Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08. 04. 1993р та навчального плану спеціальності "Інформатика" Укладач к п. н., доцент кафедриСторінка1/5
Дата конвертації10.10.2017
Розмір0,6 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5


Прикарпатський національний університет


імені Василя Стефаника

Кафедра інформаційних технологій
«Затверджую»

Проректор з

науково-педагогічної роботи

_______________ _______________

підпис прізвище, ініціали
«___» __________ 201 __ р

Робоча програма

виробничої педагогічної практики студентів-магістрів (спеціалістів) факультету математики та інформатики спеціальності

8.04030201 (7.04030201 ) інформатика

Програма практики складена у відповідності до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08.04.1993р. та навчального плану спеціальності “Інформатика”


Укладач – к.п.н., доцент кафедри

інформаційних технологій Дрінь Б.М.
Робоча програма схвалена на

засіданні кафедри інформаційних технологій,

протокол № 1 від 30.08 2012 р.

та протокол №8 від 28.01.2013р.
Перезатверджена на засіданні Вченої ради

факультету математики та інформатики

протокол №5 від 31.01.2013 р.

м. Івано-Франківськ, 2013 р.

Зміст

Вступ 2


 1. Керівництво практикою 3

  1. Факультетський керівник практики 4

  2. Керівник-методист практики від кафедри 4

  3. Викладач (вчитель) інформатики 4

  4. Куратор групи (класний керівник) 5

 2. Мета, зміст та завдання практики 5

  1. Мета практики 5

  2. Зміст та завдання практики 5

  3. Організація та проведення практики 6

  4. Індивідуальні завдання 7

  5. Навчальні посібники 7

 3. Методичні рекомендації 9

  1. Урок інформатики і його структура 9

  2. Основні (загальні) вимоги до уроку інформатики 9

  3. Типи уроків 10

  4. Основні етапи підготовки студента до уроку 11

  5. Зразок оформлення конспекту навчального заняття 12

  6. Основні компонент спостереження та аналізу уроку 13

  7. Структура конспекту спостереження навчального заняття 15

  8. Обговорення проведених занять 15

  9. Зразок написання психолого-педагогічної характеристики 16

  10. Зразок конспекту виховного заходу 20

 4. Форми і методи контролю 20

 5. Вимоги до звіту 21

 6. Підведення підсумків практики 21

Додаток 1 25

Додаток 2 25

Додаток 3 26

Додаток 4 26

Додаток 5 27

Додаток 6 27

Додаток 7 27

Додаток 8 28

Додаток 9 28

Додаток 10 28


Вступ
Заключною ланкою практичної підготовки студентів – спеціалістів (магістрів) є виробнича (педагогічна) практика.. Дана практика проходить в 9-му семестрі 5-го курсу терміном п’ять тижнів.

Зміст програми для проведення педагогічної практики відповідає положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України, а також іншим нормативним документам щодо практики студентів, навчальному плану даної спеціальності та освітньо – кваліфікаційній характеристиці спеціалістів (магістрів).

Важливим етапом підготовки висококваліфікованих кадрів, компетентних спеціалістів різних профілів у вищих навчальних закладах до роботи в школі є педагогічна практика, яку можна розглядати як найоптимальнішу форму поєднання теоретичної підготовки майбутніх педагогів із практичною діяльністю вчителів (викладачів) у навчально-виховних закладах різних типів. Педагогічна практика виступає безпосередньою ланкою між теоретичним засвоєнням знань студентів з фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін психолого-педагогічного циклу, та їх самостійною роботою у школі, максимально наближує фахівців до професійної діяльності.

Педагогічна практика повинна навчити студентів застосо­вувати знання, здобуті у вищій школі, в процесі навчання і виховання підростаючого покоління, є одним із способів вивчення навчально-виховного процесу у закладах освіти на основі безпосередньої участі в ньому практикантів.

Дана практика проводиться з метою підготовки випускників ВНЗ освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліст (магістр) до майбутньої роботи на посаді викладача (вчителя) навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

Керівник практики від факультету (кафедри) є особою, відповідальною за навчально-методичне керівництво практикою.
 1. Керівництво практикою

Керівник практики від факультету (кафедри) є особою, відповідальною за навчально-методичне керівництво практикою.
1.1 Факультетський керівник практики:

- підбирає навчальні заклади (підрозділи), викладачів (вчителів), в яких студенти проходитимуть практику, здійснює розподіл студентів;

- разом з методистами фахових кафедр, педагогіки і психології проводить настановчу та підсумкову конференції з питань педпрактики, виставку матеріалів практики;

- контролює виконання студентами програм практики, обов'язків методистами, вибірково відвідує заняття та виховні заходи, бере участь в їх обговоренні та оцінці, вживає заходів до усунення виявлених недоліків;

- приймає звіти методистів та складає загальний звіт, узагальнює досвід проведення практики і вносить пропозиції щодо їх поліпшення.
1.2 Керівник-методист практики від кафедри:

- бере участь у настановчій та підсумковій конференціях з питань педпрактики, перевіряє своєчасну здачу студентами документації на кафедру;

- організовує ознайомлення практикантів з навчальним закладом, навчальними кабінетами, наочністю і обчислювальною технікою, разом з адміністрацією розподіляє практикантів по групах (класах);

- контролює явку студентів на практику та виконання ними програми практики;

- консультує практикантів щодо добору методичної літератури, складання навчального календарного плану, методики вивчення окремих тем, конспектів занять, позакласних заходів та методики їх проведення;

- відвідує пари (уроки) та позакласні заходи, організовує їх обговорення та аналіз, вказує на позитивні та негативні сторони проведення занять, дбає, щоб у студентів формувалися основні педагогічні вміння та навички, разом з викладачем (учителем) виставляє оцінки за проведені студентами пари (уроки) і виховні заходи та вміння студентами аналізувати заняття, проведені практикантами;

- на основі виконаної навчальної і виховної роботи, програми та документації педпрактики виставляє студентам підсумкову оцінку за якість проведеної педагогічної практики на робочому місці;

- своєчасно готує звіт про підсумки практики студентів своєї групи;

- організовує підсумкову виставку матеріалів педагогічної практики.

1.3 Викладач (вчитель) інформатики:

- знайомить студентів з кабінетами обчислювальної техніки, з студентами груп (учнями класів), у яких вони проводитимуть заняття, навчальним календарним планом дисцмплін які читатиме практикант, організацією його вивчення;

- проводить відкриті заняття та позакласні заходи з інформатики, організовує їх обговорення, ділиться своїм досвідом організації навчально-виховного процесу;

- консультує студентів під час складання ними календарних планів, планів наукових семінарів, гурткової роботи; контролює їх виконання

- відвідує пари (уроки), які проводять практиканти, бере участь у їх обговоренні та оцінці;

- організовує студентів на виконання програм практики з фахових дисциплін, залучає їх до занять з невстигаючими студентами (учнями), роботи в наукових семінарах, предметних гуртках та методичних об'єднаннях, підготовки наочності та технічних засобів навчання, виготовлення педагогічних програмних засобів, дидактичних матеріалів і наочних посібників, проведення екскурсій;

- складає письмову характеристику практиканту як педагогу (учителю) і разом з методистом оцінює виконання студентом програми практики.
1.4 Куратор групи (класний керівник):

- знайомить практикантів з студентами групи (учнями класу), їх особовими справами;

- знайомить студентів з планом, а також досвідом виховної роботи, проводить з участю студентів виховні заходи;

- під час складання практикантами плану виховної роботи, підготовки виховного заходу консультує їх, перевіряє їхні конспекти виховних заходів;

- організовує студентів на виконання програм практики з виховної роботи, залучає до повсякденної роботи з групою (класом);

- відвідує всі виховні заходи, які проводить практикант, обговорює та оцінює їх;

- складає характеристику на практиканта як куратора групи (класного керівника) і спільно з методистом кафедри педагогіки оцінює виконання програми виховної роботи.


 1. Мета, зміст та завдання практики


2.1 Мета практики

Першочерговою метою педагогічної (асистентської) практики спеціалістів (магістрів) є підготовка їх до викладацької роботи у навчальних закладах I – IV рівнів акредитації. Під час цієї практики студент також повинен працювати над завершенням досліджень, пов’язаних із виконанням дипломної (магістерської) роботи, оформленням результатів проведених досліджень і підготовку до захисту дипломної (магістерської) роботи перед Державною комісією.

Практика студентів випускного курсу є завершальним етапом професійної підготовки студентів у вузі, характеризується високим ступенем самосвідомості і відповідальності студентів, розширенням об'єму і складності змісту роботи. У процесі цієї практики студенти оволодівають системою навчально-виховної діяльності, керівника студентської групи (класу). Ця практика сприяє узагальненню (інтеграції) раніше набутих професійно-педагогічних знань і умінь.

Під час виконання дипломної (магістерської) роботи студент повинен вміти: застосовувати сучасні методи активізації науково – методичної підготовки; використовувати засоби інформаційного забезпечення. На протязі практики студент повинен набути навичок у підготовці та проведенні занять з інформатики, працювати з літературними джерелами дипломної (магістерської) роботи і методики навчання; підготувати, по можливості, доповідь на студентську наукову конференцію чи наукову публікацію до друку сумісно з науковим керівником.2.2 Зміст та завдання практики

Основний зміст практики–проведення навчально-виховної роботи та наукових досліджень над дипломною (магістерською) роботою.

Спеціаліст (магістр) – практикант повинен проводити заняття з інформатики та математики, згідно навчльної програми, у закріпленому за ним класі, а при потребі у інших класах, здійснювати взаємовідвідуванння занять інших практикантів, вчителів (викладачів), які ведуть відповідні дисципліни, організовувати і проводити виховні заходи, брати участь у повсякденній роботі колективу школи (факультету).

Під час педагогічної практики студент також працює над виконанням індивідуальних завдань з дипломної (магістерської) роботи, які він отримав від керівника дипломної (магістерської) роботи перед початком виробничої практики. Педагогічна практика проводиться під безпосереднім керівництвом та наглядом як керівників практики так і провідних викладачів (вчителів) навчального закладу, які залучають студентів до виконання різних видів навчально – методичної та виховної роботи. Студенти-практиканти повинні допомагати викладачам (вчителям) в підготовці навчальних посібників, методичних розробок, дидактичного, роздаткового матеріалів для методично-технічного забезпечення навчального процесу студентів та розробки програмних засобів. Метою педагогічної (асистентської) практики студентів-магістрів є підготовка їх до майбутньої роботи на посаді викладача коледжу чи вищого навчального закладу.2.3 Організація та проведення практики

Педагогічну практику студентів організовують відповідно до навчальних планів спеціальності за участю кафедр психолого-педагогічних та фахових дисциплін. Наказом ректора студенти закріплюються за школами, затверджуються інститутські керівники педагогічної практики, методисти з фахових та психолого-педагогічних дисциплін.

Терміни проведення педагогічної практики передбачені відповідними навчальними планами. Її мета, завдання, зміст і структура, способи перевірки рівня досягнутих знань, умінь і навичок, форма звітності студентів і критерії оцінювання визначаються програмою, яка розробляється керівником вищого навчального закладу окремо для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціальності й спеціалізації і затверджується вченою радою університету. Ця програма є основним навчально-методичним документом.

Графік проходження студентами університету педагогічної практики затверджується першим проректором.

Методистами та керівниками педагогічних практик призначають досвідчених викладачів, які мають практичний досвід педагогічної роботи.

Бази практик.

Педагогічна практика проходить у базових загальноосвітніх навчальних закладах міста. Об’єктами педагогічних практик визначаються загальноосвітні навчальні заклади в яких працюють висококваліфіковані фахівці з добре укомплектованою матеріально-технічною базою, а саме; загальноосвітні школи м. Івано-Франківська № 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26 та базові загальноосвітні школи Івано-Франківської області. Для студентів магістрів 5 –го курсу базами практик є кафедри.


Студент-практикант зобов'язаний:

-виконувати правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, в якому проходить практику, виконувати розпорядження адміністрації цього закладу та керівників практики;

- щоденно бути в навчальному закладі практики. Його зовнішній вигляд повинен відповідати професійним вимогам педагога. Робочий день практиканта - 6 годин;

- щоденно вести щоденник практики:

- своєчасно і акуратно оформити всю документацію, передбачену програмою практики, старанно готувати конспекти занять, якісно виконувати всі види роботи;

- у випадку порушення правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, в якому студент проходить практику, або невиконання ним розпоряджень адміністрації чи керівників практики, студент може бути відкликаний з практики, після чого на факультеті розглядається питання про його поведінку;


У процесі педагогічної практики студенти повинні набути такі уміння:

- вивчати особистість студентів (школярів) та колективу групи (класу), визначати конкретні навчально-виховні завдання;

- здійснювати перспективне та поточне планування педагогічної діяльності, складати предметні та виховні календарні плани:

- використовувати найбільш ефективні форми, методи, прийоми і засоби для керівництва навчально-пізнавальною діяльністю студентів (учнів), ставити і розв'язувати освітньо-виховні завдання, аргументовано добирати і застосовувати форми, методи та прийоми навчання, сучасні інформаційні технології, здійснювати міжпредметні зв'язки, узагальнювати та систематизувати знання учнів;

- аналізувати пари (уроки) та позакласні заходи, добирати і узагальнювати ефективні методи та прийоми навчально-виховної діяльності, організовувати та проводити педагогічний експеримент, аналізувати його результати та робити висновки.

Під час проходження педагогічної практики студенти залучаються до науково-дослідної роботи з методики викладання інформатики. Для цього їм дається орієнтовна тематика науково-методичних досліджень, вони проводять також дослідження, пов'язані з темами курсових і дипломних робіт. Результати цих досліджень повідомляються на підсумковій конференції по педпрактиці, на наукових студентських конференціях.


2.4 Індивідуальні завдання

Орієнтовна тематика науково-методичних досліджень під час проходження практики

1. Формування в учнів наукового мислення в процесі вивчення окремих тем з інформатики.

2. Активізація розумової діяльності (студентів) учнів на парах (уроках) інформатики.

3. Шляхи підвищення якості та ефективності пар (уроків)інформатики.

4. Узагальнення досвіду роботи викладача (вчителя)інформатики до якого був прикріплений студент на педагогічну практику .

5. Естетичне виховання на уроках інформатики.

6. Розробка тематики занять гуртків з інформатики для учнів певного класу (до якого був прикріплений студент на практиці).

7. Позакласна робота з інформатики (у класі, до якого був прикріплений студент на практиці).

8. Методика проведення тижня інформатики в школі.

9. Проблемний підхід до вивчення деяких тем шкільного курсу інформатики.

10. Індивідуалізація і диференціація домашніх завдань з інформатики.

11. Особливості роботи з інформатики у класі з поглибленим вивченням інформатики

12. Мій досвід проведення факультативних занять в школі.

13. Методика розв'язування задач підвищеної складності з інформатики.

14. Розвиток логічного мислення студентів (учнів) на уроках інформатики.

15. Перевірка і оцінювання знань студентів (учнів) на уроках інформатики.

16. Розв'язування задач прикладного характеру в шкільному курсі інформатики. 17. Вивчення і розвиток м здібностей учнів з інформатики.

18. Розвиток інтересу до інформатики в позакласній роботі.

19. Розв'язування логічних задач.

20. Розв’язування олімпіадних задач.
  1. 2.5 Навчальні посібники

 1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч.посібник: У 4 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдак. — К.: Навчальна книга, 2003. — Ч. 1: Загальна методика навчання інформатики. — 254 с.

 2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч.посібник: У 4 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдак. — К.: Навчальна книга, 2003. — Ч. ІІ: Методика навчання інформаційних технологій. — 287 с.

 3. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч.посібник: У 4 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака. — К.: Навчальна книга, 2003. — Ч ІІІ: Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. — 196 с.

4. Жалдак М.І. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Інформатика.-Запоріжжя, Прем’єр, 2003

5.Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 298 с.

6. Глинський Я.М. Практикум з інформатики.-Львів: СПД Глинсьий, 2006. – 296с.

7. Дрінь Б.М. Інформаційні технології в освіті: Навч. посібник. [Електронний ресурс] / Б.М. Дрінь / www.mif.if.ua

8. http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average

9. Завадський І.О., Дорошенко Ю.О., Потапова Ж.В. Інформатика. Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, 2009

10. Верлань А.І, Апатова Н.В. Інформатика (підручник) 10-11 кл. Київ, “Квазер Мікро”, 1998

11. Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г. Інформатика ч.1 10-11 кл. Київ, 1998

12. Глинський Я.М. Інформатика. Алгоритми і мови програмування. Львів:СПД, Глинський Я.М,, 2006. – 296с.

13. Глинський Я.М. Інформатика: Підруч. Для 9 кл. загально освіт. Навч. Зал. – Львів: СПД Глинський, 2009. – 304 с.

14. Глинський Я.М. Інформатика. 10 клас. – Львів: СПД Глинський, 2010. – 272 с.

15. Журнал ’Комп’ютер у школі та сім’ї’ 1. Бевз Г. П. Методика викладання математики.– К: Вища школа, 1989.

 2. Бородин А. И., Бугай А. С. Биографический словарь деятелей в области математики.– К: Радянська школа, 1979.

 3. Глейзер Г. И. История математики в средней школе.– М.: Просвещение, 1982.

 4. Гнеденко Б. В. Формирование мировоззрения учащихся в процессе преподавания математики.– М.: Просвещение, 1982.

 5. Гусев С. В. и др. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах.– М.: Просвещение,1977.

 6. Колягин Ю. М. и др. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика.– М.: Просвещение, 1978.

 7. Конфорович А. Г. та iн. Математичнi вечори у восьмирiчнiй школi.– К.: Радянська школа, 1974.

 8. Математика в школе: Сборник нормативных документов.– М.: Просвещение, 1988.

 9. Методика викладання математики: Практикум.– К: Вища школа, 1981.

 10. Методика викладання математики в середнiй школi. Упоряд. Р. С. Черкасов, А. А. Столяр.– Х.: Вид-во "Ocвiтa" при Xapкiвcькому ун-тi, 1992.

 11. Методика преподавания математики в средней школе: Частная методика. Сост. В. И. Мишин.– М.: Просвещение, 1987.

 12. Слепкань З. I. Методика викладання алгебри i початкiв аналiзу.– К: Радянська школа, 1987.

 13. Столяр А. А. Педагогика математики.– Минск: Высшая школа, 1986.

 14. Практикум з розв’язування задач з математики. За ред. В. І. Михайловського.– К: Вища школа, 1989.

 15. Болтянський В.Г. и др. Оборудование кабинета математики.– М.: Просвещение, 1981.

 16. Бевз Г. П. Методика розв’язування алгебраїчних задач.– К: Радянська школа, 1988.

 17. Бевз Г. П. Методика розв’язування стереометричних задач.– К.: Радянська школа, 1988.

 18. Дубинчук О. С. Математика в 4 i 5 класах.– К: Радянська школа, 1986.

 19. Дубинчук Е. С., Слепкань З. И. Преподавание геометрии в средних ПТУ.– К: Вища школа, 1986.

 20. Лоповок Л. М. Виховна роботи на уроках гeoмeтpiї в 6-8 класах.– К: Радянська школа, 1986.

 21. Педагогический поиск /Ш. А. Амонашвили, С. Н. Льюенкова, В. Ф. Шаталов и др.– М.: Педагогика, 1988.

 22. Петраков И. С. Математические кружки в 8-10 классах.– М.: Просвещение, 1987.

 23. Слепкань З. И. Психолого-педагогические основы обучения математике.– К: Радянська школа, 1983.

 24. Урок математики в школi /за ред Г. П. Бевза.– К: Радянська школа, 1977.

 25. Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога.– М.: Просвещение, 1987.

 26. Фридман Л. М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе.– М.: Просвещение, 1983.

 27. Хинчин А. Я. Педагогические статьи.– М.: АПН СССР, 1963.

 28. Програми з математики для середньої школи, програми факультативних занять з математики, програми для шкiл i класiв з поглибленим вивченням математики.

 29. Пiдручники i навчальнi посiбники з математики для 5-11 класiв, посiбники для факультативних занять з математики.

 30. Журнали "У свiтi математики", "Квант", "Математика в школе", газета "Математика". 1. Методичні рекомендації


3.1 Урок інформатики і його структура.
Суть уроку інформатики.

Основною формою організації навчально-виховної роботи в школі є урок. Поняття урок має такі характерні риси (основні характеристики): мета, зміст, засоби і методи навчання, організація навчальної діяльності.

Головну роль серед основних характеристик відіграє мета уроку, яка може бути освітня, виховна і розвиваюча та їх розумне поєднання. У відповідності з метою уроку добирається зміст навчання і в першу чергу зміст уроку. Правильно поставити мету уроку, раціонально відібрати навчальний матеріал учителю допомагають навчальні програми, підручники, методичні посібники, дидактичні матеріали, в тому числі і ППП.

Вибір оптимальних методів навчання - одна із складних методичних задач. При виборі методів навчання потрібно враховувати: • Мету уроку;

 • Особливості змісту матеріалу ,що вивчається (складність, новизна, характер);

 • Особливості учнів класу (рівень розвитку мислення, рівень знань і умінь, сформованість навиків роботи і зокрема на ЄОМ і тощо);

 • Оснащення кабінету інформатики технічними, програмними та іншими засобами;

 • Ергономічні умови (час проведення уроку по розкладу, наповнюваність класу тощо.);

 • Індивідуальні особливості вчителя (риси характеру, рівень оволодіння тими чи іншими методами і зокрема, системою взаємодії учитель-учень-комп’ютер).

Навчальний процес уроку передбачає органічну єдність засобів, методів і прийомів роботи з організаційними формами навчання. Кожному методу, прийому навчання відповідає своя організаційна форма, що визначає відношення між учителем, учнем і комп’ютером на уроці.


3.2 Основні (загальні) вимоги до уроку інформатики.
Цілеспрямованість уроку.

Рекомендації по постановці загальної мети уроку зводяться до наступного: спочатку виділяється основна дидактична (навчальна) мета, виходячи із якої визначаються можливості для установлення мети виховання і розвитку учнів на уроці. Для практики навчання особливо важливо, щоб мета уроку, постановлена вчителем, була зрозуміла учням. Очевидно, що одна структура уроку може забезпечити більш ефективну і активну діяльність учнів, ніж друга. Тому потрібно прагнути до того , щоб урок оптимально забезпечував активну пізнавальну діяльність учнів.Оптимальний вибір засобів, методів і прийомів навчання та виховання на уроці.

Успіх на уроці в значній мірі залежить від того, наскільки практикант повно проник в специфіку навчального матеріалу з інформатики, наскільки уміло ставить навчальні пізнавальні задачі, враховуючи при цьому рівень підготовки учнів, наскільки вдало використовується комп’ютер на уроці.


Різноманітність форм організації навчальної діяльності учнів.

Обдумане використання комп’ютера на уроці, хороший набір ППЗ забезпечує різноманітність форм організації діяльності учнів (індивідуальна, групова, навчально-контролююча тощо).


3.3 Типи уроків
І. Урок засвоєння нових знань.

1. Актуалізація опорних знань.

2. Мотивація навчання школярів.

3. Цілі й завдання уроку.

4. Сприймання та первинне усвідомлення матеріалу.

5. Узагальнення та систематизація знань.

6. Осмислення знань.

7. Підсумки уроку.

8. Домашнє завдання.

ІІ. Урок засвоєння навичок і вмінь.

1. Актуалізація опорних знань.

2. Мотивація навчальної діяльності школярів.

3. Повідомлення мети, теми і завдань уроку.

4. Вивчення нового матеріалу.

5. Первинне застосування знань.

6. Формування навичок у стандартних умовах.

7. Розв’язування творчих задач.

8. Підсумок уроку.

9. Домашнє завдання.


ІІІ. Урок застосування знань, навичок і умінь.

1. Актуалізація опорних знань, навичок і умінь.

2. Мотивація навчання і повідомлення теми, мети і завдань уроку.

3. Усвідомлення учнями змісту роботи.

4. Самостійна робота учнів під контролем учителя.

5. Взаємоконтроль виконання роботи.

6. Підсумок уроку і повідомлення домашнього завдання.
IV. Урок узагальнення і систематизації знань.

1. Мотивація навчальної діяльності школярів.

2. Повідомлення теми, мети і завдання уроку.

3. Повторення і узагальнення понять, засвоєння системи знань, що відповідає їм.

4. Повторення і систематизація основних теоретичних положень.

5. Підсумки уроку.

6. Домашнє завдання.
V. Урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.


 1. Перевірка знань учнів практичного матеріалу (письмова робота).

 2. Перевірка осмислення теоретичних знань учнів (на основі усного опитування).

 3. Застосування знань в нестандартних умовах.

 4. Підсумок уроку.

 5. Завдання додому.


VI. Комбінований урок (перевірка знань і засвоєння нових знань).

 1. Перевірка домашнього завдання.

 2. Перевірка раніше засвоєних знань. Фронтальна бесіда.

 3. Мотивація навчання і повідомлення теми, мети і завдань уроку.

 4. Вивчення нового матеріалу.

 5. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

 6. Підсумок уроку і домашнє завдання.


VII. Комбінований урок, мета якого – засвоєння навичок, вмінь і творче використання їх на практиці.

 1. Актуалізація опорних знань.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Вивчення нового матеріалу.

 4. Первинне застосування знань.

 5. Відпрацювання вмінь і навичок.

 6. Самостійна робота.

 7. Підсумок уроку і домашнє завдання.


3.4 Основні етапи підготовки студента до уроку


 1. Вивчити календарний (тематичний) план, програми і з’ясувати місце уроку в системі розділу, який вивчається.

 2. Встановити обсяг навчального матеріалу на даний урок.

 3. Переглянути підручники, посібники, методичну літературу, наочні прилади, дидактичні матеріали з теми, ППЗ. Розв’язати всі задачі і вправи з підручника.

 4. Сформулювати тему, мету і завдання уроку.

 5. Враховуючи вікові особливості учнів, зміст навчального матеріалу й інші фактори, обрати тип уроку, форми і методи роботи для кожного етапу і уроку в цілому.

 6. Ознайомитись з планом або конспектом попереднього уроку, встановити, що зроблено на уроці, що задано додому, розв’язати всі задані додому вправи і задачі, передбачивши всі можливі способи їх виконання учнями.

 7. Продумати можливу мотивацію нового матеріалу, створення проблемних ситуацій, тощо.

 8. Написати конспект уроку.

 9. Вивчити конспект уроку, скласти його опорну схему.

 10. Продумати підсумок уроку.


3.5 Зразок оформлення конспекту навчального заняття

Структура конспекту заняття


“____”_________________200 _ р___________________________

(підпис практиканта)

“Затверджую”

Викладач по спеціальності_______________ “___”___________200__ р.

(прізвище, ініціали)


Каталог: images
images -> Програма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08. 04. 1993р та навчального плану спеціальності \"Інформатика\" Укладач к п. н., доцент кафедри iconПоложення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається
Відповідно до пункту 7 Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни...
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08. 04. 1993р та навчального плану спеціальності \"Інформатика\" Укладач к п. н., доцент кафедри iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів лист №14/18. 2
...
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08. 04. 1993р та навчального плану спеціальності \"Інформатика\" Укладач к п. н., доцент кафедри iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Закарпатської області з українською мовою навчання
Ходанич П. М., доцент кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти зіппо, к пед наук, доцент, член Національної спілки...
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08. 04. 1993р та навчального плану спеціальності \"Інформатика\" Укладач к п. н., доцент кафедри iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08. 04. 1993р та навчального плану спеціальності \"Інформатика\" Укладач к п. н., доцент кафедри iconПоложення про аспірантуру 1 загальні положення
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08. 04. 1993р та навчального плану спеціальності \"Інформатика\" Укладач к п. н., доцент кафедри iconПоложення про конкурс на кращу серію цифрових ресурсів для навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін у дошкільних навчальних закладах та 1 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого цим наказом
Разом з тим, педагогогічні працівники Маньківського району подали лише 4-ри комплекти, а Тальнівського району взагалі не взяли участі...
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08. 04. 1993р та навчального плану спеціальності \"Інформатика\" Укладач к п. н., доцент кафедри iconПоложення про взаємодію Скадовського районного суду Херсонської області із засобами масової інформації та журналістами, затвердженого наказом №25-од від 09. 03. 2017 Пам’ятка для представників змі
Додаток 3 до Положення про взаємодію Скадовського районного суду Херсонської області із засобами масової інформації та журналістами,...
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08. 04. 1993р та навчального плану спеціальності \"Інформатика\" Укладач к п. н., доцент кафедри iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08. 04. 1993р та навчального плану спеціальності \"Інформатика\" Укладач к п. н., доцент кафедри iconПоложення розглянуто та ухвалено
Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. №656, «Про Положення «Про порядок присудження наукових ступенів», затвердженого...
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністра освіти України №93 від 08. 04. 1993р та навчального плану спеціальності \"Інформатика\" Укладач к п. н., доцент кафедри iconПро затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до пункту 52
Відповідно до пункту 52 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка