Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О


Тематичний план практичних занять зСторінка4/5
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
Тематичний план практичних занять з

органічної хімії для учнів 11 класів медичного ліцею

№ занять

Зміст заняття

Число годин

1

2

3

1 - 2

Будова атома. Квантово-механічна модель атома. Електронна хмара, орбіталь. Характеристика стану електрона системою квантових чисел. Електронна конфігурація атома.

Періодична система елементів Д.І. Менделєєва як природна класифікація елементів за електронною структурою атомів.


4


3 - 4

Хімічний зв’язок. Типи хімічного зв’язку. Ковалентний зв’язок. Іонний зв’язок. Металічний зв’язок.

4


5 - 6

Гібридизація атомних орбіталей. Геометрія молекул. Типи ковалентних молекул. Міжмолекулярна взаємодія. Водневий зв’язок. Кристалічні гратки.

4


7 - 8

Основні положення теорії хімічної будови О.М. Бутлерова. Значення органічної хімії для біології, медицини, народного господарства.

4


9 - 10

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Ізомерія.

4


11 - 12

Основні принципи класифікації та номенклатури насичених та ненасичених вуглеводнів.

4

13 - 14

Класифікація та номенклатура представників різних класів органічних сполук.

4


15 - 16

Електронна будова хімічних зв’язків і взаємний вплив атомів в органічних молекулах. Електронні ефекти замісників.

4


17 - 18

Реакційна здатність органічних сполук. Класифікація та механізм хімічний реакцій.

4

19 - 20

Алкани. Гомологічний ряд метану. Фізичні і хімічні властивості, способи добування і застосування.

4

21 – 22Циклопарафіни, їх будова, фізичні і хімічні властивості, знаходження у природі, практичне значення.

4

23 - 24

Алкени. Гомологічний ряд етилену. Фізичні і хімічні властивості. Правило Марковникова. Способи добування і застосування етиленових вуглеводнів.

4

25 - 26

Дієнові вуглеводні (алкадієни). Будова молекул дієнових вуглеводнів зі спряженими зв’язками. Хімічні властивості. Застосування алкадієнів.

4

27 - 28

Алкіни. Гомологічний ряд ацетилену. Фізичні і хімічні властивості. Способи добування і застосування ацетилену.

4

29 - 30

Галогенпохідні вуглеводнів.

4

31 - 32

Семестрова контрольна робота №1. Робота над помилками.

4

33 - 34

Арени. Бензен та його гомологи. Електронна будова молекули бензену. Фізичні та хімічні властивості, способи добування.

4

35 - 36

Феноли. Будова, фізичні і хімічні властивості. Застосування.

4

37 - 38

Спирти. Будова, ізомерія, номенклатура. Фізичні і хімічні властивості одноатомних спиртів.

4

39 - 40

Багатоатомні спирти. Будова, фізичні і хімічні властивості. Застосування.

4

41 - 42

Альдегіди та кетони. Фізичні та хімічні властивості. Реакції поліконденсації. Способи добування.

4

43 - 44

Карбонові кислоти. Гомологічний ряд насичених одноосновних карбонових кислот. Їх будова. Фізичні та хімічні властивості, добування. Поняття про багатоманітність карбонових кислот (вищі, ненасичені, двоосновні, ароматичні).

4

45 - 46

Ненасичені карбонові кислоти, будова, властивості. Вищі жирні кислоти. Мила.

4

47 - 48

Складні естери. Реакція етерифікації, гідроліз, застосування складних естерів. Жири. Будова, фізичні і хімічні властивості, гідроліз жирів. Поняття про синтетичні мийні засоби. Значення жирів.

4

49 - 50

Вуглеводи. Моносахариди. Будова, фізичні і хімічні властивості, бродіння. Застосування глюкози, її біологічна роль. Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезокси рибозу.

4

51 - 52

Дисахариди. Будова, фізичні і хімічні властивості сахарози. Полісахариди. Будова крохмалю і целюлози. Їхні фізичні і хімічні властивості. Застосування. Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна.

4

53 - 54

Аміни. Будова, фізичні і хімічні властивості. Анілін як представник ароматичних амінів. Реакція М.М. Зініна. Практичне значення аніліну.

4

55 - 56

Амінокислоти. Будова, ізомерія, фізичні і хімічні властивості, синтез пептидів та їхня будова.

4

57 - 58

Нітрогеновмісні гетероциклічні сполуки. Їх біологічна роль та застосування в медицині.

4

59 - 60

Поняття про будову білків, їх біологічна роль. Успіхи у вивченні і синтезі білків. Поняття про біотехнологію.

4

61 - 62

Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Поняття про будову ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

4

63 - 64

Узагальнення знань із курсу органічної хімії.

4

65 - 66

Семестрова контрольна робота №2. Робота над помилками.

4

67 - 68

Підготовка до тестування.

4

Курс хімії завершується тестовим контролем знань та Державною Підсумковою Атестацією. Тести побудовані так, що містять у собі питання з загальнотеоретичних основ хімії та властивостей органічних та неорганічних сполук.

За основу тестів взяті орієнтовні тести з хімії для спеціалізованих шкіл (класів) хіміко-біологічного профілю, до яких внесено відповідні корективи згідно із запропонованою програмою.

Орієнтовні тести для випускників медичного ліцею

ТЕСТ З ХІМІЇ № 1
1. І пентан, і пентен реагують з:


 1. бромною водою;

 2. розчином KMnO4;

 3. воднем;

 4. хлором.

2. Стан хімічної рівноваги характеризується:

 1. повним припиненням реакції;

 2. послідовним перебігом прямої та зворотної реакцій;

 3. рівністю швидкостей прямої та зворотної реакцій;

 4. рівністю числа молекул, що беруть участь у реакції.

3. Вибрати каталізатор, необхідний для здійснення реакції:

С2Н2 + Н2О → 1. Ni;

 2. Cакт.;

 3. Hg2+;

 4. Al2O3.

4. Встановити відповідність між формулою солі та іонним рівнянням гідролізу цієї солі. Відповідь записати у вигляді цифри та відповідної літери.
Сіль: Іонне рівняння гідролізу:

1) Mg(NO2)2; а) Mg2+ + CH3COO + HOH ⇄ MgОH+ + CH3COOH;

2) Mg(NO3)2; б) Mg2+ + NO2 + HOH ⇄ MgОH+ + HNO2;

3) Mg(CH3COO)2; в) CH3COO + HOH ⇄ CH3COOH + OH;

г) Mg2+ + HOH ⇄ MgОH+ + H+.

5. Одночасно у водному розчині не можуть існувати: 1. Al(NO3)3 і K2SO4;

 2. Na3PO4 і AgNO3;

 3. KCl і Ca(OH)2;

 4. MgCl2 і Na2SO4.

6. Пропан від пропену можна відрізнити за допомогою:

1) натрію;

2) розчину хлоридної кислоти;

3) бромної води;

4) розчину аміаку.

7. Натрій гідрогенкарбонат застосовують в медицині при різних захворюваннях, що супроводжуються підвищенням кислотності крові. Якщо на нього подіяти розчином хлоридної кислоти, то при цьому утвориться такий газ:

1) Н2;

2) CO;


3) СО2;

4) СІ2.

8. Літій карбонат застосовують в медицині для профілактики лікування психозів різного походження. З якою з наведених сполук може реагувати Lі2CO3?

1) КNO3;

2) NаСІ;

3)НСІ;


4)КСІ.

9. У якій з молекул є спряження:1)

;

2)

С6Н6Cl6;

3)

;

4)

.

10. В якій з пар речовин в обох молекулах має місце sp – гібридизація?

1) СН4, Н2О;

2) С2Н2, СО2;

3) С2Н4, С6Н6;

4) С3Н8, ССl4.

11. В 400мл розчину міститься 6г фосфатної кислоти. Обчислити масову концентрацію фосфатної кислоти ρ(Н3РО4).

1) 0,015г/л;

2)0,067г/л;

3) 15г/л;

4) 16г/л.

12. Орбітальне квантове число характеризує:

1) енергію електрона на енергетичному підрівні та форму орбіталі;

2) орієнтацію орбіталі у просторі;

3) обертання електрона навколо власної осі;

4) енергію електрона на енергетичному рівні, розміри електронної хмари.

ТЕСТ З ХІМІЇ № 2
1. З водою реагують оксиди, формули яких наведені в ряду:

1) MgO; SO3; Fe2O3;

2) CaO; NO2; CO2;

3) BaO; FeO; SiO2;

4) CO; N2O5; Al2O3.

2. У схемі перетворень Na2CO3 CaCO3 Ca(HCO3)2 літерами "X" та "Y" позначені речовини: 1. X – CaCl2; Y – CO2 та H2O;

 2. X – Ca(OH)2; Y – NaCl;

 3. X – Ca3(РО4)2; Y – CO2 та H2O;

 4. X – Ca; Y – HCl.

3. Залізо реагує з кожною з двох речовин:

 1. натрій хлорид та вода;

 2. алюміній оксид та калій карбонат;

 3. кисень і хлор;

 4. вода та натрій гідроксид.

4. Правильно подано закінчення твердження: “До складу білкових молекул входять залишки…” у рядку:

1) β – амінокислот; 1. γ – амінокислот і спиртів;

 2. одноосновних карбонових кислот;

 3. α – амінокислот.

5. Яке з наведених нижче тверджень є вірним:

 1. каталізатор не бере участі у реакції;

 2. каталізатор входить до складу продуктів реакції;

 3. каталізатор бере участь у реакції, але виходить з реакції у незмінному вигляді;

 4. каталізатор не впливає на перебіг реакції.

6. Встановити відповідність між формулою солі та іонним рівнянням гідролізу цієї солі. Відповідь записати у вигляді цифри та відповідної літери.
Сіль: Іонне рівняння гідролізу:

1) NaNO2; а) NH4+ + HOH ⇄ NH4OH + H+;

2) (NH4)3PO4; б) NO2 + HOH ⇄ HNO2 + OH;

3) NH4NO2; в) NH4+ + NO2 + HOH ⇄ NH4OH + HNO2;

г) NH4+ + PO43–+ HOH ⇄ NH4OH + HPO42–.

7. Натрій нітрит використовують у медицині як судинорозширюючий засіб при стенокардії. По відношенню до якої із наведених сполук NаNO2 виявляє властивості відновника?

1) NН3;

2) Н2S;

3) КМnO4;

4) NаНСО3.

8. До 40г спиртового розчину йоду з масовою часткою йоду 10% додали 20г етанолу. Обчислити масову частку йоду в одержаному розчині.

1) 5,32%;

2) 4,43%;

3) 7,23%;

4) 6,67%.

9. Ферум (П) сульфат є складовою частиною засобів, які застосовують при лікуванні залізодефіцитних анемій. З якою з наведених сполук реагує FеSO4?

1) КМnO4;

2) СO2;

3) NаСl;

4) FеСl2.

10. σ –зв‘язок утворюється за рахунок перекривання на лінії, що з‘єднує центри сусідніх атомів:

1) лише s– орбіталей;

2) лише рх–орбіталей;

3) лише s– та рх – орбіталей;

4) усіх названих орбіталей.

11. У відповідності з правилом Марковнікова в результаті взаємодії пропена з HCl в присутності Pt як каталізатора утвориться:

1) суміш продуктів;

2) 2-хлорпропан;

3) гексан;

4). 1-хлорпропан.

12. Позначте групу речовин, які взаємодіють з основними оксидами:

1) MnO2, H2;

2) NaOH, НCl;

3) KOH, Н2O;

4) Н2SO4, CO2.
ТЕСТ З ХІМІЇ № 3
1. Аміачний розчин аргентум (І) оксиду є реактивом на:


 1. етанол;

 2. гліцерин;

 3. ацетальдегід;

 4. анілін.

2. На алюміній карбід подіяли водою. Написати рівняння реакції та визначити загальну суму коефіцієнтів у рівнянні:

 1. 7; 2) 20; 3) 13; 4) 10.

3. Встановити відповідність між формулою солі та іонним рівнянням гідролізу цієї солі. Відповідь записати у вигляді цифри та відповідної літери.

Сіль: Іонне рівняння гідролізу:

1) (NH4)3СО3; а) СО32– + HOH ⇄ HСО3 + ОH;

2) Na2CO3; б) NH4+ +CO32– + HOH ⇄ NH4OH + HCO3;

3) KCH3COO; в) CH3COO + HOH ⇄ CH3COOH + OH;

г) NH4+ + HOH ⇄ NH4OH + H+.

4. Окисно-відновній реакції відповідає рівняння:

1) KOH + HCl = KCl + H2O;

2) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O;

3) MnO2 + HCl  MnCl2 + Cl2 + H2O;

4) CH3—CH2OH + HCl  CH3—CH2Cl + H2O.

5. У схемі перетворень Fe X Fe(OH)2 речовинами "А" і "B" можуть бути відповідно:


 1. Cl2 i NaOH;

 2. CuCl2 i Cu(OH)2;

 3. HCl i KOH;

 4. NaCl i Mg(OH)2.

6. Укажіть речовини, що взаємодіють між собою:

 1. С6Н5ОН + NaOH;

 2. С6Н6 + NaOH;

 3. С6Н5CH3 + NaOH;

 4. СН3ОН + NaOH.

7. Розчин цинк сульфату ZnSO4 використовують у медицині як очні краплі. До якого типу солей відноситься ця сполука:

1) комплексна сіль;

2) основна сіль;

3) кисла сіль;

4) середня сіль.

8. Кількість речовини КОН в 250мл розчину з молярною концентрацією калій гідроксиду 0,2моль/л дорівнює:

1) 0,05моль;

2) 0,75 моль;

3) 0,75моль;

4) 0,15 моль.

9. Електронна формула іону Fe3+;

1) 1s22s22p63s23p63d64s2;

2) 1s22s22p63s23p63d34s2;

3) 1s22s22p63s23p63d5;

4) 1s22s22p63s23p63d44s1.

10. У молекулі 2-метилбутен-2 гібридизація орбіталей атомів Карбону: 1. тільки sp3;

 2. sp3 і sp2;

 3. тільки sp2;

 4. sp3 і sp.

11. Яка формула відповідає будові сахарози?

1); 2) ; 3) ;

4)

12. Кальцій хлорид застосовують при різних патологічних станах як засіб, що зменшує проникність судин, та як кровоспинний засіб. З якою з наведених сполук може реагувати СаСl2?

1) АgNО3;

2) СН3СООН;

3) HNO3;

4) КNO3.ТЕСТ З ХІМІЇ № 4
1. Відповідно до сучасних уявлень періодична зміна властивостей хімічних елементів залежить від:

 1. заряду ядра атома;

 2. маси атома;

 3. кількості нейтронів у ядрі атома;

 4. маси ядра атома.

2. Яка сіль у водному розчині гідролізує за аніоном?

 1. Zn(NO3)2;

 2. CuCl2;

 3. Na2SO4;

 4. K2SO3.

3. Скорочене іонне рівняння Fe2+ + 2OH = Fe(OH)2 відповідає взаємодії речовин:

 1. Fe3(РO4)2 та NaOH;

 2. Mg(OH)2 та Fe(NO3)2;

 3. Fe(NO3)2 та LiOH;

 4. Ba(OH)2 та FeCl3.

4. Амінооцтова кислота реагує з кожною з двох речовин:

 1. CO2, HCl;

 2. NaCl, NH3;

 3. CH3OH, K2SO4;

 4. H2SO4, NaOH.

5. Приєднання HBr до метилпропену призводить до утворення:

 1. 2-метил-1-бромпропана;

 2. 2-метил-2-бромпропена;

 3. 2-метил-2-бромпропана;

 4. 2-метил-1-бромпропена.

6. Правильно подано закінчення твердження: “Ізомери – це сполуки, що мають…” у рядку:

 1. однаковий агрегатний стан;

 2. однаковий якісний та кількісний склад, але різну будову;

 3. однакову загальну формулу;

 4. однаковий якісний, але різний кількісний склад.

7. Під час промивання ран гідроген пероксидом із розчину виділяються пухирці газу. Що це за газ?

1) водень;

2) кисень;

3) вуглекислий газ;

4) озон.

8. Яку масу натрій нітрату необхідно розчинити в 800г води, щоб приготувати розчин з ω(NaNO3)=20%?

1) 200г;

2) 160г;


3) 400г;

4) 16000г.

9. У схемі перетворень CuSO4 Аl2(SO4)3 Al(NO3)3 літерами „Х” та „У” позначені:

1) Х – Al(OH)3; У – HNO3;

2) Х – Al2O3; У – Ba(NО3)2;

3) Х – Al; У – Ba(NО3)2;

4) Х – Al; У – HNO3.

10. В яких з пар речовин наведені гомологи?1)та

;

2)та

;

3)та

;

4)та

.

11. У результаті якої з реакцій утворюється ароматичний вуглеводень:

 1. С6Н6 + 3Н2 ;

 2. С6Н14 ;

 3. 3СНСН ;

 4. С6Н12Br2 + 2Na →.

12. Сіль та луг утворяться при взаємодії розчинів:

1) K2CO3 та Ba(OН)2;

2) K2CO3 та NaOH;

3) KNO3 та Ba(OH)2;

4) Al(NO3)3 та NaOH.


Каталог: files -> programi
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар
programi -> Програма з «української літератури»
programi -> Пояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconЛитвинова Тетяна Федорівна доктор історичних наук, професор кафедри історії України. Навчальна програма
Розроблено та внесено: Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПрограма вступних випробувань з хімії для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою
Програма вступного екзамену з хімії на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності "Хімія". –...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПрограма навчальної дисципліни
Навчальна програма складена на основі: навчального плану, затвердженого Ректором Львівського національного університету імені Івана...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з хімії д
Землі І проблеми екології, хімії навколишнього середовища, основ хімічної безпеки, інформаційних технологій в хімії, техніки демонстраційного...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconМас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародної журналістики
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconКараман Ольга Володимирівна, професор кафедри української мови, кандидат педагогічних наук; Удовиченко Лариса Миколаївна, доцент кафедри української літератури І компаративістики, кандидат педагогічних наук робоча програма
Робоча програма з «Методики профільного навчання української мови І літератури» для студентів за освітньою програмою: Українська...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconІноземних мов для спеціальних цілей
Мачинська Н.І., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету...
Програма складена викладачами кафедри медичної та загальної хімії нму імені О. О. Богомольця: професор калібабчук в. О iconНавчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники»
Рецензенти: В. В. Ільїн, доктор філософських наук, професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка