Програма та робоча програма укладачі: А. М. Сипливий, канд мед наук, доц. О. В. Скуловатова, канд психол наук, доцСкачати 155,71 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір155,71 Kb.
ТипПрограма


АНТРОПОЛОГІЯ ТА ОСНОВИ ДЕМОГРАФІЇ
ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА

Укладачі: А. М. Сипливий, канд. мед. наук, доц.

О. В. Скуловатова, канд. психол. наук, доц.


Мета дисципліни

Антропологічну та демографічну історію українців, як і інших європейських народів, можна порівняти з генним потоком через століття, до якого час від часу вливались окремі струмочки, струмки, а то й ріки. Розпочавшись у віддалені історичні періоди, він триває й нині, знаходячи відображення в антропологічному і демографічному складі сучасного людства — цього наочного втілення етнічної біографії народу.


Мета навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна “Антропологія та основи демографії” призначена для підготовки психологів з метою навчити їх загальним основам антропології: сучасному розумінню місця і ролі людини в пізнанні і практичному перетворенні дійсності, як суб’єкта-творця соціальної реальності. Оволодіння знаннями з основних проблем антропології і демографії є важливим фактором розвитку у студентів професійної компетентності, творчого ставлення до справи, формування світоглядних установ і психологічної культури.
1.2. Предмет вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна “Антропологія та основи демографії” призначена для підготовки психологів. Предмет вивчення дисципліни полягає в освоєнні студентами загальних основ антропологічної проблематики; сучасного розуміння місця і ролі людини в пізнанні і практичному перетворенні дійсності, як суб’єкта-творця соціальної реальності; знань сучасної демографічної ситуації в Україні і світі в цілому, напрямів демографічної політики, основних проблем антропології, що є важливим фактором розвитку у студентів професійної соціально-психологічної компетентності, творчого рефлексивного ставлення до власної практичної діяльності, формування світоглядних поглядів і психологічної культури.


1.3. Завдання дисципліни

Для досягнення зазначеної мети в процесі викладання курсу «Антропологія та основи демографії» необхідно розв’язати наступні завдання:

- сформувати у студентів систему знань і компетентностей, щодо особливостей структури, функцій та методів, які використовуються в антропології та демографії;

- допомогти майбутнім психологам усвідомити місце і роль «Антропології та основ демографії» в теорії і практиці практичної діяльності;

- підвищити рівень професійної компетентності майбутніх психологів завдяки оволодінню ними аналітичною інформацією в галузі антропології та демографії;

- сформувати систему знань та компетентностей в професійній діяльності психолога щодо усвідомлення передумов, рушійних сил розвитку людини в сучасних умовах;

- ознайомити студентів з фундаментальними програмами пояснення еволюції живого, еволюційних теорій і пізнання закономірностей походження життя;

- навчити майбутніх психологів аналізувати і порівнювати особливості вікового розвитку людини, особливості життєвих криз та вплив середовища на здоров'я, старіння і тривалість життя;

- оволодіти методами демографічного аналізу і прогнозування та основами демографічної політики в Україні та у світі.

1.4. Результати вивчення дисципліни (компетентності)
Інструментальні компетентності

3.1 Знання і розуміння: • основних категорій, проблем і завдань сучасного розвитку антропології і демографії;

 • нових теорій, гіпотез та поглядів на походження і розвиток людини в онтогенезі, філогенезі та антропогенезі;

 • цілей, методології та інформаційно-аналітичних методів, що використовуються в антропології і демографії;

 • фундаментальних програм, закономірностей онтогенетичного розвитку психіки, сутності біологічних процесів, старіння та тривалості життя;

 • природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя;

 • сутності поняття відтворення населення, тривалості життя ;

 • знати закономірності психічного розвитку та вікових особливостей людини;

3.2 Міжособистісні компетентності

 • знати основні положення кодексу психолога;

 • знати психологічні правила професійного спілкування;

3.3 Системні компетентності

 • знати методи антропологічного та демографічного дослідження і уміти використовувати їх на практиці;

 • знати фактори, критерії росту і потенціали вікового розвитку особистості в постнатальному онтогенезі;

 • знати роль соціального оточення в формуванні лінгвістичних навиків.

3.4 Фахові компетентності 

 • володіти інструментарієм, інформаціно-аналітичними методами організації та проведення досліджень в антропології і демографії;

 • уміти визначати причинно-наслідкові залежності між досліджуваними антропологічними і демографічними явищами та робити обгрунтовані висновки;

 • уміти аналізувати і опрацьовувати результати антропологічних, демографічних показників досліджень та інтерпретувати їх;

 • здатність враховувати антропологічні та демографічні характеристики особистості при наданні їй кваліфікованої ї психологічної допомоги.


1.5. Місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна викладається після опанування навчальних програм, таких дисциплін як: загальна психологія, безпека життєдіяльності, логіка, ергономіка, соціологія та філософія, які є підґрунтям для розуміння основних категорій для засвоєння професійно значимих компетентностей, антропологічних понять і термінів, а також дає змогу сформувати методологічну базу та науковий світогляд, для створення умов ефективного опанування студентом навчального програмного завдання в галузі психології.

Це допоможе майбутнім фахівцям підвищити свою професійну культуру, здійснювати психологічний аналіз, форми та методи психотерапевтичного впливу в професійній діяльності.

Після закінчення викладання дисципліни складається екзамен.
Навчальна діяльність

Тема 1. Місце людини у Всесвіті
Лекція

План лекції 1. Основні проблеми і завдання сучасного розвитку антропологічного знання.

2. Основні тлумачення походження людини і розвиток людини в онтогенезі, філогенезі та антропогенезі.

3. Природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя.


Семінарське заняття 1

Поняття антропологічної проблематики в сучасному людинознавстві

 1. Антропологія як універсальна наука про людину.

 2. Еволюція філософсько-антропологічної думки.

 3. Місце людини у Всесвіті.

 4. Космічна роль людства.

 5. Основні парадигмальнi установки: натуралізм, соцiо-морфiзм, гносиологiзм, культуризм, теологiзм.


Завдання для самостійної роботи студента

 1. Схарактеризувати методи антропологічного дослідження

 2. Визначити особливості системно-історичого підходу до вивчення людини


Література

Основна: 1, 2, 3, 5

Додаткова: 5, 11, 14

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3, 4

Тема 2. Предмет і статус антропології
Лекція

План лекції

1.Антропологія як вчення про людину.

2. Історія антропології.

3.Предмет, завдання та методи антропології.
Семінарське заняття 2.

Антропологія: предметне визначення і функції


  1. Значення антропології для сучасних психологічних і соціальних дисциплін.

  2. Зміст предмету “Антропологія та основи демографії».

3.Основні концепції античної філософсько-антропологічної проблематики: „космос” Гомера, „теогонія” Гесіода, „етика” Ксенофана.

4.Антропологічні думки Піфагора, Геракліта, Парменіда та інших.


Завдання для самостійної роботи студента

1. Описати загальні особливості сучасного антропологізму та його основні етапи на протязі XVII-XX сторіччя.


Література

Основна: 1, 2, 5

Додаткова: 2, 5.

Інтернет-ресурси: 3, 5


Тема 3. Еволюція біосфери.

Фундаментальні програми пояснення еволюції живогоЛекція

План лекції 1. Людина і природа. Біосфера і ноосфера.

 2. Еволюція антропогенної діяльності та взаємовідносин людини з біосферою.

 3. Теорія і пізнання закономірностей походження життя.

 4. Фундаментальні програми пояснення еволюції живого.


Семінарське заняття 3.

Сучасний дарвінізм та діалектика пізнання життя

 1. Дарвінізм і проблема антропосоцiогенезу.

 2. Еволюційна теорія і пізнання закономірностей походження життя.

 3. Проблема рівномірності та нерівномірності розвитку живої природи.

4. Погляди еволюційної антропології на походження Homo sapiens та еволюцію Землі.

5. Розкрити, предмет, об’єкт і завдання палеоантропології.

6.Схарактеризувати раси: де, коли і як вони виникли.

7. Вчення В.І. Вернадського.

8. Теорії Ч. Дарвіна та П. Тейяра де Шардена.
Завдання для самостійної роботи студента


 1. Дати розгорнуте пояснення рушійній силі еволюції живого.


Література

Основна: 2, 4, 5

Додаткова: 8, 9, 11, 14

Інтернет-ресурси:3, 5


Тема 4. Вікова антропологія
Лекція

План лекції 1. Розвиток людини. Вплив середовища на розвиток людини.

 2. Основні парадигмальні установки.

 3. Антропологічний принцип в психології.

 4. Онтогенетичний розвиток людської психіки та особливості його на кожному періоді розвитку.


Семінарське заняття 4.

Вікова антропологія

 1. Сучасний погляд на розвиток людини.

 2. Вплив середовища на розвиток людини.

 3. Онтогенетичний розвиток людської психіки та особливості його на кожному періоді розвитку.

 4. Розкрити суть біологічних процесів розвитку: дозрівання, ріст, старіння.

 5. Розкрити сутність процесу научіння.

6.Фактори та критерії росту та розвитку в постнатальному онтогенезі.

7. Біологічний вік. Потенціали вікового розвитку. 1. Класифікація розвитку інтелекту (Ж. Пiаже).

 2. Послідовні стадії дитинства (А.Валлон).


Завдання для самостійної роботи студента

  1. Законспектувати матеріал щодо загальної характеристики постнатального онтогенезу людини.

  2. Схарактеризувати поняття «акселерація».


Література

Основна: 2, 3

Додаткова: 11, 4, 13

Інтернет-ресурси: 2, 3, 5


Тема 5. Походження та початковий етап розвитку мови
Лекція

План лекції

1. Онтогенетичні аспекти походження мови.

2. Основні проблеми генезису мовлення.

3. Порівняльно-морфологічні дані в реконструкції початкового етапу виникнення мови

4. Детермінанти і прояви розладів мовлення.


Семінарське заняття 5

Походження та початковий етап розвитку мови.

1.Походження, початковий етап розвитку мови та мовлення.

2. Основні етапи розвитку мови та мовлення.


 1. Роль соціального оточення в формуванні лінгвістичних навиків у теоріях научiння
  (Дж.Б. Уотсон).

 2. Поняття преформістів про вроджену лінгвістичну компетентність (Е. Леннеберг, Н. Хомский). Релятивістські погляди на мову
  (В. Сатiр, Б. Уорф).

 3. Погляд на мову як на один із способів відображення світу в конструктивістській концепції (Ж. Пiаже).

 4. Мова як етноформуюча та етнодиференцююча ознака етносу.

 5. Розкрити різницю між поняттями "мова" і "мовлення".


Завдання для самостійної роботи студента

 1. Схарактеризувати межу використання порівняльно-морфологічних даних в реконструкції початкового етапу виникнення мовлення.

 2. Описати межу використання жестів.


Література

Основна: 1, 2, 4, 5

Додаткова: 1, 2, 10,13

Інтернет-ресурси: 1, 4, 5


Тема 6. Природа і культура. Сенс та цінності життя
Лекція

План лекції

1. Людина як продукт біологічної та культурної еволюції.

2. Сенс людського життя.

3. Ціннісні виміри людського життя.

4.Ціннісно-нормативна система особистості.

5.Антропологізм як загальна характеристика філософського світогляду.
Семінарське заняття 6.

Оптимізація процесів життєдіяльності


 1. Життєвий шлях людини. Етапи життя. Життєві кризи.

 2. Здоров’я та здоровий спосіб життя.

 3. Онтопсихологiчна антропологія.

 4. Поняття свободи та сенсу життя як характеристичні риси людської свідомості та діяльності.

 5. А.Н. Леонтьев про проблему мотивів – мети – результатів діяльності – сенсу життя.

 6. Виникнення рефлексивної свідомості та її основні види та форми.

 7. Антропологічна експертиза. Її критерії.

 8. Типологічна модель У. Шелдона. Психологія конституційних відмінностей. Аналіз конституціональних відмінностей за біографічними даними.

 9. Психологічні аспекти проблеми свободи у вітчизняній та іноземній літературі (Л. Рубiнштейн, А. Леонтьєв, З. Фрейд, В. Франкл, А. Маслоу).


Завдання для самостійної роботи студента

  1. Проаналізувати і описати «Природні, соціокультурні та духовні виміри людського життя»; «Повнота життя і щастя».

 1. Вчення про конституцію людини.

  1. Типологічна модель Е. Кречмера.

  2. Типи будови тіла: астенічний, атлетичний, пікнічний.


Література

Основна: 1, 3, 4. 5.

Додаткова:7, 8,

Інтернет-ресурси: 1, 4, 5


Тема 7. Предмет демографічної науки. Теорія народонаселення
Лекція

План лекції

1.Об’єкт і предмет демографії.

2. Населення та методи його вивчення.

3. Переписи населення від давнини до наших днів.

4. .Динаміка чисельності та складу населення України.


Семінарське заняття 7

Джерела вивчення відтворення населення

 1. Система знань про народонаселення. Загальна теорія народонаселення.

 2. Структура системи знань про народонаселення.

 3. Предмет демографії.

 4. Система демографічних наук та її структура.

 5. Джерела демографічної інформації та їх класифікація.

 6. Переписи населення від давнини до наших днів.

 7. Статево-вікова структура населення.

8.Динаміка чисельності та складу населення України.
Завдання для самостійної роботи студента

1. Визначити недоліки та переваги біографічного методу дослідження.

2. Дати відповіді на питання:

2.1. Які, на ваш погляд, існують взаємозв'язку між функціями демографічної науки?

2.2. Яка роль теорії народонаселення в розвитку демографії?
Література

Основна: 1, 2, 3

Додаткова: 1, 2, 6, 7, 12, 14

Інтернет-ресурси: 4, 5, 6


Тема 8. Народжуваність, репродуктивна поведінка і смертність населення
Лекція

План лекції

1.Поняття народжуваності і репродуктивної поведінки.

2. Соціальні та фізіологічні фактори народжуваності.

3 Поняття стерильності, безплідності, інфертильності та бездітності.

4. Шлюбність і розлучення. Показники шлюбності і припинення шлюбності.


Семінарське заняття 8

Народжуваність та смертність населення

1. Методика визначення показників народжуваності.

2. Динаміка народжуваності в Україні.

3. Смертність і тривалість життя В Україні.

4. Методика визначення показників, рівнів і структури смертності.
Завдання для самостійної роботи студента

1. Схарактеризувати поняття «репродуктивна поведінка», «показники народжуваності».

2. Порівняти динаміку народжуваності в одній з країн Прибалтики і в Україні.

3. Порівняти показники розлучень Франції й України.


Література

Основна: 1, 3, 5,6, 7

Додаткова: 1, 2, 6, 11

Інтернет-ресурси: 4, 5, 6, 9-13


Тема 9. Міграції населення та демографічне прогнозування
Лекція

План лекції

1. Міграції, їх сутність та класифікація.

2. Демографічна політика в країнах світу, її сенс і основні заходи.

3. Демографічні прогнози: поняття, види, методи.

4. Демографічна політика в Україні та її напрями.Семінарське заняття 9

Взаємовплив міграцій та відтворення населення

1. Схарактеризувати показники міграції.

2. Основні еміграційні та імміграційні хвилі в Україні.
Завдання для самостійної роботи студента

1. Здійснити порівняльну характеристику міграції в Україні та країнах Прибалтики.

2. Схарактеризувати взаємовплив міграцій та відтворення населення.
Література

Основна: 1, 2, 3, 5, 6, 7

Додаткова: 2, 6,1 2

Інтернет-ресурси: 4, 5, 6, 11-13Всього


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
Основні


 1. Боднар А.Я. Антропологія та основи демографії: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2010. – 132 с. *

 2. Баронин А.С. Етнопсихологія. - К.: МАУП, 2010. – 119 с.

 3. Вілков В.Ю., Салтовський О.І. Людина і світ. - К.: Кондор, 2009. – 218 с.

 4. Головко Б.А. Філософська антропологія: Навч. посібник. – К.: ІЗИН, 2010. – 240 с.

 5. Леві-Строс К. Структурна антропологія. Пер. з фр. – К.: Основи», 1997. – 387 с.

 6. Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2015 р. / під. ред. Тимошенко Г.Н. - Державна служба статистики України.

Режим доступу до джерела: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2015/zb_rpn_2015.pdf

 1. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2015 р. / під. ред. Тимошенко Г.Н. - Державна служба статистики України.

Режим доступу до джерела: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2015/zb_nas_14.pdf

Додаткові

 1. Алексеев В.П. География человеческих рас. – М.: Мысль, 1994. –
  351 с.

 2. Алексеев В.П. Становление человечества. – М.: Политиздат, 1999. – 462 с.

 3. Баландьє Ж. Політична антропологія. Пер з фр. / О. Хоми. – К.: «Альтерпрес», 2002. – 252 с.

 4. Вундт В. Психология народов. - М.;СПб.: Эксмо; Тerra Fantastica, 2002. - 864c.

 5. Лебон Г. Психология народов и масс. — СПб.: Макет, 2005.

 6. Лурье С.В. Психологическая антропология: история, современное состояние, перспективы: Учебное пособие для вузов. – М., 2008. –
  624 с.

 7. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология: Учебное пособие для вузов. – М.: Академ. Проект. – 2014. – 480 с.

 8. Паркинсон С.Норткот Закон Паркинсона;Закон и пороки;Свояки и чужаки. – М.: ТЕРРА, 2007. – 542 с.

 9. Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. – М.: Наука, 2010. – 225 с.

 10. Сузнель де А. Символіка людського тіла: Пер. з фр. – К.: Знання-Прес, 2003. – 566 с.

 11. Хомутов А.Е. Антропология. Ростов н/Д: «Феникс», изд. 2-е, 2013. – 384 с.

 12. Шаронов В.В. Основы социальной антропологии: Учебник. – СПб.: Изд-во «Лань», 2010. – 192 с.

 13. Щокін Г.В., Попович М.В., Кармазіна М.С., Коломінський Н.Л. Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи. - К.: МАУП, 2010. - 384с.

 14. Эванс-Причард Э. История антропологической мысли. – М.: Вост. Література, 2009. – 358 с.


* курсивом виділені назви видань, які знаходяться в бібліотеці КНТЕУ
Інтернет – ресурси

  1. Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология под. ред. Т. И. Алексеевой. М.: МГУ – Режим доступу: www.ido.edu.ru/psychology/anthropology/

  2. Учебные материалы по биологической (физической) антропологии на сайте Behavioral Sciences Department, Palomar College, California – Режим доступу: http://anthro.palomar.edu/tutorials/biological.htm

  3. Учебные материалы по культурной антропологии на сайте Behavioral Sciences Department, Palomar College, California – Режим доступу: http://anthro.palomar.edu/tutorials/cultural.htm

  4. Словарь по антропологии на сайте AnthroBase.com – Режим доступу: http://www.anthrobase.com/Dic/eng/

  5. Токарев С. А. История зарубежной этнографии: Учеб. пособие. М.: Высш. школа, 1978. 352 с. – Режим доступу: http://historia-site.narod.ru/library/ethnology/tokarev_main.htm

  6. Итс Р. Ф. Введение в этнографию: Учебное пособие. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991. – Режим доступу: http://historia-site.narod.ru/library/ethnology/its_main.htm

  7. Державна служба статистики України - Офіційний сайт: http://www.ukrstat.gov.ua/

  8. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної Академії Наук України. – Офіційний сайт: http://www.idss.org.ua/index.html

  9. Бюро цензів США, включаючи International Data Base: http://www.census.gov/ Всесвітня організація охорони здоров'я (World Health Organization): http://www.who.int/whosis

  10. Світовий Банк (World Bank): http://www.worldbank.org/data Бюро з народонаселення (Population Reference Bureau): World population Data Sheet, http://www.prb.org/

  11. Відділ народонаселення ООН (United Nations Population Division), дані і публікації, включаючи World Population Prospects (2004 Revision): http://www.unpopulation.org

  12. Фонд з народонаселення ООН (United Nations Fund for Population Activities): http://www.unfpa.org/index.htm

  13. Європейська статистична комісія http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Програма та робоча програма укладачі: А. М. Сипливий, канд мед наук, доц. О. В. Скуловатова, канд психол наук, доц iconНаукові записки
Филипчук С. В., канд. іст наук, ст викл.; Цолін Д. В., канд філол наук, доц.; Шанюк В. І., канд філол наук, доц.; Шаправський С....
Програма та робоча програма укладачі: А. М. Сипливий, канд мед наук, доц. О. В. Скуловатова, канд психол наук, доц iconУправління юстиції в миколаївській області
Терентьєв В.І. канд юр наук (голова); Ємельянова Л. В. канд юр наук; Козляковський П. А. канд пед наук; Козаченко О. В. канд юр наук...
Програма та робоча програма укладачі: А. М. Сипливий, канд мед наук, доц. О. В. Скуловатова, канд психол наук, доц iconПравовий вісник української академії банківської справи
А. О. Ткаченко, канд юрид наук, канд. іст наук, доц., зав кафедри державно-правових дисциплін двнз “Українська академія банківської...
Програма та робоча програма укладачі: А. М. Сипливий, канд мед наук, доц. О. В. Скуловатова, канд психол наук, доц iconВерига Юстина Андріївна, канд екон наук, проф.; Деньга Світлана Миколаївна, канд екон наук, доц
Науку найчастіше розглядають як [4, с. 4 ] форму суспільної свідомості або як систему достовірних І безперервно вдосконалюваних знань...
Програма та робоча програма укладачі: А. М. Сипливий, канд мед наук, доц. О. В. Скуловатова, канд психол наук, доц iconВнутрішнього забезпечення
Мазур М. П., д-р техн наук, проф., Косянчук Т. Ф., канд екон., доц., Кіницький Я. Т., д-р техн наук, проф., Самолюк О. Г., зав навчальної...
Програма та робоча програма укладачі: А. М. Сипливий, канд мед наук, доц. О. В. Скуловатова, канд психол наук, доц iconН. Б. Кирич д е. н., професор кафедри
«Економіка І підприємництво» напряму підготовки 030507 «Маркетинг» /Укл.: проф. Федорович Р. В., доц. Борисова Т. М., доц. Бурліцька...
Програма та робоча програма укладачі: А. М. Сипливий, канд мед наук, доц. О. В. Скуловатова, канд психол наук, доц iconНавчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Програма та робоча програма укладачі: А. М. Сипливий, канд мед наук, доц. О. В. Скуловатова, канд психол наук, доц iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Програма та робоча програма укладачі: А. М. Сипливий, канд мед наук, доц. О. В. Скуловатова, канд психол наук, доц iconМ. Р. Гжегоцький 2014 р. Робоча навчальна програма
Рецензенти: кандидат історичних наук, доц кафедри українознавства лнму імені Данила Галицького Божко Наталя Миронівна
Програма та робоча програма укладачі: А. М. Сипливий, канд мед наук, доц. О. В. Скуловатова, канд психол наук, доц iconВчене звання – канд філол наук науковий ступінь – канд філол наук посадаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка