Плани практичних занятьСкачати 175,8 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір175,8 Kb.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОВІТНЬОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
галузь знань 0203 Гуманітарні науки

напрями підготовки 6.020303 Філологія*. Мова (англійська) та література

6.020303 Філологія*. Мова (німецька) та література
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ А. КАМЮ

В РОМАНІ "ЧУМА".

План.

 1. Екзистенціалізм у філософії і літературі ХХ ст. Типологія французького екзистенціалізму.

 2. Етапи творчої еволюції А. Камю.

 3. Теорія абсурду А. Камю.

 4. Естетичні принципи А. Камю.

 5. «Чума» як роман-притча:

  • проблема зла у трактуванні Камю;

  • сюжет і образна система роману;

  • особливості поетики.

Література


   1. Камю А. Сторонній: Повість. Чума: Роман. Падіння: Повість / Пер. с фр. Передм. Д. Наливайка. — К .: Дніпро, 1991.

   2. Великовский С. Грани «несчастного сознания». — М. : Искусство, 1973. – 237 с.

   3. Великовский С. И. В поисках утраченного смысла. Очерки литературы трагического гуманизма во Франции. — М. : Худож. лит., 1979. — 295 с.

   4. Долгов К.М. От Киркегора до Камю. Философия. Эстетика. Культура. — М. : Искусство, 1990. — 400 с.

   5. Наливайко Д. Трагічний гуманізм Альбера Камю // Камю А. Сторонній: Повість. Чума: Роман. Падіння: Повість. — К. : Дніпро, 1991. — С. 5-28.

   6. Кабкова О. В. Альбер Камю. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література в школі. — 1999. — № 3. — С. 21-27.

   7. Камю Альбер. Роман «Чума» : Посібник для 11 класу/ Автор-укладач В. М. Назарець.— Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002.— 96 с.


Практичне заняття № 2

ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА РОМАНУ
Т. МАННА «ЧАРІВНА ГОРА»


 1. Ідейно-художнє розмаїття німецької літератури першої половини ХХ ст.

 2. Томас Манн і соціально-історичні процеси доби.

 3. Роман "Чарівна гора" у творчій біографії Т. Манна.

 4. Сюжетно-композиційна організація і специфіка хронотопу роману.

 5. Філософська проблематика роману.

 6. Своєрідність міфологізму і символіки.

Література

1. Гурина Т. Л. Некоторые предпосылки изучения авторской позиции в интеллектуальном романе ХХ века // Проблема автора в художественной литературе. Вып.1. — Ижевск, 1974. — С. 200-209.

2. Днепров В. Д. Интеллектуальный роман Томаса Манна // Днепров В.Д. Идеи времени и формы времени. — Л. : Советский писатель, 1980. — С. 307-384.

3. Євченко Н. В. "Чарівна гора Т. Манна: досвід неміметичного роману // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — Вип.26. — 2006. — С. 104-107.

4. Затонський Д. В. Томас Манн як представник епохи // Затонський Д. В. Минуле, сучасне, майбутнє (Про реалізм, традиції, новаторство). — К. : Дніпро, 1982. — С. 138-155.

5. Исследования о Томасе Манне: Реферат // ИНИОН АН. — 1981. — №2. — С. 130-137.

6. Мелетинский Е. М. Антитеза: Джойс и Томас Манн // Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. — М. : Наука, 1976. — C. 298-340.Практичне заняття № 3.

РОМАН Ф. КАФКИ "ЗАМОК":
ТОТАЛЬНИЙ АБСУРД ЧИ ПОШУКИ АБСОЛЮТУ?


План

 1. Творчість Ф. Кафки в контексті культури ХХ ст. Кафка і "абсурд".

 2. Художній світ Ф.Кафки: "Нефантастична фантастика".

 3. Жанрова специфіка роману. Роль притчового начала.

 4. Особливості сюжету і принципи характеротворення.

 5. Часопросторова організація роману.

 6. Гротеск і символіка в романі.


Література

 1. Кафка Ф. Замок : роман. – Будь-яке видання. Зокрема: Кафка Ф. Замок: Роман / Пер. з нім., передмова та примітки Н. В. Сняданко; Худож.-ілюстратор 1.1. Яхін; Худож.-оформлювач Б. П. Бублик. — Харків: Фоліо, 2008. — 317 с. — (Б-ка світової л-ри); Собр. соч. в 3-х томах. – М. : Худож. лит.; Харьков: Фолио, 1994; Кафка Ф. Замок. Новеллы и притчи. – М. : Политиздат, 1991.

 2. Блум, Гарольд. Кафка: канонічна наполегливість та «непорушність» // Блум, Гаролд. Західний канон: книги на тлі епох / Пер. з англ. під загальною редакцією Р. Семківа. — К. : Факт, 2007. — С. 514-531.

 3. Брод M. О Франце Кафке. Франц Кафка: Биография. Отчаяние и спасение в творчестве Франца Кафки. Вера и учение Франца Кафки. Кафка и Толстой) / Пер. с нем. – СПб. : Академический проект, 2000. – 505 с.

 4. Затонський Д.В. Франц Кафка // Вікно в світ. — 1998. — №1. — С. 76-106.

 5. Камю А. Надежда и абсурд в творчестве Франца Кафки // Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство: Пер. с фр. – М.: Политиздат, 1990. – С.93-100.

 6. Карельский А.В. Австрийский лиро-мифологический эпос // Зарубежная литература XX века Учеб для вузов / Л.Г. Андреев, А.В. Карельский, H.С. Павлова и др.; Под ред. Л.Г. Андреева. 2-е изд., испр. и доп. — M. : Высш. шк, Изд. центр «Академия», 2000. – С. 240-251.

 7. Мелетинский Е.М. «Мифологизм» Кафки // Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М. : Наука, 1976. – С. 341-358.

Практичне заняття № 4.

РОМАН «УЛІСС» ДЖ. ДЖОЙСА ЯК ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО МОДЕРНІЗМУ ХХ СТ.

План


 1. Модернізм в англійській літературі першої половини ХХ ст.

 2. Творчий задум роману Джойса "Улісс": "транспонувати міф при світлі сучасності".

 3. Багатозначність і універсальний смисл міфу як смислотвірної і структуротвірної основи роману.

 4. Архетипи "Одіссеї" Гомера в системі персонажів і проблематиці твору.

 5. Своєрідність часопросторової організації.

 6. Мотивна організація розповіді. Система мотивів роману.

 7. Мовна гра у романі.

Література

1. Блум Г. Джойс і його боротьба з Шекспіром // Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Пер. з англ. під загальною редакцією Р. Семківа. — К. : Факт, 2007. — С.474-497.

2. Гарин И. И. Век Джойса. — М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 2002. — 848 с.

3. Гончаренко Э. П. Творчество Джойса и модернизм 1900-1930 гг. – Днепропетровск : Наука и образование, 2000. — 244 с.

4. Джойс Дж. Улисс // Джойс Дж. Избранное: В 2 т. Т.1 : Улисс. — М. : ТЕРРА, 1997. — 672 с.

5. Мелетинский Е. М. Мифологический роман ХХ века. Антитеза: Джойс и Томас Манн // Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. — М. : Наука, 1976. — C. 295-358.

6. Набоков В. Джеймс Джойс // Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе / Пер. с англ. под редакцией Харитонова В. А.; предисловие к русскому изданию Битова А. Г. — М. : Издательство Независимая Газета, 2000. — С. 367-464.

7. Хоружий С. С. “Улисс” в русском зеркале // Джойс Дж. Избранное: В 2 т. — Т. 2. – М. : Терра, 1997. — С. 361-558.

8. Хоружий С. С. “Улисс”: Комментарии // Джойс Дж. Избранное: В 2 т. Т.2. — М. : Терра, 1997. — С. 189-346.

9. Элиот Т. С. «Улисс», порядок и миф. Пер. Юрия Комова. Вступительная статья Е. Гениевой // Иностранная литература. — 1988. — №12. — С. 226–228.


Практичне заняття № 5.

ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ РОМАНУ Д.Г. ЛОУРЕНСА

"КОХАНЕЦЬ ЛЕДІ ЧАТТЕРЛЕЙ"

План

1. Роман "Коханець леді Чаттерлей" у творчій біографії Д.Г. Лоуренса.

2. Соціально-історична проблематика твору.

2.1. "Коханець леді Чаттерлей" і література «втраченого покоління».

2.2. Соціальна сатира в романі. Протест проти «механізації» сучасного життя.

3. Філософська проблематика роману. Сутність життя, людини і кохання за Лоуренсом.

3.1. Лоуренс і фройдизм.

3.2. «Чоловіче» і «Жіноче» як ключові концепти роману.

3.3. Кохання як повернення до природи. Духовне і тілесне в коханні.

4. Міф, казка і пастораль у жанровій структурі твору.


Література

Текст роману англійською й українською мовами.

Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману / Ольга Бандровська. – Львів : ПАІС, 2007. – С. 208-240; 253-270.

Вулф В. Заметки о Д.Г. Лоуренсе [Електронний ресурс] / Вирджиния Вулф. – 1928. – Режим доступу: http://www.litmir.info/br/?b=30198

Глінка Н.В. Концепт любові в прозі Д.Г. Лоуренса [Електронний ресурс] / Н.В. Глінка // Гуманітарний вісник: Серія: Іноземна філологія Всеукр. зб. наук. пр. – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет. – 2007. – № 11. – С.  28-32. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Gv/2007_11/1/articles/Volume%201/Svitova%20literatura/6_Glinka.pdf

Кронин А. Роман Д. Г. Лоуренса Любовник леди Чаттерли [Електронний ресурс] / Алекс Кронин. – 2008. – Режим доступу: https://www.proza.ru/2008/05/10/59

Пустовалов А.В. Концепция личности и поэтика поздних романов Д.Г. Лоуренса : автореф. дисс. … канд. филол. н. / А.В. Пустовалов – Пермь, 1998. – С. 90-113.

Степанова Т. В. Концепция человека в творчестве Д.Г. Лоуренса // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1992. том 51. №4. С.40-51.

Эпштейн М. Парадоксы новизны / Михаил Эпштейн. – М. : Советский писатель, 1988. – С.216-227.

Практичне заняття № 6.

РОМАН В. ФОЛКНЕРА "АВЕССАЛОМЕ, АВЕССАЛОМЕ!" : ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ СТРУКТУРИ
План

1. Роман «Авессаломе, Авессаломе!» у творчій біографії В. Фолкнера.

2. Проблематика роману як чинник його художньої структури.

3. Особливості сюжетно-композиційної організації роману.

4. Система персонажів роману в аспекті його художньої структури.

5. Автор – персонаж – розповідач у романі. Типи розповіді і принципи введення розповідачів.


Література

 1. William Faulkner. Speech Accepting the Nobel Prize in Literature // http://www.americanrhetoric.com/speeches/williamfaulknernobelprizeaddress.htm; audio: http://www.videosurf.com/video/william-faulkner-nobel-prize-speech-50723600

 2. Faulkner W. Absalom, Absalom! Any edition.

 3. A Companion to William Faulkner / edited by Richard C. Moreland. – Blackwell Publishing, 2007. – 546 р.

 4. Фолкнер У. Авессалом, Авессалом! Роман. Перевод М.Беккер. – Фолкнер У. Собрание сочинений в девяти томах. – Т. 4 – М. :Терра, 2001. С. 277-623.

 5. Денисова Т. Н. Роман і романісти США XX століття.— К. : Дніпро, 1990. — 363 с.

 6. Зверев А. М. Американский роман 1920-1940-х годов. — М. : Худож. лит., 1982. — С. 135-145.

 7. Анастасьев Н. Мир как дом – дом как мир (Эдгар По – Уильям Фолкнер) // Анастасьев Н. Американцы. — М. : РИК «Культура», 2002. — С. 276-309.

Практичне заняття № 7

ХУДОЖНЄ НОВАТОРСТВО Е. ГЕМІНҐВЕЯ (РОМАН «ФІЄСТА»)

План

 1. Історичні умови розвитку і своєрідність американської літератури першої половини ХХ століття.

 2. Творча еволюція Е. Гемінґвея. Загальні особливості поетики.

 3. Війна як «підводна течія» життя в романі «Фієста».

 4. Іспанія у романі. Корида і природа як міфопоетичне протистояння екзистенціальному відчуженню в романі.

 5. Типологічні аспекти художнього втілення теми «втраченого покоління» у творчості Е. Гемінґвея та інших письменників доби.


Література

 1. Затонський Д. В. Ернест Хемінгуей – письменник і людина // Вікно в світ. Література США. — 1999. — №6. — С. 6-26.

 2. Денисова Т. Н. Роман і романісти США XX століття.— К. : Дніпро, 1990.— С. 101-124.

 3. Денисова Т. Н. Экзистенциализм и современный американский роман. — К. : Наукова думка, 1985. — С. 103-119.

 4. Засурский Я. Н. Американская литература ХХ века. Некоторые аспекты литературного процесса. — М. : Издательство Московского университета, 1966. — С. 207-228.

 5. Зверев А. М. Американский роман 1920-1940-х годов. — М. : Худож. лит., 1982. — С. 55-91.

 6. Кашкин И. Перечитывая Хемингуєя // Кашкин И. Для читателя-современника: Статьи и исследования. — М. : Сов. писатель, 1977. — С. 17-47.

 7. Анастасьев Н. Непокоренные (Ральф Уолдо Эмерсон — Эрнест Хемингуэй) // Анастасьев Н. Американцы. — М. : РИК «Культура», 2002. — С. 218-243.

Практичне заняття № 8

«ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ» Ф.С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА: "ДЖАЗОВА ВЕРСІЯ" АМЕРИКАНСЬКОЇ МРІЇ
ПЛАН.

 1. Ф.С. Фіцджеральд і «вік джазу». Традиція «Американської мрії» в романі.

 2. Простота і складність романної структури. Своєрідність сюжетно-композиційної організації твору: кохання і його соціальний смисл.

 3. Хронотоп твору і символіка часопросторових образів.

 4. Особливості наративу; функціональна роль Ніка Карауея.

 5. Образ Гетсбі і поетика невизначеності в романі.

 6. Метафори веселощів, краси, надії, суму, в’янення тощо.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Текст роману англійською і українською мовами.

 2. Усманова А. Особенности сюжета и композиции в романе Ф.С. Фицджеральда "Великий Гэтсби / А. Усманова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ksu.ru/f10/publications/knigi/kn2/index.php?sod=40

 3. Тернбулл Э. Скотт Фицджеральд / Пер. с англ. Е. Логинова и Г. Логиновой. Предисл. М. Кореневой. — М.: Мол. гвардия, 1981. — 318 с., ил. — (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр. Вып. 12 (607)).

 4. Денисова Т. Н. Роман і романісти США XX століття.— К. : Дніпро, 1990.— С. 87-100.

 5. Денисова Т. Н. Экзистенциализм и современный американский роман. — К. : Наукова думка, 1985. — С. 73-83.

 6. Засурский Я. Н. Американская литература ХХ века. Некоторые аспекты литературного процесса. — М. : Издательство Московского университета, 1966. — С. 190-206.

 7. Зверев А. М. Американский роман 1920-1940-х годов. — М. : Худож. лит., 1982. — С. 35-54.


Практичне заняття № 9

«МАЙСТЕР І МАРГАРИТА» М. БУЛГАКОВА ЯК МОРАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ РОМАН.
ПЛАН:

 1. Особливості розвитку російської літератури в 1-й половині ХХ ст.

 2. Творча історія роману “Майстер і Маргарита”.

 3. Багатоплановість композиції, взаємодія двох часових і наративних планів; функціональність композиційного прийому “роман у романі”;

 4. Мотив трагічної долі гуманістів в історії людства. Образ Ієшуа Га-Ноцрі і трансформація євангельської традиції.

 5. Тема творчості і митця: філософський характер її втілення в романі. Образи Майстра і Бездомного.

 6. Образ Маргарити і тема милосердя.

 7. Тема добра і зла. Образи Воланда і його оточення.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Булгаковская энциклопедия: Электронное издfние. — 2004.

 2. Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы: Очерки русской литературы XX века. – М. : Наука, Издат. фирма “Восточная литература”, 1994.

 3. Галинская И. Л. Наследие Михаила Булгакова в современных толкованиях : Сб.науч.тр. / РАН ИНИОН. – М. : ИНИОН, 2003.

 4. Галинская И. Л. Загадки известных книг. — М. : Наука, 1986. – С. 65 – 125.

 5. Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. — М. : Книга, 1988. – С. 613 – 651.

 6. Яновская Л. М. Треугольник Воланда : К истории романа “Мастер и Маргарита”. — К. : Либідь, 1992. — 189 с.

 7. Яновская Лидия. Понтий Пилат и Йешуа Га-Ноцри. В зеркалах булгаковедения // Вопросы литературы. — 2010. — Май – Июнь. — С. 5-72.

Другий семестр
Практичне заняття №1.
РОМАН ПАТРІКА ЗЮСКІНДА «ЗАПАХИ»: ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СВІТУ І ЛЮДИНИ

План

  1. Творчість Патріка Зюскінда в контексті європейського постмодернізму.

  2. Роман «Запахи» у творчій біографії Зюскінда.

  3. Проблематика роману. Етика і естетика як центральна колізія твору.

  4. Принцип подвійного кодування в романі. Елементи маскультури: організація сюжету, тип героя. Пародіювання «формульних штампів»: мотиви і наміри.

  5. Інтертекстуальні виміри сюжету і системи персонажів твору.

  6. Образ Гренуя в контексті міфу про митця і надлюдину.


Література

 1. Бегун Б. Превратности парфюмерного искусства, или Апология и крах маргинализма (Патрик Зюскинд «Парфюмер») // Вікно в світ.– 1999. – №2. – С.162-185.

 2. Затонский Д.В. Интермедия: Некто Жан-Батист Гренуй, или Жизнь, самое себя имитирующая // Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков : Фоліо; М. : ООО «Издательство АСТ, 2000. – С. 74-83.

 3. Білоцерківець Н.Г. Геніальна компіляція // Всесвітня література в середн. навч. закладах. – 2002. – № 5-6. – С. 81-83.

 4. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубежної літератури XX століття: Навч. посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2007. – С. 311-320.

 5. Дитькова С.Ю. Запах краси, або життя і смерть геніальної бактерії // Всесвітня літ. в середн. навч. закладах. – 2003. – № 12.

 6. Зверев А. Преступление страсти: вариант Зюскинда // Иностранная литература. –2001. – №8. – С.256-262.

 7. Назарець В.М. «Монстр від самого початку» // Зарубіжна література в навч. закладах. – 2002. – № 6. – С. 30-33.

 8. Риндисбахер Х.Д. От запаха к слову: Моделирование значений в романе Патрика Зюскинда «Парфюмер» // Новое литературное обозрение. – 2000. – № 43. – С. 86-101.

 9. Чертенко О.П. Мандри руїнами штукарського храму // Всесвітня літ. в середн. навч. закладах. – 2002. – №5. – 6. – С. 84-87.

 10. Якимович А. Пансион мадам Гайяр, или Безумие разума (Проблема тоталитаризма в конце XX века) // Иностранная литература. – 1992. – № 4. – С. 226-236.


Практичне заняття № 2.

РОМАН ДЖОНА ФАУЛЗА "КОЛЕКЦІОНЕР": ІНТЕРТЕКСТ ЯК ГЕНЕРАТОР ХУДОЖНЬОГО ЗМІСТУ
План

1. Творчість Дж. Фаулза в контексті розвитку англійської літератури 2-ї пол. ХХ ст. Постмодернізм і інтертекстуальність.

2. Художньо-естетична позиція Дж. Фаулза. Ідеї свободи й амбівалентності суджень.

3.  Екзистенціальна проблематика та її втілення в художній структурі роману.

3.1. Місце, роль і міра свободи в житті і мистецтві.

3.2. Конфлікт «невігласної більшості» і «елітарної меншості".

3.3. Колекціонування як антижиття.

4. Міфологічні образи та їх функції в романі.

5. Шекспірівський код у романі.
Література

Джон Роберт Фаулз // Давиденко Г.Й та ін. Історія новітньої зарубіжної літератури: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 43-51.

Жлуктенко Н. Ю. Психологический роман Айрис Мердок и Джона Фаулза // Английский психологический роман ХХ века. Киев: Вища школа, 1988. С. 129—148.

Козюра О.В. Проза Джона Фаулза: аспекти постмодерністської інтерпретації: автореф. дис. … канд. фылол. наук. — К., 2006. — 20 с.

Саруханян А. Фаулз, Джон // Энциклопедический словарь английской литературы ХХ века / Ответственный редактор А. П. Саруханян. — М. : Наука, 2005. — C. 443-446.

Саруханян А.П. Джон Фаулз // Английская литература. 1945—1980. — М., 1987. — С. 317—330.

Терновая Т. Ю. Шекспировские мотивы в романе Джона Фаулза «Коллекционер» // Режим доступу: http://elib.crimea.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=55

Фаулз Дж. Арістос. — Вінниця : Тезис, 2003. — 336 с.

Филюшкина С. Н. Средствами монтажа (роман Дж. Фаулза «Коллекционер») / Светлана Николаевна Филюшкина // Филюшкина С. Н. Современный английский роман (Формы раскрытия авторского сознания и проблемы повествовательной техники) – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1988. – С. 162-173.

Практичне заняття №3.

РОМАН АЙРІС МЕРДОК "ЧОРНИЙ ПРИНЦ": ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ І ПОЕТИКИ

План


 1. Місце роману «Чорний принц» у творчій біографії Айріс Мердок.

 2. Художня структура роману. Своєрідність наративної організації. Роль інтертекстуальних елементів.

 3. Тема мистецтва у романі: позиція істинного митця і позиція комерційного успіху.

 4. Тема кохання, її зв'язок із темою мистецтва і проблемою відчуження.

 5. Екзистенціалістські і психоаналітичні концепції у романі.

 6. Жанрові особливості роману.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Murdoch, Iris. The Black Prince. – Any edition.

 2. Мердок А. Черный принц. — будь-яке видання.

 3. Воропанова М.Мердок, Айріс // Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т.2 : Л — Я / За ред. H. Михальської та Б. Щавурського. — Тернопіль : Навчальна книга -Богдан, 2006. — С. 161-163.

 4. БушмановаН. Когда в душе живет Шекспир // Вопросы литературы. – 1991. – № 2. – С155-184.

 5. Исламова А. К. Становление и развитие эстетической системы Айрис Мердок // Филологические науки. – 1990. – №6. – С.30-41.

 6. Котова Ю.С. Смысл названия и шекспировская тема в романе Айрис Мердок «Черный Принц» // www.gramota.net/materials/1/2008/2-3/36.html

 7. Марценішко В. "...А далі мистецтва, можу вас усіх запевнити, немає нічого...” (Аполлонівська тема в романі Айріс Мердок "Чорний принц”) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія: Зб. наук. праць. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2009. – Вип. 8. С. 106-116.

 8. Михальская Н.П., Аникин Г.В. Английский роман XX века. – М. : Высшая школа, 1962. С. 148-182.

 9. Саруханян А.Д. Айрис Мёрдок // Английская литература. 1945–1980. – М. : Наука, 1987. – С. 302-317.

 10. Филюшкина С.Н. Мир глазами Бредли Пирсона и через призму его судьбы (роман А.Мердок "Черный принц") // Филюшкина С.Н. Современный английский роман. — С. 100-113.


Практичне заняття №4.

"ЛОЛІТА" ВЛАДІМІРА НАБОКОВА ЯК РОМАН-МЕТАФОРА

План


1. Художньо-естетична еволюція В. Набокова. "Лоліта" у творчій біографії письменника.

2. "Роман-метафора" як жанрова форма новітньої літератури.

3. Система персонажів і особливості сюжетно-композиційної організації роману.

4. Специфіка хронотопа. Подорож ("травелог") у структурі роману. Америка як "Новий" світ.

5. Метатекст у структурі твору. Кохання і творчість.

6. Інтертекстуальна складова роману.

7. Особливості літературної техніки Набокова.
Література


 1. Текст роману англійською і російською мовами.

 2. Бойд Б. Владимир Набоков: американские годы: Биография / Брайан Бойд: СПб. : Симпозиум; 2010. – С. 158-179.

 3. Галинская И.Л. Владимир Набоков: современные прочтения: Сб.науч.тр. / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. культурологии; Отв. ред. Скворцов Л.В. – М., 2005. – ... с.

 4. Жданова А.В. Структура повествования в условиях ненадежного нарратора (роман В.В. Набокова «Лолита») / Анна Владимировна Жданова : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Самара : Самарский государственный университет, 2007. – 20 с.

 5. Жданова А.В. Организация повествования в романе В.В. Набокова «Лолита») / Анна Владимировна Жданова // Вестник СамГУ. 2006. №10/2 (50). – С. 25-33.

 6. Проффер К. Ключи к "Лолите" / Карл Проффер. – СПб. : Симпозиум, 2000. – 302 с.

 7. Смирнова А.Н. «Лолита». Трансформация темы судьбы в сценарии В. Набокова / А.Н. Смирнова // Ярославский педагогический вестник. 2004. № 4 (41).

 8. Шевякова Э.Н. Роман-метaфора Жана Эшноза «Один год» / Э.Н. Шевякова. – Режим доступу: http://natapa.org/wp-content/uploads/2011/03/shevyakova.pdf

Практичне заняття №5.

ЛЮДИНА І ІСТОРІЯ В РОМАНІ О. СОЛЖЕНІЦИНА «В КОЛІ ПЕРШОМУ»
1. Історія створення роману. Проблема прототипів.

2. Проблемно-тематична основа роману. Соціально-історичні і морально-філософські аспекти проблематики.

3. Жанрова своєрідність твору: поліфонічний, ідеологічний роман, роман-дискусія. Жанрова традиція Достоевського.

4. Художня структура твору. Особливості розвитку сюжету й основні принципи його композиції.

5. Система персонажів твору. Принцип багатогеройності і парності персонажів.

6. Стилістичний стрій твору: співвідношення і функції різних зображально-виражальних засобів художнього мовлення.


Література

 1. Нива Ж. Солженицын / Жорж Нива. Перевел с франц. Симон Маркиш в сотрудничестве с автором. – М. : Художественная литература, 1992. – 101 с.

 2. Обзор критической литературы о творчестве А.И. Солженицына: (По материалам советской периодической печати) // Литературоведение в СССР. Реферативный журнал. 1991. №5.

 3. Петрова М.Г. Судьба автора и судьба романа / М.Г. Петрова // Солженицын А.И. В круге первом. – М. : Наука, 2006 (серия «Литературные памятники). – С. 629-732.

 4. Солженицын А.И. В круге первом. – М. : Наука, 2006 (серия «Литературные памятники). – 812 с.

 5. Солженицын А.И. Нобелевская лекция по литературе // www.kp.ru/daily/24140.5/358716/

 6. Фридлендер Г.М. О Солженицыне и его эстетике // Pусская литература. – 1993. – №1. – С. 92-99.

Практичне заняття №6.

РОМАН Г. ГАРСІА МАРКЕСА «СТО РОКІВ САМОТНОСТІ» ЯК ВЗІРЕЦЬ ЛІТЕРАТУРИ МАГІЧНОГО РЕАЛІЗМУ

План

 1. Особливості соціально-історичних умов розвитку й основні риси латиноамериканської літератури ХХ ст.

 2. Поняття про магічний реалізм, його відмінність від фантастичного реалізму.

 3. Творчий метод Г. Гарсіа Маркеса. Світогляд та художні принципи письменника.

 4. Особливості проблематики і жанрової форми твору. Поєднання трагічного і комічного.

 5. Художня концепція дійсності і її віддзеркалення у хронотопі роману. Макондо як модель світу.

 6. Сюжет і композиція роману. Смисл назви твору.

 7. Система образів у романі. Символіка в історії роду Буендіа. Структурно-змістова роль образу цигана Мелькіадеса.


Література

 1. Габріель Гарсіа Маркес. Матеріали до вивчення творчості // Всесвітня література. – 1999. – №2. – С. 42-47.

 2. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубежної літератури XX століття: Навч. посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2007. – С. 311-320.

 3. Зверев А. Чистилище смеха и плача // Вопросы литературы. – 1987. – №12. – С. 235–242.

 4. Мамонтов С.П. Испаноязычная литература стран Латинской Америки ХХ в. – М. : Высш. шк., 1983. – С. 217-228.

 5. Осповат Л. Латинская Америка рассчитывается с прошлым («Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса) // Вопросы литературы. – 1976. – № 10. – С. 91-121.

 6. Пестерев В.А. Метафорическая полиформа «Ста лет одиночества» Г.Г. Маркеса // Пестерев В.А. Модификация романной формы в прозе Запада второй половины ХХ столетия. – Волгоград, 1999. – С. 89-102.


Практичне заняття № 7.

«БЕЗСМЕРТЯ» М. КУНДЕРИ ЯК МЕТАРОМАН

План


 1. Постмодернізм як літературне явище: світорозуміння і естетика.

 2. Роман «Безсмертя» у творчій біографії М. Кундери і в контексті художніх пошуків останньої третини ХХ ст.

 3. Концепція роману, за М. Кундерою. Традиція і новаторство в розвитку романного жанру.

 4. «Безсмертя» як роман-есе. Дослідницьке і рефлективне начала жанрової природи твору.

 5. Природа художності в романі «Безсмертя». Полістилістика як художній принцип автора.

 6. «Безсмертя» як метароман. Образ автора у творі. Гра з читачем.

 7. Смисл назви твору. Безсмертя як екзистенційно-метафізичний феномен, засоби його художнього втілення.

Література 1. «Розуміти світ як запитання»: Інтерв’ю Філіпа Рота з Міланом Кундерою // Всесвіт. – 1994. – №9. – С. 134-137.

 2. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. – М. : ИНИОН РАН (отдел литературоведения) — INTRADA. 2001. – 382 с.

 3. Кузнецов И. Бессмертие путника: Милан Кундера и Итало Кальвино среди любимых призраков // Иностранная литература. — 1995. — № 6. — С. 204—212.

 4. Кундера М. Творцы и пауки (Из книги «Преданные заветы») // Иностранная литература. — 1997. — № 10. — С. 203—213.

 5. Кундера Милан. Когда Панург не сумеет рассмешить. Эссе // Кундера Милан. Нарушенные завещания: Эссе / Пер. с фр. М. Таймановой. – СПб. : Азбука-классика, 2004.

 6. Палій О. П. Світ у пастці роману (спостереження над поетикою Мілана Кундери) : Монографія. – К. : Освіта України, 2006. – 282 с.

 7. Пестерев В.А. Роман и эссе // Пестерев В.А. Модификации романной формы в прозе Запада второй половины XX столетия. — Волгоград, 1999. — С. 206—253.

 8. Шерлаимова С. Для чего роман? // Вопросы литературы. — 2006. — Вып. 6. — С. 339-345.

 9. Шерлаимова С. Философия жизни по Милану Кундере (французские романы чешского писателя) // Вопросы литературы. — 1998. — Вып. 1. — С. 243—280.

 10. Давиденко Г.Й та ін. Історія новітньої зарубіжної літератури: Навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 173-179.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Історія зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Філософська І соціально-історична проблематика роману г. Мелвілла
sites -> Тема. Література розвинутого феодалізму. Героїчний епос ХІ-ХІІІ століть
sites -> Актуальні проблеми новітньої зарубіжної літератури навчальнапрограм а
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (від античності до нового часу) Шифр за опп пп02
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
sites -> Філологія*. Мова та література (англійська)
sites -> Львівського національного університету імені Івана Франка; Програма дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика. Львів: Манускрипт-Львів, 2013. 400 с., іл
sites -> Методика вивчення монографічної теми на уроках зарубіжної літератури старших класах
sites -> Зарубіжна література


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Плани практичних занять iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта / Спеціальність 010102 Початкова освіта І семестр – 16 год. (залік) – практичних занять / ІІ семестр – 32 год. (іспит) – 16 практичних занять дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій
Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
Плани практичних занять iconМетодично-хрестоматійний посібник для практичних занять з курсу
Давня українська література: Методично-хрестоматійний посібник з практичних занять до курсу „Історія української літератури Х-XVIII...
Плани практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
Плани практичних занять iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури»
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури» для студентів всіх бакалаврських напрямків
Плани практичних занять iconМетодичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Плани практичних занять iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Плани практичних занять iconЗагальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи
Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит
Плани практичних занять iconПрограма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
Програма та плани семінарських занять з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн”/ укладачі
Плани практичних занять iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
М етодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
Плани практичних занять iconПлани лекційних занять
Проблема специфіки літератури для дітей І юнацтва


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка