Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»Сторінка1/5
Дата конвертації29.09.2017
Розмір0,7 Mb.
ТипПрактикум
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний авіаційний університет

АРХІВНА СПРАВА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРХІВНИХ УСТАНОВ

Практикум для студентів спеціальності 7/8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної та заочної форми навчання


Київ 2014


УДК 930.251:002:004(076.5)

ББК Ч 81я7

А 876

Укладач: Л. В. Божук


Рецензенти: Ю. М. Сорока, д.і.н., проф. (Київський національ- ний університет імені Тараса Шевченка)

Т. Є. Курченко, к.і.н., доц. (Національний 

авіаційний університет)


Затверджено на засіданні методично-редакційної ради

Національного авіаційного університету (протокол № 7/13 від 14.11.2013 р.)

А 876 Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ: практикум / уклад. Л. В. Божук. – К. : НАУ, 2014. – 56 с.

Містить методичні рекомендації до лекційних і практичних занять та понятійний апарат.

Для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».


ЗМІСТПерелік умовних скорочень…………………................................................

4

Передмова ………………………………………………………………… 7

5

Тематичний план навчальної дисципліни…………………………...

8

Модуль 1. Національна архівна інформаційна система України:

теорія та практика репрезентації архівної інформації..……………

9

Практичне заняття 1.1. Вступ. Архівна справа та інформаційне за-

безпечення архівних установ як навчальна дисципліна……………………………8

Практичне заняття 1.2. Галузева система науково-технічної інфор-

мації з архівної справи та документознавства: структура та основні

напрями функціонування………………………………………………………………


14

Практичне заняття 1.3. Галузеві державні архіви України………………………

24

Практичне заняття 1.4. Національна архівна інформаційна система

і проблеми доступу до архівної інформації…………………………………………..34

Практичне заняття 1.5. Інформаційне забезпечення архівної справи. Реалізація Реалізація режимів інформаційного обслуговування………………………………

41

Список літератури……………………………………………………...............

51


Перелік умовних скорочень


ВРІ вибіркове розповсюдження інформації

ГДА України Галузеві державні архіви України

ГСНТІ АСД Галузева система науково-технічної

інформації з архівної справи

та документознавства

ГЦНТІ АСД Галузевий цент науково-технічної

інформації з архівної справи

та документознавства

Держкомархів України Державний комітет архівів України

ДІФ довідково-інформаційний фонд

ДНАБ Державна наукова архівна бібліотека,

м. Київ


ДПА довідково-пошуковий апарат

ІПС інформаційно-пошукові системи

ІР інформаційні ресурси

ІС інформаційні системи

НАФ Національний архівний фонд

НДА науково-довідковий апарат

НДБ науково-довідкова бібліотека

НДБ ЦДА Науково-довідкова бібліотека

центральних державних архівів

НДМР архіву науково-дослідна та методична

робота архіву

НТІ науково-технічна інформація

Служба НТІ служба науково-технічної інформації

Укрдержархів Державна архівна служба України

УНДІАСД Український науково-дослідний

інститут архівної справи та

документознавства

ЦДА України Центральні державні архіви України

ЦДЕА України Центральний державний електронний

архів України


ПЕРЕДМОВА

«Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ» є однією з базових навчальних дисциплін, які вивчаються в плані загальнопрофесійної підготовки фахівців напряму «Документознавство та інформаційна діяльність», а також теоре-тичною основою сукупності знань та вмінь, що формують освіченого, професійно компетентного фахівця з архівознавства, бібліографознавства, документознавства, інформаційних техно-логій та інших дисциплін документознавчого циклу.

Архів як своєрідна інформаційна система не лише забезпечує постійне накопичення фонду як ресурсу інформації, але й здійснює його аналітико-синтетичну обробку, вдосконалює залучення до наукового й культурного обігу документний інформаційний масив за рахунок дослідження та організації знання, його структурування з урахуванням вимог сучасності. Умовою успішного розвитку архівної справи та документтознавства є своєчасне надходження до фахівців-документознавців науково-технічної інформації, що містить нові відомості про державні стандарти у галузі архівної справи та документознавства, передовий досвід роботи архівних установ, нові наукові розробки та методичні посібники.

Опанування матеріалу навчальної дисципліни сприятиме розвитку пізнавальних та аналітичних можливостей студентів, поглибить їхню фахову майстерність, допоможе долучитись до сучасних науково виважених підходів щодо змісту й характеру професійної діяльності.

Навчальний курс спрямований на осягнення студентом проблемного поля науково-теоретичних та науково-практичних засад репрезентації архівної інформації як системи знань в документно-інформаційних системах. Він також передбачає формування у майбутніх фахівців-документознавців комплексного уявлення про засади функціонування Галузевої системи науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства як складової загальнодержавної системи науково-технічної інформації, організації служби науково-технічної інформації архіву, опанування методикою виявлення та аналізу інформаційних потреб споживачів ретроспективної документної інформації й уміння її застосовувати в аналітичній роботі та при вирішенні конкретних дослідницьких завдань.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів напряму «Документознавство та інформаційна діяль-ність» знань та умінь у галузі архівної справи та інформаційного забезпечення архівних установ.

Вивчаючи дисципліну, студент повинен засвоїти зміст всіх розділів програми, ознайомитися з відповідною літературою, орієнтуватися в основних напрямах роботи служби науково-технічної інформації архіву, продемонструвати отримані знання під час виступів на практичних заняттях, при виконанні письмових завдань і модульних контрольних робіт, захисті індивідуального домашнього завдання.

Дисципліна «Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ» покликана підготувати студентів до аналітичної дослідницької роботи і тим самим сприяти формуванню у фахівців-документознавців прагнення до оволодіння новими методами і технологіями інформаційної роботи в архівних установах та запровадження їх в практичну діяльність.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: сучасну законодавчу базу, тенденції та шляхи модернізації архівної справи в Україні; структуру й функції складових Галузевої служби науково-технічної інформації; методи виявлення та аналізування інформаційних потреб споживачів ретроспективної документної інформації; основні режими інформаційного забезпечення архівних установ та засоби їх реалізації; сутність, принципи і методи підготовки та оприлюднення різних типів інформаційних видань (ретроспективні бібліографічні покажчики, бібліографічні покажчики нових надходжень, реферативні журнали, реферативні збірники, реферативні та аналітичні огляди публікацій, тематичні рубрикатори з архівної справи та документознавства); складові довідково-інформаційних фондів та довідково-пошукового апарату з архівної справи; методи пошуку архівної інформації, формулювання тем, вивчення бібліографії; систему архівних довідників; основні напрями і форми використання архівної інформації; інформаційно-бібліографічну діяльність Українського науково-дослідного інституту з архівної справи та документознавства (УНДІАСД); сучасну проблематику інформаційного забезпечення архівних установ.

Уміти: самостійно орієнтуватися в системі архівних установ України та працювати з архівними документами; окреслювати основні завдання Галузевої системи науково-технічної інформації та функції її складових; самостійно працювати з нормативно-методичними та інформаційно-аналітичними матеріалами, друкованими виданнями (путівниками, довідниками, оглядами, науково-інформаційними бюлетенями, аналітичними довідками); володіти методикою формування довідково-пошукового апарату; самостійно визначати послідовність робіт під час реалізації режимів інформаційного обслуговування споживачів ретроспек-тивної документної інформації; складати та готувати до оприлюднення різні типи інформаційних видань (ретроспективні бібліографічні покажчики, бібліографічні покажчики нових надходжень, реферативні журнали, реферативні збірники, реферативні та аналітичні огляди публікацій, тематичні рубрика- тори з архівної справи та документознавства).

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля.

Програма навчальної дисципліни «Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ» передбачає прослуховування студентами доволі невеликого за обсягом курсу лекцій. Найголовнішим його завданням є викладення основ теорії та практики інформаційного забезпечення діяльності архівних установ, ознайомлення з новітніми архівними технологіями, озброєння студентів методологією предмета та самостійної роботи над ним. Набуті на лекціях і під час самостійної роботи знання, студенти розширюють, поглиблюють і зміцнюють на практичних та індивідуальних заняттях. Важливе значення має правильна побудова самостійної роботи студента, яка включає кілька видів: засвоєння, конспектування лекційного матеріалу, ознайомлення і опрацювання тексту прочитаної навчальної або наукової літератури; конспектування та аналіз прочитаного; роботу з джерелами нормативно-правового характеру.

Вивчення модуля завершується написанням модульної контрольної роботи, яка оцінюються відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни «Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ». Програмою перед-бачається підготовка студентами домашнього завдання, яке виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу.

Конкретна мета домашнього завдання, відповідно до варіанта завдання, полягає: у вивченні та засвоєнні структури Національної архівної інформаційної системи України, принципів її формування та інформаційних можливостей; умінні орієнтуватися у довідковому апараті до документів Національного архівного фонду; аналізі інформаційних потреб та визначенні режимів інформаційного обслуговування споживачів ретроспективної документної інформації.

МОДУЛЬ 1 «НАЦІОНАЛЬНА АРХІВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ АРХІВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
Практичне заняття 1.1.

Вступ. Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ як навчальна дисципліна


 1. Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ як навчальна дисципліна.

 2. Структура дисципліни «Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ». Понятійний апарат.

 3. Джерельна база та історіографія навчальної дисципліни.

 4. Зв’язок «Архівної справи та інформаційного забезпечення архівних установ» з іншими галузями знань.

 5. Закони та Державні стандарти України у галузі архівної справи та інформаційного забезпечення архівних установ.

Ключові слова: архівна справа, Національний архівний фонд, Державна архівна служба, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, державна політика у галузі архівної справи, джерельна база архівної справи та інформаційного забезпечення архівних установ, державний стандарт.

Підготовчі матеріали для обговорення

 1. Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ як навчальна дисципліна для студентів спеціальності «документознавство та інформаційна діяльність» охоплює розкриття науково-практичних засад репрезентації архівної інформації як системи знань в документно-інформаційних системах, інформаційного забезпечення основних напрямів діяльності архівів, сприяння підвищенню кваліфікації працівників архівних установ.

За умови переходу до інформаційного суспільства створюється нове розуміння архіву як суб’єкта інформаційних процесів. Основне завдання діяльності архівів таким чином полягає не лише в обліку та зберіганні архівних документів, але – в розповсюдженні ретроспективної, поточної інформації в просторі й часі.

Головною функцією архівної справи як складової документно-інформаційної сфери життя суспільства є посередництво між утворювачами і споживачами ретроспективної документної інформації.

Основними процесами в архівній справі є фізичне збереження архівних документів, облік та забезпечення умов рівного, нічим не обмеженого доступу (безпосереднього та інтелектуального) до них не лише фахівцям-спеціалістам, але й усім громадянам країни.Доступ до архівів – прояв одного з основних прав людини: права на інформацію. Рівень доступності архівної інформації визначає роль архівів у політичному житті суспільства як інструмента демократичного контролю за діяльністю органів влади та самопізнання

Умовою успішного розвитку архівної справи та документо-знавства є своєчасне надходження до фахівців-документознавців науково-технічної інформації, що містить нові відомості про державні стандарти у галузі архівної справи та документознавства, передовий досвід роботи архівних установ, нові наукові розробки та методичні посібники. Серед пріоритетних завдань у діяльності Державної архівної служби України (Укрдержархів) є завдання організації та координації наукових досліджень у галузі архіво-знавства, документознавства й археографії, вдосконалення норма-тивно-методичної бази діяльності архівних установ, системна інформатизація архівної справи.

Вирішення проблем удосконалення інформаційного забезпечення діяльності архівних установ можливе шляхом активізації інформаційного та бібліографічного інформування працівників архівів з профільної тематики. Відповідно інформаційна та бібліографічна робота має здійснюватись в декількох напрямах:


 • інформаційному;

 • довідково-бібліографічному;

 • науково-видавничому.

2. Структура дисципліни «Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ» охоплює вивчення цілого комплексу питань, зокрема:

- мета діяльності та основні напрями функціонування Галузевої системи науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства (ГСНТІ АСД) як складової національної системи науково-технічної інформації України;

- принципи діяльності Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства (ГЦНТІ АСД), що діє при Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства (УНДІАСД) та здійснює: комплектування, облік, систематизацію, зберігання та використання профільної літератури; організацію підготовки бібліографічних інформаційних видань; інформування працівників Укрдержархіву, державних архівних установ щодо нових надходжень до Довідково-інформаційного фонду (ДІФ) ГЦНТ;

- завдання та функції діяльності служб НТІ архівних установ в справі виявлення, вивчення, аналізу інформаційних потреб працівників архівних установ та здійснення їхнього інформаційного обслуговування;

- діяльність Науково-довідкових бібліотек центральних державних архівів (НДБ ЦДА) щодо створення довідково-бібліографічного апарату, підготовки і випуску бібліографічних та інших інформаційних видань з архівної справи та документознавства;

- завдання та правову базу роботи Галузевих державних архівів (ГДА) України, впровадження ними сучасних методів репрезентації архівної інформації;

- методики пошуку архівної інформації та шляхи вирішення проблеми доступу до архівної інформації в документальних архівних та інформаційних системах (фізичний та інтелектуальний аспекти введення документів до наукового обігу);

- інформаційне забезпечення архівної справи, реалізація режимів інформаційного обслуговування.3. Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ має власний термінологічний апарат, який відображає сутність навчальної дисципліни. Розширення міждисциплінарних зв’язків, розробка нових теоретико-методологічних і практичних проблем, зокрема й в напряму впорядкування та оновлення архівного понятійного апарату, привело до створення науковцями першого українського архівного термінологічного тлумачного словника «Архівістика» (1998 р.), в якому термін «архів» визначається як «спеціалізована установа (структурний підрозділ), призначена для забезпечення потреб суспільства у ретроспективній документній інформації, що організує зберігання архівних документів та користування ними». Подальше розроблення та впровадження в Україні архівної термінології знайшло відображення в ДСТУ 2732-94 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» (195 термінів – лише основних лексичних одиниць, пов’язаних з теорією і технологією діловодства й архівної справи).

Згідно ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять» архів – установа чи її структурний підрозділ, що організує і забезпечує відбирання, нагромадження архівних документів, їх облік, зберігання, користування ними.Архіви України – Національний архівний фонд (НАФ) – є складовою частиною української і світової історико-культурної спадщини. Вперше правове поняття НАФ як однієї з найбільших національних цінностей зафіксував Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» (1993 р.).

НАФ України – сукупність архівних документів, які зберігаються в Україні або відповідно до міжнародних угод підлягають передаванню Україні, відображають історію духовного і матеріального життя українського та інших народів, мають культурну цінність, є надбанням української нації, визнані такими відповідною експертизою і зареєстровані в передбаченому законом порядку. НАФ є глобальною складно структурованою системою, складовою української й світової культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства, перебуває під охороною держави і призначений для задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, реалізації прав та законних інтересів кожної людини.

Архівна справа – галузь життєдіяльності суспільства, яка охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання діяльності юридичних та фізичних осіб, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням архівних документів та використанням наявної у них ретроспективної інформації, створенням і функціонуванням архівних установ.

Державна архівна служба України (Укрдержархів) – спеціально уповноважений центральний орган державної виконавчої влади в сфері архівної справи та діловодства, на який покладено функції управління архівною справою, контролю і нормативно-методичного забезпечення ведення діловодства. У межах своїх повноважень державна архівна служба бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснює нормативно-правове регулювання відносин, визначає перспективи й пріоритетні напрями розвитку, здійснює міжгалузеву координацію, функціональне регулювання і міжнародне співробітництво.

Важливою ланкою системи установ Укрдержархіву є УНДІАСД – державна науково-дослідна бюджетна установа, завдання якої полягають у дослідженні актуальних проблем архівознавства, документознавства, створенні концепцій та прогнозуванні розвитку архівної справи і документаційного забезпечення управління в умовах інформатизації суспільства, дослідженні правових аспектів роботи з документами НАФ, організації науково-технічної інформації з питань архівної справи.

Серед стратегічних напрямів функціонування УНДІАСД визначені, зокрема, й завдання удосконалення інформаційного забезпечення діяльності архівних установ науковою інформацією з проблем архівної справи та документознавства, а також суміжних галузей.

Поряд з формуванням нормативної бази роботи з документною інформацією в межах архівної діяльності, Укрдержархів, в особі її структурних підрозділів, відповідно до чинного законодавства розробляє державні та галузеві стандарти. 1. Як структурна одиниця спеціальних галузей історичної науки архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ невід’ємно пов’язана з архівознавством, джерелознавством, документознавством, історією України тощо. Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ має зв’язки з іншими науковими дисциплінами – документно-інформаційними ресурсами, організацією діяльності аналітичних служб, інформаційним ринком України, інформатикою і є складовою соціальних комунікацій. Особливе місце серед міждисциплінарних зв’язків архівної справи та інформаційного забезпечення архівних установ мають ті, що пов’язані з поняттям життєвого циклу документа – документознавством та діловодством як його практичною сферою. Зв’язок вищезазначених дисциплін зумовлений, насамперед, спільністю об’єкта дослідження – документом, а також дослідженням процесу документування.

Архівна справа та інформаційне забезпечення архівних установ тісно пов’язана з інформатикою, наукові результати якої дають можливість максимально повного збирання та аналітико-синтетичного перероблення документної інформації з метою оперативного оповіщення науковців про досягнення науки і техніки, а також довготривалого її зберігання в інформаційно-пошукових системах, котрі дозволяють здійснювати швидкий, багатоаспектний пошук необхідних відомостей тощо.

 1. Нормативно-правову базу роботи з документною інформацією в межах архівної діяльності формує Укрдержархів. До нормативної бази належать: Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, Накази Укрдержархіву, Нормативно-правові акти та методичні документи, що регулюють галузь архівної справи та інформаційного забезпечення архівних установ.

Організація аудиторної роботи

 1. Робота в малих групах з подальшим обговоренням у загальній дискусії. Завдання: проаналізуйте якісні зміни у розвитку архівної справи в Україні в період відновлення державної незалежності. Наведіть конкретні приклади.

 2. Робота в малих групах з подальшим обговоренням у загальній дискусії. Завдання: у 1990-х на поч. 2000-х рр. поряд з розширенням тематики наукових досліджень започатковується новий напрямок в архівознавстві – вивчення історії архівної справи через особу архівіста. Як ви вважаєте: створення вичерпної інформативної наукової біографії того чи іншого історика-архівіста дає можливість реконструювати загальну картину розвитку архівної справи? Відповідь обґрунтуйте.

 3. Опитування. Завдання: поясніть сутність та завдання інформаційної діяльності архівних установ України в умовах переходу до інформаційного суспільства.

Завдання з підготовки до аудиторної роботи:

 1. Використовуючи ресурси Інтернет, охарактеризуйте нормативно-правову базу України в галузі архівної справи та інформаційного забезпечення архівних установ.

Контрольні запитання і завдання

 1. Що ви розумієте під поняттям «архівна справа»?

2. На яких правових засадах відбувається реформування архівної системи України?

3. Розкрийте значення для діяльності архівів прийняття Закону України « Про Національний архівний фонд і архівні установи».

4. Чим інформаційна діяльність архівів відрізняється від інформаційного забезпечення діяльності архівних установ?

5. Назвіть і охарактеризуйте пріоритетні завдання державної політики у сфері архівної справи та документознавства України.Література: [1–28]; [30–32]; [35]; [39]; [40]; [44].

Практичне заняття 1.2.

Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства: структура та основні напрями функціонування

 1. Каталог: bitstream -> NAU -> 22458
  NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
  NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
  NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
  NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
  NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
  NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
  NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
  NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
  NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconПрограма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501
Програма комплексної практики з фаху : метод рекомендації для студ спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»...
Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconНавчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Концепція професійного спрямування (Вступ до фаху) : навчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029...
Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 020105 „Документознавство та інформаційна діяльність
Документологія : навч метод посіб для студ вищ навч закл напряму 020105 „Документознавство та інформ діяльність” / Рівнен держ гуманітар...
Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconПрограма фахового комплексного іспиту для здобуття ступеня магістра
...
Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconПрактикум для студентів українського відділення філологічного факультету Відповідальний за випуск Зеновій Терлак
...
Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconПрактикум з української літератури модуль №3
Зошит-практикум містить теоретичні та практичні завдання повного курсу нової програми з української літератури для студентів всіх...
Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
Концепції сучасного документознавства : навч метод посіб для студ вищ навч закладів напряму 020105 “Документознавство та інформ діяльність”...
Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconПрограма вступних випробувань «Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках»
«Документознавство», «Обслуговування в бібліотеках», «Бібліографічна діяльність», «Аналітико-синтетична обробка документів», «Бібліотечні...
Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка