Програма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І літератураСкачати 101,89 Kb.
Дата конвертації13.10.2017
Розмір101,89 Kb.
ТипПрограма

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ: ОСНОВИ КОМПАРАТИВІСТИКИ

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність 8.02030301 Українська мова і література

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчанняМета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної програми – сформувати системне розуміння теоретичних особливостей компаративістики як галузі сучасного літературознавства.

Завдання курсу полягає з’ясуванні концептуальних особливостей порівняльного літературознавства як галузі науки; дослідженні тенденцій становлення світової та вітчизняної літературної компаративістики; аналізі методологічних аспектів порівняльних студій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати:

- історію розвитку компаративних досліджень;

- особливості методологічного апарату порівняльного літературознавства;

- міждисциплінарну перспективу сучасної літературної компаративістики;вміти:

- застосовувати на практиці порівняльний та типологічний аналіз літературних явищ вітчизняного та світового письменств;

- визначати етноімалогічні особливості міжлітературних діалогів культур;

- адекватно використовувати поняттєво-термінологічний апарат літературної компаративістики.


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Літературна компаративістика як наука

Тема 1. Порівняльне літературознавство в системі філологічних наук

Предмет і завдання порівняльного літературознавства. Зв’язок компаративістики із суміжними науками. Статус літературної компаративістики. Місце літературної компаративістики у сучасній гуманітарній сфері. Компаративістика як метанаука (Богуслав Бакула).


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

всього

у тому числі

всього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Літературна компаративістика як наука

Тема 1. Порівняльне літературознавство в системі філологічних наук44

2


42

Тема 2. Історичні тенденції становлення літературної компаративістики46

2

242

Самостійна робота

Разом за ЗМ1

Всього годин90

4

284


Теми практичних занять

№ з\п

Назва теми

Кількість годин

1

Історичні тенденції становлення літературної компаративістики

2


Практичне заняття № 1

Тема: Історичні тенденції становлення літературної компаративістики

План заняття 1. Становлення порівняльного літературознавства у ХІХ столітті (міфологічна та міграційна теорії).

 2. Період «класичної» літературної компаративістики.

 3. Розвиток вітчизняної компаративістики у ХІХ столітті (М.Драгоманов, І.Франко та ін.).

 4. Українські порівняльні студії у 1910-20-х роках.

 5. Сучасний стан українського порівняльного літературознавства.

Практичне завдання

 1. Опрацювати статтю Павла Филиповича «Історія одного сюжету».


Самостійна робота

Становлення порівняльного методу в кінці ХІХ ст. (біографічний метод С.Бева та культурно-історична школа І.Тена).

«Криза компаративістика» Рене Веллека.

«Американська» школа порівняльного літературознавства.

Порівняльно-історичний підхід.

Генетичний та контактологічний методи.

Різновиди літературних зв’язків.

Розмежування контактно-генетичних та зіставно-типологічних зв’язків.

Категорія впливу, рецепції, запозичення.

Зіставно-типологічний підхід.

Аналогія та контраст.

Синхроністична типологія Д. Дюришина.

Міждисциплінарні підходи в сучасній літературній компаративістиці. Теорія інтертекстуальності в порівняльному літературознавстві. Рецептивно-естетичний метод і компаративістика.

Постколоніальна перспектива в системі компаративістики.

Компаративістика та постколоніалізм: методологічний арсенал (культурна асиміляція, пограниччя (креси), національна самоідентифікація).

Колоніальний та антиколоніальний дискурси крізь призму порівняльного літературознавства.

Принцип мультикультуральності в «американських» порівняльних студіях. Літературна імагологія.

Концепт етнообразу (Я – Інший) в літературній імагології.

Форми моделювання образу «чужого» в літературі.

Конструювання автоіміджу в літературі як форма пошуку власної тожсамості.

Письменство і «пограниччя».

Літературний переклад як проблема порівняльного літературознавства.
Методи навчання

Пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий, метод проблемного викладу та дослідницький.

Методи контролю

Поточне тестування; оцінка за теоретичні та практичні завдання; підсумковий письмовий тест.


Методичне забезпечення

Опорні конспекти лекцій, нормативні документи, ілюстративні матеріали.


Рекомендована література

Базова

 1. Андрухович Ю. А.Рембо та Б.-І.Антонич: океанічне плавання до екстазу // Зарубіжна література. – 2000. – № 8. – С. 4-5.

 2. Бакула Б. Креси без взаємних викреслювань /Б. Бакула // Критика. – 2010. – Ч. 1-2 (січень-лютий). – С. 16 – 22.

 3. Бакула Б. У напрямі до інтегральної компаративістики /Б. Бакула // Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / упоряд. Б. Бакула. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – С. 503-515.

 4. Будний В. В. Порівняльне літературознавство: підручник для студ. вищих навч. закл. / Будний В. В., Ільницький М. М. — К. : Києво-Могилянська академія, 2008. — 430 с.

 5. Грабович Г. Єврейська тема в українській літературі ХІХ та початку ХХ ст. /Г.Грабович // Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. – К.: Основи. 1997. – С. 238-258.

 6. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения / А. Дима ; пер. с

 7. румын. – М.: Прогресс, 1977. – 229 с.

 8. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Д. Дюришин;

 9. пер. со словац. – М.: Прогресс, 1979. – 320 с.

 10. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад / В.Жирмунский. – Ленинград,1979. – 493 с.

 11. Ільницький М. Порівняльне літературознавство: В 2 ч. Частина І. Лекційний курс: Навчальний посібник / Ільницький М., Будний В. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. — 280 с.

 12. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

 13. Літературна компаративістика. — Вип. ІV.: Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. — Ч. І — ІІ.—  К.: ВД „Стилос”, 2011. 

 14. Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс: Монографія /За редакцією Романа Гром'яка. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. — 367 с.

 15. Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ-ХVІІІ ст. /Д. Наливайко. – К.:: Основи, 1998. – 578 с.

 16. Наливайко Д. С. Теорія літератури й компаративістика: Статті-розвідки / Д.Наливайко. — К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2006. — 348 с.

 17. Наливайко Д. Компаративістика й історія літератури /Д. Наливайко. — „АКТА”, 2007. — 425 с. 

 18. Національні варіанти літературної компаративістики / Інститут літератури ім. Т.Шевченка; Д.Наливайко, Т.Денисова, О.Дубініна. – К., 2009. – 750 с.

 19. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /За ред. М.Зубрицької. 2-е вид., доповнене. – Львів: “Літопис”, 2002.

 20. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія. – К., 2009. – 487 с.

Допоміжна

 1. Баррі Пітер. Вступ до теорії : літературознавство і культурологія : пер. з англ. О. Погинайко. / Баррі Пітер ; [наук. ред. Р. Семків]. – К. : «Смолоскип», 2008. – 360 с. – (Серія «Пролегомени»).

 2. Веретюк О. Наука чи метанаука, або Компаративістика в епоху постмодернізму / О. Веретюк // V конгрес Міжнар. асоціації україністів (Чернівці, 26-29 серпня 2002 р.): Літературознавство: Кн.1 / Упоряд. і відп. ред. О.Мишанич. – Чернівці: Рута, 2003. – С.113-116.

 3. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с.

 4. Літературознавча енциклопедія : У 2 т. / авт.-уклад. Ковалів Ю. В. – Т. 1. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 608 с. – (Серія « Енциклопедія ерудита»).

 5. Сравнительное литературоведение и русско-польские литературные связи в XX веке. — М.: Наука, 1989. — 208 с.

 6. Ф’ют А. Зустрічі з Іншим. – Харків: Акта. 2009. – 261 с.

 7. Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби / М. Шкандрій; пер. з англ. П. Таращук. – К.: Факт, 2004. – 496 с.

 8. Томпсон Ева М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / Пер. з англ. М.Корчинської. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. – 368 с.

 9. Филипович П. Історія одного сюжету /П. Филипович // Филипович П. Літературно-критичні статті. – К., 1991.

 10. Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія / Павлишин М. // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької ; 2-е вид., доповнен. – Львів: Літопис, 2001. – С. 703 – 708.

 11. Поліщук Я. Пейзажі людини / Я. Поліщук. – Харків : «Акта», 2008. – 346 с. – (Серія «Університетські лекції. Компаративістика й історія літератури»).

 12. Саїд Едвард. Культура й імперіялізм / Пер з англ. К. Ботанова, Т. Цимбал [та ін.].– К.: Критика, 2007. – 608 с.

Інформаційні ресурси

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php

http://litopys.org.ua

http://www.nbuv.gov.ua/http://www.library.lviv.ua/

http://www.libr.rv.ua/

http://lib-gw.univ.kiev.ua/

http://www.library.ukma.kiev.ua/

http://www.uosa.uar.net/php/lib/

Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література iconПрограма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Програма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література iconПрограма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Сучасна теологія ІІ модуль: Протестантська теологія ХХ ст.» є вивчення протестантської релігійної філософії...
Програма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література iconПрограма навчальної дисципліни " сучасна теологія. Православна теологія" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...
Програма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література iconПрограма вступних випробувань «дитяча література»
...
Програма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література iconПрограма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія
Лекційний курс побудований за проблемним І історико-хронологічним принципами. На практичні заняття виносяться теми, що, як правило,...
Програма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Програма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Програма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література iconПрограма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Програма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література iconПрограма навчальної дисципліни підготовки магістра спеціальності 02030301 Українська мова І літератураБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка