих навчальних закладів як чинник особистісного самоздійснення : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Тичина Ірина Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

 24. Турчин, Тетяна. Розвиток особистісної рефлексії у підлітків засобами художньої літератури : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Турчин Тетяна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Бездрабко, Валентина Василівна. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток : [монографія] / Валентина Бездрабко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Четверта хвиля, 2009. - 716 с. - ISBN 978-966-529-204-3

  2. Вергунов, В. А. Національна сільськогосподарська бібліографія України: історичні етапи і сучасні проблеми / В. А. Вергунов ; Держ. наук. с.-г. б-ка УААН. - Вінниця : [б. в.], 2009. - 61 с.

  3. Крушельницька, Лариса Іванівна. Культура Ноа на землях України / Л. І. Крушельницька. - Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 2006. - 173, [2] с. : мал. - Бібліогр.: с. 164-173. - ISBN 9660227841

  4. Міщук, Сергій Миколайович. Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.) : [монографія] / С. М. Міщук ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Київ : [б. в.], 2009. - 372, [4] с. - ISBN 978-966-02-5287-5

  5. Правила підготовки рукописів, які подаються на затвердження до науково-методичної ради Університету / [Шевченко Іван Іванович] ; Ун-т менеджменту освіти АПН України, держ. вищ. навч. закл. - Київ : [б. в.], 2008. - 12 с.

    1. "Серця золотий запас" : штрихи до портрета вченого, організатора аграрної науки Федора Почерняєва. Кн. 6 / Полтав. держ. аграр. акад., Ін-т свинар. ім. О. В. Квасницького УААН ; [уклад.: В. М. Нагаєвич, В. М. Самородов ; наук. ред. В. П. Рибалко]. - Полтава : [б. в.], 2009. - 103 с. : портр. - (Іст.-бібл. сер. "Постаті аграр. та біолог. науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія"). - Приурочено до 80-річ. від дня народж. д-ра с.-г. наук, проф., членкора ВАСГНІЛ, заслуж. діяча науки і техніки України, Лауреата Держ. премії України Ф. К. Почерняєва. - ISBN 978-966-2088-21-2

  6. Співець української душі (до 285-ї річниці від дня народж. Григорія Савича Сковороди) : бібліогр. покажч. / Держ. б-ка України для юнацтва ; [уклад.: Н. Мельник, Т. Кутова ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява]. - Київ : [б. в.], 2008. - 32 с.

  7. Тихомирова, Ирина Ивановна. Как воспитать талантливого педагога : сб. ст. : в 2 ч. Ч. 2. Растим читателя-творца / И. И. Тихомирова. - Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2009. - 287 с. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" ; сер. 1, вып. 5-6). - Прил. к журн. "Школьная библиотека". - ISBN 978-5-91540-037-4

  8. Тихомирова, Ирина Ивановна. Как воспитать талантливого читателя : сб. ст. : в 2 ч. Ч. 1. Чтение как творчество / И. И. Тихомирова. - Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2009. - 319 с. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" ; сер. 1, вып. 3-4). - Прил. к журн. "Школьная библиотека". - ISBN 978-5-91540-028-2

  9. Харківська державна академія культури : монографія / [авт. кол.: В. М. Шейко, М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко та ін.] ; Харк. держ. акад. культури. - Харків : ХДАК, 2009. - 195 с. - Бібліогр.: с. 190-193. - До 80-річчя з дня заснування. - ISBN 978-966-8308-23-9

  10. Шукає серце щастя... (До 100-річчя від дня народж. Василя Барки) : біобібліогр. покажч. / ДЗ "Держ. б-ка України для юнацтва" ; [уклад.: Н. Мельник, Т. Буряк, О. Круківська ; ред.: С. Чачко, В. Кучерява]. - [Київ] : [б. в.], 2008. - 43 с. - Назва на обкл. : Василь Барка


Автореферати дисертацій

  1. Скоморовська, Ірина Анатоліївна. Педагогічні засади роботи бібліотек з учнівською молоддю в Західній Україні (1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Скоморовська Ірина Анатоліївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор iconОсвіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна

Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна

Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор iconОсвіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович

Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина ОлександрівнаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка