Про стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класахСкачати 409,67 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації29.09.2017
Розмір409,67 Kb.
  1   2   3Про стан викладання та рівень знань n

учнів з української мови у 5, 9, 11 класах

На виконання річного плану роботи школи адміністрацією школи за участю членів атестаційної комісії протягом листопада-грудня _____ року вивчався стан викладання та рівень знань учнів з української мови у 5, 9, 11 класах (учитель _______). З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння ними практичними навичками. У результаті виявлено наступне:

Учитель _______ працює над проблемою «Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення рідної мови на основі вчительської психодіагностики», спираючись на шкільну методичну проблему «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі вчительської психодіагностики». 

У ході її реалізації вона виховує в учнів бажання, а потім і потребу вчитися, зокрема вивчати українську мову та літературу. З цією метою приводить позитивні приклади із життя випускників школи, залучає засоби масової інформації, художні тексти, навіть антиприклади.

Враховуючи типологію темпераменту своїх учнів, пропонує їм завдання, керуючись розробленими рекомендаціями педагогічної ради школи. Дітям з флегматичним темпераментом дає, по можливості, більше часу на виконання завдань пізнавального характеру, практичних вправ, на підготовку відповіді біля дошки. Практикує замість усного письмове опитування таких дітей. 

Меланхолікам намагається давати більше часу для відпочинку, і опитувати, викликати до дошки на перших етапах уроку. Уважно стежить за їхньою адаптацією до нових умов діяльності, підтримує прагнення до переборення труднощів. 

В учнів-холериків заохочує найменші прояви врівноваженості, оцінює навіть незначні позитивні зміни в результатах діяльності. 

При роботі з учнями-сангвініками звертає їхню увагу на цікаві аспекти завдання, застосовує підбадьорювання, закликає до подолання труднощів, розповідає про подальші перспективи роботи. 

Працюючи над розвитком в учнів комунікативних здібностей, окремим дітям пропонує завдання-конкурси, завдання-диспути, іншим – реферативні завдання, у ході підготовки до яких потрібно витратити більшу кількість часу, обдарованим учням пропонує творчі завдання, які активізують творчу уяву, художнє мислення, літературні здібності. Результати їхньої роботи обов’язково демонструються на уроках – зачитуються, коментуються, оформляються до шкільної газети «Наші діти».

_______ формує в учнів уміння вчитися, здобувати знання власною працею, власним пошуком. Для обдарованих учнів обов’язково – розширює програмовий матеріал, виходить за рамки підручника у вивченні тієї чи іншої теми. На окремі теми планує семінарські заняття: «Повторення вивченого в 5 – 9 класах» (ІІ семестр, 9 клас); «Будова простого речення» (І семестр, 11 клас); «Основні орфограми в префіксах, коренях, суфіксах та закінченнях слів» (І семестр, 10 клас) та інші. У щоденній системі уроків з української мови практикує для повторення поряд із календарною споріднену тему, яка вивчалася у молодших класах. Таким чином, активізує пам’ять, мислення, увагу учнів з метою досконалішого оволодіння матеріалом та досягнення якіснішого результату.

Велику увагу вчителька приділяє формуванню в учнів уміння сприймати усне й письмове мовлення, відтворювати, самостійно будувати усні й письмові висловлювання різних жанрів, які необхідні дітям у період навчання, у процесі діяльності і просто в життєвому спілкуванню.

З метою оволодіння мовленням пропонує учням на окремих етапах уроку: перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань, закріплення вивченого, узагальнення вивченого чи домашнього завдання – складати усні і письмові твори, твори-мініатюри, розповіді, роздуми, описи, діалоги, листи з певним лінгвістичним завданням чи без нього; складати зразки документів з використанням автобіографічних даних чи без них. Діяльнісна сторона таких завдань змушує учня працювати на перспективу, запам’ятовувати.

Аналіз результатів письмових творчих робіт показав, що найкраще учні справляються із описовими творами, посередньо – із розповідями і гірше – із роздумами, міркуваннями. Тут дається взнаки брак учнівського досвіду, широти світогляду, ерудиції та самостійного читання художньої, наукової, науково-популярної, публіцистичної, довідково–енциклопедичної літератури. Тому _______ майже на всіх уроках залучає старшокласників до складання усного чи письмового роздуму на запропоновану тему. 

Щоб виховати особистість, яка зуміє поєднати багатий духовний світ, знання, практику та ініціативність використовує елементи технології особистісно-зорієнтованого навчання. Така технологія забезпечує комфортні, безконфліктні і безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал. А також дає можливість конструювати різні варіанти уроків мови та літератури, де кожен учень організовує свою діяльність залежно від індивідуальних особливостей, орієнтує її на вивчення майбутнього матеріалу, на опанування певними духовними цінностями. Велике значення такої роботи полягає в тому, що жоден учень не лишається осторонь, а стає активним учасником навчального процесу. 

Учителька допомагає учневі у визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, своєї майбутньої професійної діяльності, готує учнів до безперервного навчання, розвиває в них соціальні, полі культурні, ділові, комунікативні, інформаційні, самоорганізаційні компетентності.

Ці завдання _______ розв’язує, починаючи кожен урок з повідомлення орієнтованих на конкретний результат цілей; створення на уроках позитивного настрою, відповідної мотивації, ситуації успіху, взаємопідтримки. Вона віддає перевагу діалогічній формі спілкування, індивідуальній, парній та груповій роботі. Обов’язково повідомляє запитання та завдання, за якими перевірятиметься рівень знань, умінь та навичок з даної теми. Обов’язковим залишає учневі шанс підвищити оцінку з теми. Свої уроки української мови та літератури спрямовує на особистість конкретних учнів.

Серед форм роботи, які використовує педагог, визначальне місце займають інтерактивні методи. Саме вони на її уроках української мови та літератури збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивують потребу самовдосконалення. Серед інтерактивні методів, якими вона користується на практиці, – групова робота, учнівські диспути, рольові ігри, розігрування діалогів, ведення бесіди, розвиток уяви, творчих здібностей, взаємо- та самооцінювання, деформований текст, урок-подорож, урок-казка та інші.

Досить результативними є використовувані вчителькою активні форми навчання. Серед таких: евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, методу творчої реалізації.

Важливу роль вона відводить урокам, спрямованим на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, уважне слухання усного мовлення, конспектування почутого та прочитаного, а також нестандартним формам інтегрованих уроків. 

_______ активно впроваджує в практику викладання рідної мови комп’ютерні технології. Так для уроків літератури вона склала комп’ютерну презентацію «Ілюстрована біографія Т. Г. Шевченка» (18 слайдів), яку використовує при вивченні відповідної теми у 5, 8 та 9 класах. Залучає учнів до випуску шкільної газети «Наші діти», редактором вона є, намагається розвивати їхні творчі здібності, прищеплювати активну життєву позицію, виховувати на кращих прикладах.

Результати директорських контрольних робіт у 5, 9, 11 класах свідчать про високу якість та міцність знань, умінь і навичок дітей з української мови.

Рівні навчальних досягнень ( у % від кількості учнів у класі)

Рівні навчальних досягнень ( у % від кількості учнів у класі)

5 клас

9 клас

11 клас

високий

достатній

середній

низький

високий

достатній

середній

низький

високий

достатній

середній

низький

42,9

42,9

0

14,2

0

71,4

14,3

14,3

18,2

18,2

54,5

9,1

Виходячи з цього,

НАКАЗУЮ:

1 Відмітити високий рівень викладання та якість знань, умінь і навичок школярів з української мови, виявлені під час проведеного внутрішкільного контролю.

2 Учителю української мови _______ при здійсненні диференційованого навчання рекомендувати звернути особливу увагу на дітей, які виявляють особливі успіхи у вивченні української мови, з метою підготовки їх до участі в районних предметних олімпіадах.

3 Заступникові директора школи з навчальної роботи _______:

3.1. До кінця поточного навчального року доповнити опис досвіду роботи вчителя її новими надбаннями, зокрема використання інноваційних та інформаційних технологій.

3.2. Урахувати результати вивчення роботи вчителя та рівень знань учнів при черговій атестації.

4 Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчальної роботи _______

Директор школи _______


НАКАЗ


Про стан викладання 
української мови та літератури в школі

Згідно з річним планом роботи школи протягом листопада-грудня 2011 вивчався стан викладання в школі української мови та літератури. Проводилось відвідування уроків української мови та літератури , позакласних заходів, перевірялось  ведення шкільної документації (календарних і поурочних планів , класних журналів , аналіз контрольних робіт , семестрового  оцінювання). Представниками адміністрації відвідано 15 уроків, 3 позакласні заходи.Керівник шкільної методичної циклової комісії --------------------. Завідувач кабінетом  української мови та літератури --------------------.  
Вивчення аналізу і узагальнення отриманої в ході перевірки інформації дає можливість констатувати , що викладання української мови та літератури проводиться за державними програмами, згідно інструктивно-методичних рекомендацій  МОНУ щодо вивчення шкільних дисциплін у 2011/2012 н.р. Відповідно до вимог навчальних  програм складено календарне планування.   
В школі є кабінет української мови та літератури, але навчально-матеріальна база залишається слабкою. Кабінет добре оформлений естетично, утримується відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та правил техніки безпеки. Вчителі в своїй роботі застосовують КЗН, користуються можливостями  мультимедійної зали. В школі в наявності є і використовуються вчителями такі електронні засоби рекомендовані МОН України: ППЗ «Українська мова», ППЗ «Українська література».
Так, за листопад-грудень вчителями було проведено таку кількість комп’ютерних уроків:
--------------------  - 10 
-------------------- - 4 
-------------------- - 12
Планування навчальної діяльності вчителів відповідає чинним програмам МОН України  з української мови та літератури та інструктивно-методичним  рекомендаціям щодо вивчення української мови та літератури у основній школі  у 2011-2012 навчальному році. У кожного із вищезазначених вчителів розроблені серії поширених поурочних планів з більшості тем. Наприклад, «Іменник»- 6кл,  «Головні  та другорядні члени речення»  –  --------------------; «Синтаксис», «Фонетика»- 5 кл. --------------------; «Складне речення», «Способи словотворення» - 11 кл. --------------------.  Але участь у видавницькій  діяльності відсутня.
Перевірка показала, що вчителі мають  добру фахову підготовку, обізнані з навчальними програмами з предметів, листами МОН України щодо викладання свого предмету. Учителі постійно працюють над підвищенням свого методичного і фахового рівня, цікавляться новинками психолого-педагогічної літератури і намагаються використовувати ці досягнення в своїй практичній діяльності . Учителі працюють над такими темами самоосвіти:
1)  --------------------: «Формування  креативної компетентності учнів на уроках української мови та літератури»
2) --------------------: «Використання мультимедійних технологій з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу».
3) --------------------:  «Використання інформаційних засобів навчання на уроках української мови та літератури».                                                                                                                       
Обрані ними методичні теми узагальнюють через звіти на ШЦМК, написання рефератів, накопичення дидактичного матеріалу використовують в практику роботи. Впроваджують і застосовують передовий педагогічний  досвід. А саме: -------------------- досвід В.Шулера «Уроки рідного краю»,  -------------------- -  досвід Локатюк К.В. з Полтавської області «Застосування елементів інтерактивних форм та методів на уроках рідної мови» та досвіду Овсейчук В.А.  «Особистісно - зорієнтоване навчання» і «Розвиток творчих здібностей учнів»
-------------------- – досвід вчителя Чернівецької  ЗОШ № 9 Радченко І. «Використання мультимедійних засобів на уроках словесності». Слід зазначити, що всі вчителі мають високу професійну підготовку, належно володіють методикою викладання української мови та літератури, кожен вчитель відрізняється власними підходами до реалізації освітніх завдань.
Учитель -------------------- досконало володіє  методикою викладання свого предмету, застосовує на своїх уроках різноманітні засоби навчання , в тому числі і КЗН. Завдяки сучасним методикам у тісному зв’язку з набутим досвідом  забезпечує досить високий показник рівня успішності та якості НДУ. Цим вчителем широко практикується   використання на різних  етапах уроку різнорівневих завдань, тестових оболонок (в тому числі і в електронному варіанті  (8 клас Тема: «Головні та другорядні члени речення»). Більша частина  запропонованих завдань  підштовхує учнів до розширення знань, власних думок, формує креативні компетентності школяра, що відповідає проблемній темі, над якою працює вчитель. -------------------- достатню увагу приділяє  підвищенню свого професійного рівня, є керівником ШЦМК та активним учасником методичного процесу в школі. Учні --------------------: Полєжаєва К.(10 клас), Бончужна Л.(10 клас) посіли призові місця у конкурсі П.Яцика та конкурсі до 200 річчя Шевченка. Це говорить про високу майстерність вчителя та уміння творчо підійти до викладання свого предмету. 
Учитель --------------------, щоб виховати особистість, яка зуміє поєднати духовний світ, знаючи практику та ініціативність використовує інноваційні засоби навчання. Результат відвідування уроку показав, що вчителька починає свій урок з повідомлення орієнтованих на результат цілей; створення на уроках позитивного настрою, відповідної мотиваційної  ситуації успіху, взаємопідтримки. Слід відзначити, що -------------------- завжди залишає  шанс учневі підвищувати оцінки, дає можливість висловити свою особисту думку. Реалізація проблемної теми полягає у використанні інноваційних засобів навчання. Так, мультимедійна презентація при вивченні життя і творчості   О.Вишні сприяла більш ефективному засвоєнню навчального матеріалу. -------------------- важливу роль відводить урокам, спрямованих на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, конспектування почутого та прочитаного. Належну увагу вчитель приділяє роботі з обдарованими дітьми, про що свідчать результати участі  її учнів у олімпіадах та творчих конкурсах.
Учитель -------------------- достатньо володіє  програмним матеріалом і методикою викладання, має ґрунтовно – теоретичну та методичну підготовку. Вона обрала тему самоосвіти: "Використання мультимедійних презентацій при викладанні української мови та літератури ” та успішно впроваджує її в практику своєї роботи . При пояснюванні нового матеріалу успішно використовує мультимедійний екран, як для демонстраційних цілей, так і для проектування завдань. Це сприяє оптимізації навчально – виховного процесу та  інформатизації освітнього простору школи. Уроки --------------------відрізняються високим темпом, яскраво поданих факторів, розвитком пізнавальних здібностей учнів.
Водночас слід зазначити, що вчителі недостатньо уваги приділяють перевірці домашнього  завдання, яке б сприяло повторенню і систематизації знань з предмету. Недостатня  робота на уроках по запобіганню орфограф, граматичних, синтактичних помилок,  робота над помилками, відсутнє коментоване письмо. Мало уваги приділяють розвитку творчих здібностей, зокрема поетичних,  декламаторських. Майже відсутня робота над розвитком пам’яті учнів, опереджувальні    завдання, повідомлення учні читають, а не розповідають. Вчителю -------------------- не завжди вдається реалізувати мету уроку, забезпечити засвоєння учнями навчального матеріалу на уроці. Вчителям української мови та літератури слід звернути увагу  на озброєння учнів раціональними способами дій самостійної роботи .
Спостереження за рівнем засвоєння учнями програмового матеріалу на уроках, усне опитування, контрольних робіт засвідчили що програмний матеріал в основному засвоюється .Рівень н.д.у. за результатами контрольних вказаних у таблиці відповідає високому в 11 класі (вчитель ---------), в цьому ж класі розбіжність між рівнем контрольних випробувань і семестровим оцінюванням незначна.
Найгірші результати показали учні на контрольній роботі в 6 класі (оцінки високого і достатнього рівня становлять 38,5%, а низького 7,7% (вчитель ------). у 7 класі з української літератури якість становила лише 20%, а оцінки низького рівня отримали 50% учнів (вчитель ---------).
Розбіжність між оцінюванням контрольним і семестровим становить : 6 клас укр.мова – 35%, вчитель ---------, і  в 7 класі - 42 %, вчитель ---------.
Таким чином близько 40% учнів 7 і 6 класи на контрольних роботах не підтвердили свої семестрові оцінки.
Окремо слід зазначити  робочий навчальний план передбачає  вивчення  курсу «Ділова українська мова»  (11кл) --------- , та додаткових занять з української мови у 8-А кл  ---------.
Позакласна робота з української мови та літератури , крім  зазначених годин і предметних тижнів не ведеться
На підставі  вищезазначеного 

    НАКАЗУЮ:

1.Відзначити 
1.1 роботу вчителів  ---------, ---------, --------- по забезпеченню знань учнів;
1.2 результативну роботу вчителів  ---------, --------- з учнями , які мають здібності  і забезпечують достатні  показники  у Всеукраїнських предметних олімпіадах (ІІ етапі).

2.Вчителеві --------- удосконалювати форми і методи роботи по  засвоєнню учнями навчального матеріалу  на уроці.

До кінця навчального року і постійно
3.Проаналізувати  результати  перевірки  навчальних досягнень учнів (табл №1) та заслухати на  ШМЦК.

                                             До кінця навчального року 

                          Заступники директора, керівник ШМЦК


4. Вчителям ---------, ---------, --------- неухильно дотримуватись єдиних вимог щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, посилити індивідуалізацію та диференціацію навчання, з метою недопущення розбіжностей рівня н.д.у. за різні види оцінювання.

До кінця навчального року і постійно.

Вчителі української мови та літератури


5. Удосконалити етап уроку " Перевірка домашнього завдання " , 
активізувати роботу по  виробленню грамотного  письма,  по виробленню в учнів  вміння самостійного  поповнення знань і винести ці питання на засіданнях ШЦМК.

Вчителі до кінця навчального року

Керівник ШЦМК 

Заступник директора з НМР на 2012-2013 р.
6.Активізувати видавницьку діяльність вчителів. 

з 09.01.2012р

Заступник директора з НМР


7.Вести постійний моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови та літератури. 

Заступник директора з НВР 
8.Вивчити та узагальнити досвід вчителя --------- з питання «Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів в умовах інформатизації освітнього процесу»

До наступної атестації вчителя. -  заступник директора з НВР
9.Пожвавити позакласну роботу з української мови та літератури до кінця навчального року скласти план і забезпечити постійне виконання

Вчителі української мова та літератури 

та ЗДНВР 


    10.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи.


Директор школи ____________________                                       

Н А К А З

Про вивчення стану викладання,

дотримання державних вимог

до змісту й обсягу навчальних програм

та рівня навчальних досягнень учнів

з української мови та літератури

На виконання наказу та згідно з планом роботи школи у період з січня по лютого поточного року здійснювалось вивчення стану викладання, дотримання державних вимог до змісту й обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Про стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах iconПро стан викладання та рівень знань учнів з української мови у - класах
З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння...
Про стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах iconНаказ №2 Про стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури
Нвк протягом жовтня – грудня 2014-2015 вивчався стан викладання української мови та літератури. Проводилось відвідування уроків,...
Про стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах iconПро стан викладання української мови та літератури в школі
Проводилось відвідування уроків української мови та літератури, перевірялось ведення шкільної документації
Про стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах iconСтан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...
Про стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах iconЗміст Українська мова Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»
Про стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах iconОпис змісту передового педагогічного досвіду
Має високий рівень наукової, теоретичної І практичної фахової підготовки. Досконало володіє методикою викладання в початкових класах....
Про стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах iconМетодичні рекомендації для вчителя щодо викладання української мови в класах з українською мовою навчання Харків 2015

Про стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах iconДодаток до п. 3 Пр №1 від. 11. 01. 2018 Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів
Вр т. М. Вантух, голова кафедри вчителів природничо-математичних дисциплін Т. М. Шмаглій, голова кафедри вчителів суспільно-гуманітарних...
Про стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах iconНестандартні форми І методи викладання української літератури в 10 – 11 класах

Про стан викладання та рівень знань n учнів з української мови у 5, 9, 11 класах iconНаказ № с. Івангород Про стан викладання світової літератури та російської мови в школі
Для реалізації обраної проблеми використовує досвід вітчизняних вчених та методистів Д. Затонського, Є. Волощук, О. Ніколаєнко, О....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка