Освіта. Виховання. НавчанняСкачати 496,51 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір496,51 Kb.
  1   2   3

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

1. Академія педагогічних наук України. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Т. 1. Теорія та історія педагогіки / АПН України ; [ред. рада: Кремень В. Г., Мадзігон В. М., Савченко О. Я. та ін. ; редкол. тому: Сухомлинська О. В., Бех І. Д., Бондар В. І. та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 24 с. – (До 15–річчя АПН України). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–644–058–0

2. Академія педагогічних наук України. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Т. 2. Дидактика, методика, інформаційні технології / АПН України ; [ред. рада: Кремень В. Г., Мадзігон В. М., Савченко О. Я. та ін. ; редкол. тому: Бібік Н. М., Бурда М. І., Вашуленко М. С. та ін.] . – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 367 с. – (До 15–річчя АПН України). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–644–059–7

3. Академія педагогічних наук України. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Т. 3. Психологія, вікова фізіологія та дефектологія / АПН України ; [ред. рада: Кремень В. Г., Мадзігон В. М., Савченко О. Я. та ін. ; редкол. тому: Максименко С. Д., Чепелєва Н. В., Киричук О. В. та ін.] . – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 375 с. – (До 15–річчя АПН України). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–644–060–3

4. Академія педагогічних наук України. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Т. 4. Педагогіка і психологія вищої школи / АПН України ; [ред. рада: Кремень В. Г., Мадзігон В. М., Савченко О. Я. та ін. ; редкол. тому: Євтух М. Б., Мазаракі А. А., Павленко А. Ф. та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 439 с. – (До 15–річчя АПН України). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–644–061–0

5. Академія педагогічних наук України. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Т. 5. Неперервна професійна освіта: теорія і практика / АПН України ; [ред. рада: Кремень В. Г., Мадзігон В. М., Савченко О. Я. та ін. ; редкол. тому: Ничкало Н. Г., Гуржій А. М., Зіньковський Ю. Ф. та ін.] . – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 391 с. – (До 15–річчя АПН України). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978–966–644–062–7

6. Артемова, Любов Вікторівна. Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Артемова. – Київ : Либідь, 2006. – 421, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–06–0429–7

7. Бех, Іван Дмитрович. Виховання особистості : Сходження до духовності / І. Д. Бех. – Київ : Либідь, 2006. – 270, [1] с. – Бібліогр.: с. 265–268. – ISBN 966–06–0452–1

8. Богуш, Алла Михайлівна. Лінгводидактична спадщина Софії Русової в сучасному дошкільному закладі : Монографія / А. М. Богуш, Н. В. Маліновська ; Півден. наук. центр АПН України. – Одеса : [ПНЦ АПН України] : [СВД М. П. Черкасов], 2006. – 135 с. – Бібліогр.: с. 121–130. – ISBN 966–8835–20–4

9. Волкова, Наталія Павлівна. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 2–ге вид., переробл., допов. – Київ : Академвидав, 2007. – 615 с. – (Сер. "Альма–матер"). – Бібліогр. у кінці розд. – Сер. засновано в 1999 р. – ISBN 978–966–8226–47–2

10. Волкова, Наталія Павлівна. Професійно–педагогічна комунікація : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – Київ : Академія, 2006. – 255 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 253–255. – ISBN 966–580–216–Х

11. Галус, Олександр Мар'янович. Порівняльна педагогіка : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. М. Галус, Л. М. Шапошнікова. – Київ : Вища школа, 2006. – 214, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–642–171–2

12. Глазиріна, Валентина Миколаївна. Педагогіка сучасної школи : навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ / В. М. Глазиріна. – Донецк : Норд–Пресс, 2006. – 193 с. – Бібліогр.: с. 189–190. – ISBN 966–380–78–Х

13. Гончар, Михайло Тимофійович. Випробування на зрілість : спогади і роздуми ректора / М. Т. Гончар. – Київ : Академія, 2007. – 166, [1] с. – ISBN 966–580–226–7

14. Дети со сложными нарушениями развития : психофизиологич. исследования / [авт. кол. : Л. П. Григорьева и др.] ; под ред. Л. П. Григорьевой ; Ин–т коррекцион. педагогики РАО. – Москва : Экзамен, 2006. – 349 с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5–472–00419–5

15. Деякі поради щодо формування в учнів загальнолюдських цінностей : за матеріалами Сахнівської серед. школи Корсунь–Шевченківського р–ну Черкаської обл. / [уклад.: Захаренко С. О., Орлова Н. В. ; за ред. Л. І. Прокопенко] ; Мін–во освіти і науки України, Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 287 с. – ISBN 966–353–038–3

16. Довідник з питань соціального захисту дитинства / Голов. упр. освіти і науки Дніпропетровськ. обл. держадміністрації. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2006. – 12 с. – (Всеукр. нарада–семінар, м. Дніпропетровськ)

17. Довгопол, Иван Иванович. Профессиональная компетентность педагога: методика комплексного исследования : метод. пособие / Довгопол И. И. ; Крым. респ. ин–т последиплом. пед. образования. – Симферополь : НАТА, 2006. – 71 с. – Библиогр.: с. 43. – Авт. указан на обл.

18. Ензельт, Ольга Павлівна. Уроки математики у 6 класі / Ольга Ензельт. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 318 с. – ISBN 978–966–07–0873–0

19. Запорізький національний технічний університет : історичний нарис 1900–2005 / [авт. кол.: Б. В. Гордєєв та ін.]. – Запоріжжя : Дике поле, 2006. – 395, [1] с. – Бібліогр.: с. 371–387. – ЗМІ–ЗДТУ–ЗНТУ–105 років. – ISBN 966–8132–69–6

20. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Вип. 45 / Запоріз. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун–т "Запоріз. ін–т держ. та муніцип. упр." ; [голов. ред.: Сущенко Т. І. ; чл. редкол.: Денисенко Н. Ф. та ін.] . – Запоріжжя : [б. в.], 2007. – 287 с. – Бібліогр. у кінці ст.

21. Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Вип. 46 / Запоріз. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун–т "Запоріз. ін–т держ. та муніцип. упр." ; [голов. ред.: Сущенко Т. І. ; чл. редкол.: Денисенко Н. Ф. та ін.] . – Запоріжжя, 2007 ; Запоріжжя : [б. в.], 2007. – 311 с. – Бібліогр. у кінці ст.

22. Захаренко С. О. Формування духовних цінностей молоді у творчій спадщині Олександра Антоновича Захаренка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Захаренко С. О. , Орлова Н. В. ; Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 251 с. – Бібліогр.: с. 209–241. – ISBN 966–353–027–8

23. Захаренко, Сергій Олександрович. О. А. Захаренко про родинне виховання : хрестоматія / С. О. Захаренко ; Ін–т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2006. – 99 с. – Бібліогр.: с. 95–99. – Авт. зазначено на обкл. – ISBN 966–353–039–1

24. Здоров"я і освіта: проблеми та перспективи : матеріали IV Всеукр. наук.–практ. конф. / Донец. нац. ун–т ; [редкол.: Рибковський А. Г. та ін.]. – Донецк : Норд–Пресс, 2006. – 225 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966–380–146–8

25. Инновационная деятельность в высшей школе : Материалы науч.–практ. конф. "Инновац. деятельность в России: технопарки, трансфер технологий, коммерциализация инновац. собственности" , 19–21 мая 2005 г., Новочеркасск и отчет. семинара–совещания "Развитие инфраструктуры науч.–техн. и инновац. деятельности высш. шк. и ее кадрового потенциала", 19–21 дек. 2005 г., Звенигород / Южно–Рос. гос. техн. ун–т (Новочеркасский политехн. ин–т), Ассоц. "Технопарк" ; [редкол. : В. Е. Шукшунов и др.]. – Новочеркасск : ЮРГТУ, 2006. – 163 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5–88998–644–9

26. Инновационные и наукоемкие технологии в высшем образовании России : Межвуз. сб. науч.–метод. тр. / Голов. совет межвуз. комплекс. работы "Инновац. технологии образования", Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Московский гос. ин–т радиотехники, электроники и автоматики (техн. ун–т)" ; под общ. ред. М. М. Благовещенской. – Москва, 2006. – 161 с

27. Календарне планування : 1 кл. / [Жаркова Ірина]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Назва на обкл.: Календарне планування, 2007–2008 навчальний рік ; авт. зазначено на с. 63

28. Календарне планування : 2 кл. / [Жаркова Ірина]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 63, [1] с. – Назва на обкл.: Календарне планування, 2007–2008 навчальний рік ; авт. зазначено на с. 64

29. Календарне планування : 3 кл. / [Жаркова Ірина]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 62 с. – Назва на обкл.: Календарне планування, 2007–2008 навчальний рік ; авт. зазначено на с. 63

30. Календарне планування : 4 кл. / [Жаркова Ірина]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 63 с. – Назва на обкл.: Календарне планування, 2007–2008 навчальний рік ; авт. зазначено на с. 64

31. Календарно–тематичне планування з української мови та літератури : 5–11 кл. / [Лариса Василівна Кубішин]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 76 с. – Назва на обкл.: Українська мова та література. Календарно–тематичне планування, 2007–2008 навчальний рік ; авт. зазначено на с. 80. – ISBN 978–966–07–0932–4

32. Камышева, Лариса Борисовна. Развитие творческой активности как условие социализации детей и подростков : информац.–метод. бюл. № 23 / Л. Б. Камышева ; ГОУ ДПО "Волгоградский ин–т молодеж. политики и социал. работы", Волгоградская регион. обществ. детская орг. "Созвездие талантов". – Волгоград, 2006. – 116 с. – ISBN 5–98424–025–4

33. Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. Організація та зміст діяльності наукових лабораторій інституту : наук.–метод. посіб. Вип. 2 / Київ. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [авт. кол.: Клокар Н. І., Карамушка Л. М., Осадчий І. Г. та ін. ; за ред. Клокар Н. І., Чубарук О. В.] . – Біла Церква : КОІПОПК, 2006. – 255, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–8358–16–3

34. Кондратенко Л. П. Літня скарбничка : 4 кл. / Л. П. Кондратенко. – Кам'янець–Подільський : Аксіома, 2007. – 100 с. – ISBN 978–966–496–009–7

35. Кондратенко, Людмила Петрівна. Літня скарбничка : 1 кл. / Л. П. Кондратенко. – Кам'янець–Подільський : Аксіома, 2007. – 104 с. – ISBN 978–966–496–007–3

36. Кордуба, Надія Стахівна. Навчати граючись : 1 кл. / Надія Кордуба, Світлана Суховерська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 71 с.

37. Лисенко, Неллі Василівна. Педагогіка українського дошкілля : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаются за спец. "Дошкільне виховання". У 2 ч. Ч. 1 / Н. В. Лисенко, Н. Р. Кирста. – Київ : Вища школа, 2006. – 301, [1] с. – Бібліогр.: с. 217–218. – ISBN 966–642–254–9 (ч. 1). – ISBN 966–642–256–5

38. Матеріали до організації навчального процесу у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки на 2007–2008 н. р. / [упоряд.: С. В. Гаврилюк, Л. О. Заєць] ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 168 с

39. Методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку / [авт. кол.: Чубарук О. В. та ін.] ; редкол.: Клокар Н. І. та ін.] ; Київ. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Біла Церква : КОІПОПК, 2006. – 123, [1] с. – Бібліогр.: с. 123–124. – ISBN 966–8358–15–5

40. Моніторинг якості освіти в Харківському регіоні: Всеукраїнські учнівські олімпіади / [авт.–упоряд.: О. О. Байназарова, Т. В. Папернова ; за заг. ред. Л. Д. Покроєвої] ; Харк. обл. наук.–метод. ін–т безперерв. освіти. – Харків : ХОНМІБО, 2006. – 144 с

41. Навчальні плани авторських і проблемних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Луган. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Т. М. Сорочан, А. О. Данильєв]. – Луганськ : Знання, 2006. – 117 с. – ISBN 966–8151–54–2

42. Немова, Наталья Васильевна. Управление системой профильного обучения в школе : (метод. пособие) / Н. В. Немова ; ответств. ред. М. А. Ушакова. – М. : Сентябрь, 2006. – 207, [1] с. – (Б–ка журн. "Директор школы" ; вып. № 3). – ISBN 5–88753–085–5

43. Николаева, Татьяна Вчеславовна. Комплексное психолого–педагогическое обследование ребенка раннего возраста с нарушенным слухом : метод. пособие / Т. В. Николаева ; Ин–т коррекцион. педагогики РАО. – Москва : Экзамен, 2006. – 111 с. – Библиогр.: с. 110–111. – ISBN 5–472–00466–7

44. Обласні опорні заклади освіти : інформ.–метод. вісник. Вип. 1 / Київ. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [авт.–упоряд.: Клокар Н. І., Бачинська Є. М., Гончарук М.П.]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2006. – 79 с

45. Обласні школи передового педагогічного досвіду : інформ.–метод. вісник. Вип. 1 / Київ. обл. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [авт.–упоряд.: Клокар Н. І., Бачинська Є. М., Гончарук М. П.]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2006. – 77 с

УДК 373.018.58:005.336.5:005.57](477.41)Кл.слова: обласні школи передового педагогічного досвіду––опорні заклади освіти

46. Освіта і здоров'я : матеріали Всеукр. наук.–метод. конф. 18–19 квіт. 2006 р., Євпаторія / Крим. республі. ін–т післядиплом. пед. освіти ; [за ред. Рудякова О. М.]. – Сімферополь : НАТА, 2006. – 248 с. – Бібліогр. у кінці ст.

47. Освіта Дніпропетровщини : [інформ. зб.]. № 2. Лютий / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 50, [1] с

48. Освіта Дніпропетровщини : [інформ. зб.]. № 3. Березень / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 55 с

49. Освіта Дніпропетровщини : [інформ. зб.]. № 7–8. Серпневі наради / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 55 с

50. Освіта Дніпропетровщини : [інформ. зб.]. № 9–10 / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 55 с

51. Освіта Дніпропетровщини : [інформ. зб.]. № 12. Грудень / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 51 с

52. Освіта Дніпропетровщини : [Інформ. зб.]. № 11. Листопад / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 35 с

53. Освіта Дніпропетровщини : [Інформ. зб.]. № 6. Червень / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 23 с

54. Освіта Дніпропетровщини : [Інформ. зб.]. № 5. Травень / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 38, [1] с

55. Освіта Дніпропетровщини : [Інформ. зб.]. № 4. Квітень / Дніпропетров. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти, Голов. упр. освіти і науки Дніпропетров. обл. держ. адмін. ; [редкол.: Сиченко В. В. та ін. ; голов. ред. Г. Б. Мегега]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2006. – 42, [1] с

56. Основи педагогічної майстерності : навч. прогр. курсу (за вимогами кредит.–модул. сист.) / уклад.: О. М. Ковальчук ; Ніжин. держ. ун–т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2007. – 27 с. – Бібліогр.: с. 22–27

57. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя української мови та літератури : навч.–метод. посіб. / [кол. авт.: С. І. Галактюк та ін.] ; за ред. Галини Дідук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 143 с. – Бібліогр.: с. 132. – ISBN 978–966–07–0775–7

58. Поніманська, Тамара Іллівна. Дошкільна педагогіка : Навч. посіб. / Т. І. Поніманська. – К. : Академвидав, 2006. – 455 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Сер. заснована в 1999 р. – ISBN 9668226194

59. Порус, Борис Натанович. Особистісна орієнтація шкільного освітнього процесу. Персонологічний контекст : навч.–довідк. посіб. для працівників освіти / Б. Н. Порус ; Луган. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти. – Луганськ : Знання, 2006. – 160, [1] с. – Бібліогр.: с. 158–160

60. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. Вип. 7 / Ін–т педагогіки АПН України, Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки ; [редкол.: В. М. Мадзігон (голов. ред.) та ін.]. – [Київ–Луцьк] : [б. в.], 2007. – 382, [4] с. – Бібліогр. у кінці ст. – Присвячується 15–річчю АПН України. – ISBN 978–966–600–312–9

61. Рамзаева, Тамара Григорьевна. Русский язык. 4 кл. : тетрадь № 1 для упражнений по рус. яз. и речи / Т. Г. Рамзаева, Л. П. Савинкина. – Москва : Дрофа, 2007. – 62, [2] с. – К учебнику Т. Г. Рамзаевой "Русский язык. 4 класс". – ISBN 978–5–358–01646–0 (№ 1). – ISBN 978–5–358–01657–6

62. Регионализация профессионального образования : управление региональной системой профессионального образования : Руководство для работников органов управления образованием субъектов Рос. Федерации / [авт. : А. М. Новиков и др.]. – Москва : Логос, 2006. – 174 с. – ISBN 5–98704–164–3

63. Розробки уроків з етики для 5 класу : З досвіду роботи вчителів Луганщини : Метод. зб. / Луган. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Т. М. Сорочан, О. М. Рудіна, О. В. Касьянова]. – Луганськ : Знання, 2006. – 223 с. – ISBN 966–8151–40–2

64. Рылов, Владимир Зотович. Как написать педагогическую разработку : Практические рекомендации / В. З. Рылов ; НИИ развития проф. образования, Акад. проф. образования. – М. : Изд. центр НОУ ИСОМ, 2006. – 54, [2] с. – (Образовательные технологии в профшколе ; № 11). – Библиогр.: с. 54

65. Савченко, Олександра Яківна. Виховний потенціал початкової освіти / О. Я. Савченко. – Київ : [б. в.], 2007. – 198, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 196–198. – До 90–річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського. – ISBN 978–966–96850–3–2

66. Сбітнєва Л. М. Розвиток співацьких голосів молодших школярів : метод. посіб. для вчителів музики загальноосвіт. шкіл / Л. М. Сбітнєва, А. І. Велікандо ; Луган. ін–т післядиплом. пед. освіти. – Луганськ : Знання, 2006. – 86 с. – Бібліогр.: с. 14–15

67. Системний підхід у діяльності Скадовського районного методичного кабінету щодо забезпечення безперервної післядипломної освіти / Південноукр. регіонал. ін–т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [уклад.: Товстуха К. М., Кейдалюк Т. Л.]. – Херсон, 2006. – 67 с

68.Скринінг–оцінка впровадження здоров'яформуючих інновацій у загальноосвітньому навчальному закладі : Навч.–метод. посіб. / Г. М. Даниленко [та ін.] ; Ін–т охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України, Харк. обл. наук.–метод. ін–т безперерв. освіти, Харк. держ. мед. ун–т. – Харків : [б. в.], 2006. – 76 с. – Бібліогр.: с. 24

69. Социология образования: беседы технологии, методы : труды по социологии образования. Т. 11. Вып. 18 / Рос. акад. образования, Центр социологии образования ; под ред. В. С. Собкина. – Москва : Центр социологии образования РАО, 2006. – 222 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5–901289–12–9

70. Сучасні технології в освіті : реком. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні технології виховання / АПН України, Держ. наук.–пед. б–ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Моісєєва І. П., Пономаренко Л. О. ; наук. конс. і авт. вступ. ст. Чорна К. І. ; наук. ред. Букшина Т. Ф.]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 195 с. – ISBN 966–8605–31–4 (повне видання). – ISBN 978–966–644–036–8 (т. 2)

71. Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників : Посібник / Луган. обл. ін–т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Т. М. Сорочан [та ін.]]. – Луганськ : Знання, 2006. – 329 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966–8151–44–5

72. Тищенко, Вадим Миколайович. Викладач вищої школи: феномен професії / Вадим Тищенко. – Львів : Сполом, 2006. – 396 с. – Бібліогр.: с. 356–394. – ISBN 966–665–209–9

73. Учебный процесс и досуг студентов–социологов ДНУ : отчет по результатам социолог. исслед. / [авт.: Городяненко В. Г. и др.] ; Днепропетров. нац. ун–т. Социально–гуманит. фак. Каф. теории и истории социологии. – Днепропетровск : [б. и.], 2007. – 55 с

74. Філіпович, Мирослава Богданівна. Луцька "Просвіта". 1918–1935 рр. : Монографія / Мирослава Філіпович ; Волин. нац. ун–т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун–ту ім. Л. Українки, 2007. – 239 с. – Бібліогр.: с. 200–218. – ISBN 978–966–600–303–7

75. Фіцула, Михайло Миколайович. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2006. – 351 с. – (Сер. "Альма– матер"). – Бібліогр.: с. 341–351. – Сер. засновано в 1999 р. – ISBN 966–8226–35–6

76. Фатеева, Елена Юрьевна. Нравственно–экологическое образование дошкольников (из оыта кружковой работы) : учеб.–метод. пособие / Е. Ю. Фатеева ; [редкол. : Н. А. Касьяненко и др.] ; Волгоградский гос. ин–т повышения квалификации и переподготовки работников. – Волгоград, 2006. – 124 с. – (Серия "Экологическое образование" ; Вып. 4). – Библиогр.: с. 123. – Приложение к журналу "Учебный год, № 57"; название на обл. : Учебный год. Экологическое образование.

77. Чернова, Елена Юрьевна. Самоанализ инвариантной части педагогической деятельности : учеб. пособие / Е. Ю. Чернова ; Новосибирский гос. техн. ун–т. – Новосибирск, 2006. – 83, [1] с.

Дисертації

78. Балабуха, Катерина Володимирівна. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до навчання старшокласників фразеології : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Балабуха Катерина Володимирівна ; наук. кер. С. В. Боднар ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса, 2007. – 315, [5] с. – Бібліогр.: с. 200–226

79. Блеч, Ганна Олександрівна. Дидактичні умови забезпечення якості знань з природознавства у розумово відсталих учнів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Блеч Ганна Олександрівна ; наук. кер. Хохліна О. П. ; Ін–т спец. педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 246 с. – Библиогр.: с. 167–186

80. Ващенко, Олена Миколаївна. Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1–4 класів шкіл–інтернатів : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Ващенко Олена Миколаївна ; наук. кер. С. О. Свириденко ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ, 2007. – 227, [4] с. – Бібліогр.: с. 186–210

81. Герлянд, Тетяна Миколаївна. Соціальний розвиток молодших школярів у групах подовженого дня : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Герлянд Тетяна Миколаївна ; наук. кер. Алєксєєнко Т. Ф. ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 228, [3] с. – Бібліогр.: с. 161–187

82. Грошовенко, Ольга Петрівна. Формування у молодших школярів дбайливого ставлення до природи у позаурочній виховній роботі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Грошовенко Ольга Петрівна ; наук. кер. Пустовіт Г. П. ; Вінниц. держ. пед. ун–т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2007. – 246, [8] с. – Бібліогр.: с. 173–194

83. Демидова, Юлія Олексіївна. Формування першооснов пізнавальної самостійності старших дошкільників у конструктивній діяльності : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Демидова Юлія Олексіївна ; наук. кер. К. Й. Щербакова ; Маріуп. держ. гуманіт. ун–т. – Маріуполь, 2007. – 211, [4] с. – Бібліогр.: с. 175–193

84. Добровольська, Леся Станіславівна. Розвиток іншомовних умінь старшокласників у процесі вивчення освітніх курсів англійською мовою : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Добровольська Леся Станіславівна ; наук. кер. Р. Ю. Мартинова ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса, 2007. – 266, [9] с. – Бібліогр.: с. 184–203

85. Дреерман, Марк Григорьевич. Становление и развитие высшего педагогического образования в Израиле : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Дреерман Марк Григорьевич ; науч. рук. А. В. Глузман ; Республикан. высш. учеб. заведение "Крым. гуманитар. ун–т". – Ялта, 2007. – 307 с. – Библиогр.: с. 207–222


86. Заболотська, Ольга Олександрівна. Теоретико–методичні засади формування індивідуальності майбутніх учителів–словесників у професійній підготовці : дис. ... д–ра пед. наук: 13.00.04 / Заболотська Ольга Олександрівна ; Херсон. держ. ун–т. – Херсон, 2007. – 533, [14] с. – Бібліогр.: с. 406–438

87. Костенко, Ростислав Валерійович. Формування соціальних цінностей майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Костенко Ростислав Валерійович ; наук. кер. О. М. Яцій ; Південноукр. держ. пед. ун–т ім. К. Д. Ушинського . – Одеса, 2007. – 291 с. – Бібліогр.: с. 182–213

88. Круглик, Оксана Петрівна. Особливості розуміння художніх оповідань слабочуючими учнями 5–7 класів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Круглик Оксана Петрівна ; наук. кер. Фомічева Л. І. ; Ін–т корекц. педагогіки і психології НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2007. – 253 с. – Бібліогр.: с. 180–201

89. Миронова, Світлана Петрівна. Теоретико–методичні основи підготовки майбутніх учителів до корекційної роботи в освітніх закладах для дітей з вадами інтелекту : дис. ... д–ра пед. наук : 13.00.03 / Миронова Світлана Петрівна ; наук. кер. Синьов В. М. ; Ін–т спец. педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 390 с. – Бібліогр.: с. 354–390

90. Половіна, Олена Анатоліївна. Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом) : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Половіна Олена Анатоліївна ; наук. кер. Г. В. Бєлєнька ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 248, [6] с. – Бібліогр.: с. 186–209

91. Порядченко, Леся Анатоліївна. Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Порядченко Леся Анатоліївна ; наук. кер. Л. О. Калмикова ; ДВНЗ "Переяслав–Хмельниц. держ. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди". – Переяслав–Хмельницький, 2007. – 284 с. – Бібліогр.: с. 192–220

92. Рапаєва, Марина Володимирівна. Методи навчання історії у вітчизняній школі другої половини XIX – початку ХХ століття : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Рапаєва Марина Володимирівна; наук. кер. Пометун О. І. ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 229, [2] с. – Бібліогр.: с. 181–200

93. Сіранчук, Наталія Миколаївна. Розвиток образного мовлення молодших школярів у процесі навчання української мови : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сіранчук Наталія Миколаївна ; наук. кер. Коваль Г. П. ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 184 с. – Бібліогр.: с. 169–184

94. Савіцька, Галина Іванівна. Формування морально–етичних норм поведінки в учнів допоміжних шкіл у процесі соціально–побутового орієнтування : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Савіцька Галина Іванівна ; наук. кер. Бондар В. І. ; Ін–т спец. педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 229 с. – Бібліогр.: с. 180–197

95. Сазонова, Анастасія Вікторівна. Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників в ігровій діяльності : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Сазонова Анастасія Вікторівна ; наук. кер. Н. В. Гавриш ; Луган. нац. пед. ун–т ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ, 2007. – 240, [12] с. – Бібліогр.: с. 190–209

96. Самоха, Роман Анатолійович. Інноваційні технології фізичного виховання студентів педагогічних університетів із застосуванням народних традицій : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Самоха Роман Анатолійович ; наук. кер. М. Д. Зубалій ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ, 2007. – 228, [3] с. – Бібліогр.: с. 188–206

97. Смагіна, Таїса Миколаївна. Формування громадянської компетентності учнів у процесі навчання правознавства : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Смагіна Таїса Миколаївна ; наук. кер. О. І. Пометун ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 267 с. – Бібліогр.: с. 241–267

98. Солопчук, Дмитро Миколайович. Формування здорового способу життя молодших підлітків у позаурочний фізкультурно–спортивній роботі : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Солопчук Дмитро Миколайович ; наук. кер. С. І. Жевага ; Ін–т проблем виховання АПН України. – Київ, 2007. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 181–206

99. Таранік–Ткачук, Катерина Валеріївна. Методика застосування стилістичного аналізу в процесі вивчення творів зарубіжної літератури в 9–11 класах : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Таранік–Ткачук Катерина Валеріївна ; наук. кер. Л. Ф. Мірошниченко ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 272, [5] с. – Бібліогр.: с. 204–234

100. Титаренко, Лариса Миколаївна. Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Титаренко Лариса Миколаївна ; наук. кер. Т. М. Десятов ; Черкас. нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – 307, [3] с. – Бібліогр.: с. 191–210

101. Філоненко, Людмила Миколаївна. Система роботи над переказами різних типів і стилів мовлення в 5–7 класах загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Філоненко Людмила Миколаївна ; наук. кер. О. І. Потапенко ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав–Хмельниц. держ. пед. ун–т ім. Г. С. Сковороди". – Переяслав–Хмельницький, 2007. – 313, [9] с. – Бібліогр.: с. 201–222

102. Фенцик, Оксана Миколаївна. Методичні концепти вивчення змісту і форми епічного твору в старших класах загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. М. Фенцик ; наук. кер. Ф. Ф. Кейда ; Маріуп. держ. гуманіт. ун–т. – Маріуполь, 2007. – 188, [11] с. – Бібліогр.: с. 173–188

103. Ципко, Вікторія Віталіївна. Формування гуманістичних цінностей студентів культурно–мистецьких спеціальностей у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / В. В. Ципко ; наук. кер. Н. М. Гупан ; Ін–т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – 236 с. – Бібліогр.: с. 196–236


Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарноїБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка