Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільний рівеньСторінка1/9
Дата конвертації29.12.2017
Розмір1,17 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРОГРАМА ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 1011 КЛАСІВ

загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

Авторський колектив програми: голова – учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., ст. наук. співр. В. В. Снєгірьова, к. пед. н., доц. А. О. Мельник, к. пед. н., доц. О. В. Орлова; ст. викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж. В. Костюк, В. Г. Макаренко, Н. В. Онищенко, Н. І. Підгорна, О. В. Пітерська, Т. П. Сегеда, О. О. Семенюк, І. О. Смірнова, С. О. Тіхоненко, В. Г. Туряниця.

(Наказ МОН № 1407 від 23.10.17 http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/8227-)

Зміст


Зміст 1

Пояснювальна записка

Без книжок неможливо зберегти мир і людяність, неможливо побудувати цивілізований світ. Ернест Гемінґвей

Передача чужомовної поезії, поезії різних віків і народів рідною мовою збагачує душу цілої нації, присвоюючи їй такі форми і вирази чуття, яких вона не мала досі, будуючи золотий міст зрозуміння і спочування між нами і далекими людьми, давніми поколіннями. Іван Франко

Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. № 462), Програми із зарубіжної літератури для 5–9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (2012 зі змінами 2015–2017 рр.) та відповідно до Концепції Нової української школи (2016).

Програма створена в межах всеукраїнського Учительського проекту 2016–2017 рр., до якого долучилися передові вчителі, науковці, методисти й широка громадськість. У програмі враховано позитивний досвід програмотворення України та Рекомендації Європейської Ради.

Навчання зарубіжної літератури в школі спрямоване на досягнення мети загальної середньої освіти, яка полягає в розвиткові та соціалізації учнів, формуванні їхньої національної свідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення.Випускник середньої школи – це патріот України, який знає її історію; є носієм української культури, поважає культуру інших народів; компетентний мовець, який вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки й техніки, дотримується здорового способу життя.

Досягнення такого результату неможливе без шкільного курсу «Зарубіжна література». Разом із іншими навчальними предметами він є потужним складником духовного й соціального поступу молодого покоління українців, яке живе в глобалізованому світі й має адекватно реагувати на проблеми й виклики сучаності. Вивчення зарубіжної літератури в школі є важливим інструментом виховання громадян демократичної й незалежної України, формування в них творчого мислення, гуманістичних інтенцій, патріотизму, національної ідентичності. Курс «Зарубіжна література» в школі через українські переклади сприяє виявленню та збереженню генетичного коду нації, формуванню свідомого громадянина України, який, вивчаючи найкращі літературні взірці чужої культури, глибше пізнає й розуміє реалії своєї країни, традиції рідної культури. Завдяки читанню художніх творів різних країн і народів учням розкриваються своєрідні культурні коди розмаїтого світу, необхідні для психологічної й соціальної адаптації особистості до сучасного полікультурного суспільства.Мета вивчення зарубіжної літератури в старшій школі (гуманітарний профіль) – формування у процесі вивчення перекладних художніх творів, що належать до різних культур і традицій, молодого громадянина України, патріота свої держави з планетарним мисленням; розвиток (у процесі читацької діяльності) ключових і предметних компетентностей учнів, здатних обрати для задоволення своїх інтелектуальних, духовних, естетичних та соціальних потреб якісний твір зарубіжної літератури (у перекладі або в оригіналі), дати йому адекватну оцінку, виявити власну читацьку рефлексію; заохочення школярів до розширення кола читання, осягнення духовної цінності та осмислення поетики літературних творів різних епох і країн, поглиблення культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення ними виняткової ролі художньої літератури в сучасному світі, націєтворчої функції художнього перекладу, ролі вітчизняних майстрів перекладу в духовному поступі України; виховання в учнів поваги до культурних надбань свого та інших народів, формування творчої особистості громадянина України з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.

Основний предмет вивчення шкільного курсу «Зарубіжна література» становлять найкращі твори світового письменства в українських перекладах.Завдання вивчення зарубіжної літератури у 10 –11 класах:

 • виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, високим естетичним смаком і стійким інтересом до художньої літератури;

 • формування цілісних уявлень про закономірності перебігу літературного процесу, основні літературні епохи, напрями, течії, роди, жанри й стилі в контексті вітчизняної та світової культури;

 • увиразнення українського контексту творів зарубіжної літератури через залучення широких міжкультурних і міжлітературних зв’язків, інформацію про культурні події країни, пов’язані з літературними творами, висвітлення теми України у творчості зарубіжних письменників;

 • розвиток уміння бачити світовий контекст української літератури, її здобутки та внесок у світову культуру;

 • набуття умінь і навичок різних видів аналізу (літературних творів, явищ, художніх перекладів, а також оригіналів – за умови володіння відповідною іноземною мовою);

 • поглиблення знань із теорії літератури, використання їх у під час дослідження творів, розвиток теоретичного мислення учнів і формування навичок критичного аналізу літературних явищ;

 • формування уявлення про вітчизняну перекладацьку школу, розкриття значення перекладної літератури як могутнього чинника розвитку української нації;

 • поглиблення рівня володіння рідною мовою через сприйняття україномовних перекладів художніх творів;

 • розвиток зв’язного й філологічного (літературознавчого) грамотного мовлення (із застосуванням прикладів із художніх текстів, аргументації, елементів дискусії, самостійної оцінки прочитаного, науково-критичних джерел, знань з української та іноземних мов й інших гуманітарних предметів);

 • забезпечення продуктивної навчальної діяльності, що уможливлює не тільки накопичення учнями знань, умінь і навичок, але й індивідуальне сприйняття й творче осмислення літератури, формування індивідуального стилю пізнавальної діяльності;

 • оволодіння учнями елементами дослідницької діяльності й основами культури розумової праці у літературній царині (робота з літературознавчими словниками й довідниками, науково-критичними працями, укладання бібліографії, підготовка доповіді, складання тез, написання реферату, використання комп’ютера (зокрема ресурсів Інтернету) з метою здобуття та опрацювання літературної та літературознавчої інформації, участь у роботі літературно-творчих секцій МАН тощо);

 • підготовка школярів до життя в полікультурному просторі, свідомого вибору майбутньої професії і профільного навчання в галузі філології.

Вивчення зарубіжної літератури в 1011 класах забезпечує такі функції предмета:

1) пізнавально-ціннісну (пізнання людини й світу за допомогою художньої літератури, формування ціннісних орієнтирів особистості в період її становлення);

2) естетичну (розвиток цілісних естетичних уявлень про специфіку мистецтва слова й перебіг літературного процесу, естетичного смаку, умінь визначати художню цінність творів);

3) розвивальну (розвиток розумових і творчих здібностей, самостійного критичного мислення, індивідуального стилю пізнавальної діяльності, навичок роботи з книжкою, комп’ютером із метою розширення кола читання, формування культури спілкування рідною та іноземними мовами);

4) соціально-адаптаційну (соціокультурна адаптація особистості до умов сучасного інформаційного суспільства);

5) виховну (виховання високих моральних і громадянських якостей, національної свідомості, відповідальності за збереження духовних надбань України й людства).

Відповідно до Концепції Нової української школи учні загальноосвітніх навчальних закладів мають не тільки опанувати зміст дисциплін, а передовсім набути необхідних для життя в суспільстві умінь і навичок, важливих для всебічного розвитку особистості, її подальшого становлення, морального та професійного зростання. Компетентність – це динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні освіти (Національний освітній глосарій, 2014). Компетентність – це набуті реалізаційні здатності особистості до ефективної діяльності.

Компетентнісний підхід, покладений в основу Концепції Нової української школи, полягає у підготовці учнів до сучасного життя та майбутньої діяльності, у цілеспрямованому формуванні в них ключових і предметних компетентностей.

Компетентнісний підхід забезпечує настанову не на процес навчання, а на досягнення особистого результату учня. Компетентнісний підхід кардинально змінює освітню роль учня – із реципієнта (того, хто сприймає інформацію) він перетворюється на активного учасника освітнього процесу, самостійного суб’єкта навчальної діяльності, котрий здобуває, перевіряє, обробляє та використовує інформацію. За допомогою індивідуальних зусиль і творчого пошуку учень обирає власну траєкторію не тільки в певній галузі, а й у житті. Компетентнісний підхід дає змогу сформувати творчу й активну особистість із вільною свідомістю, прагненням до постійної самоосвіти, до нових вершин у різних видах діяльності.Принципи компетентнісного підходу:

 • розширення прав і можливостей учнів у пізнавальній діяльності;

 • формування власної траєкторії навчання;

 • концентричне розширення компетентностей (крок за кроком нарощування знань, умінь, навичок);

 • зв’язок навчального процесу із сучасним життям;

 • настанова на самостійне мислення і творче самовираження учнів;

 • оцінка й самооцінка діяльності;

 • виявлення перспективи вивчення предмета;

 • систематизація, узагальнення, творче осмислення вивченого;

 • підвищення інтересу до процесу навчання;

 • стимулювання до свідомого вибору майбутньої професії;

 • формування потреби творчої реалізації в суспільстві, набуття умінь і навичок, необхідних для життя.

Ключові компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від предметної сфери, натомість важливі для успішної діяльності, подальшої реалізації особистості в житті.

Відповідно до Рекомендацій Європейської Ради засобами предмета «Зарубіжна література» мають бути сформовані такі ключові компетентності: 1) спілкування державною мовою; 2) спілкування іноземними мовами; 3) математична компетентність; 4) компетентності в природничих науках і технологіях; 5) інформаційно-цифрова компетентність; 6) уміння вчитися; 7) ініціативність і підприємливість; 8) соціальна та громадянська компетентності; 9) обізнаність та самовираження у сфері культури; 10) екологічна грамотність і здорове життя.Роль зарубіжної літератури у формуванні ключових компетентностей
Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною мовою

Уміння:

 • сприймати, розуміти, критично оцінювати, інтерпретувати інформацію державною мовою;

 • усно й письмово тлумачити поняття, розповідати про літературні факти, висловлювати думки й почуття, обстоювати погляди.

Ставлення:

 • поцінування української мови як державної – чинника національної ідентичності;

 • використання української мови у різних сферах життя;

 • розширення знань, умінь, навичок з української мови завдяки використанню ресурсів художньої літератури (текстів зарубіжних авторів в українських перекладах).

Навчальні ресурси1:

 • літературні твори зарубіжних авторів в українських перекладах;

 • монолог, діалог, дискусія, дебати.

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

 • зіставляти оригінальні тексти з українськими художніми перекладами;

 • читати й розуміти художні тексти іноземною мовою (за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі);

Ставлення:

 • усвідомлення багатства рідної мови;

 • готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур;

 • толерантність щодо різних культур і традицій.

Навчальні ресурси:

 • літературні твори (цілісно, у фрагментах) іноземними мовами (які вивчаються в школі);

 • літературні твори зарубіжних авторів у класичних і сучасних українських перекладах:

 • сайти зарубіжних письменників, літературних музеїв світу.

3

Математична компетентність

Уміння:

 • розвивати абстрактне мислення;

 • установлювати причиново-наслідкові зв’язки;

 • виокремлювати головну та другорядну інформацію;

 • формулювати визначення;

 • будувати гіпотези;

 • перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст – графік, таблиця, схема, презентація тощо).

Ставлення:

 • прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно;

 • розуміння тенденцій, закономірностей, процесів.

Навчальні ресурси:

 • схеми, таблиці, літературні мапи, презентації;

 • роздум (визначення тези, добір аргументів, наведення прикладів, формулювання висновків);

 • висунення гіпотези та її обґрунтування;

 • інтернет-ресурси.

4

Компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

 • швидко й ефективно шукати інформацію;

 • використовувати різні види читання для здобуття нових знань;

 • здійснювати пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень;

 • критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури.

Ставлення:

 • готовність до опанування новітніх технологій;

 • оперативне реагування на технологічні зміни;

 • захист природного середовища.

Навчальні ресурси:

 • інноваційні технології навчання (інтерактивні, інформаційно-комунікаційні).

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:

 • діяти за алгоритмом, складати план тексту;

 • використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань.

Ставлення:

 • задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі;

 • критичне ставлення до медійної інформації;

 • прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному інформаційному просторі.

Навчальні ресурси:

 • дописи в соціальних мережах і коментарі до них;

 • інструментальні тексти (алгоритми, інструкції тощо);

 • складання плану;

 • аналіз медіатекстів (виявлення маніпулятивних технологій).

6

Уміння вчитися

Уміння:

 • визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення;

 • планувати й організовувати власну навчальну діяльність;

 • читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо;

 • постійно поповнювати власний словниковий запас;

 • користуватися різними джерелами довідкової інформації (словники, енциклопедії, онлайн-ресурси тощо);

 • здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію;

 • застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування.

Ставлення:

 • прагнення використовувати українську мову в різних життєвих ситуаціях;

 • готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію;

 • розуміння ролі художньої літератури для власного інтелектуального й духовного зростання.

Навчальні ресурси:

 • інструкції з ефективного самонавчання;

 • довідкова література, пошукові системи;

 • електронні мережеві бібліотеки.

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння:

 • презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;

 • реалізувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.

Ставлення:

 • готовність брати відповідальність за себе та інших;

 • розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.

Навчальні ресурси:

 • тексти офіційно-ділового стилю (резюме, доручення тощо), самопрезентація, зразки реклами тощо;

 • літературні твори, які містять моделі ініціативності.

8

Соціальна та громадянська компетентності

Уміння:

 • аргументовано й грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань;

 • уникати дискримінації інших у процесі спілкування;

 • визначати в літературних творах суспільно-політичний контекст, актуальні соціальні проблеми та ідеї, приклади громадянських якостей в образах персонажів;

 • розвивати критичне мислення.

Ставлення:

 • усвідомлення себе громадянином України;

 • розуміння й утвердження демократичних цінностей;

 • повага до закону та правових норм, зокрема до норм українського законодавства;

 • утвердження права кожного на власну думку.

Навчальні ресурси:

 • інтерактивні технології навчання;

 • художні твори, які містять суспільні проблеми й моделі державного устрою;

 • суспільно-історичний контекст напрямів, течій, стилів, жанрів.

9

Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння:

 • сприймати твори літератури в контексті культури доби;

 • аналізувати та інтерпретувати літературні твори зарубіжних авторів в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей;

 • демонструвати взаємодію літератури з іншими видами мистецтва, порівнювати літературні тексти з їхнім утіленням у живописі, кіно, музиці тощо;

 • використовувати українську мову як державну для духовного, культурного й національного самовираження, дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету, що є виявом загальної культури людини;

 • створювати власні тексти різних жанрів, використовуючи відповідні зображально-виражальні засоби.

Ставлення:

 • любов до літератури й мистецтва як складників людської цивілізації;

 • потреба читання літературних творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним;

 • відкритість до міжкультурної комунікації;

 • стійкий інтерес до світових культурних надбань.

Навчальні ресурси:

 • твори різних видів мистецтва;

 • мистецькі проекти;

 • сайти музеїв світу.
10

Екологічна грамотність і здорове життя.

Уміння:

 • не шкодити своєю діяльністю довкіллю;

 • сприймати довкілля як життєдайне середовище;

 • дбайливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості;

 • дотримуватися здорового способу життя.

Ставлення:

 • готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього;

 • набуття знань (за допомогою художньої літератури) про цілісну картину світу та місце людини в ній;

 • опанування традицій різних народів, позитивного досвіду збереження навколишнього середовища.

Навчальні ресурси:

 • аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного спрямування;

 • усні / письмові презентації в межах дослідницьких проектів.

Каталог: bd
bd -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр
bd -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
bd -> Музичне культура Русі IX-XVII століття
bd -> Навчальний посібник для студентів спеціальності 02010201 «Бібліотечна справа»
bd -> Долина нарцисів: українські літературні любовні антології
bd -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
bd -> «жанрова своєрідність антиутопії у творчості джорджа орвелла: роман «1984», повість «звіроферма»
bd -> Черкашина Т. Ю
bd -> Соколовська Ю. С
bd -> Концепція І. Франка еволюції романного жанру


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільний рівень iconПрограма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рівень стандарт
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільний рівень iconПрограма з української літератури для 5 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного
«Українська література» для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин...
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільний рівень iconЗарубіжна література проект програми для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
О. В. Орлова; ст викл. О. К. Бицько, члени групи – учителі-методисти зарубіжної літератури О. В. Гученко, І. І. Звершховська, Ж....
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільний рівень iconУкраїнська мова у 2016-2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх...
Програма із зарубіжної літератури для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання профільний рівень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. − К. Ірпінь: Перун, 2005


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка