Практикум з української літератури модуль №3Скачати 429,08 Kb.
Дата конвертації14.10.2017
Розмір429,08 Kb.

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський будівельний коледж
Київського національного університету будівництва і архітектури
ЗОШИТ-ПРАКТИКУМ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

МОДУЛЬ 3
Миколаїв 2014

Автор: Безугла Валентина Олексіївна – старший викладач української мови та літератури МБК КНУБА, категорія вища.

Схвалено комісією філологічних дисциплін (протокол № 5 від 11 листопада 2014 р.)
Зошит-практикум містить теоретичні та практичні завдання повного курсу нової програми з української літератури для студентів всіх напрямів підготовки, завдання для перевірки знань та узагальнення матеріалу.

Для студентів, вчителів української літератури .Тема, над якою працюю:
Виховання духовності і національної свідомості на уроках української літератури засобами особистісно орієнтованого навчання.

ПЕРЕДМОВАhttp://klumba.org/uploads/1290525490_knigi.png

Шановні студенти!

Художня література – це один з видів мистецтва, який дає нам справжню радість, підносить нас духовно, облагороджує юні серця високими національними ідеалами.


Ви будете пізнавати і вивчати українську літературу ХХ ст. Перед вами постане непроста доля найталановитіших письменників нашої країни, розкриється духовний світ людини, душа рідного народу, його історичне минуле.


Уроки літератури спонукають мріяти, пізнавати великий і прекрасний світ, знаходити своє місце в ньому. Цьому сприяють і різні типи завдань, поданих у зошиті-практикумі. , а саме: аналіз змісту і форми художнього твору, оцінка образів-героїв, аргументація своєї думки, усвідомлення проблематики тогочасної літератури, вміння розпізнавати художні засоби у творах.


Тож, шановні студенти, будьте натхненними, креативними та впевненими у своїх силах – і перед вами відкриються нетлінні скарбниці української літератури.


Сучасній українській державі потрібні освічені, творчі громадяни. Українська література є потужним носієм коду нації . Тому ми повинні дбайливо ставитись до повернутих із забуття таких культурних цінностей як література та історія. Саме вони допоможуть нам в особистому самоусвідомленні, самоутвердженні.

Література повинна виховувати відповідальну особистість, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем.

На уроках літератури ви, студенти, входите в храм національного та світового мистецтва.

Наша мета полягає в тому, щоб кожен з вас відкрив у собі неповторність власного «Я» . З цією метою вам запропоновано зошит-практикум з української літератури, який допоможе зрозуміти зміст творів, які вивчаються та навчить вас висловлювати власну думку щодо прочитаного. Даний зошит буде розвивати ваші творчі здібності, спонукатиме до самостійного мислення, уміння розв’язувати літературні та моральні проблеми.

ВСТУП


Українська література 1920-1930 рр.

Словничок літературознавчих термінів

Модернізм – загальна назва різноманітних напрямків у літературі, мистецтві ХХ ст. (неокласицизм, неореалізм, футуризм, неоромантизм, символізм, імпресіонізм та ін.). загальна стильова ознака – тенденція до панестетизму, символізації, ідеалізації та романтизації зображуваного. Для українського модернізму характерний синтез різних стилів.

Соцреалізм – організований за чіткою програмою літературний метод, який передбачав оспівування комуністичної партії і її провідної ролі в житті народу, у будь-яких сферах; піднесення борця, будівника нового суспільства; ідеалізацію людини як носія кращих моральних якостей, вихованих соціалістичною системою. Художня дійсність зображувалася «лакованою», прикрашеною, лише з позицій правлячого класу, партії; конфлікт полягав у боротьбі проти чужих ідей, за ідеологічну спільність та однодумство.

Постмодернізм – загальна назва літературно-мистецьких течій кінця ХХ – початку ХХІ ст. Для цього напряму характерні інтертекстуальність (приховане та явне використання чужих текстів), гра зі словом, багатозначність, зміщення часу і простору, «віртуальний історизм» тощо.

Розстріляне відродження – літературно-мистецьке покоління 20-х – початку 30-х рр.. ХХ ст. в Україні, яке дало високохудожні твори в галузі літератури, живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом. Термін «розстріляне відродження» вперше запропонував діаспорний літературознавець Ю. Лавріненко, уживши його як назву збірника найкращих текстів поезії та прози цього періоду

Продовжити думку

- На початку ХХ ст. особливо актуальними стають такі взаємопов’язані проблеми як….

- В калейдоскоп літературних угруповань входили організації…….

- У той час розвивалися такі стильові напрями: ……………

- Представники «розстріляного відродження» - це

- Літературу 1920 років назвав «азійським ренесансом» ……….. Чи згодні ви із цим твердженням?

- У поезії 20-х років піднімалися такі теми: ……………….

- Представниками поезії 1920-1930 років були………Провідна роль поезії у 20-ті роки ХХ ст.

Павло Григорович Тичина (1891-1967)– найбільший модерніст 20-х років
Літературний диктант

П. Тичина народився в сім’ї…………


Навчався майбутній поет спочатку у……………
Вступив до Київського комерційного інституту в…
Перша друкована збірка поета називається:…… В цій збірці поет розповідає про ….

Охарактеризувати ліричного героя першої збірки………..


Перший друкований вірш Тичини……………….

В збірці «……. » присутній імпресіонізм.

Поет брав участь у діяльності таких літературних угруповань………………………….

У віршах збірки «Замість сонетів і октав» письменник засудив………………

У 1920, 1924 і в 1931 роках вийшли збірки:…………………..

Тичина займав такі високі державні посади:…………………………….

Під час Другої світової війни поетом була написана поема …………………………….
Збірка «Сонячні кларнети» пронизана……..
Складіть «психологічний портрет» письменника

Продовжити думку

«1918 рік став поворотним пунктом у мистецькій долі Павла Тичини»……………Словничок літературознавчих термінів

Вітаїзм, вітаїстичність – стильова течія початку ХХ ст., проявилася в кількох модерністських напрямах. Головна ознака – відтворення безперервного потоку життя, погляд на людину як на біологічну істоту. Джерело вітаїзму – учення Ф. Ніцше про «діонісійське» (темне) начало культури. В українській літературі представлений творами М. Хвильового, Є. Маланюка, О. Ольжича, У. Самчука.

Експресіонізм – напрям в європейському мистецтві першої третини ХХ ст. Для нього характерні: підвищена емоційність, загостреність сприйняття й вираження, увиразнені художні засоби, їхня гіперболізація та гротескність, використання тропів, звукових повторів, звуконаслідувань тощо.

«Кларнетизм» - український варіант символізму, власний авторський поетичний стиль, створений Тичиною на основі символістичних засобів, їх вдалого комбінування і трансформації.

Ремінісценції (у поетичному і художньому творах) – риси, що навіюють згадки про інший твір.

«Арфами, арфами…»

1. Сформулюйте тему та мотив поезії.

2. Розкрийте поетичну мову твору:
персоніфікація:

неологізми:

епітети:

порівняння:

алітерації:

асонанси:

3.Як побудований вірш?
4. Картина якої пори року постає у вірші?
5. Описати ліричного героя вірша.
6. Який настрій відчувається у вірші?

«Пам’яті тридцяти»

1.Розкрийте мотив поезії

2.Поясніть сюжетну основу твору


3.Визначте віршовий розмір даного вірша

4.Розкрийте символіку поезії

Сонце, вітер, Дніпро –

Кривава дорога –

Образ Каїна –

5. Випишіть із поезії художні засоби:

епітети:

метафори:


6. Продовжити цитатою « 30 мучнів українців….»
7. «Понад все вони любили …….» - продовжити

«Гей, вдарте в струни, кобзарі...»

1. Визначте жанр , мотив,тему, основну думку поезії

2. Твір побудовано на фольклорному паралелізмі. У чому він проявився?


3. Випишіть із поезії риторичні фігури
4. Вкажіть «інтонації», які ви відчуваєте у цьому творі

5.Творче завдання. Запишіть асоціативні ряди, що виникають у зв’язку з такими рядками вірша:Цитати

Асоціації

Вдарте в струни
Натхніть серця піснями
Дзвенять слова
Посміла знятись рука
Кораблі розбились об скелі
Земля схотіла жити знов
Всипте цвітом шлях
У дзвони задзвоніте
Домашнє завдання:
В якій збірці присутній кларнетизм?

В якому вірші відчувається трагізм?


В якій поезії поет подає портрет весни?
Написати акварель за мотивами збірки «Сонячні кларнети»

Дайте розгорнуту відповідь на питання: «Розстріляне відродження» - суто національне явище чи загальна риса тоталітарної доби?» Напам’ять: «Пам’яті тридцяти».

Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х рр.
Словничок літературознавчих термінів
Авангард, авангардизм – течія в літературі та мистецтві ХХ ст.

Головна його ознака – відмова від реалістичного сприйняття дійсності, заперечення традиційних форм художнього зображення.

Поділявся на такі напрямки: експресіонізм (звертав увагу на емоційність, безпосередність сприйняття), футуризм (зосереджувався на мовотворенні), дадаїзм (головна особливість – відмова від пріоритету змісту, сенсу мистецтва), сюрреалізм (спирався на підсвідомість).Дисонанс – різновид рими, у якому збігаються приголосні, але не збігаються голосні.

Верлібр – вірш без рими і віршового розміру, ритм у ньому досягається тільки наспіваною інтонацією.

Неокласицизм – течія в літературі та мистецтві, що з’явилася значно пізніше занепаду класицизму як літературного напряму й знайшла свій вияв у використанні античних те6м і сюжетів, міфологічних образів і мотивів, проголошенні гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої суспільного змісту художньої форми, в оспівуванні земних насолод.

Неокласики – група українських поетів та письменників-модерністів поч. ХХ століття. Вони не дбали про своє організаційне оформлення й не виступали з ідейно-естетичними маніфестами. Їхня присутність у літературному житті була досить вагомою.

Сонет – 14-рядкова строфа п’яти- або шестистопного ямба, що складається з двох чотиривіршів і двох тривіршів з римуванням: абаб

абаб ввд еед (можливі і інші способи римування).Філософічність – філософське осмислення світу, людини в ньому, вияв філософських поглядів ліричного героя на проблеми буття.

Алюзія – це натяк на загальновідомий історичний, літературний або побутовий факт, уживаний у художньому творі як стилістична фігура (художній засіб).

2. Вкажіть українських письменників-неокласників______________________________________


Максим Тадейович Рильський – «великий майстер форми»

(1895-1964)

Складіть усну зв’язну розповідь «Життя і творчість М. Т. Рильського»


«Коли усе в тумані життєвому...»

1. Вкажіть мотив поезії


2. Вкажіть, у які формі написано вірш?

3. Випишіть із вірша епітети, порівняння, риторичні звертання:


4. Кого хвалить поет у вірші?

«Солодкий світ!..»

1. Які художні засоби і стилістичні фігури використані у цьому вірші?

2. Визначте віршовий розмір поезії:

Солодкий світ! Простір блакитно-білий

І сонце – золотий небесний квіт

Благословляє дух ширококрилий

Солодкий світ
3. Який настрій поезії?
4. Які почуття проявилися в душі ліричного героя?

«Запахла осінь в’ялим тютюном...»
Продовжити речення:
1. У вірші розповідається про………
2. Рильський любив природу і помічав у ній все….
3. Вірш М.Рильського, це роздуми ….
4. Поет цим віршем стверджує, що щастя людини…………

Поема-ораторія «Слово про рідну матір»
1. У творі розповідається про ………………
2. Коли вперше прозвучала поема?
3. Назвати ідейний пафос твору.
Продовжити речення

1. Перші вірші Рильського увійшли до збірки……


2. Я характеризую ліричного героя збірки «На білих островах» , як такого, який…
3. Я характеризую ліричного героя збірки «Під осінніми зорями», як такого,який…
4. Максим Рильський віддає хвалу мистецтву як вічній цінності у вірші ………….
5. У вірші «Солодкий світ говориться про………………
6. У вірші «Запахла осінь в’ялим тютюном» говориться про ………………….
7. Поема-ораторія «Слово про рідну матір»? починається……………………..
8. Автор утверджує і переконує в дружбі народів, які переможуть ворога словами: ……………..
9. Ідея поеми «Слово про рідну матір»,це -…………………
10. Поема-ораторія «Слово про рідну матір» перегукується з такими творами:……………….
11. Мотив, який послужив написанню поеми «Слово про рідну матір» це:…………………
12. Рильський наслідував традиції таких французьких поетів: …………………
13. Символом чого виступають у творі виноград і лампада?
Домашнє завдання:
Напам’ять: «Коли усе в тумані життєвому...»

Володимир Миколайович Сосюра
1898-1965
Вірш «Любіть Україну»
Дати відповіді на запитання:
1.3 приводу чого В. Сосюра написав свій поетичний твір «Любіть Україну»?
2.Чому письменник уважає, що любити Україну потрібно як у щасливу мить, так і «годину непогоди»?
3.Чим зумовлено те, що письменник, характеризуючи Україну, називає її вишневою?
4.Що приваблює автора вірша в Батьківщині?
5.Чим необхідно довести свою любов до рідного краю?
6. Якою В. Сосюра зображує Україну? Чим вона нагадує людину?
Вірш «Васильки»
Літературний диктант. Продовжити думку:
1. Синій цвіт васильків автор порівнює з…
2. Природу у вірші автор показує………
3. Вічним і нетлінним залишаються…………
4. Сосюра осмислює життя…………….
Тести

1.Віршований розмір вірша «Любіть Україну»:
а) хорей; б) ямб; в) дактиль;г) амфібрахій.
2. Поезія «Любіть Україну» має форму:
а) послання; б) монологу; в) діалогу г) полілогу.
3. Художній засіб у творі «Любіть Україну!»:
а) гіпербола; б) анафора; в) антитеза; г) епітет.
4. Уперше вірш «Любіть Україну» був опублікований у:
а) «Громаді»; б) «Житті і слові»; в) «Літературній газеті»;г) «Новій зорі».
5. Україну В. Сосюра називає:
а) могутньою; б) великою; в) радісною; г) вишневою.
6. З порадою бути вірним у своїй палкій любові рідній Україні звертається поет до:
а) юнака; б) дівчини; в) вихованців дитячого садку;
г) тих, хто у скрутній для країни час зрадив її.
7. «Всім серцем любіть Україну свою, - і вічним ми будемо з нею».
Дані рядки в композиційній будові твору є:
а) експозицією; б) кульмінацією; в) зав’язкою; г) розв’язкою.
8. Дерева, які шумлять над ставом:
а) тополі; б) берези в) верби; г) клени.
9. Українську мову В. Сосюра називає:
а) милозвучною; б) солов’їною в) гучною; г) веселою.
10. Рідна країна горить – не згорає, як та:
а) зірка; б) райдуга; в) діброва г) купина.
11. Любити свій край потрібно:
а) як вишневий сад; б) у годину негоди в) мов цінну річ;
г) не звертаючи уваги на ментальність його народу.
12. Без Батьківщини кожний українець:
а) сирота; б) вітер в полі; в) порох і дим; г) дорожній пил.
13.Поезія «Білі акації будуть цвісти»розпочинається:
а) описом природи б) описом юнака в) описом дівчини
14. Краса коханої у вірші «Білі акації будуть цвісти» асоціюється з а)Україною б) співом солов‘я
в) природою України.
15. За вірш «Любіть Україну» Сосюру було реабілітовано а) після смерті поета б) на ХХ з‘їзді партії
в) за кордоном.
Домашнє завдання: Вірш «Любіть Україну» вивчити напам’ять.

Євген Павлович Плужник – один із провідних поетів

«розстріляного відродження»

(1898-1936)

Асоціативний диктант
1). Воронеж

2). Містечко Бобрів

3). Нові Сорочинці

4). Київ

5). Галина Коваленко

6). Кантемирянин

7). Чому Плужник не здобув вищої освіти?

8). Збірки

9). П’єси

10). Соловки«Для вас, історики майбутні!..»

Дайте відповідь на запитання:

1.Який настрій поезії?


2. Що надає їй відчуття « громадянського інтиму»?
3. Що в понятті автора для історії людське життя?
4. А що для людини людське життя?
5.Випишіть усі художні засоби твору, з’ясуйте їхню роль

«Вчись у природи творчого спокою…»

1.До якої збірки входить поезія?

2.Чому саме природа є взірцем для наслідування?

3.Що надає творові змальований пейзаж?


4. Назвати головну думку поезії.

Словничок літературознавчих термінів

Медитація – жанр ліричної поезії, в якому автор розмірковує над проблемами онтологічного, екзистенціонального спрямування, здебільшого схиляючись до філософських узагальнень. Їй властива така форма виявлення авторської свідомості, як суб’єктивований ліричний герой. Художньою настановою медитації постає аналіз душі, внутрішнього світу людини. Звідси в медитативних віршах – інтонації-роздуми.

Ліричний герой – друге ліричне «Я» поета; умовне літературознавче поняття, яким позначається коло ліричних творів певного автора, форма втілення його думок та переживань. Разом із тим ліричний герой не ототожнюється з поетом, він живе своїм життям у новій художній дійсності. Також він концентрує в собі естетичний досвід певного покоління.

Стоїцизм (від греч.(грецький) stoa — портик), одне з головного перебігу філософії еллінізму і римської — поряд з епікурейською школою і скептицизмом . Філософська школа стоїків отримала свою назву від «живописної Стої» — афінського портика, де вона поміщалася.
Стоїцизм Напрям у античній філософії, який вимагав свідомого підкорення людини пануючій у світі необхідності й приборкання своїх пристрастей. Одні філософи вбачали сенс буття в щасті (евдемонізм), .. в доброчесності (стоїцизм), інші — в пізнанні світу, служінні людям.
Домашнє завдання:

Напишіть есе на тему: «Євген Плужник – найвидатніший митець національного відродження»


Українська проза 20-30 років ХХ ст.

Микола Григорович Хвильовий – «письменник-новатор»

(1893-1933)

Літературний диктант

1. Назвіть псевдонім письменника.

2. Де і в якій сім’ї народився письменник?

3. Навчальні заклади, де навчався Хвильовий

4. Який час письменник називав «періодом духовного занепаду»?

5. У боротьбі з ким бере участь Хвильовий у кінці 1917 року?

6. Назвіть перший друкований твір митця.

7. Яку організацію у 1925 році М. Хвильовий створив разом із М. Яловим та О. Досвітнім?

8. Назвіть збірки памфлетів письменника .

9. Коли був опублікований трактат «Україна чи Малоросія?»

10. Як і коли закінчилося життя великого митця?

Доповніть висловлювання відомого літературознавця

М.Жулинського словами з довідки «Наділений чутливою інтуїцією, письменник гарячково _________Виходу з катастрофічної ситуації, породженої наростаючою хвилею репресій, вимиранням мільйонів українських селян, поширенням недовіри і підозри в суспільстві. _________________ і не знаходить. Бо не бачить виходу з цієї ідеологічної пастки, в яку він, комуніст, ______, натхненно довірившись гуманістичним ідеалам революції».Довідка: робить, ввійшов, розмірковує, ускочив, шукає, шукає, потрапив, визначає.
Дайте відповіді на запитання
1. Поміркуйте, в чому типовість ситуації, описаної в оповіданні М. Хвильового «Мати».

2. Прочитайте уривок з твору «Мати»: «І раптом прийшла матері думка, що ніякого кошмару нема і що все, що діється зараз, є звичайне й природне явище. І коли вона не може зрозуміти цього, то вона, зна-чить, оджила вже свій час, і, значить, на її земне місце прийшли нові люди, з новими думками й з новими, далекими їй бажаннями. І тоді захотілось матері вмерти».

3. Поміркуйте, чому герої твору «Мати» носять імена Андрій та Остап. У якому творі М.Гоголя зображено героїв з такими іменами?
4. Назвати основний конфлікт оповідання.
5.Ким був батько Андрія і Остапа?
6.Де вчилися хлопці?
7. Розповісти про дитячі роки Остапа і Андрія.
8. До яких контрастів вдається письменник?
9. Яким ідеалам в роки революції служили брати?
10. Від чого страждає мати?
ТЕСТИ

1. Справжнє прізвище М.Хвильового:

а) Фітільов; б) Губенко; в) Елланський; г) Бургардт.


2. У якому році М.Хвильовий дебютував як поет? а) 1918; б) 1921; в) 1924; г)1926.
З» Як називається збірка М.Хвильового, з якої почався його шлях прозаїка?
а) «Молодість»; б) «Сині етюди»; в) «Досвітні симфонії».
4. Організатором якого літературного об'єднання був М.Хвильовий?
а) «Молодняк»; б) «Марс»; в) «Плуг»; г) ВАПЛІТЕ,
5. З якої статті М.Хвильового почалася літературна дискусія 1925—1928 років?
а) «Вас. Еллан»; б) «Україна чи Малоросія?»; в) «Наше сьогодні»; г) «Про «сатану в бочці», або про графоманів, спекулянтів та інших «просвітян».
6. Яку з названих ідейних позицій обстоював М.Хвильовий у літературній дискусій 1925—1928 pp.? а) орієнтація на просвітянство і масовість; б) концепція повноцінної національної літератури; в) засади класичної літератури; г) догми соціалістичного реалізму.
7. З якого твору М.Хвильового рядки: «... сама судьба новела двох братів по різних дорогах, і ста-лося так, як у сентиментальних народних казках: один завжди носив чистенький костюмчик та вже з дитинства мав тенденцію зробитись негативним типом, а другий і не знімав засмальцьованої сорочки. Одного мати мусила годувати па-хучими сосисками..., а другий їв чорний хліб з олією»?
а) «Сентиментальна історія»; б) «Кіт у чоботях»; в) «Я (Романтика)»; г) «Мати».
8. Про кого з героїв новели М.Хвильового «Мати» слова: . «...хто б, скажімо, наважився назвати його Тарасом Бульбою? Хто б ризикнув з цього сморчка зробити хоч би поганенького вояку? А от глядіть же: тільки й думок у нього було, що про тую неспокійну козацьку старовину»? а) батька;
б) Остапа

Словничок літературознавчих термінів

Стильові ознаки новели:

розповідь від першої особи; драматизм; внутрішні монологи героя; відсутність безпосередньої авторської оцінки; лаконізм; виразні художні деталі; глибокий психологізм; відмова від традиційного описового реалізму; часові зміщення; історичні алюзії; змістове згущення. Символічний зміст образів; засоби поетичного синтаксису.Домашнє завдання:

Дайте поширену відповідь на питання:

«У чому трагізм життєвої долі Миколи Хвильового?»Григорій Михайлович Косинка ( Григорій Стрілець)–


людина непохитної переконаності

(1899-1934)

Хронологічний диктант

1. Г. Косинка народився у ……

2. Початкову школу в с. Красному закінчив у …….

3. Григорій переїхав до Києва у ……..

4. Коли був надрукований автобіографічний етюд «На буряки»?

5. До Київського інституту народної освіти Косинка поступив у …….

6. Перша збірка «На золотих богів» вийшла у …….

7. Коли Г. Косинка став членом літературного об’єднання «Ланка»?


8. Новела «В житах» вийшла …….
9. Коли був заарештований письменник?

10. Г. Косинку було розстріляно у…..


11. Справжнє прізвище письменника…………..

Словничок літературознавчих термінів
Імпресіонізм – стиль у мистецтві та літературі, який полягає у відтворенні особистих вражень, спостережень, відчуттів, переживань від об’єктивної реальності, тобто ґрунтується на єдності об’єктивного і суб’єктивного.
Новела «На золотих богів»

Літературний диктант:

 • Новела «На золотих богів» написана ………….

 • Назва твору говорить про……………….

 • Новела написана стилем ………………….

 • В новелі Сеньку-кулеметника показано ……………………

 • З ватажком Чубатенком і Сенькою сталося …………………….

 • В жінки сталося лихо ………………………..

 • Жінка по відношенню до воєнних дій зробила висновок ……………..

 • Чи присутній тріумф перемоги?

 • «Стоїть пшениця потолочена, серпа просить, а вони кров'ю поливають» - це речення передає………

 • Сподівання матері і молодої Сеньчиної дружини потьмарені…….

 • Роль сонця в новелі така…….

 • Природа на військові події реагує так……_

 • Останнє речення в творі: «Сонце здивовано стало: похитнулись вороги» говорить про ……….
  Новела «Мати»
  Ідейно-художній аналіз новели


 • З чим не можуть змиритися члени родини?

 • Що хоче зробити для матері син Андрій?

 • На чому побудований весь сюжет новели?

 • Назвати головного героя новели «Мати»

 • Коли відбуваються події, описані в творі?

 • В яких фарбах описані події? Розповісти сюжет твору.

 • Чим ускладнюється привезення лікаря до хворої матері?

 • Куди потрапляє Андрій?

 • Що передчуває смерть матері?

 • Про що розмовляє Андрій з матір,ю перед від’їздом ?

 • З ким вперше зустрівся Андрій?

 • Що наказують робити поляки Андрієві?

 • Учасником яких подій стає Андрій?

 • Що для Андрія мати?

 • Чи зізнається Андрій полякам про мету своїх мандрів?

 • Що вирішує Андрій зробити з поляками ?

 • Що підкреслюють ці порівняння?

 • Який мотив присутній в новелі з образом матері?

 • Що хочеться селянам?

 • Що роблять поляки, відступаючи?

 • Розповісти епізод першої зустрічі Андрія з польським офіцером

 • Готуючись до похорону матері, від якого запитання мучатиметься хлопець?

 • Що підкреслює ця деталь: мама зціпила губи як мертвий солдат»

 • Яка поведінка всіх дійових осіб у творі?

Юрій Іванович Яновський –

«поет у прозі»

(1902-1954)
Назвіть події з життя Яновського, що відповідають цим датам:

1902 –


Освіта де вчився?

1919


1925-1927
1943

1946


Розшифруйте назви найвідоміших драматичних творів Яновського:
«Дм пр Бртнк» «Дчк пркрр»
«Вершники»

Відновіть «візитну картку» твору

- Рік написання –
- Жанр –
- Роман у новелах – це

- Тема –

- Новаторство –

- Назвіть, які ознаки народної думи є в романі

- Ознаки новели

«Подвійне коло»Коротко охарактеризуйте героїв новели
Половчиха, Мусій Половець, Андрій-денікінець, Оверко-петлюрівець, Панас-махновець, Іван-більшовик, Сашко – (був з махновцями).

Пізнайте історичного лідера:

1. 126400 2. 23026937_1208533605_a_kitaev_portret_vilenina 3. 4. petl2denikin


А.Ленін

Б. Денікін

В. Петлюра

Г Махно


«Шаланда в морі»

Складіть план характеристики Мусія Половця і Половчихи

Знайдіть і випишіть з роману епізоди й художні деталі, що втілюють національні атрибути

Словничок літературознавчих термінів
Роман у новелах – різновид роману, композиція якого складається із самостійних новел, об’єднаних спільною темою, ідеєю, мотивами, проблематикою. Кожна з новел може сприйматися і як окремий твір з автономним сюжетом.

Умовність позначення – зумисне руйнування правдоподібності зображуваного за допомогою вільного оперування художніми образами, ситуаціями, історичними фактами, логікою розвитку подій тощо.

Художній простір і час – час і простір, відтворені в художньому творі, іншими словами, це умовний, а не історичний, не достовірний час і не конкретно-історичний простір. Художній час на відміну від реального може «повертатися назад» і «забігати наперед», художній простір може може не відповідати справді існуючому., довільно фіксувати місце перебігу подій.


Тести
1. Що розкривається в новелі «Подвійне коло»?
А- Збереження артільного майна ; Б -Рибальство селян Дофінівки; В -трагедію сім’ї Половців на шляхах громадянської війни
2. Що згадувала на березі моря стара Половчиха, чекаючи свого чоловіка?
А- свого трудолюбивого чоловіка ; Б- своїх батьків; В- своє дівування
3. Що сказав Герт про трьох братів Івана Половця?А -«одного роду та не одного класу»; Б -«рід розпадається, а клас стоїть»; В -«тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду».
4. Як називається новела, якою розпочинається роман?
А -«Подвійне коло»; Б - «Шаланда в морі»; В – «Дитинство»
5.Які символи присутні в романі? А - людина, родина , держава; Б - родина, поле битви, дощ; В - шабля, земля, загін.
6. Що хвилює кожного із братів під час зустрічі на полі бою? А- мало зброї; Б - пам’ять роду; В – згадка про селян.
7. Яким постає в новелі Мусій Половець? А -низького росту, непоказний; Б- однакового росту з Половчихою; В -високий, кремезний.
8.Що ладна була зробити Половчиха, чекаючи на березі моря свого чоловіка?
А -махала б над морем вітами і листям; Б -попливла б йому назустріч; В -побігла б додому.
9.Вкажіть, в якій новелі розповідається про юнацькі роки братів Половців?
А - «Подвійне коло» Б -«Шаланда в морі» В - «Дитинство»
10
.З скількох новел складається роман «Вершники»? А- 7; Б -16; В- 8
11.Яку народну мудрість часто повторював батько? А -«Скрізь по степах судяться дві правди: правда багатих і правда бідних….» Б -«…тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду». В -«Нащо мені рід, коли не треба держави».
12. Хто з синів Половців взяв гени дядька Сидора? А- Оверко; Б -Андрій ; В- Панас.
13.Вкажіть пору року, коли брати Половці зустрілися на полі бою. А- зима; Б -літо; В- весна.
14.Новела «Шаланда в морі» . Де відбулася зустріч Чубенка і Половця ? А- серед хвиль у морі; Б- на полях під Компаніївкою ; В - в рибальській артілі.
15. Хто з синів Половців займався контрабандою? А -Панас; Б -Оверко; В –Іван.
16. Хто з синів Половців здобув освіту? А- Панас; Б -Андрій ; В- Оверко
17. Кому належать ці слова: «Рід розпадається, а клас стоїть»? А- Івану; Б -Сашкові; В- Андрієві.
18.Кому мріялося, що рука матері смиче його за чуба? А - Івану; Б- Панасу; В –Сашкові.
19. Якою була сім’я Половчихи до її заміжжя? А -середнього достатку; Б -доброго рибальського роду; В- бідна сім’я
20.Визначіть проблему, яку порушує автор в новелі «Подвійне коло». А -стосунки родини; Б -стосунки селян; В- стосунки в державі.
21.Новела «Подвійне коло» вводить читача у:А -шквал подій влітку в степу під Компаніївкою;
Б - роздуми старої Половчихи про долю своїх синів; В - роздуми Половчихи про своє дівоцтво.
22.Вкажіть пору року, коли Мусій Половець пішов у море рибалити. А- зима; Б- пізня осінь; В- рання весна.

Домашнє завдання:


Написати твір- мініатюру «Трагедія роду Половців - трагедія України»Валер’ян Петрович Підмогильний –

автор інтелектуально-психологічної прози

(1901-1937)

Дати відповідь на запитання:
1. Де і коли народився В. Підмогильний?
2. За що Підмогильного друзі називали «університетом на дому»?

3. В якому журналі в 1919 році вперше друкувалися оповідання Підмогильного?

4. Як називається перша повість письменника?

5. Коли Підмогильний завершив роботу над романом «Місто»?

6. За що було заарештовано Підмогильного у 1934 р.?

7. На скільки років ув’язнили письменника і куди відправили?

8. Як звали дружину митця?
9. До якого літературного угруповання входив Підмогильний?

10. Коли і за яких обставин обірвалося життя письменника?Словничок літературознавчих термінів
Екзистенціалізм – модерністська течія в європейській літературі, що оформилась на початку 40-х років ХХ ст. і найвиразніше виявила себе у творчості Ж.-П. Сартра, А. Камю. Характерні риси – песимізм, заперечення раціонального пізнання і твердження інтуїтивного розуміння реальності. Людське існування (екзистенція) виявляється через турботу, страх, рішучість, совість.

Маргінальність – знаходження в межовій ситуації, пограничному стані (уже не селянин, але ще й не справжній житель міста).
Роман «Місто»
Складіть «ланцюжок» світоглядної та психологічної еволюції характеру головного героя

СВІТОГЛЯД:

- на початку твору

- далі


- у кінці

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН: (продовжити)

Тверда впевненість – переконання у власній правоті – сумніви –

Заздрість – …Складіть сенкан, який допоможе створити свого роду психологічний портрет Степана Радченка.


Степан Радченко
Дібрати 2-3 означення, що характеризують цю людину.
Дібрати 2-3 дієслова, що схарактеризували б дію чи стан цього персонажа.
Почуття, яке викликає у вас (1-2 словами).
Асоціація. (предмет, явище природи, тварина).

Схарактеризуйте жіночі образи роману


Надійка

Тамара Іванівна

Зоська

Рита
Визначте ідею твору

Розкрийте поняття екзистенціалізм на прикладі роману «Місто»
Домашнє завдання:

Заповніть таблицю

Позитивні риси характеру

Степана РадченкаНегативні риси характеру

Степана Радченка


Ми переконані, що Степан Радченко є взірцем цілеспрямованої людини і в нього є чому повчитися, бо …

Остап Вишня ( Павло михайлович Губенко)– родоначальник усмішки

(1889-1956)

Доповніть речення:

Справжнє прізвище письменника ... Остап Вишня народився на … . Закінчив двокласну школу в …. Після закінчення військово-фельшерської школи працював … Письменник стає співробітником газети …, потім ….року Вишню було заарештовано. Міра покарання –

… потім замінено на … У 1934 р. був незаконно репресований і зміг повернутися до праці лише у

….р. Першим твором, який виходить в цей час є … Помер Остап Вишня у …


Заповніть таблицю «Жанрові різновиди гумористичних творів письменника
Жанри

Приклади

Автобіографічні оповідання
Мистецький силует
Гуморески
Фейлетони
«Реп’яшки»
Усмішка-нарис
Усмішка-оповідання
Усмішка-фейлетон
Усмішка-жарт
«Моя автобіографія»
Цитатний літературний диктант

« У мене нема жодного сумніву в тому, що я народився в.....»

« Мати казали, що мене витягли з.....»

« Батько в поміщиків фон Рот був за..»

« За двадцять чотири роки спільного життя батьків послав їм Господь усього...»

З чого батько зробив висновок, що син писатиме?

« Головну роль у формації майбутнього письменника відіграє взагалі природа, а в українського...»

« Із подій мого раннього дитинства, що вплинули на моє літературне майбутнє, твердо врізалася одна: упав дуже з...»

« Вчив мене хороший учитель...»

« Учив він сумлінно, бо й сам був...»

« Любив я не тільки його, а й його ...»

« Оддали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені й ...»

« Провчився я там...»

« Повіз мене батько в Зіньків і віддав мене в...»

« Отут мені й повернути б було на « неокласицизм» , бо вчилися ми разом із ...»

« Зінківську школу закінчив 1903 року з свідоцтвом, що маю право бути...»

« ...дуже якогось високого...розряду»

« Повезла мене мати аж у Київ, у...»

« Та й залишився в Києві, та й закінчив школу, та й зробився...»

« Як ударила революція—завертівся. Будував Україну. Бігав з...»

« Книга, що найсильніше на мене враження зробила в моїм житті – це...»

«Пам'ятаю, як попався мені ...»

« Взагалі любив я книжки з...»

« Писати в газетах я почав ...»

« У « Вістях» я почав працювати за ...»

Словничок літературознавчих термінів
Комічне – результат контрасту, розладу, протистояння прекрасного – потворному, низького – піднесеному, внутрішньої пустоти – зовнішньому вигляду, що претендує на значущість. Комічне перебуває не в об’єкті сміху, а в тому, хто сприймає протиріччя як комічне. Комічне пов’язане із загальною культурою людини.

Форми комічного:

Фейлетон – це художньо-публіцистичний жанр, у якому комічна сутність негативних явищ і ситуацій дійсності розкривається шляхом інверсійної, асоціативної розробки теми з використанням авторських та фольклорних комічно-сатиричних образів.

Гумореска – невеликий віршований, прозовий чи драматичний твір з комічним сюжетом, відмінний від сатиричного твору легкою, жартівливою тональністю.

Усмішка – різновид фейлетону та гуморески, уведений в українську літературу Остапом Вишнею. Своєрідність жанру – у поєднанні побутових замальовок із частими авторськими відступами, у лаконізмі й дотепності.

«Як варити суп із дикої качки»

Доведіть, що твір є усмішкою . Яка роль авторських відступів?«Зенітка»

Складіть цитатний план усмішки


Охарактеризуйте персонажів гуморесок Остапа Вишні
Дати відповіді на запитання
1.Що розповідає про батьків Вишня? «Моя автобіографія»
2. Хто виробляв Павлові мистецький хист в шкільні роки? «Моя автобіографія»
3.Розповісти про військові баталії діда Свирида з бабою Лукеркою. «Зенітка»
4.Як готуються мисливці на полювання? «Мисливські усмішки»
5.Що присутнє в мисливців при розповіді про мисливські успіхи? «Мисливські усмішки»
6. Як вчить оповідач з мисливських усмішок стріляти в дику качку? «Мисливські усмішки»
7.Назвати способи полювання на бенгальського тигра. «Бенгальський тигр»
8. З якою метою оповідач іде на полювання?
9. Що змальовує автор в «Мисливських усмішках»?
10. Які поради дає письменник в гуморесці «Як варити і їсти суп із дикої качки»?
11. Яка спільна риса для всіх мисливських оповідань?
12. Що висловлено в мисливських усмішках?
13. Як розповідає автор про своїх батьків, про себе, про вчителя в усмішці «Моя автобіографія»?
14.Назвати тему гуморески «Зенітка» .
15. Яким виступає дід Свирид? Назвати риси характеру його.
16. «Бенгальський тигр». Крім химерної розповіді про способи полювання на бенгальського тигра проти чого ще спрямована сатира?
Узагальнюємо вивчене

1. Твір «Як варити та їсти суп із дикої качки» присвячений М. Хвильовому. Так чи ні?

2. Прототипом поета Вигорського з твору «Місто» став Є. Плужник. Так чи ні?

3. В. Підмогильний був репресований. Так чи ні?

4. Остап Вишня працював у редакції журналу «Перець». Так чи ні?

5. Визначте, який із засобів комічного переважає в «Мисливських усмішках» Остапа Вишні.

А. Гумор. Б. Сатира. В. Іронія. Г. Сарказм.

6.Присвячений «Цвітові яблуні» твір : А. «Вершники» Ю. Яновського. Б. «У житах» Г. Косинки.

В. «Я (Романтика)» М. Хвильового. Г. «Місто» В. Підмогильного.
7. Від першої особи йде оповідь у творі А. «У житах». Б. «Подвійне коло». В. «Місто». Г. «Як варити і істи суп із дикої качки».

8. Проблема розпаду родини як трагедія народу порушена у творі А. «У житах» Г. Косинки.

Б. «Місто» В. Підмогильного. В. «Подвійне коло» Ю. Яновського. Г. «Я (Романтика)» М. Хвильового.

9.Укажіть, яка проблема не порушена у творі В. Підмогильного «Місто». А. Становлення письменницького таланту. Б. «Цілісність» особистості. В. Антагонізм між містом і селом. Г. Боротьба добра і зла в людині.

Д. Відданість громадянському обов’язку.

10.Установіть відповідність між жанром та назвою літературного твору.

1. «У житах» Г. Косинки А. Оповідання

2. «Місто» В. Підмогильного Б. Новела

3. «Вершники» Ю. Яновського В. Усмішка

4. «Сом» Остапа Вишні Г. Роман

Д. Роман у новелах.
Тести
1. Остап Вишня. В яких усмішках ліричний герой – це людина дотепна, оптимістична, любить природу і оберігає її, поважає всякі розповіді про мисливців:А «Зенітка»;Б «Моя автобіографія»;В «Мисливські усмішки».
2. Остап Вишня. Де здобував освіту майбутній письменник?А в кулінарному училищі;Б в юридичному інституті;В в медичному інституті.
3. Остап Вишня. Назвати основне кредо письменника як мисливця:А «Нехай живуть зайці!»;Б «Дику качку можна купити в товариша»;В «Люблю читати на природі!»
4. Остап Вишня. Чим займався дід Свирид після війни?А сидів і багато читав;Б випасав колгоспну череду;
В нічого не робив.
5.Остап Вишня. З якою метою вирушав Остап Вишня на полювання?А щоб вбити качку;Б щоб наїстися досхочу;В щоб помилуватися природою.
6. Остап Вишня. Що присутнє в мовному арсеналі діда Свирида?А військова термінологія;Б лайливі слова;
В сарказм.
7. Остап Вишня. Що засуджує автор в своїх «Мисливських усмішках»?А браконьєрів;Б мисливські розповіді;В вихід на природу.
8. Остап Вишня. Якими засобами автор відтворив свої біографічні дані?А порівняння;Б гумору;
В епітетами.
9. Остап Вишня. Які художні засоби автор використав при написанні гуморесок?А іронія;Б епітети;
В омоніми.
10. Остап Вишня. Назвати гумореску, в якій головний герой – дід Свирид:А «Зенітка»;
Б «Моя автобіографія»;В «Як варити і їсти суп з дикої качки».

Домашнє завдання:

Напишіть есе : «Гуморески Остапа Вишні мені сподобались тим, що …»Розвиток національного театру, драматургії 1920-1930 рр.

Дати відповіді на запитання

1. Скільки професійних театрів було в Україні на початку 20-років ХХ ст?

2. Хто очолював у 1918 році «Молодий театр» у Києві?

3. Які театри діяли в цей час на Галичині і Буковині?

4. Керівником Якого театру був Гнат Юра?

5. Як у 1922р. перейменували «Молодий театр» у Києві?

6. Розшифруйте повну назву театру «Кийдрамте»

7. Засновником якого театру був Лесь Курбас?

8. Куди було вислано Курбаса

9. Яке театральне свято відбулося у лютому 1994 р. на Харківщині?

10. Який міжнародний театральний фестиваль, присвячений пам’яті Леся Курбаса, проходить у наш час?

Микола Гурович Куліш –творець «модерної драми»

(1892-1937)

Диктант - продовження

1. М. Куліш поставив 1931р. в Камерному театрі в Москві драму………

2. Найчастіше діяльність М. Куліша-драматурга пов’язана з театром……………..

3. Відомий актор і режисер Лесь Курбас почав свою діяльність із п’єси М. Куліша…………….

4. В українській драматургії М. Куліш працював років……………………..

5. М. Куліш був репресований у …році…………………….

6. У 1930 році було написано твір………………………..
7. «Голод», «Мусій Копистка», «Незаможники», «Десь на селі» - це попередні варіанти назви твору М. Куліша
8. Міщанство й українізація – це, за визначенням М. Куліша, тема твору…………………

9. Комедія «Мина Мазало» написана у ……………………..


10. Перша п’єса Куліша…………………….

11. Відображення трагічних подій голодомору в Україні – тема твору ……………………

12. М. Куліш був розстріляний на Соловках у …………………….

«Мина Мазайло»
Дати відповіді на запитання

1. Через що посварилися й образили одна одну мати і Рина?

2. Яке завдання дала Рина подрузі Улі?
3. Що хотів додати до свого прізвища Мокій?
4. Кого запросив Мазайло для вивчення правильної російської вимови?

5. Як Мусій намагався довести, що Уля – українка?


6. Яку московську виставу згадувала тьотя Мотя у суперечці?

7. Який пристрій вигадав мазало і що ставила йому в заслугу тьотя Мотя?

8. Що говорив Мина Мазайло про українізацію?

9. Якої думки про українізацію дядько Тарас?


10. Чим закінчується п’єса?
Визначте тему та ідею твору:

Заповніть анкету головного героя


Прізвище, ім’я та по батькові
Де проживає
Національність
Освіта
Місце роботи
Сімейний стан, склад сім’ї
Винаходи
Партійність
Ставлення до українізації
Риси характеру
Тести

1. П’єса «Мина Мазайло» М.Куліша за жанром:А лірико-соціальна комедія;
Б соціальна повість; В психологічний роман.
2. П’єса «Мина Мазайло» М.Куліша. В яких сценах розв’язка твору? А в перших, на початку п’єси ;Б в кінці п’єси; В в середині твору.
3.П’єса «Мина Мазайло» М.Куліша. Мазєніна звільнено з посади за: А опір українізації;
Б так захотіла тьотя Мотя з Курська; В Мазайло не справлявся з обов’язками .
4.П’єса «Мина Мазайло» М.Куліша. Визначити тему п’єси: А міщанство і українізація;
Б подвиг українського народу у війні; В любов до рідного краю.
5. П’єса «Мина Мазайло» М.Куліша. Чи всі члени сімейства з комедії згодні з рішенням поміняти прізвище? А всі; Б не всі; В хоче змінити прізвище тільки Мина.
6. П’єса «Мина Мазайло» М.Куліша. Символ «старої школи» в творі: А Дядько Тарас;
Б Мокій; В Баронова-Козино.
7.П’єса «Мина Мазайло» М.Куліша. Чому присвячена комедія? А спогадам Мини про своє навчання в інституті; Б питанням національного відродження України; В розповідям дядька Тараса про своїх родичів.
8. П’єса «Мина Мазайло» М.Куліша. Хто порятує конфліктну ситуацію, що сталася? А дядько Тарас;
Б тьотя Мотя Розторгуєва; В Мокій.
9.П’єса «Мина Мазайло» М.Куліша. Визначити рядок, в якому є дійові особи : А Василь Кравчина, Христя, Олеся; Б Уляна Розсоха, Мокрина, Мокій;В Килина, дядько Самійло Косар, Мокій.
10. П’єса «Мина Мазайло» М.Куліша. Чи закохала Уля в себе Мокія? А не закохала, а сама закохалась в нього; Б зненавиділа, не могла з ним бачитись; В закохалась і хотіла одружитись.

Словничок літературознавчих термінів

Сатирична комедія – твір, у якому за допомогою спеціальних сатиричних засобів різко висміюються суттєві вади, зображуються смішні (комічні) події й персонажі.
Домашнє завдання:

Твір-мініатюра «Чи може прізвище людини вплинути на її долю?»Літературознавчий словник

Алітерація – вид поетичного звукопису, коли повторюються однакові чи подібні приголосні звуки в рядку, строфі, реченні для посилення інтонаційної виразності.

Антитеза – різке протиставлення двох протилежних думок, образів.

Архаїчний – такий, що давно застарів, вийшов з ужитку – мова, вираз, стиль, жанр.

Білий вірш – неримований вірш.

Верлібр – вірш без рими і розмірів з довільним чергуванням рядків різної довжини.

Вірш – 1. Рядок у поетичному творі. 2. Поезія, поетичний твір невеличкого розміру

Гіпербола – художнє перебільшення певних рис та властивостей з метою підсилити враження.

Гротеск – тип художньої образності (образ, стиль, жанр), що ґрунтується на фантастиці, контрасті фантастичного і реального, прекрасного і потворного, трагічного і комічного.

Гумор – 1. Притаманна реальній ситуації або художньому твору здатність викликати сміх.
2. Незлостиво-насмішкувате ставлення до чогось.

Деталь художня – виразна подробиця, що допомагає уявити зображену автором картину, характер як неповторну індивідуальність.

Діалог – розмова двох та більше осіб. Головний засіб зображення в драмі. В епічних жанрах супроводжується авторською мовою.

Драма – 1. Один із родів літератури, який передбачає розкриття явищ життя і характерів героїв через діалоги. Твір, призначений для постановки на сцені. 2. Один із жанрів драматичного роду, в основу якого покладено гострий конфлікт, але який не має трагедійної розв’язки.

Елегія – жанр, що передає почуття суму та розчарування, споглядальних роздумів.

Епітет – художнє означення, яке надає виразу образності та емоційності.
Жанр – спосіб класифікації творів, які належать до певного літературного роду, але різняться засобами зображення дійсності. Так, до жанрів епічної літератури відносять епічну поему, роман, повість, оповідання, новелу, казку, байку тощо; до ліричних жанрів – поему, оду, сонет, епіграму тощо; до драматичних – трагедію, комедію. Драму, водевіль та ін.

Імпресіонізм – спосіб мистецького вираження у живопису, який досяг вершини у Франції другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Імпресіоністська манера літературного письма – це витончене відтворення суб’єктивних вражень, мінливих почуттів та переживань, створення образу наче з окремих мозаїчних частинок.

Інверсія ( від лат. іnversio - перевертання, перестановка) – зміна звичайного порядку слів у реченні для виділення переставленого елементу речення або для надання всьому реченню особливого смислу.

Іронія – насмішка, вираження у формі похвали, заперечення у вигляді схвалення, зниження у формі возвеличення.

Комедія – 1. Один із жанрів драматургії. Твір, де зображуються комічні події і персонажі. 2. У середньовічній літературі – твір, написаний народною мовою, де зображуються люди в негероїчній обстановці, із сумним початком і щасливим закінченням.

Композиція – побудова художнього твору. Найпоширеніші види: лінійна – події зображуються в хронологічній послідовності; ретроспективна – події, що відбулися раніше, зображуються пізніше; паралельна – дві події, що відбулися одночасно, зображуються як послідовні; монтаж – кілька подій, що відбуваються одночасно, зображуються по черзі, а також нерівномірний розвиток сюжету.

Конфлікт – зіткнення інтересів, прагнень, вчинків персонажів.

Лірика – один із трьох літературних родів, поряд з епосом і драмою. Розкриває внутрішній світ автора, його ставлення до життя. Головний жанр – лірична поезія (вірш).

Ліричний герой – образ, що виникає в уяві читач під враженням висловлених у творі почуттів, переживань, роздумів. Ліричний герой не обов’язково тотожний авторові.

Метафора – образний вислів, в якому ознаки одного предмета чи дії переносяться на інший за подібністю.

Новела – прозовий твір невеликого обсягу, нерідко з напруженим сюжетом та несподіваною чи дотепною розв’язкою, в якому розповідається про подію з життя людини.

Пародія – комічне наслідування художнього стилю якогось твору.

Порівняння – виявлення особливосте предмета (явища, події, особи тощо) шляхом зіставлення з іншим, в якому ці особливості різко виражені.

Проза – 1. Назва невіршованої художньої мови. 2. Сучасна назва творів деяких епічних жанрів, написаних не віршами. (Роман, повість, оповідання тощо).

Псевдонім – вигадане ім'я,яке приймають письменники.

Реалізм – напрям в літературі та мистецтві, який передбачає правдиве, об’єктивне зображення дійсності.

Ремарка – пояснення автора до тексту п’єси стосовно обстановки, зовнішності та поведінки персонажів тощо.

Рима – співзвуччя в закінченнях віршованих рядків.

Роман – прозовий твір великого обсягу, в якому життя людей розкривається на тлі історичних та соціально вагомих обставин.

Сатира – 1. У давньоримській літературі написаний гекзаметром поетичний твір, де викривалися пороки суспільства (Горацій, Ювенал). 2. Різке осміяння суспільних вад за допомогою сатиричних засобів.
3. Художній твір, в якому здійснюється таке осміяння.

Символізм – один із найяскравіших модерністських стилів української літератури, який ґрунтується на інтуїції та ірраціональності як засобах передачі сутності об’єктивної реальності.

Сонет – поезія з чотирнадцяти рядків, згрупованих у два катрени і два терцети (італійський) або три катрени і один двовірш (англійський).

Стиль – 1. Сукупність мовних прийомів для вираження тих чи інших ідей, думок. (Стиль дохідливий, стислий, пишний тощо). 2. Сукупність всіх виразних засобів – мовних, композиційних, жанрових, вживаних для втілення змісту твору (стиль бароко, класицизм, реалізм тощо).

Строфа – група віршованих рядків, об’єднаних римою і інтонацією.

Сюжет – організована в життєво правдоподібну картину система подій за участю певних персонажів.

Тема – те, про що розповідається у творі. Сюжет, що містить у собі певну проблему.

Трагедія – драматургічний твір, де зображуються нерозв’язані моральні проблеми, що призводять, як правило, до загибелі героїв.

Фабула – основні події міфу, легенди, художнього твору, викладені без додаткових деталей.

Фольклор – усна народна творчість.

ПАМ’ЯТКА СТУДЕНТОВІ
План аналізу ліричного твору

1. Життєві обставини, за яких був написаний твір.

2. Вид лірики та специфіка втілення авторського задуму.

3. Художні засоби та віршовий розмір твору, його ліричний герой.

4. Роздуми й почуття, викликані поезією.

План аналізу прозового твору

1. Життєва основа.

2. Тема, проблематика твору.

3. Конфлікт.

4. Ідея твору.

5. Сюжет (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка).

6. Образи твору – головні герої, другорядні персонажі.

7. Позасюжетні елементи: • назва твору, її роль у розумінні теми та ідеї;

 • присвята, епіграф;

 • описи ( пейзаж, портрет, інтер’єр);

 • відступи ( ліричні, публіцистичні, філософські, історичні).

8. Мова твору ( особливості авторського письма, художні прийоми).

Схема аналізу епічного і драматичного творів

1. Стислі відомості про автора. ( Такі , що сприяють розумінню специфіки твору).

2. Історія написання і видання твору.

3. Жанр твору. ( Роман, повість, оповідання, трагедія, комедія, драм.)

4. Життєва основа. ( Реальні факти, які спричинили появу твору і покладені в його основу.)

5. Тема, ідея, проблематика твору.

6. Композиція твору, особливості сюжету, їх роль у розкритті проблем.

7. Роль поза сюжетних елементів. (Авторських відступів, описів, епіграфів, присвят, назви твору.)

8. Система образів, їх роль у розкритті проблем твору.

9. Мова твору.

10. Художня цінність твору, його місце у творчості автора та літературі.

Схема аналізу ліричного твору

1. Короткі відомості про автора.

2. Жанр твору. ( Громадянська, інтимна, релігійна, пейзажна лірика.)

3. Провідний мотив твору.

4. Композиція твору.

5. Образ ліричного героя.

6. Вжиті автором художні засоби. (Лексика, тропи, віршований розмір.)

7. Особисте сприйняття поезії.Література

 1. Бандура О. Диктатичні матеріали з теорії літератури. – К.: Рад. Школа, 1991.

 2. Баси І., Каспрук А. Іван Франко: життєвий і творчий шлях, - К., 1983.

 3. Бернадська Н., Задорожна С. Українська література – К.: Феміна, 1995.

 4. Борщевський В. Вивчення творчості Михайла Коцюбинського в школі. – К., 1975.

 5. Власенко В. Художня майстерність І.С. Нечуя-Левицького, - К.: Рад. Школа, 1965.

 6. Волинський П., Кобилянський Ю., Хропко П. Історія української літератури. Літератури ІІ половини ХІХ ст. – К., 1966.

 7. Гнідан О. Василь Стефаник. Життя і творчість. – К., Рад школа, 1991.

 8. Гніда О., Дем’янівська Л. Володимир Винниченко: життя, діяльність, творчість. – К., 1996.

 9. Гузар З. Вивчення творчості Ольги Кобилянської. – К., 1978.

 10. Демчук О. Нестандартні уроки з української літератури в 9-11 класах. – Тернопіль, 2000.

 11. Духовні криниці. Українська література (70-90 роки ХІХ ст..): Хрестоматія для 10 класу. Частина І, ІІ. – К., Освіта, 2000.

 12. Задорожна С., Бернадська Н. Українська література. Запитання і відповіді. – Київ: Решта, 1996.

 13. Кіліченко Л. Франкова криниця. Вивчення творчості І. Франка в школі: Посібник для вчителя. – К.: Рад школа, 1991.

 14. Кузнєцов Ю., Орлик П. Слідами феї Моргани. Вивчення творчості М. Коцюбинського в школі: Посібник для вчителя. – К.: Рад. Школа, 1990.

 15. Ломонос Є. Вивчення творчості Лесі Українки: Посібник для вчителів. – К.: Рад. Школа, 1987.

 16. Противенська О., Мещерякова М. Українська література у схемах і таблицях. – Харків: Академія, 1999.

 17. Полинець О., Лесин В. Короткий словник літературознавчих термінів. – К., Рад. Школа, 1961.

 18. Слоньовська О., Су шевський Б. Конспекти з уроків української літератури, 10 клас. – К.: Рад. Школа, 1997.

 19. Софійчук Г. Ах ти ж … хазяїн, та й більше нічого…// Дивослово – 2007. - №9.

 20. Мелехова О. Вивчення теорії літератури в школі: Посібник для вчителів. – Харків, Гриф, 1999.

 21. Черкаський В. Вивчення творчості Панаса Мирного: Посібник для вчителів. – К.: Рад. Школа, 1982.

 22. Хізова Ю., Гоголева В. Усі українські письменники. – Харків: Торсінг Плюс, 2007.

 23. Хропко П. Українська література: Підручник для 10 класу. – К.: Освіта, 1998.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Практикум з української літератури модуль №3 iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Практикум з української літератури модуль №3 iconПрактикум для формування навичок управління брендом. Навчальний посібник може бути цікавим для студентів, науковців, фахівців, а також всіх, хто цікавиться проблемами бренд-менеджменту
Модуль Правові засади, суть, поняття, функції, види та стратегії бренд-менеджменту
Практикум з української літератури модуль №3 iconПрактикум для студентів українського відділення філологічного факультету Відповідальний за випуск Зеновій Терлак
...
Практикум з української літератури модуль №3 iconПояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Тех­но­логії. 10-11 класи." Даний модуль доцільно використовувати для класів до 27 чоловік
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...
Практикум з української літератури модуль №3 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт на тему “Створення презентацій в ms powerPoint” з дисципліни «Практикум...
Практикум з української літератури модуль №3 iconРекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання
Григорович Шевченко – великий український народний поет, геніальний митець-новатор, основоположник нової української літератури та...
Практикум з української літератури модуль №3 iconКонспект уроку з української літератури для 7 класу вчителя української мови та літератури
Які твори художньої літератури Є. Гуцала ви читали? Чим вони вам запам’яталися? (Слайд 3)
Практикум з української літератури модуль №3 iconМетодичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи»
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Практикум з психології соціальної роботи»
Практикум з української літератури модуль №3 iconПрактикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Практикум для студентів спеціальності 7 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» напряму підготовки 020105 «Документознавство...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка