Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандартСторінка1/8
Дата конвертації13.02.2018
Розмір1,08 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8


ПРОГРАМА ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 1011 КЛАСІВ

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

РІВЕНЬ СТАНДАРТ

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Авторський колектив програми: голова – учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.

(Наказ МОН № 1407 від 23.10.17 http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/8227-)

Зміст


Зміст 1


Пояснювальна записка

Без книжок неможливо зберегти мир і людяність, неможливо побудувати цивілізований світ. Ернест Гемінґвей

Передача чужомовної поезії, поезії різних віків і народів рідною мовою збагачує душу цілої нації, присвоюючи їй такі форми і вирази чуття, яких вона не мала досі, будуючи золотий міст зрозуміння і спочування між нами і далекими людьми, давніми поколіннями.

Іван Франко

Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462), Програми із зарубіжної літератури для 5–9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (2012 зі змінами 2015–2017 рр.) та відповідно до Концепції Нової української школи (2016).

Програма створена в межах всеукраїнського Учительського проекту 2016–2017 рр., до якого долучилися передові вчителі, науковці, методисти й широка громадськість. У програмі враховано позитивний досвід програмотворення України та Рекомендації Європейської Ради.

Навчання зарубіжної літератури в основній школі спрямоване на досягнення мети загальної середньої освіти, яка полягає в розвиткові та соціалізації учнів, формуванні їхньої національної свідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення.Випускник середньої школи – це патріот України, який знає її історію; є носієм української культури, поважає культуру інших народів; компетентний мовець, який вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки й техніки, дотримується здорового способу життя.

Мета вивчення зарубіжної літератури в старшій школі – розвиток ключових і предметних компетентностей учнів у процесі читацької діяльності, заохочення школярів до розширення кола читання, осягнення духовної цінності та осмислення поетики літературних творів різних епох і країн, поглиблення культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення ними виняткової ролі художньої літератури в сучасному світі, виховання в учнів поваги до культурних надбань свого та інших народів, формування творчої особистості громадянина України з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.

Завдання вивчення зарубіжної літератури в 1011 класах:

 • розвиток мотивації до читання творів зарубіжної літератури;

 • поглиблення знань учнів про літературу як мистецтво слова;

 • засвоєння за допомогою художньої літератури історії, культури, моральних та естетичних цінностей інших народів;

 • формування духовного світу учнів, їхніх світоглядних переконань, громадянських якостей;

 • утвердження за допомогою засобів художньої літератури національних і загальнолюдських цінностей;

 • розвиток умінь вільно спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати й обстоювати власну думку, вести полеміку, оцінювати життєві явища та виражати ставлення до моральних, суспільних проблем, відображених у класичних і сучасних творах.

 • ведення діалогу із книжкою, досягнення взаєморозуміння й налагодження взаємодії з іншими людьми;

 • вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації українською та іноземними мовами, у світі класичної й сучасної літератури;

 • розвиток уявлень про вітчизняну перекладацьку школу та внесок її видатних представників;

 • розширення обріїв володіння рідною мовою через сприйняття україномовних перекладів художніх творів;

 • розкриття значення художньої літератури як могутнього чинника єднання та розвитку української нації;

 • використання сучасних цифрових технологій для розширення кола читання;

 • формування умінь здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, систематизувати, зіставляти різноманітні факти й відомості);

 • застосування в різних життєвих ситуаціях знань, умінь і навичок, набутих у процесі вивчення зарубіжної літератури;

 • удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності та самоконтролю;

 • розвиток художньо-образного мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів, а також їхньої емоційно-духовної сфери, естетичних смаків, загальної культури.

Вивчення зарубіжної літератури в 1011 класах забезпечує такі функції предмета:

1) пізнавально-ціннісну (пізнання людини й світу за допомогою художньої літератури, формування ціннісних орієнтирів особистості в період її становлення);

2) естетичну (розвиток цілісних естетичних уявлень про специфіку мистецтва слова й перебіг літературного процесу, естетичного смаку, умінь визначати художню цінність творів);

3) розвивальну (розвиток розумових і творчих здібностей, самостійного критичного мислення, індивідуального стилю пізнавальної діяльності, навичок роботи з книжкою, комп’ютером із метою розширення кола читання, формування культури спілкування рідною та іноземними мовами);

4) соціально-адаптаційну (соціокультурна адаптація особистості до умов сучасного інформаційного суспільства);

5) виховну (виховання високих моральних і громадянських якостей, національної свідомості, відповідальності за збереження духовних надбань України й людства).

Відповідно до Концепції Нової української школи учні загальноосвітніх навчальних закладів мають не тільки опанувати зміст дисциплін, а передовсім набути необхідних для життя в суспільстві умінь і навичок, важливих для всебічного розвитку особистості, її подальшого становлення, морального та професійного зростання. Компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні освіти (Національний освітній глосарій, 2014). Компетентність – це набуті реалізаційні здатності особистості до ефективної діяльності.

Компетентнісний підхід, покладений в основу Концепції Нової української школи, полягає у підготовці учнів до сучасного життя та майбутньої діяльності, у цілеспрямованому формуванні в них ключових і предметних компетентностей.

Компетентнісний підхід забезпечує настанову не на процес навчання, а на досягнення особистого результату учня. Компетентнісний підхід кардинально змінює освітню роль учня – із реципієнта (того, хто сприймає інформацію) він перетворюється на активного учасника освітнього процесу, самостійного суб’єкта навчальної діяльності, котрий здобуває, перевіряє, обробляє та використовує інформацію. За допомогою індивідуальних зусиль і творчого пошуку учень обирає власну траєкторію не тільки в певній галузі, а й у житті. Компетентнісний підхід дає змогу сформувати творчу й активну особистість із вільною свідомістю, прагненням до постійної самоосвіти, до нових вершин у різних видах діяльності.Принципи компетентнісного підходу:

 • розширення прав і можливостей учнів у пізнавальній діяльності;

 • формування власної траєкторії навчання;

 • концентричне розширення компетентностей (крок за кроком нарощування знань, умінь, навичок);

 • зв’язок навчального процесу із сучасним життям;

 • настанова на самостійне мислення і творче самовираження учнів;

 • оцінка й самооцінка діяльності;

 • виявлення перспективи вивчення предмета;

 • систематизація, узагальнення, творче осмислення вивченого;

 • підвищення інтересу до процесу навчання;

 • стимулювання до свідомого вибору майбутньої професії;

 • формування потреби творчої реалізації в суспільстві, набуття умінь і навичок, необхідних для життя.

Ключові компетентності універсальні компетентності, що не залежать від предметної сфери, натомість важливі для успішної діяльності, подальшої реалізації особистості в житті.

Відповідно до Рекомендацій Європейської Ради засобами предмета «Зарубіжна література» мають бути сформовані такі ключові компетентності: 1) спілкування державною мовою; 2) спілкування іноземними мовами; 3) математична компетентність; 4) компетентності в природничих науках і технологіях; 5) інформаційно-цифрова компетентність; 6) уміння вчитися; 7) ініціативність і підприємливість; 8) соціальна та громадянська компетентності; 9) обізнаність та самовираження у сфері культури; 10) екологічна грамотність і здорове життя.Роль зарубіжної літератури у формуванні ключових компетентностей
Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою

Уміння:

 • сприймати, розуміти, критично оцінювати, інтерпретувати інформацію державною мовою;

 • усно й письмово тлумачити поняття, розповідати про літературні факти, висловлювати думки й почуття, обстоювати погляди.

Ставлення:

 • поцінування української мови як державної – чинника національної ідентичності;

 • використання української мови у різних сферах життя;

 • розширення знань, умінь, навичок з української мови завдяки використанню ресурсів художньої літератури (текстів зарубіжних авторів в українських перекладах).

Навчальні ресурси1:

 • літературні твори зарубіжних авторів в українських перекладах;

 • монолог, діалог, дискусія, дебати.

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

 • читати й розуміти художні тексти іноземною мовою (за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі);

 • зіставляти оригінальні тексти з українськими художніми перекладами.

Ставлення:

 • усвідомлення багатства рідної мови;

 • готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур;

 • толерантність щодо різних культур і традицій.

Навчальні ресурси:

 • літературні твори (цілісно, у фрагментах) іноземними мовами (які вивчаються в школі);

 • літературні твори зарубіжних авторів у класичних і сучасних українських перекладах:

 • сайти зарубіжних письменників, літературних музеїв світу.

3

Математична компетентність

Уміння:

 • розвивати абстрактне мислення;

 • установлювати причиново-наслідкові зв’язки;

 • виокремлювати головну та другорядну інформацію;

 • формулювати визначення;

 • будувати гіпотези;

 • перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст – графік, таблиця, схема, презентація тощо).

Ставлення:

 • прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно;

 • розуміння тенденцій, закономірностей, процесів.

Навчальні ресурси:

 • схеми, таблиці, літературні мапи, презентації;

 • роздум (визначення тези, добір аргументів, наведення прикладів, формулювання висновків);

 • висунення гіпотези та її обґрунтування;

 • інтернет-ресурси.

4

Компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

 • швидко й ефективно шукати інформацію;

 • використовувати різні види читання для здобуття нових знань;

 • здійснювати пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень;

 • критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури.

Ставлення:

 • готовність до опанування новітніх технологій;

 • оперативне реагування на технологічні зміни;

 • захист природного середовища.

Навчальні ресурси:

 • інноваційні технології навчання (інтерактивні, інформаційно-комунікаційні).

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:

 • діяти за алгоритмом, складати план тексту;

 • використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань.

Ставлення:

 • задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі;

 • критичне ставлення до медійної інформації;

 • прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному інформаційному просторі.

Навчальні ресурси:

 • дописи в соціальних мережах і коментарі до них;

 • інструментальні тексти (алгоритми, інструкції тощо);

 • складання плану;

 • аналіз медіатекстів (виявлення маніпулятивних технологій).

6

Уміння вчитися

Уміння:

 • визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення;

 • планувати й організовувати власну навчальну діяльність;

 • читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо;

 • постійно поповнювати власний словниковий запас;

 • користуватися різними джерелами довідкової інформації (словники, енциклопедії, онлайн-ресурси тощо);

 • здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію;

 • застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування.

Ставлення:

 • прагнення використовувати українську мову в різних життєвих ситуаціях;

 • готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію;

 • розуміння ролі художньої літератури для власного інтелектуального й духовного зростання.

Навчальні ресурси:

 • інструкції з ефективного самонавчання;

 • довідкова література, пошукові системи;

 • електронні мережеві бібліотеки.

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння:

 • презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;

 • реалізувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.

Ставлення:

 • готовність брати відповідальність за себе та інших;

 • розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.

Навчальні ресурси:

 • тексти офіційно-ділового стилю (резюме, доручення тощо), самопрезентація, зразки реклами тощо;

 • літературні твори, які містять моделі ініціативності.

8

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння:

 • аргументовано й грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань;

 • уникати дискримінації інших у процесі спілкування;

 • визначати в літературних творах суспільно-політичний контекст, актуальні соціальні проблеми та ідеї, приклади громадянських якостей в образах персонажів;

 • розвивати критичне мислення.

Ставлення:

 • усвідомлення себе громадянином України;

 • розуміння й утвердження демократичних цінностей;

 • повага до закону та правових норм, зокрема до норм українського законодавства;

 • утвердження права кожного на власну думку.

Навчальні ресурси:

 • інтерактивні технології навчання;

 • художні твори, які містять суспільні проблеми й моделі державного устрою;

 • суспільно-історичний контекст напрямів, течій, стилів, жанрів.

9

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:

 • сприймати твори літератури в контексті культури доби;

 • аналізувати та інтерпретувати літературні твори зарубіжних авторів в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей;

 • демонструвати взаємодію літератури з іншими видами мистецтва, порівнювати літературні тексти з їхнім утіленням у живописі, кіно, музиці тощо;

 • використовувати українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовираження, дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету, що є виявом загальної культури людини;

 • створювати власні тексти різних жанрів, використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби.

Ставлення:

 • любов до літератури й мистецтва як складників людської цивілізації;

 • потреба читання літературних творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним;

 • відкритість до міжкультурної комунікації;

 • стійкий інтерес до світових культурних надбань.

Навчальні ресурси:

 • твори різних видів мистецтва;

 • мистецькі проекти;

 • сайти музеїв світу.

10

Екологічна грамотність і здорове життя.

Уміння:

 • не шкодити своєю діяльністю довкіллю;

 • сприймати довкілля як життєдайне середовище;

 • дбайливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості;

 • дотримуватися здорового способу життя.

Ставлення:

 • готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього;

 • набуття знань (за допомогою художньої літератури) про цілісну картину світу та місце людини в ній;

 • опанування традицій різних народів, позитивного досвіду збереження навколишнього середовища.

Навчальні ресурси:

 • аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного спрямування;

 • усні / письмові презентації в межах дослідницьких проектів.

Предметні компетентності зумовлені специфікою навчальної галузі та шкільного предмета. Предметні компетентності, що формуються засобами зарубіжної літератури, важливі для становлення та розвитку духовно-емоційного світу учнів, їхнього світогляду, моральних цінностей, громадянських якостей.

Вивчаючи зарубіжну літературу в старшій школі, учні мають набути таких предметних компетентностей:

– розуміння літератури як невід’ємної частини національної й світової художньої культури;

– усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу та місця в системі інших видів мистецтва;

– знання літературних творів, обов’язкових для текстуального вивчення та варіативних (за вибором учителя та учнів), осягнення творів у єдності змісту та форми, виокремлення складників та художніх особливостей творів (на рівні сюжету, композиції, образів, поетичної мови, жанру тощо);

– усвідомлення ключових етапів і явищ літературного процесу різних країн, зіставлення з українським літературним процесом;

– знання основних фактів життя та творчості видатних письменників, усвідомлення їхнього внеску в скарбницю вітчизняної та світової культури;

– оволодіння передбаченими програмою літературознавчими поняттями, застосування їх під час аналізу та інтерпретації художніх творів;

– розуміння специфіки оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) та художнього перекладу твору (українською мовою);

– знання українських перекладів творів зарубіжної літератури, імен перекладачів та здобутків вітчизняної перекладацької школи;

– формування читацького досвіду та якостей творчого читача, здібності до створення усних і письмових робіт різних жанрів;

– орієнтування у царині класичної й сучасної літератури;

– порівняння літературних творів і явищ (окремих компонентів і цілісно);

– уміння оцінювати художню вартість творів, творчо-критично осмислювати їхній зміст, визначати актуальні ідеї, важливі для сучасності, тощо.Компонентами компетентностей є когнітивний (знаннєвий), діяльнісний (практико-орієнтований) та ціннісний.

Складники предметних компетентностей (предмет «Зарубіжна література»)

Знаннєвий компонент

Діяльнісний компонент

Ціннісний компонент

Учень / учениця

знає ідейно-художній зміст літературних творів у контексті розвитку культури й суспільства;

розуміє зміст прочитаного;

називає літературні факти, явища, твори, імена письменників, перекладачів тощо;

формулює визначення понять, власну думку;

записує стислу (тези) й розширену інформацію (зокрема самостійно здобуту);

пояснює літературні факти, явища, образи, теми, сюжети тощо;

наводить приклади художніх засобів у творі, літературних фактів і явищ у контексті розвитку напрямів, течій, жанрів, стилів.Учень / учениця

Розпізнає літературні факти, явища, напрями, течії, жанри, стилі;

розрізняє засоби художньої виразності, індивідуальні стилі митців;

описує персонажів, їхні риси, поведінку, умови життя, соціально-культурний контекст;

складає план (простий, складний), таблиці, будує схеми;

порівнює літературні факти, явища, сюжети, теми, образи, мотиви, засоби художньої виразності, особливості національних літератур;

аналізує літературні жанри, твори (цілісно та окремі аспекти);

класифікує літературні факти, явища, образи тощо;

характеризує образи персонажів, образ автора;

установлює зв’язки художньої літератури й культури, суспільства, науки;

визначає літературознавчі терміни й поняття, засоби художньої виразності, їхню семантику і функції в тексті;

виконує творчі роботи різних видів;

планує, прогнозує розвиток сюжетів, образів, тем, ідей тощо;

дотримується правил усного й писемного мовлення, грамотно формулює думку, позицію;

виготовляє (самостійно) продукцію, пов’язану із вивченням зарубіжної літератури (малюнок, листівка, обкладинка, буктрейлер, презентація та ін.);

уміло поводиться в різних комунікативних ситуаціях;

використовує набутий досвід вивчення зарубіжної літератури;

уміє орієнтуватися в колі класичної та сучасної літератури;

розв’язує завдання в різних життєвих ситуаціях на підставі набутого культурного досвіду.


Учень / учениця

усвідомлює значення художньої літератури для сучасної людини й суспільства;

обговорює прочитане;

критично ставиться до інформації, формує власне бачення проблем;

оцінює художню вартість творів класики й сучасності;

висловлює судження щодо прочитаних літературних творів, образів, тем, сюжетів тощо;

обстоює, аргументує власну позицію, думку;

обґрунтовує ідею, думку, гіпотезу;

узагальнює набутий культурний досвід вивчення літературних творів;

робить висновки щодо розвитку літератури в різних країнах, взаємозв’язків української та зарубіжних літератур, зв’язків літератури й мистецтва, значення української перекладацької школи в діалозі культур.Принципи укладання програми із зарубіжної літератури для 1011 класів.

У 10–11 класах розпочинається новий етап літературної освіти – творчо-критичне читання, який є логічним продовженням попередніх етапів (5–7 класи – прилучення до читання, 8–9 класи – системне читання).

Програма для 10–11 класів побудована на поєднанні таких підходів:

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільний рівень
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма з української літератури для 5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного
«Українська література» для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин...
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconЗарубіжна література проект програми для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconУкраїнська мова у 2016-2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх...
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка