Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврСкачати 75,83 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір75,83 Kb.
ТипПрограма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-3.03


Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (1 ЧВЕРТЬ ХХ СТ.)Програма


навчальної дисципліни

підготовки ___бакалавр___________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму: 6.020303 Філологія

(шифр і назва напряму)

спеціальності: Українська мова і література.

(шифр і назва спеціальності)
(Шифр за ОПП________)

2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Бердянський державний педагогічний університет

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: канд. філол. н., доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Коркішко В.О.

Обговорено та рекомендовано Вченою радою Бердянського державного педагогічного університету


“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Історія російської літератури (1 чверть ХХ ст.)” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр спеціальності “Українська мова і література”.Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфіка історико-літературного процесу Росії кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття.

Міждисциплінарні зв’язки:

 • Історія давньої української літератури.

 • Історія української літератури XIХ століття.

 • Історія давньоруської та російської літератури XVIII століття.

 • Історія російської літератури ХІХ століття.

 • Історія зарубіжної літератури (античність, література Середньовіччя та епохи Відродження, Просвітництва тощо).

 • Вступ в літературознавство (аналіз літературного твору, літературні напрямки і течії).

 • Фольклор.

 • Сучасна російська мова (стилі мовлення, мовні художні засоби).

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Судьба реализма в эпоху модерна. Неореализм.

 2. Художественные особенности поэзии «Серебряного века».

 3. Специфика русской модернистской прозы начала ХХ века.

 4. Развитие сатирического жанра в эпоху Модерна.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Історія російської літератури (1 чверть ХХ ст.” є вивчення студентами-філологами історії літератури Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття: від критичного реалізму до ствердження реалістичної літератури та появи модернізму. Окреслення специфіки російського літературного процесу, ознайомлення з основними етапами та письменниками Росії першої чверті ХХ століття.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія російської літератури (1 чверть ХХ ст.” є вивчення студентами методології пізнання закономірностей літературного процесу.; прищепити навички літературознавчого аналізу, що необхідні студентам-філологам; прищепити навички самостійної роботи з художніми творами та критичною літературою; активізувати творчу активність студентів, прищепити уміння ставити проблемні запитання, зіставляти твори російської, української та зарубіжної літератур, аналізувати художні твори у контексті літературного процесу епохи; розвивати естетичний смак студентів, сприяти розширенню діапазону їхніх художніх інтересів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :


 • особливості художньої літератури як виду мистецтва;

 • основні тенденції розвитку російської літератури, дискусійність цього питання, найважливіші факти літературного процесу;

 • найважливіші відомості про творчі методи й літературні напрями, різні погляди дослідників на явища літератури;

 • основні етапи життєвого й творчого шляху найбільш видатних письменників;

 • місце та значення найвизначніших творів у доробку письменника та в літературному процесі загалом;

 • оцінку вивчених творів у літературознавчих дослідженнях та критичних статтях;

 • місце російського письменства в загальноєвропейському літературному процесі.

вміти :

 • робити аналітичний огляд літературно-критичних статей та досліджень щодо творчості письменників та літературного процесу взагалі;

 • виявляти основні проблеми у творі, що вивчається;

 • з’ясовувати взаємозв’язок між подіями певної епохи, світоглядом і творчістю письменника;

 • виявляти найхарактерніші ознаки творчих методів та напрямів;

 • зіставляти різні погляди в ході полеміки, виявляти здатність доводити свої твердження, власну думку;

 • користуватися довідковими джерелами, зокрема, літературними енциклопедіями та словниками літературознавчих термінів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин / 2 кредити ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Судьба реализма в эпоху модерна. Неореализм. Литературная и художественная жизнь россии рубежа веков и начала ХХ столетия. Писатели «среды» и «знания». С.И. Гусев-Оренбургский, Е.Н. Чириков, Н.Г. Гарин-Михайловский, И.С. Шмелев, С.С. Юшкевич и др. Проблема натурализма в литературе 1900-х годов. Творчество А.И. Куприна, И.Л. Бунина, В.В. Вересаева, Максима Горького, А.С. Серафимовича. Творческий путь А.Н. Толстого.
Змістовий модуль 2. Художественные особенности поэзии «Серебряного века». Формирование модернистских течений в русской литературе. Философско-эстетические установки новых течений. Символизм: эстетическая платформа, художественные особенности, манифест, представители. Творчество старших символистов (Д. Мережковский, И. Анненский, К. Бальмонт, З. Гиппиус). Младосимволизм (А. Блок, Андрей Белый, Вяч. Иванов). Кризис символизма. Новые течения в модернистской литературе: акмеизм, футуризм, имажизм. Поэты вне литературных групп и течений (М. Волошин, М. Цветаева).
Змістовий модуль 3. Специфика русской модернистской прозы начала ХХ века. Творчество Б.Пастернака. Роман «Доктор Живаго». Реализм и импрессионизм в творчестве Б. Зайцева. Реализм и экспрессионизм в прозе и драматургии Л. Андреева. «Сновидческий» метод письма как итог творческих исканий А. Ремизова.
Змістовий модуль 4. Развитие сатирического жанра в эпоху Модерна. Творчесто И. Бабеля. Художественные особенности «Одесские рассказы». Поэзия и проза «Сатириконцев». Саша Черный, Теффи, А. Аверченко.

3. Рекомендована література


Базова

 1. История русской литературы XIX – начала XX века: Библиографический указатель-Общая часть / Под ред. К.Д. Муратовой. – СПб., 1993.

 2. История русской литературы. XX век. Серебряный век/Под ред. Ж. Нива, И. Сермана, В. Страда, Е. Эгкинда. – М., 1995.

 3. Кулешов Ф.И. Лекции по истории русской литературы конца XIX – начала XX века. – Минск, 1976.

 4. Кулешов Ф.И. Лекции по истории русской литературы конца XIX – начала XX века. – Минск, 1980. – Ч. 2.

 5. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX – начала XX века: Учеб. –4-е изд., доп. и перераб.– М.: Высш. шк.; Изд. центр Академия, 2000.– 432 с.

Допоміжна 1. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX –начала XX века. –М., 1991.

 2. Пойман Аврил. История русского символизма. – М., 1998.

 3. Русская литература конца XIX – начала XX века (90-е годы). – М., 1968.

 4. Русская литература конца XIX – начала XX века (1901–1907). – М., 1971.

 5. Русская литература конца XIX –начала XX века (1908–1917). – М., 1972.

 6. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX –начала XX веков. – М., 1993.

 7. Серебряный век в России. Избранные страницы. Сб. статей/Редкол.: Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров, Т.В. Цивьян. – М., 1995.

 8. Смирнова Л.А. Проблемы реализма в русской прозе начала XX века. – М., 1977.

 9. Струве Г. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. 2-е изд., Париж, 1984. 3-е изд., Париж; – М., 1996.

 10. Элачс. Русские символисты. Константин Бальмонт. Валерий Брюсов. Андрей Белый. – Томск, 1996.

 11. Авраменко А.П. А. Блок и русские поэты XIX века. – М., 1990.

 12. Азадовскш К.М. Николай Клюев. – Л., 1990.

 13. Альфонсов В.В. Поэзия Бориса Пастернака. – Л., 1990.

 14. Дикман М.И. Поэтическое творчество Федора Сологуба // Сологуб Ф. Стихотворения. – Л., 1975. С. 5–74.

 15. Долгополве Л.К. Александр Блок: Личность и творчество. – Л., 1980.

 16. Долгополве Л.К. Творческая история и историко-литературное значение романа Андрея Белого «Петербург»//Белый А. Петербург. – Л., 1981. – С. 526–623.

 17. Дымшиц АЛ. Поэзия Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Стихотворения. –Л., 1974. – С. 5–54.

 18. Сергей Дягилев и русское искусство. – М., 1982. – Т. 1,2.

 19. Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. –иЛ., 1973.

 20. Иванова Л. Воспоминания. Книга об отце. –иМ., 1992.

 21. Иезуитова ЛА. Творчество Леонида Андреева (1892–1906). – Л., 1976.

 22. Куприянов И.Т. Судьба поэта: Жизнь и поэзия М. Волошина. – Киев, 1978.

 23. Курбатов В.Я. Михаил Пришвин: Очерк творчества. – М., 1986.

 24. Кучеровский ЕМ. И. Бунин и его проза (1887–1917). – Тула, 1980.

 25. Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы: Жизнь и литературная деятельность. –М., 1995.

 26. Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. – Л., 1981.

 27. Мальцев Ю. Иван Бунин: 1870–1953. – М., 1994.

 28. Марченко А.М. Поэтический мир Есенина. – М., 1989.

 29. Михайлов АА. Мир Маяковского. Взгляд из восьмидесятых. – М., 1990.

 30. Михайлов О.Н. И. Куприн. – М., 1981.

 31. Неизвестный Горький (к 125-летию со дня рождения): Сб. – М., 1994.

 32. Неизвестный Горький. Горький и его эпоха: Материалы и исследования. – М., 1995. – Вып. 4.

 33. Нинов А.Л. М. Горький и Ив. Бунин: История отношений. Проблемы творчества. – Л., 1984.

 34. Орлов Вл. Гамаюн: Жизнь Александра Блока. – Л., 1980.

 35. Пастернак Е. Борис Пастернак: Материалы для биографии. – М., 1989.

 36. Рассадин Ст. Очень простой Мандельштам. – М., 1994.

 37. СаакянцАА. Марина Цветаева: Страницы жизни и творчества. 1910–1922. – М., 1986.

 38. Солнцева Н.М. Китежский павлин: О судьбах новокрестьянских писателей. – М., 1992.

 39. Соловьев Б. Поэт и его подвиг: Творческий путь Александра Блока. – М., 1973.

 40. Сорокина О. Московиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. – М., 1994.

 41. Спиридонова ЛА. М. Горький: Диалог с историей. – М., 1994.

 42. Степанов НЛ. Велимир Хлебников: Жизнь и творчество. – М., 1975.

 43. Струве Н. 'Осип Мандельштам. – Томск, 1992.

 44. Федоров А. Иннокентий Анненский: личность и творчество. – Л., 1984.

 45. Хайт А. Анна Ахматова: Поэтическое странствие/Пер с англ.: дневники, воспоминания, письма А.Ахматовой. – М., 1991. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.


 2. Засоби діагностики успішності навчання – питання до заліку.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> zltl
zltl -> «жанрова своєрідність антиутопії у творчості джорджа орвелла: роман «1984», повість «звіроферма»
zltl -> «Романтичні тенденції у творчості Вільяма Блейка»
zltl -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
zltl -> Робоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
zltl -> «творчість томаса стернза еліота як явище англійського модернізму»
zltl -> «художній світ романів Джона фаулза (на прикладі роману «подруга французького лейтенанта»)
zltl -> Байрон Джордж Гордон. Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан. М.: Художественная литература
zltl -> Тематика практичних занять з дисципліни «Історія зарубіжної літератури 17–18 століть» (12 годин) для студентів відділення української філології іфск бдпу


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія історії України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 032 Історія...
Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр iconПрограма / program нормативної навчальної дисципліни / normatív tárgya підготовки бакалавр

Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр iconРобоча програма навчальної дисципліни соціологія праці ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр iconТ. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” для студентів окр «бакалавр» галузі знань: 0301 – Соціально-політичні...
Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавр iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка