Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 ІсторіяСторінка4/4
Дата конвертації02.10.2017
Розмір0,52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

 • Сливка Ю. Львівський період науково-педагогічної діяльності Олександра Карпенка (1949 – 1978 рр.)// Галичина (Івано-Франківськ). – 2001. – № 5 – 6. – С. 11 – 20.

 • Советская историография. – М., 1996.

 • Солдатенко В. Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника. – К., 2002.

 • Соловей Д. Національна політика партії і уряду СРСР в Україні в світлі деяких найновіших фактів// Український збірник. – Мюнхен, 1956. – Кн. 6. – С. 109 – 174.

 • Сонин А. С. ВАК СССР в послевоенные годы: наука, идеология, политика// Вестник истории естествознания и техники. – 2004. – № 1. – С. 18 – 63.

 • Сохань П. С. Іван Лукич Бутич: життєвий і творчий шлях// Іван Лукич Бутич. До 80-річчя від дня народження та 50-ї річниці наукової діяльності: Біобібліографія. – К., 1999. – С. 5 – 8.

 • Стоун Л. Будущее истории// Thesis. – 1994. – № 4. – С. 158 – 174.

 • Субтельний О. Україна: Історія. – К., 1991.

 • Титаренко Д. М. Короткий нарис наукової і громадської діяльності Пірка Василя Олексійовича// В. О. Пірко. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк, 2005. – С. 3 – 5.

 • Товстопят Л. М. І. Г. Шульга як історик України. Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – К., 2005.

 • Тронько П. Т. Історія міст і сіл України в контексті регіональних досліджень. Досвід, проблеми, перспективи. – К., 2001.

 • Тронько П. Т. Краєзнавство України: здобутки і проблеми: До ІІІ з’їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців. – К., 2003.

 • Тронько П. Т., Симоненко Р. Г., Скляренко Є. М. О. К. Касименко – видатний український вчений і організатор історичної науки. – К., 2007.

 • Удод О. А. Історик: духовність, праця, самовідданість// Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Дніпропетровськ, 1997. – Вип. 1: На пошану професора Миколи Ковальського. – С. 29 – 40.

 • Удод О. А. Кость Гуслистий – історик України. – К., 1998.

 • Удод О. Історія одного листування (про участь К. Г. Гуслистого у виданні книги І. М. Шаповала „В пошуках скарбів”)// Борисфен. – № 12. – 1993. – С. 27 – 28.

 • Удод О. К. Г. Гуслистий – учень і послідовник академіка Д. І. Яворницького// Проблеми історіографії та джерелознавства історії запорізького козацтва: Мат. наук. читань Д. І. Яворницького. Зб. ст. – Запоріжжя, 1993. – С. 33 – 42.

 • Україна і Росія в історичній ретроспективі: Радянський проект для України/ Даниленко В. П., Гриневич В. А., Кульчицький В. С., Лисенко О. Є. – К., 2004.

 • Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. – Львів, 2004.

 • Українські архівісти: Біобібліографічний довідник. – К., 2002. – Вип. 2.

 • Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник. – К.; Львів, 2003. – Вип. 2. – Ч. 1.

 • Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник. – К.; Львів, 2004. – Вип. 2. – Ч. 2.

 • Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник. – К., 2006. – Вип. 2. – Ч. 3.

 • Хмарський В. М. Заїра Валентинівна Першина – науковець і педагог// Записки історичного факультету [Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова]. – Одеса, 2000. – Вип. 10. – С. 6 – 13.

 • Центральний державний архів громадських об’єднань України: Путівник. – К., 2001.

 • Шаповал Ю. „Закрита доповідь” М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС: мотиви, обставини появи, наслідки// Початок десталінізації в Україні (до 40-річчя закритої доповіді М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС): Матеріали „круглого столу”. – К., 1997. – С. 35 – 44.

 • Шаповал Ю. Голодомор 1932/ 1933: „утрата” и „обретение”// Зеркало недели. – 2006. – 18 нояб. – С. 21.

 • Шаповал Ю. Дмитро Ісаєвич: повернення в історію// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 1998. – Вип. 5. ПРОΣФΩNНМА. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича. – С.671 – 688.

 • Шаповал Ю. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ століття// Петро Шелест: “Справжній суд історії ще попереду”: Спогади. Щоденники. Документи. Матеріали. – К., 2003. – С. 5 – 20.

 • Швидько Г. К. Передмова// Микола Павлович Ковальський. Ad gloriam … Ad honores … Ad memorandum … – Дніпропетровськ, 2007. – С. 5 – 7.

 • 60 років Інституту археології НАН України. – К., 1994.

 • Шкандрій М. Літературна політика в Україні 1971 – 1981// Сучасність. – 1983. – № 1 – 2. – С. 63 – 82.

 • Юркова О. Юрій Кондуфор: Біографічно-історіографічний нарис// Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст..: Зб. наук. пр., присвячений пам’яті акад. НАН України Юрія Юрійовича Кондуфора: В 2 т. – К., 2004. – Т. 1. – С. 5 – 18.

 • Юсов С. Володимир Голобуцький: біографічний нарис// Володимир Олексійович Голобуцький (1903 – 1993 рр.): Біобібліографія. – К., 2006. – С. 22 – 67.

 • Юсов С. Наукова й педагогічна діяльність В. Голобуцького в роки Великої Вітчизняної війни та повоєнний період// УІЖ. – 2006. – № 2. – С. 89 – 105.

 • Юсов С. Передмова// Володимир Олексійович Голобуцький (1903 – 1993 рр.): Біобібліографія. – К., 2006. – С. 8 – 21.

 • Юсов С. Ранній період наукової творчості В. Голобуцького: 1934 – 1941 рр.// Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К., 2006. – Вип. 15. – С. 339 – 349.

 • Юсова Н. Від розробки концепції „давньоруської народності” до легітимізації терміна „возз’єднання” України з Росією: друга пол. 40-х – поч. 50-х рр. ХХ ст.// Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2004. – Вип. 14. – С. 413 – 440.

 • Юсова Н. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.). – Вінниця, 2005.

 • Юсова Н. М. Ідейна і термінологічна генеалогія поняття „давньоруська народність”// УІЖ. – 2006. – № 4. – С. 101 – 125.

 • Я. І. [Ісаєвич Я.] Від редакції// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2001. – Вип. 8: Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 73 – 74.

 • Яремчук В. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби. – Острог, 2009. – 526 с.

 • Яремчук В. Призабуті постаті української історіографії ХХ століття: Біоісторіографічні нариси. – Острог, 2002.

 • Яремчук В. Студентські роки М. П. Ковальського// Осягнення історії. Зб. наук. пр. на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог; Нью-Йорк, 1999. – С. 18 – 28.

 • Ясь О. В. Історичні погляди Олени Компан (До 90-річчя від дня народження)//УІЖ. – 2006. – № 4. – С. 140 – 156.

 • Ясь О. Образи Переяслава в українській історіографії академічної доби (початок ХІХ – кінець 80-х років ХХ століття)// Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження). – К., 2003. – С. 524 – 604.

 • Ясь О. В. Постать і науковий доробок Ф. П. Шевченка: погляд з того боку залізної завіси// УІЖ. – 2004. – № 4. – С. 103 – 116.

 • Basarab J. Perejaslav 1654: A Historiographical Study. – Edmonton, 1982.

 • Bilinsky Y. The Second Soviet Republic: The Ukraine after World War II. – New Brunswik, 1964.

 • Heer N. W. Politics and History in the Soviet Union. – Cambridge (Mass.); London, 1971.

 • Horak S. М. Ukrainian Historiography 1953-1963// Slavic Review. – 1965. – Vol. XXIV. – Nr. 2. – Pp. 258 – 272.

 • Hősler J. Die sowjetische Geschichtswissenschaft 1953 bis 1991. Studien zur Methodologie- und Organizationsgeschichte. – München, 1995.

 • Мackiw Th. The Development of Ukrainian Historiography (Conclusion) VII. Soviet Ukrainian historiography since 1934// The Ukrainian Review. – 1986. – Nr. 4. – Pр. 54 – 59.

 • Maternicki J. Historia I historycy. Studia I szkice historiograficzne. – Rzeszów, 2005.

 • Pelenski J. Soviet Ukrainian Historiography after World War II// Jabrbűcher fűr Geschihte Osteuropas. – 1964. – Вd. 12. – Nr. 3. – S. 373 – 418.

 • Stobiecki R. Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna … ale skomplikowana. Studia I szkice. – Warzsawa, 2007.

 • Subtelny O. The Current State of Ukrainian Historiography// Journal of Ukrainian Studies. – 1993. – № 1 – 2. – Рр. 33 – 54.

 • Tillet L. The Great Friendship: Soviet Historians on the Non-Russian Nationalities. – Chapel Hill, 1969.

 • Tillet L. Ukrainian Nationalism and the Fall of Shelest// Slavic Review. – 1975. – Vol.34. – Nr. 4. – Рр. 752 – 768.

 • Velychenko S. Shaping identity in Eastern Europe and Russia: Soviet-Russian and Polish accounts of Ukrainian history, 1914 – 1991. – New York, 1993.

  Каталог: doc
  doc -> Адам міцкевич (1798—1855)
  doc -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
  doc -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
  doc -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
  doc -> Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міської ради Харківської області мій рідний край – моя земля
  doc -> Остроградський Михайло Васильович


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4

  Схожі:

  Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

  Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
  Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни теорія літератури: основи компаративістики галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030301 Українська мова І література
  ...
  Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
  Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
  Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
  Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
  Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія
  Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
  Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни сучасна телогія. Протестантська теологія галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
  Метою нормативної дисципліни «Сучасна теологія ІІ модуль: Протестантська теологія ХХ ст.» є вивчення протестантської релігійної філософії...
  Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни " сучасна теологія. Православна теологія" Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030103 Богослов’я
  Метою нормативної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Християнська філософія І теологія ХХ ст.» є вивчення католицької, протестантської...
  Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
  Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
  Програма навчальної дисципліни українська історія в історичній науці урср сер. 1950 сер. 1980-их рр. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 Історія iconПрограма навчальної дисципліни історія України кінця XVIII початку ХХ століття
  Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка