Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 ІсторіяСторінка3/4
Дата конвертації02.10.2017
Розмір0,52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

ЛІТЕРАТУРА

 1. Абросимова С. Адепт джерелознавства// Осягнення історії. Зб. наук. пр. на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог; Нью-Йорк, 1999. – С. 36 – 42.

 2. Аксютин Ю. В. Хрущевская „оттепель” и общественные настроения в СССР в 1953 – 1964 гг. – М., 2004.

 3. Алексеева Г. Д. Историческая наука в России. Идеология. Политика. (60 – 80-е годы ХХ века). – М., 2003.

 4. Алексеева Г. Д. Историческая наука России в поисках новых концепций// Россия в ХХ веке: Историки мира спорят. – М., 1994. – С. 635 – 642.

 5. Алексеева Г. Д. Некоторые вопросы развития исторической науки в 60-80-е гг.// Историческая наука России в ХХ веке. – М., 1997. – С. 269 – 301.

 6. Апанович О. Федір Павлович Шевченко: історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, організатор науки, Людина: Спогади та історіографічний аналіз. – К., 2000.

 7. Б. а. Жизненный и творческий путь Н. И. Супруненко// Супруненко Николай Иванович: биобиблиографический указатель. – К., 1980. – С. 3 – 29.

 8. Б. а. 70-річчя академіка НАН України Я. Д. Ісаєвича// Вісник НАН України. – 2006. – № 3. – С. 99 – 101.

 9. Бадяк В. Нелегка боротьба проти тенденційності. Виступ І. Крип’якевича в обговоренні статті про Листопадовий зрив 1918 р.// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2001. – Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 803 – 808.

 10. Бажан О. Г., Данилюк Ю. З., Рубльов О. С. Історія під пресом ідеології// Зневажена Кліо: Зб. – К., 2005. – С. 3 – 74.

 11. Бажан О. Г. ХХ з’їзд КПРС: сприйняття та реакція населення України// Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. – К., 2006. – Вип. 10. – С. 112 – 117.

 12. Бажан О.Г. Дослідження та популяризація козацької тематики в контексті формування опозиційних настроїв серед української інтелігенції в 60-80-х рр. ХХ ст. // Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості: Мат. міжн. наук. конф. – К., 1997. – С. 336 – 347.

 13. Бажан О. „Мене називають сучасним Кочубеєм...” (нотатки на полях політичної біографії В. Ю. Маланчука)// Літературна Україна. – 1993. – 2 груд. – С. 2.

 14. Байрау Д. Интеллигенция и власть: советский опыт// Отечественная история. – 1994. – № 2. – С. 122 – 135.

 15. Балакин В. С. Отечественная наука в 50-е – сер. 70-х гг. ХХ в. (Опыт изучения социокультурных проблем). – Челябинск, 1997.

 16. Баран В. К. Україна: новітня історія (1945 – 1991). – Львів, 2003.

 17. Баран В. Цензура та ідеологічний контроль в Україні ( 1946 – 1960-і роки)// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип.7: Зб. на пошану професора Юрія Сливки. – С. 497 – 509.

 18. Барсенков А. С. Советская историческая наука в послевоенные годы (1945 – 1955). – М., 1988.

 19. Батуріна С. Бібліотека Ф. П. Шевченка як джерело до реконструкції наукового світогляду вченого// “Істину встановлює суд історії”: Зб. на пошану Федора Павловича Шевченка. – К., 2004. – Т. 2. – С. 55 – 66.

 20. Бердута М. З., Булах В. И. Исследование отечественной истории в Харьковском университете за годы Советской власти// Вестник Харьковского университета. – 1991. – № 357. – Вып. 24. – С. 37 – 50.

 21. Білокінь С. І. На полицях спецфондів у різні роки// Слово і час. – 1990. – № 1. – С. 69 – 76.

 22. Близняк М. Б. Вадим Архипович Дядиченко (1909 – 1973) – історик України. Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 2006.

 23. Бордюгов Г., Бухараев В. Национальная историческая мысль в условиях советского времени// Национальные истории в советском и постсоветских государствах. – М., 1999. – С. 21 – 73.

 24. Боровой С. Я., Гонтар О. В., Першина З. В. Історичні дослідження: Вітчизняна історія: Республіканський міжвідомчий збірник (1975 – 1982)// УІЖ. – 1983. – № 10. – С. 38 – 46.

 25. Боровський Я. Є. Походження Києва: Історіографічний нарис. – К., 1981.

 26. Булыгина Т. А. Общественные науки в СССР (1945 – 1985 гг.). – 2-е изд. – М., 2000.

 27. Бутич І. „Архіви України” в 1947 – 1970 роках// Батюк А. А., Бутич М. І. „Архіви України”: Бібліографічний покажчик змісту, 1947 – 1970 рр. – К., 1999. – С. 3 – 7.

 28. Бутич І. Л. Передмова// О. Ф. Кістяківський. Щоденник (1874 – 1879). – К., 1994. – Т. 1. – С. 6 – 23.

 29. Бухараев В. М., Жигунин В. Д. “Замещенное” познание: историческая мысль против моноидеологии (60-80-е годы ХХ в.)”// Россия в ХХ веке: Судьбы исторической науки. – М., 1996. – С. 552 – 563.

 30. Бушин М. І., Гуржій О. І., Товстопят Л. М. Ілля Шульга – історик України. – Черкаси, 2006.

 31. Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. – М., 1996.

 32. Варнавский П. Советский народ: создание единой идентичности в СССР как конструирование общей памяти (на материалах Бурятской АССР)// Аb imperio. – 2004. – № 4. – С. 239 – 262.

 33. Величенко С. Перебудова та минуле неросійських народів// УІЖ. – 1992. – № 4. – С. 96 – 105.

 34. Величенко С. Суперечливі схеми національної історії: російські та українські інтерпретації власної минувшини// Схід-Захід (історико-культурологічний збірник). – Х., 2002. – Вип. V. – С. 18 – 41.

 35. Винар Л. Думки про “Українського історика” і сучасний стан української історичної науки// Український історик. – 1978. – № 1 – 3. – С. 5 – 29.

 36. Віднянський С. В. Рецепції всесвітньої історії на сторінках „Українського історичного журналу”// УІЖ. – 2007. – № 6. – С. 166 – 180.

 37. Водотика С. Г. Взаємодія наукових шкіл української історіографії 1920-х років// Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 15 – 17 листопада 1995 р.). – Харків, 1995. – С. 116 – 120.

 38. Гаврилюк О. Ю., Кожукало І. П. Іван Дмитрович Назаренко (До 80-річчя з дня народження)// УІЖ. – 1988. – № 8. – С. 130 – 133.

 39. Галайчак Т., Луцький О. Інститут суспільних наук: сторінки історії// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип.7: Зб. на пошану професора Юрія Сливки. – С. 16 – 56.

 40. Гирич І. Від Данила Галицького до Омеляна Пріцака: штрихи до історіографічних студій ювіляра// Дашкевич Я. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів, 2006. – С. 7 – 23.

 41. Гирич І. До проблеми історіософії Михайла Брайчевського// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики (в пам’ять М. Брайчевського). – К., 2003. – Число 10. – Ч. 1. – С. 50 – 58.

 42. Головко В. Історіографія кризи історичної науки: Український контекст. – К., 2003.

 43. Горяева Т.М. Политическая цензура в СССР. 1917 – 1991 гг. – М., 2002.

 44. Грабович Г. Літературне історіописання та його контексти// Критика. – 2001. – Ч.12. – С.11 – 15.

 45. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – К., 1996.

 46. Грицак Я. Чи була школа Грушевського?// Михайло Грушевський і Львівська історична школа. Матеріали конференції, Львів, 24 – 25 жовтня 1994 р. – Нью-Йорк; Львів, 1995. – С. 138 – 152.

 47. Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. – М., 2001.

 48. Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева (часть 1-я). – М., 2003.

 49. Гулай В. Між науковістю та політичною кон’юнктурою: історичний факультет Львівського університету на тлі ідеологічного наступу початку 70-их років ХХ ст.// Історія та історіографія в Європі. – К., 2004. – Вип. 3. – С. 75 – 83.

 50. Гуржій О. І., Капітан Л. І. „Український історичний журнал” та проблеми вітчизняної медієвістики в другій половині ХХ ст. – К., 2004.

 51. Дашкевич Я. Боротьба з Грушевським та його Львівською школою за радянських часів// Український історик. – 1996. – № 1 – 4. – С. 88 – 141.

 52. Дашкевич Я. Дорогами української Кліо. Про становище історичної науки в Україні// Україна в минулому. – К.; Львів, 1996. – Вип. VІІІ. – С. 54 – 63.

 53. Дашкевич Я. Орест Мацюк як історик паперу України// Його ж. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів, 2006. – С. 668 – 673.

 54. Дашкевич Я. Федір Максименко – людина, вчений, книголюб// Його ж. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів, 2006. – С. 634 – 641.

 55. Дмитрієнко М. Ф. 80-річчя від дня народження О. М. Апанович// УІЖ. – 1999. – № 5. – С. 71 – 86.

 56. Дмитрієнко М., Дзира Я. Історик українського відродження// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики (в пам’ять М. Брайчевського). – К., 2003. – Число 10. – Ч.1. – С. 8 – 50.

 57. Дмитрієнко М. Портрет історика очима його колег// Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. праць на пошану відомого вченого, історика-українознавця, академіка Української Могилянсько-Мазепинської Академії наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – К., 2002. – Ч. 8-9. – Ч. 1. – С. 7 – 36.

 58. Дубровський В. Найновіша совєтська концепція історії України// Український збірник. – Мюнхен, 1956. – Кн. 6. – С. 71 – 108.

 59. Дудзинская Е. А. Международные научные связи советских историков. – М., 1978.

 60. Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953 – 1970 гг. – М., 1999.

 61. Єкельчик С. Імперія пам’яті: Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві. – К., 2008.

 62. Єфіменко Г. Г. Роль „Українського історичного журналу” у висвітленні „білих плям” історії України (1988 – 1991 рр.)// УІЖ. – 2007. – № 6. – С. 18 – 55.

 63. Ждан М.Б. [рец. на:] Шекера І. М. Міжнародні зв’язки Київської Русі: З історії зовнішньої політики в період утворення і зміцнення Древньоруської держави в VІІ – Х ст. – К., 1963// Український історик. – 1965. – № 1 – 2. – С. 78 – 79.

 64. Журавский Ю. И., Зайцев Б. П., Мигаль Б. К. Исторический факультет Харьковского университета: очерк истории// Вестник Харьковского университета. – 1991. – № 357. – Вып. 24. – С. 3 – 24.

 65. Заболотна І. М. Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І. П. Крип’якевича. Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – К., 2005.

 66. Заремба С. З. [рец. на:] Сарбей В. Г., Москвич Л. Г. Академік УАН Орест Іванович Левицький (1848 – 1922 рр.). Життєпис, бібліографія його праць і праць про нього. – К., 1998. – 151 с.// УІЖ. – 2002. – № 4. – С. 149 – 151.

 67. Заремба С. З. Українське товариство охорони пам’яток історії та культури: Історичний нарис. – К., 1998.

 68. Зарецький О. В. Офіційний та альтернативний дискурси. 1950 – 1980-ті роки в УРСР. – К., 2003.

 69. Івакін Г. Слово про історика// Брайчевський М. Вибрані твори: Історико-археологічні студії. Публіцистика. – Нью-Йорк; К., 1999. – С. 14 – 27.

 70. Ільницький М. Ярослав Ісаєвич: історик на тлі доби// Ярослав Ісаєвич. Бібліографічний покажчик. – Львів, 1999. – С. 3 – 10.

 71. Інститут історії України НАН України. 1936 – 2006. – К., 2006.

 72. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Наукова діяльність, структура, працівники. – Львів, 2001.

 73. Ісаєвич Я. Д. „Приєднання чи возз’єднання?” М. Брайчевського – переломна подія в українській історіографії// Старожитності Русі-України. – К., 1994. – С. 242 – 249.

 74. Ісаєвич Я. Д. Сторінки історії Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ// УІЖ. – 2002. – № 4. – С. 3 – 26.

 75. Ісаєвич Я. Іван Крип’якевич – історик і організатор наукового життя// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2001. – Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 7 – 15.

 76. Ісаєвич Я. Передмова// Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990. – С. 5 – 9.

 77. Історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: минуле і сьогодення. – К., 2004.

 78. Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1940 – 2000). Ювілейна книга. – Львів, 2000.

 79. Калакура Я. С. Комуністична партія України в боротьбі за розв’язання завдань будівництва комунізму: Історіографічний нарис. – К., 1976.

 80. Калакура Я. Українська історіографія. – К., 2004.

 81. Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія. Виникнення. Історія. Розпад. – Львів, 2005.

 82. Кароєва Л. Р., Шпильова Л. М. Валентин Дмитрович Отамановський// http://www.museum.vn.ua/lindex.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=9

 83. Картер Пол М. Шеф-идеолог: М. А. Суслов и „наука” о коммунизме в СССР. – М., 2003.

 84. Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму. – К., 1999.

 85. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 80-х років. – К., 1995.

 86. Касьянов Г. Разрытая могила: голод 1932 – 1933 годов в украинской историографии, политике и массовом сознании// Аb imperio. – 2004. – № 3. – С. 237 – 269.

 87. Кириченко С. Посмертний лауреат// Краєзнавство. – 1993. – № 1. – С. 25 – 27.

 88. Кіян О. І. Генезис категорії „Київська історична школа” в історіографії// Історіографічні дослідження в Україні. – К., 1999. – Вип. 9. – С. 154 – 165.

 89. Клебанівська Н. М. Зарубіжні зв’язки Інституту історії АН УРСР// УІЖ. – 1965. – № 2. – С. 153 – 155.

 90. Коваленко О. Б., Ткаченко В. В. Доля історика // Репресоване “відродження”. – К., 1993. – С. 198–211.

 91. Коваленко О. Б., Ткаченко В. В. Три справи і одне життя (П. К. Федоренко) // Репресоване краєзнавство (20–30-і роки). – К., 1991. – С. 228 – 233.

 92. Коваль М. В., Рубльов О. С. Інститут історії України НАН України: перше двадцятиріччя (1936 – 1956 рр.)// УІЖ. – 1996. – № 6. – С. 50 – 68.

 93. Ковальський М. Внесок професора Любомира Винара в розробку проблеми „наукова історична школа”// Український історик. – 1997. – № 1 – 4. – С. 40 – 46.

 94. Ковальський М. Джерелознавчі аспекти історії культури України ХVІ – ХVІІІ ст. у працях Ярослава Ісаєвича// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 1998. – Вип. 5. ПРОΣФΩNНМА. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича. – С. 309 – 328.

 95. Ковальський М. Ісаєвич Ярослав// Острозька академія ХVІ – ХVІІ ст. Енциклопедичне видання. – Острог, 1997. – С. 56 – 58.

 96. Ковпак Л. С. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945 – 2000 рр.). – К., 2003.

 97. Когут З. Міти старі та нові. Гайдамацький рух і Коліївщина (1768) в історіографії 1960-х – 1970-х років// Його ж. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. – К., 2004. – С. 272 – 293.

 98. Колесник І. Дніпропетровська історіографічна школа: спроба саморефлексії// Ейдос. – 2006. - № 2. – С. 381 – 404.

 99. Колесник І. І. Українська історіографія (ХVІІІ – початок ХХ століття). – К., 2000.

 100. Колесник І.І. Федір Шевченко: інтелектуальна генеалогія українського радянського історика// УІЖ. – 2005. – № 2. – С. 178 – 192.

 101. Коломийченко И. И. Воспитание историей. – К., 1985.

 102. Кондуфор Юрій Іванович [некролог]// УІЖ. – 1997. – № 2. – С. 157.

 103. Кот С. И. Охрана памятников истории и культуры вУкраинской ССР (1943 – нач. 60-х годов): Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Днепропетровск, 1990.

 104. Кот С. І. Охорона, використання та пропаганда пам’яток історії та культури в Українській РСР. – К., 1989. – Ч. 3.

 105. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ століття. – К., 1997.

 106. Кравченко В. Концепції Переяслава в українській історіографії// Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). – К., 2003. – С. 463 – 523.

 107. Кречмар Д. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970 – 1985 гг. – М., 1997.

 108. Крикун М. Науковий доробок Д. Л. Похилевича// Центральна і Східна Європа в ХV – ХVІІІ століттях: питання соціально-економічної та політичної історії. До 100-річчя від дня народження професора Дмитра Похилевича. – Львів, 1998. – С. 20 – 25.

 109. Кульчицький В. Чому Сталін нас нищив?// День. – 2005. – 20 жовтн. – С. 1, 4; 3 лист. – С. 1, 4.

 110. Лахтин Г. А. Организация советской науки: история и современность. – М., 1990.

 111. Лінднэр Р. Гісторыкі і ўлада. Нацыятворчы працэс і гістарычная палітыка ў Беларусі ХІХ – ХХ ст. – СПб., 2003.

 112. Лозицький В. С. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки. (1918 – 1991). – К., 2005.

 113. Майборода В. С. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917 – 1985 рр.). – К., 1992.

 114. Маркусь В. Стан суспільно-політичних наук та дослідів над новітньою історією в УРСР в 1954-64 рр.// Український історик. – 1975. – № 1 – 2. – С. 82 – 90; № 3 – 4. – С. 28 – 42.

 115. Мерніков Г. І. Школи в українській історичній науці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: проблеми теорії та історіографії. Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 1997.

 116. Микола Романович Доній [некролог]// УІЖ. – 1975. – № 8. – С. 156.

 117. Михальченко С. И. О критериях понятия „школа” в историографии// Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 15 – 17 листопада 1995 р.). – Харків, 1995. – С. 53 – 59.

 118. Мицик Ю. На пошану ювіляру (до 75-ліття від дня народження Миколи Павловича Ковальського)// Наукові записки [Національного ун-ту „Києво-Могилянська академія”]. Історичні науки. – К., 2004. – Т. 27. – С. 5 – 6.

 119. Мицик Ю. Світовий рівень – українській історичній науці// Пам’ять століть. – 1996. – № 1. – С. 1 – 3.

 120. Мищак І. Архівна справа в Україні середини 1940-х – середини1960-х років: Історичний нарис. – К., 2006.

 121. Мізерницький Б. М. Вища освіта на Україні// РЕІУ. – К., 1969. – Т. 1. – С. 286 – 288.

 122. Нагорна Л. Десталінізація на рівні суспільної свідомості: парадокси „повернення”// Початок десталінізації в Україні (до 40-річчя закритої доповіді М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС): Матеріали „круглого столу”. – К., 1997. – С. 74 – 82.

 123. Нагорний В. І. Українська радянська культура: витоки, суть, генеза// Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – К., 2006. – Вип. 33. – С. 259 – 271.

 124. Нариси історії архівної справи в Україні. – К., 2002.

 125. Науменко К. І. Крип’якевич в оцінці вищих структур ВКП(б). За документами Російського державного архіву соціально-політичної історії// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2001. – Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 906 – 908.

 126. Неретина С. С. История с методологией истории// Вопросы философии. – 1990. – № 9. – С. 149 – 163.

 127. Нікітчина С. О. Становлення і розвиток системи професійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні (1917 – 1991 рр.). – Луцьк, 1996.

 128. Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. – Нью-Йорк, 1963.

 129. Орач Н. Головний науковий співробітник// Бібліотечний вісник. – 1994. – № 2. – С. 27 – 31.

 130. Очерки истории отечественной исторической науки ХХ века: Монография. – Омск, 2005.

 131. Павлюк П. І., Щедріна Д. С. П’ятдесятиріччя Інституту історії партії КП України – філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС// УІЖ. – 1971. – № 4. – С. 3 – 12.

 132. Панчук М., Котигоренко В. Національні аспекти десталінізації режиму// Початок десталінізації в Україні (до 40-річчя закритої доповіді М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС): Матеріали „круглого столу”. – К., 1997. – С. 54 – 66.

 133. Пивовар С. Соціальні аспекти української державності в радянській історіографії: між ідеологією та наукою// Історія та історіографія в Європі. – К., 2003. – Вип. 1 – 2. – С. 125 – 137.

 134. Пивовар С. Ф. До проблем української державності в радянській історіографії 70 – 80-х рр.// Вісник [Київського національного університету ім. Т. Шевченка]. Історія. – К., 2001. – Вип. 52. – С. 59 – 66.

 135. Підлісна Л. С. Діяльність державних та громадських організацій України по будівництву й охороні пам’ятників історії та культури в 70-і роки: Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 1994.

 136. Плохий С. Жизненная миссия Николая Ковальского// Зеркало недели. – 2006. – 11 нояб. – С. 21.

 137. Полєк В. Т. Бібліографії істориків України// УІЖ. – 1967. – № 1. – С. 100 – 101.

 138. Пометун Е. И. Школьное историческое образование в Украине: пути развития и проблемы. – Луганск, 1995.

 139. Портнов А. Українська радянська історіографія: до постановки проблеми// Сучасність. – 2000. – № 6. – С. 112 – 116.

 140. Прилепішева Ю. А. Археографічна діяльність архівних установ України (1946 – 1991). Автор. дис. ... канд. іст. наук. – К., 2003.

 141. Раїса Іванченко: Біобібліографічний довідник. – К., 2003.

 142. Рибер А. Сучасні підходи до вивчення всесвітньої історії// Україна модерна. – К.; Львів, 2005. – Ч. 9. – С. 15 – 33.

 143. Розвиток науки в західних областях України за роки Радянської влади. – К., 1990.

 144. Рубльов О. С. Маловідомі сторінки біографії українського історика// УІЖ. – 1996. – № 1. – С. 106 – 118.

 145. Рубльов О. С. „Український історичний журнал”: історія офіційна й залаштункова (1957 – 1988 рр.)// УІЖ. – 2007. – № 6. – С. 18 – 55.

 146. Рубльов О. С. У пошуках правди історії: Інститут історії України НАН України: друге двадцятиріччя (1957 – 1977 рр.)// Інститут історії України НАН України: Друге двадцятиріччя (1957 – 1977): Док. і мат. – К., 2007. – С. 3 – 33.

 147. Савельева И. М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: теория и история: В 2 т. – СПб., 2006. – Т. 2.

 148. Савчук З. С. В. Д. Отамановський (1893 – 1964) – вчений, педагог, організатор науки. Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – К., 2006.

 149. Савчук О. В. Краєзнавчий рух в Україні (кінець 50-х – початок 90-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – К., 1997.

 150. Сакада Л. „Український історик”: Генеза, тематика, постаті. – Нью-Йорк; К., 2003.

 151. Санцевич А. В., Комаренко Н. В. Развитие исторической науки в Академии Наук Украинской ССР, 1936 – 1986 гг. – К., 1986.

 152. Санцевич А. Іван Гуржій – один з подвижників української історичної науки// Середньовічна Україна. – К., 1997. – Вип. ІІ: Пам’яті члена-кореспондента НАН України Гуржія Івана Олександровича (з нагоди 80-річчя від дня народження). – С. 3 – 17.

 153. Санцевич А. Інститут історії України Національної Академії наук України. Історіографічний нарис (до 60-річчя установи) – К., 1998.

 154. Сарбей Віталій Григорович [Некролог]// УІЖ. – 1999. – № 5. – С. 159.

 155. Сидорова Л. А. Оттепель в исторической науке. Советская историография первого послесталинского десятилетия. – М., 1997.

 156. Сидорова Л. А. Поколение как смена субкультур историков// Мир историка. ХХ век: Монография. – М., 2002. – С. 38 – 53.

 157. Сидорова Л. А. Советские историки послевоенного поколения: собирательный образ и индивидуализирующие черты// История и историки. 2004. – М., 2005. – С. 208 – 222.

  Каталог: doc
  doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
  doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
  doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
  doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
  doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
  doc -> Остроградський Михайло Васильович


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Сучасна теологія ІІ модуль: Протестантська теологія ХХ ст.» є вивчення протестантської релігійної філософії...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни " сучасна теологія. Православна теологія" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни історія України кінця XVIII початку ХХ століття
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка