Правовий вісник української академії банківської справиСторінка1/26
Дата конвертації08.10.2017
Розмір3,09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


ПРАВОВИЙ ВІСНИК

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЗМІСТ


ЗМІСТ 1

ТЕОРІЯ ТА історія держави і права 24А. О. Ткаченко, канд. юрид. наук, канд. іст. наук, доц., зав. кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” 24

ФОРМУВАННЯ, ЗМІСТ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВИХ НОРМ


У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 24

1. Державний архів Закарпатської області. Акціонерне товариство “Підкарпатський банк”, м. Ужгород (1920–1944). – Ф. 52. – Оп. 1. – Спр. 1. 29

2. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Документи і матеріали. Т. 2 : Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2001. – 712 с. 29

3. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923 pp. Документи і матеріали : у 5 т. Т. 3, кн. 2. Суспільно-політичні процеси. Національно-культурне відродження / [уклад. О. Карпенко, К. Мицан]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. – 680 с. 29

4. Західно-Українська Народна Республіка. 1918–1923 : Історія / [кер. авт. кол. й відп. ред. О. Карпенко]. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. – 628 с. 29

5. Комаринська З. М. Банки та банківська справа в Західній Україні / Комаринська З. М. // Енциклопедія банківської справи України / голова редкол. В. С. Стельмах. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – С. 50–53. 29

6. Комаринська З. М. Банківська система України періоду державності 1917–1920 рр. : становлення та реалії функціонування / Комаринська З. М. // Вісник НБУ. – 2002. – № 2. – С. 56–59. 29

7. Комаринська З. М. Земельний іпотечний банк / Комаринська З. М. // Енциклопедія банківської справи України / голова редкол. В. С. Стельмах. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – С. 249. 29

8. Тищик Б. Й. Західна Українська Народна Республіка (1918–1923). Історія держави і права / Тищик Б. Й. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 392 с. 29

9. Ткаченко А. О. Правове регулювання банківської діяльності на території Західноукраїнської Народної Республіки (тези) / Ткаченко А. О. // Наукова спадщина професора В. С. Кульчицького (1919–2009) і сучасність : XXIV Міжнар. істор.-прав. конф., 28 квіт. – 1 трав. 2011 р., м. Львів : матеріали конф. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 318–323. 29

С. В. Дорда, канд. філол. наук, доц. кафедри іноземних мов
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України 29

МОВА ПРАВА. ПРОБЛЕМА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ТОЧНОСТІ 29

втрата важливих документів, що містять службові дані; 32

використання ноутбуків з конфіденційною інформацією; 32

підбір паролю; 32

спроби скористатися чужим логіном; 32

перегляд чужої електронної пошти; 32

проникнення у персональний комп’ютер інших співробітників тощо. 32

власником понад 10 % голосуючих акцій емітента або часток (паїв) у статутному фонді, які мають контроль над емітентом; 32

посадовою особою емітента; 32

особою, яка мала доступ до інсайдерської інформації у зв’язку з виконанням трудових (службових) обов’язків або договірних зобов’язань незалежно від наявності прямих відносин з емітентом, зокрема: юридичною 32

особою, що перебуває з емітентом у договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю; фізичною особою, яка перебуває з емітентом або юридичною чи фізичною особою, пов’язаною з емітентом договірними відносинами контролю, у трудових чи договірних відносинах, або прямо чи опосередковано у відносинах контролю; державним службовцем; фізичною або юридичною особою, яка перебуває у трудових чи договірних відносинах, або прямо чи опосеред­ковано у відносинах контролю, з особами, що мають намір придбати цінні папери емітента. 331. Алексеев С. С. Общая теория права: Курс в двух томах. Т. 2. / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1982. – 360 с. 33

10. Голев Н. Д. Постановка проблем на стыке языка и права [Электронный ресурс] / Н. Д. Голев. – Режим доступа : http://lingvo.asu.ru/golev/articles/v82.html. 33

11. Правнича лінгвістика : навч. посіб. / Г. П. Проценко, Л. М. Шестопалова, О. Ф. Прохоренко [та ін.]. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 312 с. 33

12. Lewandowski T. Linguistisches Wörterbuch / T. Lewandowski. – Heidelberg : Quelle und Mayer, 1979. – 243 s. 33

13. Суперанская А. В. Общая терминология: Вопросы теории / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – М. : Наука, 2003. – 246 с. 33

14. Алимов В. В. Юридический перевод: Практический курс. Английский язык / В. В. Алимов ; изд. 3-е, стереот. – 2005. – 160 с. 33

15. Власенко Н. А. Язык права / Н.А. Власенко. – Иркутск, 1997. – 173 с. 33

16. Милославская Д. И. Юридические термины и их интерпретация [Электронный ресурс] / Д. И. Милославская // Российская юстиция. – 2002. – № 3. – Режим доступа : http//www.relga.rsu.ru. 33

17. Про цінні папери та фондовий ринок : закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 33

18. Пиголкин А. С. Язык закона / под ред. А. С. Пиголкина. – М. : Юрид. лит. 1990. – С. 7–12. 33

19. Живко М. О. Дотичність понять “інсайдери” та “зловмисники у внутрішніх мережах” в інформаційно-правовому полі [Електронний ресурс] / М. О. Живко, Ю. В. Войтович. – Режим доступу : http://intkonf.org/. 33

20. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии / Д. С. Лотте. – М., 1961. – 159 с. 33

адміністративне та Фінансове право 34Т. Є. Кагановська, д-р юрид. наук, доцент, декан юридичного факультету
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 34

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ


ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 34

завдання і критерії ефективності у відповідній сфері державної діяльності; 37

моделі організації відповідної державної діяльності; 37

правові і політичні взаємовідносини співробітників державних органів; 37

методи і засоби управління в умовах стратегічного управління, публічність процесу прийняття рішень. 37

розробка і затвердження кваліфікаційних вимог до професорсько-викладацького складу; 40

удосконалення механізму відбору викладачів на конкурсній основі; 40

регулярна атестація викладачів; 40

реалізація програми підготовки і підвищення кваліфікації викладацьких кадрів у самих навчальних закладах; 40

запровадження заходів матеріального стимулювання викладачів. 401. Про Комплексну програму підготовки державних службовців : указ Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1212/2000. 40

21. Кошова Т. В. Професійний розвиток державних службовців на засадах само тренінгу : дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Т. В. Кошова / Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – Д., 2004. 40

22. Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій : постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. № 167 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 7. – Ст. 57. 40

23. Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій : указ Президента України від 10 листопада 1995 р. № 1035/95 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id=83457&cat_id=39407. 40

24. Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій : указ Президента України від 19 травня 1995 р. № 381 // Вісник державної служби України. – 1995. – № 2. – С. 29–30. 40

25. Про вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців : постанова Кабінету Міністрів України № 499 від 16 квітня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 16. – С. 12. 40

26. Вишняков В. Т. Подготовка и повышение квалификации государственных служащих / Вишняков В. Т. // Советское государство и право. – 1971. – № 6. – С. 74–77. 40

27. Лисицин А. О кадрах управления / Лисицин А., Попов Г. // Плановое хозяйство. – 1968. – № 5. – С. 34–37. 41

28. Попков В. Д. Этика советской государственной службы. – М. : Юрид. лит., 1970. – 200 с. 41

В. М. Завгородня, канд. юрид. наук, доц. кафедри державно-правових дисциплін
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” 41

СТАНДАРТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОДЕКСІ НАЛЕЖНОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 411. EU Careers. What we are looking for [Electronic resource]. – Access mode : // http://europa.eu/epso/discover/ careers/looking_for/index_en.htm. 45

29. Агеев В. В. Европейский Союз : максимум профессиональной бюрократии и минимум коррупции / В. В. Агеев, М. В. Шемелина // Известия Калининградского государственного технического университета. – 2009. – № 16. – С. 181–186. 45

30. Саханова А. Н. Новая парадигма государственного управления “Good Governance”: пример Японии как перспектива для стран СНГ / А. Н. Саханова // Менеджмент в России и зарубежом. – 2004. – № 1. – С. 31–49. 45

31. Charter of Fundamental Rights of the European Union (2010/C 83/02) 30.3.2010 // OJ EU. – C. 83/389 [Electronic resource]. – Access mode : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403: en:PDF. 45

32. The European Code of Good Administrative Behaviour [Electronic resource]. – Access mode : http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/code.faces. 45

33. Лахижа М. І. Етичні засади в діяльності публічної адміністрації Польщі / М. І. Лахижа, О. І. Черчатий [Електронний ресурс] // Державне будівництво. – 2007. – № 1. – Ч. 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-2/doc/5/05.pdf. 45

34. Code of Good Administrative Behaviour for Staff of the European Comission in their Relations with the Public [Electronic resource]. – Access mode : http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/code/_docs/code_en.pdf. 45

35. Treaty on the Functioning of the European Union // Consolidated Texts of the EU Treaties as Amended by the Treaty of Lisbon [Electronic resource]. – Access mode : http://www.official-documents.gov.uk/document/cm73/ 7310/7310.pdf. 45

36. Staff Regulations of Officials of the European Communities [Electronic resource]. – Access mode : // http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf 45

37. Фуфалько Т. М. Місце принципу пропорційності в системі принципів права / Т. М. Фуфалько // Право і безпека : Науковий журнал. – 2012. – № 1 (43). – С. 50–54. 45

38. Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parlament and of the Council of 18 December2000 on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data by the Community Institutions and Bodies and on the Free Movement of Such Data [Electronic resource]. – Access mode : http://ec.europa.eu/justice/policies/ privacy/docs/application/286_en.pdf. 45

39. Про правила етичної поведінки : закон України від 17 травня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4722-17. 45

40. Загальні правила поведінки державного службовця : затв. наказом Головного управління Державної служби України від 4 серпня 2010 № 214 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z1089-10. 45

М. В. Старинський – канд. юрид. наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” 46

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 461. Старинський М. В. Визначення поняття “валютні правовідносини” / М. В. Старинський // Юридична Україна. – 2011. – № 8. – С. 52–56. 49

41. Старинський М. В. Щодо ознак валютних правовідносин / М. В. Старинський // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 146–148. 49

42. Старинський М. В. Щодо поняття “валютні правовідносини” // Цивільно-правове забезпечення розвитку економіки України : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. У 2-х частинах. – Частина друга / М. В. Старинський. – Донецьк : ТОВ “Цифрова типографія”, 2010. – С. 74–75. 49

Ю. А. Гаврильченко, канд. юрид. наук, доцент кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь) 49

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 49

1) разбалансированность отдельных частей системы законодательства, наличие значительного количества дублирующих и в ряде случаев противоречивых актов, изданных на основе различных принципов права; 51

2) недостаточная эффективность механизма реализации норм международных договоров на национальном уровне, слабая теоретическая основа унификации и гармонизации национального законодательства и законодательств других государств; 51

3) отсутствие четкой иерархии нормативных правовых актов; 51

4) регламентация на уровне отдельных законов малозначительных вопросов, которые могли найти разрешение в нормативных правовых актах иного уровня; 51

5) неполный учет степени правовой урегулированности соответствующих общественных отношений при принятии ряда новых нормативных правовых актов; 51

6) большое количество отсылочных норм; 51

7) искажение норм законов в отдельных нормативных правовых актах более низкого уровня; 51

8) недостаточное прогнозирование последствий принятия некоторых нормативных правовых актов при подготовке их проектов, влекущее внесение изменений, дополнений либо отмену этих актов сразу после их принятия; 51

9) внесение в ряде случаев в устаревшие акты многочисленных изменений и дополнений, не способствующих необходимой эффективности правового регулирования; 51

10) недостаточные доступность и понимание всеми слоями населения нормативных правовых актов. 511. Актуальные проблемы теории права / под ред. К. Б. Толкачева и А. Г. Хабибулина. – Уфа, 1995. – 257 с. 52

43. Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник для юридических вузов. – 3-е изд. – М. : Юриспруденция, 2000. – 528 с. 53

44. Дробязко С. Г. Общая теория права : учеб. пособие / С. Г. Дробязко, В. С. Козлов. – Минск : НО ООО “БИП-С”, 2003. – 336 с. 53

45. Семитко А. П. Правовая культура социалистического общества: сущность, определение / А. П. Семитко // Правоведение. – 1987. – № 4. – С. 3–9. 53

46. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Соцэкгиз, 1962. – 684 с. 53

47. Теория государства и права : Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2001. – 776 с. 53

48. Указ Президента Республики Беларусь 10 апреля 2002 г. № 205 “О Концепции совершенствования законодательства Республики Беларусь” // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2002. – 25 апреля. – № 46, 1/3636. 53

Т. В. Маланчук, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” 53

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ПРОДУКТАМИ З МАРКУВАННЯМ ЕКО-ЗНАКАМИ 531. Особливості органічного виробництва в Україні. Донецький прес-клуб [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pclub.dn.ua. 57

49. Терезина М. В. Экологическая безопасность производства. Требования ВТО [Електронний ресурс] / Терезина М. В. – Режим доступу : htpp: www.nte.–moloko.ru. 57

50. Питання використання коштів Державного бюджету за деякими бюджетними програмами в сфері агропромислового комплексу : постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2006 р. № 243 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 57

51. ДСТУ 4518:2011 “Продукти харчові. Маркування для споживачів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docs.google.com. 57

52. Микола Кобець. Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН. Органічне сільське господарство – що це таке? Онлайн версія журналу “Пропозиція” [Електронний ресурс] / Микола Кобець. – Режим доступу : http://www.propozitsiya.com/?page. 57

53. Микола Кобець. Органічне сільське господарство – що це таке? // Пропозиція (інформаційний щомісячник), № 6, 2006 [Електронний ресурс] / Микола Кобець. – Режим доступу : http://www.propozitsiya.com 57

54. Про органічне виробництво [Електронний ресурс] : закон України від 21.04.2011 відхилений президентом. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua. 57

55. Ринок органіки в Україні: стан та перспективи // Газета “Агробізнес сьогодні”. – № 12(235), червень 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua. 57

56. Пресконференція “Псевдоорганік чи сертифікований органік? Імена, факти, коментарі” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.antre.kiev.ua. 57

В. М. Литовка, прокурор прокуратури м. Суми,
здобувач Національної академії прокуратури України 58

ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 581. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. 61

57. Про прокуратуру : закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 53. 61

58. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 50–51. 61

59. Івченко О. М. Перевірки органами контролю суб’єктів підприємництва / О. М. Івченко. – К., 2003. – 184 с. 61

60. Юхименко Л. Правові засади контролю за використанням бюджетних коштів, здійснюваного Рахунковою палатою України / Л. Юхименко // Право України. – 2003. – № 11. – С. 72–74. 61

61. Котюк В. О. Теорія права : курс лекцій : навч. посібник (для юрид. фак. вузів) / В. О. Котюк. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с. 62

62. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / Скакун О. Ф. ; пер. з рос. – X. : Консум, 2001. – 656 с. 62

63. Алексеев С. С. Общая теория права. В двух томах / С. С. Алексеев. – Т. 1. – М. : Юрид. лит., 1981. – 361 с. 62

64. Сухонос В. В. Прокуратура в механізмі української держави: проблеми теорії та практики : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / В. В. Сухонос. – К., 2009. – 462 с. 62

65. Про організацію правозахисної діяльності органів прокуратури України : наказ ГПУ від 12 квітня 2011 року № 3 гн. 62

В. М. Соколов, заступник голови Сумського окружного адміністративного суду,
здобувач Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 62

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ АНАЛОГІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 621. Косаренко О. Проблеми аналогії в контексті реформування цивільного судочинства / О. Косаренко // Вісник Академії адвокатури України 186 число 2(18) 2010. – С. 183–186. 66

66. Колотова О. В. Допустимість застосування аналогії в галузях права [Електронний ресурс] / О. В. Колотова. – Режим доступу : http://radnuk.info/statti/249-tioriua-gov/3474-2010-01-21-00-16-44.html. 66

67. Карнаух Т. М. Проблеми застосування правової аналогії в цивільному судочинстві України [Електронний ресурс] / Т. М. Карнаух. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/.../27_kornauh_tm.pdf. 66

68. Арбитражный процесс : учеб.-практ. пособие / Э. М. Мурадьян. – М., 2004. – С. 14. 66

69. Власенко Н. А. Об аналогии в современном процессуальном праве / Н. А. Власенко // Российская юстиция. – 2005. – № 7. – С. 36. 66

70. Сабо И. Социалистическое право / И. Сабо. – М., 1964. – С. 270–279. 66

71. Гражданский процесуальный кодекс Росссийской федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakonprost.ru/gpk/. 66

72. Кемулария Э.Ш. Проблемы применения уголовно-процессуального закона по аналогии // Суд и применение закона. – М., 1982. – С. 8. 66

О. К. Терентьєва, аспірантка кафедри конституційного та адміністративного права Інституту права імені Володимира Сташиса КПУ, м. Запоріжжя 67

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ


ЗЕМЕЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ 67

1. Адам Смит. Исследование о природе и причинах багатства. – [Електронний ресурс] / Адам Смит. – Режим доступу : http://politeconomics.org/teorimicroeconomics/36-36.html?start=11. 70

73. Дмитровська В. С. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування. – [Електронний ресурс] / В. С. Дмитровська. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2008_4_2/zmist.htm. 70

74. Козак Ю. Г. Міжнародне оподаткування: Навчальний посібник / за ред. Козака Ю. Г., В. Сліпа / Ю. Г. Козак. – К. : ЦНЛ, 2003. – 550 с. 70

75. Кучеров И. И. Налоговое право зарубежных стран. Курс лекцій / И. И. Кучеров. – М. : АО “Центр ЮрИнфоР”, 2003. – 374 с. 70

76. Луцик А. І. Податок на нерухомість – тест на демократичність / А. І. Луцик, В. І. Дмитрів // Інноваційна політика. – 2009. – №3. – С. 130–135. 70

77. Майстренко О. Податок на нерухоме майно як додаткове джерело наповнення місцевих бюджетів / О. Майстренко // Право України. – 2009. – № 10. – С. 118–124. 70

78. Налоговое право стран Восточной Европы. Общая часть: Беларусь, Польша, Россия, Словакия, Украина, Чехия / отв. ред. М. В. Карасева (Сенцова), Д. М. Щекин. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 336 с. 70

79. Податкова система : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Лютий І. О., Демиденко Л. М., Романюк М. В. та ін. ] / за ред. І. О. Лютого. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 456 с. 70

80. Світовий досвід оподаткування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sts.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/bulgaria/. 71

81. Шепенко Р. А. Налоговое право Китая: взимание и ответственность / Р. А. Шепенко. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 480 с. 71

О. В. Чернадчук, асистент кафедри права, Сумський державний університет 71

КАТЕГОРІЯ “ПРАВОВОВА ЯКІСТЬ ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ” В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ 711. Алексеев С. С. Государство и право [Текст] : учеб. пособие / С. С. Алексеев. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 152 с. 74

82. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики) [Текст] : [монографія] / О. В. Скрипнюк, М. О. Теплюк, О. І. Ющик. – К. : Атіка-Н, 2010. – 92 с. 74

83. Лукьянов И. Ф. Сущность категории “свойство” [Текст] / И. Ф. Лукьянов . – М. : Мысль, 1982. – 143 с. 74

84. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учебник для юрид. вузов и факультетов [Текст] / В. С. Нерсесянц. – М. : НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 552 с. 75

85. Поленина С. В. Качество закона и эффективность законодательства [Текст] / С. В. Поленина ; под ред. Я. А. Куник. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 1993. – 56 c. 75

86. Советский энциклопедический словарь [Текст] / [Гл. ред. А. М. Прохоров]. – 3-е изд. – М. : Сов. энциклопедия, 1985. – 1600 с. 75

87. Тимченко Г. В. Теоретико-правові засади ефективності законодавства [Текст] : автореф. дис…канд. юрид. наук : 12.00.01 / Г. В. Тимченко. – Запоріжжя, 2011. – 20 с. 75

88. Чернадчук В. Д. Стан та перспективи розвитку бюджетних правовідносин в Україні [Текст] : [монографія] / В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2008. – 456 с. 75

О. А.Швагер, асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” 75

ДО ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ВКЛЮЧЕННЯ ПОДАТКУ


НА ПАСИВНІ ДОХОДИ ДО СКЛАДУ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 75

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 50–51, ст. 572. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 77

89. Фінанси [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. – К. : КНЕУ, 2003. – 387 с. – Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-75.htm. 77

90. Шапошнікова Н. Визначення категорії пасивного доходу у податковому праві. [Електронний ресурс] : наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України. Випуск 2/2010. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzizvru/2010_2/p2_8.html. 77

91. С 2013 года в Украине будет введено налогообложение текущих или депозитных банковских счетов физических лиц [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://banker.ua/bank_news/banks/2010/06/22/ 1180440712/. 77

92. Налогообложение процентов по депозиту: НДС, налог на прибыль, правила уплаты [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.majormoney.ru/deposit/depozit/nalogooblozhenie-depozit. 78

93. Налогообложение процентных доходов физических лиц: чего ждать? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://stol.kiev.ua/news/97-nalogooblozhenie-procentnykh-dokhodov.html. 78

94. У ПР виступають за введення податку на депозити [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ukrinform.ua/ukr/news/u_pr_vistupayut_za_vvedennya_podatku_na_depoziti">Укрінформ. 78

Summary 78

М. В. Мисько, соискатель кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического факультета Белорусского государственного университета (г. Минск, Беларусь) 78

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 781. О кредитных историях : закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 441-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2008. – 20 ноября. – № 275, 2/1538. 81

95. Инструкция о порядке получения, формирования, обработки, хранения и предоставления Национальным банком Республики Беларусь сведений о кредитных договорах, утвержденная Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.11.2006 № 196 (утратила силу) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2007. – 5 февраля. – № 29, 8/15614. 81

96. Инструкция о порядке получения, формирования, обработки, хранения и предоставления Национальным банком Республики Беларусь сведений об исполнении кредитных договоров, утвержденная Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 августа 2008 г. № 123 “О формировании кредитных историй и предоставлении сведений, содержащихся в них” (утратила силу) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2008. – 2 октября. – № 236, 8/19504. 81

97. Инструкция о порядке составления и предоставления информации по форме отчетности 2501 “Сведения о выданных кредитах, имеющих сумм в эквиваленте не менее 10 000 долларов США”, утвержденная Постановлением Совета директоров Национального банка от 09.01.2007 № 3 (утратила силу) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь”. – 2007. – 2 марта. – № 54, 8/15785. 81

98. Указ Президента Республики Беларусь 28 мая 2002 г. № 274 “Об одобрении Концепции развития банковской системы Республики Беларусь на 2001–2010 годы” (утратил силу) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2002. – 7 июня. – № 63, 1/3717. 81

99. Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г. № 209 “О мерах по регулированию банковской деятельности в Республике Беларусь” (в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 15.07.1999 № 397, от 03.04.2000 № 162, от 27.09.2000 № 516, от 30.08.2002 № 470, от 06.08.2003 № 348, от 04.08.2005 № 347, от 16.11.2006 № 678, от 01.03.2007 № 116, с изм., внесенными Указами Президента Республики Беларусь от 24.09.1996 № 381 (ред. 16.11.1998), от 08.04.1997 № 233 (ред. 23.02.2000)) (утратил силу) // Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь. – 1996. – № 16. – Ст. 391. 81

100. Указ Президента Республики Беларусь от 30 августа 2011 г. № 389 “О едином расчетном и информационном пространстве в Республике Беларусь” // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2011. – 6 сентября. – № 99, 1/12803. 81

101. Powell A. Improving Credit Information. Bank Regulation and Supervision: on the Role and Design of Public Credit Registries / Powell A., Mylenko N., Miller M., Majnoni G. // World Bank policy Research, Working Paper 3443. Nov.2004. – P. 35–36. 81

Цивільне та ТРУДОВе право 83І. В. Венедіктова, канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 83

СПОСОБИ ЗАХИСТУ ОХОРОНЮВАНИХ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСІВ


У ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 83

1. Брагинский М. И. Договорное право: Общие положення / Брагинский М. И., Витрянский В. В. – М. : Статут, 1998. – 682 с. 87

102. Мейер Д. И. Русское гражданское право (по исправленному и дополненному 8-му изд. 1902 г.): в 2-х ч. / Мейер Д. И. – М. : Статут, 1997. – Часть 2. – 455 с. 87

103. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2 / Г. Ф. Шершеневич. – М., 2005. – 462 с. 88

104. Хаскельберг Б. Л. Гражданское право: Избранные труды / Хаскельберг Б. Л. – Томск : ОАО “Издательство “Красное знамя”, 2008. – 438 с. 88

105. Кот А. А. Способы защиты участников договорных отношений // Альманах цивилистики : сборник статей. Вып. 1 / под ред. Р. А. Майданика / Кот А. А. – К. : Всеукраинская ассоциация издателей “Правова еднисть”, 2008. – 312 с. 88

106. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя” від 21 грудня 2007 року № 11 // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1. 88

107. Постанова Верховного Суду України від 11.07.2012 по справі № 6-63цс12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS120380.html. 88

108. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними” від 6 листопада 2009 року № 9 // Закон і Бізнес. – 2009. – 12. – № 49. 88

109. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений Постановою КМУ від 29 червня 1999 р. № 1172 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26 (16.07.99), ст. 1241. 88

В. І. Крат, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільного права № 1
Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” 88

НЕДІЙСНІСТЬ ПРАВОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ


ПІД ВПЛИВОМ НАСИЛЬСТВА 88

1. Растеряев Н. Недействительность юридических сделок по русскому праву: Часть общая и часть особенная. Руководство к торговым и гражданским сделкам [Текст] / Н. Растеряев. – СПб. : Тип. т-ва “Обществ. польза”, 1900. – 386 c. 90

2. Рабинович Н. В. Недействительность сделок и ее последствия [Текст] / Н. В. Рабинович. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1960. – 171 c. 91

110. Хейфец Ф. С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву [Текст] / Ф. С. Хейфец. – 2-е изд., доп. – М. : Юрайт, 2000. – 162 c. 91

111. Романюк Я. М. Коментар постанови Пленуму ВСУ від 06.11.2009 № 9 “Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними”. Практика розгляду ВСУ. Видання друге, змінене і доповнене [Текст] / Я. М. Романюк. – К. : Істина, – 2011. – 222 c. та ін. 91

112. Голышев В. Г. Совершение сделок под влиянием насилия или угрозы [Текст] / В. Г. Голышев // Бюллетень нотариальной практики. – 2002. – № 4. – С. 11–12. 91

113. Данилов И. А. Сделки с пороками воли, вызванными внешним воздействием на сторону сделки [Текст] / И. А. Данилов // Юрист. – 2011. – № 2. – С. 36–40. 91

114. Киселев А. А. Недействительность сделок, совершенных под видом обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств [Текст] / А. А. Кисилев // Вестник Московского университета МВД России. – 2004. – № 2. – С. 40–43. 91

115. Федчун А. В. Недействительность сделок, совершенных под влиянием насилия и угрозы [Текст] / А. В. Федчун // Проблемы российского права и менеджмента. – 2005. – Вып. 1. – С. 131–135. 91

116. Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 № 9 [Електронний ресурс] // Система інформаційно-правового забезпечення “ЛІГА: ЗАКОН ПРЕМІУМ”. Версія: 8.2.3. 91

117. Ухвала Апеляційного суду Одеської області від 23.11.2006 у справі № 22-5457\0б [Електронний ресурс] // БД “НАУ – Судові рішення”. Версія: 9.7.3. 91

118. Рішення Київського районного суду м. Харкова від 25.01.2010 у справі № 2-1762/10/16 [Електронний ресурс] // БД “НАУ – Судові рішення”. Версія: 9.7.3. 91

119. Ухвала апеляційного суду Закарпатської області від 28.01.2010 у справі № 22-7/10 [Електронний ресурс] // БД “НАУ – Судові рішення”. Версія: 9.7.3. 91

120. Ухвала апеляційного суду Закарпатської області від 07.08.2009 у справі № 22-1434/09 [Електронний ресурс] // БД “НАУ – Судові рішення”. Версія: 9.7.3. 91

М. С. Поліщук, канд. юрид. наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” 91

Джерела правового регулювання відносин


У сфері праці за проектом трудового кодексу України 91

трудове законодавство – система законів України на чолі з Конституцією, що формується Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади, включаючи міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 95

підзаконні нормативно-правові акти: акти Президента, Кабінету Міністрів України, інших органів влади; 95

локальні нормативно-правові акти: 1) акти соціального партнерства (колективні угоди різних рівнів та колективні договори); 2) акти роботодавців нормативного характеру. 951. Проект Трудового кодексу України [Електронний ресурс]/ Текст законопроекту до другого читання від 02.04.2012. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511 =30947. 95

2. Висновок Головного науково-експертного управління на проект Трудового кодексу України (від 12.2007 № 1108). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/ pls/zweb_n/ webproc4_1? pf3511=30947. 96

121. Щербатюк М. Що зробить новий Трудовий кодекс з нашими відпустками? [Електронний ресурс] / М. Щербатюк. – Режим доступу : http: //helsinki.org.ua/indecs.php/. 96

122. Поліщук М. С. Правовий аналіз трудового законодавства з позиції однозначності сприйняття термінів [Текст] / М. С. Поліщук // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 1 (6). – С. 117–122. 96

123. Скакун О. Ф. Теорія держави і права [Електронний ресурс] : підручник / пер. з рос. – Харків, 2001 / О. Ф. Скакун. – Режим доступу : http://pravoznavec.com.ua/books. 96

124. Швайковська В. М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / В. М. Швайковська. – Харків, 2007. – Режим доступу : http://avtoreferat.net/content/view/1323/45/. 96

125. Ярошенко О. М. Джерела трудового права України [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.05 / О. М. Ярошенко. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Режим доступу : http://www.dissertation.com.ua/node/686503. 96

126. Тихомирова Л. В. Юридическая энциклопедия [Текст]. Изд. 5-е, доп. и перераб. / под ред. М. Ю. Тихомирова / Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. – М., 2001. –С. 326. 96

127. Конституція України / Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show. 96

128. Прокопенко В. I. Трудове право України [Електронний ресурс] : підручник / В. I. Прокопенко. – X. : Фірма “Консум”, 1998. – 480 с. – Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/691. 96

І. П. Івашова, асистентка кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”,
здобувач Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 96

ЗАХИСТ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ 961. Конституція України від 28.06.1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/конституція%20україни. 100

129. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950, ратифікована ВВР України від 17.07.1997 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravo.ligazakon.ua/document/view MU50K02U?edition=2009_05_27/. 100

130. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page6. 100

131. Івашова І. П. Обмежені речові права на житло / І. П. Івашова // Правовий вісник УАБС. – 2011. – № 1(4). – С. 102–104. 100

132. Мічурін Є. О. Житлове право України [Текст] : навч. посібник / Мічурін Є. О., Сліпченко С. О., Соболєв О. В. – Харків : Еспада, 2001. – 318 с. 100

133. Галянтич М. К. Здійснення та судовий захист суб’єктивних житлових прав : монографія [Текст] / Галянтич М., Дрішлюк А., Лічман Л. – Київ-Тернопіль : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, Підручники і посібники, 2009. – 496 с. 100

134. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок : постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.10.1991 № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-91. 100

135. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності : постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 № 20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0020700-95. 100

136. http://reyestr.court.gov.ua/Review/19430610. 100

137. Житловий Кодекс Української СРСР від 30.06.1983 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/житловий%20кодекс. 100

138. http://reyestr.court.gov.ua/Review/19858336. 100

139. http://court.gov.ua/sud1519/people/uzagal/7629/. 100

А. С. Коломієць, аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 101

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ З СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 1011. Пестрикова А. А. Суррогатное материнство в России: монографія / А. А. Пестрикова. – Самара : Самар. гуманит. акад., 2008. – 180 с. 103

140. Байбороша Н. С. Сущность института суррогатного материнства / Н. С. Байбороша // Журнал международного права и международных отношений. – 2008. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1426&Itemid=5. 103

141. Лебедев С. В. Что такое суррогатное материнство / С. В. Лебедев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sweetchild.ru. 103

142. Суррогатное материнство / Википедия Свободная онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/Суррогатное_материнство #cite_note-term1-0. 103

143. Новый словарь русского языка, Толково-словообразовательный (онлайн версия) / Т. Ф. Ефремова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL : http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-106285.htm. 103

144. Энциклопедический словарь медицинских терминов. – М. : Советская энциклопедия. – 1982–1984 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://enc-dic.com/medicine/Gestacionnyj-6738.html. 103

145. Суррогатное материнство. Комментарии ESHRE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.probirka.org/surrogatnieprogrammy/611-surrogprogreshre.html. 103

146. Стеценко С. Г. Медичне право України : підручник / за заг. ред. д.ю.н., проф. С. Г. Стеценка / Стеценко С. Г., Стеценко В. Ю., Сенюта І. Я. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 507 с. 103

АГРАРНЕ та земельне право 104В. Ф. Жаренко, канд. юрид. наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи
Національного банку України” 104

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ


СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 104

1. Про сільськогосподарську кооперацію : закон України (із змінами і доповненнями) від 17.07.1997 № 469/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-вр. 107

147. Про розвиток кооперації у сільському господарстві України : проект закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=42958. 107

148. Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр. 107

149. Зіновчук В. В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / Зіновчук В. В. – К. : Логос, 1999. – 59 с. 107

150. Нечипоренко О. М. Формування кооперативних підприємств в аграрному секторі економіки : монографія / Нечипоренко О. М. – К. : ННЦІАЕ, 2005. – 172 с. 107

151. Шульга М. В. Правові питання використання земель сільськогосподарськими кооперативами / М. В. Шульга // Конституція України – основа модернізації держави і суспільства : матеріали наук. конф. (Харків, 21–22 червня 2001 р.). – Харків : Право, 2001. – С. 432–435. 107

кримінальне


право 109


В. В. Сухонос, д-р юрид. наук, декан юридичного факультету
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” 109

СМЕРТНА КАРА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 1091. Филарет (Вахромеев) Митрополит. Тезисы о смертной казни // Из архива Митрополита Филарета (Вахромеева). – Минск : Белорусский Экзархат, 1996. – Выпуск 2. – С. 77–78. 111

152. Музыченко П. П. История государства и права Украины в вопросах и ответах / П. П. Музыченко, Н. И. Долматова. – Ч. 1. – Харьков : Одиссей, 1999. – 288 с. 111

153. Малько А. В. Смертная казнь в России: история, политика, право / Малько А. В., Жильцов С. В. – М. : Норма, 2003. – 224 с. 111

154. Владимирский-Буданов М. В. Обзор истории русского права / М. В. Владимирский-Буданов. – 7-е изд. – Петроград – Киев : Н. Я. Оглоблин, 1915. – 699 с. 111

155. Хачатуров Р. Л. Отказ от смертной казни в праве Древней Руси / Р. Л. Хачатуров // Смертная казнь: за и против. – М., 1989. – С. 377–388. 112

156. Загоскин Н. П. Очерк истории смертной казни в России / Н. П. Загоскин // Известия Казанского университета. – 1892. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.allpravo.ru/library/doc101p/ instrum2363/. 112

157. Повесть временных лет / под ред. В. П. Адриановой-Перетц. – Ч. 1. – М. ; Л. : Изд-во Академии наук СССР, 1950. – С. 85–86. 112

158. Уголовное право России. Общая часть / под ред. В. Н. Кудрявцева и др. – М. : Юрид. лит-ра, 2006. – 543 с. 112

159. Замалеев А. Ф. Еретики и ортодоксы: Очерки древнерусской духовности / А. Ф. Замалеев. – Л., 1991. – 207 с. 112

160. Архив историко-юридических сведений, издаваемый Н. Калачевим. – Кн. 1. – М., 1850. – С. 64. 112

161. Памятники русского права. – Вып. 1 / под ред. С. В. Юшкова. – М., 1950. – 287 с. 112

162. Щапов Я. Н. Вторая жизнь памятников права Древней Руси / Я. Н. Щапов // Россия на путях цивилизации. – М., 1982. – С. 210. 112

163. Янин В. Л. Новгородская феодальная вотчина / В. Л. Янин. – М. : Наука, 1981. – 299 с. 112

164. Конституція України. – К. : Велес, 2007. – 48 с. 112

165. Климчук Е. А. Проблемы смертной казни в обычае и уголовном праве России: сравнительный анализ / Е. А. Климчук. – М., 2000. – 148 с. 112

166. Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: историко-бытовые очерки ХІ–ХІІІ вв. / Б. А. Романов. – М. ; Л., 1966. – 343 с. 112

А. Н. Клочко, канд. юрид. наук, ст. викладач кафедри кримінально-правових дисциплін
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”;
М. І. Логвиненко, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри АГПФЕБ юридичного факультету Сумського державного університету 112

РОЗБІЙНІ НАПАДИ НА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ


ЯК НЕБЕЗПЕЧНІ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ 112

1. Банк [Електронний ресурс] / Вікіпедія, Вільна Енциклопедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA – 18.09.2012. – Загол. з екрану. 116

167. Владимиров В. А. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность / В. А. Владимиров, Ю. И. Ляпунов. – М. : Юрид. лит. 1986. – 224 с. 116

168. Гаухман Л. Д. Ответственность за преступления против собственности / Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов. – М., 1977. – 320 с. 116

169. Головин В. Чем кража лучше ограбления [Електронний ресурс] / В. Головин. – Режим доступу : http://economics.lb.ua/finances/2009/12/02/15834_CHem_krazha_luchshe_ogrableniya.html – 18.09.2012р. – Загол. з екрану. 116

170. Горішній О. О. Кримінально-правова характеристика розбою: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук. : спец.12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / О. О. Горішній. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. 116

171. Економічна правда. Кількість нападів на банки зростає [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/ news/49d9abffdd5b6/ – 18.09.2012. – Загол. з екрану. 116

172. “Kazakhstan Today”. Полиция доложит о первых результатах расследования по факту нападения на инкассаторов в течение недели – начальник ГУВД Алматы. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=147124 (дата обращения 27.06.12). 116

173. Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве / А. А. Тер-Акопов. – М. : ЮРКНИГА, 2003. – 478 с. 116

174. Про судову практику у справах про злочини проти власності : постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 року № 10 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 400 с. 116

175. Про банки і банківську діяльність : закон України від 7 грудня 2001 р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6. – Ст. 30. 116

176. Про внесення змін до Закону України “Про Національний банк України” щодо охорони цінностей та об’єктів Національного банку України : закон України від 05.07.2012 № 5103-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5103-17. 116

177. Украинцы задолжали банкам по кредитам уже 86,4 млрд. грн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bagnet.org/news/ prosperous-min/ugol_potreb/2011-07-21/144369. 116

Міжнародне


право 118


А. Чернявський, канд. юрид. наук, завідувач кафедри правознавства
Севастопольського інституту банківської справи УАБС НБУ (м. Севастополь) 118

Міжнародно-правові проблеми визначення статусу Азовського моря та Керченської протоки 118

торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства; 120

торговельні судна під прапорами третіх держав можуть заходити в Азовське море і проходити Керченською протокою, якщо вони прямують до українського або російського порту чи повертаються з нього; 120

військові кораблі або інші державні судна третіх держав, що експлуатуються в некомерційних цілях, можуть заходити в Азовське море та проходити Керченською протокою, якщо вони прямують з візитом чи діловим заходженням до порту однієї із Сторін на її запрошення або дозвіл, погоджений з іншою Стороною. 121

координувати управління живими ресурсами моря, їх збереження, розвідку і експлуатацію; 121

координувати здійснення своїх прав і обов’язків відносно захисту і збереження морського середовища; 121

координувати політику проведення наукових досліджень і здійснювати там, де це доцільно, спільні програми наукових досліджень в цьому районі; 121запрошувати, коли це доцільно, інші зацікавлені держави або міжнародні організації до співпраці. 121

1. Статут Межународного Суда от 26.06.1945 [Электронный ресурс] / Организация Объединенных Наций. – Режим доступа : http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml. 122

178. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10.12.1982 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/russian/documen/convents/lawsea.html. 122

179. Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24.12.2003 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2004. – № 22. – Ст. 1539. 122

180. Дело, касающееся права прохода через территорию Индии : Решение от 12.04.1960 [Текст] / Международный Суд ООН // Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного Суда : 1948–1991. – Нью-Йорк : ООН, 1993. – С. 64–67. 122

181. Про першочергові заходи щодо правового оформлення державного кордону та подальшого його облаштування : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.1993 № 415 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main. 122

182. Анцелевич Г. А. Международное морское право : учебник [Текст] / Анцелевич Г. А. – К.: Издательский дом “Слово”, 2004. – 400 с. 122

183. Блажиевська М. Теоретичні та практичні аспекти визначення правового статусу та режиму Азовського моря та Керченської протоки [Текст] / Блажиєвська М. // Український часопис міжнародного права. – 2004. – № 1. – С. 50–62. 122

184. Богдан О. В. Правовий режим морських просторів Чорноморсько-Азовського басейну: перспективи розвитку [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Богдан Ольга Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 225 арк. 122

185. Гландин С. В. Международно-правовые аспекты договорного раздела дна Азовского моря [Электронный ресурс] / Гландин Сергей Викторович // Интернет-журнал “Морское право”. – 2007. – № 1. – Режим доступа : http://www.sea-law.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=76. 122

186. Дмитриченко І. Азовське море і Керченська протока: становлення правового режиму та делімітація морських кордонів [Текст] / Дмитриченко І. // Право України. – 2012. – № 3–4. – С. 231–241. 123

187. Иванов И. В. Международные соглашения в области регулирования правового режима регионального моря [Текст] / Иванов И. В. // Правоведение. – 1966. – № 1. – С. 111–119. 123

188. Кожохин Б. И. К вопросу о правовом статусе международных морских проливов и каналов [Текст] / Кожохин Б. И. // Правоведение. – 1960. – № 2. – С. 131–136. 123

189. Международное право : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. и направлению “Юриспруденция” [Текст] / [Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов, В. Я. Суворова и др.]; [Отв. ред. : Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов]. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 569 с. 123

190. Саваськов П. В. Исторические воды в международном морском праве [Текст] / Саваськов П. В. // Морское право и международное торговое мореплавание. Сборник научных трудов. – М. : Транспорт, 1987. – С. 29–43. 123

191. Шем’якін О. Азовське море та Керченська протока: реалії сьогодення [Текст] / О. М. Шем’якін // Право України. – 1998. – № 12. – С. 113–123. 123

І. В. Тимошенко, канд. юрид. наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” 123

ВПЛИВ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ


НА ВИБОРЧІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ 123

1. Тихомиров Ю. А. Сравнительное правоведение / Ю. А. Тихомиров. – М. : Норма, 1996. – 432 с. 126

192. Сравнительное конституционное право : учебное пособие / [Отв. ред. В. Е. Чиркин]. – М. : “Манускрипт”, 1996. – 729 c. 126

193. Федоренко В. Виборче право і виборчий процес як складники системи сучасного конституційного права України (теоретико-методологічні аспекти) / В. Федоренко // Вибори та демократія. – 2007. – № 4(14). – С. 18–25. 127

194. Борисов И. Б. Соотношение норм международного и внутригосударственного права в вопросах избирательного процесса / И. Б. Борисов // Журнал российского права. – 1999. – № 4. – С. 105–106. 127

195. Овчар І. Міжнародний контекст та політичний підтекст виборчого права України / І. Овчар // Наукові записки. – 2010. – № 6(50). – С. 82–92. 127

196. Радченко О. В. Влада і вибори: інституційна взаємодія в демократичних суспільствах / О. В. Радченко. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 244 с. 127

Є. А. Самойленко, асистент кафедри державно-правових дисциплін
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” 127

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВА ПРОХОДУ ПО МІЖНАРОДНИХ РІКАХ 1271. Równy K. Wolność żeglugi tranzytowej na rzekach międzynarodowych / Kazimierz Równy. – Wroclaw; Warszawa : Zaklad Narodovy im. Ossolińskich, 1986. – 135 s. 132

197. Гуреев С. А. Международное речное право : учебное пособие / отв. ред. С. А. Гуреев / С. А. Гуреев, И. Н. Тарасова. – М. : Юрид. лит., 2004. – 352 с. 132

198. Логунов В. Д. Современный международно-правовой режим Дуная / Василий Дмитриевич Логунов. – М. : Издательство ИМО, 1958. – 152 с. 132

199. Клименко Б. М. Право прохода через иностранную территорию / Борис Михайлович Клименко. – М. : Издательство “Международные отношения”, 1967. – 136 с. 132

200. Курс международного права : в 7 т. / [М. М. Аваков, В. А. Вадалпас, В. Н. Кудрявцев и др.] ; под ред. В. Н. Кудрявцева. – М. : Наука, 1989–1993. – Т. 3. Основные институты международного права. – 1990. – 260 с. 132

201. Баскин Ю. Я. Свобода транзитного судоходства по международных реках. Вроцлав; Варшава, 1986. 136 с. / Ю. Я. Баскин, К. Ровны // Советское государство и право. – 1988. – № 10. – С. 153. 132

202. Хайд Ч. Ч. Международное право, его понимание и применение Соединенными Штатами Америки / Чарльз Чини Хайд ; под ред. Дранова Б. А. (Прим. и предисл.). – [пер. с англ. Кершнер Д. М.]. – М. : Иностр. лит., 1951. – Т. 2. – 532 c. 132

203. Казанский П. Договорные реки. Очерки истории и теории международного речного права: В 2-х томах / Петр Казанский. – Казань : Типография губернского управления, 1895. – Т. 2. – 384 с. 132

204. Pounds J. G. Norman. A Free and Secure Access to the Sea / Norman J G. Pounds // Annals of the Association of American Geographers. – 1959. – Vol. 49 – № 3. – P. 256–268. 132

205. Rivier A. Principes du droit des gens / Alphonse Rivier. – Paris : A. Rousseau, 1896. – T. I. – x, 566 p. 132

206. Vernesco C. Des fleuves en droit international / Constantin Vernesco. – Paris : A. Rousseau, 1888. – xvi, 324 p. 132

207. Case Relating to the Territorial Jurisdiction on the International Commission of the River Oder (No. 16) / Collections of Judgments // Publications of the Permanent Court of International Justice. – Leyden : A. W. Sijthoff’s Publishing Company, 1929. – Series A. – № 23. – 57 p. 132

208. Оппенгейм Л. Международное право : В 2-х т. / Ласса Оппенгейм. – М. : Иностр. лит., 1949. – Т. 1 : Полутом 2. – 547 с. 132

209. Uprety K. The Transit Regime for Landlocked States: International Law and Development Perspectives / Kishor Uprety. – Washington, D. C. : World Bank, 2006. – xviii, 204 p. 132

210. International Law Association. Report of the Fiftieth Conference (Brussels, August 19–26, 1962). – London : International Law Association, 1963. – cxciii, 688 p. 132

211. Bogdanović S. International Law of Water Resources Contribution of the International Law Association (1954-2000) / Slavko Bogdanović. – London; Boston : Kluwer Law International, 2001. – xxxi, 436 p. 132

Рецензії 133Д. М. Лук’янець – доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін
ДВНЗ “Українська академія банківської справи
Національного банку України” 134

СОВІСНІ СУДИ – СПРОБА МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО


ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 135

Захарчук А. C. – доктор юридичних наук,
професор кафедри правознавства
Севастопольського інституту банківської справи
Української академії банківської справи
Національного банку України. 136


Відповідальна за випуск 137

Т. М. Петренко 137Редактор 137

Н. І. Козьменко 137Комп’ютерна верстка 137

Н. А. Височанська 137

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

Правовий вісник української академії банківської справи iconСвоєрідність фінансово-правової діяльності ватикану
Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України
Правовий вісник української академії банківської справи iconРозкошна Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми
Правовий вісник української академії банківської справи iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України

Правовий вісник української академії банківської справи iconЗбірка тез доповідей
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми
Правовий вісник української академії банківської справи iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»

Правовий вісник української академії банківської справи iconК е. н. Кубах Т. Г. Двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Суттєвий внесок у розвиток теорії капіталу внесли А. Р. Тюрґо, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, М. Туган-Барановський, Є. Бем-Баверк,...
Правовий вісник української академії банківської справи iconДовідка уповноваженого представника Яготинської районної громадської організації
Працює: практичний психолог в Українській Академії Цілительства, член ради Української Академії Цілительства
Правовий вісник української академії банківської справи iconСамостійна робота з основ медсестринства «Сестринської справи»
Система охорони здоров’я в Україні. Історія медсестринської справи. Охорона праці в галузі. Історія розвитку медсестринської справи...
Правовий вісник української академії банківської справи iconНаціональної академії мистецтв
Загальним зборам Академії 24 березня 2016 року
Правовий вісник української академії банківської справи iconМетодичний вісник: форми науково-методичної роботи
Методичний вісник (випуск 2) / Упорядники О. Нижник, А. Дутчак, С. Клімковська. – Івано-Франківськ: оіппо, 2009


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка