Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія


Наукові та науково-популярні праці радянських істориківСторінка2/4
Дата конвертації02.10.2017
Розмір0,52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Наукові та науково-популярні праці радянських істориків

  1. Алекберлі М. А., Пронштейн А. П. [рец. на:] Апанович О. М. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст. – К.: Наукова думка, 1969. – 221 с.// УІЖ. – 1969. – № 9. – С. 147 – 148.

  2. Алфеева Г. Советское строительство на Украине в годы гражданской войны [рец. на:] Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919 – 1920): Зб. док. і мат. – К.: АН УРСР, 1957. // Коммунист Украины. – 1958. – № 1. – С. 72 – 81.

  3. Апанович О. М. Відображення суспільно-політичних поглядів українського народу в історичних піснях ХVІІІ ст. // УІЖ. – 1968. – № 5. – С. 75 – 85.

  4. Апанович О. М. Достойно увічнимо пам’ять славних запорожців // УІЖ. – 1967. – № 7. – С. 124 – 131.

  5. Апанович О. М. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст. – К., 1969.

  6. Апанович О. М. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст. в українській і російській історіографії// УІЖ. – 1971. – №11. – С. 21 – 38.

  7. Апанович О. М. Національно-визвольні війни в епоху феодалізму // УІЖ. – 1965. – № 12. – С. 29 – 38.

  8. Апанович О. М. Передумови та наслідки ліквідації Запорізької Січі // УІЖ. – 1970. – № 9. – С. 23 – 35.

  9. Астахов В. И. Курс лекций по русской историографии (до конца ХІХ в.). – Х., 1965.

  10. Бевзо О. А. “Львівський літопис” і “Острозький літописець” як джерело для вивчення історії України в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.// Наукові записки Інституту історії АН УРСР. – К., 1960. – С. 39 – 62.

  11. Бойко І. Д. До сторіччя з дня народження видатного українського історика Д. І. Багалія// УІЖ. – 1957. – № 2. – С. 105 – 109.

  12. Бойко І. Д. До питання про державність українського народу в період феодалізму // УІЖ. –1968. – № 8. – С. 27 – 38.

  13. Бойко І. Д. Ще раз про характер національно-визвольних війн в епоху феодалізму// УІЖ. – 1966. – № 2. – С. 84 – 87.

  14. Бойко І., Кирилюк Є. Михайло Грушевський// Літературна Україна. – 1966. – 30 верес. – С. 3 – 4.

  15. Бондаренко І. М. Стан та перспективи розвитку сходознавства на Україні// УІЖ. – 1965. – № 6. – С. 146 – 148.

  16. Бондаренко Н., Бондаренко І. Обшири наукового Орієнту// Літературна Україна. – 1968. – 6 лют. – С. 4.

  17. Боровой С. Я. До питання про становище України в період капіталізму// УІЖ. – 1967. – № 9. – С. 115 – 121.

  18. Бородин А., Гольнев Н., Днепровский П. В едином боевом строю великой партии Ленина// Коммунист Украины. – 1962. – № 9. – С. 76 – 89.

  19. Борцов Б. П., Липовченко Н. Н., Пашко Я. Е. К освещению вопроса об образовании КП(б) Украины и ее тактики в 1918 году// Вопросы истории КПСС. – 1960. – № 3. – С. 65 – 89.

  20. [Брайчевський М. Ю.] Коментарі [до праці М. Берлинського „Історія міста Києва”]// Київська старовина. Щорічник. – К., 1972. – С. 194 – 202.

  21. Брайчевський М. Ю. Перспективи дослідження українських старожитностей ХІV – ХVІІІ ст.// Середні віки на Україні. – К., 1971. – С. 20 – 31.

  22. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. – К., 1968.

  23. Брайченко М. Ю. [Брайчевський М. Ю.] Альбрехт Дюрер та український ренесанс (до 500-річчя від дня народження)// УІЖ. – 1971. – № 6. – С. 134 – 135.

  24. Ващенко В. П. Советская историография о социально-економическом развитии Украины в период феодализма: Учебное пособие. – Одесса, 1982.

  25. Великая Отечественная война Советского Союза (1941 – 1945). Краткая история. – М., 1965.

  26. Видання Академії наук УРСР (1919 – 1967). Суспільні науки: Біобібліографічний покажчик. – К., 1969.

  27. Вишневецький Дмитро Іванович// Українська Радянська Енциклопедія. – 2-е вид. – К., 1978. – Т. 2. – С. 253.

  28. Вишневецький Дмитро Іванович// Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1960. – Т. 2. – С. 403.

  29. Воробей П. И. Советская историография национального вопроса на Украине (1900 – март 1917 гг.)// Некоторые вопросы отечественной историографии и источниковедения. – Днепропетровск, 1972. – С. 27 – 40.

  30. Воробей П. І. Національно-визвольний рух на Україні у період піднесення першої російської революції 1905 р.// УІЖ. – 1966. – № 1. – С. 26 – 35.

  31. Воскресенский А., Рыбалка И. По поводу освещения некоторых проблем истории большевистских организаций Украины// Коммунист Украины. – 1962. – № 11. – С. 77 – 83.

  32. Вступна лекція Д. І. Яворницького про значення українського козацтва, прочитана студентам Московського університету 5 жовтня 1901 р./ Підгот. до друку І. М. Гапусенко// УІЖ. – 1968. – № 7. – С. 118 – 127.

  33. Галузо П. Г. К ленинским оценкам предпосылок объединения национальных движений в России с революционной борьбой рабочего класса за социализм// Национальный вопрос накануне и в период проведения Великой Октябрьской социалистической революции: Материалы к сессии Научного совета. – М., 1964. – Вып. 1. – С. 3 – 16.

  34. Галушко Є. М., Дудикевич Б. К. Комуністична партія Західної України// РЕІУ. – К., 1970. – С. 439 – 441.

  35. Гапусенко І. М. Боротьба східних слов’ян за вихід до Чорного моря. – К., 1966.

  36. Гапусенко І. М. Радянські історіографічні дослідження з історії України періоду феодалізму// УІЖ. – 1968. – № 1. – С. 141 – 144.

  37. Герасименко М. П., Кравець М. М., Ковальчак Г. І. До питання про характер подій у Східній Галичині на початку листопада 1918 р.// УІЖ. – 1959. – № 3. – С. 86 – 94.

  38. Голобуцкий В. А. Запорожское казачество. – К., 1957.

  39. Голобуцкий В. А. О начале „нисходящей” стадии феодальной формации// Вопросы истории. – 1959. – № 9. – С. 123 – 137.

  40. Голобуцкий В. А. Сагайдачный, Петр// Советская Историческая Энциклопедия. –М., 1969. –Т.12. – С. 454.

  41. Голобуцкий В. А. Сечь Запорожская// Советская Историческая Энциклопедия. –М., 1969. –Т. 12. – С. 818.

  42. Голобуцький В. О. Актуальні питання історії України доби феодалізму і завдання радянських істориків// УІЖ. – 1973. – № 9. – С. 25 – 39.

  43. Голобуцький В. О. Запорізька Січ// РЕІУ. – К., 1970. – Т. 2. – С. 189 – 193.

  44. Голобуцький В. О. Запорізька Січ// Українська Радянська Енциклопедія. – 2-е вид. – К., 1979. – Т. 4. – С. 206 – 209.

  45. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734 – 1775. – К., 1961.

  46. Голобуцький В. О. Нова Січ// РЕІУ. – К., 1971. – Т. 3. – С. 242 – 244.

  47. Гончарук П. С. Історичні погляди П. О. Куліша під час його перебування в Кирило-Мефодіївському товаристві// УІЖ. – 1969. – № 8. – С. 78 – 85.

  48. Грищенко М. М. Великодержавна політика царського уряду в питанні освіти трудящих України// УІЖ. – 1968. – № 7. – С. 51 – 57.

  49. Грушевський Михайло Сергійович// Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1960. – Т. 3. – С. 509 – 510.

  50. Гуржій І. О., Петренко В. С. Видатні радянські історики. – К., 1969.

  51. Гуржій І. О., Сарбей В. Г. В. І. Ленін про найважливіші питання історії України. – К., 1960.

  52. Гуржій І., Сарбей В. Всебічно вивчати і використовувати історіографічну спадщину// Комуніст України. – 1965. – № 6. – С. 19 – 29.

  53. Гуржій І., Сарбей В., Ткаченко М. За дальший розвиток української радянської історіографії// Комуніст України. – 1960. – № 6. – С. 85 – 91.

  54. Гурницкий К. И. Агафангел Ефимович Крымский. – М., 1980.

  55. Гурницький К. І. А. Ю. Кримський в радянській історіографії// Історіографічні дослідження в Українській РСР. – К., 1971. – Вип. 4. – С. 48 – 63.

  56. Гурницький К. І. Кримський як історик. – К., 1971.

  57. Гуслистий К. Г. До питання про утворення української нації. – К., 1967.

  58. Гуслистий К. Г. Петро Конашевич-Сагайдачний // УІЖ. – 1972. – № 4. – С. 123 – 126.

  59. Гуслистий К. Г. Про буржуазно-націоналістичні перекручення у дослідженнях етногенезу українського народу// Народна творчість і етнографія. – 1971. – № 1. – С. 41 – 51.

  60. Гуслистий К. Г. Сагайдачний Петро Кононович// РЕІУ. – К., 1972. – Т.4. – С. 48.

  61. Гуслистий К., Дядиченко В. На скрижалях історії// Вітчизна. – 1955. – № 2. – С. 179 – 183.

  62. Гуслистый К. Образование украинской нации в условиях возникновения и формирования буржуазных отношений// Народы европейской части СССР: Этнографические очерки. – М., 1964. – Т. І. – С. 577 – 591.

  63. Дзира Я. Вступ// Літопис Самовидця. – К., 1971. – С. 9 – 42.

  64. Дзира Я. І. Самійло Величко та його літопис (До 300-річчя від дня народження літописця)// Історіографічні дослідження в Українській РСР. – К., 1971. – Вип. 4. – С. 205 – 206.

  65. Дзира Я. І. Першовідкривач українських старожитностей, будівничий київської філологічної школи (До 100-річчя від дня народження академіка В. М. Перетца)// УІЖ. – 1970. – № 1. – С. 135 – 137.

  66. Дзира Я. І. Українські літописи ХVІІ – ХVІІІ ст. в радянській історіографії// Історичні джерела та їх використання. – К., 1968. – Вип. 3. – С. 177 – 189.

  67. Дмитро Іванович Яворницький (Бібліографія вчених Української РСР). – К., 1969.

  68. Дружинина Е. И. По поводу одной брошюры // Вопросы истории. – 1972. – № 11. – С. 203 – 205.

  69. Дядиченко В. А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. – К., 1959.

  70. Дядиченко В. А., Лось Ф. Є. Історія Української РСР: Підручник для 7-8 класів. – К., 1967.

  71. Дядиченко В. А., Лось Ф. Є. Історія Української РСР: Підручник для 7-8 класів. – Вид. 4-е, переробл. – К., 1970.

  72. Дядиченко В. А., Лось Ф. Є., Спицький В. Є. Історія Української РСР: Підручник для 7-8 класів восьмирічної школи. – К., 1962.

  73. Дядиченко В. А., Лось Ф. Є., Спицький В. Є. Історія Української РСР: Підручник для 7-8 класів. – Вид. 5-е. – К., 1966.

  74. Дядиченко В. А., Лось Ф. Е., Сарбей В. Г. Развитие исторической науки на Украине (1917 – 1963 гг.)// Вопросы истории. – 1964. – № 1. – С. 3 – 26.

  75. Дядиченко В. А., Лось Ф. Є., Сарбей В. Г. Розвиток історичної науки в Українській РСР. – К., 1970.

  76. Загорський П. Революційна діяльність Артема (Ф. А. Сергеєва). – К., 1951.

  77. Запорізька Січ// Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1961. – Т. 5. – С. 181 – 186.

  78. Злупко С. М. П. О. Куліш і боротьба суспільних течій в Західній Україні// УІЖ. – 1969. – № 8. – С. 71 – 78.

  79. Историография истории СССР (с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции) – М., 1961.

  80. Историография истории СССР (с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции). – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971.

  81. Историография истории СССР (эпоха социализма): Учебник. – М., 1982.

  82. Историография истории Украинской ССР. – К., 1986.

  83. Историография истории Украинской ССР. – К., 1987.

  84. История и социология. – М., 1964.

  85. История Коммунистической партии Советского Союза: Учебник. – М., 1959.

  86. История Коммунистической партии Советского Союза: Учебник. – Изд. 2-е, доп. – М., 1963.

  87. История Коммунистической партии Советского Союза. – Изд. 5-е, доп. – М., 1978.

  88. История СССР (эпоха социализма). – М., 1957.

  89. История СССР (эпоха социализма). – Изд. 2, доп. – М., 1964.

  90. История Украинской ССР: В 10 т. – К., 1981. – Т. 1.

  91. История Украинской ССР: В 10 т. – К., 1982. – Т. 2.

  92. История Украинской ССР: В 10 т. – К., 1983. – Т. 3.

  93. История Украинской ССР: В 10 т. – К., 1983. – Т. 4.

  94. История Украинской ССР: В 10 т. – К., 1983. – Т. 5.

  95. История Украинской ССР: В 10 т. – К., 1984. – Т. 6.

  96. История Украинской ССР: В 10 т. – К., 1984. – Т. 7.

  97. История Украинской ССР: В 10 т. – К., 1984. – Т. 8.

  98. История Украинской ССР: В 10 т. – К., 1985. – Т. 9.

  99. История Украинской ССР: В 10 т. – К., 1985. – Т. 10.

  100. І. Я. Франко як історик. – К., 1956.

  101. Іванова Р. П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (ІІ половина ХІХ ст.). – К., 1971.

  102. Ісаєвич Я. Д. Зв’язки братств з запорізьким козацтвом// Середні віки на Україні. – К., 1973. – Вип. 2. – С. 149 – 153.

  103. Історичні погляди Т. Г. Шевченка. – К., 1964.

  104. Історія Академії наук Української РСР. – К., 1967. – Кн. 1.

  105. Історія Академії наук Української РСР. – К., 1967. – Кн. 2.

  106. Історія Української РСР. – К., 1953. – Т. І.

  107. Історія Української РСР. – К., 1955. – Т. І.

  108. Історія Української РСР. – К., 1956. – Т. ІІ.

  109. Історія Української РСР. – К., 1957. – Т. ІІ.

  110. Історія Української РСР. – К., 1967. – Т. І.

  111. Історія Української РСР. – К., 1967. – Т. ІІ.

  112. Історія Української РСР: Короткий нарис. – К., 1981.

  113. Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. – К., 1977. – Т. 1. – Кн. 1.

  114. Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. – К., 1977. – Т. 5.

  115. Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. – К., 1977. – Т. 6.

  116. Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. – К., 1977. – Т. 7.

  117. Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. – К., 1978. – Т. 3.

  118. Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. – К., 1978. – Т. 4.

  119. Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. – К., 1979. – Т. 1. – Кн. 2.

  120. Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. – К., 1979. – Т. 2.

  121. Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. – К., 1979. – Т. 8. – Кн. 1.

  122. Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. – К., 1979. – Т. 8. – Кн. 2.

  123. Калнишевський Петро Іванович// РЕІУ. – К., 1970. – Т. 2. – С. 295.

  124. Калнишевський Петро Іванович// Українська Радянська Енциклопедія. – 2-е вид. – К., 1979. – Т. 4. – С. 522.

  125. Карпенко О. Ю. До питання про характер революційного руху в Східній Галичині в 1918 р.// З історії західноукраїнських земель. – К., 1957. – Вип. 1. – С. 59 – 90.

  126. Касименко О. К. Історія Української РСР. Популярний нарис. – К., 1960.

  127. Кац Р. С., Шеліхова Н. М. Про стан історичної бібліографії на Україні// УІЖ. – 1958. – № 5. – С. 159 – 166.

  128. Кац Р., Максименко Ф. Бібліографія української і російської бібліографії по історії УРСР. – К., 1960.

  129. Килимник О. Агатангел Юхимович Кримський// Вітчизна. – 1961. – № 1. – С. 165 – 171.

  130. Кихтев С. Коммунисты Донбасса в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. – К., 1954.

  131. Киценко М. Хортиця в героїці і легендах. – 2-е вид. – Дніпропетровськ, 1972.

  132. Киценко М.П. Про роль і місце Хортиці в історії запорізького козацтва // УІЖ. – 1968. – № 8. – С. 93 – 99.

  133. Коваленко Л. А. Конспект лекцій з української історіографії ХІХ ст. – Кам’янець-Подільський, 1964.

  134. Коваленко Л. А. Куліш Пантелеймон Олександрович// РЕІУ. – К., 1970. – Т. 2. – С. 529.

  135. Коваленко Л. А. П. О. Куліш як історик// УІЖ. – 1969. – № 8. – С. 68 – 71.

  136. Коваленко Л. Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції. – К., 1983.

  137. Коваль М. К. Історична наука і формування світогляду людини. – К., 1963.

  138. Компан О. С. [рец. на:] Киценко М. Хортиця в героїці і легендах. – Дніпропетровськ: Промінь, 1967. – 79 с. // УІЖ. – 1968. – № 3. – С.154 – 155.

  139. Компан О. С. Дослідження з історії збройних сил українського народу. [рец. на:] Апанович О. М. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст. – К.: Наукова думка, 1969. – 221 с.// АУ. – 1969. – № 5. – С. 90 – 92.

  140. Компан О. С. Єдність світового історичного процесу. – К., 1966.

  141. Компан О. С. Порівняльно-історичний метод і всесвітньо-історичний аспект дослідження пізнього феодалізму// УІЖ. – 1966. – № 1. – С. 36 – 46.

  142. Компан О. С. Проблеми українського середньовіччя// Середні віки на Україні. – К., 1971. – Вип. 1. – С. 9 – 20.

  143. Компан О. Український Ренесанс. Роздуми історика над проблемами мистецтвознавства// Літературна Україна. – 1967. – 17 жовт. – С. 4.

  144. Кондрашов Н. О. Осип Михайлович Бодянский. – М., 1956.

  145. Короливский С. М. Украинское национальное движение в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции// История СССР. – 1965. – № 5. – С. 3 – 24.

  146. Котляр М. Ф. [рец. на:] Киценко М. Хортиця в героїці і легендах. – 2-е вид. – Дніпропетровськ, 1972. –132 с. // УІЖ. – 1973. – № 1. – С. 139 – 140.

  147. Котляр М. Ф. Історичне минуле українського народу і зарубіжні фальсифікатори. – К., 1974. Кравець М. М. Сагайдачний Петро Кононович// Українська Радянська Енциклопедія. – 2-е вид. – К., 1983. – Т. 9. – С. 544.

  148. Кравець М.М. Гетьман України Петро Конашевич-Сагайдачний // УІЖ. – 1967. – №4. – С. 126 – 128.

  149. Кравець М.М. Іван Франко – історик України. – Львів, 1971.

  150. Кримський А. Ю. Бібліографічний покажчик (1889 – 1971). – К., 1972.

  151. Крип’якевич І. П. Бібліографія історії України в дожовтневий період// УІЖ. – 1958. – № 5. – С. 166 – 170.

  152. Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. – К., 1954.

  153. Крип’якевич І. П. До питання про національну самосвідомість українського народу в кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.// УІЖ. – 1966. – № 2. – С. 82 – 84.

  154. Куліченко М. І., Маланчук В. Ю. В. І. Ленін і розв’язання національного питання на Україні. – К., 1971.

  155. Ленінська теоретична спадщина в українській радянській історіографії. – К., 1969.

  156. Лисенко М. М. Перебудувати викладання історії в середній школі у світлі рішень ХХ з’їзду КПРС// Радянська школа. – 1956. – № 10. – С. 9 – 16.

  157. Лисенко М. М., Скрипкін І. М. Перебудувати викладання історії в школі в світлі перспектив комуністичного будівництва// УІЖ. – 1958. – № 6. – С. 94 – 102.

  158. Лихолат А. В. Здійснення ленінської національної політики на Україні. 1917 – 1920. – К., 1967.

  159. Лихолат А. Разгром националистической контрреволюции на Украине (1917 – 1922). – М., 1954.

  160. Лось Ф. Є., Спицький В. Є. Історія Української РСР: Посібник для 9-10-х класів. – К., 1968.

  161. Лось Ф. Є. Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади// Розвиток науки в Українській РСР за 40 років. – К., 1957. – С. 31 – 55.

  162. Лось Ф. Є., Сарбей В. Г. Основні етапи розвитку радянської історичної науки на Україні// УІЖ. – 1968. – № 1. – С. 14 – 24.

  163. Лугова О. І. Про становище України в період капіталізму// УІЖ. – 1967. – № 3. – С. 15 – 25.

  164. Мавродин В. В. По поводу характера и исторического значения крестьянских войн в России// Крестьянские войны в России ХVІІ – ХVІІІ веков. – М., 1974. – С. 35 – 51.

  165. Маланчук В. Дві концепції минулого і сучасного України// Жовтень (Львів). – 1971. – № 1. – С. 101 – 109; № 3. – С. 97 – 107; № 4. – 96 – 108; № 5. – С. 110 – 121.

  166. Марков П. Г. А. Я. Ефименко – историк Украины. – К., 1966.

  167. Марков П. Г. М. О. Максимович – видатний історик ХІХ ст. – К., 1973.

  168. Марков П. Общественно-политические и исторические взгляды М. А. Максимовича. – К., 1986.

  169. Марченко М. І. Історичне минуле українського народу в творчості Т. Г.Шевченка. – К., 1957.

  170. Марченко М. І. Українська історіографія (з давніх часів до середини ХІХ ст.). – К., 1959.

  171. Марченко М. І., Полухін Л. К. Видатний історик України О. М. Лазаревський. – К., 1958.

  172. Мацюк О. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова// АУ. – 1968. – № 2. – С. 3 – 14.

  173. Мацюк О. Ще про початки книгодрукування на Україні// АУ. – 1971. – № 1. – С. 26 – 32.

  174. Мыцык Ю. А. „Кройника” Феодосия Софоновича как исторический источник и памятник украинской историографии ХVІІ века. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Днепропетровск, 1975.

  175. Наливайко Д. С. Західноєвропейські автори кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. про роль українських козаків у боротьбі з турецькою агресією [закінчення] // УІЖ. – 1968. – № 6. –С. 139 – 147.

  176. Нариси історії Комуністичної партії України. – К., 1961.

  177. Нариси історії Комуністичної партії України. – Вид. 2-е, доп. – К., 1964.

  178. Нариси історії Комуністичної партії України. – Вид. 3-є, доп. – К., 1971.

  179. Нариси історії Комуністичної партії України. – Вид. 4-е, доп. – К., 1977.

  180. Обговорення нової концепції передісторії Київської Русі академіка Б. О. Рибакова// УІЖ. – 1981. – № 10. – С. 39 – 53.

  181. Овчаров Г. По поводу освещения вопроса о боротьбизме// Коммунист Украины. – 1958. – № 2. – С. 36 – 47.

  182. Олійник Л. В. Декабристський рух на Україні в радянській історіографії// УІЖ. – 1965. – № 12. – С. 119 – 123.

  183. Олійник Л. В. Український радянський історик М. Н. Петровський: До 70-річчя з дня народження// УІЖ. – 1964. – № 5. – С. 115 – 117.

  184. Осликовская Е. С., Снегов А. В. За правдивое освещение истории пролетарской революции// Вопросы истории. – 1956. – № 3. – С. 139 – 145.

  185. От редакции// Об особенностях империализма в России: Сб. статей. – М., 1963. – С. 3 – 10.

  186. Очерки истории исторической науки в СССР. – М., 1955. – Т.1.

  187. Очерки истории исторической науки в СССР. – М., 1960. – Т.2.

  188. Очерки истории исторической науки в СССР. – М., 1963. – Т.3.

  189. Очерки истории исторической науки в СССР. – М., 1966. – Т.4.

  190. Очерки истории исторической науки в СССР. – М., 1985. – Т.5.

  191. Перемога Великої Жовтневої революції на Україні: В 2 т. – К, 1967. – Т. 1.

  192. Переход от феодализма к капитализму в России: Материалы Всесоюзной дискуссии. – М., 1969.

  193. Пинчук Ю. А. Исторические взгляды Н. И. Костомарова. – К., 1984.

  194. Пинчук Ю. А. Роль народных масс в освободительной войне 1648 – 1654 гг. и воссоединении Украины с Россией: Советская историография. – К., 1986.

  195. Пінчук Ю. А. Визвольна війна 1648 – 1654 рр. і возз’єднання України з Росією в оцінці М.І.Костомарова// УІЖ. – 1971. – № 2. – С. 17 – 27.

  196. Пінчук Ю. А. Дожовтнева і радянська історіографія про М. І. Костомарова як історика// Історіографічні дослідження в Українській РСР. – К., 1971. – Вип. 4. – С. 141 – 142.

  197. Пісковий Я. [Дашкевич Я.] М. М. Кордуба та його „Бібліографія історії України”// Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. – 1963. – № 6. – С. 62 – 64.

  198. Полухін Л. К. Формування історичних поглядів М. І. Костомарова (До критики буржуазно-поміщицької історіографії на Україні). – К., 1959.

  199. Пономарьов О. М. Про початок мануфактурного періоду на Україні// УІЖ. – 1970. – № 3. – С. 27 – 35.

  200. Попов П. М. Академік А. Ю. Кримський як дослідник народної поетичної творчості// Народна творчість і етнографія. – 1961. – № 3. – С.77 – 82.

  201. Попов П. М. М. Костомаров як фольклорист і етнограф. – К., 1968.

  202. Пунський В. О. Про шляхи перебудови викладання історії в середній школі// УІЖ. – 1959. – № 5. – С. 107 – 110.

  203. Пушкарев Л. Н. Залог успеха в источниковедческом анализе// История СССР. – 1962. – № 2. – С. 174 – 178.

  204. Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1919 – 1920): Зб. док. і мат. – К., 1957.

  205. Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (листопад 1918 – серпень 1919): Зб. док. і мат. – К., 1962.

  206. Римаренко Ю. І. Буржуазний націоналізм та його „теорія” нації. – К., 1974.

  207. Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади. – К., 1973.

  208. Розвиток радянської археології на Україні (1917 – 1967). Бібліографічний покажчик. – К., 1969.

  209. Рубач М. А. Грушевський Михайло Сергійович// РЕІУ. – К., 1969. – Т.1. – С. 483 – 484.

  210. Рубач М.А. Грушевский Михаил Сергеевич// Советская Историческая Энциклопедия. – М., 1963. – Т. 4. – С. 858 – 859.

  211. Рубач М. А. До історії політики царизму на Україні// УІЖ. – 1969. – № 1. – С. 112 – 116.

  212. Рубач М. Реакційна суть націоналістичних „теорій” безкласовості та „єдиного потоку”. – К., 1955.

  213. Рубач М. А. Украинское национальное движение, его характер и движущие силы (1910 – февраль 1917 г.)// Национальный вопрос накануне и в период проведения Великой Октябрьской социалистической революции: Материалы к сессии Научного совета. – М., 1964. – Вып. 1. – С. 22 – 38.

  214. Руднєв В. В. Українські буржуазні націоналісти – агентура міжнародної реакції. – К., 1955.

  215. Рыбаков Б. А. Новая концепция предыстории Киевской Руси (Тезисы)// История СССР. – 1981. – № 1. – С. 55 – 75; № 2. – С. 40 – 59.

  216. Савченко І. С. Дослідження творчої спадщини М. П. Драгоманова за останні роки// Історіографічні дослідження в Українській РСР. – К.,1969. – Вип. 2. – С. 199 – 206.

  217. Сагайдачный, Петр Кононович// Большая Советская Энциклопедия. – 2-е изд. – М., 1955. – Т. 37. – С. 578.

  218. Санцевич А. В. Українська радянська історіографія (1945 – 1982). – К., 1984.

  219. Сарбей В. Г. Історіографічні дослідження на Україні за 70 років Радянської влади// УІЖ. – 1987. – № 12. – С. 122 – 134.

  220. Сарбей В. Г., Кравченко В. В. Академік АН УРСР Д. І. Багалій// УІЖ. – 1982. – № 11. – С. 154 – 158.

  221. Сарбей В. Г. [рец. на:] Очерки истории исторической науки в СССР. – М., 1963. – Т.3// УІЖ. – 1964. – № 6. – С.140.

  222. Сарбей В. Г. Історичні погляди О. М. Лазаревського. – К., 1961.

  223. Сарбей В. Г. Костомаров Микола Іванович// РЕІУ. – К., 1970. – Т.2. – С. 485 – 486.

  224. Сарбей В. Г., Шаблиовский Е. С. Н. И. Костомаров в историографическом наследии К. Маркса// Вопросы истории. – 1967. – № 8. – С. 49 – 59.

  225. Сидоров А. Л. В. И. Ленин о русском военно-феодальном империализме (о содержании термина „военно-феодальный империализм”)// Об особенностях империализма в России: Сб. статей. – М., 1963. – С. 11 – 17.

  226. Скаба А. Д. Про створення багатотомної історії Української РСР// УІЖ. – 1970. – № 3. – С. 21 – 26.

  227. Смідович А. Д. Чи було книгодрукування на Україні до Івана Федорова// АУ. – 1972. – № 3. – С. 65 – 69.

  228. Смолій В. А. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби: друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст. – К., 1985.

  229. Старовойтова Р. Этническая геногеография Украинской ССР (гематологическое исследование). – К., 1979.

  230. Стецюк К. І. Літопис Самовидця – визначна пам’ятка української історичної літератури ІІ половини ХVІІ ст.// УІЖ. – 1964. – № 2. – С. 58 – 64.

  231. Супруненко М. І., Рубач М. А. Про стан і завдання наукової розробки проблем Великої Жовтневої соціалістичної революції// УІЖ. – 1965. – № 10. – С. 35 – 45.

  232. Супруненко М. Перемога Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні. – К., 1957.

  233. Супруненко Н. И. Критические замечания к монографии о М. П. Драгоманове// Коммунист Украины. – 1972. – № 11. – С. 93 – 95.

  234. Супруненко Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине (1918 – 1920). – М., 1966.

  235. Супруненко Н. К вопросу об изучении гражданской войны на Украине// Коммунист Украины. – 1956. – № 10. – С. 23 – 31.

  236. Торжество історичної справедливості. Закономірність возз’єднання західноукраїнських земель в єдиній українській радянській державі. – Львів, 1968.

  237. Тычина В. Е. Борьба против австро-германских оккупантов и внутренней контрреволюции на Украине в 1918 году. Автореф. дисс. … докт. ист. наук. – Х., 1974. – 67 с.

  238. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 – 1945 гг. – К., 1975. – Т. 1.

  239. Українська РСР в період громадянської війни 1917 – 1920 рр. – К., 1967. – Т. 1.

  240. Українська РСР в період громадянської війни 1917 – 1920 рр. – К., 1968. – Т. 2.

  241. Українська РСР в період громадянської війни 1917 – 1920 рр. – К., 1970. – Т. 3.

  242. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу. – К., 1967. – Т. 1.

  243. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу. – К., 1968. – Т. 2.

  244. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу. – К., 1969. – Т. 3.

  245. Фалькович И. М. К истории советского востоковедения на Украине// Народы Азии и Африки. – 1966. – № 4. – С. 30 – 40.

  246. Фруменков Г. Г. Доля останнього кошового отамана Запорізької Січі // УІЖ. – 1966. – № 1. – С. 120 – 126.

  247. Цибко О., Кісь Я., Більше вимогливості та принциповості в історичних дослідженнях// Комуніст України. – 1961. – № 1. – С. 90 – 93.

  248. Черепнин Л. В. Некоторые вопросы истории докапиталистических формаций в России// Коммунист. – 1975. – № 1. – С. 63 – 73.

  249. Чернихівський Г. І. Історія боротьби українського народу за соціальне і національне визволення та за возз’єднання з Росією у висвітленні М. П. Драгоманова// Історіографічні дослідження в Українській РСР. – К., 1973. – Вип. 6. – С. 105 – 110.

  250. Чернихівський Г. І. М. Драгоманов і деякі питання історії України (До 130-річчя від дня народження)// УІЖ. – 1971. – № 9. – С. 116 – 118.

  251. Черніков І. Ф. Назрілі питання// УІЖ. – 1959. – № 5. – С. 113 – 114.

  252. Черніков І. Ф. Питання історії Туреччини в творах А. Ю. Кримського// УІЖ. – 1971. – №1. – С. 119 – 121.

  253. Шаповал І. М. В пошуках скарбів (З життя відомого історика Д. І. Яворницького (1855 – 1940)). – К., 1963.

  254. Швидько А. К. Социально-экономическое развитие городов Украины в ХVІ – ХVІІІ вв.: Учебное пособие. – Днепропетровск, 1979.

  255. Шевченко Ф. П. “История руссов или Малой России” (До 120-річчя з часу видання твору)// УІЖ. – 1966. – № 7. – С. 146 – 149.

  256. Шевченко Ф. П. Дискусія – неодмінна умова розвитку історичної науки// УІЖ. – 1965. – № 3. – С. 27 – 41.

  257. Шевченко Ф. П. Історія і сучасність. – К., 1965.

  258. Шевченко Ф. П. Політичні та економічні зв’язки України з Росією в середині ХVІІ ст. – К., 1959.

  259. Шевченко Ф. П. Чому Михайло Грушевський повернувся на Радянську Україну// “Істину встановлює суд історії”: Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. – К., 2004. – Т.1. – С. 674 – 695.

  260. Шекера І. М. Київська Русь ХІ ст. у міжнародних відносинах. – К., 1967.

  261. Шекера І. М. Міжнародні зв’язки Київської Русі: З історії зовнішньої політики в період утворення і зміцнення Древньоруської держави в VІІ – Х ст. – К., 1963.

  262. Шеліхова Н. М., Ровнер О. С. Бібліографія російської і української бібліографії по історії Української РСР, 1956 – 1965. – К., 1966.

  263. 60 років Інституту археології НАН України. – К., 1994.

  264. Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність. – К., 1972.

  265. Шульга І. Г., Пальок В. В. [рец. на:] Апанович О. М. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст. – К.: Наукова думка, 1969. – 221 с.// УІЖ. – 1969. – № 9. – С. 146 – 147.

Каталог: doc
doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
doc -> Остроградський Михайло Васильович


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Сучасна теологія ІІ модуль: Протестантська теологія ХХ ст.» є вивчення протестантської релігійної філософії...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни " сучасна теологія. Православна теологія" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни історія України кінця XVIII початку ХХ століття
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка