Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знаньСкачати 84,53 Kb.
Дата конвертації17.09.2017
Розмір84,53 Kb.
ТипПрограма


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет соціології

Кафедра теорії та історії соціології
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана


______________________


«____»_________2016 року

ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Історія соціології в Україні

для студентів


галузі знань:

0301 соціально-політичні науки

напряму:

030101 соціологія

програми:

соціологія

освітнього рівня:

бакалавр
КИЇВ – 2016
Розробники:

Червінська Т.Г., доцентка кафедри теорії та історії соціології, кандидатка соціологічних наук, доцентка

Мороз Є.О., асистентка кафедри теорії та історії соціології, кандидатка соціологічнимх наук

Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол від «____» _____________ 2016 року №___

Голова науково-методичної ради ____________________ Бугров В.А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 2016 року

© ______________, 2016 рік

© ______________, 20___ рік

© ______________, 20___ рік

ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни "Історія соціології в Україні" складена відповідно до освітньо програми підготовки фахівців галузі знань "0301 соціально-політичні науки", напряму "030101 Соціологія", програми "Соціологія" освітнього рівня "бакалавр".Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціологічні школи, напрямки, концепції, які започатковувалися та розвивалися в Україні, визначення своєрідності української національної історії соціології.

Міждисциплінарні зв’язки. Нормативна навчальна дисципліна „Історія соціології в Україні” входить до циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, стає підґрунтям для подальшого вивчення таких спеціальних дисциплін як „Сучасні класичні соціологічні теорії”, „Актуальні проблеми соціології”.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Соціокультурні та загальногуманітарні засади розвитку соціологічної думки в Україні

2. Персоналії та напрямки розвитку соціологічної думки в Україні у ХХ-ХХІ ст.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Історія соціології в Україні" є з опорою на історичні документи та твори представників української соціологічної думки поглибити соціологічні знання про історію розвитку ідей, зразки аналізу українського суспільства різних епох.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни "Історія соціології в Україні" є продовження тяглості традиції соціологічної думки в Україні, відтворення контекстів її сучасного розвитку.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: особливості розвитку української соціологічної думки; основні етапи становлення соціологічної теорії та соціологічних досліджень в Україні; суть основних концепцій та дискусій кін ХІХ-ХХІст..

вміти: працювати з бібліографією та першоджерелами, аналізувати узагальнювати, робити порівняльну характеристику персоналій, ідей та епох.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. Зокрема: лекції –20 год.. семінарські заняття – 24 год., консультації – 1 год., самостійна робота – 45 год.

  1. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит.

  2. Засоби діагностики успішності навчання Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою, що включає рейтингові бали за аудиторну роботу, самостійну роботу, модульний контроль та іспит.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Соціокультурні та загальногуманітарні засади розвитку соціологічної думки в Україні
Тема 1. Загальні особливості та передумови розвитку соціологічної думки України (4 год.)

Соціальне знання як елемент культури. Протосоціологічне і соціологічне знання як елемент соціальної науки. Історія соціологічної думки – як складовий елемент історії духовної культури українського етносу. Знання і методи ретроспективного дослідження соціальних процесів минулого. Історичні та регіональні особливості розвитку соціологічної думки в Україні. Методологічні принципи і проблеми дослідження соціологічної думки в Україні. Основні періоди історії розвитку соціологічної думки України.Тема 2. Суспільствознавчі ідеї ХVІІІ – поч.ХІХ ст. (9 год.)

Розвиток ідей просвітництва. "Історія Русів". Питання “природного права” народу на незалежність. Творчість Георгія Кониського (1715-1795). Розвиток концепції природного права, суспільного договору. Проблеми соціальної рівності людей. П.Д.Лодій про державу та її форми. Соціально-економічні і теоретичні передумови формування і розвитку української суспільної думки ХІХ ст. Критика концепції народонаселення Р.Мальтуса.Тема 3. Формування вітчизняної етносоціології та соціології літератури

(2 год.)

Проблеми державності, культури, мови українців у ХІХ ст. Відродження просвіти та самосвідомості західних українців. Соціологічні проблеми у творчості М.Зібера (1844-1888) “Нариси первісної економічної культури”. Дослідження звичаїв, побуту українського народу М.Маркевича, Т.Рильського, М.Грушевського.


Тема 4. Соціологічна проблематика у творчості Олександра Потебні (8 год.)

Міф як загальнолюдський пізнавальний процес, як етап переходу до наукового знання. Мова – інтегруючий індикатор етносу, чинник розвитку його самобутньої культури, світосприймання та менталітету. Мова як евристична діяльність.


Тема 5. Соціологія Михайла Драгоманова (6 год.)

Творча біографія і становлення наукових зацікавлень Михайла Драгоманова. Організаційна, посвітницька та громадська діяльність вченого. Драгоманов і драгоманівці. Специфіка предмету соціології та її методу у трактуванні М.Драгоманова. Сутність і значення історично-порівняльного методу в соціології, принцип багатофакторного аналізу суспільних явищ.Тема 6. Соціологічні погляди Івана Франка (8 год.)

І.Франко про предмет соціології. Місце соціології в системі наукового знання.

Розробка методології та методів соціальних досліджень. Проблеми соціальної статистики. Дослідження соціокультурних змін в Галичині. І.Франко про наукове і соціальне значення досліджень народної творчості.
Тема 7. Соціологічна концепція Богдана Кістяківського (7 год.)

Теоретичні витоки соціології Б.Кістяківського. Проблеми логіки і методології наукового пізнання. Пплюралістичність методу аналізу соціальних явищ.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Персоналії та напрямки розвитку соціологічної думки в Україні у ХХ-ХХІ ст.
Тема 8. Період формування української академічної соціології ХІХ ст. – поч. ХХ ст. (6 год.)

Передумови постання соціологічної науки в Україні (розвиток суспільствознавства та гуманітарного знання, активізація просвітницького руху)

Особливості розвитку української соціології на зламі століть.

Вплив західноєвропейської соціології (вивчення, критика, апологетика класиків соціології).

Соціополітичні чинники гальмування розвитку соціології в Україні до 1918 р.

Тема 9. Соціологічна концепція Михайла Грушевського (8 год.)

Організаційна діяльність М.Грушевського по іституціоналізації української соціологічної науки. М.Грушевський про значення етнографічних, фольклорних та інших соціокультурних матеріалів для дослідження соціологічних проблем в Україні. М.Грушевський про соціально-політичні, національно-культурні та соціальні проблеми українського народу та його історії.


Тема 10. Соціологія політики В’ячеслава Липинського (7 год.)

В.К.Липинський (1882-1931) як представник української політичної соціології. Історичний процес, механізми та провідні сили його розвитку. Роль і значення держави, політичних еліт в історичному процесі. Провід і народна маса. Роль творчої меншості в історії (“войовники”, “продуценти”, “інтелігенти”). Роль географічного фактору в історії.Тема 11. Соціологічна система Микити Шаповала (11 год.)

М.Ю.Шаповал як політичний діяч і вчений. Заснування Українського інституту громадознавства в Празі та його значення для розвитку української соціології. М.Шаповал про систему соціологічного знання та його структурні елементи. (загальна соціологія, соціографія, соціотехніка). Понятійний апарат "Загальної соціології". Суспільство та його елементи. Класифікація та визначення скупчень.

М.Шаповал про об’єктивні та суб’єктивні чинники суспільного життя.

Історичне значення праць та діяльності М.Шаповала для розвитку української соціології.Тема 12. Соціологія в Радянській Україні (4 год.)

Дискусії навколо існуючих напрямків соціології та потреб радянського суспільства. Спроба побудови соціологічних концепцій на нових засадах. Заборона соціології як “буржуазної науки”, несумісної з марксизмом. Занепад соціології в СРСР і Україні.


Тема 13. Соціологія в незалежній Україні: сучасний стан

та перспективи (8 год.)

Проблемність вітчизняної соціологічної традиції: особливості поєднання радянської та зарубіжної соціологічної теорії. Стан розвитку фундаментальних та прикладних досліджень.

Міжнародні зв’язки та проблема інтеграції української соціології у світовий контекст.

Соціологічні факультети та відділення в університетах країни. Дослідницька проблематика провідних соціологічних центрів України. Порівняння розвитку та сучасного стану соціологічної науки України та інших республік колишнього союзу.Рекомендована література

  1. Гансова Е.А. Соціологічні школи та напрямки в Україні наприкінці XIX- початку XX століть (Соціологія в Україні чи українська соціологія?): Навч. посібник / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. – О.: Астропринт, 2000. – 64с.

  2. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. пос. / Упорядники М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, А.К.Бичко. – К.: Либідь, 1993. – 560 с.

  3. Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки; Ін-т соціальних наук. – Луцьк, 1996. – 105 с.

  4. Кучерук С.С. Витоки української соціології: Навч. пос. з курсу іст. с. / Упор. Г.Радецька. – Хмельницький: НВП Евріка ТОВ, 2001. – 38 с.

  5. Піча В. М., Черниш Н. Й., Кондратик Л. Й. З історії української соціологічної думки: Матеріали до лекції з курсу "Соціологія". – Львів, 1995. – 64 с.

  6. Соціологічна думка України: Навч. посібник / М.В.Захарченко, Б В.Ф.Бурлачук, М.О.Молчанов та ін. - К.: Заповіт, 1996. - 424 с.

  7. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: навчальний словник-довідник. Укладачі В.М.Піча, Ю.В.Піча, Н.М.Хома та ін. За заг.редакцією В.М. Пічі. – К.: “Каравела”, Львів, “”Новий Світ-2000”, 2002. – 480с.Каталог: sites -> default -> files -> course -> abstract
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
abstract -> Програма навчальної дисципліни емпіричні контент-аналітичні дослідження для студентів напряму підготовки "Магістр"
abstract -> Програма навчальної дисципліни соціологія реклами для студентів спеціальності 054 «Соціологія»
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи збору соціологічної інформації для студентів напрям підготовки
abstract -> Т. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
abstract -> Робоча програма навчальної дисципліни якісні інтерв'ю в соціологічних дослідженнях для студентів
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи аналізу нечислових даних в соціології для студентів
abstract -> Програма навчальної дисципліни методи аналізу нечислових даних в соціології для студентів окр "магістр"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни політичний аналіз І прогнозування
Робоча програма “Політична влада” для студентів галузі знань 0301 “Соціально-політичні науки” напряму підготовки 030104 “Політологія”....
Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань iconПрограма навчальної дисципліни методи аналізу нечислових даних в соціології для студентів

Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...
Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань iconТ. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” для студентів окр «бакалавр» галузі знань: 0301 – Соціально-політичні...
Програма навчальної дисципліни історія соціології в Україні для студентів галузі знань iconНавчальна програма нормативної дисципліни
Розділ Предмет, наукові основи І цілі навчальної дисципліни “Історія соціології”


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка