Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії»Сторінка1/10
Дата конвертації13.02.2018
Розмір2,01 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії»складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «спеціаліст», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія».Предмет вивчення навчальної дисципліни: методологічні підходи до вивчення основ психологічного консультування та психотерапії; основні методи, що застосовуються у процесі психологічного консультування та психотерапії;сфери застосування психологічного консультування та психотерапії; напрями та види психологічного консультування та психотерапії.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Основи психологічного консультування та психотерапії» у структурно-логічній схемі вивчають після дисциплін «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Психологія особистості», «Клінічна та патопсихологія». Знання й уміння, здобуті в процесі вивчення цієї дисципліни, готують слухачів до засвоєння навчальних дисциплін згідно зі структурно-логічною схемою підготовки спеціалістів і є опорними для професійної діяльності психолога навчального закладу.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» - розкрити на науково-теоретичній основі зміст та особливості психологічного консультування і психотерапії; створити умови для оволодіння слухачами психодіагностичними вміннями для визначення проблем, які повинні бути вирішені в ході психологічного консультування і психотерапії, вміннями визначати мету психологічного консультування і психотерапії і надавати необхідну психологічну допомогу для досягнення цієї мети, а також вміннями та навичками ефективного використання технік консультування та психотерапії.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» є: • визначення основних теоретичних уявлень про психологічне консультування і психотерапію. сутності процесу психологічної допомоги, вивчення форм і видів цілеспрямованого психологічного впливу в психологічному консультуванні, загальна концепція психотерапевтичного процесу, особливості цілей, які вирішуються при наданні психотерапевтичної допомоги;

 • засвоєння уявлень про основні напрямки психологічного консультування, вимоги до особистості ефективного консультанта, характеристики ефективних відношень в консультуванні, принципи і техніки консультування, фактори, що впливають на зміни у стані пацієнта в ході психотерапії, характеристики пацієнта і психотерапевта, які впливають на ефективність психотерапії;

 • формування й розвиток практичних вмінь і навичок, необхідних для ефективного здійснення консультативної допомоги, вміння визначати психодіагностичну оцінку пацієнта і планувати етапи консультативного процесу;

 • розвиток умінь планувати процес психотерапії, визначати її стратегію і тактику, формулювати діагноз пацієнта (клінічний і динамічний), опанування вміннями проведення психотерапевтичної бесіди, засвоєння основних технічних засобів психотерапевтичної роботи.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • етичні та правові аспекти консультування;

 • загальнотеоретичні підходи до консультування;

 • стадії процесу консультування;

 • зміст роботи у консультативному процесі;

 • техніки і засоби консультативної взаємодії;

 • вибір терміну завершення консультування;

 • сучасні підходи до психотерапії, її цілі;

 • характеристики пацієнта, від яких залежить ефективність психотерапії;

 • характеристики психотерапевта, від яких залежить ефективність психотерапії;

 • концептуальні основи психотерапії;види психотерапії, складові її процесу;

уміти:

 • вільно визначати психологічні проблеми осіб, що звертаються за психологічною допомогою;

 • спільно з пацієнтом формулювати мету консультативної взаємодії;

 • виявляти дезадаптивні стереотипи поведінки пацієнта;

 • сприяти усвідомленню пацієнтами цих дезадаптивних стереотипів;

 • навчати пацієнта новим засобам вирішення психологічних проблем;

  • підтримувати закріплення досягнутих в ході консультування позитивних зрушень у поведінці пацієнта;

  • застосовувати професійні навички міжособистісної взаємодії в ході психотерапії;

  • проводити оцінку необхідності проведення психотерапії у певному випадку;

  • проводити діагностику особистості пацієнта;

  • затверджувати разом з пацієнтом цілі психотерапії;

  • затверджувати разом з пацієнтом цілі психотерапії;

  • застосовувати психотерапевтичні техніки для вирішення завдань психотерапії;

  • визначати показники завершення психотерапевтичного процесу і його ефективність.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться — кредитів ЄКТС, — години (денна форма навчання); 12 кредитів ЄКТС, 432 години (заочна форма навчання).

Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами

Модуль 1. Теоретичні засади психологічного консультування

Тема 1.1. Мета і завдання психологічного консультування.

Мета і завдання психологічного консультування. Консультування як процес міжособистісного спілкування та впливу. Поняття про продуктивну особистість як універсальну мету психологічного консультування. Визначення психологічної допомоги та її зміст.

Тема 1.2. Етапи процесу консультування.

Підходи до встановлення взаєморозуміння і довіри в ході консультування. Завдання етапу збору інформації. Визначення проблеми пацієнта і мети консультативної взаємодії. Підбір альтернативних рішень.

Тема 1.3. Техніки, що використовуються в консультуванні.

Основні техніки активної уваги і їх застосування на різних етапах процесу консультування. Вибіркова увага і фокусний аналіз в процесі консультування. Техніку впливу в ході консультування.

Тема 1.4. Напрямки психологічного консультування.

Психологічна теорія психологічного консультування. Сімейне консультування. Консультування з питань кар’єрного росту. Консультування у початковій, середній і старшій школі. Консультування з питань психічного здоров`я.

Модуль 2. Стадії і техніки психологічного консультування.

Тема 2.1.Техніки активної уваги у консультуванні.

Вербальні і невербальні техніки взаємодії. Основні техніки активної уваги і їх застосування на різних етапах консультування.

Тема 2.2. Вибіркова увага та фокусний аналіз.

Аналіз можливої спрямованості і інтерв’ю. Фокусування на особистості пацієнта, на проблемі, на інших особистостях. Засоби здійснення вибіркової уваги та фокусного аналізу.

Тема 2.3. Емпатія та її виявлення у консультуванні.

Ознаки емпатичного сприймання. Засоби донесення до пацієнта емпатичного ставлення. Конкретизація у ході консультування. Щирість і конгруентність консультанта.

Тема 2.4. Навички спостереження у консультуванні.

Індикатори, які аналізуються при спостереженні невербальної поведінки пацієнта. Структура речень в процесі консультування. Відповідність у відображенні невербальної поведінки.

Модуль 3. Планування процесу консультування

Тема 3.1. Відображення внутрішніх проблем у мові пацієнта.

Формування речень, як репрезентація подій. Виявлення у мові типових стереотипів мислення. Поверхнева та глибинна проблема у структурі речень. Протиріччя і глибинна проблема пацієнта.

Тема 3.2. Оцінка пацієнта і план консультування.

Етапи та завдання розвитку особистості. Типи особистісних конфліктів і психологічні проблеми, які вони зумовлюють. Протиріччя пацієнта і план консультування.

Модуль 4. Сутність і цілі психотерапії

Тема 4.1. Поняття про психотерапію і її цілі.

Історичний розвиток і сучасні підходи до психотерапії. Цілі психотерапії. Мотивація звернення до психотерапевта. Характеристика пацієнта і психотерапевта, від яких залежить ефективність психотерапії. Напрямки сучасної психотерапії.

Тема 4.2. Теоретичні основи психотерапії.

Динамічна теорія особистості. Уявлення про внутрішній конфлікт особистості, психологічні захисні механізми, рефлективність особистості. Розкриваючи і підтримуюча психотерапія, її стратегія і тактика.

Модуль 5. Процес психотерапії

Тема 5.1. Початкова фаза психотерапії.

Психоаналітична діагностика. Складові робочого діагнозу. Узгодження цілей і процедур психотерапії з пацієнтом. Психотерапевтичний контракт. Особливості психотерапевтичної бесіди.

Тема 5.2. Середня фаза психотерапії.

Поняття про інтерпретацію. Правила інтерпретування. Оцінка ефективності інтерпретації. Проробка інтерпретованого матеріалу.

Тема 5.3. Спротив і перенесення у психотерапії, її завершення.

Порушення комунікації у психотерапії. Види спротиву і техніки його проробки. Поняття про перенос, його ознаки у процесі психотерапії. Інтерпретація перенесення. Завершення психотерапії.

Теми практичних (семінарських) занять


з/п


Назва теми

Години

денна

заочна

1

Напрямки психологічного консультування2

2

Теоретичні основи психотерапії2

3

Техніки активного слухання4

4

Вибіркова увага і фокусний аналіз4

5

Емпатія та умови її прояву4

6

Навички спостереження у консультуванні2

7

Відображення внутрішніх проблем у мові4

8

Оцінка пацієнта і план консультування4

9

Початкова фаза психотерапії1

10

Середня фаза психотерапії2

11

Спротив і перенесення у психотерапії1
Разом30Самостійна робота

з/п

Назва теми

Години

денна

заочна

1

Тема 1.1. Мета і завдання психологічного консультування.

Сутність і специфіка консультативної роботи психолога

20

2

Тема 1.1. Мета і завдання консультування в соціо-культурному контексті психологічної допомоги20

3

Тема 1.1. Перспективні цілі і завдання консультування: адаптації, розвитку особи і становлення життєвого путі особистості20

4

Тема 1.1. Уявлення про людину в різних терапевтичних підходах і цілі консультування.24

5

Тема 1.2. Етапи терапевтичного процесу по К.Роджерсу. Терапевтичний потенціал клієнта22

6

Тема 1.3. Проведення напівстандартизованої бесіди і звіт по результатам проведення бесіди22

7

Тема 1.3. Бесіда як основний метод роботи консультанта.21

8

Тема 1.4. Процедури, техніка і методи роботи.21

9

Тема 1.5. Психокорекційні підходи до емоційних порушень26

10

Тема 1.6. Психологічні методи впливу у корекційно-профілактичний роботі з порушеннями особистості28

11

Тема 1.7. Професійна етика психотерапевта20

12

Тема 1.8. Особливості групової і сімейної психотерапії30

13

Тема 1.9. Особливості консультування дітей і підлітків30

14

Тема 2.1. Психоаналітичний напрям психотерапії38

15


Тема 2.2. Гуманістичний і поведінковий напрями психотерапії32

Разом


374Форми і методи контролю

Поточне тестування й опитування (усне, письмове), підсумкове тестування (екзамен), виконання практичного завдання.Рекомендована література

Базова

 1. Айви А.Е., Айви М.Б. Психологическое консультирование и психотерапія/ А.Е. Айви .– М.: 2000.

 2. Джордж Р., Кристиани Т. Консультирование: теория и практика/ Р. Джордж. - М.: Изд-во Эксмо, 2002.

 3. Глэддинг С. Психологическое консультирование /С. Глэддинг. – СПб.: Питер, 2002.

 4. Р. Кочюнас. Основы психологического консультирования /Р. Кочюнас. – М.: «Академический проект», 1999.

 5. Мэй Р. Искусство психологического консультирования/ Р. Мэй. – М.: «Класс», 1999.

 6. Нельсон-Джоунс Т. Теория и практика психологического консультирования /Т. Нельсон-Джоунс. – СПб.: Питер, 2000.

 7. Алешина А.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование/ А.Е. Алешина. – М.: 1998.

 8. Вайнер И. Основы психотерапии/ И. Вайнер. – СПб.: Питер, 2001.

 9. Браун Д., Піддер Дж. Введение в психотерапию: Принципы и практика психодинамики / Д. Браун. Пер. с англ. Ю.М. Яновской. – М.: Независимая фирма «Класс», 1998.

 10. Психотерапия – что это? Современные представления / Под ред. Дж.К.Зейга и В.М. Мьюниона / Пер. с англ. Л.С. Каганова. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000.

 11. Адреас Блазер, Эдгар Хайм, Христоф Рингер, Мартин Томмен. Проблемно-ориентированная психотерапия. Интегративный подход / Адреас Блазер. Пер. с немецкого Л.С. Каганова. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000.

 12. Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия/ Б.Д. Карвасарский. – М.,2000.

 13. Муллан Б., Психотерапевты о психотерапии / Б. Муллан. Пер. с англ. И.В.Королева. – М.: Независимая фирма «Класс», 1999.

 14. Нэнси Мак-Вильямс. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе/ Нэнси Мак-Вильямс. – М.,1994.

 15. Адлер А. Очерки по индивидуальной психологи/ А. Адлер. - М., 2002.

 16. Алешина Ю.Е. Специфика психологического консультирования/ Ю.Е. Алешина // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 1994 №1.

 17. Атватер И. Я вас слушаю: Советы руководителю, как правильно слушать собеседника И. Атватер. - М., 1984

 18. Бек А. Когнитивная терапия депрессии/ А. Бек. - СПб., 2003.

 19. Грановская Р., Никольская М. Защита личности/ Р. Грановская. - М., 1999.

 20. Коттлер Дж. Совершенный психотерапевт: Работа с трудными клиентами /Дж. Коттлер. - СПб., 2002. С. 166-174, 222-228.

Допоміжна

 1. Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии. М., 2002.

 2. Алешина Ю.Е. Специфика психологического консультирования // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 1994 №1.

 3. Атватер И. Я вас слушаю: Советы руководителю, как правильно слушать собеседника. М., 1984.

 4. Бахтин М. Человек в мире слова, 1995.

 5. Бек А. Когнитивная терапия депрессии. СПб., 2003.

 6. Бондаренко А. Русская психология: кризис идентичности // Московский психотерапевтический журнал. 1997. №4.

 7. Василюк Ф. Уровни построения переживания и методы психологической помощи // Вопросы психологии. 1988, №5.

 8. Грановская Р., Никольская М. Защита личности. М., 1999.

 9. Гришина Н. помогающие отношения: профессиональные и экзистенциальные проблемы // Психологические проблемы самореализации личности. Сб. п/р А. Крылова. СПб., 1998. С. 143-156.

 10. Зинченко В, Моргунов Е. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М., 1994

 11. Калинаускас И. Жить надо! СПб. 1994. С.45-55.

 12. Капустин С. Границы возможностей психологического консультирования // Вопросы психологии, 1993, №5, с.50-56.

 13. Копьев А.Ф. Психологическое консультирование: опыт диалогической интерпретации // Вопросы психологии, 1990, №3, с. 17-25.

 14. Копьев А.Ф. Диалогический подход в консультировании и вопросы психологической клиники // МПЖ, 1992 ,№1, с.33-48.

 15. Коттлер Дж. Совершенный психотерапевт: Работа с трудными клиентами. СПб., 2002. С. 166-174, 222-228.

Інформаційні ресурси

Фонди бібліотек: бібліотека ХНПУ імені Г. С. Сковороди (вул. Алчевських, 29, вул. Валентинівська, 2), кабінет наукових основ управління, кабінет психології, кабінет педагогіки (вул. Валентинівська, 2), ХДНБ імені В. Г. Короленка (пров. Короленка, 18).

Освітні сайти Інтернет:

1.Офіційний сайт Департаменту науки і освіти ХОДА. — Режим доступу : http://dniokh.gov.ua. — Назва з екрану.

2.Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради. — Режим доступу : http://www.kharkivosvita.net.ua. — Назва з екрану.

3.Офіційний сайт Інституту підвищення кваліфікації, перепідготовки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. — Режим доступу : http://ipohnpu.in.ua. — Назва з екрану.

4. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. — Режим доступу : http://mon.gov.ua. — Назва з екрану.

5. Офіційний сайт «Психологічна служба - Міністерство освіти і науки України». — Режим доступу : http://old.mon.gov.ua. — Назва з екрану.

6. Офіційний сайт «Психологічна служба системи освіти України».— Режим доступу : http://psyua.com.ua. — Назва з екрану. «Основи психологічного консультування і психотерапії»


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconНавчальна програма нормативної дисципліни
Розділ Предмет, наукові основи І цілі навчальної дисципліни “Історія соціології”
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
Навчальна програма навчальної дисципліни «Зарубіжна історіографія» для студентів за напрямом підготовки
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма навчальної дисципліни основи релігійного вчення: історія зарубіжної релігійної філософії галузь знань 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки 020301 Філософія
Мета нормативної навчальної дисципліни «Релігійна філософія І теологія: Історія зарубіжної релігійної філософії» передбачає вивчення...
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра

Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма / program нормативної навчальної дисципліни / normatív tárgya підготовки бакалавр

Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconРобоча програма навчальної дисципліни основи демографії ( назва навчальної дисципліни) рівень вищої освіти
Підпис голови нмк (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової...
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconРобоча програма навчальної дисципліни історія англійської літератури ХХ століття напрям підготовки 020303
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Історія англійської літератури ХХ століття» для студентів за напрямом підготовки...
Програма нормативної навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування та психотерапії» iconПрограма навчальної дисципліни підготовки магістр
Програму навчальних дисципліни Фотоніка Теоретичні основи фотоніки, та Фотоніка Технічна фотоніка


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка