Програма навчальної дисципліни " сучасна теологія. Православна теологія" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’яСкачати 147,64 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір147,64 Kb.
ТипПрограма

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


СУЧАСНА ТЕОЛОГІЯ. ПРАВОСЛАВНА ТЕОЛОГІЯ”

    1. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки


Спеціальність 8.02030103 Богослов’я

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання 


Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія і теологія: Християнська філософія і теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської та православної релігійної філософії ХХ століття в її концепціях та основних персоналіях.

Завданням дисципліни «Релігійна філософія і теологія: Християнська філософія і теологія ХХ ст.» є знайомлення з основними концепціями, школами та мислителями католицької, православної та протестантської релігійної думки ХХ століття.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: особливості метафізики, онтології, епістемології, праксеології тієї чи іншої теологічної системи, богословів, які працювали над вирішенням тієї чи іншої теологічної проблеми, релігійних філософів та їхню інтерпретацію теологічної проблематики.

вміти: розкрити особливості релігійної філософії та теології та їх місця серед інших філософських та релігієзнавчих дисциплін; висвітлити різноманітні теологічні концепції в конфесійних межах в історичній ретроспективі; охарактеризувати проблематику християнської антропології ХХ ст. в конфесійному вимірі; формувати толерантне ставлення до різних думок та поглядів, розвивати творче й аналітичне мислення та прагнення самостійно відшукати істину.
Змістовий модуль1. «Напрями православної богословської думки ХХ ст.»

Тема 1.Православний модернізм: філософія Христоса Яннараса, Олів’є Клемана, Веніаміна Новіка.

Православна релігійна філософія Заходу. Модернізм, соціальні проблеми, теологія краси. Вирішення релігійними філософами проблем життя і смерті. Погляд на сучасну людину і її шлях: моральність, духовність. Проблеми секулярному та релігія. Православ’я та інші християнські напрями.Тема 2. Тематика богословських та філософських творів Серафима Роуза, Олександра Шмемана, Калліста Уера.

Біографія Серафима Роуза. Виклики сучасності в оцінці мислителя. Проблематика життя і смерті. Есхатологія в концепції С.Роуза. Ставлення до екуменізму.Тема 3. Олександр Мень: вчений, священик, богослов, філософ.

Біографія о. О.Меня. Тематичний спектр праць: представлення історії релігії; вирішення проблеми витоків релігії; спадщина нехристиянських релігій; постать Ісуса Христа в творі О.Меня «Син Людський». О.Мень про російську релігійну філософію.Тема 4. Інтерпретація проблем сучасності в творчості Андрія Кураєва.

Життєвий шлях А.Кураєва. Місіонер для номінальних православних та освічених. Культурологічна проблематика в концепціях мислителя. Тема екуменізму в творах Кураєва. Проблеми міжконфесійних та міжрелігійних відносин та їх осмислення А.Кураєвим.Тема 5. «Русский мир» патріарха Кирила (РПЦ) та його вплив на богословську думку сучасного православ’я.

Діяльність Патріарха Кирила (РПЦ) та його вчення «руський мир». Реакція на концепцію в українському та російському православ’ї. Опозиційні погляди.Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

заочна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. «Напрями православної богословської думки ХХ ст.»

Тема 1. Православний модернізм: філософія Христоса Яннараса, Олів’є Клемана, Веніаміна Новіка.

56

4

250

Тема 2. Тематика богословських та філософських творів Серафима Роуза, О.Шмемана, Калліста Уера.

52
250

Тема 3. Олександр Мень: вчений, священик, богослов, філософ.

50

50

Тема 4. Інтерпретація проблем сучасності в творчості Андрія Кураєва.

52

52

Усього годин


210

4

4202

Самостійна робота

Написання рефератів 1. «Теологія чорних»: концепції, персоналії.

 2. Взаємовідношення релігії та культури в новітню епоху (Жак Марітен «Релігія і культура».

 3. Вирішення проблеми походження релігії і релігій в творах О.Меня.

 4. Культура і етика в інтерпретації Альберта Швейцера.

 5. Медитація і молитва в творі Бондхоффера «Час мовчати».

 6. Місце Церкви в суспільстві в концепції К.Барта.

 7. Наука та релігія в творчості Тейяра де Шардена.

 8. Постать Ісуса Христа в творі О.Меня «Син Людський».

 9. Постулати радикальної теології або теології смерті Бога.

 10. Проблема віри в неотомізмі (Символ віри» Жак Мартен, «Віра та розум» Іван Павло ІІ).

 11. Проблематика творів «Філософ і теологія» та «Бог і філософія» Етьєна Жільсона.

 12. Проблематика твору Р.Нібура «Досвід інтерпретації християнської етики.

 13. Р.Нібур «Радикальний монотеїзм та західна культура»: розуміння поняття віри (одкровення і віра, віра в особистість.

 14. Р.Нібур про п’ять типів взаємовідношень християнства (Христа) і культури.

 15. Релігійний характер «глибинного філософського світо­гляду» А Швейцера.

 16. Сутність людського життя. Проблема людської суб'єктивності як «благоговіння перед життям» (за творчістю А.Швейцера).

 17. Теологія надії та її основні представники.

 18. Трансформація соці­альної філософії католицизму в "теологію земних реальностей".

 19. Характеристика «Біблійної теології».

 20. Швейцар про цілісність людини та цілісність культури.

Індивідуальні завдання

 1. Груповий проект – курс ділиться на 3 групи, кожна з яких готує презентацію-проект «Католицька/протестантська/православна філософія і теологія ХХ ст..: школи, напрями, персоналії».

 2. Груповий проект «Цитатник», презентація.

 3. Брейн-ринг «Постаті католицької/протестантської/православної філософії і теології ХХ ст.»

Методи навчання

Лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, що включає роботу з теологічними та філософськими джерелами, виконання творчих завдань та проектів.Передумови: студенти повинні володіти знаннями з історії релігії, історії філософії, релігієзнавства, філософії релігії, знати віроповчальні та теологічні тексти, уміти використовувати герменевтичний метод.

Методи контролю

Об’єктом рейтингового оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого перевіряється під час поточного (усне опитування, виступи, доповіді під час семінарських занять, написання есе, рефератів) та підсумкового контролю (залік).


Варіант 1

1. Філософська проблематика неотомізму.

2. Академічна апологетика К.Льюїса.
Варіант 2


 1. А.Кураєв про релігійні теми в кінематографі.

 2. Виклики сучасності і відповідь на них православ’я в творчості С.Роуза.

Варіант 3  1. Соціальна тематика в творчості Веніаміна Новика.

  2. Християнство та культура в творі Р.Нібура.

Варіант 4

1. Екуменізм у творах С.Роуза та А.Кураєва.

2. Проблематика творів Кароля Войтили.


Варіант 5

1. Йосиф Рацингер про цінності сучасного та місце релігії в секулярному світі.

2. Богослов’я краси О.Клемана.
Варіант 6

1. Есхатологічна проблематика в творчості Христоса Яннараса.

2. Тейярдизм та його вплив на католицьку і протестантську думку.

Варіант 7

1. Творчість О.Меня.

2.Ліберальна католицька філософія Г.Кюнга.

Варіант 8

1.Значення поглядів К.Ранера для сучасної католицької філософії.

2. Вирішення проблем смерті в сучасній православній філософії.
Варіант 9

1.Основні теми «теології революції».

2. Не ортодоксія і творчість Карла Барта.

Варіант 10

1.Проблеми віри і розум уму в сучасній інтерпретації католицької думки.

2. Роль релігії (православ’я) в секуляризованому світі в творах православних мислителів.

Варіант 11

1.Православна ліберальна філософія.

2.Вирішення проблеми страждання в творчості К.Льюїса.

Варіант 12

1.Християнська етика та її роль у секуляризованому суспільстві (за творами Р.Нібура).

2. Образ Ісуса з Назарета в творчості О.Меня.


Варіант 13

1.Олів’є Клеман про церкву в суспільстві.

2. «Безрелігійне християнство» Д.Бондхоффера.
Варіант 14

1.Проблема «мовчання» в релігійному досвіді людини (за творами Д.Бондхоффера).

2. Оцінка сучасного православ’я в творах А.Кураєва.
Варіант 15

1.Церква та суспільство в творах К.Барта.

2. Співвідношення віри та науки в творчості О.Меня.
Варіант 16

1. «Розумне та логічне» християнство в концепції К.Льюїса.

2.О.Клеман про релігійну естутику.

Варіант 17

1.Есхатологічна проблематика в православній філософії.

2.Сучасна людина і віра в релігійній філософії ХХ ст.

Варіант 18

1.Р.Бультман про керигму.

2.Християнство та демократія у концепції В.Новика.

Варіант 19

1.Х.Яннарас про православний традиціоналізм у контексті сучасного світу.

2. Проблематика творів братів Нібурів.


Варіант 20

1.Вирішення проблеми свободи в сучасній православній філософії.

2.Співвідношення віри і розуму в творчості Кароля Войтили.
Варіант 21

1.Людина – Бог – Церква в концепції К.Войтили.

2.Проблема сучасної православної релігійності та віри у філософській думці А.Кураєва.

Варіант 22

1.Історизм творів О.Меня.

2.Проблема пацифізму та її вирішення в концепції Р.Нібура.

Варіант 23

1.Життя та погляди Мартіна Лютера Кінга та Матері Терези в контексті «теології революції».

2.Сучасні протестантські школи та напрямки філософської думки.

Варіант 24

1. Сенс людських страждань у творі К.Льюїса.

2.Проблема метафізичного Бога у концепції К.Барта.


Варіант 25

1.В.Новік про місце церкви в суспільстві.

2.Новітні релігійні рухи та їх інтерпретація С.Роузом.

Варіант 26

1.Есхатологічна проблематика в інтерпретації православної та католицької філософії.

2.вирішення проблеми смерті в творчості С.Роуза.


Варіант 27

1.Місце релігії в секуляризованому світі в сучасному трактуванні православної філософії.

2. Г.Кюнг та його пропозиції оновлення та реформування католицької церкви.
Варіант 28

1.К.Войтила про людину і Бога.

2.Християнство і культура в творі Р.Нібура.

Варіант 29

1.А.Кураєв про місіонерство церкви.

2.Поняття «одкровення» в протестантській філософії.

Варіант 30
1.Розуміння екуменізму в творчості С.Роуза.

2.Сенс життя людини в концепціях сучасної православної філософії..Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

91 – 100

А

відмінно

зараховано83-90

В

добре

76-82

С

61-75

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Рекомендована література

Базові джерела

Усі джерела для підготовки на семінарські заняття є в вільному доступі в мережі Інтернет: http://krotov.info/, http://www.gumer.info/Католики

1. Іван Павло ІІ. Переступити поріг надії.

2. Йосиф Рацінгер. Цінності в часи перемін: Долання майбутніх викликів.

Ісус із Назарета.Православні

3. Яннарас Христос. Віра церкви. О православном традиционализме.

Эсхатология: конец времени или свобода от времени?4. Клеман Оливье. Истоки. Отблески света: православное богословие красоты.

5. Мень Александр. Син Людський.

6. Роуз Серафим. Православие и религия будущего. Душа после смерти.

Будущее России и конец мира.

7. Новик Вениамин. Православие. Христианство. Демократия.

8. Шмеман Олександр. Цикл бесед о христианском понимании смерти.

Можно ли верить, будучи цивилизованным? Таинство и символ. Литургия и эсхатология.9. Кураев Андрей. Вызов экуменизма. Кино: перезагрузка богословием. Оккультизм в православии. Христианство на пределе истории. О нашем поражении. Мастер и Маргарита: за Христа или против? Как относится к исламу после Беслана?

Протестанти

10. Барт Карл. Введение в евангелическую теологию. Христианская община и гражданская община.

11. Бондхёффер Дитрих. Хождение вслед. Сопротивление и покорность.

Время молчать. Жизнь в христианском общении12. Нибур Райнхольд. Опыт интерпретации христианской этики. Почему Церковь не стоит на позициях пацифизма

13. Нибур Ричард. Радикальный монотеизм и западная культура. Христос и общество.

14. Клайв С.Льюис. Просто христианство. Бог под судом. Страдание.

Підручники і посібники

 1. Апокалипсис смысла: Сб. работ западных философов ХХ-ХХІ в. – М.: Эксмо, 2007. – 272 с.

 2. Гренц С., Ослон Р. Богословие и богословы ХХ века. – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 520 с.

 3. История философии: Запад-Россия-Восток (книга четвёртая. Философия XXв.).- М.:'Греко-латинский кабинет' Ю.А. Шичалина, 1999.- 448с.

 4. Кюнг Г. Великие христианские мыслители. – СПб.: Алетейя, 2000. – 281 с.

 5. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія, Навч. посібник. – К., 1996. – 428 с.

 6. Хрестоматия по сравнительному богословию: Уч.пособие. – М.: Подворье Свято-Троицкой Лавры, 2005. – 847 с.

Допоміжна

 1. Аверинцев С. Миссионер для племени интеллигентов; Илюшенко В. Отец Александр Мень: жизнь и смерть во Христе; Кротов Я. Что написано топором; Петровых М. О.Александр как писатель // Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «ВЕХИ» : Режим доступу http://www.vehi.net/men/krotov2.html#_edn1.

 2. Академічне релігієзнавство: Підручник / За науковою редакцією проф. А. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.

 3. Альберт Швейцер - великий гуманист ХХ века: Воспоминания и статьи. - М.: Наука, 1970. - 240 с.

 4. Антропов, В. В. Этика и религия в «Безрелигиозном христианстве» Дитриха Бонхёффера // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. — 2005. — № 6. — С. 58—124.

 5. Барабанов, Е. В. О письмах из тюрьмы Дитриха Бонхеффера // Вопросы философии. — 1989. — № 10. — С. 106—113.

 6. Бердяев Н. Типи религиозной мисли в России. [Собрание сочинений. Т. III] - Париж: YMCA-Press, 1989. – С. 655-657.

 7. Бибихин В. Новый Ренессанс. – М.: Наука; Прогресс-Традиция, 1998. – 496 с.

 8. Бучма О. Фундаменталізм і лібералізм у сучасну епоху // Українське релігієзнавство. – 2005. - №3 (35). – С. 69-86.

 9. Вейз Дж.Э. мл. Времена постмодерна. Христианский взгляд на современную мысль и культуру. – Мн.: Фонд «Лютеранское Наследие» World Wide Printing, 2002. – 239 с.

 10. Гивишвили Г.В. Есть ли у естествознания альтернатива богу? // Вопросы философии.- 1995.- №2.- С. 46-47.

 11. Гивишвили Г.В. О “сверхсильном” антропном принципе // Вопросы философии.- 2000.- №2.- С. 43-52.

 12. Гренц С., Ослон Р. Богословие и богословы ХХ века. – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 520 с.

 13. Громадка Йозеф Лукл. Перелом в протестантской теологии. – М., 1993.

 14. Жицінський Юзеф. Бог постмодерністів: Великі питання філософії в сучасній критиці модерну. – Львів, 2004.

 15. Исаев С.А. Теология смерти (очерки протестантского модернизма). – М., 1991.

 16. Дуйкін В. Есхатологічна складова кінечної мети історії в філософії історії Тейяра де Шардена // Українське релігієзнавство. - №26. – 2003. – С. 46-55.

 17. Еремин А. О.Александр Мень. Пастырь на рубеже веков. – М.: Бумажная галерея, 2001. - 496 с.

 18. История философии : Запад-Россия-Восток : Кн. 4 : Философия XX в.- М.: 'Греко-латинский кабинет' Ю.А. Шичалина, 1999. – 448 с.

 19. История философии: Запад-Россия-Восток (книга четвёртая. Философия XXв.).- М.:'Греко-латинский кабинет' Ю.А. Шичалина, 1999.- 448с.

 20. Кирилл, митрополит. Обстоятельства нового времени: либерализм, традиционализм и моральные ценности объединяющейся Европы.- http://religion.ng.ru/confessions/1999-05-26/5.

 21. Кулагіна Г. Християнська духовність та її сучасні конструкти // Українське релігієзнавство. – 2005. - №3 (35). – С. 86-111.

 22. Лобковиц Н. Заметки о религии, теологии и религиеведении // ru.philosophy.kiev.ua/iphras/library/ruspaper/index.htm

 23. Мартинюк Е. Конвергентні процеси релігійного життя нашого часу // Українське релігієзнавство. – 2005. - №3 (35). – С. 45-54.

 24. Мень А. История религии: в 2-х кн.. Учеб.пособие. Кн..1. В поисках Пути, истины, Жизни. Кн..2. Пути християнства. – М., 1999.

 25. Митрополит Московський и Коломенський Макарик. Православно-догматическое богословие. – Т.1. – М.: Паломникъ, 1999. – 598 с.

 26. Митрополит Московський и Коломенський Макарик. Православно-догматическое богословие. – Т.12. – М.: Паломникъ, 1999. – 674 с.

 27. Назаров В. Введение в теологию: Уч.пособие. – М.: Гардарики, 2004. – 320 с.

 28. О.Славомир Ян Стасяк, о. Роберт Завіла. Основи догматичного богослов’я / Пер. Орест Старко. – Львів: Місіонер, 1997. – 306 с.

 29. Олексюк Л., Олексюк Б. Філософська заповідь Кароля Войтили // День. - № 73. – 25 квітня. – 2005.

 30. Прот. Георгій Флоровский. Пути русского богословия. – К.: Путь к истине, 1991. – 599 с.

 31. Рассел Б. Історія Західної філософії. – К., 1995. – 759 с.

 32. Саган О. Н. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. – К.: Світ знань. – 912 с.

 33. Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. - Москва, 1991.

 34. Санников С. В. Двадцать веков христианства. Второе тысячелетие: Учебное пособие по истории христианства: В 2т. – Т.2. – Одесса: Богомыслие, 2001. – 704 с.

 35. Седакова, Ольга. Дитрих Бонхёффер для нас// Континент. — 2008. — № 137.

 36. Смит Л., Рейпер В. Путешествие по миру мысли. - Киев: Свет на Востоке, 2000. – 240 с.

 37. Тарнавський І.Л. Богослов'я чи релігійна філософія? // http://www.orthodoxia.org.ua/augustinus-15.php

 38. Татаркевич В. Історія філософії: Пер. з пол. - Львів: Свічадо, 1999. - Т.3: Філософія ХІХ ст. і новітня. – 568 с.

 39. Теологический энциклопедический словарь под редакцией Уолтера Элвелла - М.: Ассоциация "Духовное возрождение" ЕХБ, 2003. - 1488 с.

 40. Угринович, Д. М. «Безрелигиозное христианство» Д. Бонхеффера и его продолжателей // Вопросы философии. — 1968. — № 2. — С. 94-102.

 41. Фролова М.Е. Пошук втрачених смислів та богослов’я Р. Бультмана // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури, – 2006. – № 54.

 42. Ясперс К. Всемирная история философии. – СПб., 2000. – 272 с.


Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма навчальної дисципліни \" сучасна теологія. Православна теологія\" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Сучасна теологія ІІ модуль: Протестантська теологія ХХ ст.» є вивчення протестантської релігійної філософії...
Програма навчальної дисципліни \" сучасна теологія. Православна теологія\" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни релігійна філософія та теологія: християнська філософія І теологія ХХ ст. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...
Програма навчальної дисципліни \" сучасна теологія. Православна теологія\" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Програма навчальної дисципліни \" сучасна теологія. Православна теологія\" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Програма навчальної дисципліни \" сучасна теологія. Православна теологія\" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Програма навчальної дисципліни \" сучасна теологія. Православна теологія\" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія
Лекційний курс побудований за проблемним І історико-хронологічним принципами. На практичні заняття виносяться теми, що, як правило,...
Програма навчальної дисципліни \" сучасна теологія. Православна теологія\" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни \" сучасна теологія. Православна теологія\" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Програма навчальної дисципліни \" сучасна теологія. Православна теологія\" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка