Програма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 ІсторіяСкачати 205,39 Kb.
Дата конвертації12.04.2018
Розмір205,39 Kb.
ТипПрограма

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра новітньої історії України

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи


________________________

«____» ___________ 20__ р.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИУсна історія: теорія і методика дослідження

напряму підготовки 6.020302 Історія


факультет Історичний

Форма


навчання

Курс

Семестр

Загал.


обсяг

(год.)

Всього

аудит.


(год.)

У тому числі (год.):

Самос-


тійна

робота


(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)


Розрахунково-графічні роботи

(шт)


Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік


(сем.)

Екзамен


(сем.)

Лекції


ЛабораторніПрак-тичні

Денна

3

5

54

18

1836


2Навчальна програма складена на основі:

Варіативної частини освітньо-професійної програми СВО Львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203 «Гуманітарні науки»

напряму 6.020302 «Історія»


Програму склала канд. іст. наук Боднар Г. А.

Програма затверджена на засіданні кафедри новітньої історії України

Протокол № ___ від «_____» ___________________ 20___ р.
Завідувач кафедрою _______________________________ (проф., д-р іст. наук Сухий О. М.)

«_____» ___________________ 20___ р.


Схвалено Вченою радою історичного факультету.

Протокол № ___ від «_____» ___________________ 20___ р.
Голова Ради ________________________ (проф. Шуст Р. М.)

«_____» ___________________ 20___ р.

1. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Шифр умінь

та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечуєтьсяУІ-В1

Визначати суть і завдання усної історії; характеризувати основні світові та українські дослідження в галузі усної історії, а також переваги та недоліки усної історії як методу історичних та конкретно-соціологічних досліджень, сфери застосування усноісторичних досліджень.

УІ-В2

Аналізувати основні різновиди інтерв’ю: наративне, напівструктуроване, діалогове.

УІ-В3

Застосовувати на практиці послідовність етапів процесу інтерв’ювання; усвідомлювати вплив інтерв’ю на його учасників та його учасників на інтерв’ю.

УІ-В4

Характеризувати колективну пам’ять як феномен в історичних дослідженнях та індивідуальні життєві історії як джерело колективної пам’яті, особливості функціонування пам’яті особи під час індивідуального інтерв’ю.

УІ-В5

Використовувати на практиці основні технологічні вимоги до розшифрування інтерв’ю; оперувати системою умовних позначень в розшифрованому тексті інтерв’ю, а також кодуванням інтерв’ю (первинне кодування; відкрите, вісьове та вибіркове кодування).

УІ-В6

Визначати й застосовувати основні методи аналізу інтерв’ю: контентний; наративний; аналіз дискурсу.

УІ-В7

Здійснювати самостійне інтерв’ювання, проходячи всі етапи від підготовчого до транскрибування проведеного інтерв’ю.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


К-ть аудит. год.

(денне)


УІ-Л1

Усна історія як різновид соціогуманітарних студій.

Визначення і предмет усної історії. Усна історія як метод історичних та конкретно-соціологічних досліджень. Історичний огляд. Досягнення в усній історії. Переваги та недоліки усної історії як методу історичних та конкретно-соціологічних досліджень.2

УІ-Л2

Інтерв’ю в усній історії: інтерв’ю як процес.

Різновиди інтерв’ю: наративне, напівструктуроване, діалогове. Послідовність етапів процесу інтерв’ювання. Інтерв’юер-респондент: вплив інтерв’ю на його учасників та його учасників на інтерв’ю.2

УІ-Л3

Інтерв’ю в усній історії: інтерв’ю як джерело інформації.

Колективна пам’ять як феномен в історичних дослідженнях. Індивідуальні життєві історії як джерело колективної пам’яті. Особливості функціонування пам’яті особи під час індивідуального інтерв’ю.2

УІ-Л4

Розшифрування та первинне кодування інтерв’ю.

Основні технологічні вимоги до розшифрування інтерв’ю. Система умовних позначень в розшифрованому тексті інтерв’ю. Анотація як короткий аналітичний опис інтерв’ю. Кодування інтерв’ю: первинне кодування; відкрите, вісьове та вибіркове кодування. Шляхи перевірки достовірності отриманої інформації. Тріангуляція.2

УІ-Л5

Основні методи аналізу інтерв’ю: контентний; наративний; аналіз дискурсу.

Контентний аналіз: об’єктивний кількісний аналіз змісту інтерв’ю, виділення основних тенденцій та порівняння контекстів. Наративний аналіз: аналіз „оповідань”, наявних у соціальних „текстах” та їхніх структурних компонентів. Аналіз дискурсу: сприйняття тексту як соціальної практики, вивчення акцій та змінностей.2

УІ-Л6

Дослідження, базоване на методі усної історії, на тему “Міграція сільського населення до міста Львова у 1950 – 1980-х роках”: проблема; програма; запитальник.

Проблема: причини, хід та наслідки міграції. До програми КСД – особливості: аналізу архівних джерел, інтерв’ювання за квотними репрезентаціями мігрантських когорт, опрацювання та аналіз усних джерел. Терміни виконання робіт. Запитальник: структурні компоненти та особливості його реалізації під час інтерв’ю.2

УІ-Л7

Польова робота: проведення поглибленого інтерв’ю на тему: “Міграція сільського населення до міста Львова у 1950 – 1980-х роках”.

Підготовка до інтерв’ю. Пошук респондентів. Характеристика доброго оповідача і опитувача. Стратегія та тактика інтерв’ювання. Етичні аспекти інтерв’ювання. Технічні аспекти інтерв’ювання. Готування технічного обладнання та допоміжного знаряддя. Колекціонування супровідних особистих документів та матеріалів.2

УІ-Л8

Первинне опрацювання та презентація проведених інтерв’ю.

Після-інтерв’ю. Творення архіву усної історії. Касети. Відповідні формуляри. Дозвіл на використання матеріалів інтерв’ю. Після-інтерв’ю коментарі. Персоналія. Історія інтерв’ю. Інвентарна картка фонограми. Умови використання документа, експоната, ілюстрації тощо (за потребою). Інвентарна картка документа, експоната, ілюстрації тощо (за потребою).2

УІ-Л9

Розшифрування проведених інтерв’ю.

Методичні рекомендації щодо розшифрування проведених інтерв’ю. Застосування на практиці основні технологічних вимог до розшифрування інтерв’ю і системи умовних позначень.2

2.2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА:

Розподіл самостійної роботи студента за темами при підготовці до лекційних і самінарських занять:теми
Назва теми

К-ть годин

Денна форма

навчання

1.

Усна історія як різновид соціогуманітарних студій

4

2.

Інтерв’ю в усній історії: інтерв’ю як процес

4

3.

Інтерв’ю в усній історії: інтерв’ю як джерело інформації

4

4.

Розшифрування та первинне кодування інтерв’ю

4

5.

Основні методи аналізу інтерв’ю: контентний; наративний; аналіз дискурсу

4

6.

Дослідження, базоване на методі усної історії, на тему “Міграція сільського населення до міста Львова у 1950 – 1980-х роках”: проблема; програма; запитальник

4

7.

Польова робота: проведення поглибленого інтерв’ю на тему: “Міграція сільського населення до міста Львова у 1950 – 1980-х роках”

4

8.

Первинне опрацювання та презентація проведених інтерв’ю

4

9.

Розшифрування проведених інтерв’ю

4

Всього:

36

3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ


Тема І. Усна історія як різновид конкретних історико-соціологічних студій.

Биографический метод в социологии: история, методология и практика / Е.Ю. Мещеркина, В.В. Семенова. Москва, 1994. С. 5-6, 42-51.Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Москва, 1998. С. 87-91.

Скокова Л. Біографічні дослідження в соціології: традиція і сучасний досвід. Київ, 2004. С. 31-39.

Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. Москва, 2003. С. 13-122.

Yow V. R. Recording Oral History: a Practical Guide for Social Scientists. Thousand Oaks–London–New Delhi, 1994.

Тема ІІ. Інтерв’ю в усній історії: інтерв’ю як процес.

Биографический метод в социологии: история, методология и практика / Е.Ю. Мещеркина, В.В. Семенова. Москва, 1994. С. 11-42.Лоскутова М.В. Устная история: Методологические рекомендации по проведению исследования. Санкт-Петербург, 2002. С. 3-33.

Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Москва, 1998. С. 102-114; 125-168.

Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. Москва, 2003. С. 223-244.

Yow V. R. Recording Oral History: a Practical Guide for Social Scientists. Thousand Oaks–London–New Delhi, 1994.

Тема ІІІ. Інтерв’ю в усній історії: інтерв’ю як джерело інформації.

Лоскутова М.В. Устная история: Методологические рекомендации по проведению исследования. Санкт-Петербург, 2002. С. 3-33.

Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Москва, 1998. С. 125-168.

Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. Москва, 2003. С. 123-175.

Yow V. R. Recording Oral History: a Practical Guide for Social Scientists. Thousand Oaks–London–New Delhi, 1994.

Тема IV. Розшифрування та первинне кодування інтерв’ю.

Грінченко Г. Г. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для студентів і аспірантів. Харків, 2007.

Лоскутова М.В. Устная история: Методологические рекомендации по проведению исследования. Санкт-Петербург, 2002. С. 33-37.

Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Москва, 1998. С. 168-194.

Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. Москва, 2003. С. 245-262, 270-272.

Yow V. R. Recording Oral History: a Practical Guide for Social Scientists. Thousand Oaks–London–New Delhi, 1994.

Тема V. Основні методи аналізу інтерв’ю: контентний; наративний; аналіз дискурсу.

Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: моделі та практики. Київ, 2003. С. 40-102.

Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Москва, 1998. С. 196-214.

Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. Москва, 2003. С. 263-303.

Тема VІ. Конкретно-соціологічне дослідження, базоване на методі усної історії, на тему “Міграція сільського населення до міста Львова у 1950 – 1980-х роках”: проблема; програма; запитальник.

Берто Д., Малишева М. Культурная модель русских народных масс и вынужденный переход к рынку // Библиографический метод в социологии: история, методология и практика / Е.Ю. Мещеркина, В.В. Семенова. Москва, 1994. С. 94-147.

Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. – Москва: Новое литературное обозрение, 2001. – 386 с.

Грицак Я. Історія двох міст: Львів і Донецьк у порівняльній перспективі // Україна модерна. Спеціальний випуск. Львів–Донецьк: соціальні ідентичності в сучасній Україні / За редакцією Я. Грицака, А. Портнова, В. Сусака. – Київ–Львів, 2007. – С. 27–60.

Грицак Я. Страсті по Львову // Критика. – 2002. – Ч. 7–8 (57–58). – С. 2–7.

Друль О. Асиміляційні та акультураційні процеси у Львові // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – Львів, 2002. – Ч. 23. – С. 175–196.

Зайончковская Ж. А. Новоселы в городах (методы изучения приживаемости). – Москва: Статистика, 1972.

Історія Львова у трьох томах / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Львів, 2007.

Конструирование этничности. Этнические общины Санкт-Петербурга / В. Воронкова, И. Освальд. Санкт-Петербург, 1998. С. 6-36.

Лемко І. Львів понад усе. – Львів, 2003.

Нове суспільство в давньому місті. Пам’ять та історична політика засобами oral history / Видання Л. Генке, Ґ. Россолінський, Ф. Тер. – Вроцлав, 2007.Сусак В. Етнічні та соціальні зміни в населенні Львова в 1939–1999 роках. Магістерська робота. – Львів, 2000. – 114 с.

Терлюк І. Росіяни західних областей України (1944–1996 рр.) (Етносоціальне дослідження). – Львів: Центр Європи, 1997. – 176 с.

Matyukhina A. W sowieckim Lwowie. Życie codzienne miasta w latach 1944 – 1990. Kraków, 2000. S. 13-22.

Risch W. J. Ukraine’s Window to the West: Identity and Cultural Nonconformity in L’viv, 1953–75. Dissertation. The Ohio State University, 2001.

Тема VІІ. Польова робота: проведення поглибленого інтерв’ю на тему: “Міграція сільського населення до міста Львова у 1950 – 1980-х роках”.

Библиографический метод в социологии: история, методология и практика / Е.Ю. Мещеркина, В.В. Семенова. Москва, 1994. С. 94-147.Грицак Я. Історія двох міст: Львів і Донецьк у порівняльній перспективі // Україна модерна. Спеціальний випуск. Львів–Донецьк: соціальні ідентичності в сучасній Україні / За редакцією Я. Грицака, А. Портнова, В. Сусака. – Київ–Львів, 2007. – С. 27–60.

Грінченко Г. Г. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для студентів і аспірантів. Харків, 2007.

Історія Львова у трьох томах / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Львів, 2007.Лоскутова М.В. Устная история: Методологические рекомендации по проведению исследования. Санкт-Петербург, 2002. С. 3-33.

Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Москва, 1998.

Скокова Л. Біографічні дослідження в соціології: традиція і сучасний досвід. Київ, 2004.

Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. Москва, 2003. С. 13-122.

Matyukhina A. W sowieckim Lwowie. Życie codzienne miasta w latach 1944 – 1990. Kraków, 2000. S. 13-22.

Yow V. R. Recording Oral History: a Practical Guide for Social Scientists. Thousand Oaks–London–New Delhi, 1994.

Тема VІІІ. Первинне опрацювання та презентація проведених інтерв’ю.

Библиографический метод в социологии: история, методология и практика / Е.Ю. Мещеркина, В.В. Семенова. Москва, 1994. С. 94-147.Грінченко Г. Г. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для студентів і аспірантів. Харків, 2007.

Лоскутова М.В. Устная история: Методологические рекомендации по проведению исследования. Санкт-Петербург, 2002. С. 3-33.

Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Москва, 1998.

Скокова Л. Біографічні дослідження в соціології: традиція і сучасний досвід. Київ, 2004.

Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. Москва, 2003. С. 13-122.

Yow V. R. Recording Oral History: a Practical Guide for Social Scientists. Thousand Oaks–London–New Delhi, 1994.

Тема ІХ. Розшифрування проведених інтерв’ю.

Грінченко Г. Г. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для студентів і аспірантів. Харків, 2007.

Лоскутова М.В. Устная история: Методологические рекомендации по проведению исследования. Санкт-Петербург, 2002. С. 33-37.

Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Москва, 1998. С. 168-194.

Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. Москва, 2003. С. 245-262, 270-272.

Yow V. R. Recording Oral History: a Practical Guide for Social Scientists. Thousand Oaks–London–New Delhi, 1994.

4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Підсумкова (семестрова) оцінка, яка записується в залікову книжку студента й екзаменаційну відомість, визначається за рейтинговою системою. Підсумковий рейтинговий показник формується за 100-бальною шкалою.
Результат роботи студента протягом семестру (100 балів) складається з таких компонентів:


 • Колоквіуму (максимально 20 балів), що передбачає опрацювання, реферування і обговорення 2-х позицій наукової літератури із запропонованого переліку.

 • Розроблення програми та проведення кожним студентом одного інтерв’ю з наступним його опрацюванням і презентацією в групі (максимально 40 балів=20+10+10 балів).

 • Контрольної роботи в кінці семестру (максимально 40 балів), яка складається з двох завдань, що вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (40 балів=20 балів×2)

Студенти, котрі протягом семестру отримали 30 і менше балів, автоматично отримують оцінку“не зараховано” з можливістю повторного складання.

Таблиця співвіднесення рейтингових балів

з національною шкалою оцінювання і шкалою ECTS


Кількість балів

Оцінка за національною шкалою і шкалою ECTS

90—100

«5» (відмінно); «А» (відмінно)

81—89

«4» (добре); «B» (дуже добре)

71—80

«4» (добре); «С» (добре)

61—70

«3» (задовільно); «D» (задовільно)

51—60

«3» (задовільно); «E» (достатньо)

31—50 (за результатами роботи протягом семестру)

Студент допускається до складання іспиту

0—30 (за результатами роботи протягом семестру)

«2» (незадовільно); «FX» (незадовільно)

Сума балів після складання іспиту за талонами № 1, 2

(0—50)


«2» (незадовільно); «FX» (незадовільно)

Сума балів після складання іспиту за талоном «К»

(0—50)


«2» (незадовільно);

«F» (незадовільно, без права повторного складання іспиту)

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
При оцінюванні навчальних досягнень враховується:

 • рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж періодів, найважливіших історичних подій і процесів; визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;

 • рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями;

 • рівень оволодіння практичними уміннями та навичками роботи з науковою літературою та історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення студента щодо історичної події, явища, діяча.

Всі види оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.


Рівні навчальних досягнень

Оцінка

Критерії навчальних досягнень студентів

І. Незадовільний

2

Студент (студентка) називає декілька подій, дат, історичних постатей або історико-географічних об’єктів; вибирає правильний варіант відповіді на рівні «так – ні»; може кількома реченнями розповісти про історичну подію чи постать; впізнати її за описом

ІІ. Задовільний

3

Студент (студентка) самостійно відтворює фактичний матеріал курсу; визначає окремі ознаки історичних понять; стисло характеристизує історичні постаті; встановлює послідовність подій; користується за допомогою викладача наочними та текстовими джерелами історичної інформації

ІІІ. Добрий

4

Студент (студентка) послідовно і логічно відтворює навчальний матеріал теми; використовує набуті знання за аналогією; дає правильне визначення історичних понять; аналізує описані історичні факти; порівнює однорідні історичні явища; визначає причинно-наслідкові зв’язки між ними; узагальнює окремі факти і формулює висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; дає порівняльну характеристику історичних явищ; синхронізує події у межах курсу; називає дві-три позиції наукової літератури по темі; використовує історичні документи як джерело знань

ІV. Відмінний

5

Студент (студентка) використовує набуті знання для вирішення нової навчальної проблеми; може вільно та аргументовано висловлювати власні судження; виявляє розуміння історичних процесів; робить аргументовані висновки, спираючись на широку історіографічну та джерельну базу; уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

До засобів діагностики успішності студентів належать:

1. Перелік літератури на колоквіум (додаток 1).2. Контрольні питання (додаток 2).
Автор _____________________ (Боднар Г. А.)

Додаток 1

Перелік літератури на колоквіум

з курсу “Усна історія: теорія і методика дослідження”


 • Биографический метод в социологии: история, методология и практика / Е.Ю. Мещеркина, В.В. Семенова. Москва, 1994.

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. Київ, 2012. Вип. 111.

 • Історія повсякденності теорія та практика: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р./ Упоряд. О. М. Лукашевич, Т. Ю. Нагайко. – Переяслав-Хмельницький, 2010.

 • “Комунікативні горизонти усної історії”: матеріали Міжнар. наук. конф., [м. Переяслав-Хмельницький], 1718 травня 2013 р. / [Упорядники: Г. Г. Грінченко, Т. Ю. Нагайко].  Переяслав-Хмельницький, 2013.

 • Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу: моделі та практики. Київ, 2003.

 • Лоскутова М. В. Устная история: Методологические рекомендации по проведению исследования. Санкт-Петербург, 2002.

 • Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Москва, 1998.

 • Скокова Л. Біографічні дослідження в соціології: традиція і сучасний досвід. Київ, 2004.

 • Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 11-12. Усна історія в соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За редакції Володимира Кравченка та Гелінади Грінченко. Харків: ТОВ «НТМТ», 2008.

 • Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. – Москва: Весь мир, 2003. – 368 с.

 • Україна модерна. Випуск 11 / Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. КиївЛьвів, 2007.


Додаток 2
Контрольні питання

з курсу “Усна історія: теорія і методика дослідження”


 1. Особливості усної історії як галузі історичного знання.

 2. Становлення терміну "усна історія". Джозеф Гоулд, Алан Невінс.

 3. Особливості просторового (географічного) інституційного оформлення усної історії.

 4. Період становлення усної історії (1940–1960-ті рр.).

 5. Розвиток усної історії в 1970-х рр.

 6. Інституціалізація усної історії в 1980-х рр.

 7. Постмодернізм і усна історія (1990–2000-ті рр.).

 8. Еволюція розуміння сутності предмета усної історії.

 9. Створення та діяльність Міжнародної асоціації усної історії. Українська асоціація усної історії.

 10. Види і типи інтерв’ю.

 11. Підготовка до усно історичного дослідження: вибір і пошук респондентів, технічна підготовка, супровідна документація.

 12. Формування питальника / програми інтерв’ю.

 13. "Ситуація інтерв’ю". Класифікація наративних запитань.

 14. Транскрипт інтерв’ю. Нотаційні системи.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія політичної думки україни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Програма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302 Історія
Програма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Програма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія iconПрограма навчальної дисципліни
Навчальна програма складена на основі: навчального плану, затвердженого Ректором Львівського національного університету імені Івана...
Програма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Програма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Програма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
Робоча програма навчальної дисципліни «Історіографія всесвітньої історії» для студентів окр «бакалавр» за напрямом підготовки 020302...
Програма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...
Програма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Програма навчальної дисципліни усна історія: теорія І методика дослідження напряму підготовки 020302 Історія iconПрограма навчальної дисципліни емпіричні контент-аналітичні дослідження для студентів напряму підготовки "Магістр"База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка