Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовкиСторінка4/4
Дата конвертації09.03.2018
Розмір0,63 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Іспит (максимально 50 балів) студент складає під час екзаменаційної сесії письмово з наступною співбесідою. До іспиту не допускаються студенти, які протягом семестру отримали 30 і менше балів. Таким студентам виставляється оцінка «незадовільно» й надається можливість повторно скласти іспит. Результат іспиту в рейтингових балах визначається за розгорнутими письмовими відповідями на два питання екзаменаційного білету (40 балів = 20 балів х 2) і виконанням тестового завдання (10 балів).
Таблиця нарахування балів за 100-бальною шкалою

Компонент оцінювання

Максимальна кількість балів

Робота протягом семестру

50

Семінарські заняття

35

Тестування

5

Письмова робота

10

Іспит

50

Письмова відповідь

на питання екзаменаційного білету40 (20 балів х 2)

Тестування

10

Разом

1004.2. Заочна форма навчання

Підсумкове оцінювання знань і вмінь студентів відбувається під час іспиту і складається з рейтингових показників (балів) роботи протягом семестру (максимально 50 балів) та оцінки (балів) на іспиті (максимально 50 балів).


Результат роботи студента протягом семестру (максимально 50 балів) складається з двох компонентів:

 • Відвідування лекційних занять (15 балів). Передбачається, що присутність студента на кожній лекції відзначатиметься двома балами.

 • Аудиторної контрольної роботи (15 балів) за результатами лекційної частини курсу.

 • Результатів роботи під час семінарських занять (20 балів). Підсумкова кількість балів за роботу студента на семінарських заняттях визначається як середній арифметичний показник балів, що їх отримав студент за шкалою від нуля до п’яти балів на семінарських заняттях, помножений на коефіцієнт 4.


Іспит (максимально 50 балів) студент складає під час екзаменаційної сесії письмово з наступною співбесідою. До іспиту не допускаються студенти, які протягом семестру отримали 30 і менше балів. Таким студентам виставляється оцінка «незадовільно» й надається можливість повторно скласти іспит. Результат іспиту в рейтингових балах визначається за розгорнутими письмовими відповідями на два питання екзаменаційного білету (40 балів = 20 балів х 2) і виконанням тестового завдання (10 балів).
Таблиця нарахування балів за 100-бальною шкалою


Компонент оцінювання

Максимальна кількість балів

Робота протягом семестру

50

Відвідування лекцій

15

Контрольна робота

15

Семінарські заняття

20

Іспит

50

Письмова відповідь

на питання екзаменаційного білету40 (20 балів х 2)

Тестування

10

Разом

100Таблиця співвіднесення рейтингових балів

з національною шкалою оцінювання і шкалою ECTS


Кількість балів

Оцінка за національною шкалою і шкалою ECTS

90—100

«5» (відмінно); «А» (відмінно)

81—89

«4» (добре); «B» (дуже добре)

71—80

«4» (добре); «С» (добре)

61—70

«3» (задовільно); «D» (задовільно)

51—60

«3» (задовільно); «E» (достатньо)

31—50 (за результатами роботи протягом семестру)

Студент допускається до складання іспиту

0—30 (за результатами роботи протягом семестру)

«2» (незадовільно); «FX» (незадовільно)

Сума балів після складання іспиту за талонами № 1, 2

(0—50)


«2» (незадовільно); «FX» (незадовільно)

Сума балів після складання іспиту за талоном «К»

(0—50)


«2» (незадовільно);

«F» (незадовільно, без права повторного складання іспиту)

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
При оцінюванні навчальних досягнень враховується:

 • рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж періодів, найважливіших історичних подій і процесів; визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;

 • рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями;

 • рівень оволодіння практичними уміннями та навичками роботи з науковою літературою та історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення студента щодо історичної події, явища, діяча.

Всі види оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюються за критеріями, наведеними втаблиці.


Рівні навчальних досягнень

Оцінка

Критерії навчальних досягнень студентів

І. Незадовільний

2

Студент (студентка) називає декілька подій, дат, історичних постатей або історико-географічних об’єктів; вибирає правильний варіант відповіді на рівні «так – ні»; може кількома реченнями розповісти про історичну подію чи постать; впізнати її за описом; має загальне уявлення про історичну карту

ІІ. Задовільний

3

Студент (студентка) самостійно відтворює фактичний матеріал курсу; визначає окремі ознаки історичних понять; стисло характеристизує історичні постаті; встановлює послідовність подій; показує на історичній карті основні місця подій; користується за допомогою викладача наочними та текстовими джерелами історичної інформації

ІІІ. Добрий

4

Студент (студентка) послідовно і логічно відтворює навчальний матеріал теми;використовує набуті знання за аналогією; дає правильне визначення історичних понять; аналізує описані історичні факти; порівнює однорідні історичні явища; визначає причинно-наслідкові зв’язки між ними; узагальнює окремі факти і формулює висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; дає порівняльну характеристику історичних явищ; синхронізує події у межах курсу;називає дві-три позиції наукової літератури по темі; використовує історичні документи як джерело знань; аналізує зміст історичної карти

ІV. Відмінний

5

Студент(студентка) використовує набуті знання для вирішення нової навчальної проблеми; може вільно та аргументовано висловлювати власні судження; виявляє розуміння історичних процесів; робить аргументовані висновки, спираючись на широку історіографічну та джерельну базу; порівнює і систематизує дані історичних карт; синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії, уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання


5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

До засобів діагностики успішності студентів належать:1. Контрольні питання(додаток 1).

2. Тестові завдання (додаток 2).

Автор _____________________ (Качмар В.М.)


Додаток 1
Орієнтовні запитання на іспит з курсу

Історія України другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст.
1.. Геополітичне становище України у повоєнний період.

2. Україна – спів засновниця ООН. Діяльність України на міжнародній арені.

3. Депортації українського та польського населення.

4. Акція „Вісла” в політичній історії українського народу.

5. Повоєнна відбудова в Україні та її особливості.

6. Постать Йосипа Сліпого в політичній історії України.

7. Адміністративно-територіальні зміни українських земель у повоєнний період.

8. Радянізація західних областей України.

9. Українська греко-католицька Церква в повоєнний період.

10. Національний рух опору на західноукраїнських етнічних землях у другій половині 1940-х – 1950-х роках.

11. Діяльність УПА після завершення Другої світової війни.

12. Політичний портрет Романа Шухевича.

13. Голод 1946 – 1947 рр. в Україні.

14. Національно-культурне життя в Україні у повоєнний період.

15. Ідеологічний наступ сталінізму в повоєнний час. «Жданівщина».

16. Міжнародне становище України у другому повоєнному десятиріччі.

17. Політична боротьба в Україні після смерті Й. Сталіна. Л. Берія та Україна.

18. Процес десталінізації в суспільному житті України.

19. ХХ з’їзд КПРС та його наслідки для України.

20. Суспільно-політичне життя в УРСР у 1953-1956 рр.

21. Микита Хрущов: політичний портрет реформатора.

22. Включення Криму до складу України.

23. Суперечлива реформаторська діяльність М. Хрущова, її вплив на розвиток України.

24. «Відлига» в культурі та духовному житті України.

25. Зародження дисидентського руху в Україні.

26. Етносоціальні процеси та рівень життя населення України у 60 – 80-ті роки.

27. Жовтневий переворот 1964 року в СРСР та його відголос в Україні.

28. „Контрольований автономізм” в Україні за П. Шелеста.

29. Політичний портрет П. Шелеста. Його книга «Україно наша Радянська».

30. Політичний розвиток України за В. Щербицького. Посилення русифікації.

31. Реформи О. Косигіна другої половини 1960-х рр.

32. Гуманітарна наука в Україні 1965-1985 рр.

33. Опозиційний (дисидентський) рух в Україні: загальна характеристика та етапи розвитку.

34. "Шістдесятництво" як феномен українського опозиційного руху.

35. Правозахисний рух в УРСР. Українська Гельсінська група.

36. Релігійне дисидентство в Україні кінця 1950-х - першої половини 1980-х рр.

37. Характеристика курсу радянського керівництва на "перебудову". Початки "перебудови" та Україна.

38. Місце і роль гласності у контексті суспільно-політичних перетворень.

39. Чорнобильська катастрофа: суспільно-політичний аспект.

40. Розвиток процесу самоорганізації суспільства: утворення неформальних організацій в Україні.

41. Консолідація опозиційних сил, виникнення Народного руху України.

42. Студентський рух в Україні на зламі 1980-х – 1990-х рр.

43. Релігійний ренесанс. Боротьба за легалізацію УГКЦ та УАПЦ.

44. Початок формування багатопартійної системи: проблеми, характерні риси, особливості.

45. Декларація про державний суверенітет України.

46. Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 року. Проголошення Української незалежної держави.

47. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. Вибори Президента України.

48. Біловезька Угода. Утворення СНД.

49. Міжнародні відносини незалежної України на початку 90-х років.

50. Конституційний процес в Україні. Конституція України 1996 року.

51. Кримське питання. Проблема національних меншин у незалежній Україні.

52. Політичний розвиток України в період президентства Л. Кравчука.

53. Політичні партії в незалежній Україні.

54. Парламентські й президентські вибори в Україні 1994 року.

55. Вибори до Верховної Ради України 1998 р. і президентські вибори 1999 р.

56. Політична опозиція в Україні в період президентства Л. Кучми.

57. Діяльність Верховної Ради України в 1994-2002 рр.

58. Україна на початку ХХІ століття: соціально-економічні процеси.

59. Культура, освіта наука в умовах нового століття.

60. Парламентські вибори в Україні 2002 року.

61. Президентські вибори 2004 року.

62. „Помаранчева революція”: причини, хід подій, наслідки.

63. Українська революція початку ХХІ ст. Моє бачення подій.

64. Внутрішня та зовнішня політика України в період президентства В. Ющенко.

65. Соціально-економічна політика уряду Ю. Тимошенко.

66. Загострення українсько-російських взаємин. Газова криза в Україні.

67. Парламентські вибори в Україні 2006, 2007, 2014 років.

69. Революція Гідності.

70. Президентські вибори в Україні 2010, 2014 рр.

71. Військова агресія Росії проти України в 2014 р.


Оцінювання завдання. Розгорнута відповідь на запитання оцінюється максимум в 20 балів. Максимальна кількість можливо набраних балів на іспиті – 40 балів.

Додаток 2

Зразки тестових завдань
Екзаменаційне завдання з предмету Історія України др. пол. ХХ - поч. ХХІ ст.

Прізвище__________________Група____________Дата_________Варіант____1________

 1. Вкажіть, підписання якого договору 10 лютого 1947 р. стало заключним актом повоєнного врегулювання кордонів України.

 1. Радянськочехословацького договору

 2. Радянськопольського договору

 3. Радянськорумунської угоди

 4. Радянськофінської угоди

 5. Радянськонімецького договору

 1. Вкажіть, в якому році М. Хрущов поєднав дві найвищі посади в партійному та державному апаратах.

 1. 1957 р.

 2. 1958 р.

 3. 1959 р.

 4. 1960 р.

 5. 1962 р.

 1. Вкажіть, яка категорія населення в першу чергу потрапляла під реабілітацію.

 1. Розкуркулені селяни

 2. Вояки УПА

 3. Партійні, радянські та військові діячі

 4. Члени КПЗУ

 5. Інтелігенція

 1. Вкажіть, на якому з’їзді КПРС було затверджено нову програму партії і проголошено курс на розгорнуте будівництво в СРСР комуністичного суспільства.

 1. ХІХ

 2. ХХ

 3. ХХІ

 4. ХХІІ

 5. ХХІІІ

 1. Вкажіть, хто обіймав посаду Першого секретаря ЦК КПУ в 1957–1963 рр.

 1. О. Кириченко

 2. М. Підгорний

 3. П. Шелест

 4. Л. Брежнєв

 5. М. Хрущов

 6. Вкажіть українського письменникагумориста, якого 26 серпня 1946 р. газета “Правда” звинуватила в політичних помилках, відході від радянської ідеології та класових позицій.

 1. Ю. Яновський;

 2. М. Рудницький;

 3. В. Сосюра;

 4. О. Вишня;

 5. М. Рильський;

 1. Вкажіть, яку подію в радянській історії називають “тихим переворотом”.

 1. Смерть Й. Сталіна

 2. Усунення з партійнодержавних посад М. Хрущова

 3. Обрання першим секретарем ЦК КПРС Л. Брежнєва

 4. Арешт Л. Берії

 5. Обрання першим секретарем ЦК КП України М. Підгорного.

 1. Вкажіть, у якому році Л. Мельников був звільнений з посади Першого секретаря ЦК КПУ?

 1. 1953 р.

 2. 1954 р.

 3. 1957 р.

 4. 1959 р.

 5. 1964 р.

 1. Вкажіть, на період керування котрого з партійних лідерів УРСР припав найбільший розквіт українського офіційного автономізму.

 1. М. Хрущов

 2. Л. Мельников

 3. П. Шелест

 4. В. Щербицький

 5. М. Підгорний

 1. Вкажіть термін, який найбільше характеризує період політичного правління М. Хрущова.

 1. Авторитарний

 2. Олігархічний

 3. Демократичний

 4. Тиранічний

 5. Монархічний


Оцінювання завдання. Кожне запитання тесту оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість можливо набраних балів 10.
Екзаменаційне завдання з предмету Історія України др. пол. ХХ - поч. ХХІ ст.

Прізвище__________________Група____________Дата_________Варіант______2______


 1. Вкажіть, коли, на конференції у СанФранциско, делегація УРСР підписала Статут ООН.

 1. 10 січня 1946 р.

 2. 28 березея 1947 р.

 3. 29 липня 1946 р.

 4. 26 червня 1945 р.

 5. 5 лютого 1944 р.

 1. Вкажіть, який відсоток українців займав керівні посади в державних та партійних установах УРСР у 195060х рр.

 1. 33%

 2. 55%

 3. 66%

 4. 77%

 5. 88%

 1. Вкажіть, хто обіймав посаду Голови Верховної Ради УРСР у 1984–1990 рр.

 1. Д. Коротченко

 2. О. Ляшко

 3. І. Грушецький

 4. О. Ватченко

 5. В. Шевченко

 1. Вкажіть, коли В. Масол перебував на посаді Голови Ради Міністрів УРСР.

 1. 1985–1990 рр.

 2. 1986–1990 рр.

 3. 1987–1990 рр.

 4. 1988–1990 рр.

 5. 1989–1991 рр.

 1. Вкажіть, яка політична сила здобула більшість мандатів на парламентських виборах 2006 р.

 1. Партія регіонів

 2. “Блок Юлії Тимошенко”

 3. Народний союз “Наша Україна”

 4. Соціалістична партія України

 5. Комуністична партія України

 6. Вкажіть, хто керував боротьбою ОУНУПА на західноукраїнських землях у 1950–1954 рр.

 1. С. Бандера

 2. Р. Шухевич;

 3. Я. Стецько

 4. В. Кук;

 5. Т. БульбаБоровець.

 1. Вкажіть термін, якому відповідає наступне визначення: “Державна політика, спрямована на насадження російської мови, асиміляцію неросійського населення, витіснення з уживання національних мов”.

 1. Асиміляція

 2. Русифікація

 3. Колонізація

 4. Реабілітація

 5. Репатріація

 1. Вкажіть, хто обіймав посаду Голови Верховної Ради УРСР у 1954–1969 рр.

 1. Д. Коротченко

 2. О. Ляшко

 3. І. Грушецький

 4. О. Ватченко

 5. В. Шевченко

 1. Вкажіть, хто перебував на посаді Першого секретаря ЦК КПУ у 1989–1990 рр.

 1. Л. Мельников

 2. О. Кириченко

 3. В. Щербицький

 4. В. Івашко

 5. С. Гуренко

 1. Вкажіть, коли відбувся перший великий російськоукраїнський газовий конфлікт.

 1. 1999–2000 рр.

 2. 2000–2001 рр.

 3. 2003–2004 рр.

 4. 2005–2006 рр.

 5. 2007–2008 рр.Оцінювання завдання. Кожне запитання тесту оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість можливо набраних балів 10.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з дисципліни "Система технологій" напряму підготовки
Робоча програма складена на основі програми навчальної дисципліни «Системи технологій» для студентів 1-2 курсів денної та заочної...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconПрограма навчальної дисципліни історія України кінця XVIII початку ХХ століття
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconПрограма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Програма навчальної дисципліни історія України другої половиниxх- початку ХХІ століття напряму підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка