Програма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 ФілософіяСкачати 183,46 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір183,46 Kb.
ТипПрограмаРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ОСНОВИ РЕЛІГІЙНОГО ВЧЕННЯ: ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020301 Філософія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія і теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення історії російської релігійної філософії ХІХ – ХХ ст. як феномену в історії світової філософії; американської та європейської релігійної філософії ХІХ ст.

Завданням навчальної дисципліни є розкрити місце російської релігійної філософії в світовій філософській думці, зокрема:


  • висвітлити місце релігії в структурі філософської предметності;

  • з’ясувати тенденції осмислення релігії в процесі історичного розвитку російської, американської та європейської релігійної філософії;

  • викласти основні аспекти філософського тлумачення релігії та релігійних явищ і понять у концепціях російських, американських та європейських релігійних філософів, а саме – привернути увагу до таких проблем: а) чинники релігії, б) суть релігійного досвіду, в) феномен релігійної віри та світоглядні підходи до її обґрунтування чи критики, г) сутність та зв’язок релігійних свідомості і діяльності, д) проблематика віри і знання тощо.

  • висвітлити місце релігії в системі людської культури та духовності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати особливості метафізики, онтології, епістемології, праксеології філософсько-богословської системи мислителів, богословів, та їхню інтерпретацію теологічної та філософської проблематики.

вміти: розкрити особливості російської релігійної філософії та теології та їх місця серед інших філософських та релігієзнавчих дисциплін; висвітлити різноманітні філософські концепції релігійного характеру в історичній ретроспективі; охарактеризувати проблематику антропології ХХ ст. в російській, американській та європейській релігійній філософії.
Програма навчальної дисципліни

Перший змістовий модуль «Російська релігійні філософія ХІХ-ХХ ст.»
Лекція 1. Характерні риси російської філософії. Філософські погляди слов’янофілів і західників

Чотири періоди в розвитку російської релігійної філософії. Особливості російської релігійної філософії ХІХ-ХХ ст. Завдання і проблематика російської релігійної філософії. Російська релігійна філософія і сучасність. Діяльність гуртка «Товариство любомудрів» та П.Чаадаєва як предтечі західників та слов’янофілів. Філософські погляди західників. Позиція слов’янофілів, представники.Лекція 2. Філософські ідеї в творчості Ф.М.Достоєвського. Філософська концепція Володимира Соловйова

Біографія Ф.М.Достоєвського. Філософська проблематика творчості письменника. Проблематика людської свободи. Спосіб зображення героїв у романах письменника.

Поняття Ідеї, Бога, Софії у творчості Соловйова. Поняття про Царство Боже. Аналіз емпіризму та раціоналізму В.Соловйовим. Процес пізнання. Завдання і мета філософії. Розуміння мистецтва. Зло, війна, вбивство. Проблематика твору «Три розмови». М.Бердяєв, О.Лосєв, О.Мень про Соловйова. Соловйов та католицизм.
Тема 3. Філософські погляди Василя Розанова та Льва Шестова

Стилістика творів мислителя. Про проблему розуміння. Метафізика статі. Позиція щодо Церкви, християнства. Розуміння Бога В.Розановим. Сенс життя. Політичний терор очима мислителя. Творчість Розанова як об’єкт дослідження.

Біографічні детермінанти в творчості мислителя. Шестов і Ніцше, і К’єркєгор. Місце інтуїції в пізнанні. Розуміння віри. Людина в світобаченні Шестова. Проблема Бога, істини. Розуміння життя як трагедії. Людська свобода. Трактування творчості. Шестов - езцизстенціаліст?
Тема 4. Філософські погляди Лева Карсавіна й Дмитра Мережковського

Про особистість та світоглядне підґрунтя творчості Л.Карсавіна. Всеєдність. Розуміння особи. Проблема Бога. Триєдність. Розуміння історії. Розуміння Церкви, християнства. Російська ідея, правослв’я в трактуванні Карсавіна. Тема любові, смерті і жертви.

Біографія Д.Мережковського та його твори. Метафізика статі. Проблема Трійці в релігії, культурі, світі. Взаємовідношення язичництва та християнства. Розуміння християнства. Стилістика творів мислителя. Д.Мережковський як дослідницька проблема, трактування його творчості Бердяєвим, Менем та ін.
Тема 5. Філософська концепція Миколи Бердяєва

Ідея об’єктивації. Людина і Бог. Діалектика божественного та людського. Теодицея Миколи Бердяєва. Розуміння людської свободи. Культура і цивілізація. Осмислення проблеми Росії. Етичні ідеї. Смисл творчості. Смисл любові. Метафізика статі. Розуміння історичного процесу. Філософське осмислення політики.


Тема 6. Філософія Павла Флоренського й Сергія Булгакова

Буття, його типи. Всеєдність. Проблема Софії. Гносеологія Флоренського. Імяславіє. Вирішення антроподицеї. Розуміння символу.

Трактування метафізичних проблем С.Булгаковим. Релігійна свідомість. Софія. Ісус Христос і його роль. Розуміння історії. Філософське осмислення проблем російської інтелігенції. Екуменізм.
Другий змістовий модуль «Європейська релігійна філософія ХІХ ст.»

Тема 7. Романтизм і лібералізм в європейській протестантській філософії ХІХ ст.

Романтизм і лібералізм в протестантській європейській думці. Фрідріх Шлеєрмахер і його теорія іманентності Бога в релігійних почуттях. Філософія Серена К’єркєгора. Вплив на богослов’я філософії І.Канта та Гегеля. Позиція Ф.Бауера (засновника Тюбінгентської школи) та Д.Штрауса. Теорія джерел Ю. Вельхаузена. А.Рітчль та його теорія іманентності Бога в етичній культурі. Погляди А.Гарнака


Тема 8. Європейський протестантський фундаменталізм ХІХ ст.

Доктрина консервативного крила західного протестантизму. Діяльність та погляди Чарльза Сперджена.


Тема 9. Європейська католицька філософія ХІХ ст.

Філософія Д.Ньюмана. Рух ультрамонтанистів. Діяльність та богословські погляди папи Пія ІХ.


Третій змістовий модуль «Американська релігійна філософія ХІХ ст.»

Тема 10. Американська релігійна філософія ХVIII-XIX ст.

Позиція Д.Едвардса та протестантський ревівалізм у США в ХVIII-XIX ст. В.Раушенбуш та його розуміння іманентності Бога. Місце в богословському пошуку провідних протестантських університетів США.


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

заочна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7


Перший змістовий модуль «Російська релігійні філософія ХІХ-ХХ ст.»


Лекція 1. Характерні риси російської філософії. Філософські погляди слов’янофілів і західників

14

2


12

Лекція 2. Філософські ідеї в творчості Ф.М.Достоєвського. Філософська концепція Володимира Соловйова

12

12

Лекція 3. Філософські погляди Василя Розанова та Лева Шестова

12

12

Тема 4. Філософія Лева Карсавіна й Дмитра Мережковського

12

12

Тема 5. Філософська концепція Миколи Бердяєва

14

14

Тема 6. Філософська концепція Павла Флоренського й Сергія Булгакова

14

14


Другий змістовий модуль «Європейська релігійна філософія ХІХ ст.»


Тема 7. Романтизм і лібералізм в європейській протестантській філософії ХІХ ст.

16

2


14

Тема 8. Європейський протестантський фундаменталізм ХІХ ст.

16
214

Тема 9. Європейська католицька філософія ХІХ ст.

16
214


Третій змістовий модуль «Американська релігійна філософія ХІХ ст.»


Тема 10. Американська релігійна філософія ХVIII-XIX ст.

18

2


16

Усього годин


144

6

4134


Теми семінарських занять

Семінарське заняття 1. Філософська концепція Володимира Соловйова

Поняття Ідеї, Бога, Софії. Поняття про Царство Боже. Аналіз емпіризму та раціоналізму В.Соловйовим. Процес пізнання. Завдання і мета філософії. Розуміння мистецтва. Зло, війна, вбивство. Проблематика твору «Три розмови». М.Бердяєв, О.Лосєв, О.Мень про Соловйова. Соловйов та католицизм.Література

 1. Алексеев П.В. Философы Росии ХІХ-ХХ вв. Биографии, идеи, труды. – М.: Академический проект, 2002. – 1152 с.

 2. Бердяєв Н. Основная идея Вл.Соловьова. – Режим доступу: http://www.vehi.net/berdyaev/soloviev2.html.

 3. Зеньковский В.В. История русской философии. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 4. Лосев А.Ф. Творческий путь Владимира Соловьева. – Режим доступу: http://www.vehi.net/berdyaev/soloviev2.html.

 5. Мень А. Русская религиозная философия: Лекции. – М.: Храм святых бессеребренников Косьмы и Дамиана в Шубине, 2003. – 280 с.

 6. Соловьев Вл. Смысл любви. – К.: Лыбидь-Аски, 1991. – 64 с.

 7. Соловьев Вл. Три разговора. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 8. Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. Соловьева. – Режим доступу: http://www.vehi.net/berdyaev/soloviev2.html.

 9. Яковенко Б. В. История русской философии. - М.: Республика, 2003.


Семінарське заняття 2. Філософські погляди Василя Розанова

Стилістика творів мислителя. Про проблему розуміння. Метафізика статі. Позиція щодо Церкви, християнства. Розуміння Бога В.Розановим. Сенс життя. Політичний терор очима мислителя. Творчість Розанова як об’єкт дослідження.Література

 1. Алексеев П.В. Философы Росии ХІХ-ХХ вв. Биографии, идеи, труды. – М.: Академический проект, 2002. – 1152 с.

 2. Грякалова Н. Ю. Гендерный проект В. В. Розанова и «русская идея» // Грякалова Н. Ю. Человек модерна: Биография — рефлексия — письмо. - СПб., 2008, С. 120—130.

 3. Зеньковский В.В. История русской философии. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 4. Лебедева В. Г. Феномен «панэвтихизма» в концепции Василия Розанова // Лебедева В. Г. Судьбы массовой культуры России. Вторая половина XIX-первая треть XX века. — СПб., 2007, С. 136—140.

 5. Розанов В. Опавши листья // Уединенное: Сборник. – М.: Эксмо, 2006. – С. 473-834.

 6. Яковенко Б. В. История русской философии. - М.: Республика, 2003.


Семінарське заняття 3. Філософія Льва Шестова

Біографічні детермінанти в творчості мислителя. Місце інтуїції в пізнанні. Розуміння віри. Людина в світобаченні Шестова. Проблема Бога, істини. Розуміння життя як трагедії. Людська свобода. Трактування творчості. Шестов - езцизстенціаліст?Література

 1. Шестов Л. Апофеоз безпочвенности. – М.: ООО «Из-во АСТ», 2004. – 221 с.

 2. Шестов Л. И. Откровения смерти // На весах Иова. – М.: ООО «Из-во АСТ»; Харьков: Фолио, 2001. – С. 25-166.

 3. Поляков С. Лев Шестов: философия для не боящихся головокружения. – Режим доступу: http://www.1september.ru/ru/his/99/contents24.htm

 4. Бердяєв Н. Основная идея философии Льва Шестова // Типы религиозной мысли в России: Собр. соч. - Париж: YMCA-Press, 1989. - Т. III. - С. 407-411.


Семінарське заняття 4. Філософські погляди Лева Карсавіна й Дмитра Мережковського

Л.Карсавін і його розуміння всеєдності. Розуміння особи. Проблема Бога. Триєдність. Розуміння історії. Розуміння Церкви, християнства. Російська ідея, православ’я в трактуванні Карсавіна. Тема любові, смерті і жертви.

Метафізика статі Д.Мережковського. Проблема Трійці в релігії, культурі, світі. Взаємовідношення язичництва та християнства. Розуміння християнства. Стилістика творів мислителя.

Література


 1. Андрущенко Е. Взгляд, обращенный назад // Мережковский Д. Тайна Трех: Египет – Вавилон. – М.: Эксмо, 2005. – С. 8-49.

 2. Андрущенко Е. Пророческая книга // Мережковский Д. Тайна Запада: Атлантида – Европа. – М.: Эксмо, 2007. – С. 3-12.

 3. Андрущенко Е. Самая большая боль в жизни // Мережковский Д. Иисус Неизвестный. – М.: Эксмо, 2007. – С. 3-9.

 4. Бердяев Н. Новое христианство. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 5. Бердяев Н. О «двух тайнах» Мережковского. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 1. Карсавин Л. Saligia. Noctes Petropolitanae. – М.: ООО «Из-во АСТ», 2003. – 237 с.

 2. Лосский Н. О. История русской философии. - М.: Советский писатель, 1991.

 1. Мень А. Русская религиозная философия: Лекции. – М.: Храм святых бессеребренников Косьмы и Дамиана в Шубине, 2003. – 280 с.

 2. Мережковский Д. Иисус Неизвестный. – М.: Эксмо, 2007. – 752 с.

 3. Мережковский Д. Лица святых от Иисуса к нам. – М.: ООО «Из-во АСТ»; Харьков: Фолио, 2000. – 496 с.

 4. Мережковский Д. Тайна Запада: Атлантида – Европа. – М.: Эксмо, 2007. – 670 с.

 5. Мережковский Д. Тайна Трех: Египет – Вавилон. – М.: Эксмо, 2005. – 558 с.

 1. Хоружий С.С. Жизнь и учение Льва Карсавина / После перерыва. Пути русской философии. - С-П., Алтейя, 1994.


Семінарське заняття 5. Філософська концепція Миколи Бердяєва

Ідея об’єктивації. Людина і Бог. Діалектика божественного та людського. Теодицея Миколи Бердяєва. Розуміння людської свободи. Культура і цивілізація. Осмислення проблеми Росії. Етичні ідеї. Смисл творчості. Смисл любові. Метафізика статі. Розуміння історичного процесу. Філософське осмислення політики.Література

 1. Алексеев П.В. Философы Росии ХІХ-ХХ вв. Биографии, идеи, труды. – М.: Академический проект, 2002. – 1152 с.

 2. Бердяев Н. О достоинстве христианства и недостоинстве христиан. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 3. Бердяев Н. Смысл истории. – М.: Мысль, 1990. – 175 с.

 4. Бердяєв Н. Философия свободы. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 5. Мень А. Русская религиозная философия: Лекции. – М.: Храм святых бессеребренников Косьмы и Дамиана в Шубине, 2003. – 280 с.

 6. Яковенко Б. В. История русской философии. - М.: Республика, 2003.Семінарське заняття 6. Філософська концепція Павла Флоренського та Сергія Булгакова

Буття, його типи за П.Флоренським Всеєдність. Проблема Софії. Гносеологія Флоренського. Імяславіє. Вирішення антроподицеї. Розуміння символу.

Трактування метафізичних проблем С.Булгаковим. Релігійна свідомість. Софія. Ісус Христос і його роль. Розуміння історії. Філософське осмислення проблем російської інтелігенції. Екуменізм.

Література


 1. Булгаков С. Una Sancta: Основания экуменизма. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 2. Булгаков С. Православие. – М.: ООО «Из-во АСТ», 2003. – 365 с.

 3. Лосский Н. О. История русской философии. - М.: Советский писатель, 1991. – 480 с.

 4. Лосский Н. О. История русской философии. - М.: Советский писатель, 1991. – 480 с.

 5. Мень А. Русская религиозная философия: Лекции. – М.: Храм святых бессеребренников Косьмы и Дамиана в Шубине, 2003. – 280 с.

 6. Мень А. Русская религиозная философия: Лекции. – М.: Храм святых бессеребренников Косьмы и Дамиана в Шубине, 2003. – 280 с.

 7. Флоренский П. Вопросы религиозного самопознания. – М.: ООО «Из-во АСТ», 2004. – 235 с.

 8. Флоренский П. Иконостас // Имена: Сочинения. – М.: Эксмо, 2006. – С. 323-432.


Семінарське заняття 7. Романтизм і лібералізм в європейській протестантській філософії ХІХ ст.

Фрідріх Шлеєрмахер і його теорія іманентності Бога в релігійних почуттях. Філософія Серена К’єркєгора. Вплив на богослов’я філософії І.Канта та Гегеля. Позиція Ф.Бауера (засновника Тюбінгентської школи) та Д.Штрауса. Теорія джерел Ю. Вельхаузена. А.Рітчль та його теорія іманентності Бога в етичній культурі. Погляди А.Гарнака.Література

 1. Гренц С., Ослон Р. Богословие и богословы ХХ века. – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 520 с.

 2. Керкегор С. Несчастнейший. – М.: ББИ, 2007. – 368 с.


Семінарське заняття 8. Європейський протестантський фундаменталізм ХІХ ст.

Доктрина консервативного крила західного протестантизму. Діяльність та погляди Чарльза Сперджена.Література:

 1. Гренц С., Ослон Р. Богословие и богословы ХХ века. – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 520 с.

 2. Проповіді Ч.Сперджена.

 3. Санніков С.В. Огляд історії християнства. — К., 2007. — 720с.


Семінарське заняття 9. Європейська католицька філософія ХІХ ст.

Філософія Д.Ньюмана. Рух ультрамонтанистів. Діяльність та богословські погляди папи Пія ІХ.Література:

 1. Гренц С., Ослон Р. Богословие и богословы ХХ века. – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 520 с.

 2. Ньюман Д. Грамматика согласия. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 3. Проповіді Ч.Сперджена.

 4. Санніков С.В. Огляд історії християнства. — К., 2007. — 720с.


Семінарське заняття 10. Американська релігійна філософія ХVIII-XIX ст.

Позиція Д.Едвардса та протестантський ревівалізм у США в ХVIII-XIX ст. В.Раушенбуш та його розуміння іманентності Бога. Місце в богословському пошуку провідних протестантських університетів США.Література:

 1. Гренц С., Ослон Р. Богословие и богословы ХХ века. – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 520 с.

 2. Ньюман Д. Грамматика согласия. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 3. Санніков С.В. Огляд історії християнства. — К., 2007. — 720с.

 4. Эдвардс Д. Грешники в руках разгневанного Бога. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 5. Эдвардс Д. Религиозные чувства. – Ровно: Приди и помоги, 2006. – 432 с.


Самостійна робота

Написання дослідницьких робіт

1. Назвіть та охарактеризуйте чотири періоди в історії розвитку російської релігійної філософії.

2. Філософсько-релігійне трактування свободи людини в творчості Ф.М.Достоєвського.

3. Розкрийте розуміння В.Розановим Бога, Церкви, християнства.

4. Визначте поняття Софії за Вол.Соловйовим.

5. Охарактеризуйте основні ідеї твору Вол.Соловйова «Читання про Боголюдство».

6. Опишіть трактування проблеми теодицеї М.Бєрдяєвим.

7. Охарактеризуйте твір М.Бєрдяєва «Про достоїнство християнства і негідність християн».

9. Охарактеризуйте основні теми філософсько-релігійної творчості Д.Мережковського.

10. Окресліть змістовне наповнення європейської протестантської філософії ХІХ ст.

11. Охарактеризуйте тематичне поле католицької філософії ХІХ ст.

12. Визначте роль протестантських навчальних закладів США в виробленні відповіді європейській протестантській ліберальній думці.


Індивідуальні завдання

Написання філософського есе. На основі прочитання творів релігійної філософії студент пише власний філософський роздум на тему, яку він обирає індивідуально.


Методи навчання

Лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, що включає роботу з філософськими джерелами, індивідуальна робота – написання філософського есе.Передумови: студенти повинні володіти знаннями з історії релігії, історії філософії, релігієзнавства, філософії релігії, знати віроповчальні та теологічні тексти, уміти використовувати герменевтичний метод.

Методи контролю

Об’єктом рейтингового оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого перевіряється під час поточного (усне опитування, виступи, доповіді під час семінарських занять, написання есе, рефератів) та підсумкового контролю (іспит).


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

91 – 100

А

відмінно

зараховано83-90

В

добре

76-82

С

61-75

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Рекомендована література

Базова

 1. Бердяев Н. О достоинстве христианства и недостоинстве христиан. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 2. Бердяев Н. Смысл истории. – М.: Мысль, 1990. – 175 с.

 3. Бердяєв Н. Философия свободы. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 4. Булгаков С. Una Sancta: Основания экуменизма. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 5. Булгаков С. Православие. – М.: ООО «Из-во АСТ», 2003. – 365 с.

 6. Карсавин Л. Saligia. Noctes Petropolitanae. – М.: ООО «Из-во АСТ», 2003. – 237 с.

 7. Керкегор С. Несчастнейший. – М.: ББИ, 2007. – 368 с.

 8. Мережковский Д. Иисус Неизвестный. – М.: Эксмо, 2007. – 752 с.

 9. Мережковский Д. Лица святых от Иисуса к нам. – М.: ООО «Из-во АСТ»; Харьков: Фолио, 2000. – 496 с.

 10. Мережковский Д. Тайна Запада: Атлантида – Европа. – М.: Эксмо, 2007. – 670 с.

 11. Мережковский Д. Тайна Трех: Египет – Вавилон. – М.: Эксмо, 2005. – 558 с.

 12. Ньюман Д. Грамматика согласия. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 13. Розанов В. Опавшие листья // Уединенное: Сборник. – М.: Эксмо, 2006. – С. 473-834.

 14. Соловьев Вл. Смысл любви. – К.: Лыбидь-Аски, 1991. – 64 с.

 15. Соловьев Вл. Три разговора. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 16. Флоренский П. Вопросы религиозного самопознания. – М.: ООО «Из-во АСТ», 2004. – 235 с.

 17. Флоренский П. Иконостас // Имена: Сочинения. – М.: Эксмо, 2006. – С. 323-432.

 18. Шестов Л. Апофеоз безпочвенности. – М.: ООО «Из-во АСТ», 2004. – 221 с.

 19. Шестов Л. И. Откровения смерти // На весах Иова. – М.: ООО «Из-во АСТ»; Харьков: Фолио, 2001. – С. 25-166.

 20. Эдвардс Д. Грешники в руках разгневанного Бога. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 21. Эдвардс Д. Религиозные чувства. – Ровно: Приди и помоги, 2006. – 432 с.

Допоміжна

 1. Алексеев П.В. Философы Росии ХІХ-ХХ вв. Биографии, идеи, труды. – М.: Академический проект, 2002. – 1152 с.

 2. Андрущенко Е. Взгляд, обращенный назад // Мережковский Д. Тайна Трех: Египет – Вавилон. – М.: Эксмо, 2005. – С. 8-49.

 3. Андрущенко Е. Пророческая книга // Мережковский Д. Тайна Запада: Атлантида – Европа. – М.: Эксмо, 2007. – С. 3-12.

 4. Андрущенко Е. Самая большая боль в жизни // Мережковский Д. Иисус Неизвестный. – М.: Эксмо, 2007. – С. 3-9.

 5. Бачинин В.А. Религиозная философия. Малая христианская энциклопедия. – Том 1. – СПб., 2003. – 360 с.

 6. Бердяев Н. Русская идея. Судьба России. - М.: ООО "Издательство В. Шевчук", 2000.

 7. Бердяев Н.А., Булгаков С. Н., Гершензон М. О., Изгоев А. С., Кистяковский Б. А.ч, Струве П. Б. Вехи: сб. ст. о рус. интеллигенции / М. О. Гершензон (сост.и авт.предисл.)Д.Н. Бакун ([вступ.ст.]) — М. : Грифон, 2007. — 269с.

 8. Гренц С., Ослон Р. Богословие и богословы ХХ века. – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 520 с.

 9. Зеньковский В.В. История русской философии. – Режим доступу: http://www.krotov.info/

 10. Лосский Н. О. История русской философии. - М.: Советский писатель, 1991.

 11. Мень А. Русская религиозная философия: Лекции. – М.: Храм святых бессеребренников Косьмы и Дамиана в Шубине, 2003. – 280 с.

 12. Русская философия: Имена, учения, тексты / Состав. Н.В.Солнцев. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 496 с.

 13. Санніков С.В. Огляд історії християнства. — К., 2007. — 720с.

 14. Шпет Г. Очерки развития русской философии. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991.

 15. Яковенко Б. В. История русской философии. - М.: Республика, 2003.


Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія iconПрограма навчальної дисципліни релігійна філософія та теологія: християнська філософія І теологія ХХ ст. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...
Програма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія iconПрограма навчальної дисципліни " сучасна теологія. Православна теологія" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...
Програма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія iconМетодичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни
«Історія української філософії» для студентів очної І заочної форми навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки...
Програма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія iconПрограма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Сучасна теологія ІІ модуль: Протестантська теологія ХХ ст.» є вивчення протестантської релігійної філософії...
Програма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія iconПрограма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Програма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Програма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Програма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Програма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія iconПрограма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка