Практикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9Скачати 372,63 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації21.12.2017
Розмір372,63 Kb.
ТипПрактикум
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

Криворізький педагогічний інститут

Факультет української філології

Кафедра української мови

С. А. Бузько

ПРАКТИКУМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Навчальний посібник

Кривий Ріг – 2015УДК 811.161.2’35(075.8)(076.5)

ББК 81.2 Укр – 9

Б 90
Бузько С. А.Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2015. – 27с.
У навчальному посібнику подаються практичні завдання, що сприяють засвоєнню орфографічних та пунктуаційних норм сучасної української літературної мови. Низка вправ будується на основі суцільних зв’язних текстів, аналіз яких забезпечить більш глибоке опанування нормами літературної мови, сприятиме засвоєнню мелодики мови, що має неабияке значення у підготовці вчителя-словесника.
Рецензенти: к. філол. н., доц., докторант кафедри української мови Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара Л. А. Білоконенко;

к. філол. н., доц., докторант кафедри української мови Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» Н. М. Шарманова.Рекомендовано до друку вченою радою Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (протокол № 3 від 08.10.2015 р.)
Змістовий модуль 1. Основні фонетичні, орфоепічні

й акцентуаційні норми

сучасної української літературної мови.
План.

1. Система голосних звуків української мови.

2. Система приголосних звуків.

3. Орфоепія як розділ мовознавчої науки; поняття про орфоепічні норми.

4. Основні правила вимови голосних.

5. Основні правила вимови приголосних.

6. Особливості вимови груп приголосних.

7. Акцентуаційні норми сучасної української мови.


Практична частина.
1. Подані слова записати фонетичною транскрипцією відповідно до сучасних орфоепічних норм; пояснити, які фонетичні зміни відбуваються:

Боротьба, вогко, просьба, вокзал, стежка, стерегти, дужка, нігті, казка, домігся, чується, на дошці, дьогтю, футбол, смієшся, на річці, зцілити, у тумбочці, одягаєшся, отже, кігті, безшумно, намажся, агентство.
2. Дібрати слова, за допомогою яких можна перевірити написання сумнівних приголосних:

Нігті, просьба, боротьба, мабуть, стежка, молотьба, скибка, низько, бризки, легко, дьогтю, мимохідь, дужка.
3. Прочитати текст відповідно до сучасних орфоепічних норм; виписати й затранскрибувати слова, у яких простежується нечітка вимова голосних звуків:

Осінь. Скрипка.

Простягнула руку до скрипки –

скрипка засміялася хрипко,

вдарила по пальцях смичком,

притоптала плач каблучком.
Я пішла до літа у гості.

Літо ж заховалось за осінь.

І сказала строго зима,

що для мене літа нема...
Підійшла до щастя несміло.

На краєчок лави присіла.

А воно – чуже, весняне –

Навіть не впізнало мене.
Обважніли спокоєм брови.

І не сняться сни кольорові.

І не личать більше мені

кольорові сукні ясні.
Осінь...

(І. Жиленко)
4. Поставити наголос у словах:

Беремо, бовтати, боги, босий, верба, веретено, вітчим, гостей, граблі, дошка, дрова, кидати, колесо, контрактовий, кроїти, кропива, легкий, металургія, ненавидіти, ненависний, ненависть, новий, олень, приятель, ремінь, решето, ринковий, середина, твердий, товпитися, товстий, тонкий, фартух, феномен, черствий, черствіти, щипці, яловичина.
5. Подані слова перекласти українською мовою, порівняти наголоси:

Приятель, страшный, смолчать, малый, загадка, кидать, дрова, колесо, отчим, высоко, веретено, дощечка, одиннадцать, слабый, ступень, товарищество, широко, горошина.
6. Написати твір-мініатюру, епіграфом до якого могли б стати наступні рядки; підкреслити слова, у яких вимова не збігається з написанням:
Осінь

найкращий спосіб

не пити каву

ходити в гості

слухати мушлю маму і пісню

і танцювати з маньяком пізнім

час філософій і філологій

математичної страти

стрибати

коником сірим

серед осілих

і поруділих

білих сніжинок

білих

(О. Хвостова)
Змістовий модуль 2. Загальні питання правопису.
Орфографія як система правил

про способи передачі звукового мовлення.
План.

1. Орфографія як наука; основні поняття орфографії: орфограма, орфографічне правило, принципи орфографії.

2. Принципи української орфографії.

3. Співвідношення між звуками і буквами.

4. Значущі частини слова та їх роль у реалізації морфологічного принципу української орфографії.

5. Правопис українських та іншомовних слів (загальні поняття).

6. Уживання великої літери.

7. Правила переносу частин слова.


Практична частина.
1. Запишіть слова у дві колонки: 1) дж, дз позначають один звук; 2) дж, дз позначають два звуки:

Віджити, узгоджено, відзнака, дзеркало, підзарядити, надзвичайний, кукурудза, підзахисний, їжджу, джем, відзвітувати, підживити, дзвонар, надземний, джоуль, дзенькіт, джунглі, посиджу, котедж.
2. Запишіть подані слова в три колонки: 1) букв і звуків порівну; 2) звуків менше, ніж букв; 3) звуків більше, ніж букв:

Рація, праця, рідня, джміль, дзюркіт, авіація, щебет, жолудь, емальований, цятка, пір’їна, розбуджений, дзенькіт, ідея, ячмінь, саджанець, льон, серія, портьєра, епоха, блищати, сьорбати, підземний.
3. Керуючись морфологічним принципом правопису, вставте пропущені букви в споріднених словах:

Багатий – бага...ство, люди – лю...ство, громада – грома...ський, студент – студен...ство, гігант – гіган...ський, турист – турис...ський, молотити – моло...ьба, просити – про...ьба, лічити – лі...ба, пропагандист – пропагандис...ський, ніготь – ні...ті, далекий – дал...ч, великий – вел...ч, стежина – сте...ка, мимо ходити – мимохі...ь.
4. Вставте пропущені літери г чи ґ згідно з орфографічними нормами:

...удзик, ...уси, ...едзь, дзи...а, ...лина, ...рунт, ...римить, ...валт, під...рунтя, ...речка, ...речний, за...рати, ...лянець, зи...за..., а...рус, ...уля, ...анж (вада), ...і...ієна, ...уркіт, ...ава, ...арно, ...анок, ...алка, ...ерцо..., ...азда, ...люкоза, ...раматика, ...рати (іменник), ...ліцерин, ...о...оль-мо...оль, ...армонія, ...армидер, ...ел...отати, ...ніт (у свічці), ...уртовий, ...усінь, ...атунок, фата-мор...ана.

5. Перепишіть, розкриваючи дужки; поясніть уживання великої літери:

1). П(п)рем’єр-міністр України; Ї(ї)ї В(в)исокість К(к)оролева Великої Британії; Г(г)енеральний П(п)рокурор України; В(в)ерховний Г(г)оловнокомандувач З(з)бройних С(с)ил України; П(п)осол Р(р)еспубліки Куба (в офіційному вжитку); В(в)исокі Д(д)оговірні С(с)торони (в офіційних документах); Р(р)ектор університету; Д(д)октор філологічних наук; Л(л)ауреат Д(д)ержавної премії ім. Олеся Гончара; Ш()шевченків стиль; Ш(ш)евченківські традиції; Ш(ш)евченківські читання (пам’яті Т. Шевченка); Д(д)амоклів меч; П(п)рометей; С(с)вятий Д(д)ух; П(п)ерун; Д(д)емон; Р(р)ада Б(б)езпеки ООН; Д(д)ержавна Д(д)ума Росії; Ц(ц)ентральна Америка; Н(н)ародний Р(р)ух України; Ф(ф)едерація Н(н)езалежних П(п)рофспілок України; М(м)іністерство К(к)ультури України; Н(н)аціональний А(а)кадемічний Д(д)раматичний театр ім. Івана Франка; А(а)ндріївський узвіз; П(п)івденно-З(з)ахідна залізниця; З(з)олоті ворота; підростають молоді Л(л)исенки й Б(б)етховени; С(с)Б(б)У(у) (Служба безпеки України).

2). П(п)резидент України; Й(й)ого В(в)исокопреосвященство П(п)атріарх К(к)иївський і всієї Руси-України; Г(г)енеральний С(с)екретар ООН; П(п)резидент Н(н)аціональної А(а)кадемії Н(н)аук України (в офіційному вжитку); А(а)кадемік; П(п)олковник міліції; Г(г)ордіїв вузол; А(а)ллах; П(п)ерун; М(м)атір Б(б)ожа; В(в)одяник; новітні Н(н)аполеони; З(з)апорізька С(с)іч; К(к)нязівство М(м)онако; С(с)півдружність Н(н)езалежних Д(д)ержав; М(м)іжнародна А(а)соціація У(у)країністів; І(і)нститут М(м)іжнародних В(в)ідносин К(к)иївського Н(н)аціональноо У(у)ніверситету ім. Тараса Шевченка; Н(н)аціональний Б(б)анк України; К(к)римський П(п)івострів; П(п)ерська З(з)атока; К(к)омета Г(г)аллея; Т(т)уманність А(а)ндромеди; П(п)ечерська Л(л)авра; Г(г)енуезька Ф(ф)ортеця; епоха В(в)ідродження; Д(д)руга С(с)вітова війна; П(п)олтавська битва; В(в)еликий піст; Х(х)ристиянська доба; А(а)кт проголошення незалежності України; Н(н)А(а)Н(н) України (Національна академія наук); Н(н)ова Г(г)вінея (острів).
6. У поданих словах рисками вкажіть усі можливі місця переносу:

Безпідставний, піджак, шия, кукурудза, переклад, білосніжний, алея, ірис, піджива, сиджу, подзвін, підзвіт, агентство, юрист, армія, ювілей, саджанець, заява, безпека, погоджено, розстріл, премія.
7. Напишіть твір-роздум на тему «Риси характеру, які я найбільше ціную в людях»; підкресліть слова, які пишуться за фонетичним принципом правопису.


Правопис голосних.
План.

1. Розрізнення е та и: чергування е з и; правопис неноголошених е та и (загальні правила); правопис ненаголошених е та и в префіксах і в суфіксах.

2. Розрізнення і та и: чергування і з іншими голосними; правопис і та и в основах українських слів; правопис і та и в префіксах і в суфіксах українських слів; правопис і та и в основах іншомовних слів.

3. Розрізнення інших голосних: правопис о та а; о та у; чергування е та о після шиплячих та й.

4. Передача російських власних назв українською мовою.

5. Основні закони милозвучності української мови.


Практична частина.
1. Змінити подані слова так, щоб відбулося чергування е з и; прокоментувати, за яких умов можливе таке чергування:

Стелити, беру, терти, вмерти, простерти, сперти, клену, обдерти.
2. Вставити пропущені букви е чи и в коренях, префіксах та суфіксах поданих слів; де можливо, написання перевірити зміною наголосу:

1) Дал...ч, вел...ч, бр...ніти, п...л...на, п...рина, зб...рати, кл...новий, сп...нити, ос...литися, в...селка, крап...лька, д...ректор, гр...міти, тр...мтіти, дзв...нить, б...р...за, ш...нель, зш...вати, зв...чайний, квіт...нь, кр...ниця, ос...ні, поч...нати, дер...во, тр...вожний, дж...рело, кр...вавий, заст...лати, кам...ня.

2) Мереж...во, мар...во, гл...б...на, довірл...вий, зачин...ний, дон...чка, дощ...к, більш...нький, довж...на, сестр...н, зверн...ння, виховат...ль, шест...ро, скош...ний, мисл...ння, хмар...ше, міл...на, киян...н, лелеч...ня, височ...на, довж...лезний, плет...во, вогн...ще, дал...на, промов...стий, пряд...во, пел...на.

3) С...р...дмістя, пр...горіти, пр...рва, пр...сісти, п...р...дювілейний, пр...зирство, пр...в’ялити, пр...мудрий, пр...земкуватий, пр...звисько, м...ж...гір’я, пр...нісши, пр...красний, пр...красити, пр...звище, пр...милий.
3. До поданих слів дібрати іншу форму чи спільнокореневе слово, які б ілюстрували чергування голосних е та о з і, пояснити причини цього явища:

Берегти, перо, лід, гребти, особа, ніч, застерегти, джміль, явір, вісім, плести, шепіт, віз, вечеря, болото, батьків, поріг, пекти, захід, летіти, сільський, воля, оберіг, бездоріжжя, колір, чесати, захід, брід, горіх, камінь.
4. Вставити пропущені букви і або и в суфіксах поданих слів:

Кам...ння, шумов...ння, глибоч...нь, плеч...стий, ход...ння, легк...сть, тепл...нь, маков...ння, пад...ння, височ...нь, верш...на, тих...ший, гарбуз...ня, служ...ння, збор...ще, ластов...ня, вітч...зна, суш...ня, картопл...ня, пром...ння.
5. Переписати текст, уставивши потрібні літери:

Ж…ли ми в повній гармонії з силами пр…роди. З…мою мерзли, літом смаж…лись на сонці, вос…ни міс…ли грязь, а в…сною нас зал…вало водою, і хто цього не знає, не знає тієї радості і повноти ж…ття. В…сна пл…вла до нас з Десни. Тоді ніхто не чув про перетвор…ння пр…роди, і вода тоді т…кла куди і як попало. Часом Десна розл…валась так пишно, що у воді потопали не тільки ліси й сінокоси. Цілі села тоді потопали, гукаюч… собі порятунку. І тут поч…налась наша слава. Як ми з батьком і дідом рятували людей, корів і коней, про це можн… нап...сати цілу книгу. (О. Довженко)
6. Записати пари слів, уставивши потрібні букви:

1) Вит(и, е)рти – вит(и,е)рати; приб(и,е)ру – приб(и,е)раю; заб(и,е)ру – заб(и,е)рати; ст(и,е)лю – заст(и,е)лаю; зд(и,е)ру – зд(и,е)раю; пов(и,е)рнути – пов(и,е)ртати; вим(и,е)рзнути – вим(и,е)рзати; завм(и,е)рти – завм(и,е)рати – невм(и,е)рущий.

2) Перем(а,о)гти – перем(а,о)гати; ск(а,о)кати – ск(а,о)чити; г(а,о)нити – г(а,о)няти; допом(а,о)гти – допом(а,о)гати; зл(а,о)мити – зл(а,о)мати; сх(а,о)пити – х(а,о)пати; кл(а,о)нити – кл(а,о)нятися; кр(а,о)їти – кр(а,о)яти; к(а,о)тити – к(а,о)чати, пров(а,о)джати – випров(а,о)джувати.7. Вставити пропущені букви в поданих іншомовних словах, подати коментар:

1) Такс...ст, к...парис, аж...отаж, жалюз..., реж...м, сп...рт, станц...я, г...рлянда, кор...дор, нотар...ус, жур..., поз...ція, л...цензія, ант...лопа, авар...йний, м...гдаль, граф...н, глад...олуси, башк...р, к...нджал, руб...н.

2) Мекс...ка, Ч...каго, Мадр...д, Аргент...на, Пам...р, Шексп...р, Т...бет, Ват...кан, Пак...стан, С...рія, Єг...пет, Н...ца, С...дней, К...тай, Антаркт...да, К...пл...нг, Р...га, Р...о-де-Жанейро, З...мбабве, Амер...ка, Корс...ка, С...ц...лія.

8. Переписати, вставляючи пропущені букви а чи о:

Г...рячий, к...р...вай, кр...пива, к...жан, к...лач, б...гатир (велетень, силач), ...брикос, х...зяїн, ...таман, к...зак, б...гатий, б...гатир (багач), зл...мати, к...чан, к...миш, п...ганий, п...ром, допом...гати, б...рсук, п...гон, сл...в’яни, ...птечний, м...настир, к...чати, кр...їти, кр...яти, г...няти, г...нити.
9. Переписати речення, вставляючи пропущені букви:

1. Л...жав піхотин...ць на мокрій з...млі, г...рмати гр...міли дал...ко в імлі, і зір він не бач...в. (Я. Шпорта) 2. Хв...люється ш...рокий лан з...л...ний, волошки, ніби сині зіроньки, бл...щать. (М. Рильський) 3. Камінь кр...шить віт...р і н...года, дуб столітній х...л...ться від них. (А. Малишко) 4. Прол...милась хмара наді мною золотою чашею грози! (Л. Костенко) 5. Я з калини цвіту нал...маю. (Леся Українка) 6.  Вітер в гаї наг...нає лозу, л...ма дуба, котить полем пер...к...типоле. (Т. Шевченко) 7. Сонце прог...няє к...л...муть. (М. Рильський)

10. У поданих прізвищах вставити пропущені букви, прокоментувати правопис:

Н...красов, Медв...д...в, Голуб...в, Усп...нський, Перев...рз...в, Іса...в, Тург...н...в, Алекс... ...в, Л...сков, Горд... ...в, Малиш...в, Муромц...в, Губар...в, Нест...ров, Косар...в, Б...стуж...в, Пл...щ...єв, Менд...л... ...в, Міцк...вич, Рощ...н, Ф...л...ппов, Дан...лов.
11. Переписати, знімаючи риску та дотримуючись норм милозвучності:

Наш у/вчитель; там у/в житах; зробив це у/в Львові; у/в хаті було темно; вірю у/в пам’ять; клас з/із тридцяти учнів; ідуть з/із прапорами; сьогодні з/зі мною; він прийшов у/вчора; пішла у/в школу; приїхав у/в місто; батьки і/й діти; похмуро і/й холодно; червоне і/й чорне; звечора і/йде дощ.
12. Словниковий диктант; за потреби значення незрозумілих слів з’ясувати за тлумачним словником або за словником іншомовних слів:

Дефіцит, дивізія, дивіденди, дилетант, директива, делікатес, демісезонний, дисидент, дифірамб, дефект, дезінформація, диверсія, диригент, дискредитація, дискримінація, дирижабль, дилер, інгредієнт, ідентифікувати, індиферентний, інкримінувати, інцидент, компетентний, комплімент, компонент, компрометація, конвенція, конфіденційний, коректувати, коригувати, кримінальний, сепаратизм, семітизм, сентиментальний, територіальний, речитатив, ажіотаж, амортизація.
13. Словниковий диктант-переклад (подані прізвища перекласти українською мовою, дотримуючись орфографічних норм):

Соловьев, Ульянов, Прокофьев, Гагарин, Королев, Пушкин, Алябьев, Никитин, Чичиков, Радищев, Воробьев, Сидоров, Титов, Новиков, Тихомиров, Синельников, Лермонтов, Сергеев, Пешков, Юрьев, Серов, Радищев, Хмелев, Фадеев, Ветров, Плещеев, Асеев, Бондарев, Мещанинов, Озеров, Григорьев, Водопьянов, Ильин, Григорович, Салтыков-Щедрин.
14. Текстуальний диктант (записати текст під диктовку, прокоментувати правопис ненаголошених голосних):

Чуємо деколи, що мова наша не багата нюансами, не така витончена, як, скажімо, французька. Але звідки ж тоді в українських піснях ота естетична чистота, рідкісна милозвучність, звідки таке багатство поетичної символіки й оця мистецька довершеність, музичність образів, що приваблювали багатьох композиторів-класиків? Кажуть, що твір інколи огрублюється в українському перекладі. Може, трапляється й таке, зрештою, ніхто не гарантований від невдач. Але ви прочитайте, скажімо, як Пушкіна переклав Рильський... Прочитайте поеми Гомера, видані українською мовою, і перед вами ці твори постануть аж ніяк не збіднено... Щоб мова тобі повністю відкрилася, маєш бути залюбленим у неї. Отоді з’явиться захоплення рідною мовою, в усій красі вона тобі відкриється, у тій естетичній магії, що справді здатна чарувати. (О. Гончар)

Змістовий модуль 3. Лексична система мови.

Словникове багатство української мови.

Прояв системності лексики.
План.

  1. Склад лексики сучасної української літературної мови з погляду її стилістичного вживання. Територіальні та соціальні діалектизми, ставлення до діалектної лексики та культура мовлення.

  2. Омоніми, їх групи. Міжмовна омонімія. Багатозначні слова. Використання метафор, метонімії, синекдохи в мовленні.

  3. Пароніми, їх функціонування в мовленні.

  4. Синоніми в книжному й художньому мовленні.

  5. Загальномовні й контекстуальні антоніми.

  6. Іншомовна лексика. Інтернаціональна лексика. Явище мовного пуризму.


Практична частина.

1. Прочитайте, випишіть слова обмеженого вживання, за потреби з’ясуйте їх семантику:

Вона вся з гомону полів, лісів і морів отчої землі, мережана сходом і заходом сонця, гаптована сяйвом місяця, зірок і переткана калиною, барвінком і вишневим цвітом. Кожна її ниточка вимочена в Дунаї, криницях і струмках людської звитяги. Вона з голосу тура, мисливських сурем, скрипу дерев’яного рала, крику погонича, стогону вола в борозні… Вона з блиску козацької шаблі і весла невільницького човна, що чалить у бурях на тихі води… Вона вся з тучі й грому, як з води і роси, – така українська мова.

(За Б. Харчуком)
2. Знайти в поданих реченнях територіальні діалектизми, визначити, до якої групи належить кожне діалектне слово (лексичні, фонетичні, морфологічні, етнографічні, семантичні діалектизми), витлумачити їх значення:

1. Бумблякевич потрапив до царства кухарського начиння – діряві баняки і горнята, пропалені рондлі, покручені виделки, ложки, хохлі, чорні розбиті пательні (Ю. Винничук).

2. Зненацька побачив довжелезну люфу (Ю. Винничук).

3. В кожного за плечима висіла дубельтівка (Ю. Винничук).

4. Знаходив їм пристанище навіть у заморознику (Ю. Винничук).

5. Лікар притулився спиною до грубки, а кіт сидів у нього на колінах, добрий старий коцур, що час від часу хрипко помуркував (Г. Пагутяк).

6. У цьому домі жив колись господар, чи то пак навіть ґазда (Ю. Винничук).

7. Вони без слів друлили нас у воду (Ю.Винничук).

8. Стояли перед ним і диготіли цілим тілом (Ю. Винничук).

9. Пан без букета?<...> А мешти такой не напуцовані! Нє-є, нині вам ліпше під число шесте не вибиратися, бо там жиють такі господарі, що перше на мешти дивляться, а потім лише на писок (Ю. Винничук).

10. Я внет-єм (враз) замерла і почула-м, як серце моє б’єсь у грудях (Ю. Винничук).

11. Баба верітку сховали, аби-м не йшла (Г. Пагутяк).

Довідка:

дубельтівка – рушниця з двома дулами, заморозник – холодильник, люфа – дуло, пудло – ящик, рондель каструлька з довгою ручкою, хохля – черпак, пательня – сковорідка, коцур – кіт, ґазда – господар, друлили – штовхнули, диготіли – тремтіли, мешти – взуття (черевики), такой – такі, напуцовані – начищені, шесте – шосте, жиють – живуть, внет-єм – враз, почула-м – почула, б’єсь б’ється, верітка – різнокольоровий килим із грубої вовни.
3. Знайдіть у поданих реченнях соціальні діалектизми (жаргонізми), витлумачте їх значення, з’ясуйте, з якою метою вони використовуються в художньому мовленні:

1.– Гей, заткайтеся, мудодзвони!.. – перекриваючи баритоном шум дощу і ревище пивбару, виголошує один із присутніх священиків (Ю.Андрухович. Московіада).

2. – Ну, прича в тебе попсова, але дезик прикольний (С.Ушкалов. БЖД).

3. – Віддай бабло і чеши на своїх ходулях звідси (О.Ульяненко. Серафима).

4. Гроші – то зло. На фіґа нам зло? (І.Карпа. 50 хвилин трави).

5. Я пригадую мемуари численних дисидентів, яких у брєжнєвських психушках глушили сульфазином (Ю.Іздрик. Подвійний Леон).

6. Якщо працюєш із живими бабками, з чорним налом, і за тобою не стоїть контора, <...> ось тоді краще подумати, інакше де-небудь обов’язково влетиш, це вже без варіантів. Скільки разів доводилось бачити, коли нормальні загалом люди хапались за відверто лажові речі, відповідно, горіли разом із рештками фінансового благополуччя і суспільної поваги <...> таке ось первинне нарощування капіталу в умовах посттоталітарного суспільства (С.Жадан. Депеш Мод).

7. Я розумів, що цілком міг народитися в іншій країні, <...> де біля влади стояли б не просто ублюдки, як в моїй країні, а які-небудь поморочені ублюдки, які передавали би владу в спадок своїм дітям (С.Жадан. Депеш Мод).8. Мене звуть Марина Погрібна, я розумна і красива, як ворона в анекдоті, і шибздонута, як та ж ворона в тому ж таки анекдоті (С.Пиркало. Зелена Маргарита).
Каталог: bitstream -> 0564
0564 -> ’38 Жанна Колоїз (Кривий Ріг) особливості історичної стилізації
0564 -> Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74
0564 -> Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик
0564 -> Проблеми програмно-методичного забезпечення навчання української мови як іноземної
0564 -> Лілія Сушенцева, доктор педагогічних наук
0564 -> Актуальні проблеми філології І методики викладання мов
0564 -> Становлення традицій класичного танцю на криворіжжі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Практикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9 iconНавчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74

Практикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9 iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Практикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9 iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Практикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9 iconО. О. Пальчикова калейдоскоп культур кривий Ріг 2014 З. П. Бакум, О. О. Пальчикова калейдоскоп культур (рівень В1) Навчальний посібник
Бакум З. П. Калейдоскоп культур (рівень В1) : [навчальний посібник] / З. П. Бакум, О. О. Пальчикова. – Кривий Ріг, 2014. – 101 с
Практикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9 icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Практикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Практикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9 iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Практикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9 iconНавчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Практикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9 iconОснови культури І техніки мовлення
Кравцова І. А. Основи культури І техніки мовлення: [навчальний посібник] / І. А. Кравцова, Л. Р. Шпачук. – Кривий Ріг: кпі двнз кну,...
Практикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9 iconА аберований, а, е. “Фальшиве, потворно абероване уявлення, як же то печально” (Дивослово, 1998, №10, с. 6). Аберація (помилка, відхилення від істини) + ований. Абіотичний
Словник новотворів української мови кінця ХХ століття. – Вип. – Кривий Ріг, 2002. 180 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка