Програма навчальної дисципліниСкачати 387,7 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір387,7 Kb.
ТипПрограма
  1   2


Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН УкраїниЛьвівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра археології та спеціальних галузей історичної науки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІсторія АНТИЧНИХ цивілізацій

галузі знань ________0203. гуманітарні науки_______________________________


напряму підготовки_____6.020302. Історія________________________________
для спеціальності _ історія_____________________________________________

Історичного факультету


Кредитно-модульна система

організації навчального процесуФорма


Навчання


Курс

Семестр

Кредитів ECTS

Загальний

обсяг


(год.)

Всього

аудит.


(год.)

у тому числі (год.):Самос-

тійна


робота

(год.)


Контрольні (модульні) роботи

(шт.)


Розрахунково-графічні роботи

(шт)


Курсові проекти (роботи), (шт.)


Залік

(сем.)


Екза-мен

(сем.)


Лекції


Лабора-торні

Прак- тичні

Денна

1

2

4

148

72

34

-

34

76

-

-

-

-

+

Львів-2015


Навчальна програма складена на основі: навчального плану, затвердженого Ректором Львівського національного університету імені Івана Франка напряму 6.020302 – історія

(шифр, назва)варіативної частини освітньо-професійної програми напрямку 6.020302 – історія

(шифр, назва)

Розробник: Бандровький Олександр Генріхович – канд. іст. наук, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки


Протокол № 4 від “28” серпня 2015 р.
Завідувач кафедрою проф. Зашкільняк Л.О.
“_____”___________________ 20___ р.
Схвалено Вченої радою історичного факультету

Протокол № 1 від 31 серпня 2015 

Голова Ради ________________________ (проф. Шуст Р. М.)
“_____” ___________________ 20___ р.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія античних цивілізацій» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.020302 «Історія».Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія виникнення перших цивілізацій на території Європи, створення і основні етапи розвитку Римської держави, криза і загибель античного світу.

Міждисциплінарні зв’язки

Програма курсу античної історії являє собою складову частину універсального курсу всесвітньої історії. Її завдання — представлення студентам історії існування і розвитку європейської цивілізації від початків формування давніх середземноморських цивілізацій до розкладу держав Середземномор’я в кінці періоду античності. Вона пов’язана з передуючим їй курсом історії стародавнього Сходу та наступним за нею курсом середньовічної історії, а також курсом історії античної філософії.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Історія стародавньої Греції.

2. Історія стародавнього Риму.
2. Мета, завдання та очікувані результати.

2.1. Мета навчальної дисципліни:

Розглянути події античної історії на основі сучасних досягнень світового та українського антикознавства. Розвинути у студентів розуміння спеціальної термінології, визначень, періодизації, роботи з джерелами та наукової літератури.2.2. Завдання навчальної дисципліни:

Завданням курсу є розглянути соціально-економічні, політичні, культурні та інтелектуальні процеси в Середземномор'ї в античний період. Дослідити зовнішні впливи та зрозуміти специфіку історії регіону в європейській цивілізації шляхом критичного сприйняття. студентами історичних свідчень, логічного мислення та доречного розпитування викладача на лекціях і семінарах. Забезпечити метод, який дозволить продовжити вивчення історії людства та заохотить студентів до цих занять.

У результаті засвоєння курсу студент повинен отримати основні теоретичні знання, необхідні для практичної роботи з античними джерелами У результаті вивчення курсу «Історія античних цивілізацій» студент повинен знати:


 • історію формування науки про античність;

 • основи історичної періодизації Стародавньої Греції та Стародавнього Риму;

 • античну термінологію;

 • значення історичних джерел у вивченні історичних процесів.

У результаті опанування курсу студент повинен вміти застосовувати на практиці набуті теоретичні знання:

 • класифікувати та аналізувати історичні джерела;

 • орієнтуватися в періодизації та в культурно-історичному розвитку давнього населення Європи;

 • працювати з спеціалізованою науковою літературою;

 • узагальнювати отриману в процесі вивчення інформацію при розробці наукової тематики;

 • виявляти, систематизувати, аналізувати та узагальнювати історичну інформацію в процесі педагогічної та культурно-освітньої діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 148 годин / 4 кредити ECTS.


1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ


Шифр умінь та змістових модулів


Зміст умінь, що забезпечується

ЗМ1-2

Здійснювати вибір джерел для отримання інформації

Верифікувати вибрану інформацію

Оцінювати теоретичні та методологічні розробки

Використовувати знання за фахом

Опрацьовувати історіографічну та джерельну базу

Виявляти джерела інформації із заданої проблеми

Визначати інформаційну вартість джерела

Критично засвоювати історіографічну інформацію


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Історія Стародавньої Греції
Вступ в історію стародавньої Греції.

Початки європейської цивілізації. Античність – доба формування полісного типу цивілізації. Джерелознавство давньогрецької історії. Літературні джерела. Логографи. Геродот. Фукідід. “Псевдоксенофонтова політія”. Ксенофонт. Платон. Риторичний напрямок. “Афінська політія” Аристотеля. Полібій. Діодор Сицилійський. Помпей Трог. Плутарх. Страбон. Епіграфічні джерела. Археологічні пам’ятки. Розкопки на острові Фера, в Спарті, в Ефесі, в Мілеті, в Олімпії, в Афінах, в Дельфах та на острові Делос. Монети. Історіографія історії стародавньої Греції.


Природа та населення Стародавньої Греції.

Територія стародавньої Еллади. Основні регіони. Балканська Греція та її природно-кліматичні умови. Особливості рослинності та фауни. Корисні копалини. Значення моря та умови рільництва та скотарства. Північна Греція (Епір, Фессалія). Середня Греція (Беотія, Фокіда, Аттика). Пелопоннес (Арголіда, Еліда, Мессенія, Лаконіка. Острови Егейського та Іонійського морів. Узбережжя Малої Азії. Населення стародавньої Греції. Основні племена грецької народності.


Крито-мікенська Греція в ІІІ-ІІ тисячоліттях до н.е.

Археологічні дослідження Греції і Криту в ХІХ- ХХ ст. Генріх Шліман та Артур Еванс. Єгейська культура. Крит в ХХХ-ХІІ ст. до н.е. Періодизація. Виникнення та розвиток держави на Криті. Палацові комплекси. Кносський палац. Талясократія та розвиток економіки. Зовнішні зв’язки Криту. Критське письмо та мистецтво. Релігія критян. Причини занепаду критської цивілізації.

Материкова Греція в ХХV- ХVII ст. до н.е. Палацові комплекси ахейської Греції. Мікени. Пілос. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Балканської Греції. Мікенська культура та релігія. Троя. Занепад мікенської цивілізації та прихід дорійців. Етнічні процеси в Греції наприкінці ІІ тисячоліття до н.е.

Гомерівська Греція (ХІ-ІХ ст. до н.е.)

Основні джерела з історії гомерівської Греції. “Гомерівське питання”. Господарський лад і соціальна структура. Поява аристократії. Розвиток економіки та патріархальне рабство. Органи управління в гомерівську добу.


Архаїчна Греція (VIII-VI ст. до н.е.)

Давньогрецький поліс: основні риси та тенденції розвитку. Особливості грецького варіанту державотворення. Роль “старшої” тиранії в процесах державного будівництва в Греції.

Особливості формування держави в Спарті. Дорійське вторгнення в Пелопоннес і роль військового фактору в державотворчих процесах. Мессенські війни. “Реформи” Лікурга і державний лад Лакедемону. Спартанська олігархія. Ілотія та особливості соціально-економічного розвитку. Крит, Фессалія і Беотія в VIII-поч. VII ст. до н.е.

Причини та характер Великої грецької колонізації (VIII-VI ст. до н.е.). Основні напрямки грецької колонізації. Колонізація Західного Середземномор’я. Велика Греція та її розвиток в VIII-VI ст. до н.е. Колонізація берегів Гелеспонта і Понту. Колонізація Північного Причорномор’я. Південний напрямок колонізації. Основні особливості грецької колонізації. Значення та наслідки.

Економічний розвиток Греції в VIII–VII ст. до н.е. Особливості формування держави в Аттиці. Змова Кілона та законодавство Драконта. Проблеми соціально-економічного розвитку Аттики. Закони Солона. Боротьба в суспільстві після реформ Солона. Тиранія Пісістрата і Пісістратідів. Реформи Клісфена і завершення політичного розвитку Афінської демократії.
Класична Греція (V-IV ст. до н.е.)

Греко-перські війни. Соціально-економічний та політичний лад Персії. Зовнішня політика Дарія І. Скіфський похід. Причини греко-перських війн та їх періодизація. Іонійське повстання. Падіння Мілету. Політична боротьба в грецьких полісах. Перший та другий похід Дарія І. Марафонська битва та її значення. Створення загальноеллінського військового союзу. Похід персів 480-479 рр. до н.е. Оборона Фермопіл та битва при Артемісії. Евакуація Афін та Саламінська битва. Битва при Платеях і біля Мікале. Вихід Спарти з загальноеллінського союзу. Утворення Деллоської сіммахії. Утворення Першого Афінського морського союзу. Третя Мессенська війна. Війна Афін і Спарти. Єгипетська експедиція. Завершення греко-перських війн та Каллієв мир.

Економіка Греції в V ст. до н.е. Класичне рабство, як економічна система. Джерела рабства. Застосування рабської праці та положення рабів в Греції.

Реформи Ефіальта. Державний лад Афін та прихід до влади Перікла. Внутрішня політика Перікла. Зовнішня політика Першого Афінського морського союзу. Будівництво в Афінах в період правління Перікла. Політична боротьба в Афінах.

Пелопонеська війна. Джерела до її вивчення. Співвідношення сил противників. Привід та причини війни. Архідамова війна. Початок бойових дій. Облога Платей. Громадянська війна на Лесбосі і в Керкірі. Загострення соціально-політичної боротьби в Афінах. Пілоська операція. Військові дії у Фракії. Перемирря та Нікіїв мир. Політичний розвиток Греції в добу миру. Сицилійська експедиція. Декелейська війна. Розпад Першого Афінського морського союзу. Політика Персії і олігархічний переворот 411 р. до н.е. в Афінах. Боротьба за протоки. Відновлення демократії в Афінах. Військові дії в Іонії. Битва при Егоспотамах і капітуляція Афін. Наслідки Пелопоннеської війни та її значення. Відновлення демократії в Афінах.

Криза давньогрецького полісу в першій половині IV ст. до н.е. Гегемонія Спарти. Коринфська війна і “царський мир” 386 р. до н.е. Беотійський союз і посилення Фів. Епамінонд. Утворення Другого Афінського морського союзу. Битва при Левктрах. Союзницька війна і кінець Другого Афінського морського союзу. Економічна криза в Греції і пошуки виходу з неї. “Молодша” тиранія в Греції та її причини.
Грецька культура у ХІ-IV ст. до н.е.

Особливості розвитку давньогрецької культури. Міфологія. Релігія стародавніх греків. Обрядовий бік грецької державної релігії. Загальногрецькі свята.

Давньогрецька філософія. Іонійська школа. Геракліт. Єлейська філософська школа. Емпедокл та Анаксагор. Демокріт. Софісти. Піфагор. Сократ. Платон. Аристотель.

Розвиток наукових знань. Природничі науки. Медицина. Школа Гіппократа. Історичні науки (Геродот, Фукідід, Ксенофонт, Аристотель).

Грецька література. Гомер та його поеми. Гесіод та розвиток грецької поезії. Виникнення давньогрецького театру. Есхілл. Софокл. Евріпід. Аристофан. Ораторське мистецтво.

Грецьке мистецтво. Грецька кераміка та її розвиток. Вазовий живопис. Архітектура. Дорійській, еолійський і іонійський архитектурні стилі. Архітектура грецького храму. Будівлі Афінського акрополю. Храм Зевса в Олімпії. Скульптура, її типи, напрямки та школи. Мирон. Фідій. Поліклет. Пракситель. Скопас. Лісіпп. Рельєф. Грецький живопис та його особливості.

Побут стародавніх греків. Житло, меблі, одяг, їжа. Сімейно-шлюбні відносини. Системи виховання. Військова справа. Кораблебудування. Гроші. Дозвілля.
Еллінізм в Греції.

Македонія та її соціально-економічний та політичний розвиток. Філіпп ІІ та його правління. Священна війна в Греції та втручання Македонії у грецькі справи. Боротьба промакедонської та антимакедонських партій в Афінах. Друга священна війна. Херонейська битва. Коринфський конгрес та встановлення македонської гегемонії. Смерть Філіппа ІІ і прихід до влади Александра Македонського.

Східний похід Александра Македонського. Причини війни з Персією. Положення сторін. Битва біля Граніка. Битва при Іссі. Облога Тіра. Звільнення Єгипту. Битва при Гавгамелах. Взяття Вавилону та Суз. Смерть Дарія ІІІ. Похід у Середню Азію. Індійський похід. Створення імперії Александра Македонського.

Загибель Александра Македонського та боротьба діадохів. Утворення системи елліністичних держав. Держава Птолемеїв. Селевкідське царство. Розвиток Греції та Македонії в елліністичну добу. Початок кризи елліністичних держав та його причини. Завоювання Греції та Македонії Римом. Підкорення Єгипту.

Культура та наука в добу еллінізму. Розвиток філософії. Стоїцизм та епікурейство. Філософія кініків. Діоген з Сінопи. Елліністична архітектура. Розвиток науки в елліністичну добу. Евклід. Архимед. Елліністичне мистецтво.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Історія стародавнього Риму.

Вступ в історію стародавнього Риму.

Джерела давньоримської історії. Письмові джерела та їх типи. Старші аналісти та молодші аналісти. Мемуарна література. Початок історичної традиції. Історики імператорської доби. Археологічні пам’ятки. Епіграфіка. Нумізматика стародавнього Риму.

Історіографія стародавнього Риму. Німецька історіографія ХІХ-ХХ ст. Б.Г.Нібур. Теодор Моммзен. Вітчизняна історіографія дореволюціного періоду та радянського часу. Розвиток сучасної української історіографії.
Природа та населення стародавнього Риму.

Апеннінський півострів та його природа. Північна Італія. Середня Італія. Південна Італія та Сіцилія. Природні копалини та клімат. Найдавніші поселення в Середземномор’ї. Археологічні культури бронзового та залізного віку в Італії. Етруски та проблеми їх історичного дослідження. Італіки та особливості їх етнічного розвитку. Роль греків та карфагенян в історії Апеннінського півострову. Кельти та ілірійці.


Царський період в історії Риму.

Історія виникнення міста Рим. Легендарна традиція. Історичний аспект. Давньоримська община в добу Ромула. Соціальна структура та органи управління. Правління Нуми Помпілія, Тулла Гостілія та Анка Марція. Прихід до влади етруської династії Тарквініїв. Реформи Сервія Туллія. Падіння царської влади в Римі та проголошення республіки.


Рання Римська республіка ( кінець VI - cер. ІІ ст. до н.е.)

Боротьба патриціїв і плебеїв в Римі. Перша сецессія. Закони ХІІ таблиць. Відміна боргового рабства. Причини завершення боротьби.

Об’єднання Італії під гегемонією Рима. Боротьба з етрусками. Латинська федерація. Боротьба з Аріційською федерацією. Створення римо-італійської федерації. Самнітські війни. Битва в Кавдинській ущелині. Боротьба з Тарентом. Остаточне завоювання Італії.

Особливості соціально-економічного та політичного устрою Римської республіки. Основні прошарки населення. Органи управління. Італійська федерація.

Рим та Карфаген. Початок та причини Пунічних війн. Перша Пунічна війна. Створення римського флоту. Експедиція Регула. Завершення війни і умови пермирря. Утворення перших римських провінцій та реформи 40-30-х рр. ІІІ ст. до н.е. Сгунтинський конфлікт. Друга Пунічна війна. Похід Ганнібала в Італію. Битва під Каннами. Завоювання римлянами Сіракуз, Капуї та Іспанії. Битва під Замами. Капітуляція Карфагену.

Підкорення елліністичного Сходу. Захорплення Іллірії. Перша та друга Македонські війни. Проголошення незалежності Греції. Держава Селевкидів та її розпад. Сирійська війна. Третя Македонська війна. Утворення провинції Македонія. Ліквідація незалежності Греції і утворення провінції Ахайа. Третя Пунічна війна. Утворення провінції Африка. Війни в Іспанії та Малій Азії.


Пізня Республіка в Римі (сер.ІІ - кінець І ст. до н.е.)

Соціально-економічний розвиток Риму в сер. ІІ ст. до н.е. Управління провінціями. Система класичного рабства. Джерела рабства. Особливості соціальної структури. Поява протирічь і способи їх вирішення. Зміни у положенні селянства. Римська армія та її розвиток.

Повстання рабів на Сицилії. Загострення політичної ситуації. Поява політичних партій. Партія реформ Сціпіона Еміліана. Аграрно-демократичний рух братів Гракхів. Народний Трибунат Тіберія Семпронія Гракха. Популяри та оптимати. Соціально-політичні реформи Гая семпронія Гракха. Поразка реформ.

Закон Спурія Торія про приватизацію землі. Югуртинська війна. Гай Марій та його політика. Війна з тевтонами та кімврами. Друге повстання рабів на Сицилії. Союз Марія з популярами. Законопроект Сатурніна. Виступ Лівія Друза Молодшого. Союзницька війна.

Війна з Мітрідатом (89-85 рр. до н.е.). Панування маріанців в Римі. Сулланський переворот і диктатура. Повстання Лепіда та Серторія. Повстання Спартака. Війна Гнея Помпея з піратами. Третя Мітрідатова війна. Похід у Вірменію та захоплення Іудеї.

Марк Туллій Цицерон. Аграрний законопроект Сервілія Рулла. Змова Катіліни. Перший тріумвірат. Галльські війни. Повстання Верцингеторікса. Боротьба партій в Римі. Смерть Красса. Протистояння Помпея і Цезаря. Початок громадянської війни. Битва при Фарсалі. Александрійська експедиція. Диктатура Гая Юлія Цезаря. Остання спроба реставрації республіки. Смерть диктатора.

Другий тріумвірат. Перузинська війна. Сицилійська держава Секста Помпея. Переворот 32-го року та битва при Акції. Взяття Александрії та смерть Антонія. Перемога Октавіана і встановлення миру.
Римська культура у VIII-I ст. до н.е.

Особливості розвитку давньоримської культури. Римська міфологія та релігія. Обрядовий бік римської релігії. Римське право. Риторика. Римська проза та наукова література. Римська поезія. Архітектура та образотворче мистецтво. Особливості нравів та побуту в кінці республіки.


Рання Римська імперія (принципат) в І-ІІ ст. н.е.

Правління династії Юліїв-Флавіїв. Виникнення принципату. Принципат Октавіана Августа – монархічна система завуальована в республіканських формах. Внутрішня політика принцепса. Реорганізація армії. Зовнішня політика імперії в добу правління Августа. Соціальна політика та пропаганда. Повстання паннонських та рейнських легіонів. Правління Тіберія. Соціально-економічна політика імператора. Прихід до влади Гая Калігули. Принципат Клавдія. Завоювання Британії. Правління Нерона. Громадянська війна 68-69 рр. н.е.

Правління династії Флавіїв. Іудейська війна. Соціально-економічна політика Флавіїв. Виверження Везувія. Правління Доміціана.

Правління династії Антонінів. Останні успіхи римської агресивної політики. Завоювання Траяна. Реформи Адріана. Завершення створення державного бюрократичного апарату. Союз імператора та сенату у правління Антоніна Пія. Маркоманська війна. Правління Коммода.

Соціально-економічний розвиток імперії у І-ІІ ст. н.е. Зміна соціальної структури. Внутрішня торгівля. Міста та шляхи. Ремесло та йогорозвиток. Муніципальний лад. Державний лад та армія. Соціальні рухи.

Римська культура І-ІІ ст. н.е. Виникнення християнства.

Загальна характеристика періоду. “Золотий період” римської літератури і мистецтва. Пластичні мистецтва, наука та філософія. Будівництво, література, мистецтво та театр. Історія та розвиток географії. Побут та повсякденне життя римлян. Римська сім’я та системи виховання.

Криза полісної релігії та релігійно-містичні настрої в римському суспільстіві в І-ІІ ст. Есхатологічні вчення на Заході і Сході. Новозавітна тенденція в іудействі. Ісус Христос та поява християнства. Перші християнські общини.
Криза ІІІ ст. н.е. та Пізня Римська імперія (домінат).

Причини кризи ІІІ ст. н.е. Пекулій та вільновідпущеництво. Розвиток дрібної аренди та колонату. Імператорські сальтуси. Початок закріпачення колонів. Боротьба “солдатських” та “сенатських” імператорів. Військова монархія Северів. Едикт Каракалли про громадянство. Військові перевороти та посилення сепаратизму. Соціальні рухи ІІІ ст. Початок реставрації імперії.

Реформи Діоклетіана та Константина І. Податкові реформи та реформи в армії. Римська конституція IV-V ст. Зміни в економіці та соціальній структурі римського суспільства. Встановлення домінату. Релігійна політика Константина І Великого. Створення християнської церкви. Поява ересей. Донатизм та аріанство. Нікейський собор. Антихристиянська реакція в добу правління Юліана.

Культура Пізньої Римської імперії. Філософія. Література. Історія. Право. Архітектура і мистецтво.

Падіння Західної Римської імперії. Правління Феодосія І та розділ імперії на дві держави – Східну Римську імперію та Західну Римську імперію. Римляни та варвари в ІІІ-ІV ст. Готи. Велике переселення народів. Гунни. Каталаунська битва. Утворення варварських держав на території Європи та Африки. Падіння Західної Римської імперії.
Історичне значення античної історії.

Перші європейські цивілізації та їх типи. Досягнення античності в галузі економіки, політики та культури. Свобода особистості та демократія. Конституційна монархія. Бюрократичний апарат. Приватна власність на землю. Класичне рабство. Колонат та форми аренди. Торгівельна політика. Система бюджетного планування. Скульптура та архітектура. Наукові знання. Римське право. Термінологія та розвиток мов. Релігія.


2. 1. Лекційний курс

з/п


Назва теми

Кількість

годин
Тема 1. Вступ до дисципліни. Крито-мікенська Греция.

2Тема 2. Розвиток Греції в ІХ-ХІ ст. до н.е.

2Тема 3. Грецька міфологія. Становлення грецької культури.

2Тема 4. Давньогрецький поліс – основні характеристики та тенденції розвитку.

2Тема 5. Афінська демократія та її розвиток

2Тема 6. Стародавній Лакедемон – зразок олігархічного полісу

2Тема 7. Греко-перські війни і поява системи класичного рабства.

2Тема 8 Східний поход Александра Македонского.Еллінізм.

2Тема 9. Вступ до історії стародавнього Риму. Царський період.

2Тема 10. Боротьба плебеев та патриціїв. Розвиток Раньої Республики.

2Тема 11. Класичне рабство. Економіка римської Республики.

2Тема 12. Аграрний рух братів Гракхів. Криза республіканського ладу в І ст. до н.е. Диктатура Сулли та Цезаря.

2Тема 13. Встановлення принципату. Правління династії Юліїв-Клавдіїв.

2Тема 14. . Розвиток Риму в добу Римської імперії І-ІІІ ст. до н.е.

2Тема 15. Правління Антонінів. Криза ІІІ ст. Виникнення христианства.

2Тема 16. Зовнішня політика Римської імперії. Армія та провінції. Велике переселення народів.Варварські королівства.

2Тема 17. Пізня Римська імперія в IV-V ст. н.е.Падіння Західної Римської імперії.

2
Всього годин

34
  1. Семінарські заняття
з/п


Назва теми

Кількість

годинТема 1. Організація роботи на семінарських заняттях з історії античних цивілізацій.

2Тема 2.Стародавня Греція в крито-мікенську добу


2Тема 3. Господарство і суспільні відносини стародавніх греків за даними поем Гомера «Іліада» та «Одіссея»..

2Тема 4. Соціально-економічний і політичний розвиток Стародавньої Спарти VIII-VI ст. до н.е.

2Тема 5. Становлення рабовласницької демократії в Аттиці VIII-VI ст. до н.е..

2Тема 6. Афінська демократія в добу її розквіту.

2Тема 7. Греція у першій половині IV ст. до н.е. криза полісної системи.

2Тема 8. Грецька культура класичного періоду.

2Тема 9. Основні тенденції й особливості розвитку елліністичних держав.


Тема 10. Господарство та заняття стародавних римлян за законами ХІІ таблиць.

2Тема 11. . Політичний та суспільний устрій Риму в ІІІ-ІІ ст. до н.е.

2Тема 12. Пунічні війни

2Тема 13. Аграрний рух братів Гракхів

2Тема 14. Повстання Спартака

2Тема 15. Криза республіки та принцципат Октавіана Августа

2Тема 16. Римська культура.

2Тема 17. Походження християнства

2

Усього годин

34


2.3. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Тема 1. Вступ до історії Стародавньої Греції

Підготувати анотації на основні види публікацій..2

2.

Тема 2. Мінойська і мікенська цивілізації. Взаємовпливи.

4

3.

Тема 3. Гомерівський період. Становлення грецької форми державності.

2

4.

Тема 4. Архаїчна Греція. Пелопоннес у VIII-VI ст. до н.е.

4

5.

Тема 5. Формування полісного ладу в Аттиці.

4

6.

Тема 6. Початок класичної епохи. Греко-перські війни.

4

7.

Тема 7. Афінська демократія і спартанська олігархія як політичні системи.

2

8.

Тема 8. Грецька культура класичного періоду.

4

9.

Тема 9. Криза полісної системи взаємин. Встановлення македонської гегемонії.

2

10.

Тема 10. Східний похід Александра Македонського. Держава Александра.

4

11.

Тема 11. Елліністичний світ.

4

12.

Тема 12. Вступ до вивчення історії Стародавнього Риму.

4

13.

Тема 13. Етруски і їхній вплив на розвиток Італії і Риму.

4

14.

Тема 14. Початки римської історії.

4

15

Тема 15. Пунічні війни. Зовнішня та внутрішня політика Риму ІІ ст. до н.е.

2

16

Тема 16. Рим наприкінці ІІ – на початку І ст. до н.е.

4

17.

Тема 17. Криза і падіння Римської республіки. Диктатура Цезаря.

4

18

Тема 18. Релігія і культура періоду Республіки.

2

19

Тема 19. Римська імперія в І ст. н.е.

4

20

Тема 20. “Золотий вік” Римської імперії (ІІ ст. н.е.).

2

21

Тема 21. Криза Римської імперії в ІІІ ст.

2

22

Тема 22. Встановлення системи домінату. Імперія в IV ст.

2

23

Тема 23. Римська культура епохи Імперії.

4

24

Тема 24. Падіння Західної Римської імперії.

2

Всього годин

76

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> При мзс україни
2014 -> „Швеція для дітей робота над казкою Астрід Ліндгрен «Карлсон, який живе на даху»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни всмпп 16 психологіяіміджу
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія іміджу» для студентів спеціальності 03050501 «Управління персоналом та економіка...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма навчальної дисципліни iconПояснювальна записка до навчальної дисципліни нормативна програма навчальної дисципліни тематичний план на поточний навчальний рік

Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни вв. 03 – Біогеографія
Робоча програма навчальної дисципліни «Біогеографія» для студентів за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни паблік рілейшнз (назва навчальної дисципліни) напрям підготовки 030507
Розробники: Буряк Р.І. д е н., доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни фпн. 09 Філософія психології
Філософія психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0301 – соціально-політичні науки,...
Програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040301 «Прикладна математика», спеціальністю 60403 «Прикладна...
Програма навчальної дисципліни iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сфера феноменів релігійного життя, її диференціація, різноманітні класифікації релігійних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка