Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладівСторінка1/4
Дата конвертації24.04.2017
Розмір0,7 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
Державна установа “Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України

іноземна мова

(за професійним спрямуванням) англійська мова

французька мова

ПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальностями

5.12010101 “Лікувальна справа”

5.12010102 “Сестринська справа”

5.12010105 “Акушерська справа”


Київ


2011

іноземна мова

(за професійним спрямуванням)

англійська мова

французька мови

Укладачі:
О.П. Данілевич — викладач І категорії Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного;

Н.В. Гайдай — викладач І категорії Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного;

І.Г. Пацар — викладач ІI категорії Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д. К. Заболотного;

О.О. Харитонова — викладач І категорії Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного.
Програму розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного 31 березня 2011 р., протокол № 7.
Програму розглянуто і схвалено на засіданні опорної циклової комісії з хірургічних дисциплін ВМ(Ф)НЗ І—ІІІ рівнів акредитації МОЗ України.
Рецензенти:
Л.М Кім — канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов і латинської термінології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

О.О. Петров — старший викладач Інституту іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету ім. М.М. Коцюбинського;

Ю.В. Бойко — викладач факультету іноземних мов Вінницького національного технічного університету.

 МОЗ України, 2011

 ВСВ “Медицина”, 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Підготовка молодших спеціалістів у вищих навчальних медичних (фармацевтичних) навчальних закладах І—ІІІ рівнів акредитації полягає у формуванні високоінтелектуальних фахівців, розвитку їхніх здібностей і талантів. Сьогоденню необхідні молоді, освічені, творчі особистості, що вміють самостійно навчатися, творчо працювати, удосконалювати свої знання, вміння та навички в медичній галузі і здатні швидко адаптуватися в нових умовах професійної діяльності.

Основні завдання вивчення іноземної мови як предмета — це розвиток комунікативної компетенції, підґрунтям якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовленнєвих навичок і знань. Головною метою навчання має стати не нагромадження знань, а вміння застосовувати їх та формувати механізми самореалізації.

Навчальна програма “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” за спеціальностями 5.12010101 “Лікувальна справа”, 5.12010102 “Сестринська справа”, 5.12010105 “Акушерська справа” розрахована на 6 семестрів і становить 216 год. Форма підсумкового контролю — диференційований залік. Програма передбачає використання автентичних матеріалів з іноземниих джерел і поєднання чотирьох видів мовленнєвої діяльності: читання, мовлення, письма й аудіювання. Навчальна дисципліна розподіляється на такі розділи:

Розділ 1. Студент та його оточення.

Розділ 2. Історія медицини.

Розділ 3. У лікарні.

Розділ 4. Системи організму та їх хвороби.

Розділ 5. Професійно-орієнтований розділ.

Професійно спрямована медична англійська та французька мови є інтегрованою дисципліною, що поєднує цикли навчання класичній англійській і французькій мовам, а також навчання граматиці, лексиці та стилістиці власне медичної мови. Дисципліна тісно пов’язаний із клінічними дисциплінами та дисциплінами природничо-наукової підготовки, адже неможливо викладати студентам тему медичної спрямованості, не маючи уявлення про її зміст. Окрім цього, дисципліна містить елементи педагогіки та психології, адже на заняттях відбувається виховання студентів і розвиток їх психологічних якостей: пам’яті, мислення, уваги тощо. Професійно спрямована медична англійська та французька мови містять багато запозичень із грецької та латинської мов, що відображається в граматичних категоріях (множина іменників, утворення прикметників) і в лексичному матеріалі. Розумне поєднання навчання класичній англійській мові й ознайомлення студентів з особливостями вживання слів іноземного походження забезпечує високу результативність. Варто зазначити, що великою проблемою є вимова слів латинського та грецького походження, адже більшість термінів професійних дисциплін студенти вивчають на латині, правопис збігається, а вимова різна, тому викладачеві слід звертати велику увагу на особливості вимови. Це досягається завдяки багаторазовому повторенню, виконанню фонетичних вправ, систематичному узагальненню вивченої лексики, проведенню підсумкових лексичних і фонетичних ігор тощо.

Значна увага приділяється особливостям ведення медичної документації англійською та французькою мовами.


Після вивчення дисципліни студенти повинні знати і володіти:

 • лексичною компетенцією (професійно-орієнтований лексичний матеріал, який використовується в типових розмовних ситуаціях і професійній діяльності);

 • фонетичною компетенцією (особливості фонетики іноземної мови, інтонація та наголос);

 • граматичною компетенцією (основні граматичні структури мови, необхідні для формування мовної та мовленнєвої компетенції).


Студенти повинні вміти:

 • здійснювати усно мовленнєве спілкування в типових фахових ситуаціях (у монологічній та діалогічній формах);

 • розуміти на слух зміст автентичних текстів, розглядаючи їх як джерело інформації і як засіб оволодіння нею;

 • здійснювати ознайомче, наукове чи вивчаюче читання;

 • передавати письмово необхідну інформацію, визначати головну думку, рецензувати, анотувати та висловлювати свої пропозиції.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • важливість застосування ґрунтовних знань з іноземної мови в майбутній медичній практиці;

 • характерні особливості перекладу медичної термінології;

 • анотації до медичних препаратів;

 • особливості редагування медичних текстів і лексико-граматичні трансформації, які доцільно вживати під час перекладу науково-медичного тексту;

 • реферування першоджерел, які містять необхідну фахову інформацію.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА”


з/п

Зміст

Кількість годин

Загальний обсяг

Практичні заняття

Самостійна робота
Розділ І. Студент і його оточення


1.1

Іноземна мова та її значення в суспільстві. Фонетико-орфоепічний курс. Інтонаційні особливості іноземної мови

4

2

2

1.2

Ідентифікація. Біографія студента. Заповнення анкети. Визначальні риси особистості. Захоплення та дозвілля. Подорожі. Моє рідне місто, село. Види письмових розповідей і загальний план їх написання

6

4

2

1.3

Елементи спілкування. Мовленнєвий етикет. Знайомство та взаємовідносини між людьми. Мовні моделі вибачення, звертання, прохання. Написання листів. Транскрипція

4

2

2

1.4

Моя майбутня професія. Флоренс Найтінгейл. Лінгвістичні особливості анотування та реферування. Написання резюме

6

4

2

1.5

Я — студент-медик. Мій медичний коледж

6

4

2

1.6

Робочий день студента. Медична освіта в Україні

4

2

2
Розділ 2. Історія медицини


2.1

Стародавня медицина. Тибетська медицина. Гіппократ — батько медицини

6

4

2

2.2

Видатні вчені-медики: Р. Кох, Е. Дженнер

5

3

2

2.3

Історія медицини в Україні. М.І. Пирогов, Д.К. Заболотний

6

4

2

2.4

Система охорони здоров’я та її структура. ВООЗ

3

3

-
Розділ 3. У лікарні


3.1

Прийом у лікарню. Заповнення історії хвороби. Описання загальної симптоматики пацієнта та догляд за ним. Біль. Анестезія

6

4

2

3.2

Предмети догляду за хворими. Медицина як наука. Альтернативна медицина

6

4

2

3.3

У хірургічному відділенні. Хірургічні захворювання: ознаки та симптоми. Хірургічне обладнання. Післяоперативні ускладнення. Лапароскопічні операції

6

4

2

3.4

У кардіологічному відділенні. Серцеві захворювання. Серцева недостатність. Лікування серця дитини

8

4

4

3.5

У гастроентерологічному відділенні. Хвороби травного каналу. Гастроскопія. Догляд за пацієнтами з хворобами травного каналу. Дієта та здоровий спосіб життя. Ожиріння

7

4

3

3.6

У гінекологічному відділенні. Гінекологічні захворювання. Вагітність і пологи. Догляд за вагітними. Здоров’я матері та дитини

7

4

3

3.7

Поліклініка: виклик лікаря додому. Візит до лікаря

6

4

2

3.8

Нещасні випадки та невідкладна медична допомога: забиття, опік, шок, переломи, знепритомніння, укуси. Ліки та їх класифікація

8

4

4

3.9

Інфекційні хвороби. Гігієна. Хвороби дорослих. Дитячі хвороби

7

4

3

3.10

В аптеці. Оформлення рецепта у Великій Британії. Лікарські форми. Анотації до лікарських препаратів

6

4

2
Розділ 4. Системи організму та їх хвороби


4.1

Людське тіло та його структура. Клітина та її функції. Будова клітини. Патологія як наука

8

4

4

4.2

Тканини та їх класифікація. Органи та системи органів. Порожнини тіла. Доброякісні та злоякісні пухлини. Рак

6

4

2

4.3

Покривна система: шкіра та її похідні. Хвороби шкіри. Особиста гігієна. Догляд за шкірою, нігтями, волоссям

6

4

2

4.4

М’язова система. М’язи та їх характеристика. Захворювання м’язової системи

6

4

2

4.5

Кісткова система: скелет, кістки, суглоби та їх хвороби. Викривлення хребта. Рахіт. Операції по заміні суглобів

6

4

2

4.6

Серцево-судинна система. Склад крові, серце, судини. Хвороби серцево-судинної системи. Профілактика серцево-судинних захворювань

8

6

2

4.7

Дихальна система: будова та функції. Легені. Туберкульоз. Вентиляція легень

8

6

2

4.8

Система травлення. Будова травного каналу. Печінка. Підшлункова залоза. Розлади та захворювання органів травної системи

8

6

2

4.9

Нервова система: роль, структура, імпульс, синапси, рефлекс, типи нервів. Спинний мозок. Спинномозкові нерви. Автономна, симпатична та парасимпатична нервова система. Головний мозок. Черепні нерви. Захворювання нервової системи та розлади психіки. Сон. Депресія

10

6

4

4.10

Сенсорна система. Основні види сприйняття: нюх, смак, дотик, зір, слух. Око. Вухо

7

4

3

4.11

Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція. Гормональний дисбаланс та його лікування. Хвороби ендокринної системи. Діабет

10

6

4

4.12

Сечова система: будова, функції. Нефрон. Сеча. Розлади функції нирок та інших органів сечовиділення

8

6

2

4.13

Статева система та її функції. Жіноча репродуктивна система. Захворювання жіночих статевих органів. Народження дитини. Чоловіча репродуктивна система. Хвороби чоловічих статевих органів

8

6

2
Усього

216

138

78


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА”


з/п

Зміст

Кількість годин

Загальний обсяг

Практичні заняття

Самостійна робота
Розділ І. Студент і його оточення


1.1

Іноземна мова та її значення в суспільстві. Фонетико-орфоепічний курс. Інтонаційні особливості іноземної мови.

4

3

1

1.2

Ідентифікація. Біографія студента. Заповнення анкети. Визначальні риси особистості. Захоплення та дозвілля. Подорожі. Моє рідне місто, село. Види письмових розповідей та загальний план їх написання

4

3

1

1.3

Елементи спілкування. Мовленнєвий етикет. Знайомство та взаємовідносини між людьми. Мовні моделі вибачення, звертання, прохання. Написання листів. Транскрипція

4

3

1

1.4

Моя майбутня професія. Флоренс Найтінгейл. Лінгвістичні особливості анотування та реферування. Написання резюме

4

3

1

1.5

Я — студент-медик. Мій медичний коледж

4

3

1

1.6

Робочий день студента. Медична освіта в Україні

4

3

1
Розділ 2. Історія медицини


2.1

Стародавня медицина. Тибетська медицина. Гіппократ – батько медицини

4

3

1

2.2

Видатні вчені-медики: Р. Кох, Е. Дженнер

4

3

1

2.3

Історія медицини в Україні. М.І. Пирогов, Д.К. Заболотний

4

3

1

2.4

Система охорони здоров’я та її структура. ВООЗ

4

3

1
Розділ 3. У лікарні


3.1

Прийом у лікарню. Заповнення історії хвороби. Описання загальної симптоматики пацієнта та догляд за ним. Біль. Анестезія

5

3

2

3.2

Предмети догляду за хворими. Медицина як наука. Альтернативна медицина

5

3

2

3.3

У хірургічному відділенні. Хірургічні захворювання: ознаки та симптоми. Хірургічне обладнання. Післяхірургічні ускладнення. Лапароскопічні операції

5

3

2

3.4

У кардіологічному відділенні. Серцеві захворювання. Серцева недостатність. Лікування серця дитини

5

3

2

3.5

У гастроентерологічному відділенні. Хвороби травного каналу. Гастроскопія. Догляд за пацієнтами з хворобами травного каналу. Дієта та здоровий спосіб життя. Ожиріння

5

3

2

3.6

У гінекологічному відділенні. Гінекологічні захворювання. Вагітність та пологи. Догляд за вагітними. Здоров’я матері та дитини

5

3

2

3.7

Поліклініка: виклик лікаря додому. Візит до лікаря

5

3

2

3.8

Нещасні випадки та невідкладна медична допомога: забій, опік, шок, переломи, знепритомніння, укуси. Ліки та їх класифікація

5

3

2

3.9

Інфекційні хвороби. Гігієна. Хвороби дорослих. Дитячі хвороби

5

3

2

3.10

В аптеці. Оформлення рецепта у Великій Британії. Лікарські форми. Анотації до лікарських препаратів

5

3

2
Розділ 4. Системи організму та їх хвороби


4.1

Людське тіло та його структура. Клітина та її функції. Будова клітини. Патологія як наука

6

4

2

4.2

Тканини та їх класифікація. Органи та системи органів. Порожнини тіла. Доброякісні пухлини. Рак

5

3

2

4.3

Покривна система: шкіра та її похідні. Хвороби шкіри. Догляд за шкірою, нігтями, волоссям

5

3

2

4.4

М’язова система. М’язи та їх характеристика. Захворювання м’язової системи

5

3

2

4.5

Кісткова система: скелет, кістки, суглоби та їх хвороби. Викривлення хребта. Рахіт. Хірургія по заміні суглобів

5

3

2

4.6

Серцево-судинна система. Склад крові, серце, судини. Хвороби серцево-судинної системи. Профілактика серцево-судинних захворювань

5

3

2

4.7

Дихальна система: будова та функції. Легені. Туберкульоз. Вентиляція легень

5

3

2

4.8

Система травлення. Будова травного каналу. Печінка. Підшлункова залоза. Розлади та захворювання органів травної системи

5

3

2

4.9

Нервова система: роль, структура, імпульс, синапси, рефлекс, типи нервів. Спинний мозок. Головний мозок. Розлади нервової системи та психіки. Сон. Депресія

5

3

2

4.10

Ендокринна система. Ендокринні та екзокринні залози. Секреція. Гормональний дисбаланс та його лікування. Хвороби ендокринної системи. Діабет

5

3

2

4.11

Сечова система: будова, функції. Нефрон. Сеча. Розлади функції нирок та інших органів сечовиділення

5

3

2

4.12

Статева система та її функції. Жіноча репродуктивна система. Захворювання жіночих статевих органів. Народження дитини. Чоловіча репродуктивна система. Хвороби чоловічих статевих органів.

5

3

2
Розділ 5. Професійно орієнтований розділ для спеціальності “Сестринська справа”


5.1

Вступ до спеціальності. Професія медичної сестри. Монологічне повідомлення професійного характеру

5

4

1

5.2

Медсестринство в кардіології. Догляд за пацієнтами кардіологічного відділення. Процедура проведення електрокардіограми. Участь медичної сестри в обстеженні пацієнта

6

4

2

5.3

Медсестринство в хірургії. Підготовка пацієнта до операції. Догляд за пацієнтом у післяопераційний період. Хірургічне обладнання. Септика та антисептика

6

4

2

5.4

Медсестринство в дерматології. Догляд за пацієнтами опікового відділення. Контагіозні захворювання шкіри

6

4

2

5.5

Медсестринство в гастроентерології. Участь медичної сестри в лабораторних методах дослідження. Процедура проведення колоноскопії. Гельмінтокроскопічні методидослідження

6

4

2

5.6

Медсестринство в інфекційному відділенні. Правила особистої гігієни медпрацівника та пацієнта. Виявлення симптомів інфекційних хвороб. Пандемія

6

4

2

5.7

Медсестринство в офтальмології. Процедура перевірки зору. Корекція вад зору

6

4

2

5.8

Медсестринство в онкології. Особливості роботи медичної сестри з онкохворими пацієнтами. Види, симптоми, стадії раку

6

4

2

5.9

Медсестринство в неврології. Догляд за пацієнтами в педіатрично-неврологічному відділенні. Шкала коми Глазго

6

4

2

5.10

Медсестринство в нефрології. Трансплантація нирок. Інструкція проведення діалізу

6

4

2

5.11

Медсестринство в психіатрії. Виявлення та опис ознак розумових відхилень. Типи суїцидів

6

4

2
Усього

216

141

75


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012
2012 -> Культурна спадщина України
2012 -> М. М. Поплавський доктор педагогічних наук
2012 -> Надвірнянська центральна районна бібліотека Відділ краєзнавчої літератури Володимир Луців: співак, бандурист, громадський діяч
2012 -> Аплікаційна форма на участь в Міжнародній позаконкурсній програмі відеопоетичної премії бук назва роботи
2012 -> Клінічні практичні настанові kdigo з анемії при ххн члени ради kdigo
2012 -> Маркетингові технології економічного зростання за редакцією
2012 -> Уроку: №19. Трагедія "фуст". Загальна характеристика змісту, історія життєвих шукань Фауста
2012 -> Волинська сільська територіальна громада


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів iconРобоча програма навчальної дисципліни дерматологія, венерологія для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
За редакцією чл кор. Намн україни, професора Зіменковського Б. С., – Львів, 2015р.; та типової програми навчальної дисципліни : Дерматологія,...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів iconПрограма для вищих медичних навчальних закладів І ііі рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 «Акушерська справа»
С. С. Омельченко – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач – методист, крвнз «Кримський медичний коледж»
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів iconПрограма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Укладачі
Культурологія. Примірна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів iconПрограма курсу «теорія держави І права»
Програма складена в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів
Бідзіля П. О., кандидат історичних наук, викладач Дідик С. С видання доопрацьоване та доповнене. Запоріжжя: здму, 2016. 175 c
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів iconПрограма з дисципліни "Зарубіжна література" для спеціальностей
Робоча навчальна програма складена викладачем Матійчук О. М. на основі навчальної програми для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів iconШкірні та косметичні стигми при деяких внутрішніх хворобах
Методичні рекомендації підготовлені згідно з вимогами, передбаченими типовою програмою для студентів медичних І стоматологічних факультетів...
Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів iconПрограма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
Програма навчальної дисципліни для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка