Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 ІсторіяСторінка1/4
Дата конвертації02.10.2017
Розмір0,52 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ УРСР СЕР. 1950 – СЕР. 1980-ИХ РР.

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки


Спеціальність 8.02030201 Історія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою курсу є набуття студентами систематичних знань з основних проблем історії української історіографії післясталінського періоду. Перед студентами ставиться проблема розуміння взаємозв’язку між соціокультурними та політичними обставинами українського історіописання та концептуальним виміром наукової діяльності українських істориків., значення наукових- установ та серійних й періодичних видань з історичних наук, історіографічної творчості українських істориків «першого» та «другого» плану, ролі політичного тиску та замовлення в історії української історіографії зазначеного періоду. Лекційний курс побудований за проблемним і історико-хронологічним принципами. На практичні заняття виносяться теми, що, як правило, лише в загальних аспектах висвітлені в лекціях або ж такі, що пропонуються для самостійного вивчення.

1.2. Реалізація зазначеної мети передбачає виконання таких основних завдань:

– ознайомити студентів з основними етапами історії української радянської історіографії зазначеного часу; • Розглянути основні соціокультурні, політичні та інституційні чинники українського історіописання того часу;

 • показати основні наукові ідеї, концепції окремих українських істориків в ділянці історії України на тлі їхніх інтелектуальних біографій, інтелектуальної та соціальної історії української та світової історіографії;

 • показати роль політичного примусу та ідеологічного котролю в діяльності українських радянських істориків.

Згідно з вимогами освітньо–професійної програми студенти повинні:

– володіти фактичним матеріалом, узагальнювати та аналізувати український історіографічний процес другої половини ХХ ст;

– вміти логічно правильно, аргументовано і зрозуміло будувати усну і письмову відповідь та володіти науковим категоріальним апаратом;

– використовувати основні методи історії історіографії для вирішення наукових проблем; • здійснювати історіографічний аналіз наукових історичних текстів.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати.

знати:

– роль і місце історії української радянської історіографії післясталінського періоду в українському історіографічному процесі; • особливості, що формують особливі риси українського радянського історіписаннясердини 1950-х – середини 1980-х років.;

– основні концепції української радянської історіографії в ділянці національної історії;

– проблематику творчості, здобутки українських істориків-нонконформістів;вміти:

– застосовувати методологію і методи історіографічних досліджень в прикладних студіях з історії історіографії;

– актуалізувати власні знання на основі вивчення історіографічних джерел;


 • окреслювати характерні риси історії української історіографії зазначеного періоду;

володіти:

– системним аналізом конкретного фактичного матеріалу історії української історіографії післясталінської доби.;

– навичками самостійної науково–дослідної роботи.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин 5 кредитів ECTS


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Історична політика в радянській Україні у середині 1950-х – на початку 1970-х років.

Тема 1. Вступ до курсу.

Предмет, мета і завдання. Методологічні проблеми. Історіографічна та джерельна база курсу.Тема 2. Владна доктрина української історії в період історіографічної відлиги (сер. 1950-х – поч. 1970-х рр.).

Еволюція офіційного бачення української історії в сталінський період. Історична концепція „Тез” 1954 р. Хрущовська відлига та українське минуле. Політична кон’юнктура доби П. Шелеста та національна історія.Тема 3. Система організації та наукових комунікацій в історичній науці УРСР сер. 50-х – на поч. 70-х рр.

Партійні органи в системі організації історичної науки. Наукові історичні установи. Участь у наукових конференціях як засіб наукових комунікацій в українській радянській історіографії. Міжнародні зв’язки українських радянських істориків. Наукові історичні видання.Тема 4. Умови творчості українських істориків в сер. 50-х – на поч. 70-х рр.

Історики УРСР та інформаційна база їхніх досліджень. Цензура наукових текстів. Методи силового тиску та заохочування істориків.


Змістовий модуль 2. Історія України в українській радянській історичній науці у період історіографічної відлиги (сер. 1950-х – поч. 1970-х рр.).
Тема 5. Ідеологічна та професійна ідентичність істориків в УРСР (сер. 50-х – на поч. 70-х рр.).

Офіційні історики. Історики „з партійним квитком та українською душею”. Історики-нонконформісти в Радянській Україні.Тема 6. Національне минуле в офіційній історичній науці УРСР сер. 50-х – на поч. 70-х рр.

„Сталінський” синтез з „історії Української РСР” сер. 50-х рр. Десталінізація в узагальненні „радянського періоду” національної історії 1957 р. Відображення радянської конструкції історії України та її змін в двохтомнику 1967 р. Рання історія більшовизму в Україні в інтерпретаціях українських радянських істориків.Тема 7. Українська історія в нонконформістській історіографії.

Розробка ідеї про суголосність європейської та української історії. М. Брайчевський про етнічний розвиток східного слов’янства . Альтернативне бачення українсько-російських взаємин 17 – 18 ст. Постановка питання про дофедорівське книгодрукування. Запорізьке козацтво в українській історіографії. Концепція О. Лугової про економічне становище України у складі Російської імперії. Українські державотворчі традиції в нонконформістській історіографії. Неофіційні погляди на українське націотворення та національний рух.Тема 8. Історія української історичної думки в історіографії сер. 50-х – поч. 70-х рр.

Історія української історіографії в офіційній історичній науці. Реабілітація класиків української історичної думки. Спроби реабілітації лідерів «буржуазно-націоналістичної історіографії».


Змістовий модуль 3. Українська радянська історіографія історії України у період посилення партійного диктату (початок 1970-х. – середина 1980-х років).
Тема 9. Нові ідеологічні акценти у ділянці історії України в період посилення партійного диктату (поч. 70-х – сер. 80-х рр.).

Загальносоюзні історіографічні трансформації та українська історія. Національна історія в контексті консервативного повороту в національній політиці. Владні ініціативи щодо української історії кінця 70-х – середини 80-х рр.Тема 10. Історична наука УРСР та консервативний поворот поч. 70-х – сер. 80-х рр.

Кадрова «чистка» в історичній науці УРСР. Посилення цензурних утисків.

Зміни в організації історичної науки в УРСР. Політична „мікровідлига” на зламі 70-х – 80-х рр. та українська історіографія. Тенденції суспільного життя та кадри української історичної науки.

Тема 11. Минуле України в історичній науці УРСР поч. 70-х – сер. 80-х рр.

«Історія Української РСР» 1977 – 1979 рр. – оpus magnum української радянської історіографії. Критика „націоналізму” в попередніх зображеннях української історії. Спроби нових версій історії української історіографії.


Структура навчальної дисципліни

№п/п


ТемиКількість годин

в тому числі

Всього годин

Лекції

Практичні

заняття


Само-

стійна роботаЗмістовий модуль 1

1

Вступ до курсу.

1010

2

Владна доктрина української історії в період історіографічної відлиги (сер. 50-х – поч. 70-х рр.)

22

2
20

3

Система організації та наукових комунікацій в історичній науці УРСР сер. 50-х – на поч. 70-х рр.

8
2

6

4

Умови творчості українських істориків в сер. 50-х – на поч. 70-х рр.

6

2
4

Змістовий модуль 2

5

Ідеологічна та професійна ідентичність істориків в УРСР (сер. 50-х – на поч. 70-х рр.).

44

6

Національне минуле в офіційній історичній науці УРСР сер. 50-х – на поч. 70-х рр.


3232

7

Українська історія в нонконформістській історіографії

12

2
10

8

Історія української історичної думки в історіографії сер. 50-х – поч. 70-х рр.

2020

Змістовий модуль 3

9

Нові ідеологічні акценти у ділянці історії України в період посилення партійного диктату (поч. 70-х – сер. 80-х рр.)

8
2

6

10

Історична наука УРСР та консервативний поворот поч. 70-х – сер. 80-х рр.

12
2

10

11

Минуле України в історичній науці УРСР поч. 70-х – сер. 80-х рр.

1010

12

Іспит

3636

Всього

180

6

6

168


Теми практичних занять

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Система організації та наукових комунікацій в історичній науці УРСР сер. 50-х – на поч. 70-х рр.

2

2

Нові ідеологічні акценти у ділянці історії України в період посилення партійного диктату (поч. 70-х – сер. 80-х рр.)

2

3

Історична наука УРСР та консервативний поворот поч. 70-х – сер. 80-х рр.

2


Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, що сприяє активізації засвоєння знань, набуття умінь і навичок студентами та їх практичній реалізації, допомагає формуванню у студентів уміння навчатися та одночасно є ефективним засобом опанування навчального матеріалу у вільний від обов’язкових навчальних занять час.

Мета самостійної роботи студентів полягає у сприянні засвоєнню навчальної програми дисципліни у повному обсязі, у формуванні самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні планувати, систематизувати та контролювати власну перспективну та повсякденну діяльність.

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, термін виконання і кількість балів, які можна отримати за виконання завдань, визначаються викладачем. Кількість годин, що виноситься на самостійну роботу студента з цього курсу, складає 168 год. Самостійна робота полягає в опрацюванні окремих питань з курсу, перелік яких подається у НМК. Оцінювання самостійної роботи студента проводиться на практичних заняттях та на іспиті.


Методи навчання: лекції, самостійний історіографічний аналіз текстів української історіографії.

Методи оцінювання: поточне оцінювання, іспит.

Розподіл балів, які отримують студенти

Семінарські занятття – 60 б.

Іспит – 40 б.

---------------------------------Разом 100 б.
Всі семінарські заняття проводяться у формі обговорення питань, винесених на семінар, з залученням основних доповідачів та диспутантів з групи. Максимальна кількість балів, що її студент отримує на семінарі – 20 балів. Іспит проходить в усній формі.
Шкала оцінювання:

Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Підсумкова оцінка за 4–бальною шкалою

91–100

A

5 (відмінно)

83–90,9

B

4 (добре)

76–82,9

C

4 (добре)

68–75,9

D

3 (задовільно)

61–67,9

E

3 (задовільно)

20–60,9

FX

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

0–19,9

F

2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу)


Методичне забезпечення: підручники, посібники.

Рекомендована література

Публікації джерел державного і особистого походження

 1. Апанович О. Син козацького степу// Киценко М. П. Хортиця в героїці і легендах: Історико-краєзнавчий нарис. – Дніпропетровськ, 1991. – С. 119 – 149.

 2. Апанович О. Спогади про видатну вчену і незвичайну особистість// Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: Зб. наук. праць та спогадів (Пам’яті відомого вченого-історика, доктора історичних наук Олени Станіславівни Компан). – К., 2000. – Число 4. – Ч. 1. – С. 13 – 21.

 3. Бадзьо Ю. Знищення і русифікація української історичної науки в совєтській Україні. Відкритий лист до російських та українських істориків// Український історик. – 1981. – № 1 – 4. – С. 83 – 97; 1982. – № 1 – 2. – С. 54 – 64.

 4. Білокінь С. До питання про авторство „Словника українських псевдонімів”. Документи і матеріали// Mappa mundi: Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Львів; Нью-Йорк, 1996. – С. 830 – 874.

 5. Білокінь С. І. Київська школа акад. М. С. Грушевського// УІЖ. – 1996. – № 5. – С. 116 – 131; 1999. – № 5. – С. 110 – 118.

 6. Богачевська-Хом’як М. Наука – невід’ємна частина його життя// Mappa mundi: Зб. наук. праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Львів; Нью-Йорк, 1996. – С. 33 – 39.

 7. Болдирєв Р. В., Нікулін Г. І. Наукова сесія АН УРСР, присвячена 100-річчю від дня народження А. Ю. Кримського// УІЖ. – 1971. – № 5. – С. 158 – 159.

 8. Брайчевський М. Пам’яті Олени Компан// Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: Зб. наук. праць та спогадів (Пам’яті відомого вченого-історика, доктора історичних наук Олени Станіславівни Компан). – К., 2000. – Число 4. – Ч. 1. – С. 22 – 32.

 9. Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання? Триптих// Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). – К., 2003. – С. 294 – 430.

 10. Брайчевський М. Як ми вшановували Михайла Грушевського в день його століття// Український історик. – 1996. – № 1 – 4. – С.319 – 321.

 11. В. С. [Сарбей В.] Обговорення в Москві доповіді про М. І. Костомарова// УІЖ. – 1967. – №2. – С. 156 – 159.

 12. Воловик В. П. В. Д. Отамановський у спогадах// / http://www.museum.vn.ua/lindex.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=9

 13. Вопросы идеологической работы КПСС: Сб. док. (1965 – 1973 гг.). – Изд. 2-е, доп. – М., 1973.

 14. Вопросы идеологической работы: Сб. важнейших решений КПСС (1954 – 1961). – М., 1961.

 15. Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. Записки помощника: воспоминания, документы, слухи, легенды, факты. – К., 1993.

 16. Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки научно-педагогических кадров по историческим наукам. 18 – 21 декабря 1962 г. – М., 1964.

 17. Гаман В. Коридори ЦК. Дещо із записників 1968 – 1972 років та пізніших доповнень. – К., 1997.

 18. Гамрецький Ю. М. Обговорення в Інституті історії праць, які вийшли до 40-річчя Великого Жовтня// УІЖ. – 1958. – № 5. – С. 228 – 233.

 19. Гуревич А. История историка. – М., 2004.

 20. Дашкевич Я. Андрій Ковалівський. З листування 1964 – 1965 рр.// Його ж. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів, 2006. – С. 626 – 629.

 21. Дашкевич Я. Григорій Ковальчак (1928 – 1984), історик економіки України. До 10-річчя з дня смерті// Його ж. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів, 2006. – С. 613 – 619.

 22. Дашкевич Я. Для Омеляна Пріцака. Мемуарний жмуток до 75-річчя// Його ж. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів, 2006. – С. 678 – 685.

 23. ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза. 14 – 25 февраля 1956 года. Стенографический отчет. – М., 1956. – Т. 1.

 24. Дзира Я. Десятиріччя творчого спілкування //“Істину встановлює суд історії”: Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. – К., 2004. – Т.1 – С. 150 – 164.

 25. Дзира Я. І. Чверть століття поруч// Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: Зб. наук. праць та спогадів (Пам’яті відомого вченого-історика, доктора історичних наук Олени Станіславівни Компан). – К., 2000. – Число 4. – Ч. 1. – С. 49 – 63.

 26. Дзира Я. Інтелектуал з національною вдачею// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць та спогадів (Пам’яті видатного вченого-історика, чл.-кор. НАН України І. О. Гуржія). – К., 1998. – С. 462 – 474.

 27. Документи// “Істину встановлює суд історії”: Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. – К., 2004. – Т. 1 – С. 243 – 480.

 28. Жуков Е. М. ХХІІ съезд КПСС и задачи советских историков// Вопросы истории. – 1961. – № 12. – С. 3 – 12.

 29. За глубокое научное изучение истории украинского народа// Вопросы истории. – 1955. – № 5. – С. 3 – 10.

 30. За правильное освещение истории Коммунистической партии Западной Украины// Коммунист. – 1963. – № 10. – С. 37 – 47.

 31. Заремба С. З. Грані діяльності В. Г. Сарбея// Сарбеївські читання: Тези виступів Всеукраїнського „круглого столу” 30 січня 2003 року. – К., 2003. – С. 27 – 33.

 32. Заявление [ЦК КПСС, ЦК ПОРП, ЦК Итальянской коммунистической партии, ЦК Болгарской коммунистической партии, ЦК Коммунистической партии Финляндии (Опубликовано в газете „Трибуна люду” 19 февраля 1956 года)]// Правда (Москва). – 1956. – 21 февр. – С. 9.

 33. „Збережемо тую славу”. Громадський рух за увічнення українського козацтва в другій половині 50-х – 80-х рр. ХХ ст.: Зб. док. і мат. – К., 1997.

 34. Звід законів Української РСР. – К., 1988. – Т. 3.

 35. Інститут історії України НАН України: Друге двадцятиріччя (1957 – 1977): Док. і мат. – К., 2007.

 36. Інтерв’ю Олени Михайлівни Апанович// // http://archive.khpg.org.ua/en/index.php?id=4121119522

 37. Ісаєвич Я. Дмитро Леонідович Похилевич – дослідник і педагог, людина на тлі доби// Центральна і Східна Європа в ХV – ХVІІІ століттях: питання соціально-економічної та політичної історії. До 100-річчя від дня народження професора Дмитра Похилевича. – Львів, 1998. – С. 57 – 63.

 38. Ісаєвич Я. Зі спогадів про Івана Крип’якевича та його синів Петра Богдана й Романа// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2001. – Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С.654 – 669.

 39. Ісаєвич Я. Федір Павлович: спогади і роздуми// “Істину встановлює суд історії”: Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. – К., 2004. – Т. 1. – С. 176 – 182.

 40. Історія Всесоюзної Комуністичної партії (більшовиків). Короткий курс. – К., 1940.

 41. Історія України: Хрестоматія. – К., 1996. – Ч. 2.

 42. Калакура Я. Інтелект і партноменклатура не сумісні// Овчаренко Ф. Д. Спогади. – К., 2000. – С. 354 – 362.

 43. Калениченко Н. „Треба робити людям добро”// Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2003. – Вип. 13: Україна-Польща: історія і сучасність. Зб. наук. статей і спогадів пам’яті Павла Михайловича Калениченка (1923 – 1983). – Ч. 2. – С. С. 181 – 188.

 44. Кармазіна М. Уклін учителю// Історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 114 – 117.

 45. Касименко А. Задачи развития исторической науки на Украине// Коммунист Украины. – 1958. – № 8. – С. 23 – 34.

 46. Касименко О. К. За нові успіхи українських істориків// УІЖ. – 1963. – № 2. – С.13 – 23.

 47. Кобута С. Науковець і партійно-ідеологічна система: документи і матеріали// Галичина (Івано-Франківськ). – 2001. – № 5 – 6. – С. 52 – 69.

 48. Коваль М. Зустріч на все життя// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць та спогадів (Пам’яті видатного вченого-історика, чл.-кор. НАН України І. О. Гуржія). – К., 1998. – С. 432 – 437.

 49. Компан О. С., Логвин Г. Н., Ткаченко М. М. Створити „Історію української культури”// УІЖ. – 1964. – № 2. – С. 158.

 50. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 – 1986). – М., 1987. – Т. 13.

 51. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 – 1986). – М., 1987. – Т. 14.

 52. Кримський А. Ю. Твори: В 5 т. – К., 1974. – Т. 4.

 53. Крип’якевич І. П. З приводу однієї замітки// УІЖ. – 1959. – № 3. – С. 153.

 54. Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і Радянського уряду: Зб. док. – К., 1961. – Т. 2.

 55. Культурне життя в Україні. Західні землі: Док. і мат. – Львів, 1995. – Т. І.

 56. Культурне життя в Україні. Західні землі: Док. і мат. – Львів, 1996. – Т. ІІ.

 57. Культурне життя в Україні. Західні землі: Док. і мат. – Львів, 2006. – Т. ІІІ.

 58. Куць О. М. В. І. Астахов у моєму житті// Страницы из жизни Учителя (В. И. Астахов в исследованиях и воспоминаниях). – Х., 2002. – С. 100 – 104.

 59. Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма// Его же. Полное собр. соч. – Изд. 5-е. – М., 1980 . – Т. 27. – С. 299 – 426.

 60. Ленин В. И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение (Тезисы)// Его же. Полное собр. соч. – Изд. 5-е. – М., 1980 . – Т. 27. – С. 252 – 266.

 61. Ленін В. І. Розвиток капіталізму в Росії// Його ж. Повне зібр. тв. – 5-е вид. – К., 1970. – Т. 3. – С. 1 – 744.

 62. Ленін В. І. Що таке „друзі народу” і як вони воюють проти соціал-демократів? (Відповідь на статті „Русского Богатства” проти марксистів) // Його ж. Повне зібр. тв. – 5-е вид. – К., 1969. – Т. 1. – С. 117 – 322.

 63. Лисяк-Рудницький І. Довкола міжнародного історичного конгрессу у Відні [Розмова з профессором Дубиною]// Його ж. Історичні есе. – К., 1994. – Т. 2. – С. 427 – 429.

 64. Лугова О. І. Про роботу Наукової ради з проблеми „Основні закономірності розвитку суспільства і зміни соціально-економічних формацій” у 1964 р.// УІЖ. – 1965. – № 2. – С. 152 – 153.

 65. Марченко В. Листи до матері з неволі. – К., 1994.

 66. Марченко В. Творчість і життя. – К., 2001.

 67. Матеріали республіканської наради істориків у ЦК Компартії України// УІЖ. – 1975. – № 2. – С. 7 – 58. 

 68. Мельник І. Він хотів тільки землі і неба. Спогад про „Приєднання чи возз’єднання” М. Брайчевського// Молода нація. – 2003. – № 3. – С. 56 – 59.

 69. Мельник І. М. Книжок не може бути багато// Лаврський альманах. – К., 2002. – Вип. 8 (Спецвипуск 3): Пам’яті М. Ю. Брайчевського присвячується. – С. 59 – 62.

 70. Мельниченко В. Ю. Деякі питання стану та розвитку історичної науки в Українській РСР у світлі рішень ХХVІ з’їзду КПРС// УІЖ. – 1981. – № 5. – С. 5 – 21.

 71. Миллер В. И. Национальный вопрос накануне и в период проведения Великой Октябрьской социалистической революции// История СССР. – 1964. – № 5. – С. 215 – 219.

 72. Минц И. И., Нечкина М. В., Черепнин Л. В. Задачи советской исторической науки на современном этапе ее развития// История СССР. – 1973. – № 5. – С. 3 – 16.

 73. Михайло Марченко (1902 – 1983). Патріот, репресований історик// Зона. – 1993. – № 4. – С. 187 – 206.

 74. Михайло Марченко/ Підготовка тексту док. до друку та примітки О. С. Рубльова// УІЖ. – 1996. – № 1. – С. 119 – 129; № 2. – С. 92 – 118; № 3. – С. 66 – 77.

 75. Мицик Ю. Вічна пам’ять (замість некролога проф. М. Ю. Брайчевському)// Наукові записки [Національного університету „Києво-Могилянська академія”]. Історичні науки– К., 2002. – Т. 20. – Ч. 1. – С. 6 – 9.

 76. Мицик Ю. Документ до історії родоводу М. П. Ковальського// Осягнення історії. Зб. наук. пр. на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог; Нью-Йорк, 1999. – С. 10 – 12.

 77. Н. П. Ковальський: о времени и о себе (идея, вопросы, подготовка материалов к публикации Е. А. Чернова) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Дніпропетровськ, 1997. – Вип. 1: На пошану професора Миколи Ковальського. – С. 9 – 28.

 78. Навіки разом. Матеріали і документи про святкування 325-річчя возз’єднання України з Росією. – К., 1979.

 79. Назаренко Ю. В. Эпизоды из воспоминаний об учителе и друге// Микола Павлович Ковальський. Ad gloriam … Ad honores … Ad memorandum … – Дніпропетровськ, 2007. – С. 85 – 91.

 80. Народна освіта, наука і культура в Українській РСР: Статистичний зб. – К., 1973.

 81. Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Зб. док. і мат. – К., 1994.

 82. Некрич А. Отрекшись от страха. Воспоминания историка. – Лондон, 1979.

 83. Обговорення макета VІ тома “Истории СССР”// УІЖ. – 1965. – № 12. – С. 143 – 144.

 84. Овчаренко Ф. Д. Спогади. – К., 2000.

 85. Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР на 1959 – 1965 роки. – К., 1959.

 86. Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР. – К., 1958.

 87. Петро Шелест: „Справжній суд історії ще попереду”: Спогади. Щоденники. Документи. Матеріали. – К., 2003.

 88. Пиріг Р. Я. Сторінки спогадів// Страницы из жизни Учителя (В. И. Астахов в исследованиях и воспоминаниях). – Х., 2002. – С. 113 – 115.

 89. Пінчук Ю. Спомин про І. О. Гуржія// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць та спогадів (Пам’яті видатного вченого-історика, чл.-кор. НАН України І. О. Гуржія). – К., 1998. – С. 416 – 426.

 90. Про необхідність видання бібліографії з історії УРСР (лист до редакції)/ Введенський А., Дашкевич Я., Ісаєвич Я. та ін.// УІЖ. – 1965. – № 1. – С. 158 – 159.

 91. Про організаційно-політичні заходи по підготовці до святкування 325-річчя возз’єднання України з Росією. Постанова Центрального Комітету Комуністичної партії України// Радянська Україна. – 1978. – 17 верес. – С. 1.

 92. П. С. Українська участь у ХІІІ Міжнародньому Конгресі Істориків// Український історик. – 1970. – № 1. – С. 134 – 136.

 93. Рибалка І. К. Така наша доля: Сторінки життя мого покоління. – Х., 1999.

 94. Санцевич А. В. Подвижник науки та викладання у вищій школі// Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Дніпропетровськ, 1997. – Вип. 1: На пошану професора Миколи Ковальського. – С. 64 – 68.

 95. Сарбей В. Г. Нарада з питань радянської історіографії// УІЖ. – 1964. – № 4. – С. 152 – 153.

 96. Симоненко Р. Про Федора Павловича Шевченка// “Істину встановлює суд історії”: Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. – К., 2004. – Т.1. – С. 214 – 231.

 97. Сливка Ю. Академік Іван Петрович Крип’якевич: учитель, вчений, керівник наукового колективу// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2001. – Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 588 – 607.

 98. Сливка Ю. Листування Івана Крип’якевича з Федором Шевченком// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2001. – Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 500 – 547.

 99. Слово про Вчителя: С. З. Заремба// Записки історичного факультету [Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова]. – Одеса, 2000. – Вип. 10. – С. 21 – 22.

 100. Справочник партийного работника. – М., 1957.

 101. Терещенко Ю. Пам’яті М. А. Рубача// Михайло Рубач: архівіст, історик, педагог. – К., 2000. – С. 59 – 69.

 102. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти томах. – К., 2001. – Т. 8.

 103. 300 років возз’єднання України з Росією. Документи і матеріали про святкування. – К., 1955.

 104. У лещатах тоталітаризму: Перше двадцятиріччя Інституту історії України НАН України (1936 – 1956 рр.): Зб. док. і мат.: У двох част. – К., 1996. – Ч. ІІ.

 105. Україна була його любов’ю ... : Спогади про Іллю Шульгу. – Вінниця, 2003.

 106. Уманець О. Д. Ювілейне засідання Вченої Ради Інституту історії АН УРСР, присвячене 150-річчю з дня народження М. І. Костомарова// УІЖ. – 1967. – № 7. – С. 159.

 107. Хмара С. Сьогодні про минуле. – Львів, 1993.

 108. Шевченко Ф. П. Щоденникові нотатки// “Істину встановлює суд історії”: Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. – К., 2004. – Т.1. – С. 559 – 646.

 109. Шелест П. Україно наша Радянська. – К., 1970.

 110. Шепель Л. Матеріали Наукового архіву Інституту історії України НАН України про наукову і громадську діяльність Федора Павловича Шевченка// //“Істину встановлює суд історії”: Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. – К., 2004. – Т.1 – С. 483 – 542.

 111. Шудря М. Суцвіття, бите холодами// Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: Зб. наук. праць та спогадів (Пам’яті відомого вченого-історика, доктора історичних наук Олени Станіславівни Компан). – К., 2000. – Число 4. – Ч. 1. – С. 70 – 79.

 112. Юркова О., Федірко О. Причинок до листування двох учнів Михайла Грушевського. Листи І. П. Крип’якевича до М. М. Ткаченка (1955 – 1964 рр.)// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2001. – Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 548 – 554.


Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Сучасна теологія ІІ модуль: Протестантська теологія ХХ ст.» є вивчення протестантської релігійної філософії...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни " сучасна теологія. Православна теологія" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни історія України кінця XVIII початку ХХ століття
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка