Положення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1Дата конвертації25.05.2017
Розмір137 Kb.
ТипПоложення

Затверджено

наказом директора ІПСМ НАМ України


від 1.06.2011 № 8/1-р

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АСПІРАНТУРУ

ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
1. Загальні положення
1.1. Аспірантура Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України є формою підготовки кадрів вищої кваліфікації для забезпечення потреб держави у сфері мистецтвознавства, культурології й архітектурознавства. Її діяльність узгоджується з Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабміну України від 14.06.2000 № 960, від 27.08.2004 № 1124, від 02.03.2010 № 254, від 28.07.2010 № 642, статтями 36 та 58 Закону України «Про вищу освіту», Законом України «Про культуру», Статутом ІПСМ НАМ України, іншими актами, що регламентують організацію наукової діяльності.

Аспірантуру відкрито наказом Міністра освіти і науки України від 5.07.2010 № 668.1.2. Навчання в аспірантурі створює умови для неперервної освіти фахівця і здійснюється за рахунок:

– коштів бюджетних асигнувань;

– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

1.3. Взаємозобов’язання аспірантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, та ІПСМ визначаються угодою, якою передбачається своєчасне завершення роботи над дисертацією, забезпечення відповідних умов праці, надання впорядкованого житла тощо, та відповідальність сторін у разі невиконання умов цієї угоди.

1.4. Річний і перспективний плани прийому до аспірантури за державним замовленням затверджує директор ІПСМ на підставі рішення Вченої ради Інституту.

1.5. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається директором ІПСМ з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури за державним замовленням.
2. Термін навчання в аспірантурі
2.1. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва — чотирьох років.

2.2. До терміну навчання в аспірантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутністю з інших поважних причин, передбачених законодавством України.

Вчена рада ІПСМ оцінює обставини, що унеможливили роботу дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі (як правило, не більше одного року).2.3. В окремих випадках Вчена рада ІПСМ може встановлювати термін навчання в аспірантурі диференційовано — від одного до трьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і міри готовності дисертації.

2.4. Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації.
3. Правила прийому до аспірантури
3.1. Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

2.2. Підготовка аспірантів здійснюється на підставі державного замовлення.

3.3. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років.

3.4. Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно в терміни, встановлені Інститутом:

– подання заяв про допуск до участі в конкурсі з 26 серпня по 26 вересня;

– вступні іспити – з 3 по 31 жовтня;

– конкурсне зарахування з 1 листопада.3.5. Вступники до аспірантури подають на ім’я директора Інституту такі документи:

– заява на ім’я директора;

– дві фотокартки (3 х 4 см);

– особовий листок з обліку кадрів, автобіографія;

– список опублікованих наукових праць та винаходів за встановленим зразком; вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати, тематичні проспекти майбутньої дисертації) зі спеціальності 26.00.01 — теорія та історія культури (мистецтвознавство);

– медична довідка про стан здоров’я за формою № 286-у;

– копія диплома про закінчення вищого навчального закладу й наявність кваліфікації спеціаліста або магістра та додаток до диплома (особи, які здобули освіту за кордоном, — копію нострифікованого диплома), засвідчені в установленому порядку;

– копія 1, 2, 11 сторінок паспорта;

– посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);

– копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку (за наявності);

– копія свідоцтва про ідентифікаційний код.

Крім того, вступники можуть подати рекомендацію Державної екзаменаційної комісії.

Документи подаються у папці.

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.3.6. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

3.7. Магістрам, які закінчили магістерську підготовку в установлений термін і вступають до аспірантури в рік закінчення магістратури, в якості реферату із спеціальності може бути зарахована робота на здобуття кваліфікації магістра (тема магістерської роботи має відповідати спеціальності 26.00.01 — теорія та історія культури (мистецтвознавство).

3.8. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під керівництвом директора або заступника директора з наукових питань ІПСМ НАМ України.

3.9. Члени приймальної комісії призначаються директором з числа керівників наукових підрозділів, провідних фахівців, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

3.10. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

3.11. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, названих у пункті 5, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

3.12. Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), із філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених Міносвіти України.

3.13. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

3.14. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

3.15. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 4–5 осіб, які призначаються директором і у складі яких повинні бути доктори та кандидати наук, а у складі предметної комісії з наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. У складі предметної комісії з іноземної мови можуть бути також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

3.16. Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника до аспірантури на підставі результатів вступних іспитів. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, що мають визначену наукову тему, рекомендацію Державної екзаменаційної комісії, успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів, а також мають наукові праці за спеціальністю 26.00.01 — теорія та історія культури (мистецтвознавство).

3.17. Про рішення приймальної комісії вступник повідомляється у п’ятиденний термін з дня прийняття рішення.

3.18. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора ІПСМ.

3.19. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням Вченої ради, як виняток, кандидат наук, який має вчене звання старшого наукового співробітника (доцента).

3.20. Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого Вченою радою індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації в строк.
4. Права та обов’язки аспірантів
4.1. Аспіранти мають право на:

1) користування навчально-виробничою та науковою базою ІПСМ;

2) отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;

3) участь у науковій діяльності ІПСМ;

4) отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;

5) співробітники ІПСМ, які працюють на постійній основі з повним навантаженням (ставка) не менше одного року, на безкоштовне навчання в аспірантурі;

6) переривання навчання з поважних причин із подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються Вченою радою ІПСМ;

7) щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;

8) участь у виборах до органів самоврядування ІПСМ;

9) роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;

10) безпечні й нешкідливі умови навчання й праці;

4.2. Особам, зарахованим до аспірантури за державним замовленням з відривом від виробництва, стипендія призначається з дня їх зарахування, а тим, які навчаються в аспірантурі за контрактом, — відповідно до умов контракту.

4.3. Вчена рада ІПСМ може клопотатися про призначення аспірантам в установленому порядку іменних стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними й недержавними органами, підприємствами, установами й організаціями.

4.4. Аспіранти можуть бути направлені на стажування до провідних вітчизняних і зарубіжних наукових центрів. Витрати, пов’язані з їх відрядженням, проводяться згідно із законодавством України.

4.5. Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва й успішно виконують індивідуальний план роботи, мають право на додатково оплачувану щорічну відпустку за основним місцем роботи тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання роботи над дисертацією та, за їх бажанням, упродовж чотирьох років навчання — один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника. До щорічної відпустки не включається час проїзду від місця роботи аспіранта до місця знаходження аспірантури і назад. Витрати на проїзд несе аспірант.

4.6. Аспіранти зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства України, моральних та етичних норм поведінки;

2) ґрунтовно оволодівати знаннями, формувати практичні навички, професійну майстерність та підвищувати загальний культурний рівень;

3) опановувати методологію проведення наукових досліджень;

4) виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання кандидатських іспитів зі спеціальності, іноземної мови та філософії, а у разі необхідності — додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої Вченої ради установи, де передбачається захист дисертації, і заліків із дисциплін, визначених рішенням Вченої ради з урахуванням профілю підготовки, а також проходження педагогічної практики;

5) звітувати про хід виконання дисертації на засіданні Вченої ради або в одному з наукових підрозділів ІПСМ;

6) у встановлений термін захистити дисертацію або подати її на розгляд спеціалізованої вченої ради;

7) дотримуватися Статуту й Правил внутрішнього розпорядку ІПСМ.4.7. Аспірант може бути відрахований з аспірантури за грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи протягом навчального року без поважних причин за клопотанням наукового керівника, підтвердженим Вченою радою ІПСМ.

Рішення про відрахування аспіранта приймає Вчена рада, на підставі якого аспірант відраховується з аспірантури наказом директора ІПСМ.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за кошти з бюджетних асигнувань і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно з законодавством України.
V. Умови навчання в аспірантурі
5.1. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом директора ІПСМ призначається науковий керівник, як правило, доктор наук або за рішенням Вченої ради, як виняток, кандидат наук, який має вчене звання.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого заступником директора з наукових питань індивідуального плану і несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.

Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника — доктора наук, не повинна перевищувати п’ять осіб одночасно, а для наукового керівника — кандидата наук — трьох осіб, включаючи аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

На здійснення наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних годин на одного аспіранта.5.2. Тема дисертації та індивідуальний план роботи аспіранта затверджуються Вченою радою ІПСМ не пізніше тримісячного терміну після зарахування його до аспірантури.

5.3. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні Вченої ради ІПСМ і щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом директора ІПСМ аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

5.4. Вчена рада ІПСМ не менш як один раз на рік розглядає питання щодо підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, переглядає склад наукових керівників та усуває від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів.

5.5. Переведення аспірантів до іншого вищого навчального закладу, наукової установи, а також на іншу форму навчання здійснюється наказом директора ІПСМ.

Переведення аспірантів, які навчаються за цільовим призначенням, на іншу форму навчання може здійснюватися тільки за клопотанням організації, яка направила їх на навчання.


VI. Здобувачі наукового ступеня кандидата наук,

які працюють над дисертаціями поза аспірантурою
6.1. Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

6.2. Здобувачами наукового степеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі — здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Іноземці та особи без громадянства можуть бути здобувачами на підставі:

– міжнародних договорів України;

– загальнодержавних програм;

– договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

6.3. Для прикріплення до ІПСМ з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає на ім’я директора ІПСМ заяву, до якої додається список наукових праць, опублікованих у фахових виданнях, перелік яких затверджений ВАК України (не менше п’яти), список винаходів (за наявності), копія диплома про вищу освіту i кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Для прикріплення до ІПСМ з метою складання кандидатського іспиту зі спеціальності здобувач подає на ім’я його керівника тільки заяву та витяг з рішення Вченої ради установи, де виконується дисертаційна робота.6.4. Директор ІПСМ на підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем видає наказ про прикріплення здобувача i призначення наукового керівника.

Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або за рішенням Вченої ради, як виняток, кандидати наук, що мають вчене звання.

Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати п’ять ociб одночасно, включаючи аспірантів i докторантів.

У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатського іспиту науковий керівник не призначається.6.5. Здобувачі протягом місяця після прикріплення до ІПСМ подають на затвердження Вченої ради погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи. Теми дисертацій здобувачів затверджуються Вченою радою ІПСМ.

6.6. Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, атестуються науковими керівниками і щорічно звітують на засіданні Вченої ради.

6.7. Організацію, облік i контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ кадрів ІПСМ.

Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених у пунктах 2.2. та 2.3 цього Положення, на підставі висновків атестації наукового керівника, які затверджуються Вченою радою ІПСМ, підлягають відрахуванню.6.8. Відповідно до індивідуального плану роботи здобувачі користуються необхідним обладнанням, лабораторіями, бібліотекою.

6.9. Здобувачі складають за місцем прикріплення кандидатський іспит із спеціальності, іноземної мови та філософії, а також за рішенням Вченої ради ІПСМ інші іспити та заліки з урахуванням профілю підготовки.

За клопотанням керівництва ІПСМ здобувачам дозволяється складати кандидатські іспити з окремих дисциплін (іноземної мови, філософії) в інших вищих навчальних закладах та наукових установах, що мають у своєму складі відповідні комісії з приймання кандидатських іспитів.

Здобувачі, які склали кандидатські іспити i виконали індивідуальний план роботи, рішенням Вченої ради ІПСМ допускаються до захисту дисертації.

6.10. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

6.11. Здобувачу, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творча відпустка згідно з законодавством України.
Заступник директора

з наукових питань ІПСМ НАМ України А. О. ПучковПоділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Положення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1 iconПоложення про аспірантуру 1 загальні положення
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Положення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1 iconПоложення про обробку та захист персональних даних Загальні положення

Положення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1 iconПоложення про проведення обласного інтелектуального турніру «Ігри патріотів Херсонщини» І. Загальні положення

Положення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1 iconПоложення про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров'я України Розділ I. Загальні положення
України (далі моз україни) та інститутами громадянського суспільства (далі ігс) на засадах доброго партнерства, здійснення громадського...
Положення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1 iconРішення міської ради 2016 року №12/ VII положення про присвоєння звання «п очесний громадянин міста ч ернігова» Загальні положення

Положення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1 iconКодекс україни розділ I. Загальні положення глава основні положення
Господарський процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження господарських судів, встановлює порядок судочинства...
Положення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1 iconПоложення про Український культурний фонд м. Київ 2017 І. Загальні положення
Український культурний фонд (далі – Фонд) є об’єктом державної власності, бюджетною установою, діяльність якої спрямовується та координується...
Положення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1 iconПоложення про портфоліо педагогів богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості загальні положення
Цдют запроваджується з метою підтримки творчої педагогічної діяльності керівників гуртків, популяризації індивідуальних професійних...
Положення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1 iconПоложення про громадські заохочувальні відзнаки Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту І. Загальні положення
Це Положення визначає порядок нагородження громадськими заохочувальними відзнаками Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби...
Положення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1 iconПоложення про звання «Почесний громадянин селища Хорошеве» Загальні положення
Право присвоєння звання «Почесний громадянин селища Хорошеве» належить виключно Хорошівській селищній раді та визначається рішенням...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка