Програма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарстваСкачати 137,32 Kb.
Дата конвертації21.04.2018
Розмір137,32 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра садово-паркового господарстваОснови композиції і Топіарне мистецтво

Програма проходження навчальної практики

для студентів 4 курсу факультету лісового господарства

Галузь знань 20 «Аграрні науки і продовольство»

Спеціальність 206 «Садово-паркове господарство»

Освітній ступінь «бакалавр»


Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи КОМПОЗИЦІЇ І ТоПІАРНЕ МИСТЕЦТВО» для студентів 4 курсу за спеціальністю: 206 «Садово-паркове господарство»
________________________________________________________

Розробник:Трунов О. П. – к.с.-г.н, доцент.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри садово-паркового господарства


Протокол від. «23» серпня 2017 року № 1
Завідувач кафедри садово-паркового господарства

_______________________ (Горін М. О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу

за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»

(шифр, назва)

Протокол від. 30 серпня 2017 року № 1


“_____”________________20__ року Голова _______________ (Ведмідь М.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Навчальна практика з курсу «Основи композиції і Топіарне мистецтво»

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна практика з курсу «Основи композиції і топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу денної форми навчання (спеціальність 206 „Садово-паркове господарство”) – один з важливих етапів навчального процесу; вона дає можливість ознайомитись з засобами побудови просторових композицій ландшафтного об’єкту, вивчити приклади функціональної організації його об´ємно-просторової структури, дослідити закономірності побудови просторових композицій.

Використовуючи дослідницький метод студенти опановують можливості використання елементів топіарного мистецтва (живоплоти, бордюри, живі стіни, алеї, гірлянди, боскети, партери, арабески, шпалери) для побудови об’ємно-просторової композиції ландшафтного об’єкту. Студенти самостійно вивчають фахову літературу, інтернет джерела, проводять спостереження й виміри та виконують інші пошукові дії. На практиці опановують майстерність обрізки дерев та кущів.

Бази практики – кафедра садово-паркового господарства ХНАУ імені В.В. Докучаєва, дендрологічний парк ХНАУ, парки та сквери м. Харкова.

Навчальним планом передбачено проведення екскурсії у межах м. Харкова, камеральної обробки матеріалів екскурсій в аудиторії, самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань студентами.

Тривалість навчальної практики «Основи композиції і топіарне мистецтво» для студентів 4-го курсу складає 5 днів (30 годин).

Практика проводиться під безпосереднім керівництвом провідного фахівця кафедри садово-паркового господарства.

Форма підсумкового контролю – залік.
Основні обов’язки керівника практики та студентів:
Керівник практики:


 • перед початком контролює підготовленість місця для проведення екскурсій;

 • забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику: проводить інструктаж про порядок проходження практики, надає студентам необхідні документи (щоденники, календарний план, індивідуальне завдання та інші методичні рекомендації);

 • повідомляє студентам про форму звітності з практики, яку затверджено на кафедрі, а саме: подання щоденнику, письмового звіту;

 • забезпечує високу якість проходження практики згідно з програмою;

 • контролює забезпечення нормальних умов праці студентів та проводить з ними обов’язкові інструктажі з охорони праці та техніки безпеки тощо;

 • контролює виконання студентами правил поведінки на екскурсіях та в лабораторіях кафедри, веде табель відвідування студентами практики;

 • подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.


Студенти при проходженні навчальної практики зобов’язані:

 • до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

 • своєчасно приступити до практики;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівки її керівників;

 • вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки;

 • нести відповідальність за виконану роботу;

 • своєчасно здати звіт з необхідною документацією та скласти залік з практики.


Цілі і завдання практики
Мета навчальної практики з основ композиції та топіарного мистецтва: вивчити засоби побудови просторових композицій ландшафтного об’єкту, приклади функціональної організації його об´ємно-просторової структури, дослідити закономірності побудови просторових композицій. вивчити методи практичного польового і камерального дослідження різних типів ландшафтного озеленення району практики та вміти аналізувати одержані матеріали; одержати практичні навички з догляду за рослинами.
Основні завдання практики:

Поглибити теоретичні знання з курсу «Основи композиції і топіарне мистецтво». Сформувати у студентів практичні навички по визначенню та створенню оптимальних умов для зростання рослин, підбору асортименту деревних рослин для художнього формування у топіарії.Вимоги до знань та вмінь:

За підсумками навчальної практики студент повинен знати: • засоби побудови просторових композицій ландшафтного об’єкту;

 • функціональну організацію об´ємно-просторової структури ландшафтного об’єкту;

 • принципи підбору асортименту деревних рослин, придатних для художньої стрижки та формування їх у топіарії;

 • технологію закладання та обрізки живоплотів.


вміти:

 • працювати з садовими інструментами, які застосовуються для художнього формування рослин;

 • проводити камеральну обробку матеріалів, одержаних в під час проходження практики;

 • аналізувати одержані матеріали;

 • вести польовий щоденник;

 • складати звіт за результатами досліджень.


Зміст практики
1. Ознайомлення з метою і завданнями практики, правилами збору матеріалу, оформлення звіту, формою ведення щоденника. Отримання індивідуального завдання з практики. Проведення інструктажу з техніки безпеки під час екскурсій та при роботі у виробничих умовах. – 6 годин.

2. Екскурсія по парку та скверах м. Харкова. Оформлення письмового звіту. 6 годин.

3. Знайомство із садовими інструментами, які застосовуються для художнього формування рослин та практична робота на різних видах деревних та чагарникових декоративних рослин 6 годин.

4 Виконання практичних завдань у дендрологічному парку ХНАУ, парку Ветеранів по формуванню живоплотів та крон кущів різних геометричних форм.– 6 годин.

5. Камеральна обробка даних. Оформлення письмового звіту та щоденника. Здача матеріалів практики Складання заліку. - 6 годин.
Індивідуальні завдання.

1. Складання пояснювальної записки. Засоби побудови просторових композицій вхідної зони парку імені Горького.

2. Складання пояснювальної записки. Засоби побудови просторових композицій дитячої зони парку імені Горького.

3. Складання пояснювальної записки. Засоби побудови просторових композицій зони відпочинку людей старшого віку парку імені Горького

4. Складання пояснювальної записки. Засоби побудови просторових композицій зони тихого відпочинку парку імені Горького.

5. Складання пояснювальної записки. Засоби побудови просторових композицій скверу «Дзеркальний струмінь» м. Харкова.

6. Складання пояснювальної записки. Засоби побудови просторових композицій скверу «Дзеркальний струмінь» м. Харкова.

7. Складання пояснювальної записки. Засоби побудови просторових композицій скверу на набережній м. Харкова.

8. Складання пояснювальної записки. Композиційний аналіз та естетична оцінка ландшафту парку Ветеранів

9. Складання пояснювальної записки. Композиційний аналіз та естетична оцінка ландшафту дендропарку ХНАУ.

10. Складання пояснювальної записки. Композиційний аналіз та естетична оцінка ландшафту території навчальних корпусів ХНАУ.

В процесі проведення практики поточний контроль здійснюється в наступних формах:форми контролю

терміни контролю

 1. перевірка індивідуальних завдань

в кінці практики

 1. перевірка завдань самостійної роботи

тематична перевірка

 1. перевірка звіту практики

в кінці практики

 1. перевірка щоденнику

щоденно

 1. залік

в кінці практики


Вимоги до звіту
Кожен студент у кінці практики зобов’язаний представити:

 1. Щоденник, оформлений на спеціальному бланку університету. У ньому повинна бути коротко і конкретно описана виконана студентом робота в період практики;

 2. Польовий щоденник, заповнений згідно методичним рекомендаціями, має містити нотатки під час екскурсій (основні властивості та закони композиції,

засоби гармонізації композиції: ритм, контраст, нюанс, тотожність).

 1. Звіт практики, оформлений у зошиті, обсяг до 20 сторінок рукописного тексту, повинен мати наскрізну нумерацію сторінок, аркуші звіту повинні бути зшиті (має містити розділ з охорони праці, поточні щоденні записи, висновки, матеріали фотофіксації та список використаної літератури);

 2. Індивідуальне завдання.

Щоденник (оформлений на спеціальному бланку) перевіряється, затверджується керівником практики і зберігається на кафедрі.
Підведення підсумків практики
Підсумки навчальної практики підводяться у процесі складання студентом заліку керівнику практики.

Студенти, які виконали всі завдання згідно програми практики, оформили відповідно всім вимогам польовий щоденник, щоденник практики, індивідуальне завдання, звіт, отримують залік в останній день практики.

Студент, який не виконав програму практики і отримав менш ніж 50 балів при складанні заліку відраховується з навчального закладу.

Результати складання заліку заносяться до екзаменаційної відомості, проставляються у заліковій книжці студента і журналі обліку успішності.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
Навчальна практика з дисципліни «Основи композиції і топіарне мистецтво» складається з двох модулів.

За кожний вид контролю студент отримує бальні оцінки, які сумуються в межах модулю і виступатимуть надалі складовою загальної бальної оцінки.

Рейтингова оцінка (РО) модульного контролю складається з:

- РО оформлення щоденника практики – до 5 балів;

- РО опанування практичними навичками та методиками - 5 балів;

- разом за 1 модуль – 30 балів;

- разом за 2 модуль – 30 балів;

- РО оформлення звіту – 30 балів;

- РО індивідуального завдання – до 20 балів.

Підсумкова оцінка визначається шляхом переводу викладачем сумарного модульного балу з дисципліни у традиційну академічну оцінку національної шкали.
A

Відмінно – відмінне виконання з незначною кількістю помилок

91-100
B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

81-90
C

Добре – в загалі правильна робота з певною кількістю помилок

69-80
D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

60-68
E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальним критеріям

50-59
FX

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як досягти мінімального критерію (з можливістю повторного складання)

40-49
F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з обов‘язковим повторним курсом

менше 40

Рекомендована література

Базова

1. Вехов Н.К. Живые изгороди и бордюры / Н.К. Вехов.– М.: Изд. коммун. хозяйства, 1957. – 124 с.

2. Голубева О.Л. Основы композиции: Ученое пособие.- 2-е изд./ О.Л. Голубева. – М: Изд. дом «Искусство», 2004. – 120 с.

3. Иконников А.В. Основы архитектурной композиции/ А.В. Иконников, Г.И. Степанов – М.: «Искусство», 1971. – 224 с.

4. Иттен Иоханнес. Искусство цвета / Иттен Иоханнес. – М: Изд. Аронов, 2001. – 96 с.

5. Иттен Иоханнес. Искусство формы / Иттен Иоханнес. – М: Изд. Аронов, 2001. – 136 с.

6. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць / В.П. Кучерявий. - Львів.: Світ, 2005. – 297–303 с.

7. Михайленко В.Є. Основи композиції (Геометричні аспекти художнього формотворення) / В.Є. Михайленко, М.І. Яковлев: навч. посіб. для студ. вищих навч. Закладів. – К.: Каравелла, 2004. – 304 с.

8. Педхем Ч. Восприятие света и цвета / Ч. Педхем, Дж. Сондерс. – М.: Мир, 1978 – 56 с.

9. Соколова Т.А. Цвет в ландшафтном дизайне / Т.А. Соколова, И.Ю. Бочкова, О.Н. Бобылева. – М: ЗАО «Фитон +», 2007. – 128 с.

10. Тиц А.А. Основы архитектурной композиции и проектирования/ А.А. Тиц. – К.: «Вища школа», 1976. – 256 с.

11. Уельская Л.И. Живые изгороди / Л.И. Уельская, Л.Д. Комар-Темная. – М.: Фитон, 2002. – 223 с.

12. Шадрин Г. Г. Живые изгороди / Г.Г. Шадрин. – М.: Московский рабочий, 1964. – 120 с.

13. Юхимчук Д.Ф. Живые изгороди. Устройство и уход за ними / Д.Ф. Юхимчук. – К.: Госстройиздат УССР, – 1957. – 92 с.Допоміжна

1. Архитектурная композиция садов и парков. / Под общей ред. А.П. Вергунова. – М.: Стройиздат, 1980. – 254 с.

2. Білоус В. І. Садово-паркове мистецтво / В.І. Білоус. – К.: Науковий світ, 2001. – 240 с.

3. Боговая И. О. Ландшафтные композиции. Лекции для студентов лесохозяйственного факультета /И. О. Боговая. - Л.: изд. ЛТА, 1977. - 38 с.

4. Боговая И. О., Фурсова Л. М. Ландшафтное искусство : [учеб. для вузов] / И. О. Боговая, Л. М. Фурсова. - М. : Агропромиздат, 1988, - 223 с.

5. Вергунов А. Н. Архитектурная композиция садов и парков / А.Н. Вергунов. - М. : Стройиздат, 1980. - 254 с.

6. Вергунов А.Н. Архитектурно-ландшафтная организация озелененных пространств в городских центрах / А.Н. Вергунов - Учебное пособие. М., 1986.

7. Галактіонов І. І. Декоративні рослини природної флори України. Довідник. – К.: Вища школа, 1977. – 280 с.

8. Гостев В. Ф., Юскевич Н. Н. Проектирование садов и парков : [учеб. для техникумов] / В. Ф. Гостев, Н. Н. Юскевич - М. : Стройиздат, 1991. - 340 с.

9. Жирнов А.Д. Композиційні прийоми формування насаджень в ландшафтах міста.: Навч. посібник / А.Д. Жирнов, В.В. Пушкар – К.: ДАКККіМ, 2002 – 60 с.

10. Заячук В.Я. Дендрологія. Голонасінні: Навчальний посібник. – Львів ТзОВ «Фірма Камула», 2005. – 176 с.

11. Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасінні: Навчальний посібник. – Львів ТзОВ «Фірма Камула», 2004. – 408 с.

12. Нефёдов В.А. Ландшафтное проектирование / В. А. Нефёдов. - С- П.: гос. архит.-строит. ун-т. СПб., 1996. - 92 с.

13. Нехуженко Н. А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры / Н. А. Нехуженко. - М. : Издательский Дом «Нева», 2004. - 192.Інформаційні ресурси

1. Herzlich willkommen [Електронний ресурс]. – 2011. – 1 с. – режим доступу: http://www.schloesser-magazin.de/

2. Журнал "Сад&садик" [Електронний ресурс]. – 2011. – 1 с. – режим доступу: http://sad-sadik.ru/

3. SUBSCRIBE. RU/информационный канал/Ландшафтный и садовый дизайн [Електронний ресурс]. – 2011. – 1 с. – режим доступу: http://subscribe.ru/

4. Ландшафт Топиар Скульптура/Библиотека/Галерея №25 [Електронний ресурс]. – 2011. – 1 с. – режимдоступу: http://www.k-v-n.ru/

5. Топиари/Публикации [Електронний ресурс]. – 2011. – 1 с. – режим доступу: http://igortopiary.com.ua/

6. Liveinternet/Топиарные сады/история топиари/[Електронний ресурс]. – 2011. – 1 с. – режим доступу: http://www.liveinternet.ru/

7. Тоpiary [Електронний ресурс]. – 2008. – 10 с. – режим доступу: www.ebts.org

8. Тоpiary [Електронний ресурс]. – 2008. – 5 с. – режим доступу: www.buchsbaum-freunde.de

9. Википедия свободная энциклопедия Статьи/ Фьезоле [Електронний ресурс]. – 2011. – 1 с. – режим доступу: http://ru.wikipedia.org/10. Cultura Mugellana arte,pittura, scultura,poesia,giornalismo. palazza di Cafaggiolo. [Електронний ресурс]. – 2011. – 1 с. – режим доступу: http://culturamugellana.files.wordpress.com/

11. Agisoftware Materiale e informazioni di Storia dell'Arte. (Architettura, Pittura, Scultura) [Електронний ресурс]. – 2011. – 1 с. – режим доступу: http://www.agisoftware.it/


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Програма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства iconРобоча програма навчальної дисципліни історія України напряму підготовки 030301 Журналістика для спеціальностей
Робоча програма навчальної дисципліни Історія України для студентів І курсу факультету журналістики
Програма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також як довідкове видання для фахівців лісового господарства
...
Програма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю
Програма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Програма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства iconМетодичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)
Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики: Психолого-педагогічна практика /Укладачі: Доценко Л. В., Каряка...
Програма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства iconПрограма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Оркестровий клас: Навчальна програма для студентів психолого-педагогічного факультету зі спеціальності 010100 – „Педагогіка І методика...
Програма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства iconРобоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
Західної Європи І північної Америки: з середини хуп ст до 1870-1871 рр. Робота програма навчальної дисципліни для студентів історичного...
Програма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства iconМетодичні рекомендації до курсу «семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»
Методичні вказівки до курсу «Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість»....
Програма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства iconШипунов Геннадій Володимирович робоча програма
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка