Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна МиколаївнаСкачати 318,82 Kb.
Дата конвертації06.05.2017
Розмір318,82 Kb.

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Аніщук, Антоніна Миколаївна. Дошкільна лінгводидактика : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спец. "Дошкільна освіта" / Аніщук А. М. ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 246 с. – Бібліогр.: с. 226-237

 2. Антонюк, Тетяна Дмитрівна. Освітня політика в Україні періоду 20-х-початку 30-х рр. ХХ століття : монографія / Т. Д. Антонюк. – Київ : Леся, 2011. – 231 с. – Бібліогр.: с. 198-217. – ISBN 978-966-8126-89-5

 3. Байкіна, Ніна Григорівна. Засвоєння навчальної програми учнями з порушенням спектра аутизму : монографія / Н. Г. Байкіна, Я. В. Крет ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" . – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2010. – 339 с. – Бібліогр.: с. 313. – ISBN 978-966-599-319-3

 4. Барбашова, Ірина Анатоліївна. Дидактика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Барбашова. – [2-ге вид., випр., допов.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 227 с. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-966-2569-06-3

 5. Барбашова, Ірина Анатоліївна. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Барбашова ; М-во освіти і науки України, молоді і спорту України. – [2-ге вид., випр., допов.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2010. – 125 с. – Бібліогр.: с. 113-119. – ISBN 978-966-2569-07-0

 6. Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз : [зб. наук. ст. метод. семінару, 17 берез. 2010 р. : у 2 ч.]. Ч. 2 / НАПН України ; [за ред. В. І. Лугового, Н. Г. Ничкало ; відп. секр. Н. О. Талалуєва]. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 164 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-644-160-0

 7. Береза, Адам Васильович. Педагогічно-виконавська практика майбутнього вчителя музики : навч.-метод. посіб. / А. В. Береза ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 181 с. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-382-261-7

 8. Бібліотечка "Учитель-учителю" / Південноукр. регіонал. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [ред. і упоряд. Шолохова Н. С.]. – Херсон : Олді-плюс, 2011 ; Херсон : [б. в.], 2010. – 261 с., 250 с. – (Бібліотечка "Учитель-учителю" : методична серія для вчителів фізики ; вип. 5). – Бібліогр.: с. 261. – ISBN 978-966-2393-34-7. – ISBN 978-966-8447-46-4

 9. Біологія. 10-11 класи : прогр. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень, проф. рівень / [прогр. підгот. Т. Коршевнюк] ; М-во освіти і науки України, молоді і спорту України. – Київ : [б. в.], 2010. – 96 с.

 10. Брюн, Дик. Живопись в образовании. Опыт вальдорфской школы = Painting in Waldorf Education / Дик Брюн, Аттие Лихтхарт ; пер. с англ. Елены Мезенцевой, Галины Волковой. – 2-е изд., испр. . – Киев : НАИРИ, 2011. – 185 с. – Библиогр.: с. 184-185. – ISBN 978-966-8838-56-9. – ISBN 1-888365-50-1. – ISBN 966-8838-04-1

 11. Будяк, Л. В. Інклюзивне навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в сільському загальноосвітньому закладі : [наук.-метод. посіб.] / Л. В. Будяк ; [за наук. ред. А. А. Колупаєвої] ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : Науковий світ, 2011. – 154 с. – (Серія "Інклюзивна освіта" : [сер. засновано у 2008 р.]). – Бібліогр.: с. 133-153. – ISBN 978-966-651-508-0

 12. Вартабедян, Людмила Владимировна. Уроки русского языка. 3 класс : метод. рекомендации к тетради-пособию : [пособие для учителя]. Ч. 1 / Вартабедян Л. В. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 71 с. – (Серия "Библиотека учителя" : основана 2007 г.). – ISBN 978-966-10-1427-4. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 13. Вартабедян, Людмила Владимировна. Уроки русского языка. 3 класс : метод. рекомендации к тетради-пособию : [пособие для учителя]. Ч. 2 / Вартабедян Л. В. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 69 с., 71 с. – (Серия "Библиотека учителя" : основана 2007 г.). – ISBN 978-966-10-1649-0. – ISBN 978-966-10-1427-4. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 14. Вартабедян, Людмила Владимировна. Уроки русского языка. 4 класс : метод. рекомендации к тетради-пособию : [пособие для учителя]. Ч. 1 / Вартабедян Л. В., Голинщак Ж. А. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 87 с., 71 с. – (Серия "Библиотека учителя" : основана 2007 г.). – ISBN 978-966-10-1428-1. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 15. Вартабедян, Людмила Владимировна. Уроки русского языка. 4 класс : метод. рекомендации к тетради-пособию : [пособие для учителя]. Ч. 2 / Вартабедян Л. В. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 71 с. – (Серия "Библиотека учителя" : основана 2007 г.). – ISBN 978-966-10-1698-8. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія)

 16. Васильківська, Надія Адамівна. Методика роботи над засобами зв'язності тексту в початкових класах : монографія / Надія Васильківська. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 203 с. – Бібліогр.: с. 178-203. – ISBN 978-966-7425-82-1

 17. Вашуленко, Микола Самійлович. Навчання української мови в 3 класі : метод. посіб. / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська. – Київ : Освіта , 2011. – 170, [3] с. – (Вчителю початкових класів). – Бібліогр.: с. 172. – ISBN 978-966-04-0815-9

 18. Виховання без насилля. Дайджест 8 / Комунал. закл. "Запоріз. обл. акад. післядиплом. пед. освіти Запоріз. обл. ради" ; [упоряд.: О. М. Байєр, О. М. Сироватко, Ю. М. Чемодурова]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 299 с. – Бібліогр.: с. 297. – ISBN 978-966-191-084-2

 19. Виховна робота в навчальних закладах. Вип. 14 / [редкол.: Хоменко М. П., Угнівенко Т. М. ; ред. Світельська С. Ф.]. – [Немішаєве] : [б. в.], 2010. – 267 с.

 20. Волик, Лариса Віталіївна. Підготовка майбутніх педагогів до анімаційної діяльності : монографія / Л. В. Волик ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 274 с. – Бібліогр.: с. 247-274. – ISBN 978-966-2538-03-8

 21. Голинщак, Ж. А. Уроки русского языка. 2 класс : метод. рекомендаци к тетрадям-пособиям : [пособие для учителя]. Ч. 1 / Голінщак Ж. А. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 68 с. – (Серія "Бібліотека вчителя" : засновано 2007 р.). – ISBN 978-966-10-1663-6. – ISBN (серія) 978-966-10-1765-7

 22. Голинщак, Ж. А. Уроки русского языка. 2 класс : метод. рекомендации к тетради-пособию : [пособие для учителя]. Ч. 2 / Голинщак Ж. А. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 77, [1] с. – (Серия "Библиотека учителя" : основана 2007 г.). – ISBN 978-966-10-1713-8. – ISBN (серія) 978-966-10-1765-7

 23. Гончаренко, Семен Устимович. Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – [Рівне] : Волинські обереги, 2011. – 519 с. – ISBN 978-966-416-236-1. – ISBN 966-06-0002-X (1-ше вид.)

 24. Горленко, Ганна Олексіївна. Економіка (профільний рівень) : Тренувальні вправи + Лабораторні роботи : навч. посіб. для учнів 10-х кл. суспіл.-гуманіт. напрямку навчання / Г. О. Горленко. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 75 с. – Бібліогр.: с. 74. – ISBN 978-966-496-158-2

 25. Горленко, Ганна Олексіївна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з економіки для учнів 11 класів / Г. О. Горленко. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 223 с. – (Державна підсумкова атестація). – Бібліогр.: с. 220-221. – ISBN 978-966-496-139-1

 26. Горленко, Ганна Олексіївна. Методичний посібник для вчителя до посібника "Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи + Лабораторні роботи". [10 клас] / Г. О. Горленко. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 79 с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 978-966-496-164-3

 27. Джура, Олександр Дмитрович. Освіта в системі життєтворчості особистості : монографія / Олександр Джура. – Київ : Знання України, 2011. – 343 с. – Бібліогр.: с. 323-343. – ISBN 978-966-316-295-9

 28. Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання : наук.-метод. зб. Вип. 1 / Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; [голов. ред. Колупаєва А. А. ; заст. голов. ред. Литовченко С. В. ; редкол.: І. Д. Бех та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 244 с. – Бібліогр.: с. 241. – ISBN 978-966-97113-3-5

 29. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освіт. прогр. / [авт. кол.: Богуш А. М., Аматьєва О. П. та ін. ; наук. кер. К. Л. Крутій] ; Комунал. закл. "Запоріз. обл. акад. післядиплом. пед. освіти Запоріз. обл. ради". – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 186 с. – ISBN 978-966-191-086-6

 30. Елективні програми з розвитку україномовної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти : [навч.-метод. посіб.] / Ун-т менеджменту освіти НАПН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України ; [за наук. ред. В. І. Пуцова, М. І. Скрипник]. – Київ : [б. в.], 2010. – 115 с. – Бібліогр.: с. 113-114. – ISBN 978-966-7863-91-3

 31. Зарубінська, Ірина Борисівна. Формування соціальної компетентності студентів вищих навчальних закладів (теоретико-методичний аспект) : монографія / І. Б. Зарубінська ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 348 с. – Бібліогр.: с. 320-346. – ISBN 978-966-483-445-9

 32. Збірник нормативно-правових і методичних матеріалів з питань формування здорового способу життя серед студентської молоді / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України ; [упоряд. : Буянова Г. В., Кузнєцова О. В.; за заг. ред.Левківського К. М. , Удалової О. А. ; відп. за вип. : Ю. В. Ївженко]. – Київ : Четверта хвиля, 2011. – 267 с. – ISBN 978-966-529-245-6

 33. Здоровье в твоих руках : пособие по превентив. воспитанию (формирование навыков здорового образа жизни на основах превентив. воспитания) / Донец. гор. дет. обществ. орг. Всеукр. дет. об-ния "Екологічна варта" ; [сост., отв. ред.: Толмачева Л. П. ; науч. ред.: Кленова А. Г.]. – Изд 2-е., испр. и доп. – Донецк : НОУЛИДЖ, Донец. отд-ние, 2010. – 164, [1] с. – ISBN 978-617-579-057-1

 34. Зимівець, Наталія Володимирівна. Навчання здоров'я: просвітницька робота з підлітками щодо збереження, розвитку та зміцнення репродуктивного здоров'я : навч. посіб. / Н. В. Зимівець , В. С. Петрович, О. Ю. Закусило ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Укр.-Швейцар. прогр. "Здоров'я матері та дитини", Укр. фонд "Благополуччя дітей". – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 357 с. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ ім. Лесі Українки"). – Бібліогр.: с. 347-357. – ISBN 978-966-600-493-5 (серія). – ISBN 978-966-600-526-0

 35. Канішевська, Любов Вікторівна. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія / Канішевська Любов ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : ХмЦНТЕІ, 2011. – 366 с. – Бібліогр.: с. 269-297. – ISBN 978-966-7872-88-5

 36. Касьянова, Ольга Володимирівна. Формування комунікативної компетентності підлітка в громадському дитячому об'єднанні : [наук.-метод. посіб.] / О. В. Касьянова ; Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Луганськ : Рєзніков В. С., 2010. – 342 с. – Бібліогр.: с. 340-342. – ISBN 978-617-509-100-5

 37. Клименюк, Микола Миколайович. Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах : [монографія] / М. М. Клименюк, І. С. Кочарян. – Київ : Освіта України, 2011. – 190 с. – Бібліогр.: с. 152-163. – ISBN 978-966-188-188-3

 38. Книга для вчителя до практичного курсу англійської мови "Englishland 2" : [у 2 т.]. Т. 2 / [авт.: О. М. Коваль, Л. М. Балика та ін.]. – Дніпропетровськ ; Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2011. – 124, [1] с. – ISBN 978-966-348-236-1 (загальний). – ISBN 978-966-348-243-9 (том 2)

 39. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : [метод. посіб.] / авт.: Безпалько О. В. [та ін.] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту. – Київ : Калита, 2010. – 369 с. – Бібліогр.: с. 369. – ISBN 978-966-8879-69-2

 40. Коротяєв, Борис Іванович. Педагогічна філософія : колектив. моногр. / Б. І. Коротяєв, В. С. Курило, С. В. Савченко ; Держ.закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 339 с. – Бібліогр.: с. 295-339. – ISBN 978-966-617-241-2

 41. Кріль, Олена Павлівна. Подаруйте дітям любов. 1-4 класи : нестандартні виховні заходи / О. П. Кріль. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 110, [1] с. – ISBN 978-966-10-1924-8

 42. Круковська, Ірина Миколаївна. Інструктивно-методичні матеріали до курсу "Історія педагогіки" : [метод. посіб.] / Круковська І. М. ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 139 с. – Бібліогр.: с. 135-139

 43. Культура здоров'я особистості : курс лекцій / [авт. кол.: Олендер І. О. (кер.), В. С. Грушко та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 195 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-10-1288-1

 44. Курок, Віра Панасівна. Технологічна практика студентів фізико-технічного факультету : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 6.010103 "Технологічна освіта (технічна праця)" / В. П. Курок ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. М. Довженка, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: с. 24

 45. Лісовець, Олег Васильович. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : навч. посіб. / О. В. Лісовець. – Київ : Академія, 2011. – 255 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 250-255. – ISBN 978-966-580-310-2 (серія). – ISBN 978-966-580-360-7

 46. Личность в едином образовательном пространстве : сб. науч. ст. 1 Междунар. образоват. форума (г. Запорожье, 5-7 мая 2010 г.). Ч. 1. Конференция "Философия образования личности" / Комунал. учреждение "Запорож. обл. ин-т последиплом. пед. образования" ; [редкол.: Аксенова О. П. и др.]. – Запорожье : ЛІПС, 2010. – 239 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-191-041-5

 47. Личность в едином образовательном пространстве : сб. науч. ст. 1 Междунар. образоват. форума (г. Запорожье, 5-7 мая 2010 г.). Ч. 2. Конференции "Детство в современном мире: первые 7 лет и вся жизнь", "Информационно-коммуникативное пространство как новая среда личности" / Комунал. учреждение "Запорож. обл. ин-т последиплом. пед. образования" ; [редкол.: Аксенова О. П. и др.]. – Запорожье : ЛІПС, 2010. – 342 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-191-041-5

 48. Личность в едином образовательном пространстве : сб. науч. ст. 1 Междунар. образоват. форума (г. Запорожье, 5-7 мая 2010 г.). Ч. 3. Конференции "Образовательное пространство и индивидуальность: современная дидактика, задания диагностики, оценка качества образования", "Личность и здоровьесберегающее пространство" / Комунал. учреждение "Запорож. обл. ин-т последиплом. пед. образования" ; [редкол.: Аксенова О. П. и др.]. – Запорожье : ЛІПС, 2010. – 287 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-191-041-5

 49. Личность в едином образовательном пространстве: организация, содержание и технологии освоения : коллективная монография / Комунал. учреждение "Запорож. обл. акад. послядиплом. пед. образования Запорож. обл. совета" ; [науч. ред.: Е. Л. Крутий, А. И. Павленко, В. В. Пашков]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 427 с. – Библиогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-191-083-5

 50. Лобода, Світлана Миколаївна. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси XX століття: протистояння ідей : [монографія] / С. М. Лобода ; [наук. ред. Курило В. С.] ; Держ.закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : НУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 503 с. – Бібліогр.: с. 417-503. – ISBN 978-966-617-250-4

 51. Лодатко, Євген Олександрович. Математична культура вчителя початкових класів : монографія / Є. О. Лодатко ; за заг. ред. С. Т. Золотухіної ; Міжнар. економіко-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука. – Рівне ; Слов'янськ : Маторін Б. І., 2011. – 322 с. – Бібліогр.: с. 227-267. – ISBN 978-966-1554-65-7

 52. Лубенко, Володимир Васильович. Универсум. Школа будущего. Кн. 3. Семья / В. В. Лубенко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Киев : Информ.-аналит. агенство, 2010. – 137 с. – Библиогр.: с. 132-133. – ISBN 978-617-571-001-2

 53. Методика професійного навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. : для традиц. та дистанц. форм навчання. Ч. 1. Дидактичне проектування / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – [Вид. 2-ге, переробл. та допов.]. – Харків : Шевченко С. О., 2010. – 263 с. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-966-8855-40-59

 54. Методика професійного навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. інженерно-пед. спец. : для традиц. та дистанц. форм навчання. Ч. 2. Основні технології навчання / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – [Вид. 2-ге, переробл. та допов.]. – Харків : Шевченко С. О., 2010. – 253 с. – Бібліогр.: с. 250-252. – ISBN 978-966-8855-40-59

 55. Методичні рекомендації до написання і оформлення курсової роботи з педагогіки : метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Валентина Бобрицька, Любов Канішевська [та ін.] ; Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка. Гуманіт. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 87 с. – Бібліогр.: с. 82-87

 56. Методичні рекомендації до написання і оформлення магістерської роботи / Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка. Пед ін-т ; [уклад.: В. І. Бобрицька, К. І. Волинець, Н. В. Кудикіна]. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 111 с. – Бібліогр.: с. 106-111

 57. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : матеріали Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. за 2010 р. [м. Київ, 18-19 квіт. 2011 р.] / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; [голов. ред. Радкевич В. О. ; редкол.: Волкова Т. В. ; відп. ред. Гуменна Л. С.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 291 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2553-09-3

 58. Омельченко, Галина Леонидовна. Взаимодействие мастера производственного обучения и преподавателя специальных дисциплин в организации учебно-воспитательного процесса в ПТУЗ швейного профиля : метод. рекомендации / Омельченко Г. Л. ; Ин-т проф.-техн. образования НАПН Украины. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2010. – 102, [1] с. : фот. – Библиогр.: с. 60-61. – ISBN 978-966-491-170-9

 59. Омельченко, Галина Леонидовна. Лабораторно-практические работы по предмету "Технология изготовления одежды" : метод. рек. / Г. Л. Омельченко, О. А. Медведева ; Ин-т проф.-техн. образования НАПН Украины. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2010. – 90 с. – Библиогр.: с. 91. – ISBN 978-966-491-135-8

 60. Організаційно-педагогічні умови формуваня технологічної культури керівника школи : [наук.-метод. посіб.] / [авт. кол.: Ніконов Ю. М., Островерхова Н. М. та ін. ; за ред. Н. М. Островерхової] ; Ін-т педагогіки НАПН України, Херсон. загальноосвіт. шк. І-ІІІ ступ. № 15 Херсон. міськ. ради. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 154 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-660-668-9

 61. Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 трав. 2010 р. / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України, Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка ; [редкол.: Огнев'юк В. О. та ін.]. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 152 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 62. Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т інформатики ; [редкол.: Авраменко О. В., Сергієнко В. П. (голова, наук. ред.) та ін. ; відп. секр.: Кухар Л. О., Кашина Г. С.]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 134 с. – Бібліогр. у кінці ст. – Конф. проводиться у рамках викон. проекту "Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС" за прогр. Європ. Союзу Tempus та з нагоди 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова . – ISBN 978-966-660-603-0

 63. Осонцений світ Валерія Федоренка / [літ. ред. : Ольга Мостепан ; упоряд,, заг. ред. К. Рибалко]. – Київ : Задруга, 2011. – 235, [4] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 211-222. – ISBN 978-966-432-086-0

 64. Павлова, Олена Вікторівна. Інноваційні технології соціальної роботи у вищій школі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Павлова ; М-во освіти і науки України. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 196 с. – Бібліогр.: с. 133-146. – ISBN 978-966-380-467-5

 65. Пахненко, Ирина Ивановна. Методика преподавания русского языка в начальной школе с украинским языком обучения: тестовые и индивидуальные учебно-исследовательские задания : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / И. И. Пахненко. – Сумы : Университетская книга, 2011. – 158 с. – Библиогр.: с. 155-158. – ISBN 978-966-680-530-3

 66. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, державний вищий навчальний заклад. Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : зб. наук. пр. Вип. 20. Педагогіка. Психология. Філософія / Над. розд. "Педагогіка" працювали: Конох А. П., Круцевич Т. Ю. та ін. ; голов. ред. В. П. Коцур ; редкол.: Вашуленко М. С. та ін.] ; [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди"], М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2011. – 591 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 67. Пріорітетні напрями роботи дошкільної освіти на 2011-2012 навчальний рік: методичний аспект. Вип. 10 / КЗ "Запоріз. обл. акад. післядиплом. пед. освіти Запоріз. обл. ради" ; [за наук. ред. К. Л. Крутій]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 247 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-191-087-3

 68. Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : зб. ст. за матеріалами наук.-практ. конф. IХ Ірпінських міжнар. наук.-пед. читань, 26-27 трав. 2011 р., м. Ірпінь. Ч. 1 / Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2011. – 479 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-337-241-9

 69. Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 лют. 2010 р. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка ; [редкол.: В. О. Огнев'юк та ін.]. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 142 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 70. Рібцун, О. Г. Іграшки з природного матеріалу / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – [Київ] : Літера, [2011]. – 63 с. – (Я - чарівник) (Образотворча діяльність дитини). – ISBN 978-966-178-175-6

 71. Рібцун, О. Г. Навчайся разом з нами робити оригамі / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – [Київ] : Літера, [2011]. – 63 с. – (Я - чарівник) (Образотворча діяльність дитини). – ISBN 978-966-178-130-5

 72. Рібцун, О. Г. Пластилінові фантазії / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – [Київ] : Літера, [2011]. – 63 с. – (Я - чарівник) (Образотворча діяльність дитини). – ISBN 978-966-178-129-9

 73. Ріктор, Тетяна Леонідівна. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальностей 8.050201 "Менеджмент організацій", 8.050109 "Управління персоналом і економіка праці" / Т. Л. Ріктор, Є. Р. Чернишова ; НАПН України. Ун-т менеджменту освіти. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : [б. в.], 2010. – 60 с. – Бібліогр.: с. 58-59

 74. Резник, Николай Антонович. Развитие способностей к интеллектуальному творчеству : метод. разработка по теории и практике формирования личности с высоким уровнем креативности / Н. А. Резник ; Днепропетров. обл. центр науч.-технич. творчества и информ. технологий учащейся молодежи. – Днепропетровск : Герда, 2010. – 51 с. – Библиогр.: с. 51. – ISBN 978-966-8856-41-9

 75. Розвиток професійно-методичної компетентності майбутньго вчителя іноземної мови: проблемні завдання : навч. посіб. / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич [та ін.] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 198 с. – Бібліогр.: с. 187-198. – ISBN 978-966-485-074-9

 76. Розвиток психологічної готовності педагогів до творчої професійної діяльності : наук.-метод. посіб. / НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Миколаїв. спеціаліз. шк. І-ІІІ ступенів мистецтв і приклад. ремесел "Акад. дитяч. творчості" ; [за наук. ред. Е. О. Помиткіна]. – Київ ; Миколаїв : [б. в.], 2010. – 288 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-8889-31-8

 77. Розвиток сучасної школи за проектом "Від рідної мови до мови загальнодержавної" / Укр. гуманіт. ліцей Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, НВК "Укр. школа-гімназія" м. Сімферополя ; [упоряд. Сазоненко Г. С. ; ред. рада: Сазоненко Г. С. та ін.]. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2010. – 393 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-354-390-1

 78. Романюк, Ірина Анатоліївна. Діагностика як метод моніторинґових досліджень професійної компетентності педагогів дошкільного навчального закладу : навч.-метод. посіб. / Ірина Романюк ; Упр. освіти Миколаїв. міськради. Наук.-метод. центр. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 154 с. – Бібліогр.: с. 147-154. – ISBN 978-966-191-080-4

 79. Ростовський, Олександр Якович. Теорія і методика музичної освіти : [навч.-метод. посіб.] / О. Я. Ростовський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 638, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-10-1651-3

 80. Сазонова, Анастасія Вікторівна. Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку : навч. посіб. [для студ. спец. "Дошкільна освіта"] / А. В. Сазонова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 243, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-238. – ISBN 978-966-194-049-8

 81. Сидоренко, Світлана Анатоліївна. Правова освіта та правове виховання : наук.-метод. посіб. для навч. закл. та викладачів правознав. дисциплін / С. А. Сидоренко, Т. М. Ткачова, О. В. Карпушина ; Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. юстиції у Луган. обл. – 2-ге вид. – Луганськ : Рєзніков В. С., 2010. – 375 с. – Бібліогр.: с. 374. – ISBN 978-617-509-104-3

 82. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку : [монографія] / Світлана Сисоєва, Ніна Батечко ; Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЕКМО, 2011. – 341 с. – Бібліогр.: с. 318-336. – ISBN 978-966-2153-58-3

 83. Собко, Валентина Миколаївна. Тематичне планування : старший дошкіл. вік : посіб. на допомогу дошкіл. працівникам : [у 2 ч.]. Ч. 1 / Валентина Собко, Наталія Юрчик ; Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2011. – 271 с. – (Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі"). – ISBN 978-617-539-056-6

 84. Собко, Валентина Миколаївна. Тематичне планування : старший дошкіл. вік : посіб. на допомогу дошкіл. працівникам : [у 2 ч.]. Ч. 2 / Валентина Собко, Наталія Юрчик ; Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2011. – 255 с. – (Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у світі"). – ISBN 978-617-539-057-3

 85. Студінський, Володимир Аркадійович. У просторі часу : Десять сторінок з історії Малинського ЗНВК "Школа-ліцей № 1 імені Ніни Сосніної" / В. А. Студінський ; [ред. : Ю. Заблоцький ; макет та художнє оформ. Юлії Заблоцької] . – [Б. м.] : НДНЦ "ПринцепС", 2009. – 190 с. : фот. – ISBN 966-96620-3-6

 86. Сушенцева, Лілія Леонідівна. Основи професійної мобільності : навч.-метод. посіб. / Лілія Сушенцева ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 160, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-161. – ISBN 978-966-177-141-2

 87. Сушенцева, Лілія Леонідівна. Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика : монографія / Лілія Сушенцева ; за ред. Н. Г. Ничкало ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 437, [1] с. – ISBN 978-966-177-142-9

 88. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. № 2 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Ярошинська О. О. (заст. голов. ред.), Євтух М. Б. та ін.]. – [Умань] : Жовтий, 2010. – 268 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 89. Усе для абітурієнта: Київщина, 2010-2011 : довідник . Вип. 7. – Київ : Майстер-клас, 2010. – 143 с. – ISBN 978-966-444-287-6

 90. Фізика. 10-11 класи : прогр. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень, проф. рівень / М-во освіти і науки України. – Київ : [б. в.], 2010. – 63 с.

 91. Хінєва, Антоніна Дмитрівна. Аналітичний аспект управлінської діяльності організаторів виховного процесу / А. Д. Хінєва ; Упр. освіти і науки Запоріз. міськ. ради. Навч.-метод. центр . – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 51 с. – Бібліогр.: с. 51. – ISBN 978-966-191-077-4

 92. Чайка, Володимир Мирославович. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка. – Київ : Академвидав, 2011. – 238 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 978-966-8226-89-2 (серія). – ISBN 978-617-572-012-7

 93. Черниш, Анатолій Петрович. Управлінська діяльність керівника навчального закладу : навч. посіб. / А. П. Черниш ; Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка. Ін-т лідерства та соц. наук. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 55, [1] с. – Бібліогр.: с. 54-55

 94. Шаповал, Роман Володимирович. Освітня діяльність в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія / Р. В. Шаповал. – Харків : Золота миля, 2011. – 346 с. – Бібліогр.: с. 320-344. – ISBN 978-966-1685-19-1

 95. Яцула, Тетяна Володимирівна. Підготовка майбутніх учителів до організації дозвілля школярів : монографія / Т. В. Яцула ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Айлант, 2010. – 403 с. – Бібліогр.: с. 367-403. – ISBN 978-966-630-042-6

ПСИХОЛОГІЯ

 1. IQ вашої дитини : тести на визначення рівня інтелект. розвитку дитини віком 7-10 р. / [упоряд. О. Чорновіл] ; худож. Наталя Діденко. – [Київ] : Країна Мрій, [2010]. – 143 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-538-035-2

 2. Данилюк, Іван Васильович. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір : монографія / Іван Данилюк. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 431 с. – Бібліогр.: с. 376-431. – ISBN 978-966-7889-48-7

 3. Карамушка, Людмила Миколаївна. Мотивація підприємницької діяльності : монографія / Л. М. Карамушка, Н. Ю. Худякова ; НАПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Укр. Асоц. організацій. психологів та психологів праці. – Київ ; Львів : Сполом, 2011. – 206 с. – Бібліогр.: с. 165-180. – ISBN 978-966-665-555-7

 4. Карамушка, Людмила Миколаївна. Психологія організаційної культури (на матеріалі промислових підприємств) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Карамушка, І. І. Сняданко ; Нац. ун-т "Львів. політехника". Ін-т гуманіт. і соц. наук, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Укр. Асоц. організацій. психологів та психологів праці. – Київ ; Львів : Край, 2010. – 210 с. – Бібліогр.: с. 168-187. – ISBN 978-966-547-338-1

 5. Плохих, Виктор Владимирович. Психология временной регуляции деятельности человека : монография / Виктор Плохих ; Укр. инж.-пед. акад. – Донецьк : Ландон-ХХI, 2011. – 411 с. – Библиогр.: с. 381-411. – ISBN 978-966-2569-21-6

 6. Практична психологія : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: Н. П. Зубалій, Н. В. Лазарева та ін. ; наук. ред. і відп. за вип.: Н. П. Зубалій] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т педагогіки і психології. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 426 с. – ISBN 978-966-660-708-2

 7. Словник-довідник психолога-консультанта / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Галиц. ін-т ім. В'ячеслава Чорновола ; [уклад.: Н. В. Гаркавенко та ін. ; наук. ред. В. Г. Панок]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 199 с. – Бібліогр.: с. 188-199. – ISBN 978-966-423-099-2

 8. Ткалич, Маріанна Григорівна. Гендерна психологія : навч. посіб. / М. Г. Ткалич. – Київ : Академвидав, 2011. – 245 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр.: с. 241-245. – ISBN 978-966-8226-89-2 (серія). – ISBN 978-617-572-014-1

 9. Штифурак, Володимир Сергійович. Психологія сім'ї : навч.-метод. посіб. / В. С. Штифурак. – Вінниця : Планер, 2011. – 321 с. – Бібліогр.: с. 316-320. – ISBN 978-966-2337-31-0


НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2006-2011 рр.) / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України ; за наук. ред. В. О. Радкевич ; [упоряд.: Косань Д. В., Костюк Ю. О. ; вступ. ст. Радкевич В. О. ; бібліогр. ред.: Горбенко Н. А., Вербова В. В.]. – Наук. вид. – Київ : [б. в.], 2011. – 129 с. – ISBN 978-966-2553-06-2

 2. Завальнюк, Олександр Михайлович. Лідер наукової школи : до 65-річчя від дня народж. і 40-річчя наук.-пед. праці проф. Л. В. Баженова / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 179 с. : вкл. л. [18 с.]. – (Серія "Видатні випускники Кам'янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка"). – ISBN 978-966-496-137-7 (Серія). – ISBN 978-966-496-176-6

 3. Паланюк, Неля Анатоліївна. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. аграр. вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації з екон. спец. галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" / Паланюк Н. А. , Петренко В. Г. ; [відп. за вип. : Г. Кураченко ; ред. : Н. М. Салмай]. – Київ : Аграрна освіта, 2010. – 250 с. – Бібліогр.: с. 245-246. – ISBN 978-966-2007-17-6

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ

 1. Кавалерова, Ніна Антонівна. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди : [монографія] / Н. А. Кавалерова, Н. В. Іванова ; [завідувачка ред. : Т. М. Забанова ; ред. : Н. Я. Рихтік]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 151, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-161. – ISBN 978-966-190-374-5

 2. Клименюк, Александр Валерианович. Знание, познание, когниция : [монография] / Клименюк А. В. . – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 303 с. – Бібліогр.: с. 296-302. – ISBN 978-966-07-1768-8СУСПІЛЬНІ НАУКИ

  1. Акмеологія - наука ХХІ століття : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 лют. 2011 р. / Київ. ун-т ім. Бориса Гринченка, Укр. акад. акмеол. наук ; [заг. ред. В. О. Огнев'юка ; редкол.: Л. Л. Хоружа, В. І. Перевозчиков, Н. М. Віннікова]. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 229 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  2. Аткинсон, Мэрилин. Наука и искусство коучинга: Внутренняя динамика = Art & Science of Coaching: Inner Dynamics. [Кн. 1] / Мэрилин Аткинсон, Рэй Т. Чойс ; [под ред. Анжелы Ястреб ; пер. с англ.]. – Киев : Companion Group, 2010. – 205 с. – Библиогр.: с. 202-204. – ISBN 978-0-9783704-1-1 (англ.). – ISBN 978-966-1629-04-1

  3. Аткинсон, Мэрилин. Наука и искусство коучинга: Пошаговая система коучинга = Art & Science of Coaching: Step By Step. [Кн. 2] / Мэрилин Аткинсон, Рэй Т. Чойс ; [под ред. Анжелы Ястреб ; пер. с англ.]. – Киев : Companion Group, 2010. – 251 с. – Библиогр.: с. 247-249. – ISBN 978-0-9783704-0-4 (англ.). – ISBN 978-966-1629-03-4

  4. Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України / Ін-т трансформації суспільства ; [за заг. ред. О. І. Соскіна]. – Київ : [б. в.], 2011. – 80 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 978-966-8534-09-6

  5. Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [ред. рада : Фещенко Володимир Володимирович, Бурмака Микола Олексійович, Загребной Вадим Миколайович та ін. ; за ред. В. Фещенка ; кер. проекту : Фещенко В. В.]. – [Київ] : Укр. агенство фінанс. розвитку, [2011]. – 391 с. – (Серія "Фінансові операції" : бібліотека фахівця). – ISBN 978-966-96819-8-0

  6. Глобальні проблеми світу : атлас / The world bank Washington ; дизайн Harper Сollins Publisners ; фото на обкл. Білла Росса/Corbis. – Київ : Картографія, 2009. – 144 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-475-396-5. – ISBN 978-0-8213-7603-4. – ISBN 978-0-8213-7604-1

  7. Основи державного управління: організаційні структури та фінансовий контроль / [Жак Ціллер, Гаррі Гавенс та ін. ; пер. Ірини Чуприної]. – Київ : Центр адаптації держ. служби до стандартів Європ. Союзу, 2010. – 208 с. – (Серія "Бібліотека молодого державного службовця"). – ISBN 978-966-8918-29-2

  8. Савченко, Андрій Володимирович. Кримінальне право України : посіб. для підготовки до держ. екзаменів / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов ; Нац. акад. внутріш. справ. – Навч. вид. – Київ : О. С. Ліпкан, 2011. – 182 с. – Бібліогр.: с. 169-173. – Авт. зазначені на обкл. – ISBN 978-966-2439-21-2

  9. Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу : метод. рек. / НАПН України. Ін-т соц. і політич. психології ; [за наук. ред. Т. М. Титаренко]. – Київ : Міленіум, 2010. – 83 с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 978-966-8063-90-10ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

  1. Беденко, Марко Васильович. Барвисті задачі. 4 клас : збірник задач / Марко Беденко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 87, [1] с. – (Серія "Математика з усмішкою" : заснована 2002 р.). – ISBN 966-692-059-Х (серія). – ISBN 978-966-10-0560-9

  2. Возняк, Григорій Михайлович. Настільна книга вчителя. Математика. 5 клас / Григорій Возняк, Олена Фурман ; [ред. Олег Чиж ; літ. ред. Людмила Олійник ; обкл. Світлани Бєдної]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 159 с. – Бібліогр.: с. 156. – ISBN 978-966-07-1879-1

  3. Головко, Зоя Лук'янівна. Математика. 1-4 класи : тематичні та підсумкові роботи / З. Л. Головко, Н. Я. Походжай, С. І. Рябова. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 80 с. – ISBN 978-966-10-1831-9

  4. Дюпен, Шарль П'єр Франсуа. Геометрія мистецтв і ремесел / Шарль П'ер Франсуа Дюпен ; пер. з фр., передм., біогр. нарис, заг. ред. та прим. В. О. Тадеєва. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 334 с. – (Серія "Класики популяризації науки" : заснована 2007 року). – ISBN 978-966-408-435-9 (серія). – ISBN 978-966-10-1433-5

  5. Канюк, О. Л. Німецько-український та українсько-німецький математичний словник = Deutsch-ukrainisches und ukrainisch-deutsches mathematisches Worterbuch / О. Л. Канюк, Н. В. Кіш ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: с. 32. – Назва на обкл. нім. мовою. – ISBN 978-617-596-030-1

  6. Клочко, Ігор Якович. Нестандартна математика. 7 клас : тест. завдання : посіб. для підготов. до мат. турнірів та олімпіад / І. Я. Клочко ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Володимир Дячун ; ілюстр. Ані Клочко ; худож. обкл. Ростислав Крамар]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 127 с. – (Готуємося до математичних турнірів). – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-966-10-1524-0. – ISBN 978-966-10-0742-9 (серія)

  7. Косоротова, Євгенія Іванівна. Математична логіка. 2 клас : навч. посіб. / Є. І. Косоротова, С. І. Якименко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 77, [2] с. – ISBN 978-966-10-0799-3

  8. Косоротова, Євгенія Іванівна. Математична логіка. 3 клас : навч. посіб. / Є. І. Косоротова, С. І. Якименко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 85, [2] с. – ISBN 978-966-10-0800-6

  9. Косоротова, Євгенія Іванівна. Математична логіка. 4 клас : навч. посіб. / Є. І. Косоротова, С. І. Якименко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 77, [2] с. – ISBN 978-966-408-474-8

  10. Математика. Словник шкільної термінології / [Чепіга Ю. В.]. – Харків : Торсінг плюс, [2010]. – 382, [1] с. – ISBN 978-966-404-464-3

  11. Основи здоров'я : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Бібік [та ін.]. – 3-тє вид. – Київ : Генеза, 2011. – 143 с. – ISBN 978-966-504-748-3

  12. Фізика. Словник шкільної термінології / [Глейзер Н. В.] . – Харків : Торсінг плюс, [2010]. – 383 с. – ISBN 978-617-030-030-0

  13. Хімія. Словник шкільної термінології / [Гранкіна Т. М.]. – Харків : Торсінг плюс, [2010]. – 383 с. – ISBN 978-617-030-032-4


МИСТЕЦТВО. СПОРТ

  1. Ткаченко, Віктор Тимофійович. Практикум з легкої атлетики : практикум з легкої атлетики : галузь знань: 0102. "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" : напрям підготов.: 6010201. "Фізичне виховання" : [навч. посіб.] / В. Т. Ткаченко ; голов. ред. : Наталія Перинська ; дизайн обкл. : Ігор Максимчук ; випуск. ред. : Олександр Баранов ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Інститут соц. та мистец. освіти, ф-т фіз. виховання, Каф. спорт. дисциплін. – Київ : Освіта України, 2011. – 266 с. : іл. – ISBN 978-966-188-186-9

  2. Урбшайт, Эрика. Преподавание рукоделия. Опыт вальдорфской школы / Эрика Урбшайт ; пер. с нем. Татьяны Пузановой. – Киев : Наири, 2011. – 107 с. – ISBN 978-966-8838-50-7


МОВА. ЛІТЕРАТУРА

  1. Англійська мова. 4 курс : підруч. для студ. вищ. навч. закл. України / М. О. Возна, О. Гапонів, Н. М. Антонюк та ін. ; за заг. ред. В. І. Карабана ; [ред : С. І. Мазур]. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 434 с. – ISBN 978-966-382-162-7

  2. Барановська, Тетяна Володимирівна. Граматика англійської мови = Exercises in English Grammar : зб. вправ : навч. посіб. / Т. В. Барановська. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Логос-М, 2011. – 382, [1] с. – (Серія "Учням та абітурієнтам" : заснована у 1997 р.). – ISBN 966-509-066-6

  3. Васильченко, В'ячеслав Миколайович. Українське мовлення : 100 самодиктантів для роботи над удоскон. писемної грамотності : навч. посіб. / В'ячеслав Васильченко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 159 с. – (Серія "Сам собі репетитор" : заснована 2004 р.). – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-692-634-2 (серія). – ISBN 978-966-10-1223-2

  4. Вашуленко, Николай Самойлович. Послебукварик. 1 класс / Н. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарийчук. – Киев : Літера, [2011]. – 111 с. – ISBN 978-966-178-160-2

  5. Горак, Роман Дмитрович. Кров на чорній ріллі : есе-біографія Василя Стефаника / Роман Горак. – Київ : Академія, 2010. – 601, [2] с. – ISBN 978-966-580-340-9

  6. Грицюк, Ігор Васильович. Довідник з граматики німецької мови / Ігор Грицюк ; [ред. Оксана Пилипів ; літ. ред. укр. тексту Оксана Давидова ; дизайн обкл. Світлана Бєдна]. – [2-ге вид., випр. й допов.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 287 с. – Бібліогр.: с. 285. – ISBN 978-966-07-1867-8

  7. Грицюк, Ігор Васильович. Німецька мова : репетитор / Ігор Грицюк ; [літ. ред. україномовного тексту Людмила Олійник ; дизайн обкл. Світлана Бєдна]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 191 с. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 978-966-07-1905-7

  8. Грицюк, Ігор. Поговорімо [тобто поговоримо] німецькою! : 160 усних розмовних тем = Sprechen wir Deutsch! : 160 Gesprachsthemen / Ігор Грицюк ; [ред. Леся Вознюк ; ред. укр. тексту Маргарита Більчук ; ред. нім. тексту: Маттіас та Оксана Дворак ; обкл. Світлани Бєдної]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 287 с. – ISBN 978-966-07-1723-7

  9. Должикова, Тетяна Іванівна. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : навч. посіб. / Т. І. Должикова, Т. П. Терновська. – Київ : Ленвіт, 2011. – 132 с. – ISBN 978-966-8995-51-4

  10. Князян, Маріанна Олексіївна. Домашнє читання : навч. посіб. для студ. від-ня фр. філол. ф-ту РГФ / М. О. Князян, І. В. Панченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 95 с. – Бібліогр.: с. 94. – ISBN 978-966-190-420-9

  11. Кубішин, Лариса Василівна. Українська мова. 8 клас : тест-контроль / Лариса Кубішин ; [ред. Людмила Олійник ; літ. ред. Маргарита Більчук ; обкл. Світлани Бєдної]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 63 с. – (Формат ЗНО). – ISBN 978-966-07-1876-0

  12. Мельничайко, Олександра Іванівна. Навчально-тренувальні вправи з синтаксису складного речення з принагідним повторенням синтаксису простого речення, будови слова і словотвору / О. І. Мельничайко, М. Й. Криськів. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 87, [1] с. – (Серія "Сам собі репетитор" : заснована 2004 р.). – ISBN 978-629-634-2 (серія). – ISBN 978-966-10-1702-2

  13. Мовленнєві жанри в міжкультурній комунікації : [монографія] / Р. Помірко, Ф. Бацевич, А. Паславська та ін. ; [відп. за вип. : Павло Лозинський ; редагування : Анна Весній ; обкл. : Руслан Водолазський] . – Львів : ПАІС, 2010. – 279 с. – Бібліогр.: с. 252-256. – ISBN 978-96601585-46-0

  14. Моргало, Алла Степанівна. Українська мова. Диференційовані завдання до вправ. 4 клас / А. С. Моргало, О. В. Кравчук. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 112 с. – ISBN 978-966-10-1111-2

  15. Пентилюк, Марія Іванівна. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : зб. ст. / Марія Іванівна Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2011. – 255 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-8995-53-8

  16. Степаненко, Микола Іванович. Літературний простір "Щоденників" Олеся Гончара : монографія / Микола Степаненко ; [ред. : Роман Сітарчук ; відп. за вип. : Гліб Кудряшов]. – Полтава : АСМІ, 2010. – 527 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-182-080-6

  17. Трунова, Валентина Андріївна. Чарівний дзвіночок. 2 клас : хрестоматія для позаклас. читання : до прогр. серед. загальноосвіт. шк. з укр. мовою навчання / В. А. Трунова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 143 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-190-336-3

  18. Тучапська, Ганна Василівна. Українська мова. 4 клас: не лише домашні завдання / Г. В. Тучапська. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2011]. – 205, [2] с. – Бібліогр.: с. 206. – ISBN 978-966-10-0938-6

  19. Тучина, Наталія Василівна. Short stories with pleasure : [Pre-Intrmediate level : Student's book] / Н. В. Тучина, Т. К. Меркулова, В. С. Кузьміна. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 271 с. – ISBN 978-966-339-772-6

  20. Тучина, Наталія Василівна. Short stories with pleasure : [Pre-Intrmediate level : Teacher's book] / Н. В. Тучина, Т. К. Меркулова, В. С. Кузьміна. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 479 с. – ISBN 978-966-339-829-7

  21. Українська мова. 10 клас : тест-контроль : академ. рівень / [у посібнику використано матеріали для контрольних робіт з української мови, підготовлені учителями шкіл м. Тернополя: Л. А. Тарасюк, С. П. Кучерук та ін. ; ред. Галина Хмарна ; літ. ред. Оксана Давидова ; обкл. Світлани Бєдної]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 63, [1] с. – (Формат ЗНО). – ISBN 978-966-07-1892-0

  22. Хофманн, Ханс Г. Самоучитель английского языка : практ. курс : [учеб. пособие] / Ханс Г. Хофманн ; [под ред. Смирновой К. Е. ; пер. и адаптация : Петренко О. В., Гуляницкая И. А.]. – [Изд. 3-е, испр.] . – Киев : Методика, [2007]. – 267 с. : ил. – ISBN 3-468-26121-7. – ISBN 978-966-7269-28-9

  23. Шкільний орфографічний словник української мови: понад 16 000 слів / [укладання Л. Олійник]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 349, [1] с. – (Моя кишенькова книжечка). – ISBN 978-966-07-1855-5

  24. Шкільний словник фразеологізмів української мови : понад 5 000 фразеологізмів та крилатих висловів / [уклад.: О. Давидова]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 447 с. – (Моя кишенькова книжечка). – Бібліогр.: с. 444. – ISBN 978-966-07-1670-4географія


  1. Атлас мира : карты и справоч.-географ. данные по странам. – 2-е изд., испр. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 192 с. : карты. – ISBN 978-966-14-0867-7 (Украина). – ISBN 978-5-9910-1217-1 (Россия)

  2. Гілецький, Йосип Романович. Економічна і соціальна географія світу. 10 клас : зб. тестів / Й. Р. Гілецький, О. І. Слюсар, С. В. Бович ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред.: Василь Герасимчук, Донара Пендзей ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2010]. – 207, [1] с. – ISBN 978-966-10-1270-6

ІСТОРІЯ

  1. Головченко, Володимир Іванович. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець ХIХ-друга третина ХХ ст.) : навч. посіб. для студентів гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Головченко, В. А. Рубель. – Київ : Либідь, 2010. – 519 с. – Бібліогр.: с. 514-519. – ISBN 978-966-06-0576-3

  2. Дмитренко, Алла Адамівна. Декоративно-вжиткове мистецтво України : робоча прогр. для студ. спец. "Музейна справа і охорона пам'яток історії та культури" / А. А. Дмитренко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 32, [1] с. – Бібліогр.: с. 25-32

  3. Дмитренко, Алла Адамівна. Українська етнографія : навч. програма для студ. спец. "Музейна справа і охорона пам'яток історії та культури" / А. А. Дмитренко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 33, [1] с. – Бібліогр.: с. 22-33

  4. Дмитренко, Алла Адамівна. Українська етнографія : робоча програма для студ. спец. "Музейна справа і охорона пам'яток історії та культури" / А. А. Дмитренко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 42 с.

  5. История Украины : универс. ил. справочник / [В. К. Губарев]. – Донецк : БАО, 2010. – 573, [1] с. – ISBN 978-966-481-358-4


ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

  1. Энциклопедия царей и императоров: Россия. IX-XX вв. / [фот.: В. В. Благов и др.]. – [Б. г.] : РООССА, [2011]. – 282, [8] с. : цв. ил. – ISBN 978-5-91926-025-7

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна

Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна МиколаїівнаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка