Програма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’яСкачати 99,92 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір99,92 Kb.
ТипПрограма

  1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

    1. СУЧАСНА ТЕЛОГІЯ. ПРОТЕСТАНТСЬКА ТЕОЛОГІЯ

    2. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки


Спеціальність 8.02030103 Богослов’я

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання 


Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою нормативної дисципліни «Сучасна теологія ІІ модуль: Протестантська теологія ХХ ст.» є вивчення протестантської релігійної філософії та теології в її концепціях та основних персоналіях.

Завданням дисципліни є знайомлення з основними концепціями, школами та мислителями протестантської релігійної думки минулого та сьогодення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: особливості метафізики, онтології, епістемології, праксеології теологічної системи, богословів, які працювали над вирішенням тієї чи іншої теологічної проблеми, релігійних філософів та їхню інтерпретацію теологічної проблематики.

вміти: розкрити особливості протестантської теології та її місце серед інших філософських та релігієзнавчих дисциплін; висвітлити різноманітні теологічні концепції в конфесійних межах в історичній ретроспективі; охарактеризувати проблематику протестантської антропології ХХ ст. в конфесійному вимірі; формувати толерантне ставлення до різних думок та поглядів, розвивати творче й аналітичне мислення та прагнення самостійно відшукати істину.
Програма навчальної дисципліни

Перший змістовий модуль «Європейська релігійна філософія ХІХ ст.»
Тема 1. Романтизм і лібералізм в європейській протестантській філософії ХІХ ст.

Романтизм і лібералізм в протестантській європейській думці. Фрідріх Шлеєрмахер і його теорія іманентності Бога в релігійних почуттях. Філософія Серена К’єркєгора. Вплив на богослов’я філософії І.Канта та Гегеля. Позиція Ф.Бауера (засновника Тюбінгентської школи) та Д.Штрауса. Теорія джерел Ю. Вельхаузена. А.Рітчль та його теорія іманентності Бога в етичній культурі. Погляди А.Гарнака


Тема 2. Європейський протестантський фундаменталізм ХІХ ст.

Доктрина консервативного крила західного протестантизму. Діяльність та погляди Чарльза Сперджена.


Тема 3. Американська релігійна філософія ХVIII-XIX ст.

Позиція Д.Едвардса та протестантський ревівалізм у США в ХVIII-XIX ст. В.Раушенбуш та його розуміння іманентності Бога. Місце в богословському пошуку провідних протестантських університетів США.


Змістовий модуль 2. «Протестантські теологічні школи та напрями ХХ ст.»

Тема 4. Загальний огляд протестантських теологічних шкіл та напрямків: традиції та новаторство.

Формування протестантської антропології: соціально-психологічний контекст. Ліберальна протестантська теологія. Діалектична теологія. «Біблійна теологія». Радикальна теологія або теологія смерті Бога. Теологія надії. «Теологія чорних».Тема 5. Деміфологізація: філософські погляди Р.Бультмана.

Біографія мислителя. Концепція «деміфологізованого християнства» Рудольфа Бультмана. Керигма. Розуміння віри. Одкровення. Бультман про Біблію.


Тема 6. Неортодоксія: теологія К.Барта.

Біографія мислителя. Діалектична теологія Карла Барта. Трансцендентний Бог. Віра як особиста екзистенція та ініціатива трансцендентного Бога. Слово Боже як Одкровення - екзистенційний момент антропології. Соціально-етична проблематика в творчості теолога. Місце церкви в секулярному суспільстві.


Тема 7. Безрелігійне християнство: життя та погляди Дитріха Бондхоффера.

Життя та релігійна діяльність Дитріха Бондхоффера. Сповідальна церква та роль у її становлення та діяльності Д.Бондхоффера. Мовчання перед Богом. Концепція «безрелігійного християнства». Віра і церква.Тема 8. Проблематика творів братів Ричарда та Рейнхольда Нібурів.

Біографія теологів. Проблематика твору Р.Нібура «Досвід інтерпретації християнської етики»: інтерпретація місця християнської етики в секуляризованому суспільстві; розуміння концепції гріха; етичний та суспільний ідеал; християнська етика в політичному ат економічному житті суспільства. Р.Нібур про п’ять типів взаємовідношень християнства (Христа) і культури. Твір «Христос і культура».


Тема 9. Академічна апологетика Клайва Льюїса.

Життя та діяльність К.Льюїса. Роль у філософські творчості життєвих перипетій мислителя. Академічна апологетика християнства. Проблематика страждань. Чудо як релігійний феномен.


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

заочна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1. «Європейська релігійна філософія ХІХ ст.»

Лекція 1. Романтизм і лібералізм в європейській протестантській філософії ХІХ ст.

2

2100

Тема 2. Європейський протестантський фундаменталізм ХІХ ст.


Тема 3. Американська релігійна філософія ХVIII-XIX ст.Разом за змістовим модулем 1

104

2

2100

Змістовий модуль 2. «Протестантські теологічні школи та напрями ХХ ст.»


Тема 4. Загальний огляд протестантських теологічних шкіл та напрямків: традиції та новаторство.
2

2102

Тема 5. Деміфологізація: філософські погляди Р.Бультмана.


Тема 6. Неортодоксія: теологія К.Барта.


Тема 7. Безрелігійне християнство: життя та погляди Дитріха Бондхоффера.


Тема 8. Проблематика творів братів Ричарда та Рейнхольда Нібурів.


Тема 9. Академічна апологетика Клайва Льюїса.


Разом за змістовим модулем 2

106

2

2


Усього годин


210

4

4102


Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Семінар за творами Дітріха Бонхоффера.

2

2

Семінар за творами Клайва Льюїса.

2


Самостійна робота

Написання рефератів 1. «Теологія чорних»: концепції, персоналії.

 2. Культура і етика в інтерпретації Альберта Швейцера.

 3. Медитація і молитва в творі Бондхоффера «Час мовчати».

 4. Місце Церкви в суспільстві в концепції К.Барта.

 5. Постулати радикальної теології або теології смерті Бога.

 6. Проблематика твору Р.Нібура «Досвід інтерпретації християнської етики.

 7. Р.Нібур «Радикальний монотеїзм та західна культура»: розуміння поняття віри (одкровення і віра, віра в особистість.

 8. Р.Нібур про п’ять типів взаємовідношень християнства (Христа) і культури.

 9. Релігійний характер «глибинного філософського світо­гляду» А Швейцера.

 10. Сутність людського життя. Проблема людської суб'єктивності як «благоговіння перед життям» (за творчістю А.Швейцера).

 11. Теологія надії та її основні представники.

 12. Трансформація соці­альної філософії католицизму в "теологію земних реальностей".

 13. Характеристика «Біблійної теології».

 14. Швейцар про цілісність людини та цілісність культури.


Індивідуальні завдання

 1. Груповий проект – курс ділиться на 3 групи, кожна з яких готує презентацію-проект «Протестантська теологія ХХ ст..: школи, напрями, персоналії».

 2. Груповий проект «Цитатник», презентація.


Методи навчання

Лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, що включає роботу з теологічними та філософськими джерелами, виконання творчих завдань та проектів.Передумови: студенти повинні володіти знаннями з історії релігії, історії філософії, релігієзнавства, філософії релігії, знати віроповчальні та теологічні тексти, уміти використовувати герменевтичний метод.

Методи контролю

Об’єктом рейтингового оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого перевіряється під час поточного (усне опитування, виступи, доповіді під час практичних занять, написання есе, підготовка проектів) та підсумкового контролю (іспит).Рекомендована література

Базові джерела

Усі джерела для підготовки на семінарські заняття є в вільному доступі в мережі Інтернет: http://krotov.info/, http://www.gumer.info/1. Барт Карл. Введение в евангелическую теологию. Христианская община и гражданская община.

2. Бондхёффер Дитрих. Хождение вслед. Сопротивление и покорность.

Время молчать. Жизнь в христианском общении3. Нибур Райнхольд. Опыт интерпретации христианской этики. Почему Церковь не стоит на позициях пацифизма

4. Нибур Ричард. Радикальный монотеизм и западная культура. Христос и общество.

5. Клайв С.Льюис. Просто христианство. Бог под судом. Страдание.
Підручники і посібники

 1. Апокалипсис смысла: Сб. работ западных философов ХХ-ХХІ в. – М.: Эксмо, 2007. – 272 с.

 2. Гренц С., Ослон Р. Богословие и богословы ХХ века. – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 520 с.

 3. История философии: Запад-Россия-Восток (книга четвёртая. Философия XXв.).- М.:'Греко-латинский кабинет' Ю.А. Шичалина, 1999.- 448с.

 4. Кюнг Г. Великие христианские мыслители. – СПб.: Алетейя, 2000. – 281 с.

 5. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями: Хрестоматія, Навч. посібник. – К., 1996. – 428 с.

 6. Хрестоматия по сравнительному богословию: Уч.пособие. – М.: Подворье Свято-Троицкой Лавры, 2005. – 847 с.

Допоміжна

 1. Альберт Швейцер - великий гуманист ХХ века: Воспоминания и статьи. - М.: Наука, 1970. - 240 с.

 2. Антропов, В. В. Этика и религия в «Безрелигиозном христианстве» Дитриха Бонхёффера // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. — 2005. — № 6. — С. 58—124.

 3. Барабанов, Е. В. О письмах из тюрьмы Дитриха Бонхеффера // Вопросы философии. — 1989. — № 10. — С. 106—113.

 4. Бучма О. Фундаменталізм і лібералізм у сучасну епоху // Українське релігієзнавство. – 2005. - №3 (35). – С. 69-86.

 5. Вейз Дж.Э. мл. Времена постмодерна. Христианский взгляд на современную мысль и культуру. – Мн.: Фонд «Лютеранское Наследие» World Wide Printing, 2002. – 239 с.

 6. Гивишвили Г.В. Есть ли у естествознания альтернатива богу? // Вопросы философии.- 1995.- №2.- С. 46-47.

 7. Гивишвили Г.В. О “сверхсильном” антропном принципе // Вопросы философии.- 2000.- №2.- С. 43-52.

 8. Громадка Йозеф Лукл. Перелом в протестантской теологии. – М., 1993.

 9. Исаев С.А. Теология смерти (очерки протестантского модернизма). – М., 1991.

 10. Санников С. В. Двадцать веков христианства. Второе тысячелетие: Учебное пособие по истории христианства: В 2т. – Т.2. – Одесса: Богомыслие, 2001. – 704 с.

 11. Седакова, Ольга. Дитрих Бонхёффер для нас// Континент. — 2008. — № 137.

 12. Смит Л., Рейпер В. Путешествие по миру мысли. - Киев: Свет на Востоке, 2000. – 240 с.

 13. Тарнавський І.Л. Богослов'я чи релігійна філософія? // http://www.orthodoxia.org.ua/augustinus-15.php

 14. Татаркевич В. Історія філософії: Пер. з пол. - Львів: Свічадо, 1999. - Т.3: Філософія ХІХ ст. і новітня. – 568 с.

 15. Теологический энциклопедический словарь под редакцией Уолтера Элвелла - М.: Ассоциация "Духовное возрождение" ЕХБ, 2003. - 1488 с.

 16. Угринович, Д. М. «Безрелигиозное христианство» Д. Бонхеффера и его продолжателей // Вопросы философии. — 1968. — № 2. — С. 94-102.

 17. Фролова М.Е. Пошук втрачених смислів та богослов’я Р. Бультмана // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури, – 2006. – № 54.


Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни " сучасна теологія. Православна теологія" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...
Програма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни релігійна філософія та теологія: християнська філософія І теологія ХХ ст. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...
Програма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Програма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Програма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Програма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія
Лекційний курс побудований за проблемним І історико-хронологічним принципами. На практичні заняття виносяться теми, що, як правило,...
Програма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Програма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я iconПрограма навчальної дисципліни
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка