Посібник для вчителів світової літературиСторінка1/6
Дата конвертації26.06.2017
Розмір1,22 Mb.
  1   2   3   4   5   6Посібник для вчителів світової літератури

Укладач – Кирильчук Людмила Василівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Рекомендовано до друку методичною радою Широківської середньої загальноосвітньої школи №1
Рецензенти – Мотуз Т.В. – завідуюча методичним кабінетом Широківського відділу освіти

У досвіді представлено форми і методи організації навчально-виховного процесу при навчанні світової літератури, які сприяють формуванню читацької компетентності.

Досвід містить розробки уроків з використанням методів, прийомів, технологій навчання як традиційних, так й інноваційних.

Цінним є можливість використання його для підвищення мотивації навчання, розвитку пізнавальних, творчих здібностей учнів, духовної сутності дитини.

Рекомендовано для вчителів світової літератури загальноосвітніх навчальних закладів.

…Загальна духовна культура особистості, культура почуттів людини, система її власних кри­теріїв оцінки дійсності безпосередньо залежить від культури читання…О. Ісаєва

Завдання сучасної школи полягає насамперед у формуванні особистості не з енциклопедично розвиненою па­м'яттю, а з гнучким розумом, із швидкою реакцією на все нове, з розвиненою потребою подальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями. Важливу роль у вирішенні цього завдання відіграє саме шкільна літературна освіта. На вчителя літератури суспільством покладена важли­ва місія: сформувати особистість, яка вміє репрезентувати себе, адаптуватися до незвичних життє­вих реалій, одстоювати свою думку і власну гідність, бути активною, ініціативною, наполегливою у досягненні поставленої мети і водночас співчутливою і милосердною. Значною мірою цього можна досягти шляхом залучення школярів до читання, підвищуючи його компетентнісні характеристики.

Як домогтися того, щоб шкільний аналіз художнього твору став процесом зацікавленого вмотивованого пошуку, щоб читацькі вміння учнів стали водночас засобом не лише успішного вивчення ними художнього твору, а й їхнього особистісного розвитку? Які новітні й традиційні методики необхідно використовувати у процесі форму­вання читацької компетенції учнів? На ці питання й спробуємо відповісти.

Як відомо, основне завдан­ня сучасної літературної освіти — формування уважного читача з добре розвиненими творчими, розумовими, пізна­вальними здібностями, який у процесі роботи над твором, максимально наближаючись до авторського задуму, гото­вий до критичної, виваженої оцінки. Сформувати читацьку компетенцію вчитель літерату­ри зможе у процесі комплексного вирішення та­ких завдань: • розвивати цей інтерес до створення постійної потреби у читанні;

 • зацікавити учнів читанням,

 • навчити дітей обирати літературу, враховуючи вікові та особистісні інтереси;

 • створити належні психолого-педагогічні умови школярам для сприйняття розуміння та оцінки прочитаного,

 • забезпечити певні знання учнів з теорії та історії літерату­ри, літературної критики;

 • формувати в них навички аналізу художнього твору;

 • організовувати дослідницьку роботу школярів;

 • розвивати їхнє усне та писемне мовлення;

 • працювати над постійним удосконаленням естетичного смаку учнів;

Якщо вчитель комплексно вирішуватиме ці завдан­ня, то він, певна річ, досягне успіху у формуванні справ­жнього читача. Звичайно, зусиль доведеться докласти чимало, щоб організувати навчально-виховний процес на уроках літератури належним чином, зробити його цікавим, змістовним. Потрібно ґрунтовно знати мето­дику і вміло користуватися всією палітрою методів, прийомів, технологій навчання — як традиційних, так й інноваційних. Велику увагу слід надавати і мотивації навчання, щоб допомогти учням поновити попередні знання, пробудити їхню цікавість і спонукати до постійного пошуку. Адже, як зазначав відомий українсь­кий вчений-методист Євген Пасічник « важливими є методи навчання. Але не менш важливим є і сам учень як особистість, його потреби, особливості, внутрішні психологічні стани". На етапі мотивації уроку , для зацікавлення учнів доцільно використо­вувати :

 • ігрові прийоми (наприклад, перепусткою на урок є слово - код пропонується назвати імена героїв грецьких міфів, якщо про них говорили на попередньому уроці, або перелічити цінності, які Скрудж вважав головними у житті. Якщо є діти, котрі не можуть швидко зорієнтуватись, у класі знаходиться безліч бажаючих назвати слово-перепустку для них, ідо фор­мує почуття взаємодопомоги);

 • прийоми "гронування", "вільне письмо";

 • проблемні запитання (наприклад, "Коли слабкий стає силь­ним?");

 • пошук ключових слів у формулюванні теми;

 • прийом відновлення порушеної послідовності (для пере­вірки знання учнями структури тексту художнього твору, а та­кож фактів життєвого шляху письменника чи літературного ге­роя); .

 • літературні диктанти (як на перевірку знання тексту, гак і на уміння логічно мислити);

 • розгадування кросвордів;

 • відповіді на запитання вікторини;

евристична бесіда, яка дає змогу перевірити глибину ро­зуміння матеріалу, контролювати процес засвоєння знань і ви­явлення можливих прогалин. Формування робочого настрою.


 • Прийом "літературна розминка "(Ф.М.Достоєвський. "Злочин і кара". «Суть теорії" Раскольиикова).

Учні працюють у парах, ставлячи запитання одне одному і відповідаючи на них.

 • На які дві частини ділив людей Раскольников? (Людей "звичайних" і "незвичайних").

 • Кого Раскольников називає "великою грішни­цею "? (Соню).

—Яку легенду з Євангелія читали Раскольников і Соня? (Легенду про воскресіння Лазаря).

 • Кому Раскольников зізнається у вбивстві старої лихварки та Єлизавети? (Соні).

 • Кому віддає останні гроші Раскольников? (Сім'ї Мармеладових).Прийом "літературна мозаїка" (Життя і творчість Оноре де Бальзака).

 • Група учнів отримує картки, на яких запропоновані набір слів, з котрих потрібно скласти задані поняття.

Картка 1.

Іноземка, Верхівня. Одеса Евеліна Ганська, (Поняття, у 1832 році Оноре де Бальзак отримав листа з Одеси за підписом "іноземка" Нею виявилася багата жінка Евеліна Ганська, яка мешкала під Києвом).
Картка 2.

«Біографія», «Людська комедія», дві тисячі персонажів, епо­пея

(Поняття: Бальзак створив епопею "Людська комедія", а якій майже дві тисячі персонажів. Можна скласти "біографію" кожного персонажа).
Картка З

Золото, влада, Гобсек, філософ. (Поняття: Гобсек був своєрідним філософом, упевнений у тому, що золото дає владу над світом)
 • Прийом "літературний крос"(Л. М. Толстой "Війна і мир").

Учитель зачитує незавершені вислови та пропонує учням доповнити їх необхідними відомостями.

Спочатку роман «Війна і мир» називався... («Декабристи»).

Прототипом Марії Волконської була… (мати письменника).

Кількість томів роману… (чотири).

Горда і незалежна сім'я … (Волконських.)

«Масивною, товстою молодою людиною зі стриженою голе бою був…» (П’єр Безухов).

Російський полководець у романі… (Кутузов).

Керується в житті переважно серцем (Наташа Ростова).

Вродливою та бездушною кокеткою є... (Елен).


 • Прийом «вірю — не вірю» ( Життя і творчість Ф. Тютчева).

Учням пропонується відповісти на запитання, що почи­наються словами: «Чи вірите ви в те. що...»

 • Чи вірите ви в те, що Ф.Тютчев був поетом - філософом ? (Вірю).

 • Чи вірите ви в те. що Тютчев отримав гарну домашню освіту? (Вірю).

 • Чи вірите ви в те. що вірш «Весняна гроза» зо­бражає грозу як страшне явище? (Не вірю).

 • Чи вірите ви в те, що поет у 12 років перекладав Горацію?( Вірю).

 • Чи вірите ви в те. що Тютче в прожив 20 років за межами Росії? (Вірю).

 • Чи вірите ви в те, що вірш "Silentium" нале­жить до шедеврів пейзажної лірики? (Не вірю).
 • Прийом «так — ні» (Творчість Уолта Уїтмена).

Учитель загадує поняття, пов'язане з темою, що ви­вчається, а учні намагаються знайти відповідь, ставлячи навідні запитання, відповідати на які слід лише «Так» або «Ні».

Загадане слово (в даному разі «верлібр ») записується на зворотному боці дошки.

У ч е н ь. Це назва збірки?

Учитель. Ні.

У ч е н ь. Слово пов'язане з поезією?

У ч и т е л ь. Так.

У ч е н ь. Це назва вірша?

У ч и г е л ь. Ні.

У ч е н ь. Поняття часто використовується в поезії інших авторів? ,

Учитель. Ні.

У ч е н ь. Чи це є особливістю поезії Уїтмена?

Учитель. Так.

У ч е н ь. Це неримований вірш?

У ч и т е л ь. Так.

У ч е н ь. Це — верлібр?

Учитель. Так.
 • Прийом «лови фактичну помилку» (Життя і творчість А.П. Чехова).

Група учнів отримує картки, де допущені фактичні по­милки в біографії письменника, змісті твору тощо, визна­чає їх і виправляє.
Картка 1

Антон Павлович Чехов є неперевершеним майстром ро­ману (оповідання та повісті) Прозу Чехова поділяють на два (три)періоди, продовжуючи традиції Гоголя. Достоєвського, він порушує проблему влади («маленької людини»),

Картка 2.

«Вишневий сад"— перша і остання п’єса Чехова. Виш­невий сад стає символом краси і духовності. чистоти Росії. Головне у творах Чехова — показати боротьбу за впаду (внутрішні переживання, душевні почуття).

Картка З

В оповіданні «Товстий і тонкий» зображено випадкову зустріч двох офіцерів і чиновників різного рангу). Письмен­ник розкриває актуальні теми в яскравій публіцистичній (гумористичній) формі Чехов вважав, що «Багатослів'я (стислість) — сестра таланту.


Прийом «опитування-естафета» (Поезія Ф. Тютчева, А. Фета)

Учитель роздає учням перших парт дидактичні картки із запитаннями. Вони відповідають на запитання в них і передають картки далі.


Картка 1

Якими словами закінчуються рядки вірша:

Как сердцу высказать... ?

Другому как понять...?

Поймешь ли он, чем ты...?

Мысль изреченная есть...

Взрывая, возмутишь…?

Питайся ими — и...?

(Ф.Тютчев).
Картка 2

Які морфологічні особливості рядків:

Шепот, робкое дыханье,

Трели соловья,

Серебро и колыханье

Сонного ручья?

(А.Фет).


 • Прийом «монолог» (О.Уайльд.« Портрет Доріана Грея», монолог Доріана .

Учні вдома складають характеристику героя від першої особи.

«Мені стало мало вишуканих речей і салонного життя, Я пе­рейшов до брудних притонів, опіумних курилень. Потяглися плітки. Мені страшно, що хто-небудь побачить портрет Безіл , якому я першому відкрив таємницю портрета, закликав мене звернутися з каяттям до Бога . Я вбив його..»


Мотивація навчальної діяльності.

Формування позитивного ставлення до теми, що ви­вчається.

 • Прийом «дивуй!» (Життєвий шлях Б. Шоу).

Учитель наводить цікаві факти із життя і творчості пись­менника.

- Останню п'єсу Шоу написав за півроку до смерті, у 93 роки.

-У 1892 році Шоу мав тривале листування із знаменитою англійською акт рисою Елен Террі. Після її смерті всі 250 листів були видані. Шоу писав: «.. якась старомодна гувернантка ска­зала б, що у них пристрасні любовні освідчення. Однак, хоч від мого будинку до її можна було доїхати за шилінг, ми ніколи не зустрічалися особисто. На мій погляд, залицяння на папері найприємніше з усіх видів залицянь, тому то воно може три­вати без кінця»

- У 1925 році шведська Академія присудила Б Шоу Нобелі­вську премію Але письменник не був би самим собою, якби не пожартував «Премію мені присудили у подяку за те, що я полегшив становище всього світу: нічого не опублікував Цього року" Він відмовився від грошей заявивши, що це «рятівне коло яке кинуте плавцеві, котрий уже благополучно дістався берега».

- За заповітом Шоу, його тіло було кремовано. а попіл роз­віяно в саду.


 • Прийом «приваблива мета» ( Ф.Достоєвський. «Злочин і кара»).

Учитель формулює цікаву для учнів мету, розв'язуючи тим самим навчальні завдання.

Тема: Раскольников і «сильні світу цього».

Мета: довести, що героя врятувало, а Свидригайлова вабило кохання

Тема «Правда Соні Мармеладової».

М е та: простежити, в ім'я мого "переступила останню межу" героїні.


 • Прийом «фантастичне доповнення»(О. Уайльд."Портрет Доріана Грея").

Учитель моделює фантастичну ситуацію, яка допома­гає розв'язати реальні навчальні завдання.

Перед учнями портрет із зображенням красивого мо­лодого чоловіка. У портреті стирчить ніж.Завдання : скласти і прочитати монолог «Портрет звинувачує».

«Тобі, Доріане, стало замало вишуканих речей та салонного життя, ти перейшов до брудних кублищ, опіумних курилень. Ти вбив Безіла. Цей злочин потягнув за собою інші. Зникає без­слідно хімік Алан Кемпбел. Ти знехтував мораллю, піддавшись насолоді, кинувшись на мене ти вбив і самого себе».
 • Прийом «відстрочена відгадка» (А. Рембо."П'я­ний корабель").

Учитель формулює загадку, відгадати яку можна, лише працюючи над новим матеріалом.

Тема. Естетичні погляди Артюра Рембо у вірші «П'я­ний корабель".

Учитель. Поет написав цей вірш у 15-річному віці та порушив у ньому межу між об'єктивним і суб'єктивним. Що це? Бунт проти сірої буденності чи аналогія з подіями Паризької комуни? Може, це доля самого поета? Врешті-решт, чому корабель п'яний. Проведімо дослідження сим­воліки вірша і розберімося у суті душевних поривань лірич­ного героя.
Та основне у роботі вчителя-словесника - вміння організувати роботу з текстом художнього твору, його аналіз. Саме ньому мають бути підпорядковані всі структурні елементи літератури як навчального пред­мета: основи історії та теорії літератури, окремі літе­ратурно-критичні статті, розвиток усного і писемного мовлення, фонові знання.

Вчитель має підійти до проблеми шкільного аналізу ху­дожнього твору дуже виважено: якщо йому вдалося заці­кавити учня твором, пробудити в ньому інтерес до його прочитання, то в жодному разі не можна всі зусилля зво­дити нанівець нецікавою, шаблонною, моралізаторською розмовою про цей твір на уроці у процесі його обговорен­ня Головне завдання вчителя - допомогти учневі макси­мально наблизитися у сприйнятті твору до авторського задуму А потім, використовуючи всі структурні елементи уроку, розмаїття методичної палітри,основи герменевтичної діяльності, навчити його виходити за межі художнього твору робити власні висновки і формувати власні прави­ла життя.

Слід зважати і на вікові особливості учнів. Залежно від віку учнів варіюю види і прийоми роботи: у молодшому підлітковому віці це читання і переказ, проте і тут процес можна пожвавити, використовуючи:


 • переказ ланцюжком.

 • читання у ролях:

 • формулювання запитань літературному герою (письмен­нику);

 • читання з використанням системи позначок «Відмічай» учні відмічають кожну одиницю прочитаного тексту певним знач­ком, таким чином структуруючи інформацію, поєднуючи читан­ня з аналізом промотаного);

 • переказ від імені... (скажімо, від імені кухлика, який стоїть на поличці у вітальні Крєчитів: що він бачив, про що здогадується тощо),

 • читання з передбаченням (головне — щоб текст був не­знайомим);

 • поділ на пари, особливо ефективний у процесі опрацю­вання теоретико-літературних понять (гра «в учителя» сприяє кращому засвоєнню матеріалу);

 • поділ на пари/групи під час заповнення порівняльних таб­лиць або таблиці "Кутки" (аргументи «за» і «проти»), що формує уміння аргументовано (з опорою на текст) обстоювати свою думку, знову і знову шукати відповіді у тексті, робити його влас­ним духовним надбанням.

Старшим підліткам притаманне "...сприйняття... літе­ратурного твору лише у співвіднесенні з власним внутрішнім світом" . Це часу розвитку дитини, коли дуже важливо не підмінити аналіз твору "аналізом власних переживань" . Тут важливо сфокусувати увагу учня на проблемних запитаннях і шляхах їхніх вирішень. Із цією метою доцільно використовувати, окрім наведених вище, такі види роботи:

- «мозковий штурм»,

- «дерево рішень» (порушення проблеми й обговорення ва­ріантів рішень, з'ясування можливих позитивних і негативних наслідків);

- розігрування ситуації за ролями (за О. Пометун - епізод з літературного твору, в якому представлена поведінка певного персонажа, причому важливі не акторські здібності учасників гри, а здатність зрозуміти проблему з погляду саме персона­жа);

- "обери позицію" (пояснення власного вибору, сприйняття інших думок щодо порушеної проблеми, обстоювання або зміна позиції після обговорення).

У період ранньої юності спостерігається дистанційований тип сприйняття, коли учень уже розрізняє власну моральну площину поведінки і певну умовність, створену уявою письменника. Щоб залучити його до сприйняття морального досвіду людства через літературний твір, до­помогти зрозуміти причини і наслідки буття, необхідна поглиблена робота з різними видами контексту. Зростає значення пошукової діяльності. На думку О. Ісаєвої, ме­тою цієї діяльності є "...розвинути певні вміння та навич­ки. потрібні для вирішення нестандартних завдань, на­вчити самостійному дослідженню..." . Тому до описаних вище видів роботи додаються такі: • зіставлення аргументів (групи учнів презентують дібрану інформацію про бачення проблеми з різних точок зору, Наприк­лад: Чичиков — «подлец и приобретатель» чи зразок у веденні бізнесу?).

 • зіставлення образів-типів (образ лихваря у Бальзака, Пуш­кіна, Мольєра, Карпенка-Карого)".

 • порівняння твору з його екранізацією, постановкою на сцені;

 • зіставлення підрядника і кількох варіантів перекладу;

 • застосування учнями фонової інформації у процесі вив­чення конкретної теми, мотивація її доцільності (наприклад, під час обговорення теорії Раскольникова варто згадати про іде­ологічні пошуки 60-х років позаминулого століття: чому Разуміхін названий «дурачком»? У 1865 році була перекладена книга Наполеона III «Історія Юлія Цезаря. Який вплив вона справила на Ф. Достоєвського?).

Належним чином використовується на уроці і робота з підручником. Результати цієї роботи — опрацю­вання теоретико-літературиих або літературно-кри­тичних матеріалів — знаходять відображення у створенні схем або таблиць ("Відмінність літератур­ної казки від народної", графічне зображення Серед­ньовіччя. "Реалізм і ного принципи" тощо). Спосте­реження над текстом теж фіксуємо у таблицях: "Значення художньої деталі у творчості Чехова", "Том Сойєр у школі і вдома". "Подорожі у просторі і часі Ебінезера Скруджа". Особливістю таблиць-спостережень над текстом є наявність колонки "Моє. сприй­няття" або "Я б зробив..."; зазвичай, ця колонка за­повнюється як домашнє завдання.

У старших класах учень уже розрізняє власну моральну площину поведінки і умовність створену уявою письменни­ка Щоб залучити учня до сприйняття морального досвіду людства через літературний твір, щоб допомогти йому зро­зуміти причини і наслідки буття, необхідна поглиблена ро­бота з різними видами контексту. Уданому разі зростає зна­чущість дослідницької, пошукової діяльності. Тому можна використовувати, окрім зазначених вище, такі види роботи, як проведення паралелей одного художнього твору з інши­ми. З їхніми екранізаціями, постановками на сцені, порівняння підрядника твору і кількох варіантів його перекладу тощо Варто, щоб групи учнів, презентуючи дібрану інформацію, аргументували її проблему з різних точок зору, які можна порівнюватиВивчення нового матеріалу.


 • Прийом «учитель — учень» (У. Уїтмен. "Пісня про себе").

Один з учнів стає вчителем і пояснює однокласнику прочитане. Потім вони міняються ролями. Заздалегідь «учителі» виписали для себе ключові слова.

Тема: У. Уїтмен « Пісня про себе» — поетичний ма­ніфест автора. • Посідає ключове місце у збірці «Листя травм», початок написання у 1855 р. — закінчення у 1881р.;

 • немає сюжету;

 • містить ліричний центр рух думок, почуттів об'єднує образ ліричного героя;

 • поетичне «Я» постійно перевтілюється в інших людей і яви­ща природи;

 • «Я» належить до «всіх епох і всіх земель».

«Учитель» 2.

 • Погляд на людське тіло нагадує ставлення до нього давніх греків:

 • оспівування гармонії тіла;

 • звучання поеми можна порівняти зі звучанням хору оркес­тру і соло,

 • демократизм поглядів автора; немає однозначної відповіді на всі запитання.
 • Прийом «творча лабораторія» (Творчість Ш. Бодлера).

Кожна група шукає відповідь на проблемне запитання або розробляє розв'язання певної ситуації. Учитель об'єднує учнів у групи, дає їм назви.

Група «Біографи».

Завдання . З'ясувати, чому після 1848 р. Шарль Бодлер пережив гостру духовну драму?

Висновок. Він переосмислює події французької революції, намагається осягнути їх з філософської точки зору. І якщо раніше поет вважав, що світ — збалансованість добра і зла, то тепер зазначає, що зло всесильне.

Група «Літературознавці».

Завдання: визначити розмір вірша Ш.Бодлера «Альбатрос» і з'ясувати, чому саме його використовує автор.

Висновок. Вірш «Альбатрос» написаний шестистопним ямбом. Це надає поезії розміреного стану, що якнайкраще передає антитезу основних образів. • Прийом «шпаргалка» (Л.Толстой. "Війна і мир»)

Групи учнів, виконуючи навчальне завдання, створюють власну шпаргалку, фактично опорну схему, за якою будують свою відповідь. Ось який вигляд мають ці "шпаргалки" з теми « Історична основа роману Л.Толстого «Війна і мир».


 • Прийом «театралізація» (Л. Толстой. "Війна мир").

Учитель пропонує розіграти конкретну ситуацію в ролях. Для цього учні заздалегідь готуються, вчать відповідний матеріал.

Тема. Духовні пошуки Андрія Волконського та П'єра Безухова.

Сцена «Дорога до Лисих Гір". Князь і граф на паромі; що перетинає річку.

Безухов. Я колись, як і ви, не знав істинного шляху житті. Мене врятувало масонство. Що ви думаєте про це?

Болконський. Можливо, ви маєте рацію, але чому ж тоді я не бачу того, то так зрозуміло всім?

Безухов. А ви вірите у майбутнє життя? На землі, саме на цій землі...немає правди, усе неправда і зло; але у світі є царство правди, і ми тепер діти землі, а вічно — діти всього світу. Я почуваю, що я не тільки не можу зник­нути. як ніщо не зникає у світі, але що я завжди буду і завжди був. Крім мене, наді мною живе душа.

Болконський. Коли бачиш, як умирає близька тобі людина, тоді розумієш усю суєтність і нікчемність життя, тоді запитуєш, невже немає нічого, крім цього життя?

Безухов. Коли є Бог і майбутнє життя, тобто істина, е чеснота: і вище щастя людини полягає в тому, щоб праг­нути до їх досягнення. Треба жити, треба любити, треба вірити, що живемо не нині тільки на цьому клаптику землі, а жили і житимемо там (показує на небо).
 • Прийом «мандрівка» (Життєвий шлях Артюра Рембо).

Групи «мандрують» незнайомим маршрутом, викорис­товуючи дня цього матеріал із різних літературних дже­рел. Розповідь ведеться біля карти.

Пояснення до схеми:  1. . Народження поета.

  2. . Затриманий поліцією як бездомний.

  3. . Думав зайнятися журналістикою.

4,5. Повернувся додому пішки.

6. Зустрівся з Полем Верленом.

7,8. Подорожують і живуть разом з Верленом на гроші матері Верлена.


 1. Мандрує Європою.

 2. Займається торгівлею.

 3. Смерть поета.
 • Прийом «дерево рішень» [ Оноре де Бальзак. "Гобсек").

На базі вивченого матеріалу учні пропонують варіанти розв'язання проблеми та заповнюють «дерево». Довес­ти, що кожна деталь портрета Гобсека свідчить про те, що лихвар уособлює силу і владу грошей.Висновок. «Я достатньо багатий, щоб купувати совість людську».

Обов’язковим є узагальнення підбиття підсумків кож­ного уроку, тобто етап рефлексії . На етапі рефлексії найчастіше пропоную:

 • створити сенкан;

 • узагальнити знання за допомогою гронування;

 • закінчити речення "Сьогодні на уроці я зрозумів ...", "Від сьо­годні я…", "Образ... допоміг висловити письменнику думку ...";

 • поставити запитання письменнику або герою (варіант — написати листа);

 • прийом "спіймай помилку" (виправлення фактичних по­милок у тексті, у визначенні теоретико-літературних понять та фактів із життя та творчості письменника);

 • "Вільне письмо".

Поєднання традиційних та інноваційних методик у процесі формування читацької компетенції школярів сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, формує свідоме ставлення до нього, допомагає поглиб­леному сприйняттю художнього твору, розвиває в учнів навички критичного мислення, спілкування, творчого пошуку.

Закріплення навчального матеріалу.


 • Прийом «Експрес-тести» (Жіночі образи у ро­мані «Війна і мир» Л.Толстого).

Учні обирають один варіант відповіді з кількох запропо­нованих.

 • Хто з жінок у романі є уособленням кращих рис національ­ного характеру.

а) Наташа;

б) Елен;


в)Мар'я,

г)Соня?


 • Чим керується у своєму житті Наташа Ростова:

а)розумом;

б)серцем і почуттями?

Якою є княжна Мар'я

а)життєрадісною,

б)стриманою

в)легковажною;

г)сумною?

Хто став чоловіком Наташі:

а)Безухов.

б)Волконський:

в)Курагін?

Які спільні риси у Наташі і Мар г

а)егоїстки;

б)марнотратки;

В) патріотки;

г)лицемірки?
 • Прийом «прес-конференція» ( Значення роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара»).

За головним столом — «президія»: «літературний кри­тик», «експерт», «історик». За іншими столами — «жур­налісти», які ставлять запитання.

 • Чому свій реалізм письменник називав «фантас­тичним»?

«Експерт». Це визначення він пояснював інди­відуальним баченням світу та його явищ: те, що заз­вичай сприймається як щось фантастичне,він вважав природним, життєвим, і навпаки.

 • Як ви ставитеся до того, що в душі героїв творів Достоєвського відбувається постійна внут­рішня боротьба?

«Літературний критик » . Така боротьба точилася і в душі самого письменника. Як і його герої, він по­стійно шукав істину. Його творчий подвиг — утверджен­ня гуманістичних та християнських ідеалів.

— Хто в Україні звертався до творчості Достоє­вського?

«Історик». До його творчості зверталися І.Франка, М.Коцюбинський, Олена Пчілка, Т.Бордуляк, Д.Мережковський називав письменника «пророком російської ре­волюції». який їдав нам усім, учням своїм, найвеличніше благо, яке може дати людина людині: відкрив шлях до Христа...».


 • Прийом «світлофор» (Оноре де Бальзак — «учи­тель людей» в епопеї «Людська комедія»).

Учитель ставить запитання до вивченого матеріалу. Учні піднімають для відповіді зелену, червону, синю картки, обираючи варіант відповіді. Учні-асистенти фіксують кількість правильних відповідей.

1. Задум «Людської комедії» виник у …

1829р. (зелена)

І834р (синя)

1842р. (червона)

2. За задумом письменника в епопеї мало бути...

98 творів (зелена)

144 твори (синя) 1. орів (червона)

3. Людська комедія» складається з

чотирьох частин(зелена)

трьох частин(синя)

шести частин(червона)  1. «Етюди про звичаї поділяються на...

шість циклів (зелена)

чотири цикли (синя)

три цикли (червона)


  1. «Шагренева шкіра» належить до...

«Аналітичних етюдів» (зелена)

«Етюдів про звичаї» (синя)

«Філософських етюдів» (червона)


  1. Персонажів у творі майже. .

дві тисячі (зелена)

одна тисяча(синя)

півтори тисячі (червона).
Домашнє завдання.


 • Диференційоване домашнє завдання. ( Влада золота у повісті О.Бальзака « Гобсек»).

Певний обсяг роботи пропонується виконати всім, а складніші. творчі завдання — бажаючим. Наприклад: про­читати повість; виписати питати для характеристики Гобсека; скласти і розіграти монолог лихваря.


 • Дуже корисне домашнє завдання (Двобої Раскольникова з Порфирієм Петровичем роман Ф. Достоє­вського «Злочин і кара»).

Скласти до вивченої теми певну кількість репродуктив­них запитань і творчих завдань.

 • група — скласти запитання, які б починалися «Чому?»;

 • група — скласти запитання, які б починалися «Як?»:

 • група — скласти опорні схеми для характеристи­ки Соні.
 • Випереджальне домашнє завдання.

Найбільш сильним учням пропонується підготуватися за темами, які вивчатимуться. Такі учні можуть виступи­ти «експертами», «літературними критиками», «істориками», «біографами» на уроках-диспутах, уроках-прес-конференціях.

Отож уміти читати, бути читачем - це високе мистецтво, і йому потрібно наполегливо вчитися! Більшості читачів, на жаль, це уміння розвинене недостатньо. Твори мистецтва вони сприймають зазвичай и сюжетному, подієвому рівні, як розповідь про якусь 6увальщину. пригоду. Справжній, глибинний зміст творі: залишається для них незбагненним. 1 основне завданні сучасної шкільної літературної освіти саме і полягай тому, щоб допомогти дитині навчитися бути читачем. А навчитися чогось — означає передовсім скласти уявлен­ня про предмет навчання. Навчитися читати художню літературу - означає мати уявлення про неї, про її при­роду, специфіку.

Література у школі - водночас і ми­стецтво, і наука. І не можна вивчати якусь одну складову цієї навчальної дисципліни. Потрібен синтез.

А також ґрунтовно розроблений зміст предмета, висококваліфіковані вчителі. Конче потрібно наповнювати шкільні бібліотеки творами світо­вої класики у кращих українських перекладах. Тобто, як бачимо, справа формування читача — це спільна спра­ва, і її можна успішно вирішити тільки спільними зу­силлями влади, науки та педагогів.Розробка уроків.

5 клас

Урок 1


Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Посібник для вчителів світової літератури iconМетодичний кабінет відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації Для вчителів світової літератури
Збірник завдань для розвитку навиків вдумливого читання на уроках світової літератури. 6 клас. Яворів, 2014. 53 с
Посібник для вчителів світової літератури iconВербська зош І-ІІІ ступенів Дубенського району Рівненської області Метод проектів у викладанні світової літератури Матеріали Турчик Валентини Михайлівни, вчителя світової літератури
Турчик В. М. Метод проектів у викладанні світової літератури// Методичний посібник для вчителя світової літератури, класного керівника...
Посібник для вчителів світової літератури iconСловник літературознавчих понять І термінів посібник для профільної школи
Посібник містить адаптовані до шкільного курсу світової літератури літературознавчі терміни та поняття за чинними програмами профільної...
Посібник для вчителів світової літератури iconЛюдмила мозгова літературний процес І ґендерна культура (старша школа): науково-методичний посібник для вчителів української літератури

Посібник для вчителів світової літератури iconМетодичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту зі світової літератури за новою програмою для 5-го класу
Методичні рекомендації щодо впровадження нового Державного стандарту зі світової літератури за новою програмою для 5-го класу: На...
Посібник для вчителів світової літератури iconНавчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови І літератури / За загальною редакцією Н. В. Ганіної. Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. [1- ше видання]. 96 с

Посібник для вчителів світової літератури iconКалендар прав людини посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів
Посібник для класних керівників, вчителів та вихователів загальноосвітніх навчальних закладів
Посібник для вчителів світової літератури iconХерсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісний підхід на уроках української мови та літератури, світової літератури Укладачі
У збірці представлено досвід вчителів української мови та літератури, світової літератури Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Посібник для вчителів світової літератури iconНавчально-методичний посібник для вчителів, учнів, студентів смт Муровані Курилівці 2014 р
«Загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад» с. Вербовець Теорія літератури в 5-11 класах
Посібник для вчителів світової літератури iconВступного випробування
Вступний екзамен із світової літератури проводиться у формі екзаменаційної роботи, призначеної для комплексної перевірки знань з...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка