Програма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 рСкачати 102,71 Kb.
Дата конвертації16.05.2017
Розмір102,71 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИПРОГРАМА ІСПИТУ

з навчальної дисципліни

«Педагогічні технології в початковій школі»

2011 р.

Програму іспиту складено на основі робочої програми з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі».


Розробники: доцент О.В.Голуб.

Програму іспиту обговорено та затверджено на засіданні кафедри педагогіки, протокол № 1 від «__________» 2011 р.


Завідувач кафедри ___________________ С. Г. Улюкаєв


ЗМІСТ


 1. Пояснювальна записка 3
 1. Навчальна програма дисципліни 3
 1. Питання до іспиту 12
 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 13
 1. Перелік дозволеної довідкової літератури 14

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета іспиту полягає у виявленні досягнень студентів в оволодінні змістом освіти з дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» та вимірюванні ступеня засвоєння знань, умінь і навичок відповідно до вимог навчальної програми.

Іспит є основною формою підсумкового контролю успішності студентів, здійснюється у вигляді індивідуального усного опитування за певними картками (22 варіанти), затвердженими в установленому порядку.

Кожна картка містить три питання, які охоплюють усі теми навчальної програми, мають рівнозначну складність.

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Теоретичні основи педагогічних технологій

Предмет, завдання, основні поняття курса. Інноваційність як ознака сучасності Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів. Умови ефективності інноваційних педагогічних процесів. Технологія як наука про майстерність. Історичні аспекти педагогічної технології. Історичні аспекти педагогічної технології. Сутність і особливості педагогічної технології. Класифікація педагогічних технологій. Головні ознаки педагогічних технологій. Сучасний вчитель і практична технологія.Тема 2. Технології навчання

Традиційна педагогічна технологія: догматичне навчання, пояснювально-ілюстративне навчання, проблемне навчання, програмоване навчання. Технологія цілепокладання (таксономія цілей). Використання проблемних уроків у початковій школі. Проектна технологія. Використання навчальних та виховних проектів у початковій школі. Порівняльна характеристика традиційного та інноваційного навчання. Сучасний урок в початковій школі.


Тема 3-4. Особисто-орієнтовані системні педагогічні технології

Технологія «саморозвитку» М.Монтессорі. Життєвий шлях М.Монтессорі і розвиток її педагогічної системи. Концептуальні засади педагогічної технології «Будинок вільної дитини». Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної дитини». «Йена-план-школа» П.Петерсена. Біографія П.Петерсена. Концептуальні засади педагогічної технології «Йена-план-школа». Особливості змісту педагогічної технології «Йена-план-школа». Використання технологій М.Монтессорі та П.Петерсена у сучасній початковій школі. Розвиток ідей М.Монтессорі в зарубіжній і вітчизняній педагогіці. М.Монтессорі про соціалізацію особистості дитини в процесі виховання.

«Школа успіху і радості» С.Френе. Життєвий шлях та особливості педагогічного доробку С.Френе. Концептуальні засади педагогічної технології «Школа успіху і радості». Особливості змісту педагогічної технології «Школа успіху і радості». Життєвий шлях та особливості педагогічного доробку Ж.О.Декролі. Концептуальні засади педагогічної технології «Школа для життя, через життя» Ж.О.Декролі. Особливості змісту педагогічної технології «Школа для життя, через життя». Використання технологій Ж.О.Декролі та С.Френе у сучасній початковій школі. «Школа діалогу культур» В.Біблера.


Тема 5. Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології

Історико-педагогічні засади проблеми розвитку.Технології особистісно-орієнтованого навчання і виховання. Технології розвивального навчання: Л.Занкова, Д.Б.Ельконіна – В.В.Давидова, технологія саморозвиваючого навчання Г.К.Селевка (цільові орієнтації, концептуальні положення, особливості змісту та методик). Особливості розвиваючого навчання в початковій школі. Технології особистісно-орієнтованого навчання: основні концептуальні ідеї, технологія підтримки дитини, педагогіка співпраці, гуманно-особистісна технологія Ш.А. Амонашвілі. Технологія розвитку критичного мислення. Технологія евристичного навчання. Суггестивне навчання.Тема 6. Ігрові технології

Походження і соціально-педагогічне значення гри. Теорії гри. Гра як метод навчання (значення педагогічної гри, основні функції ігор. Ігрові мотиви і організації ігор. Особливості ігрових технологій в початковій школі. Використання ігор на уроках математики в початковій школі. Використання ігор на уроках української мови в початковій школі. Використання ігор на уроках „Я і Україна” в початковій школі. «Веселкова» педагогічна технологія у початковій школі.


Тема 7. Колективні способи навчання та групові технології

Історія розвитку колективного способу навчання. Актуальність та методика колективних способів навчання. Актуальність та методика колективних способів навчання. Технологія групового навчання. Порівняльний аналіз колективних та групових способів навчання. Колективне взаємо навчання (С. Ривина). Особливості колективного та групового способів навчання в початковій школі.


Тема 8. Системи розвивавального навчання з напрямком на розвиток творчих здібностей особистості

Технологія Г.Домана. Технологія раннього й інтенсивного навчання читанню (Н.А.Зайцев). Теорія рішення винахідницьких задач (ТРВЗ) Г.С.Альтшуллера у початковій школі. Технологія створення „Ситуації успіху” (А.Бєлкін) у початковій школі. Школа творчості І.П.Волкова. Колективне творче виховання І.П.Іванова.


Тема 9. Комп’ютерні та інформаційні технології

Концептуальні положення комп’ютерних та інформаційних технологій. Особливості змісту. Особливості методик комп’ютерних та інформаційних технологій. Комп’ютерне навчання в початковій школі. Аналіз програми з інформатики для 1-4 класів. Технологія створення власних web-сторінок учнями початкових класів в урочній та позаурочній діяльності. Портфоліо як засіб оцінювання особистих досягнень учнів. Дистанційне навчання.


Тема 10. Особливості інноваційної педагогічної діяльності

Сутність інноваційної педагогічної діяльності. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (Наказ МОН від 07.11.2000 №.522 (26 грудня, 945 /5167). Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності вчителя початкової школи. Управління інноваційною педагогічною діяльністю. Готовність вчителя початкової школи до інноваційної професійної діяльності. Сутність інноваційної педагогічної діяльності.


3. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
Питання до іспиту з курсу

"Педагогічні технології в початковій школі"

Укладач: доц. Голуб О.В.


 1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти..

 2. Принципи управлінні інноваційними освітніми процесами.

 3. Умови ефективності інноваційних процесів.

 4. Технологія як наука про майстерність.

 5. Історичні аспекти педагогічної технології.

 6. Сутність і особливості педагогічної технології.

 7. Класифікація педагогічних технологій.

 8. Технологія саморозвитку М.Монтессорі.

 9. Життєвий шлях М.Монтессорі і розвиток її педагогічної технології.

 10. Концептуальні засади педагогічної технології «Будинок вільної дитини».

 11. Сутність понять "духовний зародок", "всотуючий розум", "здатність до самобудівництва" (за М.Монтессорі).

 12. Сенситивні періоди розвитку (за М.Монтессорі).

 13. Суть феномену "підготовлене середовище" (за М.Монтессорі).

 14. Життєвий шлях та педагогічні ідеї П.Петерсена

 15. Концептуальні засади педагогічної технології «Йена-плана».

 16. Особливості змісту технології «Йена-плана».

 17. Актуальність педагогічних ідей П.Петерсена в сучасних умовах.

 18. Життєвий шлях та педагогічні ідеї С. Френе.

 19. Концептуальні засади педагогічної технології «Школа успіху і радості» С. Френе.

 20. Особливості змісту педагогічної технології «Школа успіху і радості» С. Френе.

 21. Альтернативність педагогічної технології С.Френе щодо традиційних форм навчання й виховання.

 22. Життєвий шлях та педагогічні ідеї Ж.-О.Декролі.

 23. Концептуальні засади педагогічної технології «Школа для життя, через життя» Ж.-О.Декролі.

 24. Особливості змісту педагогічної технології «Школа для життя, через життя» Ж.-О.Декролі.

 25. Концептуальні засади педагогічної технології «Школа діалогу культур» В.Біблера.

 26. Особливості змісту педагогічної технології «Школа діалогу культур» В.Біблера.

 27. Технологія розвивального навчання Л.Занкова.

 28. Технологія особистісно-розвивального навчання Д. Ельконіна - В.Давидова.

 29. Концептуальні засади педагогічної технології раннього навчання М.Зайцева.

 30. Особливості змісту педагогічної технології М.Зайцева.

 31. Концептуальні засади педагогічної технології Г.Домана.

 32. Особливості змісту педагогічної технології Г.Домана.

 33. Концептуальні засади педагогічної технології розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера.

 34. Особливості змісту педагогічної технології Г. Альтшуллера.

 35. Концептуальні засади педагогічної технології «Створення ситуації успіху» А.С.Бєлкіна.

 36. Особливості змісту педагогічної технології «Створення ситуації успіху» А.С.Бєлкіна.

 37. Технології особистісно-орієнтованого навчання: основні концептуальні ідеї.

 38. Технологія підтримки дитини.

 39. Педагогіка співпраці.

 40. Гуманно-особистісна технологія Ш.А. Амонашвілі.

 41. Історія розвитку колективного способу навчання.

 42. Актуальність та методика колективних способів навчання.

 43. Колективне взаємо навчання (С. Ривина).

 44. Технологія групового навчання початковій школі.

 45. Порівняльний аналіз колективних та групових способів навчання.

 46. Особливості колективного та групового способів навчання в початковій школі

 47. Ігрові технології: походження, соціально-педагогічне значення гри, теорії гри, гра як метод навчання (значення педагогічної гри, основні функції ігор), ігрові мотиви.

 48. Організація дидактичних та виховуючих ігор у початковій школі.

 49. Технологія розвитку критичного мислення.

 50. Технологія евристичного навчання. Сугестивне навчання.

 51. Комп’ютерні та інформаційні технології: концептуальні положення, методи технології.

 52. Комп’ютерне навчання в початковій школі.

 53. Дистанційне навчання.

 54. Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога.

 55. Управління інноваційною педагогічною діяльністю.

 56. Готовність вчителя початкової школи до інноваційної діяльності

 57. Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності.


4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
З метою забезпечення об’єктивного оцінювання рівня сформованості у студентів компетенцій з дисципліни «Педагогіка» пропонується бальна шкала, яка побудована за принципом урахування особистих досягнень студента.

Об’єктом оцінювання є окреме питання екзаменаційної картки.

При визначенні навчальних досягнень аналізу підлягають:


 • характеристика відповіді: елементарна, фрагментарна, логічна, доказова, обґрунтована, творча;

 • якість знань: правильність, повнота, глибина, гнучкість, системність, узагальненість;

 • рівень оволодіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, робити висновки;

 • досвід творчої діяльності: вміння виявляти проблеми, формулювати припущення, розв’язувати проблемні задачі;

 • самостійність оцінних суджень.

Названі критерії покладено в основу таких рівнів навчальних досягнень студентів: високий, оптимальний, достатній, середній, низький, критичний.

Високий рівень (оцінка «5» балів): відповідь правильна, повна, з достатнім теоретичним обґрунтуванням, позначена елементами творчості; має місце аргументація особистої життєвої позиції, узгодженої із загальновизнаними цінностями.

Оптимальний рівень (оцінка «4» бали): відповідь правильна, повна, логічна, обґрунтована, але без елементів власних суджень.

Достатній рівень (оцінка «3» бали): завдання виконано в цілому правильно, повністю, проте з окремими неточностями, або є в ньому розв’язання без належних теоретичних обґрунтувань.

Середній рівень (оцінка «2» бали): відповідь неповна, поверхова, недостатньо осмислена, характеризується відсутністю самостійного аналізу та узагальненості висновків.

Низький рівень (оцінка «1» бал): відповідь елементарна, фрагментарна, що зумовлене нечіткими уявленнями про предмет питання.

Критичний рівень (оцінка «0» балів): відповідь неправильна або відсутня.

Сума отриманих балів переводиться в оцінку за традиційною шкалою таким чином:
Оцінка

Бали

«відмінно»

14 – 15

«добре»

11 – 13

«задовільно»

8 – 10

«незадовільно»

0 – 75. ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛЕНОЇ ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Конституція України / [Електронний ресурс] / Режим доступу :

http://www.president.gov.ua/content/constitution.html.

 1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу :

http://www.mon.gov.ua/education/average.

 1. Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

 2. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») [Електронний ресурс] / Режим доступу :

http://uapravo.net/data2008/base64/ukr64541/page10.htm.

 1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

 2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

 3. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

 4. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Постанова КМ України від 14.06.2000 № 946 // Інформ. зб. МОН України. – 2001. – № 6. – С. 3–20.

 5. Про Типові навчальні плани початкової школи. Наказ МОН України від 29 листопада 2005 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу :

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2941.

 1. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1 – 4 класи. – К. : Початкова школа, 2006. – 432 с.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ippom -> ped -> golub -> 2piv -> ped tech
ippom -> Історія християнського хорового співу слав’ян
elearning -> Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
ippom -> Предмет психології
ped tech -> Особистісно-орієнтовані системні педагогічні технології
ippom -> Програма іспиту з дисципліни «Диференціальна психологія» Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»
ippom -> Практичні заняття, їх тематика І обсяг
ippom -> Методичні рекомендації для студентів № теми Назви тем та анотований зміст Заліковий кредит №1
ippom -> «Історія театрального мистецтва»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р iconСучасні педагогічні технології
План Історія виникнення технологічного підходу в освіті. Освітні І педагогічні технології. Технологія І методика. Теоретичні основи...
Програма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р iconКафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни я – студент для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні...
Програма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р iconУрок у початковій школі «Наша Батьківщина Україна»
Перший урок у початковій школі (інформаційний матеріал для використання на уроці) – Валки, 2011р. – 59 с
Програма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Програма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік

Програма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Програма іспиту з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 2011 р iconВивчення іноземної мови у початковій школі
У початковій школі особливо важливо розвивати в дітей позитивну мотивацію до вивчення іноземної мови, а також формувати здатність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка