Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005Скачати 458,97 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації08.08.2017
Розмір458,97 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТА ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ

ДЛЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ 2016 РОКУ

УКЛАДЕНО ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ
Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).
Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013.
Згідно з додатком до листа Міністерства освіти і науки України

від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисципліну загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»


УКЛАДЕНО ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПРОГРАМИ

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013.

(Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів)

Згідно з додатком до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р.

№ 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»

9-й клас

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ДЕРЖАВНІ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ

1

2

3

1.

ВСТУП. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча ндивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм загальнолюдських цінностей.

ТЛ: контекст, естетика

Абітурієнт: уміє пояснювати поняття «фольклор», «літературний твір», відмінність усної народної творчості від художньої літератури

2.

Родинно-побутові пісні «Місяць на небі, зiроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен», «Сонце низенько» Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (по-вторення і узагальнення ви-вченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Культ романтизованих почуттів, сенти-ментальний пафос, традиційна символіка. Українські народні балади «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить»

Абітурієнт: знає й уміє розрізняти види й жанри усної народної творчості, розкрити роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури; має уявлення про обряд українського весілля; виразно читає весільні пісні, уміє їх аналізувати, звертаючи увагу на мотиви, настрій, художні засоби.

Абітурієнт: визначає види родинно-побутових пісень; уміє аналізувати тексти, визначати їхні

мотиви, тематику, худож-ньо-поетичні засоби, зокрема образи-символи.3.

Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої укра-їнських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).

ТЛ: народна пісня (поглиблено), балада.

Абітурієнт: уміє розкрити зміст поняття «балада»; розрізняє види балад; аналізує тексти за змістом і стильовими особливостями; пояснює драматизм колізії, спе-цифічність закінчення, реалістичне і фантастичне в баладі.

4.

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА Українська середньовічна література ХІ—ХV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава). Перекладна література Біблія (фрагменти). Легенди: про Вавилонську вежу, про Мойсея. Притча про блудного сина. Біблія як Святе Письмо й художній текст. Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах. ТЛ: притча

Абітурієнт: розуміє роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу; має уявлення про найдавніші книги Київської Русі,про біблійні книги в давній Україні; знає перекладачів Біблії українською мовою; переказує і тлумачить біблійні легенди, притчі.

5.

Пам’ятки оригінальної літе-ратури княжої Руси-України.Літописи як історико-художні твори. «Повість временних літ», «Поученьє Володимира Мономаха», «Києво-Печерський Патерик». «Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади і переспіви його в ХІХ—ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів.

Абітурієнт: називає основні пам’ятки оригінальної літератури; уміє пояснити значення давніх літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї наших пращурів; знає історію відкриття пам’ятки «Слово о полку Ігоревім», основні гіпотези авторства, історичну основу, її переклади та переспів; виразно й усвідомлено читає поему, уміє переказувати і коментувати сюжет «Слова…»; характеризувати образи руських, князів, княгині Ярославни.

1

2

3

6.

Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

ТЛ: літописи, ліро-епіка

Абітурієнт уміє характеризувати образ Руської землі символічно-міфологічні образи, фольклорні мотиви, стилістичні засоби, особливості композиції твору; має навички визначення основної ідеї; уміє висловлювати власні міркування про її актуальність у наш час.

7.

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко Розвиток книгодрукування. Перші друковані книги в Україні. Іван Вишенський, Іван Величковський, Дмитро Туптало, Семен Климовський — видатні діячі української культури. Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка) та «Історію русів». Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

Абітурієнт: називає перші друковані книги в Україні; має уявлення про епохи Ренесансу і Бароко; розуміє значення видатних діячів української культури цього часу; має уявлення про козацькі літописи, «Історію русів», про вертеп як вид давнього театрального мистецтва

8.

Григорій СКОВОРОДА. «Бджола та Шершень», «Всякому місту — звичай і права», «De libertate» (із «Саду Божественних пісень») Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Сад Божественних пісень», «Байки Харківські», філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про само пізнання і «сродний труд». Проповідь житейської невибагливості, пошуку гармонії з собою і світом. Повчальний характер і художні особливості зб. «Байки Харківські».

ТЛ: Ренесанс, Бароко.

.Абітурієнт: знає і вміє розповісти про життя Г. Сковороди; уміє про аналізувати зміст його поезій; уміє сформулювати власне розуміння й актуальність для сьогоднішнього життя положень філософії Г. Сковороди.

Знає напам’ять: «Всякому місту — звичай і права».


9.

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА Українська література як нова, новочасна. Суспільно-історичні, культурні обставини. Літературний процес кінця ХVIII - першої половини ХІХ ст. Духовне поневолення нації. Життя народу предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму; бурлескна стильова течія). Визначні українські письменники.

Абітурієнт: знає про становлення нової української літератури; називає найвизначні ших письменників цього часу.

10.

Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ. «Енеїда», «Наталка Полтавка» Творчість І. Котляревського — новий етап у розвитку націо-нального самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія появи «Енеїди». Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла).

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис укра-їнської жінки.ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія

Абітурієнт: знає про життя і творчість І.Котляревського; розуміє його роль у розвитку української літератури, в розвитку національного самоусвідомлення; аналізує розділи «Енеїди» (на вибір); визначає провідні проблеми і мотиви твору; характеризує героїв поеми, образ Енея; висловлює власні міркування про його вчинки і характер; коментує проблему війни: погляд автора і героїв; характеризує головну героїню «Наталки Полтавки», інших персо-нажів п’єси, аналізує художні засоби розкриття внутрішнього світу Наталки, гумористичні засоби у творі; робить порівняльну характеристику дійових осіб п’єси, їхніх життєвих позицій; пояснює роль і функцію пісень у драмі; уміє розкрити значення творчості І. Котляревського в українському культурному відродженні. Знає напам’ять: уривок з «Енеїди» (на вибір).

1

2

3

11.

Григорій КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО.

Батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). «Маруся». Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. «Маруся» як демонстрація спромог українського прозового слова. Художнє розкриття письменником традиційних народних моральних уявлень. Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні твору. Інші персонажі повісті: розважливість, батьківське піклування (Наум Дрот), вірність у коханні (Василь). Композиція повісті. Трагічний злам усталеного ходу подій як нагадування про стихійний плин людського життя. П. Куліш про Г. Квітку.ТЛ: сентименталізм.

Абітурієнт: знає основне з життя і творчості письменника; розуміє причини написання перших творів російською мовою і необхідність його виступів на захист рідної мови; має уявлення про художні засоби сентименталізму, християнські ідеали повісті «Маруся»; уміє характеризувати образи персонажів твору, визначати його композиційні особливості та проблематику; висловлює міркування про поведінку та моральні пріоритети героїв твору, про сенс людського життя, справжнє кохання й вір ність; оцінює значення Г. Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури і духов ності.


12.

Література українського романтизму.

Ідейно-художні особливості романтизму. Зв’язок із ідеями Просвітництва, з національним рухом. Осередки романтичного руху на Слобожанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»). Поети-романтики (Л.Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, М.Костомаров, А. Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич).Абітурієнт:: знає про розвиток романтизму в Україні, уміє виразно читати поезії, визначити головні мотиви, коментувати їх у зв’язку з художніми особливостями і народнопісенною лірикою.


13.

Байкарська творчість поетів-романтиків (П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, Є. Гребінка та ін.).

Петро ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ — перший байкар-класик української літератури. Започаткування байки-казки («Пан та Собака»). Собака як алегоричний, узагальнюючий образ. Глибоке співчуття поета безправному селянству, осуд деспотизму та сваволі панів. Оспівування прагнення людини до волі (байка-мініатюра «Дві пташки в клітці»). Балада «Рибалка» (мотив сильнішого за людину потягу, уособленого в образі русалки).

Євген ГРЕБІНКА. Педагогічна і видавнича діяльність письменника, його участь у викупі Т. Шевченка з кріпацтва. Збірка байок «Малоросійські приказки».Байка «Ведмежий суд». Викриття несправедливості кріпосницького судочинства. Мотиви моральної вищості поведінки простого народу над бундючністю «панів», неможливість довірливих стосунків із ними («Пшениця», «Вовк і Огонь»). Висока оцінка І. Франком байкарської майстерності Гребінки. Вірш «Човен». Образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини. Пісенна (романсова) лірика поета українською та російською мовами («Ні, мамо, не можна нелюба любить». ТЛ: романтизм, романс.

Абітурієнт: знає найголовніше з біографії митця; уміє визначити алегорію в сюжеті байки «Ведмежий суд»; пояснює художні засоби змалю-вання поведінки дійових осіб.

Абітурієнт: виразно читає вірш «Човен»; уміє знайти прийом розгорнутого паралелізму, пояснити образ човна у творі та його алегоричність.

Знає напамять: 1 твір (на вибір).

1

2

3

14.

Микола ГОГОЛЬ. «Тарас Бульба» (переклад М. Садовського і М. Рильського, за ред. І.Малковича). Творчість М. Гоголя, уродженця України, російського письменника, її місце на порубіжжі культур двох народів. Вираження глибини національного духу у творах прозаїка та драматурга, українська історія та фольклор як їх джерело. Повість «Тарас Бульба». Сюжет твору як узагальнення й символізація драматичної історії України. Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного героя. Колізія морального і національно-культурного вибору в образах синів Тараса Бульби. Збагачення й вияскравлення української культурної традиції творчістю М. Гоголя, її вплив на розвиток українського письменства.


Абітурієнт: знає біографію митця, пов’язану з Україною; має уявлення про його основні твори, розуміє місце творчості письменника на порубіжжі культур двох народів; розуміє культурно-історичні обставини, що впливали на мовний вибір митця; знає думки Т. Шевченка про М. Гоголя; уміє переказувати зміст повісті «Тарас Бульба»; розуміє пов’язаність сюжету з історією України; характеризує образ головного героя; пояснює колізію морального і національного вибору в образах синів Тараса Бульби.

15.

Тарас ШЕВЧЕНКО. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів («Причинна», «Думи мої…»).

Історична тема («Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Гайдамаки»). Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка») у творах Т. Шевченка .
Абітурієнт: знає біографію й основні віхи творчості поета; розуміє його життєвий подвиг в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ ст.; уміє розрізняти лірику й ліро-епіку, визначати жанрову групу, до якої належить твір; виразно читає поезію, коментує її ідейно-художній зміст.

Знає напам’ять: фрагмент з твору «Гайдамаки» (на вибір).

16.

«Сон» («У всякого своя доля…») Поема («комедія») «Сон» і тогочасна суспільно-політична дійсність. Композиційний при йом «сну», його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.

ТЛ: гротеск, контраст, умовність.


Абітурієнт: коментує зміст твору, визначає головні ідеї, контрастні картини в ньому; характеризує змалювання поетом морально звироднілих «землячків» і висловлює власне ставлення до таких людей; визначає фрагменти поеми, що справили найбільше враження, уміє пояснити свій вибір.

Знає напам’ять: фрагмент (на вибір).

17.

Національна проблематика періоду «Трьох літ». «Кавказ» Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно- визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.


Абітурієнт: уміє коментувати фрагменти поеми, визначати епізоди з ліричним, іроніч ним, інвективним забарвленнями; уміє пояснювати узагальнену ідею твору.

Знає напам’ять: фрагмент (на вибір).

18.

«І мертвим, і живим, і ненарожденним…» Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

ТЛ: послання.

Абітурієнт: розуміє культурні й політичні чинники, що спонукали по-ета до написання цього твору; виразно й усвідомлено читає твір; ви значає і характеризує ад ресата послання, головну думку твору; орієнтується у складній композиції твору, виявляє його різні настроєві інтонації; дискутує про актуальність мотивів твору для нашого часу.

Знає напам’ять: фрагмент (на вибір).

1

2

3

19.

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала…», «Марія», «У нашім раї на землі…» та ін.) «Вічна» тема матері й сина. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», «На панщині пшеницю жала…»), символічно-узагальнений («Марія»). «На панщині пшеницю жала…». Пристрасна мрія матері про гідне життя своєї дитини; невибагливість на-родних уявлень про щастя. «Наймичка». Трагедія жінки з соціальних низів; боротьба за своє материнство. Людина з народу, поетичний опис завершення циклу її життя. Пафос творів Шевченка про жіночу долю, їхній наскрізний ліризм.


Абітурієнт: розуміє становище жінки в крі-пацькій Україні часів Шевченка; уміє порівнювати різні типи втілення теми жіночої долі у творчості поета (на прикладі творів); має уявлення про пригноблене становище простої людини в часи кріпацтва, розуміє її прагнення до звільнення, мрії про щастя своїх дітей; уміє пояснити поведінку і вчинки героїні поеми «Наймичка», правомірність учинків героїнь, а також вічну проблему жіночого щастя.

20.

Особистісна лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля», «Росли укупочці, зросли…» Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі. Самотність поета («І виріс я на чужині…», «Самому чудно. А де ж дітись?..», «Доля», «Росли укупочці, зросли…»). Підбиття підсумків чесно прожитого життя.

ТЛ: ліричний герой (поглиблено), лірична медитація.


Абітурієнт: уміє розповісти про обставини написання цих творів; проникає уявою в настрої, у внутрішній світ героїв Шевченка, вчиться бачити красу особистості; називає зразки поетичної образності, визначає їхню роль у структурі творів.

Знає напам’ять вірші «Доля», «Заповіт», «Садок вишневий коло хати».

21.

Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т. Шевченка. Глибока смута пророка за-непадом моральності, неправедними діяннями «сильних світу», пригнічення люду новими, внутрішніми «ворогами». Біблійні реалії в текстах творів. Звернення до Бога з проханням змінити стан світу; Бог як оплот надії чесної людини. Ідеал життя згідно «закону Господнього» («Блажений муж на лукаву…»).

ТЛ: псалом.


Абітурієнт: уміє обґрунтувати розуміння Шевченком ідеї Бога; має уявлення про її стильове й образне вираження у творчості поета; уміє зiставити переспів Шевченка й оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти по-етового почуття.

22.

Світова велич українського поета Т. Г. Шевченка. Огляд вивченої поетичної спадщини Т. Шевченка і його міркувань із «Щоденника», прози, драматургії, малярського доробку. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета в Україні й за кордоном.


Абітурієнт: розуміє великий духовний ім-пульс, який подала діяльність Шевченка в боротьбі за політичну незалежність і культурне збагачення України; уміє схарактеризувати внесок Т. Шевченка у скарбницю української поезії, у розвиток української літературної мови, у світовий мистецький поступ.

1

2

3

23.

Пантелеймон КУЛІШ. П. Куліш — відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач («Біблія», твори В. Шекспіра, Дж. Байрона, Ф. Шиллера), автор підручників для школи, українського правопису («кулішівка»). Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. «Чорна рада» — перший україномовний історичний роман. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий сюжет. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов’язку. Оцінка роману Т. Шевченком.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.


Абітурієнт: знає основні віхи життєвого і творчого шляху письменника; уміє розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка, біографічний роман; уміє розрізняти історичну і художню правду у творі; визначає основний конфлікт у ньому; уміє розкрити образи й символи, пояснити особливості оповіді, засобів розкриття образів, історичний колорит; робить порівняльну характеристику героїв; співвідносить образи твору з худож німи образами інших історичних творів вітчизняних і зарубіжних письменників.

24.

Марко ВОВЧОК. Життя і творча діяльність Марка Вовчка. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, А. Е. Брема). «Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». Анти-людяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів — людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі.

ТЛ: реалізм.

Абітурієнт: уміє прокоментувати зміст твору, визначити його жанр, пояснити особливості сюжету; має уявлення про пригнічене становище простої людини в історичну добу кріпацтва, розуміє повсякчасне прагнення особи до вільного, щасливого життя.

25.

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. Майстри художнього слова, письменники-земляки:

поети, автори прозових, драматичних, гумористично-сатиричних творів (за вибором)Абітурієнт: знає письменників, які народилися в рідному краї; називає зразки їхніх творів; висловлює власні міркування про них.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005 iconПрограма українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет “українська література” набуває особливої актуальності
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка