Практикум для студентів ІІІ курсу (5 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта»Скачати 139,04 Kb.
Дата конвертації19.01.2018
Розмір139,04 Kb.
ТипПрактикум

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) імені проф.. Поніманської Т.І.ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Практикум

для студентів ІІІ курсу (5 семестр)

напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта»

Рівне


ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит.

 2. Готуючись до заняття, слід зазначити у зошиті тему, план заняття, виконати письмові завдання.

 3. Всі завдання є обов’язковими до виконання.

 4. Зошит для практичних робіт та виконання завдань для самостійної роботи, повинен бути охайним і естетично оформленим.

ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України. – К., 2006.

 2. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У 2-х книгах. – К., 2010.

 3. Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.

 4. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.

 5. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. – Харків, 2002.

 6. Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки / За ред. М.Г. Стельмаховича. – К., 2000.

 7. Розвиток народної освіти і педагогічної думки в Україні / За ред. М.Д. Ярмаченка. – К., 1991.

 8. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах. – Суми, 2000.

 9. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. – К., 2003.

 10. Скільський Д. Історія зарубіжної педагогіки. – К., 2011.

 11. Улюкаєва І.Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні. – Донецьк, 2011.

 12. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За заг. ред. І.Г. Улюкаєвої. – Бердянськ, 2007.

 13. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За заг. ред. З.Н. Борисової. – К., 2004.


Індивідуально-дослідне завдання

Розробити та підготувати до презентації портфоліо. Портфоліо – це спосіб фіксації, накопичення та оцінки індивідуальних досягнень студентів у рамках курсу «Історія педагогіки». Портфоліо заповнюється студентом самостійно, виконується в окремій папці з титульним листом і змістом, повинен мати 6 розділів:  1. Портрет педагога. Представляється структурований аналіз педагогічної діяльності та поглядів одного з видатних педагогів (за вибором), використовуючи для цього різні джерела. У цьому розділі слід відобразити: коротку характеристику епохи, в якій жив педагог; біографію; аналіз однієї педагогічної праці (за вибором); особисте ставлення; актуальність ідей на сучасному етапі.

  2. Письмові роботи. В цьому розділі представляються тестові завдання, схеми-колажі, таблиці, кросворди, виконані на основі опрацьованого теоретичного матеріалу про життя й діяльність видатного педагога.

  3. Інформація до роздумів. Представляються цитати із праць педагога, його основні й цікаві ідеї.

  4. Стіна гласності. Містить сформульовані студентами побажання, зауваження, пропозиції.

  5. Мої досягнення. Автором портфоліо проводиться аналіз: що він дізнався нового, чого навчився, що хотів би вивчити додатково, що здивувало, що викликало негатив.Практичні заняття, завдання для самостійної роботи

Змістовий модуль І.

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ВИХОВАННЯ В УМОВАХ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА. СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТРАДИЦІЙ У ЦИВІЛІЗАЦІЯХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ТА В АНТИЧНОМУ СВІТІ

Тема1. Виникнення освіти і виховання у світовій

суспільній цивілізації, виховання та освіта в епоху Середньовіччя та Відродження – 2 год.

План

 1. Виникнення перших шкіл у світовій цивілізації.

 2. Система виховання у державах Стародавньої Греції.

 3. Система виховання і освіти в Стародавньому Римі.

 4. Системи виховання в епоху Середньовіччя:

а) церковне виховання;

б) лицарське виховання;

в) бюргерське виховання;

г) стихійне виховання селянських дітей. 1. Зародження і розвиток університетської освіти. Перші середньовічні університети.

Завдання для самостійної роботи

 1. Зробіть порівняльний аналіз поглядів східних, грецьких і римських філософів щодо виховання особистості.

 2. Зробіть порівняльний аналіз спартанської та афінської систем виховання.

 3. Зробіть порівняльний аналіз автономних і церковних університетів епохи Середньовіччя.

 4. Дайте письмові відповіді на запитання:

 1. Що дісталось нам у спадщину від середньовічних університетів?

 2. Чому епоху Відродження називають епохою гуманізму, а педагогіку того часу – гуманістичною?


Література

 1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України. – К., 2006.

 2. Зайченко І.В. Історія педагогіки. –К., 2010.

 3. Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.

 4. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. – Харків, 2002.

 5. Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки / За ред. М.Г. Стельмаховича. – К., 2000.

 6. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. – К., 2003.

 7. Скільський Д. Історія зарубіжної педагогіки. – К., 2011.


Тема 2. Розвиток освіти й педагогічної думки в епоху українського Відродження (ХVІ – ХVІІІ ст.) – 4год.

План

 1. Історична зумовленість українського Ренесансу.

 2. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні та їх роль у формуванні національної самосвідомості та культури.

 3. Перші українські академії.

 4. Організація навчання у Києво-Могилянській академії.

 5. Розвиток українського шкільництва на терені Запорізької Січі.

 6. Система виховання лицаря-козака.

 7. Українська педагогічна думка епохи Відродження (І. Вишенський, Г. Смотрицький, І. Федоров, С. і Л. Зизанії, К. Ставровецький, І. Борецький, П. Беринда та ін.).

Завдання для самостійної роботи

 1. На основі вивчення статуту Львівської братської школи зробіть висновки щодо значення її досвіду в педагогічній діяльності Я.А. Коменського.

 2. Зробіть порівняльний аналіз змісту освіти й постановки навчального процесу в Києво-Могилянській академії та університетах Західної Європи.

 3. З книги В.Л. Микитася “Давньоукраїнські студенти і професори” виписати відомості про перший навчальний заклад вищого гуманітарного типу Острозьку школу-колегіум.

 4. Дайте письмові відповіді на запитання:

 1. Реформація й Україна: які лінії впливу можна навести?

 2. В чому проявлялись принципи демократизму й гуманізму в начально-виховному процесі братських, січових і козацьких шкіл?

 3. Чому Києво-Могилянська академія вважається першим вищим навчальним закладом України?

 4. Які головні ознаки характеризують українську педагогічну думку ХVIII ст.?

 5. Які атрибути граматики М. Смотрицького мають непересічну цінність?

 6. Чому словник П. Беринди можна вважати першою українською енциклопедією?

Література


 1. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М., 1988.

 2. Артемова Л.В. Історія педагогіки України. – К., 2006.

 3. Дроб’язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність. – К., 1997.

 4. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У 2-х кн. Кн.2. – К., 2010.

 5. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.

 6. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. – Харків, 2002.

 7. Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки / За ред. М.Г.Стельмаховича. – К., 2000.

 8. Микитась В. Л. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994.

 9. Мицько І.З. Острозька академія. – К., 1990.

 10. Розвиток народної освіти і педагогічної думки в Україні / За ред. М.Д. Ярмаченка. – К., 1991.

 11. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах. – Суми, 2000.

 12. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1988.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ПЕДАГОГІКА ТА ОСВІТА НОВОГО ЧАСУ

Тема 3. Педагогічна система Я.А. Коменського та М.Монтессорі – 2год.

План


 1. Життя, педагогічна діяльність та світогляд Я.А. Коменського (доповідь).

 2. Завдання і складові частини виховання у системі Коменського.

 3. Принцип природовідповідності, вікова періодизація та система шкіл (за Я.А. Коменським).

 4. Класно-урочна система Коменського. Дидактичні принципи.

 5. Короткі відомості про життя і творчість М.Монтессорі.

 6. Педагогічні умови реалізації концепції М.Монтессорі:

- створення сприятливого “підготовленого” середовища;

- підготовка творчої особистості педагога.Завдання для самостійної роботи


 1. Напишіть анотацію на підручник Я.А. Коменського “Видимий світ у малюнках”.

 2. Проаналізуйте погляди Я.А.Коменського на мету, зміст виховання дітей у «Материнській школі», розробіть рекомендації батькам щодо морального, розумового, фізичного й трудового виховання.

 3. Дайте письмові відповіді на запитання:

 1. У чому полягає глибокий гуманізм педагогіки Я.А. Коменського?

 2. Чому підручник Коменського “Видимий світ у малюнках” називають родоначальником підручників для початкової школи?

 3. У чому полягають особливості організації роботи «Будинку дитини»? Заповніть таблицю.

  Регламент роботи

  Цитати

  Коментарі

  Розклад роботи  Вправи для повсякденного життя  Особливості харчування 4. Основою педагогіки «вільного виховання» М.Монтессорі вважала свободу як засіб самонавчання й самовиховання. Чи суперечать цьому положенню проведення «годин загальної мовчанки», на яких ніхто не смів порушити тишу жодним рухом?

 5. Проаналізуйте та продемонструйте будь-який Монтессорі-матеріал, доведіть його дієвість.

Література

 1. Дичківська І.М., Поніманська Т.І. М.Монтессорі: теорія і технологія. – К., 2009.

 2. Дичківська І.М., Поніманська Т.І. Вправи у соціальній поведінці дітей за системою М.Монтессорі. – Рівне, 1999.

 3. Дичківська І.М. Через свободу і самостійність: Розвиток індивідуальності дитини в теорії і практиці М.Монтессорі // Дошкільне виховання. – 1993. - № 5.

 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К, 2015.

 5. Дичківська І.М. Розвивальна роль дидактичного матеріалу в педагогічній системі М.Монтессорі // Дошкільне виховання. – 1998. - № 4.

 6. Дичківська І.М. Ідея космізму як філософсько-психологічна основа виховання особистості (за М.Монтессорі) // Оновлення змісту і методів дошкільної освіти в Україні. – Наукові записки РДПІ. – Вип. 5. – Рівне, 1999. – С. 16-20.

 7. Коменский Я.А. Великая дидактика // Избр.пед.соч.: В 2 т. – М., 1982. – Т.1.

 8. Коменский Я.А. Мир чувственных вещей в картинках // История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия. – М., 1986. – С.67-72.

 9. Коменський Я.А. Материнська школа // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За заг. ред. З.Н. Борисової. – К., 2004. – С.10-24.

 10. Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.

 11. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. – Харків, 2002.

Тема 4. Проблеми виховання у педагогічних теоріях Дж. Локка та Ж-Ж. Руссо – 2год.

План


 1. Життя, світогляд і творча діяльність Дж. Локка (доповідь).

 2. Мета і основні завдання виховання в педагогічній теорії Локка.

 3. Питання фізичного, морального та розумового виховання дітей (за Локком).

 4. Життя, філософські й педагогічні погляди Ж.-Ж. Руссо (доповідь).

 5. Основні принципи дидактики Ж.-Ж. Руссо.

 6. Погляди Руссо на виховання жінки.Завдання для самостійної роботи

 1. Напишіть реферат на тему: “Зміст і методика формування характеру у педагогічних рекомендаціях Дж. Локка”.

 2. Порівняйте погляди Дж. Локка щодо виховання джентльмена й мету сучасного національного виховання. Створіть два вербальні портрети, заповніть граф-схему.

 • Спільні якості

  • .............................

  • .........................Юний українець

Юний джентельмен • Специфічні риси характеру:

  • …………………… • Специфічні риси характеру:

  • ……………………… 1. Дайте письмові відповіді на запитання:

У чому полягає сутність філософсько-психологічної теорії «чистої дошки», розробленої Дж. Локком?

На які верстви англійського населення розрахована запропонована Дж. Локком система виховання?

4. Проаналізуйте погляди Дж.Локка й Ж.-Ж.Руссо на методи виховання й складіть кросворд.

5. Дайте загальну характеристику праці Ж.-Ж.Руссо «Еміль, або Про виховання»: історія написання, структура, короткий аналіз кожної з 5-ти книг.6. Дайте письмову відповідь на запитання: Яке ставлення Ж.-Ж. Руссо до виховання жінки?

Література

 1. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У 2-х книгах. Кн.1. – К., 2010.

 2. Кравець В.П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. – Тернопіль, 1996.

 3. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. – Харків, 2002.

 4. Руссо Ж.-Ж. Еміль, або Про виховання // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За заг. ред. З.Н. Борисової. – К., 2004. – С.39-52.

 5. Руссо Ж.-Ж. Пед.соч.: В 2 т. – М., 1981.

 6. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах. – Суми, 2000.

 7. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. – К., 2003.

 8. Скільський Д. Історія зарубіжної педагогіки. – К., 2011.

 9. Локк Дж. Думки про виховання // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За заг. ред. З.Н. Борисової. – К., 2004. – С.25-38.

Тема 5. Педагогічна система А. Макаренка – 2год.

План

 1. Життя і педагогічна діяльність А. Макаренка.

 2. Основні педагогічні ідеї в творчості А. Макаренка.

 3. Теорія дитячого колективу.

 4. Думки А. Макаренка з проблем трудового виховання.

 5. А. Макаренко про педагогічну майстерність.


Завдання для самостійної роботи

 1. Виявіть навчальні заклади, музеї, асоціації в Україні, яким присвоєно ім’я А. Макаренка. Підготуйте повідомлення про їхню діяльність щодо збереження пам’яті про видатного педагога.

 2. Напишіть твір-роздум на тему «А. Макаренко і сучасність».

 3. Прочитайте працю А. Макаренка «Педагогічна поема» і знайдіть інформацію про:

 • історію написання праці, її загальну характеристику;

 • приклади використання А. Макаренком методів виховання в його практичній діяльності;

 • приклади спеціального створення А. Макаренком виховних ситуацій;

 • приклади традицій, які використовував А. Макаренко у вихованні колективу.Література


  1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України. – К., 2006.

  2. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.

  3. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. – Харків, 2002.

  4. Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки / За ред. М.Г.Стельмаховича. – К., 2000.

  5. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. – К., 2003.

  6. Улюкаєва І.Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні. – Донецьк, 2011.

  7. Макаренко А.С. Книга для батьків. – К., 1980.

  8. Макаренко А.С. Лекції про виховання дітей // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За заг. ред. З.Н. Борисової. – К., 2004. – С.423-440.

  9. Макаренко А.С. Педагогічна поема // Твори в 7 т. – Т. 1. – К., 1953.Тема 6. Гуманістична система В. Сухомлинського та Я.Корчака

План


 1. Життєвий шлях і педагогічна діяльність В. Сухомлинського.

 2. Гуманізм педагогічних принципів Сухомлинського.

 3. Проблема навчання й виховання дітей 6-річного віку.

 4. Особистість педагога та вимоги до його підготовки.

 5. Життєвий шлях Януша Корчака.

 6. Головні принципи педагогіки Я.Корчака.

 7. Заповіді «старого доктора».

Завдання для самостійної роботи


1. З праці В. Сухомлинського “Серце віддаю дітям” випишіть ідеї народної педагогіки.

2. Опрацюйте книги Сухомлинського “Серце віддаю дітям”, “Народження громадянина”, “Павлиська середня школа”. Проаналізуйте конкретні форми становлення гуманної поведінки дітей.

3. Проаналізуйте взаємозв’язки родини і школи, які пропонує В. Сухомлинський у “Батьківській педагогіці”.

4. У чому сутність подвигу Я.Корчака? Чи можна стверджувати, що весь педагогічний шлях, а не лише останній його етап був педагогічний подвигом Я.Корчака?

5. Намалюйте педагогічний плакат на основі головного постулату виховної системи Я.Корчака «Дитинство – абсолютна цінність».

Література


1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України. – К., 2006.

2. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.

3. Левківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. – Харків, 2002.

4. Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки / За ред. М.Г. Стельмаховича. – К., 2000.5. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. – К., 2003.

 1. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К., 1980.

 2. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За заг. ред. З.Н. Борисової. – К., 2004. – С.444-449.

 3. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / За заг.ред. З.Н.Борисової. – К., 2004. – С.449-451.

 4. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. – К., 1976 – 1977. – Т.1-5.

 5. Улюкаєва І.Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні. – Донецьк, 2011.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Практикум для студентів ІІІ курсу (5 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта» iconПрактикум з української літератури модуль №3
Зошит-практикум містить теоретичні та практичні завдання повного курсу нової програми з української літератури для студентів всіх...
Практикум для студентів ІІІ курсу (5 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта» iconПрактикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» напряму підготовки 020105 «Документознавство...
Практикум для студентів ІІІ курсу (5 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...
Практикум для студентів ІІІ курсу (5 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта» iconКонспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...
Практикум для студентів ІІІ курсу (5 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта» iconМетодичні рекомендації для студентів І курсу напряму підготовки "Психологія" (денна форма навчання) Львів
Теми та зміст семінарських занять. Основні психологічні терміни. Наукова література
Практикум для студентів ІІІ курсу (5 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта» iconПрактикум з курсу «сімейне право україни» для студентів юридичного факультету

Практикум для студентів ІІІ курсу (5 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта» iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Практикум для студентів ІІІ курсу (5 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта» iconМета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу
Програма для студентів 3 курсу спеціальності 010101 дошкільна освіта з навчальної дисципліни: Методика навчання української мови...
Практикум для студентів ІІІ курсу (5 семестр) напряму підготовки 010105 «Корекційна освіта» iconВимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. М
Музична культура IX – І пол. ХV ст. Княжа доба. Духовно-християнська галузь культури


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка